Procedură : 2014/0177(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0016/2015

Texte depuse :

A8-0016/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.62
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0171

RAPORT     ***I
PDF 737kWORD 333k
28.1.2015
PE 541.634v01-00 A8-0016/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare)

(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Jarosław Wałęsa

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare)

(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0345),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0023/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2014(1)

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–       având în vedere scrisoarea din 13 noiembrie 2014 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru comerț internațional, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0016/2015),

A.     întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul aplicării supravegherii la nivelul Uniunii , punerea în liberă circulație a produselor în cauză ar trebui să fie condiționată de prezentarea unui document de import conform criteriilor uniforme. Acest document ar trebui să fie vizat, la simpla cerere a importatorului, de către autoritățile statelor membre într-un termen determinat fără ca importatorul să obțină în acest fel un drept de import. Acesta ar trebui prin urmare să fie valid numai atât timp cât regimul de import nu a fost modificat.

(8) În cazul aplicării supravegherii la nivelul Uniunii, punerea în liberă circulație a produselor în cauză ar trebui să fie condiționată de prezentarea unui document de supraveghere conform criteriilor uniforme Acest document ar trebui să fie vizat, la simpla cerere a importatorului, de către autoritățile statelor membre într-un termen determinat fără ca importatorul să obțină în acest fel un drept de import. Acesta ar trebui prin urmare să fie valid numai atât timp cât regimul de import nu a fost modificat.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Trebuie păstrat numele documentului din motive de consecvență și pentru evitarea unor modificări costisitoare și cronofage în documentele și sistemele informatice ale statelor membre.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazurile de urgență menționate la articolul 13, statul membru sau statele membre respective transmit de îndată Comisiei și celorlalte state membre statisticile cu privire la importuri și datele economice necesare.

(4) În cazurile de urgență menționate la articolul 13, statul membru sau statele membre respective transmit fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre statisticile cu privire la importuri și datele economice necesare.

Justificare

Modificare necesară pentru evitarea unor eventuale probleme de interpretare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul, Comisia și statele membre, precum și reprezentanții lor, nu vor divulga, cu excepția autorizației exprese a părții care le-a furnizat, informațiile cu caracter confidențial pe care le-au primit în timpul aplicării prezentului regulament sau pe cele care au fost furnizate în mod confidențial.

Comisia și statele membre, precum și agenții acestora nu divulgă, fără autorizația expresă a părții care le-a furnizat, informațiile cu caracter confidențial pe care le-au primit în aplicarea prezentului regulament sau pe cele care au fost furnizate în mod confidențial.

Justificare

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, actele de punere în aplicare nu mai sunt adoptate de Consiliu, ci de către Comisie conform noii proceduri de comitologie.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Capitolul IV a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL IVa

 

PERFECȚIONARE PASIVĂ

Justificare

Anexa VII revizuită privind perfecționarea pasivă la Regulamentul (CEE) nr. 3030/1993 al Consiliului, în curs de abrogare, ar trebui menținută în vigoare și anexată la versiunea reformată, întrucât se recurge încă la perfecționare pasivă.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Reimporturile în Uniune de produse textile menționate în tabelul de la anexa V, efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare în Uniune privind perfecționarea economică pasivă, nu fac obiectul limitelor cantitative specifice prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezentul regulament atunci când sunt supuse limitelor cantitative din tabelul de la anexa V și se efectuează după ce au fost supuse perfecționării în țara terță corespunzătoare menționată pentru fiecare limită cantitativă specificată.

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 24 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24b

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament pentru a supune reimporturile cărora nu li se aplică prezentul capitol și anexa V la limite cantitative specifice, cu condiția ca produsele în cauză să facă obiectul limitelor cantitative stabilite la articolele 2, 3 și 4 din prezentul regulament.

 

Atunci când o întârziere în instituirea de limite cantitative specifice pentru reimporturi din cadrul regimului de perfecționare pasivă ar cauza un prejudiciu care ar fi dificil de reparat și, prin urmare, există motive imperioase de urgență care justifică acest lucru, procedura prevăzută la articolul 27 din prezentul regulament se aplică actelor delegate adoptate în temeiul primului paragraf.

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 24 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24c

 

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament pentru a efectua transferuri între categoriile de produse prevăzute în secțiunea A a anexei I și pentru a devansa sau reporta cote de limite cantitative specifice prevăzute la articolul 24b de la un an la altul.

 

Atunci când o întârziere în instituirea măsurilor prevăzute la primul paragraf ar cauza un prejudiciu prin împiedicarea regimului de perfecționare pasivă, având în vedere obligația legală de a efectua astfel de transferuri de la un an la altul și un astfel de prejudiciu ar fi dificil de reparat și, prin urmare, există motive imperioase de urgență care justifică acest lucru, procedura prevăzută la articolul 27 din prezentul regulament se aplică actelor delegate adoptate în temeiul primului paragraf.

 

(2) Cu toate acestea, se pot efectua transferuri automate în conformitate cu alineatul (1) în cadrul următoarelor limite:

 

– transferul între categoriile de produse prevăzute în secțiunea A a anexei I pentru până la 20% din limita cantitativă stabilită pentru categoria către care se efectuează transferul;

 

– reportul unei limite cantitative specifice de la un an la altul până la 10,5 % din limita cantitativă stabilită pentru anul efectiv de utilizare;

 

– utilizarea în avans a unei limite cantitative specifice până la 7,5 % din limita cantitativă stabilită pentru anul efectiv de utilizare.

 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament pentru a ajusta limitele cantitative specifice în cazul în unei necesități de importuri suplimentare.

 

Atunci când o întârziere în adaptarea unor limite cantitative specifice, în cazurile în care este nevoie de importuri suplimentare, ar cauza un prejudiciu prin împiedicarea accesului la astfel de importuri suplimentare necesare, care ar fi dificil de reparat și, prin urmare, există motive imperioase de urgență care justifică acest lucru, procedura prevăzută la articolul 27 din prezentul regulament se aplică actelor delegate adoptate în temeiul primului paragraf.

 

(4) Comisia informează țara sau țările interesate despre orice măsuri adoptate în temeiul alineatelor precedente.

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 24 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24d

 

(1) În sensul aplicării articolului 24a, autoritățile competente din statele membre, înainte de a emite autorizațiile prealabile în conformitate cu reglementările Uniunii relevante pentru perfecționarea economică pasivă, notifică Comisiei cantitățile menționate în cererile de autorizare primite. Comisia confirmă dacă respectivele cantități solicitate sunt disponibile pentru reimport în limitele respective ale Uniunii, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Uniunii pentru perfecționarea economică pasivă.

 

(2) Solicitările incluse în notificările adresate Comisiei sunt valabile în cazul în care precizează clar, pentru fiecare caz:

 

(a) țara terță în care urmează să fie transformate mărfurile;

 

(b) categoria de produse textile în cauză;

 

(c) cantitatea prevăzută pentru reimport;

 

(d) statul membru în care produsele reimportate urmează să fie puse în liberă circulație;

 

(e) o indicație dacă cererile se referă la:

 

(i) un beneficiar anterior care solicită cantitățile rezervate, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) sau în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 3036/941a al Consiliului; sau la

 

(ii) un solicitant, în temeiul articolului 3 alineatul (4) al treilea paragraf sau al articolului 3 alineatul (5) din respectivul regulament.

 

(3) Notificările menționate la alineatele precedente din acest articol sunt comunicate electronic prin rețeaua integrată constituită în acest scop, cu excepția cazului în care, din motive tehnice imperative, se impune folosirea temporară a altor mijloace de comunicare.

 

(4) Pe cât posibil, Comisia confirmă autorităților competente ale statelor membre întreaga cantitate indicată în solicitările notificate pentru fiecare categorie de produse și pentru fiecare terță țară interesată. Notificările prezentate de statele membre cărora nu li se poate da o confirmare deoarece cantitățile solicitate nu mai sunt disponibile în limitele cantitative prevăzute de Uniune sunt păstrate de Comisie în ordinea cronologică în care au fost primite și sunt confirmate în aceeași ordine, pe măsură ce noi cantități devin disponibile prin aplicarea flexibilității prevăzute la articolul 24c.

 

(5) Autoritățile competente previn Comisia de îndată ce sunt informate că o cantitate dată nu a fost utilizată pe parcursul perioadei de valabilitate a autorizației de import. Astfel de cantități neutilizate sunt reportate automat la cantitățile din limitele cantitative ale Uniunii nerezervate, în temeiul articolului 3 alineatul (4) primul paragraf sau în temeiul articolului 3 alineatul (5) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 3036/94 al Consiliului.

 

Cantitățile la care s-a renunțat în temeiul articolului 3 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 3036/94 al Consiliului sunt adăugate automat cantităților din cadrul contingentului Uniunii care nu sunt rezervate, în temeiul articolului 3 alineatul (4) primul paragraf sau al articolului 3 alineatul (5) al cincilea paragraf din regulamentul menționat.

 

Toate aceste cantități specificate în paragrafele anterioare sunt notificate Comisiei în conformitate cu alineatul (3) de mai sus.

 

______________

 

1aRegulamentul (CE) nr. 3036/94 al Consiliului din 8 decembrie 1994 de instituire a regimului de perfecționare economică pasivă aplicabil anumitor produse textile și de îmbrăcăminte reimportate în Comunitate după ce au fost prelucrate sau transformate în anumite țări terțe (JO L 322, 15.12.1994., p.1.).

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 24 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24e

 

Autoritățile competente din statele membre îi comunică Comisiei numele și adresele autorităților competente să emită autorizațiile prealabile prevăzute la articolul 24d, precum și specimenele ștampilelor folosite de acestea.

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolele 13 și 30 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 20 februarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolele 13 și 30, precum și la articolul 24b și articolul 24c alineatele (1) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 20 februarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolele 13 și 30 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolele 13 și 30, precum și la articolul 24b și la articolul 24c alineatele (1) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), articolele 13 și 30 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), articolele 13 și 30 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu patru luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (3), precum și la articolul 24b și la articolul 24c alineatele (1) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu patru luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Anexa VII la Regulamentul nr. 3030/1993 prevede adoptarea de acte delegate. Ca urmare a transferului conținutului anexei VII în anexa V la prezenta propunere de reformare, articolul 26 trebuie, de asemenea, modificat pentru a conferi competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (5) sau (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

Justificare

Anexa VII la Regulamentul nr. 3030/1993 prevede adoptarea de acte delegate. Ca urmare a transferului conținutului anexei VII în anexa V la prezenta propunere de reformare, articolul 27 trebuie, de asemenea, modificat pentru a conferi competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Anexa I – A. PRODUSE TEXTILE MENȚIONATE ÎN ARTICOLUL 1 – tabel – Grupul V – ultimul rând (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

163 Tifon și articole din tifon, preambalate sau ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

 

3005 90 31

Justificare

Transferul codului NC 3005 90 31 Tifon și articole din tifon din Regulamentul (CEE) nr. 3030/1993 al Consiliului, în curs de abrogare, la Anexa I.A, categoria 163 din propunerea de reformare. Acest produs a fost utilizat în trecut în schimburile comerciale cu China și ar putea fi utilizat și în viitor.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Anexa VII - Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare - rândul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 3168/94 al Comisiei (JO L 335, 23.12.94, p. 23)

eliminat

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 3168/1994 va rămâne în vigoare ca act legislativ de sine stătător și nu va fi abrogat.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul propunerii Comisiei este codificarea și reformarea Regulamentului (CE) nr. 517/1994 din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii.

Această propunere se înscrie într-un proces de aliniere ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, menit să asigure alinierea procedurilor anterioare de luare a deciziilor în domeniul politicii comerciale la noul sistem de acte delegate și de punere în aplicare. Acest lucru a fost realizat prin intermediul așa-numitelor Omnibus I (acte de punere în aplicare) și Omnibus II (acte delegate), care modifică mai multe regulamente din domeniul comercial, inclusiv actul în cauză.

În cadrul acestui proces, Comisia a detectat niște greșeli care trebuiau corectate. Pentru a se putea introduce niște modificări importante, s-a considerat necesară transformarea codificării într-o reformare. În ceea ce privește conținutul acestor modificări, ele sunt, în cea mai mare parte, de natură tehnică. În plus, astfel cum a fost stabilit în cadrul Omnibus I, procedura decizională anterioară prevăzută la articolul 23 a fost înlocuită de o decizie care face obiectul procedurii de examinare.

În prezent, singurele țări din care UE importă produse textile care nu fac obiectul unor acorduri bilaterale, al unor protocoale sau al altor aranjamente, sau al altor norme specifice ale UE privind importul, inclusiv Sistemul generalizat de preferințe și acordul „Totul în afară de arme”, sunt Belarusul și Coreea de Nord.

Regulamentul stabilește limite cantitative anuale pentru importul din aceste două țări a anumitor produse textile, a căror gestiune și distribuție se realizează prin intermediul unui regulament de punere în aplicare al Comisiei, și face posibilă stabilirea unor măsuri de supraveghere și de salvgardare. În plus, regulamentul permite impunerea unor măsuri de supraveghere țărilor terțe atunci când importurile de produse textile care provin din aceste țări provoacă sau riscă să provoace prejudicii grave producției UE de produse similare sau direct concurente.

Sectorul textil este un sector sensibil al UE. Prin urmare, este important ca normele aplicabile să fie clare și ușor de utilizat de către operatorii în cauză, precum și să asigure securitate juridică.

În cadrul examinării propunerii de către Parlament și Consiliu, a fost identificată necesitatea operării unor corectări tehnice suplimentare ale acesteia. Raportorul propune, prin urmare, o serie de amendamente menite să asigure o mai mare claritate a propunerii și să garanteze securitatea juridică și consecvența.

Având în vedere aceste considerații, precum și avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri juridice, raportorul recomandă adoptarea propunerii Comisiei cu mici modificări.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref. D(2014)54269

Bernd Lange

Președintele Comisiei pentru comerț internațional

ASP 12G205

Bruxelles

Ref.:           Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare)

                  COM(2014)0345 – C8 - 0023/2014 – 2014/0177(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 58, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 11 noiembrie 2014, Comisia pentru afaceri juridice, cu 19 voturi pentru și 2 abțineri(1), recomandă Comisiei pentru comerț internațional, în calitatea sa de comisie competentă în fond, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii membri: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss și Tadeusz Zwiefka.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 17 septembrie 2014

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii

COM(2014)345 final din 12.6.2014, 2014/0177 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 10 iulie 2014 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 517/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director general

(1)

              Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului în discuție.


PROCEDURĂ

Titlu

Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare)

Referințe

COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)

Data prezentării la PE

12.6.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

28.1.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

28.1.2015

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

3.9.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Data adoptării

22.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

29.1.2015

Notă juridică