Förfarande : 2014/0238(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0010/2015

Ingivna texter :

A8-0010/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0030

REKOMMENDATION     ***
PDF 182kWORD 89k
26.1.2015
PE 541.517v03-00 A8-0010/2015

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(12812/14 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Norica Nicolai

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(12812/14 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (12812/14),

–       med beaktande av partnerskapsavtalet för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (12830/14),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0276/2014),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och andra stycket, artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0010/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 7 i avtalet samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 4 i det nya protokollet.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta deltagandet för parlamentets företrädare som observatörer i de möten som hålls i den gemensamma kommittén.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan det nuvarande avtalet löper ut och i samband med att förhandlingarna om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet ingående information i form av en efterhandsrapport om kostnaderna för och fördelarna med avtalet.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet årliga rapporter om genomförandet av avtalet, i synnerhet när det gäller det fleråriga program som nämns i artikel 4 i genomförandeprotokollet till avtalet, samt att redogöra för hur de medel som tillhandahålls i enlighet med avtalet används.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för deras respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser det nya protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt rikta in sig på lokal förvaltning och ansvarsskyldighet samt att underlätta tillhandahållandet av adekvat information till alla de lokala aktörer som berörs av avtalet och dess genomförande.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Senegal.


KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Republiken Senegal är en kuststat i Västafrika, med sjögränser mot Republiken Guinea Bissau, Republiken Gambia, Republiken Kap Verde och Islamiska republiken Mauretanien. Alla Senegals sjögränser utom dem mot Mauretanien i norr och Guinea Bissau i syd är definierade och fastställda.

Senegal har tolv miljoner invånare, med en beräknad konsumtion på cirka 25 kg per invånare och år. Senegals kommersiella hamn finns i Dakar och är av internationell betydelse tack vare sitt geografiska läge. Senegals ekonomi ökade stadigt med 4 procent under 2012, tack vare gruv- och utvinningsindustrin, som är den viktigaste industrin, samt handels-, hotell-, restaurang- och fiskerinäringen, som står för ungefär 1,3 procent av BNP. Trots att Senegals statsskuld minskades 2000 inom initiativet för skuldtyngda fattiga länder (HIPC), ett program som har inrättats gemensamt av Internationella valutafonden och Världsbanken, har landet fortfarande ett stort budgetunderskott på 670 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 6,5 procent av BNP. Trots att Senegal ökade sin export med 16,4 procent 2011 jämfört med 2010, med en ökning av fiskeexporten med 13,5 procent, är landets handelsbalans fortfarande negativ. Anledningen är ökade priser på petroleum, ris, animaliska oljor och vete, vilket ledde till att importen ökade med 15,8 procent 2011 jämfört med 2010.

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal på fiskeområdet inleddes den 1 juni 1981, och förnyade protokoll undertecknades 2002 och löpte ut 2006. Sedan dess har antalet notfartyg för tonfiskfiske i Senegals vatten minskat kraftigt. Endast 2 av 18 notfartyg har kunnat fortsätta fiska i området. Mot bakgrund av detta har rådet bemyndigat Europeiska kommissionen att förhandla om en förnyelse av avtalet mellan republiken Senegal och Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilket har lett fram till ett förslag om ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske (ett nytt avtal och ett nytt protokoll).

Kommissionen har föreslagit att rådet ingår avtalet och protokollet (COM(2014)0518), som syftar till att inleda ett nytt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal. En av principerna i avtalet ger EU:s flottor likvärdiga villkor, då Senegal förbinder sig att inte ge mer fördelaktiga villkor till andra flottor än till dem i avtalet, förutsatt att fartygen är av samma typ och fiskar efter samma arter. Europaparlamentets godkännande är en förutsättning för att avtalet och protokollet ska ingås.

Följande frågor måste Europaparlamentet ta ställning till när det avgör huruvida avtalet och protokollet ska godkännas:

1.  Är den ekonomisk ersättningen rimlig utifrån de fiskemöjligheter som finns?

2.  Ger avtalen en grund för att kunna bevara och på ett hållbart sätt utnyttja de berörda fiskbestånden? och

3.  Erbjuder avtalet ett lämpligt stöd och tillräckliga villkor för den lokala fiskerisektorn?

Analys av det nya protokollet

Huvudinnehållet i det nya protokollet anges nedan:        .

   Enligt protokollets artikel 12 är det giltigt i 5 år.

   Totalt beräknat finansiellt bidrag på 13 930 000 euro som fördelas enligt följande: a) 8 690 000 euro, finansiellt bidrag som fördelas mellan årlig ekonomisk ersättning och stöd för Senegals fiskeripolitik, för en referensfångstmängd för långvandrande fiskarter på 14 000 ton per år. b) 5 240 000 euro som motsvarar de preliminära avgifter som fartygsägarna ska erlägga för fisketillstånd.

   Fiskemöjligheter. Tre typer av fartyg ska tillåtas i Senegals vatten: 28 notfartyg för tonfiskfiske, 8 fartyg för spöfiske och 2 trålare (som fiskar efter senegalkummel).

   Fartygen ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

o Notfartyg för tonfiskfiske: Spanien 16 fartyg, Frankrike 12 fartyg

o Fartyg för spöfiske: Spanien 7 fartyg, Frankrike 1 fartyg

o Trålare: Spanien 2 fartyg

     Om fångsten överstiger EU:s referensfångstmängd för långvandrande fiskbestånd ska det årliga finansiella bidraget för varje ton höjas med 55 euro det första året, 50 euro det andra, tredje och fjärde året och 45 euro det femte året.

     Notfartygen för tonfiskfiske och fartygen för spöfiske ska betala en avgift för varje ton som fiskas i Senegals vatten. Avgiften kommer att starta på 55 euro det första året och uppgå till 70 euro det femte året. Dessutom ska en fast avgift betalas för fisketillståndet. a) För notfartygen för tonfiskfiske kommer den fasta avgiften att vara 13 750 euro för 250 ton fisk per år under protokollets första år och höjas till 17 500 euro för 250 ton fisk det femte året. b) För fartyg för spöfiske kommer den fasta avgiften att vara 8 250 euro för 150 ton fisk per år under protokollets första år och höjas till 10 500 euro för 150 ton fisk per år det femte året.

Mellan juli och september 2013 gjordes en förhandsutvärdering, som kompletterades med en regional rapport som sammanställdes under samma år, om tonfiskfiske i Atlanten. Enligt rapporten skulle partnerskapsavtalet gynna båda parter och bidra till att skapa nya arbetstillfällen i Republiken Senegal och Europeiska unionen. Även hamnen i Dakar i Senegal och fiskenäringen skulle enligt rapporten dra nytta av och utvecklas genom detta nya partnerskapsavtal.

Fiskenäringen står bara för 1,3 procent av Senegals BNP och 136 miljoner av de 1,7 miljarder som kommer från export. Enligt rapporten exporterade Senegal totalt cirka 40 000 ton fiskeriprodukter (till största delen frusna) till EU under 2011. Senegal spelar också en viktig roll i landningen av fiskeriprodukter från icke-industriellt och industriellt fiske, med 400 000 ton landade produkter, av vilka 90 procent kommer från icke-industriellt fiske. Från det industriella fisket landas mindre än 50 000 ton produkter.

Som en följd av att protokollet inte förnyades 2006 har endast få fartyg för spöfiske vid enstaka tillfällen tillåtits fiska efter tonfisk i Senegals vatten, och det protokoll som har undertecknats årligen av de spanska och franska rederiföreningarna föreskrev att all fångst skulle landas i Senegal för att förse de lokala beredningsanläggningarna och konservfabrikerna. Med tanke på att de senegalesiska fartyg för spöfiske som är i bruk i området inte har några krav på sig att förse den lokala industrin, och att den största konservfabriken i Senegal har köpts upp av en asiatisk investerare som har planer på att bygga ut den för att öka produktionen från 20 000 till 80 000 ton per år, kommer behovet av råvaror med största sannolikhet att öka.

Det nya avtalet innehåller klausuler om tillfälligt upphävande av eller avslutande av protokollet, till exempel i artiklarna 13 och 14 om brott mot de mänskliga rättigheterna (artikel 13) och bristande efterlevnad av de åtaganden som parterna gjort när det gäller att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (artikel 14).

Bilagan till protokollet innehåller EU:s åtagande, som förpliktigar de europeiska fartygen att anställa minst 20 procent senegalesiska medborgare eller AVS-medborgare på de europeiska fartygen. Denna bestämmelse gäller alla typer av fartyg och endast för sjömän som anställs under fiskesäsongen. Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet ingår i protokollet och gäller anställda sjömän från Senegal och AVS-länderna.

Föredragandens kommentarer och slutsatser

Med tanke på möjligheterna för Senegals ekonomi att blomstra genom bättre utnyttjande av de tillgängliga bestånden, i enlighet med principerna för hållbart fiske och bästa praxis inom fiskenäringen, anser föredraganden att det nya avtalet och protokollet gynnar båda parter.

Det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg och samarbetet mellan EU och Republiken Senegal när det gäller övervakning och spårning av fartyg i Senegals vatten kommer dessutom att hjälpa de lokala myndigheterna att intensifiera kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Den ökade efterfrågan på råvaror från Senegals konservfabriker kommer även att ge de europeiska fartygen goda möjligheter att öka sin ekonomiska verksamhet i området. Detta skulle även vara till hjälp för lokala sjömän, som enligt bestämmelserna i protokollet kommer att utgöra en del av besättningarna på EU-fartygen. EU:s flotta i regionen, bestående av 14 spanska och 9 franska fartyg för spöfiske, som är verksam i Atlanten, återvände nyligen till Västafrika i enlighet med protokollen och avtalen mellan EU och Mauretanien, Guinea-Bissau, Kap Verde och Gambia. Även dessa fartyg skulle dra nytta av en förnyelse av protokollet och avtalet med Senegal, eftersom det skulle hjälpa dem att täcka de områden som kompletterar deras primära fångstområden.

Dessutom visar de senaste expertanalyserna att bestånden av kummel i de senegalesiska vattnen inte utnyttjas fullt ut. Experterna konstaterar att en fångst på 2 000 ton bottenlevande arter skulle kunna ingå i ett mer omfattande avtal mellan EU och Republiken Senegal, utan att för högt tryck skulle läggas på bestånden. Kvoten för bottenlevande arter skulle kunna täckas med endast två trålare, vars verksamhet också skulle regleras i det nya avtalet och protokollet. Analysen visar att man bör fastställa villkor för bifångstkvantitet, och uppskattar att en bifångst på 580 ton för hela EU:s kvot för bottenlevande arter inte bör godkännas.

På grundval av de tillgängliga fiskbestånden och utsikterna till ett framtida samarbete gällande andra fiskarter, såväl som möjligheterna att utveckla den lokala fiskenäringen tillsammans med EU-fartygen och tillhandahålla högkvalitativa fiskeriprodukter till EU-marknaden, något som gör det nya partnerskapet om fiske och protokollet gynnsamt för båda parter, rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner avtalet.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (10.12.2014)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Föredragande av yttrande: Norbert Neuser

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta avtal och protokoll måste följa den nya förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. I förordningen betonas betydelsen av hållbart fiske och god förvaltning när det gäller partnerskapsavtalen om hållbart fiske. Dessutom erkänns vikten av samstämmighet mellan den gemensamma fiskeripolitiken och målen för EU:s utvecklingssamarbete.

Att protokollet inte ger tillträde till fiske av sardinell – ”de fattigas fisk” – är mycket lovvärt. Denna överexploaterade resurs delas mellan Marocko, Mauretanien, Senegal och Guinea Bissau; EU bör ge stöd, bland annat genom Europeiska utvecklingsfonden (EUF), för att främja den regionala förvaltningen av sardinell, och då prioritera dem som fiskar på det mest hållbara sättet, och som bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning.

När det gäller tillträdet till kummel, vars beståndssituation är osäker och bestånden eventuellt är överutnyttjade, måste försiktighetsprincipen tillämpas. Det kommer att vara mycket viktigt att noggrant övervaka EU-trålarnas verksamhet för att se till att dessa inte inverkar negativt på den lokala fiskerisektorn. Det är även viktigt att se till att de medlemsstater som har fartyg vars verksamhet omfattas av protokollet uppfyller kraven på årlig rapportering.

God förvaltning innebär att insyn och deltagande av berörda parter måste garanteras under protokollets hela giltighetstid. Detta kan underlättas genom att rapporter från den gemensamma kommittén för partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Senegal offentliggörs, och genom att Europaparlamentet och andra berörda parter, däribland företrädare för fiskesamhällen, deltar i den gemensamma kommitténs arbete.

Föredraganden välkomnar stödet på 750 000 euro per år till utveckling av fiskerisektorn i Senegal. Detta stöd bör tillfredsställa Senegals behov av stöd för forskningen på fiskeriområdet, för övervakning och bekämpning av olagligt fiske, för stöd av det småskaliga fisket samt för återställandet av ekosystemen för att göra det möjligt för bestånd med unga exemplar att återhämta sig.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

8.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes, Piernicola Pedicini


YTTRANDE från budgetutskottet (20.1.2015)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(12812/14 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Föredragande: Indrek Tarand

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har, på grundval av de befogenheter den har getts av rådet, på Europeiska unionens vägnar förhandlat om förnyelse av det avtal mellan Senegals regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om fiske utanför Senegals kust som trädde i kraft den 1 juni 1981 samt om ett protokoll om fiskemöjligheterna och om den ekonomiska ersättningen. Förhandlingarna ledde till att ett utkast till nytt avtal och nytt protokoll paraferades av förhandlarna den 25 april 2014. Det nya avtalet upphäver och ersätter det befintliga avtalet. Avtalet löper på fem år från den dag då det träder i kraft och förlängs därefter automatiskt.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i Senegals vatten inom ramen för det tillgängliga överskottet, med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt från Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf) och, i teorin, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden och rekommendationer utfärdade av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Syftet är även att stärka samarbetet mellan EU och Senegal för att främja en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Senegals fiskezon, i båda parters intresse.

BUDGETKONSEKVENSER: I finansieringsöversikten till avtalsutkastet fastställs ett totalbelopp på 9,61 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden från 2014 till 2018 (inklusive administrativa utgifter för avtalets förvaltning, vilket finansieras genom budgetposten för specifika program).

Den årliga ekonomiska ersättningen är på

•1 808 000 euro under det första året,

•1 738 000 euro under det andra, tredje och fjärde året, och

•1 668 000 euro under det femte året.

Ersättningen avser följande:

1. En referensfångstmängd på 14 000 ton för tonfisk och en tillåten fångstmängd på 2 000 ton för senegalkummel. Ersättningen för dessa fångstmängder ligger på 1 058 000 euro under det första året, 988 000 euro under det andra, tredje och fjärde året och 918 000 euro under det femte året.

2. Stöd till utveckling av den sektoriella fiskeripolitiken i Senegal på 750 000 euro per år.

Det sektorsstöd som ges genom protokollet bidrar till att uppfylla målen för den nationella fiskeripolitiken och i synnerhet Republiken Senegals behov när det gäller att stödja forskningen på fiskeriområdet, övervaka och bekämpa olagligt fiske, stödja det småskaliga fisket samt att återställa ekosystemen för att göra det möjligt för bestånd med unga exemplar att återhämta sig. Om den lokala senegalesiska sektorn hade involverats mer i förhandlingarna skulle dock insynen ha ökat.

Beträffande fiske efter kummel uppvisar de senaste vetenskapliga rönen i viss utsträckning motstridiga resultat, men generellt anses att beståndet har överfiskats och att det inte finns något, eller ett mycket litet, överskott för EU att fiska. Det är också viktigt att se till att förvaltningen av dessa fisken sköts regionalt.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sin lagstiftningsresolution:

•     Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 4 i protokollet, och även om medlemsstaternas uppfyllande av rapporteringskraven.

•     Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, innan protokollet löper ut eller innan förhandlingar om att eventuellt förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en efterhandsutvärdering av protokollet, inklusive en kostnadsnyttoanalys.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Alfred Sant, Ivan Štefmarnec


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

21.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Laurențiu Rebega

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Isabella Adinolfi

Rättsligt meddelande