Postup : 2014/2154(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0012/2015

Predkladané texty :

A8-0012/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0035

SPRÁVA     
PDF 218kWORD 133k
27.1.2015
PE 539.818v02-00 A8-0012/2015

o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ

(2014/2154(INI))

Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Charles Goerens

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ

(2014/2154(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000(1) (dohoda z Cotonou), prvýkrát zmenenúv Luxemburgu 25. júna 2005(2) a druhýkrát zmenenú v Ouagadougou 22. júna 2010(3),

–       so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. júna 2013 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000, prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005(4),

–       so zreteľom na rokovací poriadok Spoločného parlamentného zhromaždenia (SPZ) AKT – EÚ prijatý 3. apríla 2003(5) a naposledy zmenený 27. novembra 2013 v Addis Abebe (Etiópia)(6),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020(7),

–       so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 11. decembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(8),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o príprave viacročného finančného rámca týkajúceho sa financovania spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a územiami na obdobie rokov 2014 – 2020 (11. európsky rozvojový fond)(9),

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 o absolutóriu za plnenie ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012, rozhodnutie z 3. apríla 2014 o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012 a na svoje uznesenie z 3. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012(10),

–       so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 27. novembra 2013 o: o rešpektovaní zásad právneho štátu a úlohe nestranného a nezávislého súdnictva; o spolupráci juh – juh a trojstrannej spolupráci: príležitosti a výzvy pre krajiny AKT; sociálnom a environmentálnom vplyve pastierstva v krajinách AKT a o bezpečnosti v oblasti Veľkých jazier;

–       so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 19. júna 2013 o: opätovnom ohrozovaní demokracie a politickej stability vojenskými prevratmi v krajinách AKT a úlohe medzinárodného spoločenstva; dohodách o hospodárskom partnerstve – ďalší postup; ľudských zdrojoch v oblasti zdravotníctva v krajinách AKT; situácii v Guinejskej republike; a o situácii v Stredoafrickej republike,

–       so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 29. novembra 2012 o: politickej a humanitárnej kríze v Somálsku: výzvach pre Európsku úniu a skupinu AKT; o podnikaní založenom na IKT a jeho vplyve na rozvoj v krajinách AKT; a dôležitosti prístupu k energii pre trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a dosahovanie miléniových rozvojových cieľov;

–       so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 30. mája 2012 o: politickom vplyve konfliktu v Líbyi na susediace krajiny AKT a štáty EÚ; nestálosti cien, fungovaní globálnych trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ich vplyve na potravinovú bezpečnosť v krajinách AKT; a sociálnom a environmentálnom vplyve ťažby v krajinách AKT;

–       so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na západoafrickej regionálnej schôdzi 19. júla 2013 v Abuji (Nigéria)(11),

–       so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na karibskej regionálnej schôdzi 16. februára 2013 v Santo Domingu (Dominikánska republika)(12),

–       so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na tichomorskej regionálnej schôdzi 20. júla 2012 v Apii (Samoa)(13),

–       so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na juhoafrickej regionálnej schôdzi 24. februára 2012 v Lusake (Zambia)(14),

–       so zreteľom na kódex správania členov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ pôsobiacich vo volebných pozorovateľských misiách, ktorý bol prijatý 19. júna 2013,

–       so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 18. septembra 2000, ktorá stanovuje miléniové rozvojové ciele (RCM) ako ciele spoločne určené medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien (COM(2011)0637),

–       so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A8-0012/2015),

A.     keďže SPZ AKT – EÚ má jedinečné postavenie, pretože je jediným mnohostranným medziparlamentným zhromaždením, ktoré bolo vytvorené na základe medzinárodnej dohody – dohody z Cotonou;

B.     keďže zo SPZ sa stalo skutočným parlamentným zhromaždením, ktoré slúži ako fórum na otvorené a úprimné diskusie o otázkach s kľúčovým významom pre rozvojovú spoluprácu a podstatnou mierou prispieva k partnerstvu medzi krajinami AKT a EÚ založenom na rovnakých podmienkach;

C.     keďže ústredným cieľom dohody z Cotonou medzi štátmi, ktoré patria do skupiny AKT, a EÚ je zníženie a nakoniec odstránenie chudoby; keďže spolupráca by mala prispieť aj k udržateľnému hospodárskemu rozvoju, ktorý je základom trvalého mieru a bezpečnosti, a demokratickej a politickej stabilite krajín AKT;

D.     keďže v roku 2013 boli vyslané informačné a študijné misie do Mali s cieľom lepšie pochopiť situáciu v krajine, do Libérie s cieľom prispieť k politickému dialógu v súlade s článkom 8 dohody z Cotonou a na Haiti s cieľom preskúmať rekonštrukciu a politickú situáciu;

E.     keďže po tom, ako zhromaždenie prijalo kódex správania členov zhromaždenia pôsobiacich vo volebných pozorovateľských misiách, vzniklo nové dynamické prostredie, ktoré zvyšuje pridanú hodnotu, napríklad v prípade spoločných misií SPZ vysielaných na prezidentské voľby v Mali a parlamentné voľby a druhé kolo prezidentských volieb na Madagaskare;

F.     keďže revízia dohody o partnerstve z Cotonou v roku 2010 posilnila úlohu a regionálny rozmer SPZ;

G.     keďže by sa malo zaručiť plné zapojenie SPZ do politického dialógu prebiehajúceho v súlade s článkom 8 dohody z Cotonou;

H.     keďže je dôležité podnietiť pravidelný neformálny dialóg s rôznymi kategóriami významných oficiálnych a neoficiálnych aktérov založený na dôkladnej analýze, a to v rámci kruhov AKT – EÚ (Spoločné parlamentné zhromaždenie, Rada ministrov AKT – EÚ, dialógy AKT – EÚ týkajúce sa súkromného sektora a občianskej spoločnosti) a iných kruhov, ktoré nemajú priamy záujem na dianí vo svete AKT – EÚ;

I.      keďže od roku 2003 do roku 2013 sa všetky európske zasadnutia SPZ v zásade konali v krajine, ktorá práve predsedala Rade Európskej únie; keďže rotujúce predsedníctva musia dodržiavať záväzky prijaté v tejto súvislosti v rámci dohody z Cotonou;

J.      keďže rýchly rast krajín BRICS (Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky) a ďalších rozvíjajúcich sa ekonomík na celosvetovej úrovni a v krajinách a regiónoch AKT má stále väčší vplyv na skupinu AKT a na súčasný stav vzťahov medzi AKT a EÚ;

K.     keďže podľa nových pravidiel upravujúcich cestovanie, ktoré prijalo Predsedníctvo Európskeho parlamentu, akreditovaní parlamentní asistenti už nemôžu asistovať poslancom na plenárnych zasadnutiach SPZ, čo má výrazný vplyv na parlamentné činnosti;

1.      víta skutočnosť, že SPZ ako jedna zo spoločných inštitúcií v rámci dohody z Cotonou naďalej poskytuje rámec pre otvorený, demokratický a komplexný dialóg medzi poslancami Európskeho parlamentu a poslancami z krajín AKT o vykonávaní tejto dohody vrátane dohľadu nad rozvojovou spoluprácou v rámci ERF a o uzatváraní a vykonávaní dohôd o hospodárskom partnerstve; víta skutočnosť, že SPZ slúži ako fórum, na ktorom sa môže úprimne a otvorene diskutovať o náročných a sporných otázkach; žiada preto, aby budúca dohoda, ktorá nahradí Dohodu z Cotonou, obsahovala výslovnú zmienku o nediskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, čo Európsky parlament už mnohokrát požadoval;

2.      zdôrazňuje, že je potrebné posilniť politický dialóg, a v tejto súvislosti podčiarkuje úlohu SPZ pri presadzovaní a hájení zásad uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou, najmä tých, ktoré sa týkajú zásady právneho štátu a dobrej správy;

3.      zdôrazňuje pridanú hodnotu organizovania zasadnutí SPZ v členských štátoch EÚ, ktoré práve predsedajú Rade EÚ, a domnieva sa, že rotujúce predsedníctvo by malo fungovať aj v budúcnosti; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nepriaznivými okolnosťami, na základe ktorých sa írske predsedníctvo rozhodlo, že neusporiada 25. zasadnutie SPZ; oceňuje však, že vláda Dánska súhlasila s usporiadaním 23. zasadnutia v Horsense, ktoré bolo mimoriadne úspešné a kde sa vytvorili vzťahy v oblasti kultúry a vzdelávania medzi občanmi Horsensu a delegátmi AKT; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom záujmu o usporiadanie zasadnutí SPZ zo strany niektorých členských štátov EÚ, ktoré už predsedali alebo v budúcnosti majú predsedať Rade EÚ v rámci rotujúceho predsedníctva; vyzýva každý členský štát EÚ, ktorý bude predsedať Rade EÚ, aby sa dôkladnejšie zapojil do prípravy, organizácie a hostenia zasadnutí SPZ;

4.      zdôrazňuje význam zasadnutí SPZ vrátane schôdzí stálych výborov, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že členské štáty EÚ a štáty AKT boli na nich často nerovnomerne zastúpené, a vyjadruje znepokojenie nad klesajúcou účasťou poslancov EP, najmä počas hlasovaní; konštatuje, že na misiách, napríklad na regionálnych schôdzach, bola účasť vyrovnanejšia, a dúfa, že budúce zasadnutia SPZ v Bruseli budú tento príklad nasledovať;

5.      pripomína záväzok podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky, podľa ktorého by Rada EÚ mala byť zastúpená na zasadnutiach zhromaždenia na ministerskej úrovni, a vyzýva budúceho podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa, aby tento záväzok dodržiaval;

6.      pripomína povinnosť Rady ministrov AKT – EÚ predložiť zhromaždeniu ročnú správu o vykonávaní Dohody z Cotonou, ktorá by mala obsahovať skôr politické a sociálno-ekonomické prvky a prvky vplyvu na životné prostredie, a nielen zoznam zorganizovaných schôdzí;

7.      pripomína, že v súlade s článkom 14 prepracovanej dohody z Cotonou sa spoločné inštitúcie usilujú o zabezpečenie koordinácie, súdržnosti a doplnkovosti, ako aj o účinný a vzájomný tok informácií; zastáva názor, že keďže predseda Európskeho parlamentu je pozývaný na zasadnutia Európskej rady, obidvaja spolupredsedovia SPZ by mali mať možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady ministrov AKT – EÚ; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby ďalej zlepšovala súčasnú spoluprácu a zabezpečila, že SPZ bude prizvané na budúce zasadnutie spoločnej rady;

8.      zdôrazňuje kľúčovú úlohu národných parlamentov, miestnych orgánov a neštátnych subjektov z krajín AKT v prípravných fázach a pri monitorovaní strategických dokumentov krajín alebo regiónov, ako aj pri uplatňovaní Európskeho rozvojového fondu; vyzýva Komisiu a vlády AKT, aby svoju účasť zabezpečili tým, že parlamentom krajín AKT včas poskytnú všetky dostupné informácie a budú im pomáhať pri vykonávaní demokratickej kontroly, najmä budovaním kapacít;

9.      berie na vedomie činnosť pracovných skupín Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj týkajúcu sa kontroly hodnotenia a monitorovania programových dokumentov pre krajiny a regióny AKT v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu a žiada o postup oznamovania výsledkov tohto procesu členom SPZ;

10.    blahoželá predsedníctvu SPZ k rozšíreniu jeho činnosti nad rámec čisto administratívnych úloh a víta, že svoje schôdze využíva aj na politické diskusie, a to tým, že do programu svojich schôdzí v Bruseli a v Addis Abebe zaradilo významné otázky spoločného významu, napríklad budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020; vyzýva ho, aby tento postup uplatňovalo aj v budúcnosti;

11.    vyzýva predsedníctvo SPZ, aby strategickejšie pristupovalo k pracovnému programu zhromaždenia a k výberu správ jeho stálych výborov s cieľom zabezpečiť, aby tieto správy úzko súviseli so strategickými cieľmi SPZ a aby prispievali najmä k rokovaniam o rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015 a o vzťahoch EÚ – AKT po roku 2020;

12.    opäť vyslovuje svoje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním politickej a humanitárnej situácie v niektorých krajinách a regiónoch AKT, ako aj nad následkami tejto situácie na rôznych úrovniach v týchto krajinách a mimo nich, a vyjadruje solidaritu s postihnutým obyvateľstvom; vyzýva SPZ, aby naďalej monitorovalo situáciu v krajinách AKT, ktoré sa nachádzajú v kríze, aby sa zameriavalo na to, v akom stave je nestabilita štátu, a vyzýva krajiny AKT a členské štáty EÚ, aby koordinovaným spôsobom bojovali proti rozšíreniu vírusu ebola v západnej Afrike;

13.    víta skutočnosť, že sa čoraz viac posilňuje parlamentný – a teda politický – charakter SPZ a že jeho členovia sú čoraz aktívnejší a diskusie kvalitnejšie, čo zásadným spôsobom prispieva k budovaniu partnerstva AKT – EÚ; vyzýva SPZ, aby posilnilo dialóg o ľudských právach v súlade s Deklaráciou OSN o ľudských právach a Dohodou z Cotonou a aby tento dialóg pravidelne zaraďovalo do programu svojich rokovaní;

14.    trvá na tom, že Európsky parlament má politickú zodpovednosť týkajúcu sa zohľadňovania stanovísk parlamentov krajín AKT k výsledkom rokovaní o DHP predtým, ako udelí svoj súhlas;

15.    upozorňuje na skutočnosť, že diskusia o vzťahoch medzi AKT a EÚ po roku 2020 a budúcnosti skupiny AKT už prebieha, a zdôrazňuje význam úlohy, ktorú by malo v tomto procese zohrávať SPZ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nezávisle od konečného výsledku je potrebný komplexný a posilnený spoločný parlamentný dohľad; zdôrazňuje, že akákoľvek budúca dohoda, ktorá nahradí Dohodu z Cotonou, by mala výslovne uvádzať zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, čo už Parlament mnohokrát požadoval;

16.    opätovne vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad prijímaním a prerokúvaním právnych predpisov, ktoré naďalej kriminalizujú homosexualitu, v niektorých krajinách AKT; vyzýva SPZ, aby túto problematiku zaradilo do programu svojich rokovaní; žiada o posilnenie zásady pevne stanovených doložiek o ľudských právach a sankcií za nedodržanie takýchto doložiek, okrem iného so zreteľom na diskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, rodovej identity a na diskrimináciu ľudí postihnutých HIV/AIDS;

17.    domnieva sa, že rokovania o situácii po skončení platnosti Dohody z Cotonou by mali byť príležitosťou na dôkladný rozbor zlyhaní a úspechov súčasnej dohody z hľadiska udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja krajín AKT; je tiež presvedčený, že budúca rozvojová a hospodárska spolupráca a obchodné a investičné dohody medzi AKT a EÚ by mali zabezpečiť, že sa žiadna krajina AKT neocitne v horšom postavení;

18.    vyzýva predsedníctvo SPZ, aby v rámci SPZ vymenovalo dvoch stálych spoluspravodajcov pre oblasť súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorí budú úzko spolupracovať so stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre túto oblasť, a aby vypracovalo polročnú správu o vykonávaní článku 12 revidovanej Dohody z Cotonou;

19.    je presvedčený, že popri zasadnutiach SPZ by sa mali uskutočňovať stretnutia s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v daných krajinách, s cieľom získať širší obraz a využiť ich skúsenosti a činnosti, pričom sa zdôraznia najlepšie postupy, a to v záujme upevnenia väzieb s týmito organizáciami;

20.    trvá na tom, že DHP s krajinami AKT by mali slúžiť rozvojovým cieľom, ktoré odrážajú vnútroštátne a regionálne záujmy a potreby obyvateľov krajín AKT, v záujme znižovania chudoby, napĺňania miléniových rozvojových cieľov a dodržiavania základných ľudských práv vrátane sociálno–ekonomických práv, ako je právo na výživu alebo právo na prístup k základným verejným službám;

21.    vyzýva SPZ EÚ – AKT, aby vypracovalo spoločný postup definovania budúceho rozvojového rámca na obdobie po roku 2015; nabáda k zapojeniu členov SPZ do rokovaní o nových cieľoch udržateľného rozvoja;

22.    víta skutočnosť, že v rokoch 2012 a 2013 sa konali úspešné regionálne schôdze v súlade s dohodou z Cotonou a s rokovacím poriadkom SPZ; uznáva, že tieto schôdze umožnili skutočnú výmenu názorov o regionálnych otázkach, a to aj o predchádzaní konfliktom a ich riešení, regionálnej integrácii a spolupráci, a rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve v súlade s pravidlami WTO; vyslovuje uznanie organizátorom úspešných schôdzí v Nigérii, Dominikánskej republike, Samoe a Zambii;

23.    zdôrazňuje význam seminárov, ktoré sa konajú počas zasadnutí SPZ a ktoré dopĺňajú rozpravy v pléne; vyzýva Predsedníctvo, ktoré má za úlohu dohliadať na následné opatrenia vyplývajúce z uznesení a rozhodnutí zhromaždenia, aby upevnilo svoju úlohu a vykonávalo tento dohľad v spolupráci s predsedom a spravodajcom príslušného stáleho výboru;

24.    víta účasť spolupredsedu SPZ zastupujúceho EP na neformálnych stretnutiach ministrov rozvoja členských štátov EÚ a na 7. samite hláv štátov a predsedov vlád krajín AKT;

25.    vyzýva Komisiu, aby naďalej poskytovala písomné odpovede na ústne otázky položené na každom zasadnutí zhromaždenia;

26.    vyzýva štáty, ktoré doteraz neratifikovali revidovanú Dohodu z Cotonou, aby tento krok uskutočnili;

27.    vyslovuje uznanie komisárovi Piebalgsovi za jeho oddané zapájanie sa a cenný prínos k činnosti SPZ;

28.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade AKT, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, predsedníctvu SPZ a vládam a parlamentom Dánska, Surinamu, Írska a Etiópie.

(1)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)

Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0273.

(5)

Ú. v. EÚ C 231, 26.9.2003, s. 68.

(6)

Ú. v. EÚ C 64, 4.3.2014.

(7)

Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 44.

(8)

Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 44.

(9)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0076.

(10)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0290.

(11)

APP 101.509.

(12)

APP 101.351.

(13)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoločné parlamentné zhromaždenie (SPZ) zasadalo v rokoch 2012 a 2013 v súlade s požiadavkami dohody z Cotonou štyrikrát.

Jeho 23. zasadnutie sa konalo v Dánsku od 28. do 30. mája a 24. zasadnutie v Paramaribe (Surinam) od 27. do 29. novembra 2012. 25. zasadnutie sa konalo v Bruseli od 17. do 19. júna a 26. zasadnutie v Addis Abebe (Etiópia) od 25. do 27. novembra 2013.

Andris Piebalgs, člen Komisie zodpovedný za rozvoj, vystúpil pred zhromaždením a poslanci s ním viedli tradičné kolo otázok. Na oboch zasadnutiach sa zúčastnili aj jednotliví úradujúci predsedovia Rady AKT a Rady EÚ.

Počas zasadnutí v roku 2012 bolo prijatých deväť uznesení a jedno vyhlásenie. Počas zasadnutí v roku 2013 bolo prijatých deväť uznesení. Regionálne schôdze v roku 2012 sa konali v Lusake (Zambia) a Apii (Samoa). Regionálne schôdze v roku 2013 sa konali v Santo Domingu (Dominikánska republika) a Abuji (Nigéria).

23. zasadnutieHorsense (Dánsko)

Na 23. zasadnutí spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ boli prijaté tri uznesenia, ktoré vypracovali stále výbory:

–       o politickom vplyve konfliktu v Líbyi na susediace krajiny AKT a štáty EÚ;

–       o nestálosti cien, fungovaní globálnych trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ich vplyve na potravinovú bezpečnosť v krajinách AKT;

–       o sociálnom a environmentálnom vplyve ťažby v krajinách AKT;

ako aj naliehavé uznesenie o bezpečnostnej situácii v Nigérii.

Zhromaždenie prijalo aj Vyhlásenie o reforme európskej rybárskej politiky a jej vplyve na krajiny AKT.

Spolupredsedovia vydali tri vyhlásenia: o situácii v Mali, o politickej situácii na Madagaskare a o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne.

24. zasadnutieParamaribe (Surinam)

Na 24. zasadnutí Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ boli prijaté tri uznesenia, ktoré vypracovali stále výbory:

–         o reakcii na politickú a humanitárnu krízu v Somálsku: výzvach pre Európsku úniu a skupinu AKT;

–         o podnikaní založenom na IKT a jeho vplyve na rozvoj v krajinách AKT;

–         o dôležitosti prístupu k energii pre trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a dosahovanie miléniových rozvojových cieľov;

ako aj dve naliehavé uznesenia:

–       o situácii v Mali, a

–       o nestabilnej a neistej situácii v oblasti Veľkých jazier, a najmä na východe Konžskej demokratickej republiky.

Spolupredsedovia vydali štyri vyhlásenia: o situácii v Mali a Konžskej demokratickej republike, o miléniových rozvojových cieľoch, na tému „nad rámec Dohody o partnerstve z Cotonou“ a o nezákonnom love afrických slonov.

25. zasadnutieBruseli (Belgicko)

25. zasadnutie SPZ sa konalo v Bruseli (Belgicko), pretože Írsko – predsedajúca krajina Rady EÚ – ho odmietlo usporiadať napriek naliehaniu členov zhromaždenia za AKT a EÚ, čím porušilo dlhoročnú tradíciu a myšlienku dohody z Cotonou a rokovacieho poriadku AKT.

Zhromaždenie prijalo tri uznesenia, ktoré vypracovali stále výbory:

–         o opätovnom ohrozovaní demokracie a politickej stability vojenskými prevratmi v krajinách AKT a úlohe medzinárodného spoločenstva;

–         o dohodách o hospodárskom partnerstve – ďalší postup; ako aj

–         o ľudských zdrojoch v oblasti zdravotníctva v krajinách AKT.

Ďalej dve naliehavé uznesenia o situácii v Guinejskej republike a o situácii v Stredoafrickej republike, pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku SPZ a kódexu správania členov spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ pôsobiacich vo volebných pozorovateľských misiách.

Spolupredsedovia vydali dve vyhlásenia: o Eritrei a o Madagaskare.

26. zasadnutieAddis Abebe (Etiópia)

26. zasadnutie Spoločného parlamentného zhromaždenia sa konalo v Addis Abebe (Etiópia).

Zhromaždenie prijalo tri uznesenia, ktoré vypracovali stále výbory:

–         o rešpektovaní zásad právneho štátu a úlohe nestranného a nezávislého súdnictva;

–         o spolupráci juh – juh a trojstrannej spolupráci: príležitosti a výzvy pre krajiny AKT; a

–         o sociálnom a environmentálnom vplyve pastierstva v krajinách AKT,

ako aj naliehavé uznesenie o bezpečnosti v oblasti Veľkých jazier.

Spolupredsedovia vydali štyri vyhlásenia: o tragédii na Lampeduse, o kríze v Stredoafrickej republike, o Madagaskarskej republike a o 9. Konferencii ministrov WTO.

Stále výbory: Výbor pre politické veci, Výbor pre hospodársky rozvoj, finančné záležitostiobchodVýbor pre sociálne veciživotné prostredie

V rokoch 2012 a 2013 sa tri stále výbory stretli štyrikrát: pri príležitosti štyroch zasadnutí (v Horsense, Paramaribe, Bruseli a Addis Abebe) a dvakrát za rok (v Bruseli) počas medzizasadnutí. Hlavnou úlohou stálych výborov je vypracovať správy o otázkach spoločného záujmu, politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji, ktorých výsledkom sú uznesenia prijímané na plenárnych zasadnutiach (maximálne šesť správ za rok).

Výbor pre hospodársky rozvoj, finančné záležitosti a obchod má okrem toho dôležitú úlohu, a to umožniť členom dohliadať na uplatňovanie Európskeho rozvojového fondu ako nástroja, ktorý má kľúčový význam pre vzťahy medzi AKT a EÚ, čo pomáha naprávať nedostatok demokracie, pretože v krajinách AKT sa v posledných rokoch nevykonával parlamentný dohľad nad EDF.

Výbory navyše sledujú vykonávanie uznesení Európskou komisiou, čím je zabezpečený parlamentný dohľad a hĺbkový dialóg o podniknutých krokoch.

V dôsledku veľmi nízkej účasti poslancov Európskeho parlamentu členovia AKT požiadali o zmenu termínu schôdzí výborov, aby sa neprekrývali s inými činnosťami Európskeho parlamentu v Bruseli. Schôdze v rámci medzizasadnutí boli presunuté, takže namiesto stredy a štvrtka sa konajú vo štvrtok a v piatok, čím sa síce zmiernil tlak na tlmočnícke služby, ale nezvýšila sa účasť poslancov EP.

Informačnéštudijné misie

Predsedníctvo SPZ AKT – EÚ vyslalo v marci 2012 informačnú a študijnú misiu do Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Ispre (Taliansko) a v júli 2012 misiu na Fidži, aby posúdila pokrok, ktorý orgány dosiahli pri obnove ústavného poriadku a parlamentnej demokracie v krajine.

V roku 2013 predsedníctvo SPZ usporiadalo tri informačné a študijné misie.

Misia do Mali umožnila získať informácie o nestabilnej politickej situácii a posúdiť, nakoľko sú orgány Mali pripravené usporiadať voľby.

Misia do Libérie prispela k politickému dialógu na parlamentnej úrovni, ktorý je predmetom článku 8 dohody z Cotonou a ktorý navrhla PK/VP Ashtonová. Pri diskusiách s orgánmi, poslancami parlamentu, ako aj zástupcami občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií sa hovorilo o otázkach dobrej správy vrátane parlamentného dohľadu nad rozpočtovou podporou a organizáciou zákonodarného zboru.

Misia na Haiti nadviazala na misiu v roku 2010, ktorej cieľom bolo preskúmať stav, pokiaľ ide o rekonštrukciu a politický vývoj v krajine, ktorá sa ocitla v patovej politickej situácii.

Volebné pozorovateľské misie

Predsedníctvo SPZ vyslalo aj dve volebné pozorovateľské misie – jednu na prezidentské voľby v Mali v júli 2013 a jednu na parlamentné voľby a druhé kolo prezidentských volieb na Madagaskare v decembri 2013.

Zhromaždenie prijalo 19. júna 2013 kódex správania členov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ pôsobiacich vo volebných pozorovateľských misiách.

Budúci vývoj

Vďaka kvalite svojej činnosti sa zhromaždeniu podarilo vybudovať si vo vzťahoch a v rámci spolupráce medzi AKT a EÚ kľúčové postavenie. Pokračovalo v proaktívnom monitorovaní politického, hospodárskeho a sociálneho vývoja v krajinách AKT s cieľom podporovať rozvojové ciele a dodržiavanie všetkých ľudských práv a základných slobôd vrátane základných sociálnych práv, ako aj demokracie založenej na právnom štáte a transparentnej a zodpovednej správe, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja.

Zhromaždenie malo a naďalej má kľúčovú úlohu pri monitorovaní rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve a ich vykonávaní s cieľom zabezpečiť, aby sa vo výsledku rokovaní zohľadnili rozvojové a hospodárske ciele stanovené v mandáte z Cotonou (2000). V tejto súvislosti je potrebné osobitne zdôrazniť regionálnu a subregionálnu integráciu a spoluprácu.

Spolupráca medzi AKT a EÚ sa opiera o právne záväzný systém a existenciu spoločných inštitúcií. SPZ musí naďalej mimoriadne dôkladne sledovať vývoj s cieľom zabezpečiť, aby sa jeho hlas bral do úvahy pri skúmaní riešení a možností, ktoré sa majú zaviesť po skončení platnosti dohody z Cotonou v roku 2020. Bez toho, aby boli dotknuté všetky možné výsledky rokovaní medzi AKT a EÚ o období po roku 2020, by sa parlamentný rozmer SPZ nemal oslabiť. SPZ by naopak malo plniť svoju dôležitú úlohu aj v období po roku 2020.


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN

Poslanci, ktorí hlasovali za: 21

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Poslanci, ktorí hlasovali proti: 2

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

Poslanci, ktorí sa zdržali hlasovania: 2

GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

21.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato

Právne oznámenie