Διαδικασία : 2014/2073(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0092

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 141kWORD 63k
15.12.2014
PE 541.350v03-00 A8-0078/2014

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή

(16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Gérard Deprez

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή

(16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 (COM(2014)0564),

–       έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16742/2014 – C8-0291/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0078/2014),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 σχετίζεται με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό 46 998 528 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) στη διάρκεια του Νοεμβρίου 2013, με σεισμό στην Ελλάδα (Κεφαλληνία), με χιονοθύελλες στη Σλοβενία και με τις ίδιες χιονοθύελλες και τις επακόλουθες πλημμύρες στην Κροατία στα τέλη Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου 2014,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 είναι να εγγράψει επίσημα την εν λόγω δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό 2014,

1.      λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

2.      τονίζει ότι επείγει η ανάγκη αποδέσμευσης οικονομικής βοήθειας μέσω του ΤΑΕΕ προς τις χώρες που επλήγησαν από την εν λόγω φυσική καταστροφή·

3.      υπογραμμίζει ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για το 2014, που ήταν ο λόγος για την υποβολή του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 και της συνοδευτικής πρότασης της Επιτροπής για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, αποκλείει εκ των προτέρων τη δυνατότητα εξεύρεσης των πόρων για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 μέσω ανακατανομής·

4.      προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οι οποίες ανέρχονται σε 47 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό του 2014 και τη μετάθεση των αντίστοιχων αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015,

5.      εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Alfred Sant, Nils Torvalds

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου