Postup : 2011/0444(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0006/2015

Předložené texty :

A8-0006/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0022

ZPRÁVA     *
PDF 161kWORD 63k
22.1.2015
PE 451.447v02-00 A8-0006/2015

o návrhu rozhodnutí Rady o prohlášení členských států, že v zájmu Evropské unie souhlasí s přistoupením Seychel k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

(COM(2011)0909 – C8‑0265/2014 – 2011/0444(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Heidi Hautala

PR_NLE-CN_Agreement_app

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o prohlášení členských států, že v zájmu Evropské unie souhlasí s přistoupením Seychel k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

(COM(2011)0909 – C8‑0265/2014 – 2011/0444(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2011)0909),

–       s ohledem na čl. 38 odst. 4 Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980,

–       s ohledem na článek 81 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0265/2014),

–       s ohledem na stanovisko Soudního dvora ze dne 14. října 2014,

–       s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0006/2015),

1.      schvaluje návrh rozhodnutí Rady a schvaluje souhlas s přistoupením;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Seychel.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí je nástrojem zásadního významu, který ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie.

Tato úmluva stanovuje systém, který umožňuje smluvním státům spolupracovat při hledání řešení v případech mezinárodních únosů dětí.

Velmi často dochází k těmto problémům při rozluce párů. Manžel či manželka pocházející z jiného státu může být lákán(a) myšlenkou využít toho, že dané státy nespolupracují, a získat tak svěření dětí do své péče. Ve sdělovacích prostředcích se často objevují zprávy o mezinárodních únosech dětí v souvislosti s rozlukou nebo rozvodem rodičů.

V těchto případech je hlavním problémem národnostně motivovaná podjatost soudních systémů příslušných států. Často se totiž stává, že se v dané věci soudy obou zemí prohlásí za kompetentní a dítě svěří do péče toho rodiče, který je státním příslušníkem onoho státu.

Dotyčná úmluva by měla tyto situace řešit na mezinárodní úrovni a zároveň stanovit působnost soudů a zákonů státu, kde má dítě trvalý pobyt. Úmluva současně zavede systém, který zaručí okamžitý návrat uneseného dítěte.

Evropská unie má nyní v této oblasti výlučnou vnější pravomoc, kterou potvrdil Soudní dvůr ve svém stanovisku 1/13. Členské státy tedy již nejednají každý sám za sebe. Problém spočívá v tom, že úmluva nezahrnuje ustanovení o samostatné činnosti mezinárodních organizací.

Proto je zapotřebí rozhodnutí Rady, které po členských státech požaduje, aby v rámci svého území schválily přistoupení Seychel k úmluvě, a tudíž i vstup v platnost úmluvy mezi Evropskou unií a touto zemí.

Přistoupení Seychel k úmluvě je dobrou zprávou. Zpravodajka jej plně podporuje především proto, že mnoho občanů Evropské unie je seychelského původu. Děti spojené s touto komunitou tak budou chráněny před nezákonnými únosy.

Zpravodajka proto Parlamentu navrhuje, aby návrh beze změn přijal, a zajistil tak, aby se ochrana těchto dětí vztahovala na celé území Unie.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström

Právní upozornění