Procedură : 2014/2154(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0012/2015

Texte depuse :

A8-0012/2015

Dezbateri :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0035

RAPORT     
PDF 188kWORD 139k
27.1.2015
PE 539.818v02-00 A8-0012/2015

referitor la lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE

(2014/2154(INI))

Comisia pentru dezvoltare

Raportor: Charles Goerens

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE

(2014/2154(INI))

Parlamentul European,

–       având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000(1) („Acordul de la Cotonou”), astfel cum a fost modificat prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005(2) și astfel cum a fost modificat a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010(3),

–       având în vedere Rezoluția sa legislativă din 13 iunie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005(4),

–       având în vedere Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (APP), adoptat la 3 aprilie 2003(5) și modificat ultima dată la Addis Abeba (Etiopia) la 27 noiembrie 2013(6),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020(7),

–       având în vedere Rezoluția sa legislativă din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare(8),

–       având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2013 referitoare la pregătirea cadrului financiar multianual privind finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare)(9),

–       având în vedere Decizia sa din 3 aprilie 2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, de al nouălea și de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2012, Decizia sa din 3 aprilie 2014 privind închiderea conturilor referitoare la execuția bugetului celui de al optulea, de al nouălea și de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2012, precum și Rezoluția sa din 3 aprilie 2014 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, de al nouălea și de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2012(10),

–       având în vedere rezoluțiile adoptate de către APP la 27 noiembrie 2013 referitoare la: respectarea statului de drept și rolul unui sistem judiciar independent și imparțial; cooperarea sud-sud și cooperarea tripartită: perspective și provocări pentru țările ACP; impactul social și de mediu al păstoritului în țările ACP și siguranța în Regiunea Marilor Lacuri,

–       având în vedere rezoluțiile adoptate de către APP la 19 iunie 2013 referitoare la: amenințările reprezentate de noi lovituri de stat militare la adresa democrației și a stabilității politice în țările ACP și rolul comunității internaționale; acordurile de parteneriat economic – următorii pași; resursele umane din sectorul sănătății din țările ACP; situația din Republica Guineea; și situația din Republica Centrafricană,

–       având în vedere rezoluțiile adoptate de către APP la 29 noiembrie 2012 referitoare la: criza politică și umanitară din Somalia: provocările pentru Uniunea Europeană și grupul statelor ACP; antreprenoriatul bazat pe TIC și impactul său asupra dezvoltării în țările ACP; și importanța accesului la energie pentru o dezvoltare economică durabilă și realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului,

–       având în vedere rezoluțiile adoptate de către APP la 30 mai 2012 referitoare la: impactul politic al conflictului libian asupra statelor vecine membre ale ACP și ale UE; volatilitatea prețurilor, funcționarea piețelor globale pentru produsele agricole și impactul acestora asupra securității alimentare în țările ACP; și impactul social și de mediu al mineritului în țările ACP,

–       având în vedere Comunicatul adoptat la 19 iulie 2013 la Abuja (Nigeria) în cadrul reuniunii regionale a APP pentru Africa de Vest(11),

–       având în vedere Comunicatul adoptat la 16 februarie 2013 la Santo Domingo (Republica Dominicană) în cadrul reuniunii regionale a APP pentru zona Caraibilor(12),

–       având în vedere Comunicatul adoptat la 20 iulie 2012 la Apia (Samoa) în cadrul reuniunii regionale a APP pentru Pacific(13),

–       având în vedere Comunicatul adoptat la 24 februarie 2012 la Lusaka (Zambia) în cadrul reuniunii regionale a APP pentru Africa de Sud(14),

–       având în vedere Codul de conduită adoptat la 19 iunie 2013 pentru membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE care participă la misiuni de observare a alegerilor,

–       având în vedere Declarația Mileniului, adoptată de ONU la 18 septembrie 2000, care definește Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) ca fiind obiective stabilite în comun de către comunitatea internațională pentru eradicarea sărăciei,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” (COM(2011)0637),

–       având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0012/2015),

A.     întrucât APP ACP-UE are un statut unic, fiind singura adunare interparlamentară multilaterală constituită printr-un acord internațional, mai precis Acordul de la Cotonou;

B.     întrucât APP a devenit o adevărată adunare parlamentară, oferind un forum de dezbateri deschise și sincere pe marginea unor subiecte esențiale pentru cooperarea pentru dezvoltare și contribuind, astfel, în mod substanțial la parteneriatul în condiții de egalitate dintre țările ACP și UE;

C.     întrucât Acordul de la Cotonou dintre grupul statelor ACP și UE are ca obiectiv principal reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei; întrucât cooperarea ar trebui să contribuie de asemenea la o dezvoltare economică durabilă, care reprezintă baza pentru o pace și securitate de lungă durată și pentru realizarea stabilității democratice și politice în țările ACP;

D.     întrucât, în 2013, au fost organizate misiuni de informare în Mali pentru a înțelege mai bine situația fragilă din această țară, în Liberia pentru a contribui la dialogul politic, astfel cum este prevăzut la articolul 8 din Acordul de la Cotonou, și în Haiti pentru a supraveghea procesul de reconstrucție și situația politică;

E.     întrucât, după adoptarea de către Adunare a Codului de Conduită pentru membrii săi care participă la misiuni de observare a alegerilor, s-a instalat o nouă dinamică care contribuie la crearea unei valori adăugate, în special în ceea ce privește misiunile comune ale APP pentru observarea alegerilor prezidențiale din Mali și a alegerilor parlamentare și a celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Madagascar;

F.     întrucât revizuirea, în 2010, a Acordului de parteneriat de la Cotonou a consolidat rolul APP și dimensiunea sa regională;

G.     întrucât implicarea APP ar trebui asigurată în cadrul dialogului politic desfășurat în conformitate cu articolul 8 din Acordul de la Cotonou;

H.     întrucât este importantă stimularea unui dialog informal periodic bazat pe o analiză detaliată cu diferite categorii de actori oficiali și neoficiali relevanți din cercurile ACP-UE (Adunarea Parlamentară Paritară, Consiliul ACP-UE, platforma de dialog ACP-UE cu sectorul privat și societatea civilă) și din alte cercuri care nu manifestă un interes direct față de mecanismele ACP-UE;

I.      întrucât, în perioada 2003-2013, aproape toate sesiunile europene ale APP au avut loc, în principiu, în țara care asigura președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene; întrucât fiecare țară care asigură președinția prin rotație trebuie să respecte angajamentele luate în acest sens în conformitate cu Acordul de parteneriat de la Cotonou,

J.      întrucât ascensiunea rapidă a grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) și a altor economii emergente la nivel mondial și la nivelul țărilor și regiunilor ACP influențează tot mai mult grupul ACP și situația actuală a relațiilor ACP-UE;

K.     întrucât noile norme adoptate de Biroul Parlamentului European în ceea ce privește deplasările asistenților parlamentari acreditați nu le mai permit acestora din urmă să acorde asistență deputaților în cadrul sesiunilor plenare ale APP, ceea ce afectează în mod semnificativ activitatea parlamentară;

1.      salută faptul că APP, în calitate de instituție comună a Acordului de la Cotonou, continuă să ofere un cadru pentru un dialog deschis, amplu și democratic între deputații din Parlamentul European și deputații din țările ACP cu privire la aplicarea acestui acord, inclusiv în ceea ce privește supravegherea procesului de cooperare pentru dezvoltare în cadrul FED și încheierea și aplicarea de acorduri de parteneriat economic (APE); salută capacitatea APP de a fi un forum în care se pot dezbate în mod sincer și deschis subiecte dificile și controversate; solicită așadar ca viitorul acord, care va înlocui Acordul de la Cotonou, să conțină o mențiune explicită privind nediscriminarea pe baza orientării sexuale sau a identității de gen, un deziderat exprimat de Parlament în mai multe rânduri ;

2.      subliniază necesitatea consolidării dialogului politic și subliniază, în acest sens, rolul APP în promovarea și apărarea principiilor enunțate la articolul 9 din Acordul de la Cotonou, în special a principiilor privind statul de drept și buna guvernanță;

3.      subliniază valoarea adăugată a organizării de sesiuni APP în statele membre ale UE care asigură președinția prin rotație a Consiliului UE și consideră că această rotație ar trebui menținută pe viitor; își exprimă îngrijorarea cu privire la circumstanțele nefericite care au determinat președinția irlandeză să nu găzduiască cea de-a 25-a sesiune a APP; felicită, însă, Guvernul Danemarcei pentru faptul că a acceptat să găzduiască la Horsens cea de-a 23-a sesiune, care s-a bucurat de un mare succes și în cadrul căreia s-au conturat relații culturale și educaționale între cetățenii din Horsens și membrii delegațiilor ACP; regretă lipsa de interes manifestată de anumite state membre ale UE care au asigurat sau urmează să asigure președinția prin rotație a Consiliului UE față de posibilitatea de a găzdui sesiunile APP; invită orice stat membru al UE care asigură președinția prin rotație a Consiliului UE să se implice într-o mai mare măsură în pregătirea, organizarea și găzduirea unei sesiuni a APP;

4.      subliniază importanța reuniunilor APP, inclusiv a reuniunilor comisiilor permanente, dar regretă că, adesea, acestea au cunoscut o participare inegală între statele membre ale UE și statele ACP și își exprimă preocuparea față de scăderea participării deputaților din PE, în special în cursul sesiunilor de votare; constată că a existat o participare mai echilibrată la misiuni, precum reuniunile regionale, și speră că aceste exemple vor fi urmate în cadrul viitoarelor reuniuni ale APP de la Bruxelles;

5.      reamintește angajamentul exprimat de fostul Vicepreședinte/ Înaltul Reprezentant, potrivit căruia Consiliul UE ar trebui reprezentat la nivel ministerial la sesiunile Adunării și îl invită pe actualul Vicepreședinte/Înalt Reprezentant să respecte acest angajament;

6.      reamintește obligația Consiliului ACP-UE de a furniza Adunării un raport anual privind aplicarea Acordului de la Cotonou, care ar trebui să includă elemente privind impactul politic, socioeconomic și asupra mediului, în loc să prezinte doar un rezumat al reuniunilor organizate;

7.      reamintește că, în conformitate cu articolul 14 din Acordul de la Cotonou revizuit, instituțiile comune încearcă să asigure coordonarea, coerența și complementaritatea, precum și un flux de informații eficace și reciproc; este de părere că, așa cum Președintele Parlamentului European este invitat la reuniunile Consiliului European, tot așa celor doi copreședinți ai APP ar trebui să li se ofere oportunitatea de a participa la sesiunile Consiliului comun de miniștri ACP-UE; îl invită pe Vicepreședinte/ Înaltul Reprezentant să îmbunătățească în continuare cooperarea existentă și să se asigure că APP este invitată să participe la următorul Consiliu comun;

8.      subliniază rolul crucial al parlamentelor naționale, al autorităților locale și al actorilor nestatali din țările ACP în etapele pregătitoare și la monitorizarea documentelor strategice de țară și de regiune, precum și la punerea în aplicare a Fondului european de dezvoltare (FED); invită Comisia și guvernele țărilor ACP să garanteze implicarea lor prin furnizarea în timp util a tuturor informațiilor disponibile parlamentelor țărilor ACP și prin sprijinirea acestora în ceea ce privește exercitarea controlului democratic, în special prin construirea de capacități;

9.      ia act de activitatea grupurilor de lucru ale Comisiei pentru dezvoltare din cadrul Parlamentului European privind controlul evaluării și monitorizării documentelor de programare pentru țările și regiunile ACP incluse în cel de-al 11-lea Fond european de dezvoltare și solicită definirea unei proceduri de raportare a rezultatelor acestui proces membrilor APP;

10.    felicită Biroul APP pentru extinderea activității sale dincolo de chestiunile strict administrative și folosirea reuniunilor ca prilej de dezbateri politice, prin includerea pe ordinea de zi a reuniunilor sale de la Bruxelles și Addis Abeba a unor subiecte substanțiale de interes reciproc, precum viitorul relațiilor ACP-UE după 2020; invită la continuarea acestei practici în viitor;

11.    invită Biroul APP să dezvolte o orientare mai strategică privind programul de lucru al Adunării și alegerea rapoartelor de către comisiile sale permanente, asigurându-se că rapoartele sunt strâns legate de obiectivele strategice ale APP și contribuie în special la facilitarea negocierilor privind cadrul de dezvoltare de după 2015 și relațiile UE-ACP după 2020;

12.    își exprimă încă o dată profunda îngrijorare față de deteriorarea situației politice și umanitare dintr-o serie de țări și regiuni ACP, inclusiv față de repercusiunile interne și externe ale unor astfel de situații la diferite niveluri; își exprimă solidaritatea cu populațiile afectate; invită APP să continue monitorizarea situației din țările ACP aflate în criză și să acorde o mai mare atenție situațiilor de fragilitate statală și îndeamnă statele ACP și statele membre ale UE să lupte în mod coordonat împotriva epidemiei de Ebola din Africa de Vest;

13.    salută caracterul parlamentar – și, deci, politic – din ce în ce mai marcant al APP, precum și sporirea implicării membrilor săi și îmbunătățirea calității dezbaterilor, ceea ce permite APP să contribuie în mod decisiv la parteneriatul ACP-UE; solicită APP să consolideze dialogul pe tema drepturilor omului, în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU și cu Acordul de la Cotonou, și să includă acest dialog ca punct recurent pe agendele sale;

14.    insistă asupra faptului că Parlamentul European are responsabilitatea politică de a lua în considerare avizul parlamentelor țărilor ACP cu privire la rezultatele negocierilor privind APE înainte de a-și da avizul conform;

15.    atrage atenția asupra faptului că discuțiile privind relațiile ACP-UE de după 2020 și viitorul grupului statelor ACP sunt încă în desfășurare și subliniază importanța rolului pe care APP ar trebui să îl joace în acest proces; subliniază, în acest sens, necesitatea existenței unui control parlamentar comun, amplu și consolidat, indiferent de rezultatul final al negocierilor; solicită ca orice viitor acord care va înlocui Acordul de la Cotonou să conțină o mențiune explicită privind nediscriminarea pe baza orientării sexuale sau a identității de gen, un deziderat exprimat de Parlament în numeroase rânduri;

16.    își reafirmă profunda îngrijorare în legătură cu adoptarea și discutarea de texte legislative care incriminează în continuare homosexualitatea în unele țări ACP; invită APP să includă acest aspect pe ordinea de zi a dezbaterilor sale; solicită consolidarea principiului clauzelor nenegociabile referitoare la drepturile omului și a sancțiunilor pentru nerespectarea acestora, în special în ceea ce privește discriminarea pe bază de gen, origine rasială sau etnică, religie sau confesiune, handicap, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen și discriminarea persoanelor afectate de HIV/SIDA;

17.    consideră că discuțiile post-Cotonou ar trebui să fie o ocazie de a analiza în profunzime atât aspectele negative, cât și cele pozitive ale actualului acord din prisma dezvoltării socioeconomice durabile a țărilor ACP; de asemenea, consideră că orice viitoare cooperare economică și pentru dezvoltare între ACP și UE, precum și orice acorduri comerciale și de investiții, ar trebui să garanteze că nicio țară ACP nu va fi dezavantajată;

18.    solicită Biroului APP să desemneze, în cadrul APP, doi coraportori permanenți pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD), care să conlucreze strâns cu raportorul permanent CPD al Parlamentului European și care să elaboreze un raport bianual privind punerea în aplicare a articolului 12 din Acordul de la Cotonou revizuit;

19.    subliniază importanța organizării, în paralel cu sesiunile Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, a unor întâlniri cu organizațiile societății civile implicate în activități în țările vizate, astfel încât să se favorizeze dezvoltarea unei viziuni mai ample și să se valorifice experiențele și activitățile lor, punându-se accent pe cele mai bune practici, în vederea consolidării legăturilor cu organizațiile respective;

20.    insistă asupra faptului că APE cu țările ACP ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare care reflectă atât interesele naționale și regionale, cât și nevoile populațiilor ACP, în scopul de a reduce sărăcia, de a realiza obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) și de a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor socioeconomice, precum dreptul la hrană sau dreptul de a avea acces la servicii publice de bază;

21.    invită APP ACP-UE să dezvolte o abordare comună în ceea ce privește definirea viitorului cadru de dezvoltare după 2015; încurajează angajarea membrilor APP în negocieri privind noile obiective de dezvoltare durabilă;

22.    salută faptul că, în 2012 și 2013, au avut loc, astfel cum este prevăzut în Acordul de la Cotonou și în Regulamentul de procedură al APP, reuniuni regionale încununate de succes; recunoaște că aceste reuniuni reprezintă o oportunitate pentru un veritabil schimb de opinii cu privire la problemele regionale, inclusiv prevenirea și rezolvarea conflictelor, integrarea și cooperarea regională, precum și cu privire la negocierile pe marginea unor APE compatibile cu normele OMC; felicită organizatorii reuniunilor reușite din Nigeria, Republica Dominicană, Samoa și Zambia;

23.    subliniază importanța atelierelor organizate în cadrul sesiunilor APP, care vin în completarea dezbaterilor în plen; invită Biroul, care este responsabil pentru monitorizarea măsurilor luate în urma rezoluțiilor și deciziilor Adunării, să își consolideze rolul și activitatea de monitorizare prin participarea președintelui și a raportorului comisiei permanente competente;

24.    salută participarea copreședintelui APP din partea PE la reuniunile informale ale miniștrilor UE pentru dezvoltare și la cel de-al 7-lea Summit al șefilor de stat și de guvern din țările ACP;

25.    invită Comisia să continue practica furnizării în prealabil a unor răspunsuri în scris la întrebările orale depuse în cadrul fiecărei sesiuni a Adunării;

26.    invită statele care nu au ratificat încă Acordul de la Cotonou revizuit să facă acest lucru;

27.    îl felicită pe Comisarul Piebalgs pentru implicarea sa constantă în activitatea APP și pentru calitatea înaltă a contribuției sale la activitatea APP;

28.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului ACP, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Biroului APP, precum și guvernelor și parlamentelor Danemarcei, Republicii Suriname, Irlandei și Etiopiei.

(1)

JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)

JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)

JO L 287, 4.11.2010, p. 3.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0273.

(5)

JO C 231, 26.9.2003, p. 68.

(6)

JO C 64, 4.3.2014.

(7)

JO L 77, 15.3.2014, p. 44.

(8)

JO L 77, 15.3.2014, p. 44.

(9)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0076.

(10)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0290.

(11)

APP 101.509.

(12)

APP 101.351.

(13)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf


EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu termenii Acordului de la Cotonou, Adunarea Parlamentară paritară (APP) s-a reunit de patru ori în 2012 și 2013.

Cea de-a 23-a sesiune a avut loc în Danemarca, în perioada 28-30 mai, iar cea de-a 24-a sesiune la Paramaribo (Suriname) în perioada 27-29 noiembrie 2012. Cea de-a 25-a sesiune a avut loc la Bruxelles, în perioada 17-19 iunie, iar cea de-a 26-a sesiune la Addis Abeba (Etiopia) în perioada 25-27 noiembrie 2013.

Andris Piebalgs, comisarul responsabil pentru dezvoltare, s-a adresat Adunării, iar membrii i-au adresat întrebări în cursul obișnuitei proceduri privind Timpul afectat întrebărilor. De asemenea, președinții succesivi în exercițiu ai Consiliilor ACP și UE au luat parte la ambele sesiuni.

În cursul reuniunilor din 2012 au fost adoptate nouă rezoluții și o declarație. În cursul reuniunilor din 2013 au fost adoptate nouă rezoluții. Reuniunile regionale din 2012 au avut loc la Lusaka (Zambia) și Apia (Samoa). Reuniunile regionale din 2013 au avut loc la Santo Domingo (Republica Dominicană) și Abuja (Nigeria).

Cea de-a 23-a sesiune din Horsens (Danemarca)

Cea de-a 23-a sesiune a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE a adoptat trei rezoluții elaborate de comisiile permanente, referitoare la:

–       impactul politic al conflictului libian asupra statelor vecine membre ale ACP și ale UE;

–       volatilitatea prețurilor, funcționarea piețelor globale pentru produsele agricole și impactul acestora asupra securității alimentare în țările ACP;

–       impactul social și de mediu al mineritului în țările ACP;

precum și o rezoluție urgentă referitoare la situația privind siguranța din Nigeria.

Adunarea a adoptat de asemenea o Declarație privind reforma politicii europene de pescuit și impactul său asupra țărilor ACP.

Copreședinții au formulat patru declarații privind: situația din Mali; situația politică din Madagascar; situația din Sudan și din Sudanul de Sud.

A 24-a sesiune de la Paramaribo (Suriname)

Cea de-a 24-a sesiune a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE a adoptat trei rezoluții elaborate de comisiile permanente, referitoare la:

–         răspunsul la criza politică și umanitară din Somalia: provocările pentru Uniunea Europeană și grupul statelor ACP;

–         antreprenoriatul bazat pe TIC și impactul său asupra dezvoltării în țările ACP;

–         importanța accesului la energie pentru o dezvoltare economică durabilă și realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului,

precum și două rezoluții urgente referitoare la:

–       situația din Mali și

–       situația de instabilitate și nesiguranță din Regiunea Marilor Lacuri și, în special, din estul Republicii Democrate Congo.

Copreședinții au formulat patru declarații privind: situația din Mali și din Republica Democratică Congo; Obiectivele de dezvoltare ale mileniului; situația de după expirarea Acordului de parteneriat de la Cotonou și braconajul elefanților africani.

A 25-a reuniune de la Bruxelles (Belgia)

Cea de-a 25-a sesiune a APP a avut loc la Bruxelles (Belgia), pentru că Irlanda, care asigura președinția prin rotație a Consiliului UE a refuzat să o organizeze în Irlanda în pofida insistențelor membrilor ACP și UE ai Adunării, încălcând astfel o veche tradiție, precum și spiritul Acordului de la Cotonou și al Regulamentului de procedură al APP.

Adunarea a adoptat trei rezoluții elaborate de comisiile permanente, referitoare la:

–         amenințările reprezentate de noi lovituri de stat militare la adresa democrației și a stabilității politice în țările ACP și rolul comunității internaționale;

–         acordurile de parteneriat economic – următorii pași; precum și

–         resursele umane din sectorul sănătății din țările ACP;

împreună cu două rezoluții urgente referitoare la situația din Republica Guineea și Republica Centrafricană, amendamentele la Regulamentul de procedură al APP și un cod de conduită pentru membrii APP ACP-UE care participă la misiuni de observare a alegerilor.

Copreședinții au formulat două declarații privind Eritreea și Madagascar.

A 26-a sesiune de la Addis Abeba (Etiopia)

Cea de-a 26-a reuniune a Adunării Parlamentare Paritare a avut loc la Addis Abeba (Etiopia).

Adunarea a adoptat trei rezoluții elaborate de comisiile permanente, referitoare la:

–         respectarea statului de drept și rolul unui sistem judiciar independent și imparțial;

–         cooperarea sud-sud și cooperarea tripartită: perspective și provocări pentru țările ACP; precum și

–         impactul social și de mediu al păstoritului în țările ACP;

și o rezoluție urgentă referitoare la siguranța în Regiunea Marilor Lacuri.

Copreședinți au formulat patru declarații privind tragedia din Lampedusa, criza din Republica Centrafricană, Republica Madagascar și cea de-a noua Conferință ministerială a OMC.

Comisiile permanente: Comisia pentru afaceri politice, Comisia pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț și Comisia pentru afaceri sociale și mediu.

Cele trei comisii permanente s-au reunit de patru ori, atât în 2012, cât și în 2013: în cadrul celor patru reuniuni (din Horsens, Paramaribo, Bruxelles și Addis Abeba) și, separat, de două ori pe an (la Bruxelles) în perioadele dintre sesiuni. Rolul principal al comisiilor permanente este de a redacta rapoarte referitoare la subiecte de interes reciproc și evoluții politice, economice și sociale care au ca rezultat rezoluții adoptate în sesiunile plenare (maximum șase rapoarte pe an).

Un alt rol important al Comisiei pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț este de a le permite membrilor să monitorizeze utilizarea unui instrument de o importanță esențială pentru relația ACP-UE, mai precis cooperarea pentru dezvoltare în cadrul Fondului european pentru dezvoltare (FED), care ajută la redresarea deficitului democratic, având în vedere că controlul parlamentar asupra FED a lipsit în mod evident în trecut din țările ACP.

În plus, comisiile monitorizează aplicarea rezoluțiilor de către Comisia Europeană, ceea ce asigură un control parlamentar și un dialog aprofundat pe marginea măsurilor luate.

Din cauza unei prezențe scăzute din partea deputaților din PE, membrii ACP au solicitat reprogramarea reuniunilor comisiilor, astfel încât acestea din urmă să nu se suprapună cu activitatea Parlamentului European, atunci când sunt organizate la Bruxelles. Reuniunile din perioadele dintre sesiuni au fost mutate de miercuri-joi, joi-vineri, ceea ce a redus presiunea asupra serviciilor de interpretare, însă nu a condus la o creștere a prezenței deputaților din PE.

Misiuni de informare

Biroul APP ACP-UE a organizat o misiune de informare la Centrul de Cercetare al Comisiei Europene de la Ispra (Italia) în martie 2012 și o misiune în Fiji în iulie 2012 pentru a evalua progresele înregistrate de autorități în procesul de restaurare a ordinii constituționale și a democrației parlamentare.

Biroul APP a organizat 3 misiuni de informare în 2013.

Misiunea din Mali a oferit o imagine detaliată a situației politice fragile și o evaluare a gradului de pregătire a autorităților maliene pentru organizarea de alegeri.

Misiunea în Liberia a contribuit la dialogul politic la nivel parlamentar astfel cum a fost prevăzut la articolul 8 din Acordul de la Cotonou și sugerat de HR/VP Ashton. Discuțiile cu autoritățile, cu membrii parlamentului, precum și cu reprezentanții societății civile și ai organizațiilor internaționale au ridicat chestiuni privind buna guvernare, inclusiv controlul parlamentar asupra sprijinului bugetar și organizarea legislaturii.

Misiunea în Haiti a venit în continuarea misiunii din 2010, al cărui scop a fost de a verifica stadiul procesului de reconstrucție și evoluția situației politice, într-o țară confruntată cu un impas politic

Misiuni de observare a alegerilor

Biroul APP a organizat de asemenea două misiuni de observare a alegerilor, una pentru alegerile prezidențiale din Mali din iulie 2013 și alta pentru alegerile parlamentare și al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Madagascar din decembrie 2013.

La 19 iunie 2013 Adunarea a adoptat Codul de conduită pentru membrii Adunării Par lamentare Paritare ACP-UE care participă la misiuni de observare a alegerilor.

Evoluții viitoare

Datorită calității activității sale, Adunarea a reușit să se impună ca un actor-cheie în relațiile și cooperarea ACP-UE. A continuat în mod proactiv să monitorizeze evoluțiile politice, economice și sociale din statele ACP în vederea promovării obiectivelor de dezvoltare și a respectării tuturor drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale sociale, democrația bazată pe statul de drept și o guvernanță transparentă și responsabilă, ca parte integrantă a dezvoltării durabile.

Adunarea a jucat și joacă în continuare un rol-cheie în monitorizarea negocierilor și aplicarea acordurilor de parteneriat economic (APE) pentru a garanta că rezultatul negocierilor respectă obiectivele de dezvoltare și obiectivele economice, astfel cum sunt prevăzute în mandatul de la Cotonou (2000). În acest context, se acordă o atenție deosebită integrării și cooperării regionale și subregionale.

Cooperarea ACP-UE se bazează pe un sistem obligatoriu din punct de vedere juridic și pe existența instituțiilor comune. Este important ca APP să continue monitorizarea extrem de atentă a evoluțiilor pentru a garanta că vocea sa se face auzită atunci când sunt analizate opțiuni și alternative pentru a fi implementate după expirarea Acordului de la Cotonou în 2020. Fără a aduce atingere oricărui rezultat posibil al negocierilor privind ACP-UE după 2020, dimensiunea parlamentară a APP nu ar trebui redusă, iar Adunarea ar trebui să continue să joace un rol important în cadrul de după 2020.


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

Au votat pentru: 21

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Au votat împotrivă: 2

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

S-au abținut: 2

GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

21.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Rosa D’Amato

Notă juridică