Postup : 2011/0451(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0005/2015

Predkladané texty :

A8-0005/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0026

SPRÁVA     *
PDF 157kWORD 67k
22.1.2015
PE 541.440v02-00 A8-0005/2015

o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

(COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Heidi Hautala

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

(COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM (2011)0916),

–       so zreteľom na článok 38 ods. 4 Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–       so zreteľom na článok 81 ods. 3, ako aj na článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0268/2014),

–       so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014,

–       so zreteľom na článok 59 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0005/2015),

1.      schvaľuje návrh rozhodnutia Rady a schvaľuje súhlas s pristúpením;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Maroka.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je mimoriadne dôležitý nástroj. Ratifikovali ho všetky členské štáty EÚ.

Týmto dohovorom sa ustanovuje systém umožňujúci zmluvným štátom spolupracovať pri hľadaní riešenia v prípadoch medzinárodných únosov detí.

Tento problém sa veľmi často týka párov po rozchode alebo rozvode. V prípade, že rodičia pochádzajú z rôznych štátov, môže sa im zdať lákavé využiť neexistujúcu spoluprácu medzi týmito štátmi na to, aby získali opatrovnícke práva na dieťa. V médiách sa často stretávame so správami o prípadoch medzinárodných únosov detí po rozchode alebo rozvode.

Hlavným problémom je v týchto prípadoch silne národný charakter právnych systémov jednotlivých štátov. V týchto prípadoch dochádza často k situácii, že súdy oboch zainteresovaných štátov sa vyhlásia za príslušné a že každý zo súdov udelí opatrovnícke právo rodičovi, ktorý je občanom štátu, ku ktorému tento súd prislúcha.

Cieľom tohto dohovoru je riešiť takéto situácie na medzinárodnej úrovni tak, že sa určí, že príslušný súd a príslušné právo je súd, resp. právo štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt. Dohovor taktiež ustanovuje systém na zaručenie okamžitého návratu uneseného dieťaťa.

EÚ má teraz výhradnú vonkajšiu právomoc v tejto oblasti, ako to potvrdil Súdny dvor v stanovisku 1/13. To znamená, že členské štáty už nekonajú podľa vlastného uváženia. Problematické je, že dohovor neustanovuje nezávislé konanie medzinárodných organizácií.

Je preto potrebné prijať rozhodnutie Rady, ktorým sa od členských štátov vyžaduje, aby každý z nich na vlastnom území prijal pristúpenie Maroka k dohovoru, a tým i účinný vstup dohovoru medzi Európskou úniou a týmto štátom do platnosti.

Pristúpenie Maroka k dohovoru treba uvítať. Spravodajkyňa to v plnej miere podporuje najmä vzhľadom na to, že v Európskej únii žije mnoho občanov marockého pôvodu. Deti, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s marockou komunitou, budú takto chránené pred únosmi.

Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Európsky parlament prijal tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť, aby sa ochrana detí, ktorých sa to týka, rozšírila na celé územie Únie.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström

Právne oznámenie