Процедура : 2014/2225(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0079/2014

Внесени текстове :

A8-0079/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.11

Приети текстове :

P8_TA(2014)0096

ДОКЛАД     
PDF 156kWORD 65k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16745/2014 – C8–0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жерар Дьопре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16745/2014 – C8–0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (наричано по-долу „МИС“),

–       като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2014, приет от Комисията на 15 април 2014 г. (COM(2014)0234),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 8/2014, приет от Комисията на 27 ноември 2014 г. (COM(2014)0722),

–       като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

–       като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0079/2014),

A.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2014 беше представен от Комисията, тъй като Помирителният комитет не успя да постигне споразумение по проект на коригиращ бюджет № 2/2014, който имаше абсолютно същата цел и съдържание като ПКБ № 8/2014;

Б.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2014 цели записването в бюджета за 2014 г. на излишъка от финансовата 2013 година, възлизащ на 1 005 милиона евро;

В.     като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 771 милиона евро, икономията на разходи в размер на 276 милиона евро и отрицателна разлика в обменния курс в размер на 42 милиона евро;

Г.     като има предвид, че в частта на приходите увеличението се дължи предимно на глоби и лихви за забавени плащания (1 331 милиона евро), докато общият размер на реалните постъпления на собствени ресурси спрямо включените в бюджета намалява (– 226 милиона евро) и приходите от излишъци, салда и корекции също намаляват (– 360 милиона евро);

Д.     като има предвид, че в частта на разходите усвояването под предвидените стойности на бюджетните кредити за 2013 г. (107 милиона евро) и за 2012 г. (54 милиона евро) не възникна в резултат на намален капацитет за усвояване, а в действителност всички налични показатели посочват факта, че е имало недостиг на бюджетни кредити за плащания в бюджетите за 2012 и 2013 г.;

Е.     като има предвид, че член 18 от Финансовия регламент предвижда, че коригиращият бюджет е посветен само на отклонението между предварителните отчети и прогнозите и че всяко отклонение се записва в бюджета на Съюза чрез въпросния коригиращ бюджет;

1.      отбелязва проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 8/2014, посветен изцяло на записването в бюджета на излишъка от 2013 г., за сума в размер на 1 005 милиона евро, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент, както е представен от Комисията и съгласно позицията на Съвета относно него;

2.      като има предвид, че ПКБ № 8/2014 беше представен от Комисията, тъй като Помирителният комитет не успя да постигне споразумение по ПКБ № 2/2014, който имаше абсолютно същата цел и съдържание и който Съветът одобри в рамките на своето четене от 17 юли 2014 г., макар че Парламентът беше въвел изменение в него в своята позиция, приета на 22 октомври 2014 г., за да запази неговата политическа и процедурна връзка с ПКБ № 3, 4, 5, 6 и 7/2014;

3.      посочва, че Помирителният комитет не успя да постигне споразумение относно приемането на ПКБ № 2/2014 поради различията в позициите между Парламента и Съвета относно потребностите във връзка с дължими плащания за 2014 г. и пакета от ПКБ № 2 – 7/2014, а не относно съдържанието на ПКБ № 2/2014 само по себе си;

4.      припомня, че приемането на ПКБ № 8/2014 ще намали дела на вноската на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза с 1 005 милиона евро и следователно частично ще компенсира вноската им за финансирането на ПКБ № 3, 5 и 7/2014;

5.      одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014;

6.      възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 7/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Правна информация