Procedūra : 2014/2073(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0078/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0078/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0092

ZIŅOJUMS     
PDF 138kWORD 61k
15.12.2014
PE 541.350v03-00 A8-0078/2014

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 8. septembrī (COM(2014)0564),

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī;

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (16742/2014 – C8-0291/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0078/2014),

A.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts attiecas uz ES Solidaritātes fonda izmantošanu EUR 46 998 528 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās sakarā ar 2013. gada novembrī Itālijā (Sardīnijā) notikušajiem plūdiem, kā arī 2014. gada janvāra beigās un februāra sākumā notikušo zemestrīci Grieķijā (Kefalonijā), sniega vētru Slovēnijā un to pašu sniega vētru un tās izraisītajiem plūdiem Horvātijā;

B.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli iekļautu 2014. gada budžetā,

1.      pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu;

2.      uzsver, ka steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no ES Solidaritātes fonda šo dabas katastrofu skartajām valstīm;

3.      uzsver, ka 2014. gadam paredzēto maksājumu apropriāciju trūkums, kas bija galvenais iemesls, kādēļ tika iesniegts budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts līdz ar Komisijas priekšlikumu izmantot neparedzēto izdevumu rezervi, a priori liedz iespēju nodrošināt līdzekļus budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektam ar pārdalīšanas palīdzību;

4.      atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī nolūkā apstiprināt EUR 47 miljonu lielas papildu saistību apropriācijas 2014. gada budžetā un pārcelt tām atbilstīgās vajadzības pēc maksājumiem uz 2015. gada budžetu;

5.      apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu;

6.      uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Alfred Sant, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums