Postopek : 2014/2154(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0012/2015

Predložena besedila :

A8-0012/2015

Razprave :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0035

POROČILO     
PDF 210kWORD 119k
27.1.2015
PE 539.818v02-00 A8-0012/2015

o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

(2014/2154(INI))

Odbor za razvoj

Poročevalec: Charles Goerens

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

(2014/2154(INI))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000(1) („sporazum iz Cotonouja“), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu dne 25. junija 2005(2) in kakor je bil drugič spremenjen v Ouagadougouju dne 22. junija 2010(3),

–       ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 13. junija 2013 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005(4),

–       ob upoštevanju poslovnika Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (SPS), sprejetega 3. aprila 2003(5) in nazadnje spremenjenega v Adis Abebi (Etiopija) 27. novembra 2013(6),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020(7),

–       ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 11. decembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(8),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o pripravi večletnega finančnega okvira za financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (11. Evropski razvojni sklad)(9),

–       ob upoštevanju svojih sklepov z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012 in z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012 ter svoje resolucije z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012(10);

–       ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 27. novembra 2013 o: spoštovanju pravne države ter vlogi nepristranskega in neodvisnega sodstva; sodelovanju jug-jug in tristranskem sodelovanju: priložnostih in izzivih za države AKP; družbenih in okoljskih posledicah pašništva v državah AKP ter varnosti na območju Velikih jezer,

–       ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 19. junija 2013 o: vojaških udarih, ki ponovno ogrožajo demokracijo in politično stabilnost v državah AKP, in vlogi mednarodne skupnosti; sporazumih o gospodarskem partnerstvu – naslednji koraki; človeških virih v zdravstvenem sektorju v državah AKP; razmerah v Republiki Gvineji; ter razmerah v Srednjeafriški republiki,

–       ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 29. novembra 2012 o: politični in humanitarni krizi v Somaliji: izzivi za Evropsko unijo in skupino AKP; podjetništvu, ki temelji na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, ter njegovem vplivu na razvoj v državah AKP; ter pomenu dostopa do energije za trajnostni gospodarski razvoj in doseganje razvojnih ciljev tisočletja,

–       ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 30. maja 2012 o: političnih posledicah libijskega konflikta za sosednje države AKP in države EU; nestanovitnosti cen, delovanju svetovnih trgov za kmetijske proizvode in njihovem vplivu na prehransko varnost v državah AKP; ter družbenih in okoljskih posledicah rudarjenja v državah AKP,

–       ob upoštevanju sporočila, sprejetega 19. julija 2013 na regionalnem srečanju SPS za zahodno Afriko v Abuji (Nigerija)(11),

–       ob upoštevanju sporočila, sprejetega 16. februarja 2013 na karibskem regionalnem srečanju SPS v Santo Domingu (Dominikanska republika)(12),

–       ob upoštevanju sporočila, sprejetega 20. julija 2012 na pacifiškem regionalnem srečanju SPS v Apii (Samoa)(13),

–       ob upoštevanju sporočila, sprejetega 24. februarja 2012 na regionalnem srečanju SPS za južno Afriko v Lusaki (Zambija)(14),

–       ob upoštevanju kodeksa ravnanja za člane Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki sodelujejo v misijah za opazovanje volitev, sprejetega 19. junija 2013,

–       ob upoštevanju Deklaracije tisočletja OZN z dne 18. septembra 2000, v kateri so zastavljeni razvojni cilji tisočletja, ki jih je mednarodna skupnost oblikovala za odpravo revščine,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe (COM(2011)0637),

–       ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A8-0012/2015),

A.     ker ima SPS AKP-EU edinstven status, saj je edina večstranska medparlamentarna skupščina, ustanovljena z mednarodnim sporazumom, sporazumom iz Cotonouja;

B.     ker se je SPS razvila v pristno parlamentarno skupščino, ki nudi forum za odprto in odkrito razpravo o vprašanjih, ki so osrednja za razvojno sodelovanje, in znatno prispeva k enakopravnemu partnerstvu med državami AKP in EU;

C.     ker je sporazum iz Cotonouja med članicami skupine držav AKP in EU osredotočen na zmanjšanje in sčasoma izkoreninjenje revščine; ker bi moralo sodelovanje prispevati tudi k trajnostnemu gospodarskemu razvoju, ki je osnova za trajni mir in varnost ter demokratično in politično stabilnost držav AKP;

D.     ker so bile leta 2013 ustanovljene misije za ugotavljanje dejstev v Maliju, da bi bolje razumeli nestabilne razmere v tej državi, v Liberiji, da bi prispevali k političnemu dialogu, določenemu v členu 8 sporazuma iz Cotonouja, in na Haitiju, da bi preverili obnovo in politične razmere;

E.     ker je po tem, ko je skupščina sprejela kodeks ravnanja za svoje člane, ki sodelujejo v misijah za opazovanje volitev, prišlo do nove dinamike, ki prispeva k dodani vrednosti, na primer skupne misije SPS za opazovanje predsedniških volitev v Maliju ter parlamentarnih volitev in drugega kroga predsedniških volitev na Madagaskarju;

F.     ker je pregled Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja leta 2010 okrepil vlogo SPS in njeno regionalno razsežnost;

G.     ker bi bilo treba zagotoviti polno udeležbo SPS v okviru političnega dialoga, ki poteka v skladu s členom 8 sporazuma iz Cotonouja;

H.     ker bi bilo pomembno spodbuditi redni neformalni dialog na podlagi vsebinske analize z različnimi kategorijami ustreznih uradnih in neuradnih akterjev v krogih AKP-EU (Skupna parlamentarna skupščina, Svet AKP-EU, zasebni sektor AKP-EU in dialogi civilne družbe) in drugih krogih, ki nimajo neposrednega interesa na področju AKP-EU;

I.      ker so v letih od 2003 do 2013 skoraj vsa evropska zasedanja SPS načeloma potekala v državi, ki je takrat predsedovala Svetu Evropske unije; ker morajo šestmesečna predsedstva spoštovati zaveze v zvezi s tem iz Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja;

J.      ker ima hiter vzpon držav BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika) ter drugih gospodarstev na svetovni ravni in v državah in regijah AKP vedno večji vpliv na skupino AKP in sedanje razmere na področju odnosov AKP-EU;

K.     ker v skladu z novimi pravili, ki urejajo potovanja in jih je sprejelo predsedstvo Evropskega parlamenta, akreditirani parlamentarni pomočniki ne morejo več pomagati poslancem med plenarnimi zasedanji SPS, kar ima znaten vpliv na parlamentarno delo;

1.      pozdravlja dejstvo, da SPS kot ena od skupnih institucij sporazuma iz Cotonouja še naprej zagotavlja okvir za odprt, demokratičen in celovit dialog med poslanci Evropskega parlamenta in poslanci parlamentov držav AKP o izvajanju tega sporazuma, vključno s pregledom razvojnega sodelovanja v okviru ERS ter sklepanjem in izvajanjem sporazumov o gospodarskem partnerstvu; pozdravlja zmožnost SPS, da pomeni forum, v katerem je mogoče o težavnih in spornih vprašanjih razpravljati odkrito in odprto; zato poziva, naj prihodnji sporazum, ki bo nadomestil sporazum iz Cotonouja, vključuje izrecno navedbo nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, kot je večkrat zahteval Evropski parlament;

2.      poudarja, da je treba okrepiti politični dialog in v zvezi s tem poudarja vlogo SPS pri spodbujanju in zagovarjanju načel iz člena 9 sporazuma iz Cotonouja, zlasti tistih, ki se nanašajo na pravno državo in dobro upravljanje;

3.      poudarja dodano vrednost zasedanj SPS v državah članicah EU, ki šestmesečno predsedujejo Svetu EU, in verjame, da bi bilo treba to rotacijo ohraniti tudi v prihodnje; izraža zaskrbljenost zaradi nesrečnih okoliščin, zaradi katerih se je irsko predsedstvo odločilo, da ne bosta gostilo 25. zasedanja; vendar izreka pohvalo danski vladi, ki se je strinjala s tem, da gosti zelo uspešno 23. zasedanje v Horsensu, kjer so se vzpostavile kulturne in izobraževalne vezi med prebivalci tega mesta in delegati AKP; obžaluje, da nekatere države članice EU, ki so šestmesečno predsedovale Svetu EU ali pa bodo predsedovale v prihodnosti, niso pokazale zanimanja za to, da bi gostile zasedanja SPS; poziva vsako državo članico EU, ki šestmesečno predseduje Svetu EU, naj se v večji meri udejstvuje pri pripravi, organizaciji in gostitvi zasedanja SPS;

4.      poudarja pomen srečanj SPS, tudi srečanj stalnih odborov, vendar obžaluje, da je pogosto prišlo do neenake udeležbe med članicami EU in članicami AKP, in je zaskrbljen zaradi vedno manjše udeležbe poslancev EP, zlasti na zasedanjih, na katerih poteka glasovanje; ugotavlja, da je bila udeležba v misijah, na primer na regionalnih srečanjih, bolj enaka, in upa, da bodo srečanja SPS v Bruslju v prihodnosti sledila temu zgledu;

5.      opominja na zavezo, ki jo je izrazila odhajajoča podpredsednica/visoka predstavnica, da bi moral biti Svet EU na zasedanjih skupščine zastopan na ministrski ravni, in poziva prihodnjo podpredsednico/visoko predstavnico, naj spoštuje to zavezo;

6.      opominja na zavezo Sveta AKP-EU, da bo skupščini predložil letno poročilo o izvajanju sporazuma iz Cotonouja, ki bi moralo vsebovati elemente o političnem, družbeno-gospodarskem in okoljskem vplivu, ne pa zgolj poročilo o minulih srečanjih;

7.      opominja, da si v skladu s členom 14 spremenjenega sporazuma iz Cotonouja skupne institucije prizadevajo, da bi zagotovile usklajevanje, povezanost in dopolnjevanje, pa tudi učinkovit in vzajemen pretok informacij; meni, da bi morala sopredsednika SPS ob upoštevanju dejstva, da je predsednik Evropskega parlamenta povabljen na seje Evropskega sveta, imeti možnost sodelovati na zasedanjih skupnega sveta ministrov AKP-EU; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj nadalje izboljša obstoječe sodelovanje in zagotovi, da bo SPS povabljena k sodelovanju na naslednjem skupnem svetu;

8.      poudarja ključno vlogo nacionalnih parlamentov, lokalnih oblasti in nedržavnih akterjev AKP v pripravljalnih fazah in pri spremljanju državnih in regionalnih strateških dokumentov ter pri izvrševanju Evropskega razvojnega sklada (ERS); poziva Komisijo in države AKP, naj zagotovijo svojo udeležbo, tako da vse razpoložljive informacije pravočasno posredujejo parlamentom držav AKP in jim pomagajo pri izvajanju demokratičnega nadzora, zlasti z gradnjo zmogljivosti;

9.      je seznanjen z delom delovnih skupin Odbora za razvoj Evropskega parlamenta za nadzor pri ocenjevanju in spremljanju programskih dokumentov za države in regije AKP v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada in poziva k postopku poročanja članom SPS o rezultatih tega procesa;

10.    čestita predsedstvu SPS za to, da njegovo delo ni več obsegalo zgolj upravnih zadev, ampak je svoja srečanja uporabilo tudi za politične razprave, in sicer je na dnevni red svojih srečanj v Bruslju in Adis Abebi vključilo vsebinska vprašanja, pomembna za vse strani, kot je „prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020“; poziva k nadaljevanju te prakse tudi v prihodnje;

11.    poziva predsedstvo SPS, naj pripravi bolj strateško usmeritev v zvezi z delovnim programom skupščine in izbiro poročil njenih stalnih odborov, s čimer bi zagotovilo, da bodo poročila tesno povezana s strateškimi cilji SPS in bodo zlasti prispevala k pogajanjem o razvojnem okviru za obdobje po letu 2015 in odnosom med EU in AKP po letu 2020;

12.    ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi vedno slabših političnih in humanitarnih razmer v številnih državah in regijah AKP, vključno z notranjimi in zunanjimi posledicami teh razmer na različnih ravneh, in izraža solidarnost s prizadetim prebivalstvom; poziva SPS, naj še naprej spremlja razmere v državah AKP v krizi, naj bo pozornejša na primere nestabilnih držav in naj pozove države AKP in EU, naj se usklajeno borijo proti izbruhu virusa ebole v zahodni Afriki;

13.    pozdravlja dejstvo, da je SPS vedno bolj parlamentarne, torej tudi politične narave, da so njeni člani vedno bolj dejavni, razprave pa so vedno bolj kakovostne, kar odločilno prispeva k partnerstvu med državami AKP in EU; poziva SPS, naj okrepi dialog o človekovih pravicah v skladu z deklaracijo OZN o človekovih pravicah in sporazumom iz Cotonouja in ta dialog kot ponavljajočo se točko vključi v dnevne rede;

14.    vztraja, da ima Evropski parlament, preden poda svojo privolitev, politično odgovornost upoštevati mnenje parlamentov AKP o rezultatih pogajanj o sporazumih o gospodarskem partnerstvu;

15.    opozarja na dejstvo, da razprava o odnosih AKP-EU po letu 2020 in o prihodnosti skupine AKP poteka, in poudarja pomen vloge, ki bi jo morala v tem procesu odigrati SPS; v zvezi s tem poudarja potrebo po celostnem in okrepljenem skupnem parlamentarnem nadzoru, ki bo neodvisen od končnega rezultata; poudarja, da bi moral vsak bodoči sporazum, ki bo nadomestil sporazum iz Cotonouja, vključevati izrecno navedbo nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, kot je večkrat zahteval Evropski parlament;

16.    ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi sprejetja zakonodaje, ki dodatno kriminalizira homoseksualnost v nekaterih državah AKP, in zaradi razprav o takšni zakonodaji; poziva SPS, naj to vključi v dnevne rede za svoje razprave; poziva k okrepitvi klavzul o načelu brezpogojnih človekovih pravic in sankcij za njihovo nespoštovanje, med drugim v zvezi z diskriminacijo na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete in diskriminacijo oseb, ki imajo HIV/AIDS;

17.    meni, da bi morala biti razprava o obdobju po sporazumu iz Cotonouja priložnost za temeljito analizo tako neuspeha kot uspeha sedanjega sporazuma v zvezi s trajnostnim družbeno-gospodarskim razvojem držav AKP; meni tudi, da bi moralo vsako bodoče razvojno in gospodarsko sodelovanje AKP-EU, pa tudi trgovinski in naložbeni sporazumi, zagotoviti, da nobena država AKP zaradi tega ne bo na slabšem;

18.    poziva predsedstvo SPS, naj znotraj SPS imenuje dva stalna soporočevalca o usklajenosti politik za razvoj, naj tesno sodeluje s stalnim poročevalcem Evropskega parlamenta o usklajenosti politik za razvoj in naj predloži dve poročili letno o izvajanju člena 12 spremenjenega sporazuma iz Cotonouja;

19.    meni, da bi bilo treba organizirati srečanja, ki bodo sovpadala z zasedanji SPS, z organizacijami civilne družbe, ki so dejavna v ustreznih državah, saj bi to pomenilo širšo vizijo, izkoristili pa bi lahko tudi njihove izkušnje in dejavnosti s poudarkom na najboljši praksi, da bi tako s temi organizacijami sklenili tesnejše vezi;

20.    vztraja, da bi morali sporazumi o gospodarskem partnerstvu z državami AKP služiti razvojnim ciljem, ki odražajo nacionalne in regionalne interese ter potrebe prebivalcev držav AKP, da bi tako zmanjšali revščino, dosegli razvojne cilje tisočletja in zagotovili spoštovanje temeljnih človekovih pravic, vključno z družbeno-gospodarskimi pravicami, kot je pravica do hrane ali pravica do dostopa do osnovnih javnih storitev;

21.    poziva SPS EU-AKP, naj pripravi skupen pristop k opredelitvi prihodnjega razvojnega okvira po letu 2015; spodbuja udeležbo članov SPS v pogajanjih o novih ciljih glede trajnostnega razvoja;

22.    pozdravlja dejstvo, da so bila v letih 2012 in 2013 organizirana uspešna regionalna srečanja, kot je predvideno v sporazumu iz Cotonouja in poslovniku SPS; priznava, da so ta srečanja pristne izmenjave mnenj o regionalnih vprašanjih, vključno s preprečevanjem in reševanjem konfliktov, regionalnim povezovanjem in sodelovanjem ter pogajanji o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, ki so skladni z načeli STO; izreka pohvalo organizatorjem uspešnih srečanj v Nigeriji, Dominikanski republiki, Samoi in Zambiji;

23.    poudarja pomen delavnic, organiziranih med zasedanji SPS, ki dopolnjujejo razprave na plenarnem zasedanju; poziva predsedstvo, ki je odgovorno za spremljanje nadaljnjih ukrepov v zvezi z resolucijami in odločitvami skupščine, da okrepi svojo vlogo in sprejme nadaljnje ukrepe s predsednikom in poročevalcem ustreznega stalnega odbora;

24.    pozdravlja udeležbo sopredsednika SPS, ki je član EP, na neuradnih srečanjih ministrov EU za razvoj in na 7. vrhu voditeljev držav in vlad držav AKP;

25.    poziva Komisijo, naj še naprej vnaprej posreduje pisne odgovore na vprašanja za ustni odgovor, vložena na posameznem zasedanju skupščine;

26.    poziva države, ki še niso ratificirale spremenjenega sporazuma iz Cotonouja, naj to storijo;

27.    izreka pohvalo komisarju Piebalgsu za njegovo predano sodelovanje in visoko kakovost njegovega prispevka k delu SPS;

28.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu AKP, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsedstvu SPS ter vladam in parlamentom Danske, Surinama, Irske in Etiopije.

(1)

UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)

UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

(3)

UL L 287, 4.11.2010, str. 3.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0273.

(5)

UL C 231, 26.9.2003, str. 68.

(6)

UL C 64, 4.3.2014.

(7)

UL L 77, 15.3.2014, str. 44.

(8)

UL L 77, 15.3.2014, str. 44.

(9)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0076.

(10)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0290.

(11)

APP 101.509.

(12)

APP 101.351.

(13)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf


OBRAZLOŽITEV

Skupna parlamentarna skupščina (SPS) se je v skladu s pogoji iz sporazuma iz Cotonouja srečala štirikrat, in sicer v letih 2012 in 2013.

Triindvajseto zasedanje je bilo na Danskem od 28. do 30. maja, štiriindvajseto pa v Paramaribu (Surinam) od 27. do 29. novembra 2012. Petindvajseto zasedanje je bilo v Bruslju od 17. do 19. maja, šestindvajseto pa v Adis Abebi (Etiopija) od 25. do 27. novembra 2013.

Andris Piebalgs, komisar, pristojen za razvoj, je nagovoril skupščino, nato pa je odgovarjal na vprašanja njenih poslancev, kakor je v navadi. Zasedanj so se udeležili tudi zaporedni predsedujoči Sveta AKP in Sveta EU.

Na zasedanjih leta 2012 je bilo sprejetih devet resolucij in deklaracija. Na zasedanjih leta 2013 je bilo sprejetih devet resolucij. Regionalna srečanja leta 2012 so bila v Lusaki (Zambija) in v Apii (Samoa). Regionalna srečanja leta 2013 so bila v Santo Domingu (Dominikanska republika) in v Abuji (Nigerija).

Triindvajseto zasedanje v Horsensu (Danska)

Na triindvajsetem zasedanju skupne parlamentarne skupščine AKP-EU so bile sprejete tri resolucije, ki so jih pripravili stalni odbori, in sicer o:

–       političnih posledicah libijskega konflikta za sosednje države AKP in države EU;

–       nestanovitnosti cen, delovanju svetovnih trgov za kmetijske proizvode in njihovem vplivu na zanesljivo preskrbo s hrano v državah AKP;

–       družbenih in okoljskih posledicah rudarjenja v državah AKP,

ter nujna resolucija o razmerah v Nigeriji glede varnosti.

Skupščina je sprejela tudi deklaracijo o reformi evropske ribiške politike in njenem vplivu na države AKP.

Sopredsednika sta objavila tri izjave, in sicer o: razmerah v Maliju; političnih razmerah na Madagaskarju; razmerah v Sudanu in Južnem Sudanu.

Štiriindvajseto zasedanje v Paramaribu (Surinam)

Na štiriindvajsetem zasedanju skupne parlamentarne skupščine AKP-EU so bile sprejete tri resolucije, ki so jih pripravili stalni odbori, in sicer o:

–         odzivu na politično in humanitarno krizo v Somaliji: izzivi za Evropsko unijo in skupino AKP;

–         podjetništvu, ki temelji na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, ter njegovem vplivu na razvoj v državah AKP;

–         pomenu dostopa do energije za trajnostni gospodarski razvoj in doseganje razvojnih ciljev tisočletja,

ter dve nujni resoluciji o:

–       razmerah v Maliju in

–       nestabilnih in negotovih razmerah na območju Velikih jezer, zlasti na vzhodu Demokratične republike Kongo.

Sopredsednika sta objavila štiri izjave, in sicer o: razmerah v Maliju in v Demokratični republiki Kongo; razvojnih ciljih tisočletja; obdobju po prenehanju veljavnosti Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja; in o divjem lovu na afriške slone.

Petindvajseto zasedanje v Bruslju (Belgija)

Petindvajseto zasedanje SPS je potekalo v Bruslju (Belgija), saj je Irska, ki je takrat predsedovala Svetu EU, zavrnila organizacijo tega zasedanja na Irskem, čeprav so pri tem vztrajali člani skupščine iz držav AKP in EU, s tem pa je bila prekinjena stara tradicija in kršen duh sporazuma iz Cotonouja ter poslovnika SPS.

Skupščina je sprejela tri resolucije, ki so jih pripravili stalni odbori, in sicer o:

–         vojaških udarih, ki ponovno ogrožajo demokracijo in politično stabilnost v državah AKP, in vlogi mednarodne skupnosti;

–         sporazumih o gospodarskem partnerstvu – naslednji koraki; ter

–         človeških virih v zdravstvenem sektorju v državah AKP,

pa tudi dve nujni resoluciji o razmerah v Republiki Gvineji in v Srednjeafriški republiki, predloge sprememb poslovnika SPS in kodeks ravnanja za člane Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki sodelujejo v misijah za opazovanje volitev.

Sopredsednika sta objavila dve izjavi, in sicer o Eritreji in o Madagaskarju.

Šestindvajseto zasedanje v Adis Abebi (Etiopija)

Šestindvajseto zasedanje skupne parlamentarne skupščine je bilo v Adis Abebi (Etiopija).

Skupščina je sprejela tri resolucije, ki so jih pripravili stalni odbori, in sicer o:

–         spoštovanju pravne države ter vlogi nepristranskega in neodvisnega sodstva;

–         sodelovanju jug-jug in tristranskem sodelovanju: priložnostih in izzivih za države AKP; ter

–         družbenih in okoljskih posledicah pašništva v državah AKP,

pa tudi nujno resolucijo o varnosti na območju Velikih jezer.

Sopredsednika sta objavila štiri izjave o tragediji pred obalo Lampeduse, o krizi v Srednjeafriški republiki, o Republiki Madagaskar in o deveti ministrski konferenci STO.

Stalni odbori: Odbor za politične zadeve, odbor za gospodarski razvoj, finance in trgovino ter odbor za socialne zadeve in okolje

Trije stalni odbori so se srečali štirikrat, tako v letu 2012 kot v letu 2013: v okviru štirih zasedanj (v Horsensu, Paramaribu, Bruslju in Adis Abebi) ter dvakrat letno (v Bruslju) v okviru vmesnih zasedanj. Glavna vloga stalnih odborov je pripravljati poročila o vprašanjih, pomembnih za vse strani, ter o političnem, gospodarskem in družbenem razvoju, katerih rezultat so resolucije, sprejete na plenarnih zasedanjih (največ šest poročil letno).

Druga pomembna vloga odbora za gospodarski razvoj, finance in trgovino je poslancem omogočiti spremljanje uporabe instrumenta, ki je bistvenega pomena za odnos AKP-EU, razvojnega sodelovanja v okviru Evropskega razvojnega sklada (ERS), ki pomaga reševati demokratični primanjkljaj, saj je bilo v preteklosti v državah AKP prisotno vidno pomanjkanje parlamentarnega nadzora nad ERS.

Poleg tega odbori spremljajo, kako Evropska komisija izvaja resolucije, kar pomeni parlamentarni nadzor in poglobljen dialog o sprejetih ukrepih.

Zaradi zelo nizke udeležbe poslancev Evropskega parlamenta so poslanci držav AKP pozvali k prestavitvi sej odborov, da se ne bi prekrivale z drugim delom Evropskega parlamenta, kadar potekajo v Bruslju. Srečanja vmesnih zasedanj so bila prestavljena, tako da niso potekala ob sredah in četrtkih, ampak ob četrtkih in petkih, kar je nekoliko zmanjšalo pritisk na tolmaške službe, ni pa pripomoglo k večjemu obisku poslancev EP.

Misije za ugotavljanje dejstev

Predsedstvo SPS AKP-EU je napotilo misijo za ugotavljanje dejstev v Skupni raziskovalni center Evropske komisije v Ispri (Italija) marca 2012 in misijo na Fidži julija 2012 za oceno napredka, ki so ga oblasti dosegle pri ponovni vzpostavitvi ustavnega reda in parlamentarne demokracije v državi.

Predsedstvo SPS je leta 2013 organiziralo tri misije za ugotavljanje dejstev.

Misija v Maliju je ponudila vpogled v nestabilne politične razmere in oceno pripravljenosti malijskih oblasti za organizacijo volitev.

Misija v Liberiji je prispevala k političnemu dialogu na parlamentarni ravni, kot je predvideno v členu 8 sporazuma iz Cotonouja in kot je predlagala visoka predstavnica/podpredsednica Catherine Ashton. V razpravah z oblastmi, poslanci parlamenta ter predstavniki civilne družbe in mednarodnih organizacij so bila obravnavana vprašanja o dobrem upravljanju, vključno s parlamentarnim nadzorom nad proračunsko podporo in organizacijo zakonodajnega obdobja.

Misija na Haitiju je bila nadaljevanje misije iz leta 2010, katere namen je bil preveriti stanje obnove in politični razvoj v državi, ki se sooča s političnim zastojem.

Misije za opazovanje volitev

Predsedstvo SPS je organiziralo tudi dve misiji za opazovanje volitev, prvo za opazovanje predsedniških volitev v Maliju julija 2013 in drugo za opazovanje parlamentarnih volitev in drugega kroga predsedniških volitev na Madagaskarju decembra 2013.

Dne 19. junija 2013 je skupščina sprejela kodeks ravnanja za člane skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki sodelujejo v misijah za opazovanje volitev.

Prihodnji razvoj

Skupščina se je zaradi kakovosti svojega dela uveljavila kot ključen akter v odnosih in sodelovanju med državami AKP in EU. Dejavno je nadaljevala spremljanje političnega, gospodarskega in družbenega razvoja v državah AKP, da bi tako spodbudila razvojne cilje in spoštovanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s spoštovanjem temeljnih socialnih pravic, demokracijo na podlagi pravne države ter preglednim in odgovornim upravljanjem, ki so bistvene sestavine trajnostnega razvoja.

Skupščina ima ključno vlogo pri spremljanju pogajanj in izvajanja sporazumov o gospodarskem partnerstvu, da bi zagotovila, da bo rezultat pogajanj spoštoval razvojne in gospodarske cilje, kot so navedeni v mandatu iz Cotonouja (iz leta 2000). V zvezi s tem je poseben poudarek namenjen tudi regionalnemu in podregionalnemu povezovanju in sodelovanju.

Sodelovanje AKP-EU je podprto s pravno zavezujočim sistemom in obstojem skupnih institucij. Za SPS je pomembno, da še naprej zelo tesno spremlja razvoj dogodkov, da bi zagotovila, da bo njeno mnenje upoštevano pri obravnavi možnosti in alternativ, ki naj bi bile uvedene po prenehanju veljavnosti sporazuma iz Cotonouja leta 2020. Brez poseganja v morebitne rezultate pogajanj glede odnosov AKP-EU po letu 2020 ne bi smeli zmanjšati parlamentarne razsežnosti SPS, ampak bi morala ta skupščina tudi v okviru za obdobje po letu 2020 igrati pomembno vlogo.


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU

Poslanci, ki so glasovali za: 21

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Poslanci, ki so glasovali proti: 2

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

Poslanci, ki so se glasovanja vzdržali: 2

GUE/NGL: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

21.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato

Pravno obvestilo