Postup : 2014/2225(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0079/2014

Předložené texty :

A8-0079/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.11

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0096

ZPRÁVA     
PDF 137kWORD 62k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Gérard Deprez

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o Euratomu,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013(2),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení(4) (dále jen „IID“),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(5),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2014, který Komise přijala dne 15. dubna 2014 (COM(2014)0234),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 8/2014, který Komise přijala dne 27. listopadu 2014 (COM(2014)0722),

–       s ohledem na společné závěry, na nichž se dne 8. prosince 2014 dohodly Parlament a Rada;

–       s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a téhož dne předala Parlamentu (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0079/2014),

A.     vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 předložila Komise proto, že dohodovací výbor se nemohl shodnout na návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, který měl přesně tentýž účel a obsah jako NOR č. 8/2014;

B.     vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014 je zapsat do rozpočtu na rok 2014 přebytek z rozpočtového roku 2013, který činí 1 005 milionů EUR;

C.     vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 771 milionů EUR, nevyčerpané prostředky na výdaje ve výši 276 milionů EUR a záporný zůstatek u prostředků na kurzové rozdíly ve výši 42 milionů EUR;

D.     vzhledem k tomu, že na straně příjmů vyplývá zvýšení zejména z pokut a úroků z prodlení (1 331 milionů EUR), zatímco objem skutečně vybraných vlastních zdrojů ve srovnání se zdroji zapsanými do rozpočtu se snižuje (- 226 milionů EUR) a příjmy z přebytků, sald a oprav také klesají (- 360 milionů EUR);

E.     vzhledem k tomu, že na straně výdajů nebylo nedostatečné čerpání prostředků za rok 2013 (107 milionů EUR) a za rok 2012 (54 milionů EUR) důsledkem snížené absorpční kapacity, ale ze všech dostupných ukazatelů vyplývá, že byl v rozpočtech na rok 2012 i na rok 2013 nedostatek prostředků na platby;

F.     vzhledem k tomu, že článek 18 finančního nařízení stanoví, že jediným předmětem tohoto opravného rozpočtu má být případný rozdíl mezi předběžnou účetní závěrkou a odhady a že každý takový rozdíl má být do rozpočtu Unie zapsán prostřednictvím opravného rozpočtu;

1.      bere na vědomí návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 8/2014, jehož jediným předmětem je zapsání přebytku z roku 2013 ve výši 1 005 milionů EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 finančního nařízení v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.      konstatuje, že NOR č. 8/2014 předložila Komise proto, dohodovací výbor nemohl dosáhnout shody na NOR č. 2/2014, který měl přesně tentýž účel a obsah a který Rada schválila na svém čtení dne 17. července 2014, zatímco Parlament k němu předložil pozměňovací návrh ve svém postoji přijatém dne 22. října 2014 s cílem zachovat jeho politickou a procesní vazbu na NOR č. 3, 4, 5, 6 a 7/2014;

3.      zdůrazňuje, že dohodovací výbor nemohl dosáhnout shody na přijetí NOR č. 2/2014 kvůli rozdílným postojům Parlamentu a Rady, pokud jde o potřeby v souvislosti s neuhrazenými platbami v roce 2014 a soubor NOR č. 2 – 7/2014, a nikoli kvůli obsahu samotného NOR č. 2/2014;

4.      připomíná, že přijetí tohoto NOR č. 8/2014 sníží podíl příspěvku členských států podle HND do rozpočtu Unie o 1005 milionů EUR, a tudíž částečně vykompenzuje jejich příspěvek k financování NOR č. 3, 5 a 7/2014;

5.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014;

6.      pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 7/2014 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právní upozornění