Eljárás : 2014/2073(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0078/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0078/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0092

JELENTÉS     
PDF 132kWORD 60k
15.12.2014
PE 541.350v03-00 A8-0078/2014

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Gérard Deprez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-jén fogadtak el véglegesen(2),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–       tekintettel a Bizottság által 2014. szeptember 8-án elfogadott, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0564),

–       tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án jóváhagyott együttes következtetésekre,

–       tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16742/2014 – C8-0291/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0078/2014),

A.     mivel az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 46 998 528 euró kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában történő igénybevételére irányul a 2013. novemberi olaszországi (szardíniai) áradások, egy görögországi (kefaloniai) földrengés, a szlovéniai jégviharok, valamint a Horvátországot sújtó ugyanezen, 2014. január végi/február elejei jégviharok és azt követő áradások vonatkozásában;

B.     mivel az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak a 2014. évi költségvetésbe történő, előírások szerinti belefoglalása,

1.      jóváhagyja az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2.      hangsúlyozza, hogy az e természeti katasztrófa által sújtott országoknak az Európai Unió Szolidaritási Alapján keresztül szánt pénzügyi támogatást sürgősen fel kell szabadítani;

3.      hangsúlyozza, hogy a 2014. évre szóló kifizetési előirányzatokban mutatkozó hiány – ami a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet és a rendkívüli tartalék igénybevételére irányuló kapcsolódó javaslat Bizottság általi benyújtása mögött meghúzódó ok volt – eleve kizárja az 5/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet forrásának átcsoportosítás útján történő előteremtését;

4.      jóváhagyja a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetéseket, melyek célja 47 millió euró összegű további kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadása a 2014-es költségvetésben és a vonatkozó kifizetési szükségletek 2015-ös költségbe történő átirányítása;

5.      jóváhagyja az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 51., 2014.02.20, 1. o.

(3)

HL L 347., 2013.12.20, 884. o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Alfred Sant, Nils Torvalds

Jogi nyilatkozat