Menetlus : 2014/2154(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0012/2015

Esitatud tekstid :

A8-0012/2015

Arutelud :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0035

RAPORT     
PDF 173kWORD 99k
27.1.2015
PE 539.818v02-00 A8-0012/2015

AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta

(2014/2154(INI))

Arengukomisjon

Raportöör: Charles Goerens

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 SELETUSKIRI
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta

(2014/2154(INI))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000(1) (Cotonou leping) ning mida on muudetud esimest korda Luxembourgis 25. juunil 2005(2) ja teist korda Ouagadougous 22. juunil 2010(3),

–       võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis(4),

–       võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töökorda, mis võeti vastu 3. aprillil 2003. aastal(5) ja mida muudeti viimati Etioopias Addis Abebas 27. novembril 2013. aastal(6),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 233/2014, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2014–2020(7),

–       võttes arvesse oma 11. detsembri 2013. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend(8),

–       võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta resolutsiooni Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise kohta(9),

–       võttes arvesse oma 3. aprilli 2014. aasta otsust 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi (EAF) 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, oma 3. aprilli 2014. aasta otsust 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi (EAF) 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta ning oma 3. aprilli 2014. aasta resolutsiooni tähelepanekutega, mis on 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi (EAF) 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa(10),

–       võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee poolt 27. novembril 2013. aastal vastu võetud resolutsioone järgmistel teemadel: õigusriigi põhimõtete järgimine ning erapooletu ja sõltumatu kohtusüsteemi tähtsus; lõunapoolsete riikide omavaheline koostöö ja kolmepoolne koostöö ning AKV riikide võimalused ja väljakutsed; karjakasvatuse sotsiaalne ja keskkonnamõju AKV riikides ning julgeolek Ida-Aafrika järvede piirkonnas,

–       võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee poolt 19. juunil 2013. aastal vastu võetud resolutsioone järgmistel teemadel: sõjaväelistest riigipööretest taas tulenev oht demokraatiale ja poliitilisele stabiilsusele AKV riikides ning rahvusvahelise üldsuse roll; majanduspartnerluslepingud ja edasine tegevus; inimressursid AKV riikide tervishoius; olukorra kohta Guinea Vabariigis ja olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–       võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee poolt 29. novembril 2012. aastal vastu võetud resolutsioone järgmistel teemadel: Somaalia poliitilise ja humanitaarkriisi lahendamine ning Euroopa Liidu ja AKV riikide rühma ees seisvad raskused; info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinev ettevõtlus ning selle mõju AKV riikide arengule; energia kättesaadavuse tähtsus jätkusuutliku majandusarengu seisukohalt ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine,

–       võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee poolt 30. mail 2012. aastal vastu võetud resolutsioone järgmistel teemadel: Liibüa konflikti poliitiline mõju naabruses asuvatele AKV riikidele ja ELi riikidele; hindade volatiilsus, maailma põllumajandustoodete turgude toimimine ja mõju toiduga kindlustatusele AKV riikides; kaevandustegevuse sotsiaalne ja keskkonnamõju AKV riikides,

–       võttes arvesse 19. juulil 2013. aastal Nigeerias Abujas parlamentaarse ühisassamblee Lääne-Aafrika piirkondlikul kohtumisel vastu võetud kommünikeed(11),

–       võttes arvesse 16. veebruaril 2013. aastal Dominikaani Vabariigis Santo Domingos parlamentaarse ühisassamblee Kariibi piirkondlikul kohtumisel vastu võetud kommünikeed(12),

–       võttes arvesse 20. juulil 2012. aastal Samoal Apias parlamentaarse ühisassamblee Vaikse ookeani piirkondlikul kohtumisel vastu võetud kommünikeed(13),

–       võttes arvesse 24. veebruaril 2012. aastal Sambias Lusakas parlamentaarse ühisassamblee Lõuna-Aafrika piirkondlikul kohtumisel vastu võetud kommünikeed(14),

–       võttes arvesse 19. juunil 2013. aastal vastu võetud valimisvaatlusmissioonidel osalevate AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee liikmete tegevusjuhendit,

–       võttes arvesse ÜRO 18. septembri 2000. aasta aastatuhande deklaratsiooni, milles sätestatakse aastatuhande arengueesmärgid kui rahvusvahelise üldsuse poolt vaesuse kõrvaldamiseks ühiselt kehtestatud kriteeriumid,

–       võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks” (COM(2011)0637),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–       võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A8-0012/2015),

A.     arvestades, et AKV–ELi parlamentaarsel ühisassambleel on ainulaadne staatus, kuna see on ainus mitmepoolne parlamentidevaheline assamblee, mis on loodud rahvusvahelise lepingu (Cotonou lepingu) alusel;

B.     arvestades, et parlamentaarsest ühisassambleest on kujunenud tõeline parlamentaarne assamblee, mis pakub foorumit avatud ja avameelseks aruteluks arengukoostöö kesksetel teemadel ning annab olulise panuse AKV riikide ja ELi võrdväärsesse partnerlusse;

C.     arvestades, et AKV riikide rühma liikmete ja ELi vahelise Cotonou lepingu keskne eesmärk on vaesuse vähendamine ja lõplik kaotamine; arvestades, et koostööga tuleks edendada ka majandusarengut, mis on püsiva rahu ja julgeoleku ning AKV riikide demokraatliku ja poliitilise stabiilsuse alus;

D.     arvestades, et 2013. aastal korraldati teabekogumismissioon Malisse eesmärgiga paremini mõista riigi ebakindlat olukorda, Libeeriasse eesmärgiga edendada poliitilist dialoogi Cotonou lepingu artikli 8 kohaselt ning Haitisse eesmärgiga vaadelda ülesehitamist ja poliitilist olukorda;

E.     arvestades, et pärast seda, kui assamblee võttis vastu valimisvaatlusmissioonidel osalevate liikmete tegevusjuhendi, saavutati uus hoog, mis aitab luua lisaväärtust, näiteks parlamentaarse ühisassamblee ühismissioonid Mali presidendivalimiste ning Madagaskari parlamendivalimiste ja presidendivalimiste teise vooru vaatlemiseks;

F.     arvestades, et Cotonou partnerluslepingu muutmine 2010. aastal tugevdas parlamentaarse ühisassamblee rolli ja piirkondlikku mõõdet;

G.     arvestades, et tuleks tagada parlamentaarse ühisassamblee täielik kaasamine Cotonou lepingu artikli 8 kohaselt peetavasse poliitilisse dialoogi;

H.     arvestades, et tähtis oleks ergutada põhjalikust analüüsist lähtuvat korrapärast mitteametlikku dialoogi oluliste ametlike ja mitteametlike osaliste eri kategooriatega AKV-ELi ringkondades (parlamentaarse ühisassamblee, AKV-ELi ministrite nõukogu, AKV-ELi erasektori ja kodanikuühiskonna dialoog) ja muudes ringkondades, millel puuduvad AKV-ELi sfääris otsesed huvid;

I.      arvestades, et aastatel 2003–2013 toimusid peaaegu kõik parlamentaarse ühisassamblee Euroopa istungjärgud põhimõtteliselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina tegutsevas liikmesriigis; arvestades, et sellega seoses peavad rotatsiooni korras vahetuvad eesistujariigid täitma Cotonou partnerluslepingu raames võetud kohustusi;

J.      arvestades, et nn BRIC-riikide (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika) ja teiste tärkava turumajandusega riikide osatähtsuse kiire kasv kogu maailmas ja AKV riikides ning piirkondades avaldab AKV rühmale ja AKV-ELi suhetele aina suuremat mõju;

K.     arvestades, et Euroopa Parlamendi juhatuse kinnitatud uue lähetuste eeskirja kohaselt ei saa parlamendi akrediteeritud assistendid enam koos parlamendiliikmetega parlamentaarse ühisassamblee täisistungitel osaleda, mis mõjutab tugevasti parlamentaarset tööd;

1.      peab rõõmustavaks, et parlamentaarne ühisassamblee kui üks Cotonou lepingu ühisinstitutsioon pakub jätkuvalt raamistikku Euroopa Parlamendi liikmete ja AKV riikide parlamentide liikmete vaheliseks avatud, demokraatlikuks ja ulatuslikuks dialoogiks lepingu rakendamise ja sealhulgas Euroopa Arengufondi raames tehtava arengukoostöö kontrolli ning majanduspartnerluslepingute sõlmimise ja rakendamise teemal; väljendab heameelt asjaolu üle, et parlamentaarne ühisassamblee suudab olla foorum, kus saab avameelselt ja avatult arutada keerulistel ja vastuolulistel teemadel; nõuab seetõttu, et Cotonou lepingut asendavasse järgmisse lepingusse lisataks selgesõnaline nõue mitte lubada seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel diskrimineerimist, nagu Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud;

2.      rõhutab poliitilise dialoogi tugevdamise vajadust ja sellega seoses rõhutab parlamentaarse ühisassamblee rolli Cotonou lepingu artiklis 9 esitatud põhimõtete, eelkõige õigusriigi ja hea valitsemistavaga seotud põhimõtete edendamisel ja kaitsmisel;

3.      rõhutab lisaväärtust, mida annab parlamentaarse ühisassamblee istungjärkude korraldamine Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina tegutsevates liikmesriikides ning peab vajalikuks seda rotatsiooni tulevikus jätkata; väljendab muret ebasoodsate asjaolude pärast, mille tõttu eesistujariik Iirimaa otsustas mitte võõrustada parlamentaarse ühisassamblee 25. istungjärku; avaldab samas tunnustust Taani valitsusele, kes nõustus võõrustama äärmiselt edukat 23. istungjärku Horsensis, kus kohalike elanike ja AKV delegaatide vahel loodi kultuurilised ja hariduslikud sidemed; peab väga kahetsusväärseks mõne Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana tegutsenud või tulevikus tegutseva liikmesriigi ükskõiksust parlamentaarse ühisassamblee istungjärkude võõrustamise suhtes; kutsub kõiki rotatsiooni korras Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina tegutsevaid ELi liikmesriike üles parlamentaarse ühisassamblee istungjärkude ettevalmistamises, korraldamises ja võõrustamises suuremal määral osalema;

4.      rõhutab, kui olulised on parlamentaarse ühisassamblee koosolekud, sealhulgas alaliste komiteede koosolekud, peab kahetsusväärseks, et ELi liikmete ja AKV liikmete osalus on sageli ebavõrdne, ja tunneb muret Euroopa Parlamendi liikmete osaluse vähenemise pärast, eelkõige hääletustel; märgib, et võrdsemalt on osaletud missioonidel, nagu piirkondlikud koosolekud, ning loodab, et seda eeskuju järgitakse tulevikus ka parlamentaarse ühisassamblee koosolekutel Brüsselis;

5.      tuletab meelde liidu eelmise välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi lubadust, mille kohaselt Euroopa Liidu Nõukogu peaks olema assamblee istungjärkudel esindatud ministrite tasandil, ning kutsub ametisseasuvat välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning komisjoni asepresidenti üles seda lubadust täitma;

6.      tuletab meelde AKV-ELi ministrite nõukogu kohustust esitada assambleele Cotonou lepingu rakendamist käsitlev iga-aastane aruanne, mis peaks sisaldama poliitilisi, sotsiaalmajanduslikke ja keskkonnamõju teemalisi elemente, mitte lihtsalt ülevaadet toimunud koosolekutest;

7.      tuletab meelde, et vastavalt Cotonou lepingu artikli 14 kohaselt püüavad ühisinstitutsioonid tagada teabe kooskõlastatuse, ühtsuse ja täiendavuse ning tõhusa ja vastastikuse teabevahetuse; on arvamusel, et kuna Euroopa Parlamendi president on kutsutud Euroopa Ülemkogu kohtumistele, peaks parlamentaarse ühisassamblee kahel kaaspresidendil olema võimalus osaleda AKV-ELi ministrite ühisnõukogu istungitel; kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning komisjoni asepresidenti üles praegust koostööd veelgi tõhustama ja tagama, et parlamentaarne ühisassamblee kutsutakse järgmisel ühisnõukogul osalema;

8.      rõhutab AKV riikide parlamentide, kohalike ametiasutuste ja valitsusväliste osalejate otsustavat rolli riiklike ja piirkondlike strateegiadokumentide ettevalmistusetappides ja järelevalves ning Euroopa Arengufondi rakendamises; palub komisjonil ja AKV riikide valitsustel tagada nende kaasamine, esitades AKV riikide parlamentidele õigeaegselt kogu kättesaadava teabe ja abistades neid demokraatliku kontrolli täideviimisel, eelkõige suutlikkuse suurendamise kaudu;

9.      võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi arengukomisjoni töörühmade töö AKV riikide ja piirkondade programmidokumentide hindamise ja järelevalve kontrollimisel 11. Euroopa Arengufondi raames ning palub, et kehtestataks selle protsessi kohta ühisassamblee liikmetele aruandmise menetlus;

10.    tunnustab parlamentaarse ühisassamblee juhatust tegevuse laiendamise eest, et mitte käsitleda üksnes haldusküsimusi, ning koosolekutel ka poliitiliste arutelude pidamise eest, lisades Brüsseli ja Addis Abeba koosolekute päevakorda mõlemale poolele olulised sisulised küsimused, nagu AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat; kutsub üles seda tava tulevikus jätkama;

11.    kutsub parlamentaarse ühisassamblee juhatust üles assamblee töökava ja selle alaliste komiteede aruannete valikut strateegilisemalt kujundama, hoolitsedes selle eest, et aruanded oleksid assamblee strateegiliste eesmärkidega tihedalt seotud ja toetaksid eelkõige läbirääkimisi 2015. aasta järgse raamistiku ning ELi-AKV 2020. aasta järgsete suhete üle;

12.    kordab, et on sügavalt mures mitme AKV riigi ja piirkonna halveneva poliitilise ja humanitaarolukorra ning sealhulgas selle olukorraga eri tasanditel kaasnevate riigisiseste ja -väliste tagajärgede pärast ning väljendab solidaarsust mõjutatud elanikkonnaga; kutsub parlamentaarset ühisassambleed üles jätkama olukorra jälgimist kriisis olevates AKV riikides, pöörama suuremat tähelepanu riikide ebakindlale olukorrale ning kutsuma AKV ja ELi riike üles kooskõlastatult võitlema ebolaviiruse puhangu vastu Lääne-Aafrikas;

13.    väljendab heameelt parlamentaarse ühisassamblee järjest parlamentaarsema ja seega poliitilisema iseloomu ning selle liikmete järjest aktiivsema rolli ja arutelude parema kvaliteedi üle, mis aitavad AKV-ELi partnerlusele otsustavalt kaasa; kutsub parlamentaarset ühisassambleed üles tugevdama inimõiguste teemalist dialoogi kooskõlas ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Cotonou lepinguga ning seda järjekindlalt oma tegevuskavas hoidma;

14.    rõhutab, et Euroopa Parlamendil on poliitiline kohustus võtta enne nõusoleku andmist arvesse AKV riikide arvamust majanduspartnerluslepingute läbirääkimiste tulemuste kohta;

15.    juhib tähelepanu asjaolule, et praegu peetakse arutelu AKV-ELi 2020. aasta järgsete suhete ja AKV riikide rühma tuleviku üle ning rõhutab, et parlamentaarsel ühisassambleel peaks selles protsessis olema tähtis roll; rõhutab sellega seoses ühise põhjaliku ja tugevdatud parlamentaarse järelevalve vajadust, sõltumata lõpptulemusest; nõuab, et Cotonou lepingut asendavasse järgmisse lepingusse lisataks Euroopa Parlamendi poolt mitmel korral rõhutatud selgesõnaline nõue mitte lubada seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel diskrimineerimist;

16.    kordab, et on tõsiselt mures mõnedes AKV riikides vastu võetud või arutamisel olevate õigusaktide üle, millega jätkatakse homoseksuaalsuse kriminaliseerimist; nõuab, et parlamentaarne ühisassamblee selle teema oma arutelude päevakorda võtaks; nõuab, et läbirääkijad tugevdaksid tingimatute inimõiguste põhimõtet ja sellele vastavate normide mittejärgimise korral rakendatavaid sanktsioone, pidades muu hulgas silmas diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse, seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel ning HIVi/AIDSi haigestunud inimeste diskrimineerimist;

17.    on seisukohal, et Cotonou järgne arutelu peaks võimaldama põhjalikult analüüsida praeguse lepingu tugevaid ja nõrku külgi AKV riikide säästva sotsiaalmajandusliku arengu seisukohast; on ühtlasi veendunud, et AKV-ELi tulevased suhted ja majanduskoostöö, samuti kaubandus- ja investeerimiskokkulepped peaksid aitama tagada, et ükski AKV riik ei jää teistest nõrgemale positsioonile;

18.    palub parlamentaarse ühisassamblee juhatusel nimetada ühisassamblees kaks alalist poliitikavaldkondade arengusidususe kaasraportööri, kes teeksid tihedat koostööd Euroopa Parlamendi sama valdkonna alalise raportööriga ning esitaksid kaks korda aastas aruande muudetud Cotonou lepingu artikli 12 kohaldamise kohta;

19.    on seisukohal, et paralleelselt parlamentaarse ühisassamblee istungjärkudega tuleks korraldada kohtumisi asjaomastes riikides tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et saada olukorrast laiem ülevaade, hõlmata nende organisatsioonide kogemuste- ja tegevuspagas koos parima tavaga ning nendega tihedamad sidemed sõlmida;

20.    rõhutab, et AKV riikidega sõlmitavad majanduspartnerluslepingud peaksid täitma arengueesmärke, mis kajastavad nii riikide ja piirkondade huvisid kui ka elanikkonna vajadusi, et vähendada vaesust, saavutada aastatuhande arengueesmärgid ja tagada põhiliste inimõiguste austamine, kaasa arvatud sotsiaalmajanduslikud õigused, nagu õigus toidule ja põhilistele avalikele teenustele;

21.    soovitab AKV-ELi parlamentaarsel ühisassambleel ühiselt kujundada 2015. aasta järgset arenguraamistikku; ergutab parlamentaarse ühisassamblee liikmeid alustama läbirääkimisi uute säästva arengu eesmärkide üle;

22.    väljendab heameelt asjaolu üle, et 2012. ja 2013. aastal toimusid edukad piirkondlikud kohtumised, nagu on ette nähtud Cotonou lepingus ja parlamentaarse ühisassamblee töökorras; tunnistab, et need kohtumised võimaldavad tõelist arvamuste vahetust piirkondlike küsimuste, sealhulgas konfliktide ennetamise ja lahendamise, piirkondliku integratsiooni ja koostöö teemadel ning läbirääkimiste pidamist WTO eeskirjadele vastavate majanduspartnerluslepingute üle; kiidab Nigeerias, Dominikaani Vabariigis, Samoas ja Sambias toimunud edukate kohtumiste korraldajaid;

23.    rõhutab, kui olulised on parlamentaarse ühisassamblee istungjärkude ajal toimuvad seminarid, mis täiendavad täiskogu arutelusid; kutsub assamblee vastu võetud resolutsioonide ja otsuste järelmeetmete kontrollimise eest vastutavat juhatust üles oma rolli tugevdama ja võtma järelmeetmeid koos asjaomase alalise komitee esimehe ja raportööriga;

24.    väljendab heameelt parlamentaarse ühisassamblee Euroopa Parlamenti esindava kaaspresidendi osalemise üle ELi arenguministrite mitteametlikel kohtumistel ning AKV riigipeade ja valitsusjuhtide seitsmendal tippkohtumisel;

25.    kutsub komisjoni üles jätkama eelnevate kirjalike vastuste esitamist assamblee igal istungjärgul esitatavatele suuliselt vastatavatele küsimustele;

26.    palub riikidel, kes ei ole seda veel teinud, ratifitseerida muudetud Cotonou leping;

27.    kiidab volinik Piebalgsi pühendunud ja kvaliteetse osalemise eest parlamentaarse ühisassamblee töös;

28.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, AKV ministrite nõukogule, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, parlamentaarse ühisassamblee juhatusele ning Taani, Suriname, Iirimaa ja Etioopia valitsusele ja parlamendile.

(1)

EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)

ELT L 287, 28.10.2005, lk 4.

(3)

ELT L 287, 4.11.2010, lk 3.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0273.

(5)

ELT C 231, 26.9.2003, lk 68.

(6)

ELT C 64, 4.3.2014.

(7)

ELT L 77, 15.3.2014, lk 44.

(8)

ELT L 77, 15.3.2014, lk 44.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0076.

(10)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0290.

(11)

APP 101.509.

(12)

APP 101.351.

(13)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf


SELETUSKIRI

Cotonou lepingu tingimuste kohaselt tuli parlamentaarne ühisassamblee 2012. ja 2013. aastal neli korda kokku.

23. istungjärk toimus Taanis 28.–30. mail ja 24. istungjärk Surinames Paramaribos 27.–29. novembril 2012. 25. istungjärk toimus Brüsselis 17.–19. juunil ja 26. istungjärk Etioopias Addis Abebas 25.–27. novembril 2013.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs võttis assamblee ees sõna ja liikmed pidasid temaga tavapärase infotunni. Istungjärkudel osalesid AKV ministrite nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu järjestikused eesistujad.

2012. aasta istungjärkude ajal võeti vastu üheksa resolutsiooni ja üks deklaratsioon. 2013. aasta istungjärkude ajal võeti vastu üheksa resolutsiooni. 2012. aastal toimusid piirkondlikud kohtumised Sambias Lusakas ja Samoas Apias. 2013. aastal toimusid piirkondlikud kohtumised Dominikaani Vabariigis Santo Domingos ja Nigeerias Abujas.

23. istungjärk Taanis Horsensis

AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 23. istungjärgul võeti vastu alaliste komiteede koostatud kolm resolutsiooni järgmistel teemadel:

–       Liibüa konflikti poliitiline mõju naabruses asuvatele AKV riikidele ja ELi riikidele;

–       hindade volatiilsus, maailma põllumajandustoodete turgude toimimine ja mõju toiduga kindlustatusele AKV riikides;

–       kaevandustegevuse sotsiaalne ja keskkonnamõju AKV riikides ning

kiireloomuline resolutsioon julgeolekuolukorra kohta Nigeerias.

Assamblee võttis vastu ka deklaratsiooni Euroopa kalanduspoliitika reformi ja selle mõju kohta AKV riikidele.

Kaaspresidendid esitasid kolm deklaratsiooni järgmistel teemadel: olukord Malis; poliitiline olukord Madagaskaril; olukord Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis.

24. istungjärk Surinames Paramaribos

AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 24. istungjärgul võeti vastu kolm alaliste komiteede koostatud resolutsiooni järgmistel teemadel:

–         Somaalia poliitilise ja humanitaarkriisi lahendamine ning Euroopa Liidu ja AKV riikide rühma ees seisvad raskused;

–         info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinev ettevõtlus ning selle mõju AKV riikide arengule;

–         energia kättesaadavuse tähtsus säästva majandusarengu seisukohalt ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine ning

kaks kiireloomulist resolutsiooni järgmistel teemadel:

–       olukord Malis;

–       ebastabiilsus ja ebakindlus Ida-Aafrika järvede piirkonnas, eriti Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas.

Kaaspresidendid esitasid neli deklaratsiooni järgmistel teemadel: olukord Malis ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis; aastatuhande arengueesmärgid; tegevus pärast Cotonou partnerluslepingu aegumist; aafrika savannielevantide salaküttimine.

25. istungjärk Belgias Brüsselis

Parlamentaarse ühisassamblee 25. istungjärk toimus Belgias Brüsselis, kuna Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina tegutsenud Iirimaa keeldus seda Iirimaal korraldamast, hoolimata assamblee AKV ja ELi liikmete nõudmisest, katkestades seega vana traditsiooni ning rikkudes Cotonou lepingu vaimu ja parlamentaarse ühisassamblee töökorda.

Assamblee võttis vastu kolm alaliste komiteede koostatud resolutsiooni järgmistel teemadel:

–         sõjaväelistest riigipööretest taas tulenev oht demokraatiale ja poliitilisele stabiilsusele AKV riikides ning rahvusvahelise üldsuse roll;

–         majanduspartnerluslepingud ja edasine tegevus ning

–         inimressursid AKV riikide tervishoius,

samuti kaks kiireloomulist resolutsiooni olukorra kohta Guinea Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis. Ühtlasi võeti vastu muudatusettepanekud parlamentaarse ühisassamblee töökorra kohta ja valimisvaatlusmissioonidel osalevate AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee liikmete tegevusjuhend.

Kaaspresidendid esitasid kaks deklaratsiooni Eritrea ja Madagaskari kohta.

26. istungjärk Etioopias Addis Abebas

Parlamentaarse ühisassamblee 26. istungjärk toimus Etioopias Addis Abebas.

Assamblee võttis vastu kolm alaliste komiteede koostatud resolutsiooni järgmistel teemadel:

–         õigusriigi põhimõtete järgimine ning erapooletu ja sõltumatu kohtusüsteemi tähtsus;

–         lõunapoolsete riikide omavaheline koostöö ja kolmepoolne koostöö ning AKV riikide võimalused ja väljakutsed ja

–         karjakasvatuse sotsiaalne ja keskkonnamõju AKV riikides,

samuti kiireloomuline resolutsioon julgeoleku kohta Ida-Aafrika järvede piirkonnas.

Kaaspresidendid esitasid neli deklaratsiooni Lampedusa tragöödia, Kesk-Aafrika Vabariigi kriisi, Madagaskari Vabariigi ja üheksanda WTO ministrite konverentsi kohta.

Alalised komiteed: poliitikakomitee, majandusarengu-, finants- ja kaubanduskomitee ning sotsiaal- ja keskkonnakomitee

Kolm alalist komiteed kogunesid nii 2012. kui ka 2013. aastal neli korda: nelja istungjärgu raames (Horsensis, Paramaribos, Brüsselis ja Addis Abebas) ja kaks korda aastas Brüsselis istungjärkude vahelisel ajal. Alaliste komiteede põhiülesanne on raportite koostamine mõlemale poolele oluliste küsimuste ning poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete arengusuundade kohta, mille tulemusena võetakse täiskogu istungitel vastu resolutsioonid (maksimaalselt kuus raportit aastas).

Majandusarengu-, finants- ja kaubanduskomitee teine tähtis ülesanne on võimaldada liikmetel jälgida AKV-ELi suhetes põhjapaneva tähtsusega vahendi kasutamist ehk Euroopa Arengufondi raames tehtavat arengukoostööd, aidates korvata demokraatia defitsiiti, kuna parlamentaarne kontroll Euroopa Arengufondi üle on AKV riikides varem olnud eriti puudulik.

Lisaks jälgivad komiteed resolutsioonide rakendamist Euroopa Komisjoni poolt, teostades parlamentaarset kontrolli ja pidades põhjalikku dialoogi võetud meetmete üle.

Euroopa Parlamendi liikmete väga vähese osavõtu tõttu taotlesid AKV liikmed komiteede koosolekute toimumisaja muutmist, et Brüsselis toimuvad koosolekud ei kattuks Euroopa Parlamendi muu tegevusega. Istungjärkude vahelisel ajal kolmapäeval ja neljapäeval toimunud koosolekud lükati neljapäevale ja reedele, mis veidi leevendas survet suulise tõlke teenistusele, kuid ei toonud kaasa Euroopa Parlamendi liikmete suuremat osavõttu.

Teabekogumismissioonid

AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee juhatus korraldas 2012. aasta märtsis teabekogumismissiooni Itaalias Ispras asuvasse Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusesse ja 2012. aasta juulis missiooni Fidžile, et hinnata sealsete ametiasutuste edusamme riigi põhiseadusliku korra ja parlamentaarse demokraatia taastamisel.

2013. aastal korraldas parlamentaarse ühisassamblee juhatus kolm teabekogumismissiooni.

Missioon Malisse andis ülevaate ebakindlast poliitilisest olukorrast ja võimaldas hinnata Mali ametiasutuste valmisolekut valimiste korraldamiseks.

Missioon Libeeriasse aitas edendada parlamentide tasandil peetavat poliitilist dialoogi kooskõlas Cotonou lepingu artikliga 8 ja vastavalt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi Ashtoni soovitusele. Ametiasutuste, parlamendiliikmete, kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega peetud aruteludel tõstatati küsimusi seoses hea valitsemistavaga, sealhulgas eelarvetoetuste parlamentaarse kontrolli ja seadusandliku kogu korraldusega.

Missioon Haitisse oli 2010. aastal toimunud missiooni järelmeede, mille eesmärk oli vaadelda ülesehitamise seisu ja poliitilist arengut poliitilisse ummikseisu sattunud riigis.

Valimisvaatlusmissioonid

Parlamentaarse ühisassamblee juhatus korraldas ka kaks valimisvaatlusmissiooni: Mali presidendivalimiste vaatlemiseks 2013. aasta juulis ning Madagaskari parlamendivalimiste ja presidendivalimiste teise vooru vaatlemiseks 2013. aasta detsembris.

19. juunil 2013 võttis assamblee vastu valimisvaatlusmissioonidel osalevate AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee liikmete tegevusjuhendi.

Edasine areng

Assambleel on tänu tõhusale tegutsemisele õnnestunud end kehtestada AKV-ELi suhete ja koostöö asendamatu osalisena. Assamblee on aktiivselt jätkanud poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete arengusuundade jälgimist AKV riikides, et edendada arengueesmärke ning kõigi inimõiguste ja põhivabaduste, sealhulgas sotsiaalsete põhiõiguste austamist, õigusriigi põhimõttel põhinevat demokraatiat ning läbipaistvat ja vastutustundlikku valitsemist, kuna need on säästva arengu lahutamatu osa.

Assambleel on olnud ja on ka edaspidi oluline roll majanduspartnerluslepingute üle peetavate läbirääkimiste ja nende lepingute rakendamise jälgimisel, et tagada läbirääkimistulemuste vastavus Cotonou (2000. aasta) volituse kohaste arengu- ja majanduseesmärkidega. Sellega seoses pööratakse erilist tähelepanu ka piirkondlikule ja allpiirkondlikule integratsioonile ja koostööle.

AKV-ELi koostöö põhineb õiguslikult siduval süsteemil ja ühisinstitutsioonide olemasolul. Tähtis on, et parlamentaarne ühisassamblee jätkaks väga hoolikalt sündmuste jälgimist, et tagada, et tema häält võetakse kuulda, kui kaalutakse võimalusi ja alternatiive, mida kehtestada pärast Cotonou lepingu kehtivuse lõppemist 2020. aastal. Ilma et see piiraks AKV-ELi 2020. aasta järgsete suhete üle peetavate läbirääkimiste mis tahes võimalikku tulemust, ei tohiks parlamentaarse ühisassamblee parlamentaarset mõõdet vähendada, vaid tema oluline roll tuleks säilitada ka 2020. aasta järgses raamistikus.


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS

Poolt hääletanud liikmed: 21

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Vastu hääletanud liikmed: 2

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

Erapooletud liikmed: 2

GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Rosa D’Amato

Õigusalane teave