Postupak : 2014/2225(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0079/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0079/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0096

IZVJEŠĆE     
PDF 139kWORD 67k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Gérard Deprez

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16745/2014 – C8‑0293/2014– 2014/2225(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenoga 2013.(2),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4) (dalje u tekstu: MIS),

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2014, koji je Komisija usvojila 15. travnja 2014. (COM(2014)0234),

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 8/2014, koji je Komisija usvojila 27. studenoga 2014. (COM (2014)0722),

–       uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0079/2014),

A.     budući da je Komisija podnijela nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 jer Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2014, a koji je svrhom i sadržajem bio potpuno jednak nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014;

B.     budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 8/2014 unošenje iznosa od 1005 milijuna EUR kao viška iz financijske godine 2013. u proračun za 2014. godinu;

C.     budući da su glavne sastavnice tog viška ostvareni višak na prihod od 771 milijuna EUR, manji rashodi od planiranih za 276 milijuna EUR i negativna tečajna razlika u iznosu od 42 milijuna EUR;

D.     budući da na prihodovnoj strani povećanje uglavnom proizlazi iz novčanih kazni i zateznih kamata (1 331 milijun EUR), dok se iznos stvarno prikupljenih vlastitih sredstava u odnosu na ona planirana proračunom smanjuje (- 226 milijuna EUR) te se također smanjuju i prihodi od viškova, salda i usklađivanja (- 360 milijuna EUR);

E.     budući da na rashodovnoj strani neiskorištavanje dodijeljenih sredstava za 2013. (107 milijuna EUR) i 2012. godinu (54 milijuna EUR) nije proizašlo iz smanjene sposobnosti apsorpcije, već zapravo svi dostupni pokazatelji upućuju na činjenicu da je postojao manjak odobrenih sredstava za plaćanja u proračunima za 2012. i 2013.;

F.     budući da se člankom 18. Financijske uredbe predviđa da se ta izmjena proračuna posvećuje jedino nepodudarnostima između privremenih izvještaja i procjena te da se svaka takva nepodudarnost unosi u proračun Unije preko te izmjene proračuna;

1.      uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 koji je posvećen isključivo unošenju viška u iznosu od 1005 milijuna EUR iz 2013. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, kako ga je podnijela Komisija, i stajalište Vijeća o njemu;

2.      napominje da je Komisija podnijela nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 jer Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2014, kojega su svrha i sadržaj bili potpuno jednaki tome nacrtu te koji je Vijeće odobrilo na čitanju 17. srpnja 2014., dok je Parlament u svom stajalištu o njemu donesenom 22. listopada 2014. unio izmjenu kako bi se zadržala njegova politička i proceduralna poveznica s nacrtima izmjene proračuna br. 3, 4, 5, 6 i 7/2014;

3.      ističe da Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor o usvajanju nacrta izmjene br. 2/2014 zbog razlika u stajalištima Parlamenta i Vijeća o nepodmirenim potrebama plaćanja za 2014. i paketu nacrta izmjene proračuna od br. 2/2014 do br. 7/2014, a ne o sadržaju nacrta izmjene proračuna br. 2/2014 kao takvome;

4.      podsjeća na to da će se donošenjem nacrta izmjene proračuna br. 8/2014 za 1005 milijuna EUR smanjiti udio doprinosa država članica na temelju BND-a proračunu Unije i time djelomično nadomjestiti njihov doprinos financiranju nacrta izmjene proračuna br. 3, 5 i 7/2014;

5.      prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014;

6.      nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 7/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 51, 20.2.2014., str. 1.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

SL L 163, 23.6.2007., str. 17.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Pravna napomena