Procedūra : 2013/0214(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0021/2015

Pateikti tekstai :

A8-0021/2015

Debatai :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Balsavimas :

PV 10/03/2015 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0047

PAPILDOMAS PRANEŠIMAS     ***I
PDF 975kWORD 281k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų

(COM(2013) 0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Alain Lamassoure

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA
 KLAUSIMO GRĄŽINIMAS KOMITETUI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų

(COM(2013) 0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0462),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0209/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 61 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7‑0211/2014),

–  atsižvelgdamas į pakeitimus, kuriuos jis priėmė 2014 m. balandžio 17 d.(2) plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl nebaigtų 7-osios kadencijos klausimų,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto papildomą pranešimą (A8-0021/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(3)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOSREGLAMENTAS (ES) NR. .../2015

dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(5),

kadangi:

(1)  ilgalaikis finansavimas yra itin svarbi priemonė užtikrinant, kad Europos ekonomikai taptų būdingas pažangus, tvarus ir integracinis augimas, kaip numatyta pagal strategiją „Europa 2020“, didelis užimtumas ir konkurencingumas, kuriant rytojaus ekonomiką taip, kad ją mažiau veiktų sisteminė rizika ir kad ji būtų atsparesnė. Europos ilgalaikių investicijų fondais (ELTIF) užtikrinamas įvairių ilgalaikių infrastruktūros projektų, nebiržinių įmonių arba biržinių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), išleidžiančių nuosavo kapitalo ar skolos investicines priemones, kurių pirkėjas nėra iš karto žinomas, finansavimas. Finansuodami tokius projektus, ELTIF padeda finansuoti Sąjungos realiąją ekonomiką ir įgyvendinti jos politiką;

(2)  kalbant apie paklausą, ELTIF gali užtikrinti stabilų pajamų srautą pensijų administratoriams, draudimo bendrovėms, fondams, savivaldybėms ir kitiems subjektams, turintiems nuolatinių ir pasikartojančių įsipareigojimų ir siekiantiems ilgalaikės grąžos gerai reguliuojamose struktūrose. Nors ELTIF likvidumas yra mažesnis, palyginti su investicijomis į perleidžiamus vertybinius popierius, ELTIF gali užtikrinti stabilų pajamų srautą atskiriems investuotojams, pasikliaujantiems reguliariu grynųjų pinigų srautu, kurį gali generuoti ELTIF. ELTIF taip pat gali suteikti gerų kapitalo vertės didėjimo per ilgą laiką galimybių nuolatinio pajamų srauto negaunantiems investuotojams;

(3)  projektams, pavyzdžiui, susijusiems su transporto infrastruktūra, tvaria energijos gamyba ar paskirstymu, socialine infrastruktūra (būstu ar ligoninėmis), naujųjų technologijų bei išteklių ir energijos suvartojimą mažinančių sistemų plėtra ar tolesniu MVĮ augimu, gali trūkti finansavimo. Kaip parodė finansų krizė, bankų finansavimo papildymas įvairesniais finansavimo šaltiniais, sutelkiančiais daugiau lėšų kapitalo rinkose, galėtų padėti užpildyti finansavimo spragas. ELTIF šiuo požiūriu gali atlikti itin svarbų vaidmenį, taip pat sutelkti kapitalą pritraukdami trečiųjų valstybių investuotojus;

(3a)  šio reglamento svarbiausias tikslas – skatinti Europos ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką. Ilgalaikės investicijos į projektus, įmones ir infrastruktūrą trečiosiose valstybėse taip pat gali suteikti ELTIF kapitalo ir tokiu būdu duoti naudos Europos ekonomikai. Taigi derėtų leisti tokias investicijas;

(6)  nesant reglamento, kuriuo būtų nustatytos ELTIF taisyklės, nacionaliniu lygmeniu gali būti patvirtintos skirtingos priemonės, dėl investicijų apsaugos priemonių skirtumų galinčios iškraipyti konkurenciją. Dėl skirtingų nacionalinių reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, diversifikavimui ir reikalavimus atitinkančiam turtui (visų pirma investicijoms į biržos prekes), atsiranda kliūčių tarpvalstybiniam į nebiržines įmones ir realųjį turtą orientuotų investicinių fondų vienetų ar akcijų platinimui, nes investuotojai negali lengvai palyginti įvairių jiems teikiamų investavimo pasiūlymų. Dėl skirtingų nacionalinių reikalavimų skiriasi ir investuotojų apsaugos lygis. Be to, dėl skirtingų nacionalinių reikalavimų, susijusių su investavimo metodais, tokiais kaip leistinas skolinimosi lygis, išvestinių finansinių priemonių naudojimas, skolintų finansinių priemonių pardavimo ar vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių taisyklės, atsiranda neatitikimų, susijusių su investuotojų apsaugos lygiu. Skirtingi nacionaliniai reikalavimai dėl išpirkimo ar laikymo laikotarpių taip pat kliudo vykdyti į nebiržinį turtą investuojančių fondų vienetų ar akcijų pardavimą tarpvalstybiniu mastu. Tokie skirtumai, dėl kurių didėja teisinis neapibrėžtumas, gali pakenkti investuotojų pasitikėjimui jiems svarstant galimybę investuoti į tokius fondus ir apriboti investuotojų galimybes efektyviai rinktis iš įvairių ilgalaikių investicijų variantų. Taigi, šio reglamento tinkamas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis, kaip jis aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(7)  norint užtikrinti, kad ELTIF produktų pobūdis visoje Sąjungoje būtų nuoseklus ir pastovus, būtinos visoje Sąjungoje vienodos taisyklės. Kalbant konkrečiau, siekiant užtikrinti vidaus rinkos sklandų veikimą ir aukštą investuotojų apsaugos lygį, būtina nustatyti vienodas ELTIF veiklos taisykles, visų pirma, susijusias su ELTIF portfelio sudėties ir investicinių priemonių, kurias jiems leidžiama naudoti norint įgyti ilgalaikio turto, pvz., biržinių MVĮ ir nebiržinių įmonių išleistų nuosavo kapitalo ar skolos priemonių ir realiojo turto, poziciją. Vienodų ELTIF portfelio taisyklių reikia dar ir tam, kad būtų užtikrinta, jog reguliarias pajamas generuoti siekiantys ELTIF išlaikytų diversifikuotą investicinio turto portfelį, kuris gali užtikrinti reguliarų grynųjų pinigų srautą. ELTIF yra pirmas žingsnis siekiant sukurti integruotą vidaus rinką, kurioje pritraukiamas kapitalas, kurį galima nukreipti į ilgalaikes investicijas į Europos ekonomiką. Sklandžiam ES ilgalaikių investicijų vidaus rinkos veikimui užtikrinti būtina, kad Komisija toliau tęstų vertinimą, kokios kliūtys gali trukdyti pritraukti ilgalaikio kapitalo iš kitų valstybių, įskaitant kliūtis, atsirandančias dėl fiskalinio tokių investicijų traktavimo;

(8)  būtina užtikrinti, kad ELTIF veiklos taisyklės, visų pirma, susijusios su ELTIF portfelio sudėtimi ir investicinėmis priemonėmis, kuriomis jiems leidžiama naudotis, būtų tiesiogiai taikytinos ELTIF valdytojams, todėl tokias naujas taisykles reikia priimti kaip reglamentą. Tuo taip pat užtikrinamos vienodos sąlygos naudoti nuorodą „ELTIF“, nes neleidžiama atsirasti nacionalinių reikalavimų skirtumams. ELTIF valdytojai turėtų laikytis visoje Sąjungoje vienodų taisyklių, siekiant didinti investuotojų pasitikėjimą ELTIF ir užtikrinti tvarų nuorodos „ELTIF“ patikimumą. Kartu, patvirtinus vienodas taisykles, ELTIF taikomi reguliavimo reikalavimai supaprastėja. Taikant vienodas taisykles taip pat sumažėja valdytojų sąnaudos, patiriamos laikantis skirtingų nacionalinių reikalavimų, taikomų fondams, investuojantiems į biržines ir nebiržines įmones ir palyginamų kategorijų realųjį turtą. Tai ypač taikytina ELTIF valdytojams, kurie nori kaupti kapitalą tarpvalstybiniu lygmeniu. Priėmus vienodas taisykles taip pat būtų padedama panaikinti konkurencijos iškraipymus;

(9)  naujosios ELTIF taisyklės yra glaudžiai susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES(6), nes ta direktyva sukuriama teisinė sistema, reglamentuojanti alternatyvaus investavimo fondų (AIF) valdymą ir jų investicinių vienetų ar akcijų platinimą Sąjungoje. Pagal apibrėžtį ELTIF yra ES AIF, kuriuos valdo pagal Direktyvą 2011/61/ES veiklos leidimą gavę alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV);

(10)  kadangi Direktyvoje 2011/61/ES taip pat numatytas trečiųjų valstybių atžvilgiu taikomas kelių etapų režimas dėl ne ES AIFV ir ne ES AIF, naujųjų ELTIF taisyklių taikymo sritis yra siauresnė, taip pabrėžiant naujųjų ilgalaikių investicinių produktų europinį matmenį. Todėl turėtų būti nustatyta, kad tik ES AIF, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/61/ES, gali gauti leidimą veikti kaip ELTIF ir tik tuo atveju, jei jį valdo ES AIFV, gavęs veiklos leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES;

(11)  naujosios ELTIF taikytinos taisyklės turėtų būti pagrįstos esama reguliavimo sistema, nustatyta Direktyva 2011/61/ES ir jos įgyvendinimo aktais. Todėl produktų taisyklės, susijusios su ELTIF, turėtų būti taikomos kartu su galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis. Visų pirma, ELTIF turėtų būti taikomos Direktyvoje 2011/61/ES išdėstytos valdymo ir investicinių vienetų ar akcijų platinimo taisyklės. Be to, ELTIF tarpvalstybinei veiklai atitinkamai turėtų būti taikomos Direktyvoje 2011/61/ES išdėstytos taisyklės, susijusios su tarpvalstybinių paslaugų teikimu ir įsisteigimo laisve. Jas turėtų papildyti specialios investicinių vienetų ar akcijų platinimo taisyklės, susijusios su ELTIF vienetų ar akcijų platinimu tarpvalstybiniu mastu visoje Sąjungoje neprofesionaliesiems ir profesionaliesiems investuotojams;

(12)  visiems ES AIF, kurie nori, kad jų investiciniai vienetai ar akcijos būtų platinami kaip ELTIF vienetai ar akcijos, turėtų būti taikomos vienodos taisyklės. ES AIF, nenorintiems, kad jų investiciniai vienetai ar akcijos būtų platinami kaip ELTIF vienetai ar akcijos, šios taisyklės neturėtų būti privalomos, tačiau jie atitinkamai sutinka nesinaudoti ELTIF suteikiamais privalumais. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne ES AIF vienetai ar akcijos neturėtų būti platinami kaip ELTIF vienetai ar akcijos;

(13)  siekiant užtikrinti, kad ELTIF atitiktų suderintas šių fondų veiklos taisykles, būtina nustatyti reikalavimą, kad ELTIF veiklos leidimus išduotų kompetentingos institucijos. Todėl pagal Direktyvą 2011/61/ES nustatytas ir AIFV taikomas suderintas veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros procedūras reikėtų papildyti specialia veiklos leidimų išdavimo ELTIF procedūra. Reikėtų sukurti procedūras, kuriomis būtų užtikrinama, kad ELTIF valdytų tik pagal Direktyvą 2011/61/ES veiklos leidimą turintys ir ELTIF valdyti pajėgūs ES AIFV. Turėtų būti imamasi visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad ELTIF pajėgtų atitikti šių fondų veiklą reglamentuojančias suderintas taisykles. Atvejams, kai ELTIF valdymas yra vidinis ir nepaskirtas išorės AIFV, taikoma speciali veiklos leidimų išdavimo procedūra;

(14)  atsižvelgiant į tai, kad ES AIF teisinė forma gali būti įvairi ir jie nebūtinai yra juridiniai asmenys, reikėtų, jog nuostatos, pagal kurias iš ELTIF reikalaujama imtis veiksmų, reikštų, kad tuo atveju, kai ELTIF įsteigtas kaip ES AIF, negalintis veikti pats, nes nėra juridinis asmuo, veiksmų privalo imtis ELTIF valdytojas;

(15)  siekiant užtikrinti, kad ELTIF tikslas būtų ilgalaikės investicijos ir kad jie padėtų finansuoti tvarų Sąjungos ekonomikos augimą, reikia, kad ELTIF portfelio taisyklėse būtų aiškiai nustatytos turto kategorijos, į kurias ELTIF gali investuoti, ir sąlygos, kuriomis į tą turtą leidžiama investuoti. ELTIF turėtų investuoti bent 70 proc. savo kapitalo į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą. Siekiant užtikrinti ELTIF patikimumą, taip pat pageidautina uždrausti ELTIF sudaryti tam tikrus finansinius sandorius, dėl kurių gali kilti pavojus jų investavimo strategijai ir tikslams, nes atsirastų papildoma rizika, kuri yra kitokia, nei būtų galima tikėtis į ilgalaikes investicijas orientuotame fonde. Siekiant užtikrinti, kad daugiausia dėmesio būtų aiškiai skiriama ilgalaikėms investicijoms, kurios gali būti naudingos neprofesionaliesiems investuotojams, kurie nėra susipažinę su mažiau paplitusiomis investavimo strategijomis, ELTIF neturėtų būti leista investuoti į išvestines finansines priemones, išskyrus atvejus, kai siekiama apsidrausti nuo jo paties investicijoms būdingos rizikos. Atsižvelgiant į biržos prekių ir išvestinių finansinių priemonių, suteikiančių netiesioginę poziciją jų atžvilgiu, likvidų pobūdį, investicijoms į biržos prekes nereikia ilgalaikių investuotojų įsipareigojimų, todėl jų nereikėtų priskirti prie reikalavimus atitinkančio investicinio turto. Toks argumentas netaikomas investicijoms į infrastruktūrą ar įmones, kurios susijusios su biržos prekėmis ar kurių veiklos rezultatai netiesiogiai susiję su biržos prekių kaina, pavyzdžiui, investicijoms į ūkius žemės ūkio biržos prekių atveju ar jėgaines energetikos biržos prekių atveju;

(16)  ilgalaikių investicijų sąvoka yra pakankamai plati. Reikalavimus atitinkantis investicinis turtas paprastai nėra likvidus, jam reikia įsipareigojimų tam tikram laikui, o ekonominiu požiūriu jam būdingas ilgalaikiškumas. Reikalavimus atitinkantis investicinis turtas yra neperleidžiami vertybiniai popieriai, taigi, nėra prieigos prie antrinių rinkų likvidumo. Jiems dažnai reikia nustatytos trukmės įsipareigojimų, dėl kurių ribojama galimybė juos platinti rinkoje. Tačiau, kadangi biržinės MVĮ gali patirti problemų, susijusių su likvidumu ir prieiga prie antrinės rinkos, jos turėtų būti taip pat laikomos portfelio reikalavimus atitinkančiomis įmonėmis. ELTIF siekiamų investicijų ekonominis ciklas dėl didelių kapitalo įsipareigojimų ir grąžos laukimo laikotarpio trukmės iš esmės yra ilgalaikio pobūdžio;

(17)  ELTIF turėtų būti leidžiama investuoti į kitą, reikalavimų neatitinkantį investicinį turtą, kai to reikia siekiant efektyviai valdyti jo grynųjų pinigų srautus, bet tik tuo atveju, kai tai atitinka ELTIF ilgalaikių investicijų strategiją;

(18)  turėtų būti laikoma, kad reikalavimus atitinkantis investicinis turtas taip pat apima nuosavą kapitalą ir kvazinuosavą kapitalą bei panašias investicijų į kapitalą priemones, skolos priemones portfelio reikalavimus atitinkančiose įmonėse ir joms suteiktas paskolas. Jis taip pat turėtų apimti investicijas į kitus fondus, kurie daugiausia investuoja į nebiržines įmones, išleidžiančias nuosavo kapitalo ar skolos priemones, kurių pirkėjas ne visada iš karto žinomas, ir panašų turtą. Tiesiogiai valdomas realusis turtas taip pat turėtų būti reikalavimus atitinkančio turto kategorija, jei jis generuoja prognozuojamus reguliarius arba nereguliarius grynųjų pinigų srautus (t. y. jei tuos srautus galima modeliuoti ir įvertinti remiantis diskontuoto grynųjų pinigų srauto vertinimo metodu), nebent jis būtų pakeistas vertybiniais popieriais. Tokio turto pavyzdžiu, be kita ko, galėtų būti energetikos, transporto ir komunikacijos infrastruktūra, taip pat švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinės paramos arba pramonės infrastruktūra ir panaši socialinė infrastruktūra, kuri generuoja prognozuojamas pajamas. Kita vertus, meno kūriniai, rankraščiai, vyno atsargos, brangenybės ir panašus turtas neturėtų būti laikomas atitinkančiu reikalavimus, nes paprastai negeneruoja prognozuojamų grynųjų pinigų srautų;

(18a)   reikalavimus atitinkančiomis investiciniu turtu derėtų taip pat laikyti daugiau kaip 10 000 000 EUR vertės realųjį turtą, kuris duoda ekonominės ir socialinės naudos. Tai infrastruktūra, intelektinė nuosavybė, laivai, įranga, mechanizmai, orlaiviai, riedmenys, nekilnojama nuosavybė ir panašus turtas. Investicijos į komercinę nuosavybę arba būstą turėtų būti leidžiamos tik tais atvejais, kai jos naudingos siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo arba įgyvendinant Sąjungos energetikos, regioninę ir sanglaudos politiką. Investicijos į tokį nekilnojamą turtą turėtų būti aiškiai pagrįstos dokumentais, įrodančiais su tokia nuosavybe susijusių įsipareigojimų ilgalaikiškumą. Šiuo reglamentu nesiekiama skatinti spekuliacinio pobūdžio investicijų;

(18b)  dėl infrastruktūros projektų masto šiems projektams reikia didelio kapitalo, kuris būtų investuojamas ilgam laikui. Prie tokių infrastruktūros projektų priskiriama viešoji pastatų infrastruktūra, kaip antai mokyklos, ligoninės ar kalėjimai, socialinė infrastruktūra, tokia kaip socialinis būstas, transporto infrastruktūra, kaip antai keliai, viešojo transporto sistemos ar oro uostai, energetikos infrastruktūra, kaip antai energetikos tinklai, prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių ir jų švelninimo projektai, jėgainės ar vamzdynai, vandentvarkos infrastruktūra, kaip antai vandentiekio sistemos, kanalizacija ar drėkinimo sistemos, komunikacijų infrastruktūra, pvz., tinklai, ir atliekų tvarkymo infrastruktūra, pvz., perdirbimo ar surinkimo sistemos;

(19)  kvazinuosavo kapitalo priemonėmis turėtų būti laikomos tam tikro tipo finansavimo priemonės − nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kai grąža susijusi su portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Prie tokių priemonių priskiriamos įvairios finansavimo priemonės, kaip antai subordinuotosios paskolos, kapitalo dalys be balsavimo teisės, paskolos su kapitalo dalies teisėmis, teisės gauti dalį pelno, konvertuojamos obligacijos ir obligacijos su varantu;

(20)  siekiant atspindėti dabartinę verslo praktiką, ELTIF turėtų būti leidžiama pirkti esamas portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės akcijas iš esamų tos įmonės akcininkų. Be to, siekiant užtikrinti kuo plačiausias lėšų rinkimo galimybes, taip pat turėtų būti leidžiama investuoti į kitus ELTIF, Europos rizikos kapitalo fondus (EuVECA), reglamentuojamus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 345/2013(7), ir Europos socialinio verslumo fondus (EuSEF), reglamentuojamus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 346/2013(8). Siekiant išvengti investicijų į portfelio reikalavimus atitinkančias įmones sumažėjimo, ELTIF turėtų būti leidžiama investuoti į kitus ELTIF, EuVECA ir EuSEF tik tuo atveju, jeigu tie fondai patys nėra investavę daugiau kaip 10 proc. savo kapitalo į kitus ELTIF;

(21)  finansinių įmonių gali prireikti norint kaupti ir organizuoti įvairių investuotojų įnašus į infrastruktūros projektus, įskaitant viešojo pobūdžio investicijas. Todėl ELTIF turėtų būti leidžiama investuoti į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą per finansines įmones, jei šios įmonės užsiima ilgalaikių projektų ir MVĮ augimo finansavimu;

(24)  nebiržinės įmonės gali patirti sunkumų norėdamos patekti į kapitalo rinkas ir finansuoti tolesnį augimą ir plėtrą. Įprastas lėšų rinkimo būdas – privatus finansavimas skiriant nuosavo kapitalo dalį ar gaunant paskolą. Kadangi šios priemonės savo pobūdžiu yra ilgalaikės investicijos, joms reikia ilgalaikio kapitalo, kurį gali suteikti ELTIF. Be to, biržinės MVĮ dažnai susiduria su didelėmis kliūtimis gauti ilgalaikį finansavimą, o ELTIF gali būti vertingi alternatyvūs finansavimo šaltiniai;

(24a)  todėl šiame reglamente ilgalaikio turto kategorijos turėtų aprėpti nebiržines įmones, išleidžiančias nuosavo kapitalo ar skolos priemones, kurių pirkėjas gali būti ne iš karto žinomas, taip pat biržines įmones, kurių kapitalizacija neviršija 500 000 000 EUR;

(26)  jei ELTIF valdytojas turi dalį portfelio reikalavimus atitinkančioje įmonėje, kyla rizika, kad valdytojas visų pirma paisys savo, o ne ELTIF investuotojų interesų. Kad būtų išvengta tokio interesų konflikto ir būtų užtikrintas patikimas įmonių valdymas, ELTIF turėtų investuoti tik į su ELTIF valdytoju nesusijusį turtą, nebent ELTIF investuoja į kitų ELTIF, EuVECA ar EuSEF, kuriuos valdo ELTIF valdytojas, investicinius vienetus ar akcijas;

(27)  kad ELTIF valdytojams būtų užtikrintas tam tikras lankstumas investuojant jų fondų lėšas, reikėtų leisti prekiauti turtu, kuris nėra ilgalaikės investicijos ir kuris galėtų sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. ELTIF kapitalo;

(28)  siekiant apriboti ELTIF prisiimamą riziką, būtina mažinti sandorio šalies riziką – ELTIF portfeliui taikyti aiškius diversifikavimo reikalavimus. Nebiržinėms išvestinėms finansinėms priemonėms turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012(9);

(29)  norint išvengti per didelės investuojančio ELTIF įtakos kito ELTIF ar emitento vadovybei, būtina vengti pernelyg didelės ELTIF koncentracijos toje pačioje investicijoje;

(30)  siekiant leisti ELTIF valdytojams toliau kaupti kapitalą fondo gyvavimo laikotarpiu, jiems turėtų būti leista skolintis grynųjų pinigų, kurių suma galėtų sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. ELTIF kapitalo vertės. Tai turėtų užtikrinti papildomą grąžą investuotojams. Siekiant panaikinti valiutų nesutapimo riziką, ELTIF turėtų skolintis tik ta valiuta, kuria ELTIF valdytojas tikisi įsigyti turtą. Siekiant pašalinti problemas, susijusias su šešėlinės bankininkystės veikla, ELTIF pasiskolinti grynieji pinigai neturėtų būti naudojami paskoloms portfelio reikalavimus atitinkančioms įmonėms;

(31)  dėl ELTIF investicijų ilgalaikio ir nelikvidaus pobūdžio ELTIF valdytojai turėtų turėti pakankamai laiko, kad galėtų laikytis investicijų ribų. Kalbant apie laikotarpį, per kurį reikia pasiekti tas ribas, reikėtų atsižvelgti į investicijų ypatybes ir savybes, tačiau jis neturėtų trukti ilgiau kaip penkeri metai po ELTIF veiklos leidimo išdavimo dienos ar pusė ELTIF gyvavimo laikotarpio, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė;

(31a)  atsižvelgiant į ELTIF portfelių profilį ir jų orientaciją į ilgalaikio turto kategorijas, ELTIF paskirtis – nukreipti privačias santaupas į Europos ekonomiką. ELTIF taip pat turėtų būti investicijų priemone, kuria naudodamasi Europos investicijų banko (EIB) grupė gali valdyti savo lėšų, skirtų Europos infrastruktūrai arba MVĮ, srautus. Šiuo reglamentu ELTIF organizuojami kaip sukauptų investicijų priemonė, atitinkanti EIB grupės tikslą skatinti subalansuotą ir stabilų ES ilgalaikių investicijų vidaus rinkos vystymąsi, kuriuo suinteresuota Sąjunga. Dėl savo orientacijos į ilgalaikio turto kategorijas ELTIF gali atlikti jiems numatytą vaidmenį – būti prioritetine 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikate išdėstyto Europos investicijų plano įgyvendinimo priemone;

(31b)   Komisija turėtų teikti pirmenybę su visais ELTIF prašymais dėl EIB finansavimo susijusioms procedūroms ir jas racionalizuoti. Todėl Komisija turėtų racionalizuoti visų nuomonių ar informacijos, reikalingų siekiant patenkinti ELTIF prašymus dėl EIB finansavimo, teikimo procedūras;

(31c)  be to, valstybės narės, taip pat regionų ir vietos valdžios institucijos gali būti suinteresuotos didinti potencialių investuotojų ir visuomenės informuotumą apie ELTIF;

(32)  nepaisant to, kad ELTIF neprivalo suteikti išpirkimo teisių nepasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui, niekas neturėtų trukdyti ELTIF siekti, kad jo vienetai ar akcijos būtų įtraukti į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, ir taip suteikti investuotojams galimybę parduoti savo investicinius vienetus ar akcijas nepasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui. Todėl ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose neturėtų būti draudžiama įtraukti ELTIF vienetų ar akcijų į reguliuojamų rinkų ar daugiašalės prekybos sistemos prekybos sąrašus ▌, neturėtų būti draudžiama ir investuotojams laisvai perleisti savo investicinių vienetų ar akcijų tretiesiems asmenims, kurie pageidauja tuos investicinius vienetus ar akcijas įsigyti. Šia nuostata siekiama skatinti, kad antrinės rinkos būtų svarbi neprofesionaliųjų investuotojų prekybos ELTIF vienetais ar akcijomis vieta;

(32a)  atskiri investuotojai gali būti suinteresuoti investuoti į ELTIF, bet dėl daugumos investicijų į ilgalaikius projektus nelikvidumo ELTIF negali pasiūlyti reguliaraus išpirkimo teisių savo investuotojams. Atskiro investuotojo įsipareigojimas investuojant į tokį turtą iš esmės prisiimamas visam investiciniam laikotarpiui. Todėl ELTIF iš esmės turėtų būti sukurti taip, kad nesiūlytų reguliaraus išpirkimo teisių nepasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui;

(32b)  siekiant suteikti paskatas investuotojams, ypač neprofesionaliesiems, kurie gali būti nelinkę ilgą laikotarpį neatsiimti savo kapitalo, ELTIF turėtų galėti tam tikromis sąlygomis pasiūlyti ankstyvo išpirkimo teises savo investuotojams. Taigi, ELTIF valdytojui reikėtų suteikti galimybę atsižvelgiant į ELTIF investavimo strategiją savo nuožiūra nuspręsti, kokius ELTIF įsteigti – su išpirkimo teisėmis ar be jų. Nustačius išpirkimo teisių tvarką, tos teisės ir jų pagrindinės ypatybės turėtų būti aiškiai iš anksto apibrėžtos ir atskleistos ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose;

(33)  siekiant, kad pasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui investuotojų investiciniai vienetai ar akcijos būtų veiksmingai išpirkti, ELTIF valdytojas turėtų pradėti pardavinėti ELTIF turto portfelį iš anksto, kad būtų tinkamai realizuota turto vertė. Nustatydamas investicinio turto tvarkingo likvidavimo grafiką, ELTIF valdytojas turėtų atsižvelgti į skirtingus įvairių investicijų likvidavimo terminus ir laiką, kurio reikia ELTIF investicinio turto pirkėjui rasti. Kadangi šio likvidavimo laikotarpio metu netikslinga išlaikyti investicijų ribas, prasidėjus likvidavimo laikotarpiui jos nebeturėtų būti taikomos;

(33a)  siekiant išplėsti neprofesionaliųjų investuotojų prieigą prie ELTIF, KIPVPS gali investuoti į ELTIF išleistus vienetus ar akcijas, jei tie vienetai arba akcijos atitinka reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB(10);

(33b)  jei ELTIF likvidavo vieną iš savo turto objektų, ypač investicijas į infrastruktūrą, ELTIF turėtų turėti galimybę proporcingai sumažinti savo kapitalą;

(34)  nebiržinis turtas, į kurį investavo ELTIF, fondo gyvavimo laikotarpiu gali būti įtrauktas į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje. Jei taip įvyktų, tas turtas nebeatitiktų šio reglamento reikalavimo, kad turtas neturėtų būti įtrauktas į prekybos sąrašus. Kad ELTIF valdytojai galėtų tvarkingai likviduoti investicijas į tokį turtą, kuris nebeatitiks reikalavimų, šis turtas ne ilgiau kaip trejus metus galėtų ir toliau būti įtraukiamas į turtą, kuris tenkina nuostatą dėl 70 proc. reikalavimus atitinkančio investicinio turto ribos;

(35)  atsižvelgiant į ELTIF ypatumus bei jų numatytus neprofesionaliuosius ir profesionaliuosius investuotojus, svarbu nustatyti griežtus skaidrumo reikalavimus, kuriais būtų užtikrinta galimybė potencialiems investuotojams priimti informacija pagrįstą sprendimą ir visiškai suprasti susijusią riziką. ELTIF turėtų ne tik vykdyti Direktyvoje 2011/61/ES išdėstytus skaidrumo reikalavimus, bet ir skelbti prospektą, kuriame turėtų būti pateikta visa informacija, kurią privalo atskleisti uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB(11) ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 809/2004(12). Kai ELTIF vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliems investuotojams, turėtų būti privaloma skelbti pagrindinės informacijos dokumentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 (13). Be to, visuose investicinių vienetų ar akcijų platinimo dokumentuose turėtų būti konkrečiai atkreipiamas dėmesys į ELTIF rizikos profilį;

(35a)  ELTIF gali būti patrauklūs tokiems investuotojams, kaip savivaldybės, bažnyčios, labdaros organizacijos ir fondai, ir jiems turėtų būti suteikta galimybė prašyti, kad jie būtų laikomi profesionaliaisiais klientais, jeigu jie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES(14) II priedo II skirsnyje nustatytas sąlygas;

(36)  kadangi ELTIF skirti ne tik profesionaliesiems, bet ir neprofesionaliesiems investuotojams visoje Sąjungoje, būtina Direktyvoje 2011/61/ES išdėstytus investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus papildyti tam tikrais kitais reikalavimais, siekiant užtikrinti tinkamą neprofesionaliųjų investuotojų apsaugos lygį. Todėl reikėtų numatyti priemones, padėsiančias pasirašyti investicinius vienetus ar akcijas, atlikti mokėjimus vienetų ar akcijų savininkams, atpirkti ar išpirkti vienetus ar akcijas bei teikti informaciją, kurią ELTIF ir ELTIF valdytojas privalo teikti. Be to, siekiant užtikrinti, kad neprofesionalieji investuotojai neatsidurtų mažiau palankioje padėtyje, palyginti su profesionaliaisiais investuotojais, derėtų numatyti tam tikras apsaugos priemones, kurios turėtų būti taikomos platinant ELTIF vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams. Norint ELTIF vienetus ar akcijas platinti arba pateikti neprofesionaliesiems investuotojams per platintoją, toks platintojas turėtų laikytis atitinkamų reikalavimų, išdėstytų Direktyvoje 2014/65/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014(15);

(36a)  ELTIF valdytojas arba platintojas turėtų gauti visą reikalingą informaciją apie neprofesionaliojo investuotojo žinias ir patirtį, finansinę padėtį, polinkį rizikuoti, investavimo tikslus ir numatomą trukmę, kad įvertintų, ar ELTIF vienetai ar akcijos tinkami platinti tam neprofesionaliajam investuotojui, be kita ko, atsižvelgiant į ELTIF gyvavimo laikotarpį ir numatomą investavimo strategiją. Be to, jeigu ELTIF, kurio vienetai ar akcijos siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams arba pateikiami tokiai rinkai, gyvavimo laikotarpis viršija 10 metų, ELTIF valdytojas ar platintojas pateikia aiškų raštišką įspėjimą, kad šis produktas gali būti netinkamas tiems neprofesionaliesiems investuotojams, kurie negali sau leisti tokio ilgo laikotarpio nelikvidžių įsipareigojimų priemonių;

(36b)  platinant ELTIF vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams, ELTIF depozitoriumas turėtų atitikti Direktyvos 2009/65/EB nuostatas dėl reikalavimus atitinkančių subjektų, kuriems leidžiama vykdyti depozitoriumo veiklą, neatleidimo nuo atsakomybės taisyklės ir pakartotinio turto naudojimo;

(36c)  siekiant stiprinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą, šiame reglamente taip pat numatyta, kad, jei neprofesionaliojo investuotojo portfelio, kurį sudaro grynųjų pinigų indėliai ir finansinės priemonės, išskyrus pateiktas kaip įkaitas priemones, vertė neviršija 500 000 EUR, ELTIF valdytojas ar platintojas, atlikęs tinkamumo patikrinimą ir suteikęs tinkamas konsultacijas investicijų klausimais, turėtų užtikrinti, kad neprofesionalusis investuotojas neinvestuotų į ELTIF bendros sumos, kuri viršytų 10 proc. to investuotojo portfelio vertės, ir kad pradinė į vieną ar daugiau ELTIF investuojama suma būtų ne mažesnė kaip 10 000 EUR;

(36d)  išskirtinėmis ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose numatytomis aplinkybėmis ELTIF gyvavimo laikotarpis galėtų būti pratęstas arba sutrumpintas, kad būtų didesnės lankstumo galimybės, pvz., kai projektas baigiamas įgyvendinti vėliau arba anksčiau nei tikėtasi, taip gyvavimo laikotarpį suderinant su ELTIF ilgalaike investavimo strategija;

(37)  ELTIF kompetentinga institucija turėtų nuolat tikrinti, ar ELTIF atitinka šio reglamento reikalavimus. Kadangi pagal Direktyvą 2011/61/ES kompetentingoms institucijoms jau suteikti platūs įgaliojimai, tokius įgaliojimus reikia išplėsti, kad jais būtų naudojamasi taikant šį reglamentą;

(38)  Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ESMA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(16), turėtų turėti galimybę taikant šį reglamentą naudotis visais įgaliojimais, kurie jai yra suteikti pagal Direktyvą 2011/61/ES, ir būti aprūpinta visais ištekliais, reikalingais šiam tikslui įgyvendinti, ypač žmogiškaisiais ištekliais;

(39)  ESMA turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį taikant ELTIF taisykles, užtikrindama, kad nacionalinės kompetentingos institucijos nuosekliai taikytų Sąjungos taisykles. Kadangi ESMA turi itin specializuotą vertybinių popierių ir vertybinių popierių rinkų srities kompetenciją, veiksminga ir tinkama jai patikėti rengti su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikti juos Komisijai. Tuose techniniuose reguliavimo standartuose turėtų būti nustatytos aplinkybės, kuriomis laikoma, kad išvestinėmis finansinėmis priemonėmis naudojamasi tik turint tikslą apsidrausti nuo investicijoms būdingos rizikos, aplinkybės, kuriomis ELTIF gyvavimo laikotarpis būtų laikomas pakankamai ilgu, kad apimtų kiekvieno ELTIF turto objekto gyvavimo ciklą, ELTIF turto tvarkingo pardavimo ar perleidimo grafiko ypatybės, apibrėžtys, skaičiavimo metodai ir informacijos apie sąnaudas pateikimas bei priemonių, kurias ELTIF turi įdiegti kiekvienoje valstybėje narėje, kuriose jis ketina platinti investicinius vienetus ar akcijas, savybės;

(40)  taikant šį reglamentą, kai keičiamasi asmens duomenimis, jie perduodami ir tvarkomi, turėtų būti taikomos visos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB(17) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001(18) nuostatos;

(41)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti visoje Sąjungoje vienodus reikalavimus ELTIF investicijoms ir veiklos sąlygoms, kartu visapusiškai atsižvelgiant į poreikį suderinti ELTIF saugumą ir patikimumą su efektyviu ilgalaikio finansavimo rinkos veikimu ir įvairių šios rinkos suinteresuotųjų subjektų sąnaudomis, valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(42)  šiame reglamente paisoma ir laikomasi pagrindinių teisių ir principų, įtvirtintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač vartotojų apsaugos principų, laisvės užsiimti verslu, teisės į teisių gynimo priemones ir į teisingą bylos nagrinėjimą, asmens duomenų apsaugos ir galimybės naudotis visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis principų. Šis reglamentas turi būti taikomas vadovaujantis tomis teisėmis ir principais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyriusBendrosios nuostatos

1 straipsnisDalykas ir tikslas

1.  Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės dėl ES alternatyvaus investavimo fondų (AIF) arba ES AIF padalinių, kurių investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungos platinami kaip Europos ilgalaikių investicijų fondų (ELTIF) vienetai ar akcijos, veiklos leidimų išdavimo, investicijų politikos ir veiklos sąlygų.

1a.  Šio reglamento tikslas – vadovaujantis Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslais, kaupti ir nukreipti kapitalą į Europos ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką.

2.  Valstybės narės šio reglamento taikymo srityje nenustato jokių papildomų reikalavimų.

2 straipsnisApibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  kapitalas – visi kapitalo įnašai ir nepareikalautasis numatytasis kapitalas, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos atskaičius visus mokesčius, rinkliavas ir sąnaudas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia investuotojai;

1a)  profesionalusis investuotojas – investuotojas, kuris laikomas profesionaliu klientu arba kuris, pateikęs prašymą, gali būti laikomas profesionaliu klientu pagal Direktyvos 2014/65/ES II priedą;

1b)  neprofesionalusis investuotojas – investuotojas, kuris nėra profesionalusis investuotojas;

2)  nuosavas kapitalas – portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kitomis investicijų į portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės kapitalą priemonėmis, kurios išleidžiamos jos investuotojams;

3)  kvazinuosavas kapitalas – bet kokios rūšies finansavimo priemonė, kurios grąža susijusi su portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kurios grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

3a)  realusis turtas – turtas, kuris turi vertę dėl savo pobūdžio bei savybių ir gali duoti pajamų, įskaitant infrastruktūrą ir kitą turtą, kuris duoda ekonominės arba socialinės naudos, pavyzdžiui, turtas, susijęs su švietimu, konsultavimu, moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, taip pat įskaitant komercinę nuosavybę arba būstą tais atvejais, kai jie yra ilgalaikių investicijų projekto, kuriuo prisidedama prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų, neatsiejama dalis arba papildomas aspektas;

4)  finansų įmonė – bet kuris iš toliau išvardytų subjektų:

a)  kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013(19) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

b)  investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

c)  draudimo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(20) 13 straipsnio 1 punkte;

d)  finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte;

e)  mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte;

f)  valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

g)  AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

4a)  ES AIF – ES AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies k punkte;

4b)  ES AIFV – ES AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies l punkte;

5)  ELTIF kompetentinga institucija – ES AIF kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies h punkte;

6)  ELTIF buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje ELTIF išduotas veiklos leidimas;

6a)  ELTIF valdytojas – veiklos leidimą turintis ES AIFV, kuriam išduotas leidimas valdyti ELTIF, arba vidinio valdymo ELTIF, jei vidinis valdymas galimas pagal to ELTIF teisinę formą ir jei nepaskirtas išorės AIFV;

6b)  ELTIF valdytojo kompetentinga institucija – AIFV buveinės valstybės narės, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies q punkte, kompetentinga institucija;

6c)  vertybinių popierių skolinimas ir vertybinių popierių skolinimasis – sandoriai, kuriais sandorio šalis perduoda vertybinius popierius, o skolininkas įsipareigoja grąžinti lygiaverčius vertybinius popierius tam tikrą datą ateityje arba tada, kai to pareikalauja perdavėjas; vertybinius popierius perduodančiai sandorio šaliai tai yra vertybinių popierių skolinimas, o sandorio šaliai, kuriai vertybiniai popieriai yra perduodami, – vertybinių popierių skolinimasis;

6d)  atpirkimo sandoris – atpirkimo sandoris, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 83 punkte;

6e)  finansinė priemonė – Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje nurodyta finansinė priemonė;

6f)  skolintos finansinės priemonės pardavimas – veikla, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012(21) 2 straipsnio 1 dalies b punkte.

6g)  reguliuojama rinka– reguliuojama rinka, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte;

6h)  daugiašalė prekybos sistema – daugiašalė prekybos sistema, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte.

3 straipsnisVeiklos leidimas ir viešas centrinis registras

1.  ELTIF vienetus ar akcijas galima platinti Sąjungoje tik tuo atveju, jei tam ELTIF išduotas veiklos leidimas pagal šį reglamentą. Leidimas vykdyti ELTIF veiklą galioja visose valstybėse narėse.

2.  Tik ES AIF gali pateikti prašymą išduoti leidimą vykdyti ELTIF veiklą ir jį gauti.

4.  ELTIF kompetentingos institucijos kartą per ketvirtį informuoja ESMA apie veiklos leidimus, išduotus ar panaikintus pagal šį reglamentą.

ESMA tvarko viešą centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas pagal šį reglamentą veiklos leidimą gavęs ELTIF, ELTIF valdytojas ir ELTIF kompetentinga institucija. Registras yra prieinamas elektronine forma.

3a straipsnis

Nuoroda ir transformacijos draudimas

1.  Nuorodą „ELTIF“ ar „Europos ilgalaikių investicijų fondas“ kolektyvinio investavimo subjektui arba jo išleidžiamiems investiciniams vienetams ar akcijoms galima naudoti tik tuo atveju, kai tam kolektyvinio investavimo subjektui yra išduotas veiklos leidimas pagal šį reglamentą.

2.  ELTIF draudžiama transformuotis į kolektyvinio investavimo subjektą, kuriam šis reglamentas netaikomas.

4 straipsnisPrašymas išduoti ELTIF veiklos leidimą

1.  Prašymas išduoti ELTIF veiklos leidimą teikiamas ELTIF kompetentingai institucijai.

Prašyme išduoti ELTIF veiklos leidimą pateikiama:

a)  fondo taisyklės ar steigimo dokumentai;

b)  informacija apie siūlomo ELTIF valdytojo tapatybę, dabartinę ir ankstesnę fondų valdymo veiklą ir patirtį;

c)  depozitoriumo tapatybės informacija;

d)  investuotojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant neprofesionaliųjų investuotojų pateikiamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą.

ELTIF kompetentinga institucija gali paprašyti pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su pagal antrą pastraipą pateiktais dokumentais ir informacija.

2.  Tik ES AIFV, turintis veiklos leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES, gali pateikti ELTIF kompetentingai institucijai prašymą leisti valdyti ELTIF, kuriam prašoma išduoti veiklos leidimą pagal 1 dalį. Jeigu ELTIF kompetentinga institucija yra to paties ES AIFV kompetentinga institucija, šiame prašyme dėl leidimo nurodomi dokumentai, pateikti veiklos leidimui gauti pagal Direktyvą 2011/61/ES.

Prašyme išduoti leidimą valdyti ELTIF pateikiama:

a)  raštiškas susitarimas su depozitoriumu;

b)  informacija apie deleguotus įgaliojimus, susijusius su ELTIF portfelio ir rizikos valdymu ir administravimu;

c)  informacija apie investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitas AIF, kuriuos ES AIFV turi leidimą valdyti, savybes.

ELTIF kompetentinga institucija gali prašyti ES AIFV kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su antroje pastraipoje nurodytais dokumentais, arba patvirtinimą, kad ELTIF patenka į ES AIFV leidimo valdyti AIF taikymo sritį. ES AIFV kompetentinga institucija atsakymą pateikia per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gauna ELTIF kompetentingos institucijos prašymą.

3.  Per du mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos prašymų teikėjams pranešama, ar išduotas ELTIF veiklos leidimas, ir sykiu pranešama, ar ES AIFV išduotas leidimas valdyti ELTIF.

4.  Apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų pakeitimus nedelsiant pranešama ELTIF kompetentingai institucijai.

5.  Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių nuostatų, ES AIF, jeigu jo teisinė forma yra tokia, kad jis gali pasirinkti vidinį valdymą, ir jeigu jo valdymo organas nusprendžia neskirti išorės AIFV, vienu sykiu prašo išduoti ELTIF veiklos leidimą pagal šį reglamentą ir AIFV veiklos leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES.

Nedarant poveikio Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio taikymui, prašyme dėl vidinio valdymo ELTIF veiklos leidimo pateikiama:

a)  fondo taisyklės ar steigimo dokumentai;

b)  investuotojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant neprofesionaliųjų investuotojų pateikiamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą.

Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, per tris mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos vidinio valdymo ES AIF pranešama, ar suteiktas ELTIF veiklos leidimas.

5 straipsnisELTIF veiklos leidimo išdavimo sąlygos

1.  ES AIF veiklos leidimas išduodamas tik tuo atveju, jeigu jo kompetentinga institucija:

a)  įsitikina, kad ES AIF gali laikytis visų šio reglamento reikalavimų;

b)  yra priėmusi sprendimą patenkinti pagal Direktyvą 2011/61/ES veiklos leidimą turinčio ES AIFV prašymą leisti valdyti ELTIF, yra patvirtinusi fondo taisykles ar steigimo dokumentus ir pritarusi tam, koks pasirinktas depozitoriumas.

1a.  Kai ES AIF teikia prašymą pagal 4 straipsnio 5 dalį, kompetentinga institucija išduoda leidimą ES AIF tik tuo atveju, jeigu ji įsitikina, kad ES AIF atitinka ir šio reglamento reikalavimus, ir Direktyvos 2011/61/ES reikalavimus, susijusius su ES AIFV veiklos leidimais.

2.  ELTIF kompetentinga institucija gali netenkinti ES AIFV prašymo leisti valdyti ELTIF tik tuo atveju, jeigu ES AIFV:

a)  neatitinka šio reglamento reikalavimų,

b)  neatitinka Direktyvos 2011/61/ES reikalavimų,

c)  kompetentinga institucija nėra išdavusi leidimo valdyti AIF, besilaikančių investavimo strategijų, kurioms taikomas šis reglamentas, arba

d)  nepateikė 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų arba jokio paaiškinimo ar informacijos, paprašytų pagal tą dalį.

Prieš priimdama sprendimą netenkinti prašymo, ELTIF kompetentinga institucija pasitaria su ES AIFV kompetentinga institucija.

3.  ELTIF kompetentinga institucija neišduoda ELTIF veiklos leidimo prašymą pateikusiam ES AIF, jeigu jis pagal teisės aktus negali platinti savo vienetų ar akcijų savo buveinės valstybėje narėje.

3a.  ELTIF kompetentinga institucija praneša ES AIF, kokia yra sprendimo neišduoti ELTIF veiklos leidimo priežastis.

3b.  Negalima to paties prašymo, kuris buvo nepatenkintas vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis, pateikti kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

4.  ELTIF veiklos leidimui netaikomas reikalavimas, kad ELTIF valdytų ELTIF buveinės valstybėje narėje veiklos leidimą gavęs ES AIFV ar kad ES AIFV vykdytų ar pavestų vykdyti veiklą ELTIF buveinės valstybėje narėje.

6 straipsnisTaikytinos taisyklės ir atsakomybė

1.  ELTIF turi visada atitikti šio reglamento nuostatas.

2.  ELTIF ir ELTIF valdytojas turi visada atitikti Direktyvos 2011/61/ES nuostatas.

3.  ELTIF valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų užtikrinama atitiktis šio reglamento nuostatoms, ir yra atsakingas, kaip numatyta Direktyvoje 2011/61/ES, už bet kokius šio reglamento pažeidimus. ELTIF valdytojas taip pat atsako už visus nuostolius ar žalą, patiriamus dėl neatitikties šio reglamento nuostatoms.

II skyriusSu ELTIF investavimo politika susijusios prievolės

1 skirsnisBendrosios taisyklės ir reikalavimus atitinkantis turtas

7 straipsnisInvestavimo padaliniai

Jeigu ELTIF sudaro daugiau nei vienas investavimo padalinys, taikant šio skyriaus nuostatas kiekvienas padalinys yra laikomas atskiru ELTIF.

8 straipsnisReikalavimus atitinkančios investicijos

1.  Siekiant 1 straipsnio 1a dalyje nurodytų tikslų, ELTIF investuoja tik į šių kategorijų turtą ir tik laikydamasis šiame reglamente nustatytų sąlygų:

a)  reikalavimus atitinkantį investicinį turtą,

b)  turtą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalyje.

2.  ELTIF neužsiima jokia tokia veikla:

a)  skolinto turto pardavimu;

b)  tiesioginės ar netiesioginės pozicijos įsigijimu biržos prekių atžvilgiu, įskaitant atvejus, kai naudojamos išvestinės finansinės priemonės, jų sertifikatai, jomis pagrįsti indeksai ar bet kokios kitos priemonės, kurios suteiktų poziciją biržos prekių atžvilgiu;

c)  vertybinių popierių skolinimo ▌, vertybinių popierių skolinimosi ▌, atpirkimo sandorių ar bet kokio kito susitarimo, kuris turėtų lygiavertį ekonominį poveikį ir keltų panašią riziką, sudarymu, jeigu jais daromas poveikis daugiau kaip 10 proc. ELTIF turto;

d)  išvestinių finansinių priemonių naudojimu, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos tik siekiant apsidrausti nuo kitoms ELTIF investicijoms būdingos ▌ rizikos.

2a.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, ESMA, surengusi viešas konsultacijas, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomi kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, kada išvestinės finansinės priemonės yra naudojamos turint vien 2 dalies d punkte nurodytą tikslą apsidrausti nuo investicijoms būdingos rizikos.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...(22)+.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

9 straipsnisReikalavimus atitinkantis investicinis turtas

ELTIF gali investuoti į 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą turtą tik tuo atveju, jei jis priklauso vienai iš šių kategorijų:

a)  nuosavo kapitalo ar kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias:

i)  išleidžia portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė ir kurias ELTIF ▌ įsigyja iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės ar trečiojo asmens antrinėje rinkoje;

ii)  išleidžia portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė mainais už nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo priemonę, kurią ELTIF įsigijo ▌anksčiau iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės arba trečiojo asmens antrinėje rinkoje;

iii)  išleidžia įmonė, valdanti portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurias ELTIF įsigyja iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės arba trečiojo asmens antrinėje rinkoje mainais už nuosavo ar kvazinuosavo kapitalo priemonę, įsigytą pagal i ar ii papunkčius;

b)  portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės išleistos skolos priemonės;

c)  paskolos, kurias ELTIF suteikia portfelio reikalavimus atitinkančiai įmonei ir kurių terminas nėra ilgesnis už ELTIF gyvavimo laikotarpį;

d)  vieno ar kelių kitų ELTIF, Europos rizikos kapitalo fondų (EuVECA) ir Europos socialinio verslumo fondų (EuSEF) vienetai ar akcijos, jei tie ELTIF, EuVECA ir EuSEF patys nėra investavę daugiau nei 10 proc. savo kapitalo į ELTIF;

e)  tiesiogiai ar netiesiogiai per portfelio reikalavimus atitinkančias įmones kontroliuojami atskiri realiojo turto objektai, kurių vertė yra mažiausiai 10 000 000 EUR ar lygiavertė šiai sumai kita valiuta tuo metu, kai buvo patirtos išlaidos.

10 straipsnisPortfelio reikalavimus atitinkanti įmonė

1.  9 straipsnyje nurodyta portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė – tai portfelio įmonė, kuri nėra kolektyvinio investavimo subjektas ir kuri atitinka šiuos reikalavimus:

a)  ji nėra finansų įmonė;

b)  ji yra įmonė, kuri: i) nėra įtraukta į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje arba

ii)  yra įtraukta į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, bet jos rinkos kapitalizacija sudaro ne daugiau kaip 500 000 000 EUR;

c)  ji yra įsteigta valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, jeigu ta trečioji valstybė:

i)  nėra didelės rizikos ir nebendradarbiaujanti jurisdikcija, nustatyta Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF),

ii)  yra pasirašiusi susitarimą su ELTIF valdytojo buveinės valstybe nare ir su visomis kitomis valstybėmis narėmis, kuriose ketinama platinti ELTIF vienetus ar akcijas, siekiant užtikrinti, kad trečioji valstybė visiškai laikytųsi EBPO pavyzdinės sutarties dėl pajamų bei kapitalo apmokestinimo 26 straipsnyje nustatytų standartų ir užtikrintų veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais, įskaitant visus daugiašalius mokesčių susitarimus.

2.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies a punkto, portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė gali būti finansų įmonė, investuojanti vien tik į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas portfelio reikalavimus atitinkančias įmones arba 9 straipsnio e punkte nurodytą realųjį turtą.

11 straipsnisInteresų konfliktai

ELTIF neinvestuoja į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą, kuriame dalį tiesiogiai ar netiesiogiai turi ELTIF valdytojas, išskyrus atvejus, kai ta dalis yra jo valdomo ELTIF, EUSEF ar EuVECA vienetai ar akcijos.

2 skirsnisInvestavimo politikai taikomos nuostatos

12 straipsnisPortfelio sudėtis ir diversifikavimas

1.  ELTIF investuoja ne mažiau kaip 70 proc. savo kapitalo į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą.

2.  ELTIF investuoja ne daugiau kaip:

a)  10 proc. savo kapitalo į priemones, kurias išleidžia bet kuri viena portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, arba vienai tokiai įmonei suteikiamas paskolas;

b)  10 proc. savo kapitalo tiesiogiai ar netiesiogiai į vieną realiojo turto objektą;

c)  10 proc. savo kapitalo į vieno ELTIF, EuVECA ar EuSEF vienetus ar akcijas;

d)  5 proc. savo kapitalo į 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą turtą, kurio priemones išleido vienas subjektas.

3.  ELTIF, EuVECA ir EuSEF vienetų ar akcijų bendroji vertė ELTIF portfelyje negali viršyti 20 proc. ELTIF kapitalo vertės.

4.  Bendroji pozicijos rizika ELTIF sandorio šalies atžvilgiu, susijusi su nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandoriais, atpirkimo sandoriais ar atvirkštiniais atpirkimo sandoriais, negali viršyti 5 proc. ELTIF kapitalo vertės.

5.  Nukrypstant nuo 2 dalies a ir b punktų, ELTIF gali padidinti tuose punktuose nurodytą 10 proc. ribą iki 20 proc., jei ELTIF turimo portfelio reikalavimus atitinkančių įmonių ir atskirų realiojo turto objektų, į kuriuos jis investuoja daugiau nei 10 proc. savo kapitalo, turto bendroji vertė neviršija 40 proc. ELTIF kapitalo vertės.

5a.  Nukrypstant nuo 2 dalies d punkto nuostatų, ELTIF gali padidinti tame punkte nurodytą 5 proc. ribą iki 25 proc., jeigu obligacijas išleidžia valstybėje narėje registruotą buveinę turinti kredito įstaiga, kuriai pagal teisės aktus taikoma speciali valstybinė priežiūra, kurios tikslas yra apsaugoti obligacijų turėtojus. Visų pirma, sumos, gaunamos išleidus tas obligacijas, pagal teisės aktus turi būti investuojamos į turtą, kuris per visą obligacijų galiojimo laikotarpį galėtų padengti su obligacijomis susijusias pretenzijas ir kuris, emitentui negalint jų išpirkti, būtų pirmiausiai naudojamas pagrindinei skolos sumai ir susikaupusioms palūkanoms grąžinti.

6.  Apskaičiuojant 1–5a dalyse nurodytas ribines vertes, bendrovės, priskiriamos vienai grupei konsoliduotos finansinės atskaitomybės tikslais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES(23) ar pripažintose tarptautinėse apskaitos taisyklėse, laikomos viena portfelio reikalavimus atitinkančia įmone arba vienu subjektu.

12a straipsnis

Investicijų balanso ištaisymas

Jeigu ELTIF pažeidžia 12 straipsnio 2–5a dalyse nustatytus diversifikavimo reikalavimus ir šis pažeidimas nepriklauso nuo ELTIF valdytojo, ELTIF valdytojas per atitinkamą laikotarpį imasi reikiamų priemonių, kad balansas būtų ištaisytas, tinkamai atsižvelgdamas į ELTIF investuotojų interesus.

13 straipsnisKoncentracija

1.  ELTIF gali įsigyti ne daugiau kaip 25 proc. vieno ELTIF, EuVECA ar EuSEF vienetų ar akcijų.

2.  Investicijoms į šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą turtą taikomos koncentracijos ribos, nustatytos Direktyvos 2009/65/EB 56 straipsnio 2 dalyje.

14 straipsnisGrynųjų pinigų skolinimasis

1.  ELTIF gali skolintis grynųjų pinigų, jei toks skolinimasis atitinka visas šias sąlygas:

a)  jis sudaro ne daugiau kaip 30 proc. ELTIF kapitalo vertės;

b)  skolinamasi turint tikslą investuoti į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą, išskyrus 9 straipsnio c punkte nurodytas paskolas, jeigu ELTIF turimų grynųjų pinigų ar grynųjų pinigų ekvivalentų tai investicijai nepakanka;

c)  skolinamasi ta pačia valiuta, kokia ketinama pirkti turtą, kuriam pirkti skolinamasi grynųjų pinigų;

ca)  skolinimosi terminas ne ilgesnis už ELTIF gyvavimo laikotarpį;

cb)  skolinimusi suvaržomas turtas, ne didesnis kaip 30 proc. ELTIF kapitalo vertės.

2.  ELTIF valdytojas ELTIF prospekte nurodo, ar pagal fondo investavimo strategiją ketinama skolintis grynųjų pinigų.

15 straipsnisPortfelio sudėties ir diversifikavimo taisyklių taikymas

1.  12 straipsnio 1 dalyje nustatyta investavimo riba:

a)  taikoma iki datos, nurodytos ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose;

b)  nebetaikoma, kai ELTIF pradeda parduoti turtą, kad išpirktų investuotojų turimus investicinius vienetus ar akcijas pasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui;

c)  laikinai netaikoma, kai ELTIF kaupia papildomą kapitalą arba mažina esamą kapitalą, jei toks laikinas netaikymas trunka ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Nustatant a punkte nurodytą datą, atsižvelgiama į turto, į kurį ELTIF investuos, ypatybes ir savybes ir iki tos datos negali būti praėję daugiau kaip penkeri metai po ELTIF veiklos leidimo išdavimo dienos arba pusė ELTIF gyvavimo laikotarpio, kaip nustatyta pagal 16 straipsnio 2 dalį, priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė. Išimties tvarka ELTIF kompetentinga institucija, pateikus tinkamai pagrįstą investavimo planą, gali leisti pratęsti šį terminą ne daugiau kaip dar vieniems metams.

2.  Kai ilgalaikio turto priemones, į kurias yra investavęs ELTIF, yra išleidusi portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, kuri nebeatitinka 10 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimų, ilgalaikis turtas gali būti ir toliau įtraukiamas apskaičiuojant 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą ribinę vertę, tačiau ne ilgiau kaip trejus metus nuo tos dienos, kai portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė nebeatitinka 10 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimų.

III skyriusELTIF vienetų ar akcijų išpirkimas, prekyba ir emisija, pajamų paskirstymas ir kapitalas

16 straipsnisELTIF vienetų ar akcijų išpirkimo politika ir ELTIF gyvavimo laikotarpis

1.  ELTIF investuotojai negali prašyti išpirkti investicinių vienetų ar akcijų nepasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui. Išpirkimo galimybė investuotojams suteikiama kitą dieną po dienos, kuri yra ELTIF gyvavimo laikotarpio pabaigos diena.

ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose aiškiai nurodoma konkreti data, kuri yra ELTIF gyvavimo laikotarpio pabaigos diena, taip pat gali būti nurodoma teisė laikinai pratęsti ELTIF gyvavimo laikotarpį ir naudojimosi šia teise sąlygos.

ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose ir informacijos atskleidimo investuotojams dokumentuose nustatomos investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo ir turto pardavimo ar perleidimo procedūros ir aiškiai nurodoma, kad investuotojų turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimas prasideda kitą dieną po dienos, kuri yra ELTIF gyvavimo laikotarpio pabaigos diena.

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose gali būti numatyta galimybė išpirkti investicinius vienetus ar akcijas nepasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)  išpirkimo galimybė nesuteikiama anksčiau nei 15 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta data;

b)   ELTIF veiklos leidimo išdavimo metu ir visą ELTIF gyvavimo laikotarpį ELTIF valdytojas gali įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad taikoma tinkama ELTIF likvidumo valdymo sistema ir veiksmingos likvidumo rizikos stebėjimo procedūros, kurios suderinamos su ELTIF ilgalaike investavimo strategija ir siūloma išpirkimo politika;

c)  ELTIF valdytojas nustato apibrėžtą išpirkimo politiką, aiškiai nurodydamas laikotarpius, per kuriuos investuotojai gali prašyti išpirkti investicinius vienetus ar akcijas;

d)  ELTIF išpirkimo politika užtikrina, kad visa išperkamų investicinių vienetų ar akcijų suma per bet kurį laikotarpį neviršytų 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto ELTIF turto procentinės dalies. Ši procentinė dalis turi atitikti likvidumo valdymo ir investavimo strategiją, kurią skelbia ELTIF valdytojas;

e)  ELTIF išpirkimo politika užtikrina, kad visi investuotojai būtų traktuojami sąžiningai ir kad investiciniai vienetai ar akcijos būtų išperkami vadovaujantis proporcingumo principu, jeigu visa prašymų išpirkti investicinius vienetus ar akcijas per bet kurį laikotarpį suma viršija d punkte nurodytą procentinę dalį.

2.  ELTIF gyvavimo laikotarpis privalo atitikti ilgalaikį ELTIF pobūdį ir būti pakankamai ilgas, kad apimtų kiekvieno atskiro ELTIF turto objekto gyvavimo ciklą, įvertintą atsižvelgiant į to turto nelikvidumo profilį ir ekonominį gyvavimo ciklą ir nurodomą ELTIF investavimo tikslą.

3.  Investuotojai gali prašyti likviduoti ELTIF, jei jų išpirkimo prašymai, pateikti pagal ELTIF išpirkimo politiką, nėra patenkinami per vienus metus nuo jų pateikimo datos.

4.  Investuotojai visada gali pasirinkti, kad jų investicijos būtų grąžintos grynaisiais pinigais.

5.  Investicijų grąžinimas natūra iš ELTIF turto įmanomas tik tuo atveju, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)  ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose tokia galimybė numatyta ir visi investuotojai yra sąžiningai traktuojami;

b)  investuotojas raštu pateikia prašymą grąžinti jam investicijas ELTIF turto dalimi;

c)  to turto perleidimas neribojamas jokiomis specialiomis taisyklėmis.

6.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos aplinkybės, kuriomis ELTIF gyvavimo laikotarpis laikomas pakankamai ilgu, kad apimtų kiekvieno ELTIF turto atskiro objekto gyvavimo ciklą, kaip nurodyta 2 dalyje.

ESMA tuos reguliavimo techninių standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...(24)+.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

17 straipsnisAntrinė rinka

1.  ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nenustatomas draudimas įtraukti ELTIF vienetų ar akcijų į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje ▌.

2.  ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nenustatomas draudimas investuotojams laisvai perleisti savo investicinius vienetus ar akcijas tretiesiems asmenims, kurie nėra ELTIF valdytojas.

3.  ELTIF periodinėse ataskaitose skelbia į prekybos sąrašus įtrauktų ELTIF vienetų ar akcijų rinkos vertę ir grynąją turto vertę, tenkančią vienam vienetui ar akcijai.

4.  Jeigu turto vertė iš esmės pasikeičia, ELTIF valdytojas savo periodinėse ataskaitose apie tai paskelbia investuotojams.

18 straipsnisNaujų investicinių vienetų ar akcijų emisija

1.  ELTIF gali siūlyti naujas investicinių vienetų ar akcijų emisijas pagal savo taisykles ar steigimo dokumentus.

2.  ELTIF neišleidžia naujų investicinių vienetų ar akcijų kaina, mažesne nei jų grynoji turto vertė, pirma nepasiūlydamas tų investicinių vienetų ar akcijų tokia kaina esamiems ELTIF investuotojams.

19 straipsnisELTIF turto pardavimas ar perleidimas

1.  Kiekvienas ELTIF patvirtina papunkčiui išdėstytą ELTIF turto tvarkingo pardavimo ar perleidimo grafiką, kad pasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui būtų išpirkti investuotojų turimi investiciniai vienetai ir akcijos, ir likus mažiausiai vieniems metams iki tos ELTIF gyvavimo laikotarpio pabaigos dienos informuoja apie šį grafiką ELTIF kompetentingą instituciją.

2.  1 dalyje nurodytame grafike pateikiama:

a)  potencialių pirkėjų rinkos vertinimas,

b)  galimų pardavimo kainų vertinimas ir palyginimas,

c)  turto, kuris bus parduodamas, vertinimas,

d)  ▌turto pardavimo ar perleidimo grafikas.

3.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi kriterijai, pagal kuriuos atliekami 2 dalies a punkte nurodytas vertinimas ir c punkte nurodytas turto vertinimas.

ESMA tuos reguliavimo techninių standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...(25)+.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

20 straipsnis

Pajamų paskirstymas ir kapitalas

1.  ELTIF gali reguliariai paskirstyti investuotojams pajamas, gautas iš ELTIF portfeliui priklausančio turto. Šias pajamas sudaro:

a)  ▌pajamos, reguliariai gaunamos iš turto,

b)  suma, kuria, pardavus turto objektą, padidėjo kapitalo vertė ▌.

2.  Pajamos, kurių reikia būsimiems ELTIF įsipareigojimams, nepaskirstomos.

2a.  ELTIF, parduodamas ar perleisdamas turto objektą nepasibaigus ELTIF gyvavimo laikotarpiui, gali proporcingai sumažinti savo kapitalą, jeigu ELTIF valdytojas pagrįstai mano, kad toks pardavimas ar perleidimas atitinka investuotojų interesą.

3.  ELTIF taisyklėse ar steigiamuosiuose dokumentuose nustatoma paskirstymo politika, kurios ELTIF laikysis per savo gyvavimo laikotarpį.

IV skyriusSkaidrumo reikalavimai

21 straipsnisSkaidrumas

1.  ELTIF vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami tik pirma paskelbus prospektą.

ELTIF vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami neprofesionaliesiems investuotojams tik pirma paskelbus pagrindinės informacijos dokumentą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014.

2.  Prospekte pateikiama visa informacija, kurios reikia investuotojams, kad jie galėtų, remdamiesi informacija, įvertinti jiems siūlomas investicijas ir ypač su jomis susijusią riziką.

3.  Prospekte pateikiama bent:

a)  pagrindimas, kuriame paaiškinama, kaip ELTIF investavimo tikslai ir šių tikslų įgyvendinimo strategija lemia fondo ilgalaikį pobūdį;

b)  informacija, kurią turi atskleisti uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektai pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 809/2004;

c)  informacija, kuri turi būti atskleista investuotojams pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį, jeigu tai informacijai netaikomas šios dalies b punktas;

d)  aiškus turto, į kurį investuoti turi leidimą ELTIF, kategorijų sąrašas;

da)  aiškus jurisdikcijų, kuriose investuoti turi leidimą ELTIF, sąrašas;

e)  bet kokia kita informacija, kuri, kompetentingų institucijų nuomone, gali būti aktuali taikant šio straipsnio 2 dalį.

4.  Prospektu ▌ ir bet kokiais kitais rinkodaros dokumentais investuotojai aiškiai informuojami apie nelikvidų ELTIF pobūdį.

Visų pirma prospekte ▌ir bet kokiuose kituose rinkodaros dokumentuose:

a)  investuotojai aiškiai informuojami apie ELTIF investicijų ilgalaikį pobūdį;

b)  investuotojai aiškiai informuojami apie ELTIF gyvavimo laikotarpio pabaigos datą, taip pat apie galimybę pratęsti ELTIF gyvavimo laikotarpį, jeigu tokia numatoma, ir tokio pratęsimo sąlygas;

c)  aiškiai nurodoma, ar ketinama ELTIF vienetus ar akcijas platinti neprofesionaliesiems investuotojams;

d)  aiškiai nurodomos investuotojų teisės, susijusios su jų turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimu pagal 16 straipsnį ir ELTIF taisykles ar steigimo dokumentus;

e)  aiškiai nurodomas pajamų, jei jų bus, paskirstymo investuotojams dažnis ir laikas ELTIF gyvavimo laikotarpiu;

f)  investuotojams aiškiai patariama, kad į ELTIF reikėtų investuoti tik nedidelę viso jų investicijų portfelio dalį;

fa)  aiškiai aprašoma ELTIF apsidraudimo politika, įskaitant aiškų nurodymą, kad išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali būti naudojamasi turint vienintelį tikslą – apsidrausti nuo kitoms ELTIF investicijoms būdingos rizikos, ir nurodymą, kokį poveikį naudojimasis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali turėti ELTIF rizikos profiliui;

fb)  investuotojai aiškiai informuojami apie riziką, susijusią su investavimu į realųjį turtą, įskaitant infrastruktūrą;

fe)  investuotojai aiškiai ir reguliariai, bent kartą per metus, informuojami apie jurisdikcijas, kuriose ELTIF yra investavęs.

5.  Papildomai, drauge su informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Direktyvos 2011/61/ES 22 straipsnį, į metinę ELTIF ataskaitą įtraukiama:

a)  grynųjų pinigų srautų ataskaita;

b)  informacija apie bet kokį investavimą į priemones, susijusias su Sąjungos biudžeto lėšomis;

c)  informacija apie atskirų portfelio reikalavimus atitinkančių įmonių vertę ir kito turto, į kurį ELTIF yra investavęs, vertę, įskaitant išvestinių finansinių priemonių, kuriomis naudojamasi, vertę;

d)  informacija apie jurisdikcijas, kuriose yra ELTIF turtas.

6.  Neprofesionaliojo investuotojo prašymu ELTIF valdytojas pateikia papildomą informaciją apie kiekybinius apribojimus, kurie taikomi valdant ELTIF riziką, šiuo tikslu pasirinktus metodus ir naujausius turto kategorijų pagrindinės rizikos bei jo pajamingumo pokyčius.

21a straipsnisProspektui taikomi papildomi reikalavimai

1.  ELTIF savo prospektą ir visus jo pakeitimus, taip pat savo metinę ataskaitą siunčia ELTIF kompetentingoms institucijoms. Gavęs prašymą, ELTIF pateikia visus tuos dokumentus ELTIF valdytojo kompetentingai institucijai. Dokumentus ELTIF pateikia per laikotarpį, kurį nurodo tos kompetentingos institucijos.

2.  ELTIF taisyklės ar steigimo dokumentai sudaro neatskiriamą prospekto dalį ir yra prie jo pridedami.

Pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų prie prospekto pridėti nereikalaujama, jeigu investuotojas yra informuotas, kad investuotojo prašymu tie dokumentai jam bus išsiųsti arba jam bus pranešta, kurioje vietoje kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje prekiaujama tais investiciniais vienetais ar akcijomis, su jais galima susipažinti.

3.  Prospekte nurodoma, kokiu būdu investuotojai galės susipažinti su metine ataskaita. Jame nurodoma, kad metinės ataskaitos popierinė kopija pateikiama neprofesionaliesiems investuotojams nemokamai, jiems paprašius.

4.  Prospektas ir naujausia paskelbta metinė ataskaita pateikiami nemokamai, investuotojams paprašius.

Prospektą galima pateikti patvarioje laikmenoje arba interneto svetainėje. Neprofesionaliųjų investuotojų prašymu jiems nemokamai pateikiama popierinė kopija.

5.  Pagrindinės prospekto dalys nuolat atnaujinamos.

22 straipsnis

Sąnaudų atskleidimas

1.  Prospekte investuotojai aiškiai informuojami, kiek investuotojai tiesiogiai ar netiesiogiai padengia įvairias sąnaudas. Įvairios sąnaudos skirstomos į šias grupes:

a)  ELTIF steigimo sąnaudos;

b)  su turto įsigijimu susijusios sąnaudos;

c)  valdymo ir su veiklos rezultatais susiję mokesčiai;

d)  platinimo sąnaudos;

e)  kitos sąnaudos, įskaitant administravimo, reguliavimo, depozitoriumo, saugojimo, profesinių paslaugų ir audito sąnaudas.

2.  Prospekte atskleidžiamas bendrasis ELTIF sąnaudų ir kapitalo santykis.

4.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos bendrosios apibrėžtys, 1 dalyje nurodytų sąnaudų ir 2 dalyje nurodyto bendrojo santykio skaičiavimo metodikos ir pateikimo formatai.

Rengdama tuos techninių reguliavimo standartų projektus, ESMA atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 5 dalies a ir c punktuose nurodytus techninius reguliavimo standartus.

ESMA tuos reguliavimo techninių standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...(26)+.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

V skyriusELTIF vienetų ar akcijų platinimas

23 straipsnisPriemonės investuotojams

1.  Kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje ketinama platinti ELTIF vienetus ar akcijas, ELTIF, kurio vienetus ar akcijas ketinama platinti neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojas įdiegia priemones, padėsiančias pasirašyti vienetus ar akcijas, atlikti mokėjimus vienetų ar akcijų savininkams, atpirkti arba išpirkti vienetus ar akcijas ir teikti informaciją, kurią ELTIF ir ELTIF valdytojas privalo teikti.

2.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos 1 dalyje nurodytų priemonių rūšys ir savybės, jų techninė infrastruktūra ir jų funkcijų, susijusių neprofesionaliaisiais investuotojais, turinys.

ESMA tuos reguliavimo techninių standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...(27)+.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

23a straipsnisELTIF, kurių investiciniai vienetai ir akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, vidinio vertinimo procedūra

1.  ELTIF, kurio vienetus ar akcijas ketinama platinti neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojas prieš tų vienetų ar akcijų pardavimą ar platinimą neprofesionaliesiems investuotojams nustato ir taiko specialią to ELTIF vidinio vertinimo procedūrą.

2.  Atlikdamas 1 dalyje nurodytą vidinio vertinimo procedūrą, ELTIF valdytojas įvertina, ar ELTIF vienetai ir akcijos tinkami platinti neprofesionaliesiems investuotojams, atsižvelgdamas bent į šiuos veiksnius:

a)  ELTIF gyvavimo laikotarpį ir

b)  ELTIF investavimo strategiją, kurios ketinama laikytis.

3.  ELTIF valdytojas suteikia visiems platintojams visą atitinkamą informaciją apie ELTIF, kurio vienetai ir akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, įskaitant visą informaciją, susijusią su gyvavimo laikotarpiu ir investavimo strategija, taip pat informaciją apie vidinio vertinimo procedūrą ir jurisdikcijas, į kurias ELTIF leidžiama investuoti.

23b straipsnisSpecialieji ELTIF vienetų ar akcijų platinimo neprofesionaliesiems investuotojams reikalavimai

1.  Tiesiogiai siūlydamas ELTIF vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams ar pateikdamas juos tokiai rinkai, ELTIF valdytojas gauna informaciją apie:

a)   neprofesionaliojo investuotojo žinias ir patirtį investavimo, susijusio su tuo ELTIF, srityje,

b)  neprofesionaliojo investuotojo finansinę padėtį, įskaitant jo galimybes patirti nuostolių,

c)  neprofesionaliojo investuotojo investavimo tikslus, įskaitant numatomą investavimo trukmę.

Remdamasis pagal pirmą pastraipą gauta informacija, ELTIF valdytojas rekomenduoja ELTIF tik tuo atveju, jeigu jis tinkamas tam konkrečiam neprofesionaliajam investuotojui.

2.  Jeigu to ELTIF, kurio vienetai ar akcijos siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams ar pateikiami tokiai rinkai, gyvavimo laikotarpis viršija dešimt metų, ELTIF valdytojas ar platintojas pateikia aiškų raštišką įspėjimą, kad ELTIF produktas gali būti netinkamas tiems neprofesionaliesiems investuotojams, kurie negali sau leisti tokio ilgo laikotarpio nelikvidžių įsipareigojimų priemonių.

23c straipsnisSpecialiosios nuostatos dėl neprofesionaliesiems investuotojams platinamų ELTIF vienetų ar akcijų depozitoriumo

1.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 3 dalies nuostatų, ELTIF, kurio vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, depozitoriumas turi būti tokio tipo subjektas, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 2 dalyje.

2.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 13 dalies antros pastraipos ir 21 straipsnio 14 dalies nuostatų, ELTIF, kurio vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, depozitoriumas negali būti atleistas nuo atsakomybės, kai prarandamos finansinės priemonės, kurias saugo trečiasis asmuo.

3.  Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 12 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinama ar apribojama pagal susitarimą, jeigu ELTIF vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams.

4.  Bet koks susitarimas, kuris prieštarauja 3 dalies nuostatoms, laikomas niekiniu.

5.  ELTIF depozitoriumas arba trečiasis asmuo, kuriam perduota saugojimo funkcija, pakartotinai nenaudoja saugomo turto savo sąskaita. Pakartotinas naudojimas – bet koks su saugomu turtu susijęs sandoris, įskaitant, be kita ko, perdavimą, įkeitimą, pardavimą ir skolinimą.

ELTIF depozitoriumo saugomas turtas gali būti pakartotinai naudojamas tik tuo atveju, jeigu:

a)  turtas pakartotinai naudojamas ELTIF sąskaita,

b)  depozitoriumas vykdo ELTIF valdytojo nurodymus ELTIF vardu,

c)  pakartotinis turto naudojimas naudingas ELTIF ir atitinka investicinių vienetų savininkų ar akcininkų interesus ir

d)  sandoris garantuojamas aukštos kokybės ir likvidžiu įkaitu, kurį ELTIF gauna pagal nuosavybės teisės perdavimo susitarimą.

Antros pastraipos d punkte nurodyto įkaito rinkos vertė visada turi atitikti bent pakartotinai naudojamo turto rinkos vertę su priedu (angl. premium).

24 straipsnisPapildomi ELTIF vienetų ar akcijų platinimo neprofesionaliesiems investuotojams reikalavimai

1.   ELTIF valdytojas gali platinti ELTIF vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams su sąlyga, kad ELTIF valdytojas arba platintojas suteiks neprofesionaliesiems investuotojams tinkamas konsultacijas investicijų klausimais.

2.  ELTIF valdytojas gali tiesiogiai siūlyti ELTIF vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams arba juos pateikti tokiai rinkai, tik jeigu jis turi leidimą teikti paslaugas, nurodytas Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies a punkte ir b punkto i papunktyje, ir tik atlikęs šio reglamento 23b straipsnio 1 dalyje nurodytą tinkamumo patikrinimą.

3.  Jeigu potencialaus neprofesionaliojo investuotojo finansinių priemonių portfelis neviršija 500 000 EUR, ELTIF valdytojas ar bet kuris platintojas, atlikęs 23b straipsnio 1 dalyje nurodytą tinkamumo patikrinimą ir suteikęs tinkamas konsultacijas investicijų klausimais, remdamasis potencialiam neprofesionaliajam investuotojui pateikta informacija, užtikrina, kad potencialus neprofesionalusis investuotojas neinvestuotų į ELTIF bendros sumos, kuri viršytų 10 proc. to investuotojo finansinių priemonių portfelio, ir kad pradinė mažiausia į vieną ar daugiau ELTIF investuojama suma būtų 10 000 EUR.

Potencialus neprofesionalusis investuotojas yra atsakingas už tikslios informacijos apie neprofesionaliojo investuotojo finansinių priemonių portfelį ir jo investicijas į ELTIF, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, pateikimą ELTIF valdytojui arba platintojui.

Taikant šią dalį, laikoma, kad į finansinių priemonių portfelį įeina grynųjų pinigų indėliai ir finansinės priemonės, tačiau neįeina jokios finansinės priemonės, pateiktos kaip įkaitas.

4.  ELTIF, kurio vienetai ar akcijos platinamos neprofesionaliesiems investuotojams, taisyklėse ar steigimo dokumentuose numatoma, kad visiems investuotojams sudaromos vienodos sąlygos ir kad atskiriems investuotojams ar investuotojų grupėms nesuteikiama jokių privilegijų ar konkrečių ekonominių pranašumų.

5.  ELTIF, kurio vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, teisinė forma turi būti tokia, kad neatsirastų papildoma atsakomybė neprofesionaliajam investuotojui ir nebūtų reikalaujama papildomų įsipareigojimų tokio investuotojo vardu, išskyrus pirminį kapitalo įsipareigojimą.

6.  ELTIF vienetų ar akcijų pasirašymo laikotarpio metu ir bent dvi savaites po vienetų ar akcijų pasirašymo dienos neprofesionalieji investuotojai gali atšaukti pasirašymą ir susigrąžinti pinigus be baudos.

7.  ELTIF, kurio vienetai ar akcijos platinamos neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojas nustato tinkamas neprofesionaliųjų investuotojų skundų nagrinėjimo procedūras ir tvarką, kurių laikantis neprofesionaliesiems investuotojams sudaroma galimybė teikti skundus investuotojo valstybės narės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų.

25 straipsnisELTIF vienetų ar akcijų platinimas

1.  ELTIF valdytojas gali platinti ▌ELTIF vienetus ar akcijas profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems investuotojams savo buveinės valstybėje narėje, pateikęs pranešimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnį.

2.  ELTIF valdytojas gali platinti ELTIF vienetus ar akcijas profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems investuotojams kitoje, ne ELTIF valdytojo buveinės, valstybėje narėje, pateikęs pranešimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnį.

3.  ELTIF valdytojas apie kiekvieną ELTIF, kurį jis valdo, pateikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie tai, ar ketina platinti jo investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams.

4.  Be dokumentų ir informacijos, reikalaujamų pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 ir 32 straipsnius, ELTIF valdytojas pateikia kompetentingoms institucijoms:

a)  ELTIF prospektą,

b)  ELTIF pagrindinės informacijos dokumentą, jei jo vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, ir

c)  informaciją apie 23 straipsnyje nurodytas priemones.

5.  Laikoma, kad kompetentingų institucijų kompetencijos ir įgaliojimai pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 ir 32 straipsnius apima ELTIF vienetų ar akcijų platinimą neprofesionaliesiems investuotojams ir šiame reglamente nustatytus papildomus reikalavimus.

6.  Neskaitant įgaliojimų, nustatytų Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, ELTIF valdytojo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat neleidžia platinti ELTIF vienetų ar akcijų, jei ELTIF valdytojas neatitinka ar neatitiks šio reglamento reikalavimų.

7.  Neskaitant įgaliojimų, nustatytų Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, ELTIF valdytojo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat atsisako perduoti išsamų pranešimą valstybės narės, kurioje ketinama platinti ELTIF vienetus ar akcijas, kompetentingoms institucijoms, jei ELTIF valdytojas neatitinka ▌ šio reglamento reikalavimų.

VI skyriusPriežiūra

26 straipsnisKompetentingų institucijų vykdoma priežiūra

1.  Kompetentingos institucijos nuolat vykdo atitikties šio reglamento reikalavimams priežiūrą.

2.  ELTIF kompetentinga institucija atsako už II, III ir IV skyriuose nustatytų taisyklių laikymosi priežiūrą.

3.  ELTIF kompetentinga institucija atsako už ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatytų ir prospekte išdėstytų prievolių, kurios turi atitikti šio reglamento nuostatas, vykdymo priežiūrą.

4.  ELTIF valdytojo kompetentinga institucija privalo prižiūrėti, ar ELTIF valdytojo procedūros ir organizacija yra tinkamos tam, kad ELTIF valdytojas sugebėtų laikytis prievolių ir taisyklių, susijusių su visų jo valdomų ELTIF sudėtimi ir veikimu.

ELTIF valdytojo kompetentinga institucija privalo prižiūrėti, ar ELTIF valdytojas atitinka šio reglamento reikalavimus.

5.  Kompetentingos institucijos vykdo kolektyvinio investavimo subjektų, kurie įsteigti jų teritorijoje arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, stebėseną tikrindamos, ar jie nenaudoja nuorodos „ELTIF“ ir ar neteigia, kad jie yra ELTIF, tais atvejais, kai jie neturi veiklos leidimo pagal šio reglamento nuostatas ir jų neatitinka.

27 straipsnisKompetentingų institucijų įgaliojimai

1.  Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą atlikti.

2.  Pagal Direktyvą 2011/61/ES kompetentingoms institucijoms suteiktais įgaliojimais, įskaitant su baudomis susijusius įgaliojimus, naudojamasi ir taikant šį reglamentą.

2a.  ELTIF kompetentinga institucija uždraudžia naudoti nuorodą „ELTIF“ arba „Europos ilgalaikio investavimo fondas“, jeigu ELTIF valdytojas nebeatitinka šio reglamento reikalavimų.

28 straipsnisESMA įgaliojimai ir kompetencijos

1.  ESMA turi įgaliojimus, būtinus šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims atlikti.

2.  Pagal Direktyvą 2011/61/ES ESMA suteiktais įgaliojimais naudojamasi taip pat taikant šį reglamentą ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

3.  Taikant Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, šis reglamentas laikomas vėlesniu teisiškai privalomu Sąjungos aktu, kuriuo ESMA pavedama atlikti tam tikras užduotis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje.

29 straipsnisKompetentingų institucijų bendradarbiavimas

1.  ELTIF kompetentinga institucija ir ELTIF valdytojo kompetentinga institucija, jei jos yra skirtingos, bendradarbiauja ir keičiasi informacija, vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą.

1a.  Kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje pagal Direktyvą 2011/61/ES.

2.  Kompetentingos institucijos ir ESMA, vykdydamos atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą, bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

3.  Kompetentingos institucijos ir ESMA, vykdydamos atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą ir visų pirma siekdamos nustatyti ir šalinti šio reglamento pažeidimus, keičiasi visa reikalinga informacija ir dokumentais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

VII skyriusBaigiamosios nuostatos

29a straipsnis

Komisijos nagrinėjami prašymai

Komisija teikia pirmenybę su visais ELTIF prašymais dėl EIB finansavimo susijusioms procedūroms ir jas racionalizuoja. Komisija racionalizuoja visų nuomonių ar informacijos, reikalingų siekiant patenkinti ELTIF prašymus dėl EIB finansavimo, teikimo procedūras.

30 straipsnisPeržiūra

1.  Ne vėliau kaip ...(28)+ Komisija pradeda šio reglamento taikymo peržiūrą. Peržiūros metu visų pirma nagrinėjama:

a)  16 straipsnio ▌ poveikis ▌;

b)  nuostatos, kad reikalavimus atitinkantis investicinis turtas turi sudaryti ne mažiau kaip 70 proc., kaip nustatyta 12 straipsnio 1 dalyje, taikymo poveikis turto diversifikavimui ▌;

c)  mastas, kuriuo ELTIF vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, įskaitant tai, ar AIFV, kuriems taikoma Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalis, gali būti suinteresuoti platinti ELTIF vienetus ar akcijas;

ca)  mastas, kuriuo turėtų būti atnaujinamas reikalavimus atitinkančio turto ir investicinių priemonių sąrašas, taip pat diversifikavimo taisyklės, portfelio sudėties nuostatos ir ribos, susijusios su grynųjų pinigų skolinimusi.

2.  Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su ESMA, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertina, kaip šis reglamentas ir ELTIF prisideda prie kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo ir kaip jie padeda siekti 1 straipsnio 1a dalyje nurodytų tikslų. Prireikus drauge su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

31 straipsnisĮsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ...(29)+ .

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

Or. en

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(4)

  OL C 67, 2014 3 6, p. 71.

(5)

  ... m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir … m. … … d. Tarybos sprendimas.

(6)

  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(7)

  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

(8)

  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

(9)

  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(10)

  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(11)

  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

(12)

  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (OL L 149, 2004 4 30, p. 1).

(13)

  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(14)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(15)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(16)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(17)

  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(18)

  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(19)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(20)

  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(21)

  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 86, 2012 3 24, p. 1).

(22)

+  OL: prašom įrašyti datą: trys mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(23)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(24)

+   OL: prašom įrašyti datą: trys mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(25)

+   OL: prašom įrašyti datą: trys mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(26)

+   OL: prašom įrašyti datą: trys mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(27)

+   OL: prašom įrašyti datą: trys mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(28)

+   OL: prašom įrašyti datą: ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(29)

+   OL: prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos ilgalaikių investicijų fondai

Nuorodos

COM(2013) 0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.6.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

4.7.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Priėmimo data

10.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler


KLAUSIMO GRĄŽINIMAS KOMITETUI

Klausimo grąžinimo komitetui data (61 straipsnio 2 dalis)

17.04.2014

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

 

 

 

 

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Pateikimo data

16.02.2015

Teisinis pranešimas