Procedūra : 2014/2225(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0079/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0079/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0096

ZIŅOJUMS     
PDF 141kWORD 64k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4) (turpmāk — Iestāžu nolīgums),

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(5),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 15. aprīlī (COM(2014)0234),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 27. novembrī (COM(2014)0722),

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī;

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0079/2014),

A.     tā kā Komisija iesniedza budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu, jo Samierināšanas komiteja nespēja panākt vienošanos par budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu, kuram bija tieši tāds pats mērķis un saturs kā budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektam;

B.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekta mērķis ir 2014. gada budžetā iekļaut 2013. finanšu gada budžeta pārpalikumu EUR 1005 miljonu apmērā;

C.     tā kā šo pārpalikumu galvenokārt veido ieņēmumi, kas par EUR 771 miljonu pārsniedza plānotos, neizlietoti izdevumi EUR 276 miljonu apmērā un negatīva valūtas maiņas bilance EUR 42 miljonu apmērā;

D.     tā kā ieņēmumu apmēra palielināšanos galvenokārt ir radījušas soda naudas un procenti par novēlotajiem maksājumiem (EUR 1331 miljons), turpretim faktiski iekasētie pašu resursi nesasniedza budžetā paredzēto apmēru (– EUR 226 miljoni) un samazinājušies ir arī ieņēmumi no pārpalikumiem, atlikumiem un korekcijām (– EUR 360 miljoni);

E.     tā kā iemesls nepilnīgai apropriāciju izpildei izdevumu daļā 2013. gadā (EUR 107 miljoni) un 2012. gadā (EUR 54 miljoni) nebija mazāka apguves spēja, bet patiesībā visi pieejamie rādītāji liecina, ka 2012. gada un 2013. gada budžetā radās maksājuma apropriāciju nepietiekamība;

F.     tā kā Finanšu regulas 18. pantā noteikts, ka budžeta grozījums ir paredzēts vienīgi provizorisko pārskatu neatbilstībai tāmēm un ka jebkuru šādu neatbilstību kā budžeta grozījumu iegrāmato Savienības budžetā,

1.      pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu (BGP), kas paredzēts tikai tam, lai saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu iegrāmatotu 2013. gada budžeta pārpalikumu EUR 1005 miljonu apmērā, un Padomes nostāju attiecībā uz šo budžeta grozījuma projektu;

2.      atzīmē, ka Komisija iesniedza BGP Nr. 8/2014, jo Samierināšanas komiteja nespēja panākt vienošanos par BGP Nr. 2/2014, kuram bija tieši tāds pats mērķis un saturs un kuru Padome bija apstiprinājusi 2014. gada 17. jūlija lasījumā, bet kuru Parlaments bija grozījis nostājā, kas tika pieņemta 2014. gada 22. oktobrī, lai saglabātu tā politisko un procedurālo saikni ar BGP Nr. 3/2014, Nr. 4/2014, Nr. 5/2014, Nr. 6/2014 un Nr. 7/2014;

3.      norāda, ka Samierināšanas komiteja nespēja panākt vienošanos par BGP Nr. 2/2014 pieņemšanu dēļ atšķirībām Parlamenta un Padomes nostājās attiecībā uz nenomaksāto maksājumu vajadzībām 2014. gadā un BGP Nr. 2–7/2014 kopumu, nevis paša BGP Nr. 2/2014 satura dēļ;

4.      atgādina, ka šā BGP Nr. 8/2014 pieņemšanas gadījumā par EUR 1005 miljoniem tiks samazinātas dalībvalstu uz NKI balstītās iemaksas Savienības budžetā un tādā veidā daļēji tiks kompensēts to ieguldījums BGP Nr. 3/2014, Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 finansēšanā;

5.      apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu;

6.      uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 7/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)

OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums