Procedūra : 2014/2225(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0079/2014

Pateikti tekstai :

A8-0079/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0096

PRANEŠIMAS     
PDF 142kWORD 63k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Gérard Deprez

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4) (toliau – TIS),

–       atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–       atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. balandžio 15 d. (COM(2014) 0234),

–       atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. lapkričio 27 d. (COM(2014) 0722),

–       atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0079/2014),

A.     kadangi Komisija pateikė taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektą, nes Taikinimo komitetas negalėjo pasiekti susitarimo dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto, kurio tikslas ir turinys lygiai tokie patys kaip ir TB Nr. 8/2014 projekto;

B.     kadangi taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektu siekiama į 2014 m. biudžetą įtraukti 2013 finansinių metų perviršį, kuris siekia 1 005 mln. EUR;

C.     kadangi pagrindiniai šio perviršio komponentai yra didesnės nei planuota pajamos, siekiančios daugiau nei 771 mln. EUR, nepanaudota išlaidoms numatyta 276 mln. EUR suma ir neigiami 42 mln. EUR valiutos keitimo kurso skirtumai;

D.     kadangi pajamų padidėjimas daugiausia siejamas su baudomis ir palūkanomis už vėluojančius mokėjimus (1 331 mln. EUR), tačiau faktiškai surinktų nuosavų lėšų suma, palyginti su numatytąja biudžete, mažėja (-226 mln. EUR), kaip ir įplaukos, susijusios su perviršiais, likučiais ir koregavimais (-360 mln. EUR);

E.     kadangi, kalbant apie išlaidas, nepakankamą asignavimų panaudojimą 2013 m. (107 mln. EUR) ir 2012 m. (54 mln. EUR) lėmė ne sumažėję įsisavinimo pajėgumai, bet, kaip matyti iš faktiškai visų turimų rodiklių, ir 2012 m., ir 2013 m. biudžete nepakako mokėjimų asignavimų;

F.     kadangi Finansinio reglamento 18 straipsnyje nustatyta, kad bet koks laikinųjų ataskaitų ir sąmatų neatitikimas įrašomas į Sąjungos biudžetą parengiant taisomąjį biudžetą, skirtą tik tam neatitikimui;

1.      pažymi, kad, kaip nustatyta Finansinio reglamento 18 straipsnyje, taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas, kurį pateikė Komisija ir dėl kurio Taryba pateikė savo poziciją, skirtas tik 2013 m. perviršiui, siekiančiam 1 005 mln. EUR, į biudžetą įtraukti;

2.      pažymi, kad Komisija pateikė TB Nr. 8/2014 projektą, nes Taikinimo komitetas negalėjo pasiekti susitarimo dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto, kurio tikslas ir turinys lygiai tokie patys ir kurį Taryba patvirtino per 2014 m. liepos 17 d. svarstymą, o Parlamentas 2014 m. spalio 22 d. priėmė jos pozicijos pakeitimą siekdamas išlaikyti procedūrinę ir politinę sąsają su TB Nr. 3, 4, 5, 6 ir 7/2014 projektais;

3.      pažymi, kad Taikinimo komitetas negalėjo pasiekti susitarimo dėl TB Nr. 2/2014 projekto priėmimo, nes skyrėsi Parlamento ir Tarybos pozicijos dėl likusių mokėjimų poreikių 2014 m. ir TB Nr. 2–7/2014 paketo, o ne dėl TB Nr. 2/2014 turinio;

4.      primena, kad priėmus TB Nr. 8/2014 projektą valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įnašo į ES biudžetą dalis sumažės 1 005 mln. EUR ir taip iš dalies bus kompensuotas jų įnašas, reikalingas TB Nr. 3, 5 ir 7/2014 projektams finansuoti;

5.      pritaria Tarybos pozicijai dėl taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto;

6.      paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 51, 2014 2 20, p. 1.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)

OL L 163, 2007 6 23, p. 17.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Teisinis pranešimas