Procedura : 2014/2225(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0079/2014

Teksty złożone :

A8-0079/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0096

SPRAWOZDANIE     
PDF 142kWORD 66k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) (zwane dalej „porozumieniem międzyinstytucjonalnym”),

–       uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(5),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2014 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2014 r. (COM(2014)0234),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2014 przyjęty przez Komisję dnia 27 listopada 2014 r. (COM(2014)0722),

–       uwzględniając wspólne konkluzje uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2014 przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0079/2014),

A.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2014 został przedstawiony przez Komisję ze względu na fakt, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2014, który miał dokładnie ten sam cel i treść co PBK nr 8/2014;

B.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2014 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2014 nadwyżki z roku budżetowego 2013 w wysokości 1005 mln EUR;

C.     mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 771 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 276 mln EUR oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 42 mln EUR;

D.     mając na uwadze, że nadwyżka po stronie dochodów pochodzi głównie z grzywien i odsetek z tytułu zaległych płatności (1331 mln EUR), podczas gdy kwota zasobów własnych rzeczywiście zebranych w porównaniu z kwotą uwzględnioną w budżecie zmniejszyła się (-226 mln EUR), a przychód z nadwyżek, sald i dostosowań również zmalał (-360 mln EUR);

E.     mając na uwadze, że po stronie wydatków niewykorzystanie w pełni środków na rok 2013 (107 mln EUR) i 2012 (54 mln EUR) nie wynikało ze zmniejszenia zdolności absorpcyjnej, natomiast wszystkie dostępne wskaźniki sugerują w rzeczywistości niedobór środków na płatności w budżetach na 2012 i 2013 r.;

F.     mając na uwadze, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego niniejszy budżet korygujący jest przeznaczony wyłącznie do pokrycia rozbieżności między wstępnymi sprawozdaniami rachunkowymi a szacunkami i że wszelkie takie rozbieżności zostaną zapisane w budżecie Unii na mocy niniejszego budżetu korygującego;

1.      przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego (PBK) nr 8/2014 poświęcony wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2013 r. wynoszącej 1005 mln EUR, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego, w formie przedstawionej przez Komisję, a także stanowisko Rady w sprawie tego PBK;

2.      zauważa, że PBK nr 8/2014 został przedstawiony przez Komisję ze względu na to, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie PBK nr 2/2014, który miał dokładnie ten sam cel i treść, a który Rada zatwierdziła w pierwszym czytaniu dnia 17 lipca 2014 r., podczas gdy Parlament wprowadził do niego zmianę na mocy swojego stanowiska przyjętego w dniu 22 października 2014 r. w celu zachowania jego politycznego i proceduralnego związku z PBK nr 3, 4, 5, 6 oraz 7/2014;

3.      wskazuje, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przyjęcia PBK nr 2/2014 ze względu na różnice stanowisk między Parlamentem i Radą dotyczące potrzeb w zakresie zaległych płatności na 2014 r. i pakietu projektów budżetów korygujących nr 2–7/2014, a nie na zawartość PBK nr 2/2014 per se;

4.      przypomina, że przyjęcie niniejszego PBK nr 8/2014 obniży udział składek z DNB państw członkowskich wnoszonych do budżetu Unii o kwotę 1005 mln EUR, a tym samym częściowo zrównoważy ich wkład w finansowanie projektów budżetów korygujących nr 3, 5 i 7/2014;

5.      zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2014;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 7/2014 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna