Postup : 2014/2154(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0012/2015

Předložené texty :

A8-0012/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0035

ZPRÁVA     
PDF 214kWORD 121k
27.1.2015
PE 539.818v02-00 A8-0012/2015

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

(2014/2154(INI))

Výbor pro rozvoj

Zpravodaj: Charles Goerens

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

(2014/2154(INI))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, která byla podepsána v Cotonou dne 23. června 2000(1) (dohoda z Cotonou) a poprvé pozměněna v Lucemburku dne 25. června 2005(2) a podruhé v Ouagadougou dne 22. června 2010(3),

–       s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 13. června 2013 o návrhu rozhodnutí Rady týkajícím se uzavření dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku dne 25. června 2005(4),

–       s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění (SPS) AKT-EU ve znění přijatém dne 3. dubna 2003(5), které bylo naposledy pozměněno v Addis Abebě (Etiopie) dne 27. listopadu 2013(6),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020(7),

–       s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(8),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o přípravě víceletého finančního rámce ve vztahu k financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (11. Evropský rozvojový fond)(9),

–       s ohledem na svá rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2012 a ze dne 3. dubna 2014 o uzavření účtů týkajících se plnění osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2012 a na své usnesení ze dne 3. dubna 2014 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2012(10),

–       s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 27. listopadu 2013 a která se týkají: dodržování zásad právního státu a úlohy nestranného a nezávislého soudnictví; spolupráce jih-jih a třístranné spolupráce: příležitostí a výzev pro země AKT; sociálního a environmentálního dopadu pastevectví v zemích AKT a bezpečnosti v oblasti Velkých jezer,

–       s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 19. června 2013 a která se týkají: dalšího ohrožení demokracie a politické stability vojenskými převraty v zemích AKT a úlohy mezinárodního společenství; dohod o hospodářském partnerství – dalších kroků; lidských zdrojů ve zdravotnictví v zemích AKT; situace v Guinejské republice a situace ve Středoafrické republice,

–       s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 29. listopadu 2012 a která se týkají: politické a humanitární krize v Somálsku: výzev pro Evropskou unii a země AKT; podnikání založeného na informačních a komunikačních technologiích a jeho dopadu na rozvoj v zemích AKT a významu přístupu k energii pro udržitelný hospodářský rozvoj a dosažení rozvojových cílů tisíciletí,

–       s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 30. května 2012 a která se týkají: politického dopadu konfliktu v Libyi na sousední státy AKT a EU; kolísání cen, fungování celosvětových trhů se zemědělskými produkty a jejich dopadu na zajištění potravin v zemích AKT a sociálních a environmentálních dopadů těžby v zemích AKT,

–       s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání západoafrických členů SPS v Abuje (Nigérie) dne 19. července 2013(11),

–       s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání karibských členů SPS v Santu Domingu (Dominikánská republika) dne 16. února 2013(12),

–       s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání tichomořských členů SPS v Apie (Samoa) dne 20. července 2012(13),

–       s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání jihoafrických členů SPS v Lusace (Zambie) dne 24. února 2012(14),

–       s ohledem na kodex chování členů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU účastnících se volebních pozorovatelských misí, který byl přijat 19. června 2013,

–       s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 18. září 2000, která uvádí rozvojové cíle tisíciletí jakožto cíle společně stanovené mezinárodním společenstvím za účelem odstranění chudoby,

–       s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“ (COM(2011)0637),

–       s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A8-0012/2015),

A.     vzhledem k tomu, že SPS AKT-EU má jedinečné postavení jakožto jediné vícestranné meziparlamentní shromáždění zřízené na základě mezinárodní dohody – dohody z Cotonou;

B.     vzhledem k tomu, že SPS funguje jako skutečné parlamentní shromáždění představující fórum pro otevřenou a upřímnou diskuzi o ústředních problémech rozvojové spolupráce a výrazně přispívá k rovnocennému partnerství mezi zeměmi AKT a EU;

C.     vzhledem k tomu, že dohoda z Cotonou uzavřená mezi členy skupiny států AKT a EU si klade za cíl snížit a postupně vymýtit chudobu; vzhledem k tomu, že spolupráce by měla přispět také k udržitelnému hospodářskému rozvoji, který je základem trvalého míru, bezpečnosti a demokratické a politické stability zemí AKT;

D.     vzhledem ke zjišťovacím misím, které byly podniknuty v roce 2013 do Mali za účelem pochopení nestabilní situace v zemi, do Libérie za účelem přispění k politickému dialogu v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou a na Haiti za účelem ověření stavu obnovy a politické situace;

E.     vzhledem k tomu, že po přijetí kodexu chování členů shromáždění účastnících se volebních pozorovatelských misí se rozvíjejí nové přínosné vztahy jako v případě společných misí SPS u příležitosti prezidentských voleb v Mali nebo parlamentních voleb a druhého kola prezidentských voleb na Madagaskaru;

F.     vzhledem k tomu, že přepracování dohody o partnerství z Cotonou v roce 2010 posílilo úlohu SPS a jeho regionální rozměr;

G.     vzhledem k tomu, že by mělo být SPS plně zapojeno do politického dialogu vedeného v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou;

H.     vzhledem k tomu, že by bylo účelné povzbuzovat pravidelný neformální dialog, který by se opíral o důkladnou analýzu, s různými kategoriemi příslušných oficiálních a neoficiálních aktérů v kruzích AKT-EU (Smíšené parlamentní shromáždění, Rada AKT-EU, dialogy soukromého sektoru a občanské společnosti AKT-EU) a v dalších kruzích, které nemají na společenství AKT-EU přímý zájem;

I.      vzhledem k tomu, že od roku 2003 do roku 2013 proběhla všechna evropská zasedání SPS zpravidla v zemích, které vykonávaly rotující předsednictví v Radě Evropské unie; vzhledem k tomu, že země vykonávající rotující předsednictví musí dodržet závazky vyplývající v této souvislosti z dohody o partnerství z Cotonou;

J.      vzhledem k tomu, že rychlý růst zemí BRICS (Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky) a dalších rozvíjejících se ekonomik na celosvětové úrovni a v zemích a regionech AKT má stále větší dopad na skupinu AKT a na současný stav vztahů mezi AKT a EU;

K.     vzhledem k tomu, že podle nových pravidel upravujících cestování, která přijalo předsednictvo Evropského parlamentu, již nemají akreditovaní parlamentní asistenti možnost asistovat poslancům na plenárních zasedáních SPS, což má výrazný dopad na parlamentní činnost;

1.      vítá skutečnost, že SPS jako jedna ze společných institucí v rámci dohody z Cotonou umožňuje nadále otevřený, demokratický a srozumitelný dialog mezi poslanci Evropského parlamentu a parlamentními zástupci ze zemí AKT ohledně provádění této dohody, a to včetně dohledu nad rozvojovou spoluprací v rámci Evropského rozvojového fondu a uzavírání a provádění dohod o hospodářském partnerství; vítá schopnost SPS plnit funkci fóra, na kterém mohou být upřímně a otevřeně projednávána složitá a kontroverzní témata; proto žádá, aby budoucí dohoda, která nahradí dohodu z Cotonou, výslovně zmiňovala Evropským parlamentem již mnohokrát požadovaný zákaz diskriminace na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity;

2.      zdůrazňuje, že je nutné prohloubit politický dialog, a v této souvislosti podtrhuje úlohu SPS při prosazování a hájení zásad uvedených v článku 9 dohody z Cotonou, zejména těch, které se týkají právního státu a řádné správy;

3.      zdůrazňuje přínos skutečnosti, že se zasedání SPS konají v těch členských státech EU, které vykonávají rotující předsednictví v Radě, a domnívá se, že by se toto pravidlo mělo nadále dodržovat; vyjadřuje znepokojení nad nešťastnou souhrou okolností, která irské předsednictví přiměla nepořádat 25. zasedání; oceňuje naproti tomu, že dánská vláda souhlasila s pořádáním velmi úspěšného 23. zasedání v Horsens, kde byly navázány vztahy mezi občany Horsens a delegáty AKT v oblasti kultury a vzdělávání; vyjadřuje politování nad nezájmem některých členských států EU, které vykonávaly nebo budou vykonávat rotující předsednictví v Radě, pořádat zasedání SPS; vyzývá všechny členské státy EU vykonávající rotující předsednictví v Radě, aby se výrazněji zapojily do příprav, organizace a pořádání zasedání SPS;

4.      vyzdvihuje význam schůzí SPS, včetně schůzí stálých výborů, avšak vyjadřuje lítost nad nerovnou účastí zástupců EU a zástupců ze zemí AKT a je znepokojen poklesem účasti poslanců EP, zejména během hlasování; bere na vědomí, že účast v misích, například na regionální zasedání, byla vyváženější, a doufá, že tyto příklady budou následovány při příštích schůzích SPS v Bruselu;

5.      připomíná závazek odcházející místopředsedkyně/vysoké představitelky, na základě kterého by Rada EU měla být na zasedáních shromáždění zastoupena na ministerské úrovni, a vyzývá nastupující místopředsedkyni/vysokou představitelku, aby tento závazek respektovala;

6.      připomíná povinnost Rady AKT-EU předkládat shromáždění výroční zprávu o provádění dohody z Cotonou, která by neměla být jen přehledem pořádaných schůzí, ale měla by obsahovat i politické, socioekonomické a environmentální prvky;

7.      připomíná, že v souladu s článkem 14 revidované dohody z Cotonou usilují společné instituce o zajištění koordinace, soudržnosti a doplňkovosti a také o efektivní výměnu informací; je toho názoru, že stejně jako je předseda Evropského parlamentu zván na zasedání Evropské rady, tak by oba spolupředsedové SPS měli mít možnost účastnit se zasedání společné Rady ministrů AKT-EU; vybízí místopředsedkyni/vysokou představitelku, aby dále rozvíjela již existující spolupráci a zajistila, že bude SPS pozváno na příští společnou Radu;

8.      zdůrazňuje klíčovou úlohu vnitrostátních parlamentů zemí AKT, místních orgánů a nestátních subjektů při přípravě a kontrole celostátních a regionálních strategických dokumentů a při využívání prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF); vyzývá Komisi a vlády zemí AKT, aby těmto zemím umožnily zapojit se díky tomu, že dodají parlamentům zemí AKT včas všechny dostupné informace a podpoří je při výkonu demokratické kontroly, a to zejména budováním kapacit;

9.      všímá si činnosti pracovních skupin Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu týkající se kontroly posuzování a monitorování programových dokumentů pro země a regiony AKT v rámci 11. Evropského rozvojového fondu a požaduje postup pro předání výsledků tohoto procesu členům AKT;

10.    blahopřeje předsednictvu SPS, že se mu podařilo rozšířit svou činnost nad rámec čistě administrativních záležitostí a že využívá svých setkání také k politickým diskuzím, když do programu jednání zasedání v Bruselu a Addis Abebě zahrnulo také zásadní otázky společného zájmu jako například „budoucnost vztahů mezi zeměmi AKT a EU po roce 2020“; vyzývá k pokračování této praxe i v budoucnu;

11.    vyzývá předsednictvo SPS, aby strategičtěji přistupovalo k pracovnímu programu shromáždění a k výběru zpráv jeho stálými výbory s cílem zajistit, že budou tyto zprávy úzce spjaty se strategickými cíli SPS a že budou příspěvkem zejména k jednáním o rozvojovém rámci na období po roce 2015 a o vztazích EU-AKT po roce 2020;

12.    znovu opakuje, že je hluboce znepokojen zhoršující se politickou a humanitární situací v řadě regionů a zemí AKT a domácími a vnějšími reakcemi na tuto situaci na různých úrovních; současně vyjadřuje solidaritu s postiženým obyvatelstvem; vyzývá SPS, aby nadále sledovalo situaci v zemích AKT postižených krizí, aby věnovalo větší pozornost projevům nestability státu, a vyzývá státy AKT a EU, aby koordinovaně bojovaly proti epidemii viru Ebola v západní Africe;

13.    s potěšením bere na vědomí, že Smíšené parlamentní shromáždění má stále více parlamentní, a tudíž političtější charakter a že jeho členové jsou stále aktivnější a jejich rozpravy kvalitnější, což zásadní měrou přispívá k budování partnerství AKT-EU; vyzývá SPS, aby prohloubilo dialog o lidských právech v souladu s Deklarací lidských práv OSN a dohodou z Cotonou a aby tento dialog pravidelně zařazovalo na pořad svých jednání;

14.    trvá na tom, že politickou odpovědností Evropského parlamentu je zohlednit stanovisko parlamentů AKT k výsledkům jednání o dohodách o hospodářském partnerství předtím, než udělí svůj souhlas;

15.    upozorňuje, že právě probíhají diskuze o vztazích mezi zeměmi AKT a EU po roce 2020 a o budoucnosti zemí AKT a že by v nich SPS mělo hrát důležitou roli; zdůrazňuje, že je v této souvislosti potřeba provádět ucelený a posílený společný parlamentní dohled, bez ohledu na konečný výsledek; zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda, která nahradí dohodu z Cotonou, by měla výslovně zmiňovat Evropským parlamentem již mnohokrát požadovaný zákaz diskriminace na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity;

16.    znovu opakuje, že je hluboce znepokojen přijímáním a projednáváním právních předpisů, které nadále kriminalizují homosexualitu, v některých zemích AKT; vyzývá SPS, aby tuto věc zařadilo na pořad svých jednání; žádá, aby byla posílena zásada nediskutovatelných doložek o lidských právech a sankcí za nedodržení těchto doložek, a to mj. pokud jde o diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlavní identity a o diskriminaci osob nakažených HIV/AIDS;

17.    domnívá se, že jednání o situaci po skončení platnosti dohody z Cotonou by měla být příležitostí k důkladnému rozboru selhání i úspěchů stávající dohody z hlediska udržitelného socioekonomického rozvoje zemí AKT; je rovněž přesvědčen, že budoucí rozvojová a hospodářská spolupráce i obchodní a investiční dohody mezi AKT a EU by měly zajistit, že se žádná země AKT neoctne v horším postavení;

18.    vyzývá předsednictvo SPS, aby v rámci SPS jmenovalo dva stálé spoluzpravodaje pro oblast soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, kteří budou úzce spolupracovat se stálým zpravodajem Evropského parlamentu pro tuto oblast, a aby vypracovalo pololetní zprávu o provádění článku 12 revidované dohody z Cotonou;

19.    je přesvědčen, že vedle zasedání SPS by měla být pořádána setkání s organizacemi občanské společnosti, které jsou v daných zemích činné, s cílem získat širší obrázek a využít jejich zkušeností a činnosti v zájmu upevnění vazeb s těmito organizacemi, a to při zdůrazňování osvědčených postupů;

20.    trvá na tom, že dohody o hospodářském partnerství se zeměmi AKT by měly sloužit rozvojovým cílům, které odrážejí národní a regionální zájmy i potřeby obyvatel zemí AKT, v zájmu snižování chudoby, naplňování rozvojových cílů tisíciletí a dodržování základních lidských práv včetně sociálních a ekonomických práv, jako je právo na potraviny nebo právo na přístup k základním veřejným službám;

21.    vyzývá SPS EU-AKT, aby zaujalo společný přístup k definování budoucího rozvojového rámce na období po roce 2015; vybízí k zapojení členů SPS do jednání o nových cílech udržitelného rozvoje;

22.    vítá skutečnost, že se v roce 2012 a 2013 konala úspěšná regionální zasedání v souladu s dohodou z Cotonou a jednacím řádem Smíšeného parlamentního shromáždění; uznává, že tato zasedání umožňují skutečnou výměnu názorů ohledně regionálních záležitostí, včetně prevence a řešení konfliktů, regionální integrace a spolupráce a vyjednávání dohod o hospodářském partnerství slučitelných s podmínkami WTO; oceňuje práci organizátorů úspěšných zasedání v Nigérii, Dominikánské republice, Samoi a Zambii;

23.    vyzdvihuje význam seminářů pořádaných během zasedání SPS, které doplňují plenární rozpravy; vyzývá předsednictvo, které odpovídá za kontrolu následného postupu usnesení a rozhodnutí shromáždění, aby posílilo svou úlohu a spolupracovalo s předsedou a zpravodajem odpovídajícího stálého výboru;

24.    vítá účast spolupředsedy SPS za EP na neformálních setkáních ministrů EU pro rozvoj a na 7. summitu hlav států a předsedů vlád AKT;

25.    vyzývá Komisi, aby nadále předem písemně zodpovídala otázky k ústnímu zodpovězení předložené během zasedání shromáždění;

26.    vyzývá státy, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly revidovanou dohodu z Cotonou;

27.    oceňuje aktivní účast komisaře Piebalgse a jeho cenný přínos pro činnost SPS;

28.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Radě AKT, místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsednictvu SPS a vládám a parlamentům Dánska, Surinamu, Irska a Etiopie.

(1)

Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)

Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0273.

(5)

Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.

(6)

Úř. věst. C 64, 4.3.2014.

(7)

Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44.

(8)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0571.

(9)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0076.

(10)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0290.

(11)

APP 101.509.

(12)

APP 101.351.

(13)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V souladu s ustanoveními dohody z Cotonou zasedalo Smíšené parlamentní shromáždění (SPS) v letech 2012 a 2013 celkem čtyřikrát.

23. zasedání se konalo v Dánsku od 28. do 30. května a 24. zasedání v Paramaribu (Surinam) od 27. do 29. listopadu 2012. 25. zasedání se konalo v Bruselu od 17. do 19. června a 26. zasedání v Addis Abebě (Etiopie) od 25. do 27. listopadu 2013.

Před shromážděním vystoupil Andris Piebalgs, člen Evropské komise odpovědný za rozvoj, a poslanci s ním diskutovali během tradiční doby vyhrazené pro otázky. Zasedání se účastnili také úřadující předsedové Rady AKT a Rady EU.

Na zasedáních v roce 2012 bylo přijato devět usnesení a jedno prohlášení. Na zasedáních v roce 2013 bylo přijato devět usnesení. Regionální zasedání v roce 2012 se konala v Lusace (Zambie) a Apii (Samoa). Regionální zasedání v roce 2013 se konala v Santu Domingu (Dominikánská republika) a Abuje (Nigérie).

23. zasedáníHorsens (Dánsko)

Na 23. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU byla přijata tři usnesení vypracovaná stálými výbory:

 politický dopad konfliktu v Libyi na sousední státy AKT a EU;

 kolísání cen, fungování celosvětových trhů se zemědělskými produkty a jejich dopad na zajištění potravin v zemích AKT;

 sociální a environmentální dopad těžby v zemích AKT

a dále naléhavé usnesení o situaci v Nigérii z hlediska bezpečnosti.

Shromáždění také přijalo Prohlášení o reformě evropské rybářské politiky a jejím dopadu na země AKT.

Spolupředsedové vydali tři prohlášení: situace v Mali; politická situace na Madagaskaru; situace v Súdánu a v Jižním Súdánu.

24. zasedáníParamaribu (Surinam)

Na 24. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU byla přijata tři usnesení vypracovaná stálými výbory:

 reakce na politickou a humanitární krizi v Somálsku: výzvy pro Evropskou unii a státy AKT;

 podnikání založené na informačních a komunikačních technologiích a jeho dopad na rozvoj v zemích AKT;

 význam přístupu k energii pro udržitelný hospodářský rozvoj a dosažení rozvojových cílů tisíciletí,

a dále dvě naléhavá usnesení o:

 situaci v Mali a

 nestabilní a nebezpečné situaci v regionu Velkých jezer a zejména na východě Demokratické republiky Kongo.

Spolupředsedové vydali čtyři prohlášení: situace v Mali a v Demokratické republice Kongo; rozvojové cíle tisíciletí; spolupráce po dohodě o partnerství z Cotonou; nezákonný lov slonů afrických.

25. zasedáníBruselu (Belgie)

25. zasedání SPS se konalo v Bruselu (Belgie), protože Irsko, které vykonávalo rotující předsednictví v Radě, jej odmítlo pořádat v Irsku, a to navzdory naléhaní členů shromáždění ze zemí AKT i EU, čímž porušilo dlouholetou tradici a ducha dohody z Cotonou i jednacího řádu SPS.

Shromáždění přijalo tři usnesení vypracovaná stálými výbory:

 další ohrožení demokracie a politické stability vojenskými převraty v zemích AKT a úloha mezinárodního společenství;

 dohody o hospodářském partnerství – další kroky a 

 lidské zdroje ve zdravotnictví v zemích AKT,

dále dvě naléhavá usnesení o situaci v Guinejské republice a ve Středoafrické republice, změny jednacího řádu SPS a kodex chování členů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU účastnících se volebních pozorovatelských misí.

Spolupředsedové vydali dvě prohlášení o Eritreji a Madagaskaru.

26. zasedáníAddis Abebě (Etiopie)

26. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění se konalo v Addis Abebě (Etiopie).

Shromáždění přijalo tři usnesení vypracovaná stálými výbory:

 dodržování zásad právního státu a úloha nestranného a nezávislého soudnictví;

 spolupráce jih-jih a třístranná spolupráce: příležitosti a výzvy pro země AKT a

 sociální a environmentální dopad pastevectví v zemích AKT

a dále naléhavé usnesení o bezpečnosti v oblasti Velkých jezer.

Spolupředsedové vydali čtyři prohlášení týkající se tragédie u Lampedusy, krize ve Středoafrické republice, Madagaskarské republiky a deváté Konference ministrů WTO.

Stálé výbory: Výbor pro politické záležitosti, Výbor pro hospodářský rozvoj, financeobchodVýbor pro sociální věciživotní prostředí

Všechny tři stálé výbory se setkaly čtyřikrát v roce 2012 i 2013: současně se čtyřmi zasedáními (v Horsens, Paramaribu, Bruselu a Addis Abebě) a dvakrát do roka v Bruselu v období mezi zasedáními. Hlavním úkolem stálých výborů je vypracovávat zprávy, které se týkají věcí společného zájmu, politického, hospodářského a sociálního rozvoje a které jsou podkladem pro usnesení přijatá na plenárních zasedáních (nejvýše šest zpráv ročně).

Důležitým úkolem Výboru pro hospodářský rozvoj, finance a obchod je umožnit kontrolu využívání základního nástroje spolupráce mezi zeměmi AKT a EU, tj. rozvojové spolupráce v rámci Evropského rozvojového fondu (ERF), což pomáhá vyrovnat demokratický deficit plynoucí z toho, že v minulých letech nebyla parlamentní kontrola využívání ERF v zemích AKT téměř žádná.

Výbory navíc sledují provádění usnesení ze strany Evropské komise, čímž je zajištěna parlamentní kontrola a podrobný dialog o přijímaných opatřeních.

Z důvodu velmi nízké účasti členů Evropského parlamentu požádali členové ze zemí AKT o přepracování harmonogramu schůzí v Bruselu, aby neprobíhaly v tutéž dobu jako jiné činnosti Evropského parlamentu. Schůze v období mezi zasedáními byly přesunuty ze středy a čtvrtka na čtvrtek a pátek, což trochu zmírnilo tlak na tlumočnické služby, ale nevedlo ke zvýšení účasti členů EP.

Zjišťovací mise

V březnu 2012 uspořádalo předsednictvo SPS AKT-EU zjišťovací misi do Společného výzkumného střediska Evropské komise v Ispře (Itálie) a v červenci 2012 na Fidži, aby zhodnotilo, jakého pokroku dosáhly místní orgány v zajišťování návratu země k ústavnímu pořádku a parlamentní demokracii.

V roce 2013 uspořádalo předsednictvo SPS tři zjišťovací mise.

Mise do Mali umožnila porozumět nestabilní politické situaci a zhodnotit, nakolik jsou malijské orgány připraveny na konání voleb.

Mise do Libérie přispěla k politickému dialogu na parlamentní úrovni v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou a v návaznosti na doporučení místopředsedkyně/vysoké představitelky C. Ashtonové. Jednání s místními orgány, členy Parlamentu i zástupci občanské společnosti a mezinárodních organizací upozornila na otázky spojené s kvalitní správou, včetně parlamentní kontroly rozpočtové podpory a organizace parlamentních voleb.

Mise na Haiti navázala na misi z roku 2010, která byla uspořádána za účelem ověření stavu obnovy a politického rozvoje v zemi, jež se nacházela v patové politické situaci.

Volební pozorovatelské mise

Předsednictvo SPS rovněž uspořádalo dvě volební pozorovatelské mise, v červenci 2013 u příležitosti prezidentských voleb v Mali a v prosinci 2013 u příležitosti parlamentních voleb a druhého kola prezidentských voleb na Madagaskaru.

19. června 2013 přijalo shromáždění kodex chování členů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU účastnících se volebních pozorovatelských misí.

Budoucí vývoj

Díky své kvalitní práci získalo shromáždění klíčové postavení v oblasti vztahů a spolupráce mezi zeměmi AKT a EU. Nadále aktivně sleduje politický, ekonomický a sociální rozvoj v zemích AKT a podporuje plnění rozvojových cílů, dodržování všech základních lidských práv a svobod, včetně základních sociálních práv, demokracii založenou na právním státu a transparentní a odpovědnou správu, což je nedílnou součástí udržitelného rozvoje.

Shromáždění již v minulosti plnilo a nadále plní klíčovou roli při kontrole vyjednávání a provádění dohod o hospodářském partnerství, která má zajistit, že výsledky těchto jednání jsou v souladu s rozvojovými a hospodářskými cíli stanovenými v dohodě z Cotonou z roku 2000. V této souvislosti je kladen důraz také na integraci a spolupráci na regionální a subregionální úrovni.

Spolupráce mezi zeměmi AKT a EU se zakládá na právně závazném systému a existenci společných orgánů. Je důležité, aby SPS nadále mimořádně pozorně sledovalo vývoj, a zajistilo tak, že jeho hlas bude mít váhu při jednáních o dalších možnostech spolupráce po skončení platnosti dohody z Cotonou v roce 2020. Bez ohledu na možné výsledky jednání mezi zeměmi AKT a EU po roce 2020 by neměl být omezen parlamentní rozměr SPS, ale mělo by i po roce 2020 nadále plnit svou významnou úlohu.


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ

Členové hlasující pro: 21

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Členové hlasující proti: 2

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

Členové, kteří se zdrželi: 2

GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

21.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato

Právní upozornění