Postup : 2014/2225(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0079/2014

Predkladané texty :

A8-0079/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0096

SPRÁVA     
PDF 140kWORD 66k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Gérard Deprez

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–       so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (ďalej len „IIA“),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom z 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorý prijala Komisia 15. apríla 2014 (COM(2014)0234),

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 8/2014, ktorý prijala Komisia 27. novembra 2014 (COM(2014)0722),

–       so zreteľom na spoločné závery schválené Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0079/2014),

A.     keďže Komisia predložila návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 preto, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorý mal presne taký istý účel a obsah ako NOR č. 8/2014;

B.     keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014 je začleniť do rozpočtu na rok 2014 prebytok z rozpočtového roka 2013 vo výške 1 005 miliónov EUR;

C.     keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladné výnosy z príjmov vo výške 771 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 276 miliónov EUR a záporný kurzový rozdiel vo výške 42 miliónov EUR;

D.     keďže na strane príjmov tvoria zvýšenie najmä pokuty a úroky z omeškania (1 331 miliónov EUR), pričom objem skutočne vyzbieraných vlastných zdrojov sa v porovnaní s prostriedkami plánovanými v rozpočte znižuje (- 226 miliónov EUR) a klesajú aj príjmy z prebytkov, zostatkov a úprav (- 360 miliónov EUR);

E.     keďže na strane výdavkov nebolo nedostatočné čerpanie rozpočtových prostriedkov na rok 2013 (107 miliónov EUR) a na rok 2012 (54 miliónov EUR) výsledkom zníženej schopnosti ich čerpania, no všetky dostupné ukazovatele v skutočnosti poukazujú na to, že v rozpočtoch na roky 2012 a 2013 boli k dispozícii nedostatočné platobné rozpočtové prostriedky;

F.     keďže v článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že výlučným cieľom opravného rozpočtu je upraviť akýkoľvek nesúlad medzi predbežnou účtovnou závierkou a odhadom a že každý takýto nesúlad sa zahrnie do rozpočtu Únie prostredníctvom opravného rozpočtu;

1.      berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 8/2014, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2013 vo výške 1 005 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.      konštatuje, že Komisia predložila NOR č. 8/2014 preto, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o NOR č. 2/2014, ktorý mal presne taký istý účel a obsah a ktorý Rada schválila na svojom čítaní 17. júla 2014, zatiaľ čo Parlament k nemu predložil pozmeňujúci návrh v rámci svojho stanoviska prijatého 22. októbra 2014 s cieľom zachovať jeho politickú a procesnú väzbu s NOR č. 3, 4, 5, 6 a 7/2014;

3.      zdôrazňuje, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o NOR č. 2/2014 z dôvodu rozdielnych pozícií Parlamentu a Rady, pokiaľ ide o potreby v súvislosti s neuhradenými platbami v roku 2014 a súbor NOR č. 2 – 7/2014, a nie kvôli obsahu samotného NOR č. 2/2014;

4.      pripomína, že prijatím NOR č. 8/2014 sa zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND o 1 0005 miliónov EUR, v dôsledku čoho sa čiastočne vykompenzujú ich príspevky na financovanie NOR č. 3, 5 a 7/2014;

5.      schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014;

6.      poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 7/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právne oznámenie