Διαδικασία : 2014/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2015

Συζήτηση :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0029

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 755kWORD 271k
7.1.2015
PE 539.855v02-00 A8-0001/2015

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια

(COM(2014)0476 – C8‑0113/2014 – 2014/0218(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια

(COM(2014)0476 – C8‑0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0476),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0113/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014(1),

–       μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0001/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Στο πλαίσιο των αποφάσεων Prüm, η επεξεργασία των ΑΚΟ που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις ειδικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αυτές τις ειδικές διατάξεις σε άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δυνάμει της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με όλες τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κείμενο του Συμβουλίου και την πρόταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Αποσκοπεί στην διασάφηση του νέου καθεστώτος προστασίας των δεδομένων που πρέπει να εφαρμόζεται στις παραβάσεις που αφορά η εν λόγω οδηγία.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το Βασίλειο της Δανίας, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας μπορούν να παρατείνουν την προβλεπόμενη σε αυτό ημερομηνία έως τις …*.

 

_____________

 

ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει στα τρία κράτη μέλη που έχουν δικαίωμα αυτοεξαίρεσης από την οδηγία εύλογο χρονικό περιθώριο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, αναγκαίο για την κατάρτιση της νομοθεσίας εφαρμογής και των διοικητικών ή τεχνολογικών ρυθμίσεων. Παράλληλα παρέχει επαρκές χρονικό περιθώριο στην Επιτροπή, η οποία καλείται να υποβάλει την προβλεπόμενη έκθεση έως τον Νοέμβριο του 2016, ώστε να αποφύγει ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε μελλοντικές προτάσεις για την ενίσχυση της επιβολής μέτρων σχετικά με διασυνοριακές τροχαίες παραβάσεις και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση αποτελείται από το κείμενο της οδηγίας 2011/82/EE σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για διασυνοριακές τροχαίες παραβάσεις που είχε εγκριθεί το 2011 με συντριπτική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και ομόφωνα στο Συμβούλιο, με μόνη διαφορά ότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο ποιοτικά σημαντικές τροποποιήσεις. Η πρώτη τροποποίηση αφορά την αλλαγή της νομικής βάσης και τις συνεπακόλουθες τεχνικές αλλαγές και η δεύτερη, η οποία είναι επακόλουθο της αλλαγής της νομικής βάσης, αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ώστε να καλύπτει τα τρία κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη οδηγία.

Οι τροποποιήσεις αυτές συνιστούν συνέπεια της απόφασης της 6 Μαΐου 2014 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η οδηγία 2011/82 είχε εγκριθεί επί λανθασμένης νομικής βάσης που αφορούσε την αστυνομική συνεργασία σε ποινικά θέματα (άρθρο 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ένωσης). Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η κατάλληλη νομική βάση ήταν η ασφάλεια των μεταφορών: αφού εξετάστηκε το περιεχόμενο των διατάξεων της οδηγίας κατέστη σαφές ότι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στο οποίο βασιζόταν η οδηγία, αποτελούσε απλώς το μέσο και όχι τον στόχο της οδηγίας, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε από την πρώτη στιγμή την καταλληλότητα της νομικής βάσης των μεταφορών, καθώς έκρινε ότι ήταν η ενδεδειγμένη.

Παρόλο που έκρινε άκυρη την οδηγία, το Δικαστήριο αναγνωρίζει την καταλληλότητά της και δηλώνει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νομικού κενού, τα αποτελέσματα της οδηγίας αυτής θα πρέπει να διατηρηθούν για 12 μήνες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον νομοθέτη να διορθώσει το κείμενο και να εγκρίνει ένα νέο που θα έχει ως νομική βάση την ασφάλεια των μεταφορών.

Συνεπώς, υποβλήθηκε νέα πρόταση οδηγίας από την Επιτροπή, η οποία, παρόλο που είχε προωθήσει η ίδια την ακύρωση της οδηγίας, φρόντισε να υποβάλει το νέο κείμενο στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν, έχοντας αντικαταστήσει αποκλειστικά τα σημεία στα οποία μνημονεύεται η νομική βάση και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της.

Η προέλευση της οδηγίας 2011/82

Προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση της πρότασης πρέπει να ανατρέξει κανείς στις μελέτες που πραγματοποίησε η Επιτροπή το 2007. Η μελέτη των δεδομένων σχετικά με τις παραβιάσεις του ΚΟΚ στην ΕΕ κατέδειξε ότι το ποσοστό των μη κατοίκων που εμπλέκονταν ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο των κατοίκων, ιδίως σε ό, τι αφορούσε την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ένας από τους κύριους λόγους στους οποίους οφείλεται ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων ξένων οχημάτων είναι ότι οι αρχές, μη γνωρίζοντας τη διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του οχήματος, δεν μπορούν να τον ειδοποιήσουν όσον αφορά τη σχετική κύρωση, ιδίως όταν πρόκειται για παραβάσεις που έχουν καταγραφεί από αυτόματα συστήματα ραδιοεντοπισμού (ραντάρ). Παρόλο που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα μέσω διμερών συμφωνιών, το αποτέλεσμα ήταν στην πράξη να δημιουργηθούν περαιτέρω συγκρούσεις και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια ανάμεσα στις αρχές οδικής κυκλοφορίας. Αυτή η σχετική ατιμωρησία των ξένων οδηγών υπονόμευε τον στόχο της οδικής ασφάλειας και την ίδια την νομιμότητα των ελέγχων στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών. Οι οδηγοί με εγχώριες πινακίδες κυκλοφορίας θεωρούν ότι όλοι οι παραβάτες πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Ο απώτατος στόχος της πρότασης είναι να περιοριστεί αυτή η ατιμωρησία των ξένων οχημάτων στους δρόμους της Ένωσης.

Η πρόταση οδηγίας καλύπτει το κενό αυτό και δίνει τη δυνατότητα στις αρχές οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των κρατών μελών να ζητούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη οχήματος με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, εφόσον αυτός έχει διαπράξει παράβαση που αντιπροσωπεύει μείζονα κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, με αποτέλεσμα να μπορούν να τον ειδοποιήσουν, στη γλώσσα του κράτους μέλους διαμονής του, για την εν λόγω παράβαση.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης επί της αρχικής πρότασης που είχε υποβάλει η Επιτροπή το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να ενισχυθεί το σύστημα αυτό, ώστε όχι μόνο να αποστέλλεται ειδοποίηση στους παραβάτες, αλλά να επιβάλλονται και κυρώσεις στους μη κατοίκους, όπως ακριβώς επιβάλλονται και στους κατοίκους. Στην πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο, όχι μόνο υποστήριξε τη νομική βάση των μεταφορών, αλλά ενίσχυσε παράλληλα τα προταθέντα από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στοιχεία που αφορούσαν την προστασία των δεδομένων, βελτίωσε τις διατάξεις που σχετίζονταν με την ενημέρωση των πολιτών και τόνισε την ανάγκη για τυποποίηση του αυτόματου εξοπλισμού ραδιοεντοπισμού (ραντάρ) και για εναρμόνιση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Τη στήριξη του Κοινοβουλίου για την πρόταση αυτή δεν συμμερίστηκε, ωστόσο, το Συμβούλιο, το οποίο οδήγησε τη διαδικασία σε τέλμα και βυθίστηκε σε μια στείρα συζήτηση σχετικά με τη νομική βάση. Διέξοδος από αυτό το τέλμα, που καθυστερούσε την επίλυση του επείγοντος ζητήματος της καταπολέμησης των διασυνοριακών παραβάσεων, δεν μπόρεσε να βρεθεί παρά μόνο τρία χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της βελγικής προεδρίας το 2010 και κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου. Η δυνατότητα εξόδου από το τέλμα μέσω της αποδοχής της αλλαγής της νομικής βάσης, ώστε αυτή να είναι η αστυνομική συνεργασία, θα οδηγούσε με τη σειρά της σε δύο σημαντικές τροποποιήσεις: αφενός θα περιόριζε τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και αφετέρου θα μείωνε το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, καθώς θα εξαιρούνταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Ιρλανδία δυνάμει των προνομίων που τους αναγνωρίζονται από τις Συνθήκες.

Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος, το Κοινοβούλιο, το οποίο ωστόσο ποτέ δεν σταμάτησε να υποστηρίζει την εφαρμογή της νομικής βάσης των μεταφορών, όπως αντικατοπτρίζεται και στο άρθρο 11, επέλεξε ουσιαστικά να εξετάσει την αλλαγή της νομικής βάσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα πρώτο βήμα ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί ένα εμβρυικό μέσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των διασυνοριακών προστίμων. Σε αντάλλαγμα, το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να επιβάλει μια ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή υποχρεούται, έως τον Νοέμβριο του 2016, να υποβάλει έκθεση στην οποία θα αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής η Επιτροπή θα υποβάλει, εάν χρειαστεί, νομοθετικές προτάσεις με στόχο να καταστεί δυνατή η δίωξη των οδηγών ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματός τους, συμπληρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών που είχε συμφωνηθεί.

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής προόδου που έχει σημειωθεί στον εντοπισμό ορισμένων παραβάσεων, όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν, σε δεύτερη ανάγνωση, να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τέσσερις νέες περιπτώσεις, στις οποίες κρίθηκε ότι είχε πλέον επιτευχθεί η κατάλληλη ωριμότητα, οι οποίες συνιστούν παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του οδηγού και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου (οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, χρήση κράνους από τους μοτοσικλετιστές, χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και χρήση απαγορευμένης λωρίδας κυκλοφορίας).

Μετά από μια πολυτάραχη νομοθετική διαδικασία, η οδηγία 2011/82/ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 11 Νοεμβρίου 2013 δείχνοντας το δυναμικό της από την πρώτη στιγμή, καθώς παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των παραβάσεων από ξένους οδηγούς. Η οδηγία είχε αποτρεπτικό αντίκτυπο στους ξένους οδηγούς, οι οποίοι σήμερα γνωρίζουν ότι χάρη στα νέα αυτά μέτρα μπορούν να ειδοποιηθούν για οποιαδήποτε παράβαση διαπράξουν στο εξωτερικό. Η οδηγία συνέβαλε επίσης, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για μείωση στο μισό του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων και μείωση κατά 40% του αριθμού των τραυματιών.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια επιθυμεί, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσει την Επιτροπή για την ταχεία υποβολή της νέας πρότασης, η οποία έχει τροποποιηθεί μόνο σε ό, τι αφορά την προσαρμογή στην απόφαση του Δικαστηρίου και την πραγματοποίηση των αναγκαίων αλλαγών. Η νέα πρόταση εισάγει τη νομική βάση της ασφάλειας των μεταφορών, ενσωματώνει τη επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και πραγματοποιεί, σύμφωνα με τη νέα νομική βάση, διάφορες προσαρμογές που σχετίζονται με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Το Συμβούλιο έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την εξέταση της πρότασης και υπάρχει συναίνεση ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με την ανάγκη η νέα οδηγία να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Έως σήμερα, η οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των 20 από τα 25 κράτη μέλη στα οποία έχει εφαρμογή και, σύμφωνα με τους πρώτους δείκτες, το νέο σύστημα έχει αρχίσει να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, που προηγουμένως είχαν αποφασίσει να μην συμμετέχουν, δεν έχουν πλέον ενδοιασμούς και ζητούν απλώς μια μεταβατική περίοδο, όπως εκείνη που είχε οριστεί για τα λοιπά κράτη μέλη. Ήδη μάλιστα εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του συστήματος στην επόμενη αναθεώρησή του.

Το Κοινοβούλιο πρέπει επομένως να εγκρίνει μια νέα οδηγία πριν από τις 6 Μαΐου 2015, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νομικού κενού σε όλα εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν μεταφέρει την ακυρωμένη οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Ως νομοθέτες οφείλουμε να φέρουμε εις πέρας ένα αναγκαίο, δύσκολο και επείγον έργο, το οποίο αφορά έναν τομέα που είχε πάντα προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο: την εξασφάλιση της μέγιστης οδικής ασφάλειας.

Εκτός αυτού, θα ήταν δύσκολο οι ενώσεις των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, οι αρχές οδικής κυκλοφορίας, οι αρχές είσπραξης των προστίμων από παραβάσεις του ΚΟΚ και γενικότερα οι ενώσεις που εργάζονται για την επίτευξη της οδικής ασφάλειας, οι οποίες είχαν εκφράσει την ικανοποίησή τους για την έγκριση της προηγούμενης οδηγίας, να κατανοήσουν τυχόν καθυστέρηση του Κοινοβουλίου να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νομικού κενού. Οι πολίτες, οι οποίοι είναι λογικό να μη χαίρονται όταν λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με παραβάσεις του ΚΟΚ, βλέπουν επίσης θετικά το γεγονός ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν την ίδια μεταχείριση ανεξάρτητα από τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Η οδηγία αυτή έρχεται, εκτός αυτού, σε μια κρίσιμη στιγμή. Παρόλο που η ΕΕ βρίσκεται σε καλή πορεία όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά 50% των θανατηφόρων δυστυχημάτων έως το 2020, παρατηρείται άνοδος του αριθμού των θυμάτων για διάφορους λόγους: τα οχήματα που κυκλοφορούν παλιώνουν, εφαρμόζονται περικοπές στις δαπάνες συντήρησης των υποδομών λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης για υποδομές και καινοτομία που στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας κ.ά.. Η εισηγήτρια επιθυμεί η οδηγία να εγκριθεί νωρίτερα από την ημερομηνία που έχει ορίσει το Δικαστήριο, για να μη δημιουργηθεί νομικό κενό που θα ενίσχυε αυτή την ανησυχητική τάση. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η οδηγία σχετικά με τις ποινές για διασυνοριακές παραβάσεις δρα αποτρεπτικά και χωρίς να εισάγει διακρίσεις, έχοντας ως στόχο να καταπολεμήσει την ατιμωρησία στο οδικό δίκτυο της ΕΕ, και εκτιμά ότι θα ήταν λανθασμένη η αφαίρεση του αποτρεπτικού χαρακτήρα της.

Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να εξασφαλίσει εγγυήσεις ότι οι τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε σύγκριση με την οδηγία 95/46/ΕΚ δεν υπονομεύουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αποτέλεσε αναπόσπαστο χαρακτηριστικό όλης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που ξεκίνησε το 2008. Για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια θεωρεί σήμερα, όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης πρότασης της Επιτροπής, ότι η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας. Δεδομένου ότι οι νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων και ο ίδιος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων πιστεύουν ότι οι τεχνικές τροποποιήσεις της πρότασης στις οποίες προέβη η Επιτροπή είναι οι κατάλληλες, η εισηγήτρια δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές.

Η εισηγήτρια θα ήθελε απλώς να εισαχθούν ορισμένες διευκρινίσεις στο παρόν σχέδιο έκθεσης ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτό, προτείνει να εγκριθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη η οποία περιλαμβάνει τις διευκρινίσεις του Συμβουλίου και την πρόταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.7.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.9.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

6.10.2014

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Inés Ayala Sender

3.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.11.2014

1.12.2014

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Matthijs van Miltenburg, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Ivo Belet, Markus Ferber, Theresa Griffin, Massimo Paolucci

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Γεώργιος Κατρούγκαλος

Ημερομηνία κατάθεσης

7.1.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου