Förfarande : 2014/2225(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0079/2014

Ingivna texter :

A8-0079/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.11

Antagna texter :

P8_TA(2014)0096

BETÄNKANDE     
PDF 132kWORD 56k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Gérard Deprez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013(2),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–       med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(5),

–       med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2014 som kommissionen antog den 15 april 2014 (COM(2014)0234),

–       med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2014 som kommissionen antog den 27 november 2014 (COM(2014)0722),

–       med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet enades om den 8 december 2014,

–       med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 som rådet antog den 12 december och översände till Europaparlamentet samma dag (16745/2014 – C7-0293/2014),

–       med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0079/2014), och av följande skäl:

A.     Förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 lades fram av kommissionen eftersom förlikningskommittén inte kunde nå en överenskommelse om förslaget till ändringsbudget nr 2/2014, vilket hade exakt samma syfte och innehåll som förslaget till ändringsbudget nr 8/2014.

B.     Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 är att till budgeten för 2014 föra över överskottet från budgetåret 2013, vilket uppgår till 1 005 miljoner EUR.

C.     Detta överskott består till största delen av ett positivt inkomstutfall på 771 miljoner EUR och ett underutnyttjande av anslag på 276 miljoner EUR samt en negativ växelkursskillnad på 42 miljoner EUR.

D.     På inkomstsidan kommer ökningen främst från böter och ränta på försenade betalningar (1 331 miljoner EUR) medan de egna medel som verkligen samlats in jämfört med det budgeterade beloppet minskar (- 226 miljoner EUR) och inkomster från överskott, saldon och korrigeringar minskar också (- 360 miljoner EUR).

E.     På utgiftssidan är underutnyttjandet av anslagen för 2013 (107 miljoner EUR) och för 2012 (54 miljoner EUR) inte ett resultat av en minskad förmåga att utnyttja stödet utan alla indikatorer som finns pekar i själva verket på att det var en brist på betalningsbemyndiganden i budgetarna för både 2012 och 2013.

F.     Artikel 18 i budgetförordningen föreskriver att denna ändringsbudget ska ha eventuella avvikelser mellan de preliminära räkenskaperna och beräkningarna som enda syfte och att en sådan avvikelse ska införas i unionsbudgeten genom denna ändringsbudget.

1.      Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet från 2013, dvs. ett belopp på 1 005 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, och såsom förordats av kommissionen och i rådets ståndpunkt om detta.

2.      Europaparlamentet noterar att förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 lades fram av kommissionen eftersom förlikningskommittén inte kunde nå en överenskommelse om förslaget till ändringsbudget nr 2/2014, vilket hade exakt samma syfte och innehåll och som rådet hade godkänt vid sin behandling den 17 juli 2014. Parlamentet hade lagt fram ändringsförslag till den i sin ståndpunkt av den 22 oktober 2014 i syfte att upprätthålla dess politiska och förfarandemässiga koppling till förslagen till ändringsbudget nr 3, 4, 5, 6 och 7/2014.

3.      Europaparlamentet betonar att förlikningskommittén inte kunde uppnå en överenskommelse om antagande av förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 på grund av avvikande ståndpunkter mellan parlamentet och rådet om de utestående betalningsbehoven för 2014 och paketet ändringsbudgetar nr 2-7/2014 och inte om innehållet i förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 i sig.

4.      Europaparlamentet påminner om att antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 kommer att innebära att andelen för medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till unionens budget minskar med 1 005 miljoner EUR och därför delvis kompenserar för deras bidrag till finansieringen av ändringsbudgetarna nr 3, 5 och 7/2014.

5.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2014.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 7/2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Rättsligt meddelande