Postup : 2012/0288(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0025/2015

Předložené texty :

A8-0025/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0100

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 993kWORD 716k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

(10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Nils Torvalds

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

(10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10710/2/2014 – C8-0004/2015),

       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0595),

       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

       s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0025/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Postoj Rady

Bod odůvodnění 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(1) Podle čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES3 má každý členský stát zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě. Přimíchávání biopaliv je jednou z metod, jež mají členské státy ke splnění tohoto cíle k dispozici, a očekává se, že přispěje ke splnění daného cíle nejvíce.

(1) Podle čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES3 má každý členský stát zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě. Přimíchávání biopaliv je jednou z metod, jež mají členské státy ke splnění tohoto cíle k dispozici, a očekává se, že přispěje ke splnění daného cíle nejvíce. K dalším metodám sloužícím k dosažení tohoto cíle patří snížení spotřeby energie, což je naléhavě nutné, protože závazného procentního cíle pro energii z obnovitelných zdrojů bude stále těžší dosáhnout udržitelným způsobem, pokud celková poptávka po energii v dopravě i nadále poroste, a dále používání elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie.

__________________

__________________

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

3 měrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

Pozměňovací návrh   2

Postoj Rady

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3a) Přestože směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES používají termín „biopaliva a biokapaliny“, jejich ustanovení, včetně příslušných kritérií udržitelnosti, se vztahují na veškerá paliva z obnovitelných zdrojů tak, jak jsou v uvedených směrnicích definována.

Pozměňovací návrh   3

Postoj Rady

Bod odůvodnění 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(4) Pokud se k výrobě biopaliv začne využívat zemědělská půda nebo pastviny dříve určené pro trhy s potravinami a krmivy, bude nadále třeba uspokojovat poptávku po jiných než palivových produktech buďto intenzifikací stávající produkce, nebo přeměnou nezemědělské půdy někde jinde na půdu pro zemědělskou produkci. Druhý případ je nepřímou změnou ve využívání půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy s velkou zásobou uhlíku, může vést ke značným emisím skleníkových plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by proto měly být změněny, aby zahrnovaly ustanovení k řešení nepřímé změny ve využívání půdy, jelikož se současná biopaliva vyrábějí převážně z plodin pěstovaných na stávající zemědělské půdě.

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne využívat zemědělská půda nebo pastviny dříve určené pro trhy s potravinami, krmivy a vlákny, bude nadále třeba uspokojovat poptávku po jiných než palivových produktech buďto intenzifikací stávající produkce, nebo přeměnou nezemědělské půdy někde jinde na půdu pro zemědělskou produkci. Druhý případ je nepřímou změnou ve využívání půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy s velkou zásobou uhlíku, může vést ke značným emisím skleníkových plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by proto měly být změněny, aby zahrnovaly ustanovení k řešení nepřímé změny ve využívání půdy, jelikož se současná biopaliva vyrábějí převážně z plodin pěstovaných na stávající zemědělské půdě. Opatření, která mají řešit dopad nepřímé změny ve využívání půdy na emise skleníkových plynů, by měla patřičně zohlednit nutnou ochranu uskutečněných investic.

Pozměňovací návrh   4

Postoj Rady

Bod odůvodnění 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(5) Na základě prognóz poptávky po biopalivech poskytnutých členskými státy a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy u různých vstupních surovin pro výrobu biopaliv je pravděpodobné, že emise skleníkových plynů spojené s nepřímou změnou ve využívání půdy jsou značné a mohly by zčásti nebo zcela vyvážit úspory emisí skleníkových plynů z jednotlivých druhů biopaliv. Očekává se totiž, že téměř celá výroba biopaliv bude v roce 2020 pocházet z plodin pěstovaných na půdě, která by se mohla využít k uspokojení poptávky trhů s potravinami a krmivy. Pro snížení těchto emisí je třeba náležitě rozlišovat mezi skupinami plodin, například olejninami, cukernatými plodinami, obilovinami a jinými plodinami bohatými na škrob.

(5) Z prognóz poptávky po biopalivech poskytnutých členskými státy a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy u různých vstupních surovin pro výrobu biopaliv vyplývá, že emise skleníkových plynů spojené s nepřímou změnou ve využívání půdy jsou značné a že by mohly zčásti nebo zcela anulovat úspory emisí skleníkových plynů z jednotlivých druhů biopaliv. Očekává se totiž, že téměř celá výroba biopaliv bude v roce 2020 pocházet z plodin pěstovaných na půdě, která by se mohla využít k uspokojení poptávky trhů s potravinami a krmivy. Pro snížení těchto emisí je třeba náležitě rozlišovat mezi skupinami plodin, například olejninami, cukernatými plodinami, obilovinami a jinými plodinami bohatými na škrob. Dále je nezbytné podporovat výzkum a vývoj v nových odvětvích zaměřených na moderní biopaliva, která nekonkurují potravinářským plodinám, a podrobněji zkoumat vlivy různých druhů plodin na přímé i nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh   5

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(7) V odvětví dopravy bude ke snížení emisí skleníkových plynů pravděpodobně třeba kapalných obnovitelných paliv. Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva vyráběná z odpadů a řas, zajišťují vysoké úspory emisí skleníkových plynů při malém riziku způsobení nepřímé změny ve využívání půdy a nesoutěží přímo o zemědělskou půdu určenou pro trhy s potravinami a krmivy. Jelikož tato moderní biopaliva nejsou v současné době komerčně dostupná ve velkých množstvích, částečně v důsledku soutěže o veřejné subvence se zavedenými technologiemi výroby biopaliv z potravinářských plodin, je třeba povzbudit jejich větší výrobu. Každý členský stát by měl podporovat spotřebu těchto moderních biopaliv stanovením právně nezávazných dílčích cílů na vnitrostátní úrovni v rámci povinnosti zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy činil v roce 2020 alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v každém členském státě. Je rovněž vhodné, aby členské státy podaly v roce 2020 zprávy o plnění těchto vnitrostátních dílčích cílů, na jejichž základě by měla být zveřejněna souhrnná zpráva, a to s cílem posoudit účinnost opatření zavedených touto směrnicí při snižování rizika vzniku emisí skleníkových plynů v důsledku nepřímé změny ve využívání půdy prostřednictvím podpory moderních biopaliv. Očekává se, že tato moderní biopaliva a jejich podpora budou nadále hrát významnou úlohu při dekarbonizaci dopravy a rozvoji nízkouhlíkových dopravních technologií i po uvedeném roce.

(7) V odvětví dopravy bude ke snížení emisí skleníkových plynů pravděpodobně třeba kapalných obnovitelných paliv. Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva vyráběná z odpadů a řas, zajišťují vysoké úspory emisí skleníkových plynů při malém riziku způsobení nepřímé změny ve využívání půdy a nesoutěží přímo o zemědělskou půdu určenou pro trhy s potravinami a krmivy. Jelikož tato moderní biopaliva nejsou v současné době komerčně dostupná ve velkých množstvích, částečně v důsledku soutěže o veřejné subvence se zavedenými technologiemi výroby biopaliv z potravinářských plodin, je třeba povzbudit jejich větší výzkum, vývoj a výrobu. Z tohoto důvodu je vhodné stanovit konkrétní dílčí cíl pro spotřebu těchto moderních biopaliv v rámci povinnosti zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy činil v roce 2020 alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v každém členském státě. Je rovněž vhodné, aby členské státy podaly v roce 2020 zprávy o plnění tohoto vnitrostátního dílčího cíle, aby bylo možné posoudit účinnost opatření zavedených touto směrnicí při snižování rizika vzniku emisí skleníkových plynů v důsledku nepřímé změny ve využívání půdy prostřednictvím podpory moderních biopaliv. Očekává se, že tato moderní biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a dosahují vysokých celkových úspor skleníkových plynů, budou nadále hrát významnou úlohu při dekarbonizaci dopravy a rozvoji nízkouhlíkových dopravních technologií i po roce 2020.

 

Pozměňovací návrh   6

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7a) Evropská rada ve svých závěrech ze dnů 23. a 24. října 2014 zdůraznila, že v rámci klimatické a energetické politiky stanovené do roku 2030 je v dopravě důležité snižovat emise skleníkových plynů a rizika spojená se závislostí na fosilních palivech, a vybídla Komisi, aby prozkoumala nástroje a opatření v zájmu zavedení komplexní a technologicky neutrální strategie, která by podpořila snižování emisí a energetickou účinnost v dopravě, elektrodopravu a obnovitelné zdroje energie v dopravě i po roce 2020.

Pozměňovací návrh   7

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7b) Měla by být zlepšena soudržnost mezi směrnicí 98/70/ES, směrnicí 2009/28/ES a právními předpisy v jiných oblastech politik Unie, aby se využila součinnost a zvýšila právní jistota. Definice odpadu a zbytků pro účely směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES by měly být sladěny s definicemi ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES1a. Řetězce odpadu a zbytků uvedené ve směrnicích 98/70/ES a 2009/28/ES by měly být lépe určeny pomocí kódů odpadů v Evropském katalogu odpadů vytvořeném rozhodnutím Komise 2000/532/ES1b, aby se příslušným vnitrostátním orgánům usnadnilo uplatňování těchto směrnic. Podpora biopaliv a biokapalin v souladu se směrnicemi 98/70/ES a 2009/28/ES by měla být v souladu s cíli a s účelem směrnice 2008/98/ES. Měla by být plně zavedena hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovená v článku 4 směrnice 2008/98/ES, aby bylo dosaženo cíle Unie, jímž je přechod k recyklační společnosti. Za tímto účelem by se použití odpadu a zbytků k výrobě biopaliv a biokapalin mělo stát součástí plánů nakládání s odpady a programů prevence vzniku odpadů, které členské státy zavedly v souladu s kapitolou V směrnice 2008/98/ES. Používání směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES by nemělo ohrožovat plné uplatňování směrnice 2008/98/ES.

 

_______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

 

1b Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 ve smyslu směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu C(2000) 1147) (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).

Pozměňovací návrh   8

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(8) Rozdíly v odhadovaných emisích vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy vznikají na základě lišících se vstupních údajů a klíčových předpokladů ohledně zemědělského vývoje, jako jsou tendence v zemědělských výnosech a produktivitě, přidělování vedlejších produktů a pozorovaná míra změn v celosvětovém využívání půdy a odlesňování, na něž výrobci biopaliv nemají vliv. Většina vstupních surovin pro výrobu biopaliv se sice produkuje v Unii, nicméně se očekává, že odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy budou vznikat převážně mimo Unii v oblastech, kde bude dodatečná produkce pravděpodobně probíhat s nejnižšími náklady. Na odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy související s výrobou bionafty z olejnin mají výrazný vliv zejména předpoklady týkající se přeměny tropických lesů a odvodňování rašelinišť mimo Unii, a proto je velmi důležité zajistit, aby tyto údaje a předpoklady byly přezkoumány v souladu s nejnovějšími dostupnými informacemi o přeměně půdy a odlesňování, včetně zohlednění veškerého pokroku dosaženého v těchto oblastech v rámci probíhajících mezinárodních programů.

(8) Rozdíly v odhadovaných emisích vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy vznikají na základě lišících se vstupních údajů a klíčových předpokladů ohledně zemědělského vývoje, jako jsou tendence v zemědělských výnosech a produktivitě, přidělování vedlejších produktů a pozorovaná míra změn v celosvětovém využívání půdy a odlesňování, na něž výrobci biopaliv nemají vliv. Je důležité zajistit, aby tyto údaje a předpoklady byly přezkoumány v souladu s nejnovějšími dostupnými vědeckými informacemi o přeměně půdy a odlesňování, včetně zohlednění veškerého pokroku dosaženého v těchto oblastech v rámci probíhajících mezinárodních programů. Komise by proto měla zrevidovat metodu pro odhad emisních faktorů změny ve využívání půdy uvedených v příloze V směrnice 98/70/ES a příloze VIII směrnice 2009/28/ES a přizpůsobit ji vědeckému a technickému pokroku. Bude-li to tedy opodstatněno nejaktuálnějšími vědeckými důkazy, Komise by za tímto účelem měla v případě uvedení nových vstupních surovin biopaliv na trh zvážit případnou revizi faktorů nepřímé změny ve využívání půdy u navržených skupin plodin a případně zavedení faktorů na dalších úrovních rozložení, včetně dalších hodnot.

Pozměňovací návrh   9

Postoj Rady

Bod odůvodnění 9

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(9) K zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti biotechnologických odvětví a v souladu se sdělením Komise ze dne 13. února 2012 nazvaným „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ a se sdělením Komise ze dne 20. září 2011 nazvaným „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“, jež podporují integrované a diverzifikované biorafinerie po celé Evropě, by se měly stanovit zvýšené pobídky podle směrnice 2009/28/ES tak, aby se upřednostnilo využívání vstupních surovin na bázi biomasy, jež nemají vysokou ekonomickou hodnotu pro jiná využití než pro biopaliva.

(9) K zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti biotechnologických odvětví a v souladu se sdělením Komise z roku 2012 „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ a se sdělením Komise „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“, jež podporují integrované a diverzifikované biorafinerie po celé Evropě, by se měly stanovit účinnější pobídky podle směrnice 2009/28/ES tak, aby se upřednostnilo využívání vstupních surovin na bázi biomasy, jež nemají vysokou ekonomickou hodnotu pro jiná využití než pro biopaliva nebo jejichž dopad na životní prostředí není takový, aby ohrožoval místní ekosystémy tím, že k pěstování potravinářských plodin nebude k dispozici dostatečné množství půdy a vody.

Pozměňovací návrh   10

Postoj Rady

Bod odůvodnění 10

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(10) Větší využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je způsobem, jak řešit mnohé z výzev v odvětví dopravy i v dalších energetických odvětvích. Je proto vhodné stanovit dodatečné pobídky k podpoře využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v odvětví dopravy a zvýšit multiplikační faktory pro započtení příspěvku elektřiny z obnovitelných zdrojů energie spotřebované elektrifikovanou železniční dopravou a elektrickými silničními vozidly, aby se podpořilo jejich nasazování a pronikání na trh.

(10) Větší využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je způsobem, jak řešit mnohé z výzev v odvětví dopravy i v dalších energetických odvětvích. Je proto vhodné stanovit dodatečné pobídky k podpoře využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v odvětví dopravy. Dále by v odvětví dopravy měla být podporována opatření zaměřená na energetickou účinnost a úspory energie.

Pozměňovací návrh   11

Postoj Rady

Bod odůvodnění 13

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(13) Pro přípravu přechodu na moderní biopaliva a minimalizaci celkových dopadů nepřímé změny ve využívání půdy v období do roku 2020 je třeba omezit množství biopaliv a biokapalin získávaných z potravinářských plodin uvedených v části A přílohy VIII směrnice 2009/28/ES a části A přílohy V směrnice 98/70/ES, jež lze započítat do cílů stanovených ve směrnici 2009/28/ES, bez omezení celkového využití těchto biopaliv a biokapalin.

(13) Pro přípravu přechodu na moderní biopaliva a minimalizaci celkových dopadů nepřímé změny ve využívání půdy v období do roku 2020 i v období následujícím je třeba omezit množství biopaliv a biokapalin získávaných z potravinářských plodin uvedených v části A přílohy VIII směrnice 2009/28/ES a části A přílohy V směrnice 98/70/ES, jež lze započítat do cílů stanovených ve směrnici 2009/28/ES, bez omezení celkového využití těchto biopaliv a biokapalin.

Pozměňovací návrh   12

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(15) Odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy by se měly zahrnout do zpráv Komise o emisích skleníkových plynů z biopaliv podle směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES. Biopalivům vyráběným ze vstupních surovin, jež nevedou k další poptávce po půdě, například biopalivům z odpadových vstupních surovin, by se měl přidělit nulový emisní faktor.

(15) Odhadované emise související s nepřímou změnou ve využívání půdy by se měly započítávat do plnění cíle, který směrnice 98/70/ES stanoví pro snížení emisí skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu biopaliv. Podpoří se tak používání biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy, a zajistí se přesnost a věrohodnost tohoto cíle. Odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy by se měly také zahrnout do vykazování emisí skleníkových plynů z biopaliv podle směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES. Biopalivům vyráběným ze vstupních surovin, jež nevedou k další poptávce po půdě, například biopalivům z odpadových vstupních surovin, by se měl přidělit nulový emisní faktor. Komise by měla na základě nejlepších dostupných vědeckých důkazů pravidelně přezkoumávat metodu pro odhad emisí skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin.

Pozměňovací návrh   13

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(15a) Využívání půdy k pěstování vstupních surovin pro biopaliva by nemělo vést k vysídlování místních a domorodých komunit. Je tedy nutné zavést zvláštní opatření na ochranu jejich půdy.

Pozměňovací návrh   14

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(15b) Čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES a čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES obsahují ustanovení, která mají podpořit pěstování biopaliv na vážně znehodnocené nebo silně kontaminované půdě. Má se jednat o přechodné opatření usilující o zmírnění dopadu vyplývajícího z nepřímé změny ve využívání půdy. Tato ustanovení ve své současné podobě již nejsou vyhovující a je nutné je zakomponovat do strategie stanovené touto směrnicí, aby všechna opatření zaměřená na minimalizaci emisí z nepřímé změny ve využívání půdy zůstala soudržná.

Pozměňovací návrh   15

Postoj Rady

Bod odůvodnění 16

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(16) Zvyšování výnosů v zemědělských odvětvích prostřednictvím zintenzivněného výzkumu, technologického vývoje znalostí nad rámec toho, čeho by se dosáhlo bez režimů zvyšování produktivity při výrobě biopaliv z potravinářských a krmných plodin, jakož i pěstování druhých jednoletých plodin na plochách, které dříve nebyly k pěstování druhých jednoletých plodin využívány, může přispět k zmírnění nepřímé změny ve využívání půdy. V rozsahu, v jakém lze kvantifikovat výsledný dopad zmírnění nepřímé změny ve využívání půdy na úrovni členského státu nebo projektu, by opatření stanovená touto směrnicí mohla zohlednit tato zlepšení produktivity, jak pokud jde o snížená odhadovaných hodnot emisí způsobených nepřímými změnami ve využívání půdy, tak o příspěvek biopaliv z potravinářských a krmných plodin k podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, kterého má být dosaženo v roce 2020.

(16) Zvyšování výnosů v zemědělských odvětvích nad rámec toho, čeho by se dosáhlo bez režimů zvyšování produktivity při výrobě biopaliv z potravinářských a krmných plodin, nebo pěstování biopaliv na půdě, na níž došlo k přímé změně jejího využívání bez významných negativních dopadů na její předchozí ekosystémové služby, mezi něž patří mimo jiné ochrana zásob uhlíku a biologické rozmanitosti, by ve zvláštních případech mohly přispět ke zmírnění nepřímé změny ve využívání půdy ve větší míře, než s kterou se počítá v současném modelování změn vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy. Komise by měla posoudit případné stanovení kritérií pro určení a certifikaci biopaliv a biokapalin, které jsou v souladu se zásadou udržitelnosti produkovány v rámci režimů, jež omezují vytěsňování produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv a biokapalin.

Pozměňovací návrh   16

Postoj Rady

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(17a) V zájmu dosažení cíle stanoveného pro energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy a současně v zájmu minimalizace negativních dopadů změny ve využívání půdy je třeba podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, přechod na jiný druh dopravy, větší využívání veřejné dopravy a energetickou účinnost. V souladu s bílou knihou o dopravě by tedy členské státy měly usilovat o zvýšení energetické účinnosti a snížení celkové spotřeby energie v dopravě a zároveň podporovat pronikání elektrických vozidel na trh a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v dopravních systémech.

Pozměňovací návrh   17

Postoj Rady

Bod odůvodnění 19

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(19) I když jsou biopaliva z potravinářských a krmných plodin obecně spojena s riziky nepřímé změny ve využívání půdy, existují rovněž výjimky. Členské státy a Komise by měly podpořit vytváření a využívání režimů, které mohou spolehlivě prokázat, že určité množství vstupních surovin pro výrobu biopaliv vyprodukované v rámci daného projektu nevytěsnilo produkci pro jiné účely. Tak tomu může být například v případě, že se výroba biopaliv rovná dodatečné produkci dosažené prostřednictvím investic do zvýšení produktivity nad úrovně, kterých by bylo dosaženo jinak, nebo v případě, že produkce biopaliv probíhá na půdě, na níž došlo k přímé změně ve využívání půdy bez významných negativních dopadů na dříve existující služby ekosystému poskytované touto půdou, včetně ochrany zásob uhlíku a biologické rozmanitosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Postoj Rady

Bod odůvodnění 23

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(23) Za účelem přizpůsobení směrnice 98/70/ES technickému a vědeckému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o doplnění odhadovaných typických a standardních hodnot pro způsoby výroby biopaliv a úpravu přípustných analytických metod týkajících se specifikací paliv a povolené odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího bioethanol.

(23) Za účelem přizpůsobení směrnice 98/70/ES technickému a vědeckému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o mechanismus sledování a snižování emisí skleníkových plynů, metodické zásady a hodnoty nezbytné k posouzení toho, zda biopaliva splňují kritéria udržitelnosti, kritéria a zeměpisné oblasti pro určování vysoce rozmanitých travnatých porostů, metodu pro výpočet emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv a jejich vykazování, metodu pro výpočet emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy, přípustnou úroveň obsahu kovových aditiv v palivech, doplnění odhadovaných typických a standardních hodnot pro způsoby výroby biopaliv a úpravu přípustných analytických metod týkajících se specifikací paliv a povolené odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího bioethanol.

Pozměňovací návrh   19

Postoj Rady

Bod odůvodnění 24

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(24) Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/28/ES technickému a vědeckému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o možná doplnění seznamu vstupních surovin pro výrobu biopaliv a paliv, jejichž příspěvek k cílům uvedeným v čl. 3 odst. 4 uvedené směrnice by měl být považován za dvojnásobek jejich energetického obsahu, a pokud jde o doplnění odhadovaných typických a standardních hodnot pro způsoby výroby biopaliv a biokapalin.

(24) Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/28/ES technickému a vědeckému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o seznam vstupních surovin pro výrobu biopaliv, jež se vícenásobně započítávají do cílů uvedených v čl. 3 odst. 4, energetický obsah pohonných hmot, kritéria a zeměpisné oblasti pro určování vysoce rozmanitých travnatých porostů, metodu pro výpočet emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy a metodické zásady a hodnoty nezbytné pro posouzení toho, zda biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti.

Pozměňovací návrh   20

Postoj Rady

Bod odůvodnění 26

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(26) Komise by měla na základě nejlepších a nejnověji dostupných vědeckých důkazů přezkoumat efektivnost opatření zavedených touto směrnicí v omezení emisí skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit způsoby, jak dále minimalizovat jejich dopad.

(26) Komise by měla na základě nejlepších a nejnověji dostupných vědeckých důkazů přezkoumat, zda opatření zavedená touto směrnicí efektivně omezila emise skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy, a řešit způsoby, jak dále minimalizovat jejich dopad. Komise by také měla přezkoumat efektivitu pobídek pro biopaliva ze vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a dopad uplatňování této směrnice na dostupnost zdrojů pro jiná odvětví.

Pozměňovací návrh   21

Postoj Rady

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(26a) Komise by měla provést komplexní přezkum právních předpisů Unie v oblasti biopaliv, přičemž posoudí různé politické alternativy a nákladovou efektivitu stávající dotační politiky oproti podpoře investic do výzkumu inovativních paliv z obnovitelných zdrojů. V rámci tohoto přezkumu by také měla vypracovat analýzu role udržitelných biopaliv i v období po roce 2020, a to mimo jiné s ohledem na dostupnost vstupních surovin, nepřímou změnu ve využívání půdy, kvalitu ovzduší včetně dopadu na lidské zdraví a energetickou závislost.

Pozměňovací návrh   22

Postoj Rady

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(26b) Je důležité, aby Komise neprodleně předložila ucelený návrh nákladově efektivní a technologicky neutrální politiky na období po roce 2020 a vytvořila tak dlouhodobou perspektivu pro investice do udržitelných biopaliv s nízkým rizikem, že způsobí nepřímé změny ve využívání půdy, a do dalších prostředků dekarbonizace odvětví dopravy. Návrh by měl zahrnovat opatření na podporu udržitelných moderních biopaliv v období po roce 2020, jež budou součástí rámce pro klimatickou a energetickou politiku do roku 2030. V této souvislosti by Komise měla zvážit případné zavedení povinného přidávání moderních biopaliv do pohonných hmot v celé Unii po roce 2020 a také případnou revizi cílů stanovených směrnicí 98/70/ES a zavedení plánu pro snižování emisí skleníkových plynů u pohonných hmot po roce 2020. Návrh by měl také mezi vhodná kritéria udržitelnosti zavést odhadované emisní faktory nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh   23

Postoj Rady

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 2 – bod 9 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(-1) V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„9a. „obnovitelnými kapalnými a plynnými palivy nebiologického původu“ se rozumí plynná či kapalná paliva jiná než biopaliva, jejichž energetický obsah je získáván z obnovitelných zdrojů energie jiných než biomasa a která jsou používána v dopravě, dosahují minimálních úspor emisí skleníkových plynů a splňují požadavky této směrnice na kvalitu.“

Pozměňovací návrh   24

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 98/70/ES

Čl. 2 – bod 11

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

11. „biopalivy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využití půdy“ biopaliva, jejichž vstupní suroviny nejsou uvedeny na seznamu v části A přílohy V, nebo jsou uvedeny na seznamu v části A přílohy V, avšak byly vyprodukovány v režimech, které omezují vytěsňování produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv, a která byla vyrobena v souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva stanovenými v článku 7b. Lze zohlednit pouze takové množství vstupních surovin, které odpovídá skutečnému omezení vytěsňování, kterého bylo díky danému režimu dosaženo. Tyto režimy mohou být provozovány jako samostatné projekty na místní úrovni, nebo jako politická opatření vztahující se na část území nebo na celé území členského státu nebo třetí země. Vytěsnění produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv, může být omezeno, jestliže se díky danému režimu podaří dosáhnout zvýšení produktivity v rámci oblasti, na kterou se tento režim vztahuje, nad úroveň, které by bylo dosaženo bez těchto režimů podporujících produktivitu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   25

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 a – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

-a) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Členské státy povolí dodavatelům biopaliv pro použití v letectví, aby se rozhodli, zda budou přispívat k plnění povinnosti snižování stanovené v odstavci 2 v tom smyslu, že jimi dodávaná biopaliva budou splňovat kritéria udržitelnosti stanovená v článku 7b.“

Pozměňovací návrh   26

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 2 – písm. -a a (nové)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 a – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

-aa) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Členské státy zajistí, aby maximální podíl biopaliv vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukronosných plodin a olejnin nebo plodin určených přímo pro výrobu energie pro účely dosažení cíle uvedeného v prvním pododstavci nepřesáhl maximální příspěvek stanovený v čl. 3 odst. 4 druhém pododstavci písm. d) směrnice 2009/28/ES.“

Pozměňovací návrh   27

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 a – odst. 5

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto článku Komise přijme prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3 s cílem stanovit:

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, zejména pokud jde o:

a) metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu paliv jiných, než jsou biopaliva, a energií;

a) metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu paliv jiných, než jsou biopaliva, a energií, metodiky pro výpočet emisí skleníkových plynů z obnovitelných kapalných a plynných paliv nebiologického původu a pro zachycování a využívání uhlíku pro účely dopravy, které budou přijaty do 30. června 2016;

b) metodiku, kterou se do 1. ledna 2011 určí základní norma pro paliva vycházející z emisí skleníkových plynů z fosilních paliv během jejich životního cyklu na jednotku energie v roce 2010 pro účely odstavce 2 tohoto článku;

b) metodiku, kterou se do 1. ledna 2011 určí základní norma pro paliva vycházející z emisí skleníkových plynů z fosilních paliv během jejich životního cyklu na jednotku energie v roce 2010 pro účely odstavce 2 tohoto článku;

c) pravidla pro zajištění co nejjednotnějšího přístupu členských států k provádění odstavce 4 tohoto článku;

c) veškerá pravidla nezbytná k provedení odstavce 4 tohoto článku;

d) metodiku pro výpočet podílu elektrických silničních vozidel, která je v souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES.“;

d) metodiku pro výpočet podílu elektrických silničních vozidel, která je v souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES.

Pozměňovací návrh   28

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 a – odst. 6

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Jako součást povinnosti podávat zprávy podle odstavce 1 členské státy zajistí, aby dodavatelé paliv podal i každoročně orgánu, který určí dotyčný členský stát, zprávu o způsobech výroby biopaliv, o objemech biopaliv vyrobených ze vstupních surovin zařazených v části A přílohy V a o emisích skleníkových plynů během životního cyklu na jednotku energie. Členské státy oznámí tyto údaje Komisi.

6. Jako součást povinnosti podávat zprávy podle odstavce 1 členské státy zajistí, aby dodavatelé paliv podali každoročně orgánu, který určí dotyčný členský stát, zprávu o způsobech výroby biopaliv, o objemech biopaliv vyrobených ze vstupních surovin zařazených v části A přílohy V a o emisích skleníkových plynů během životního cyklu na jednotku energie, včetně odhadovaných emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy. Členské státy oznámí tyto údaje Komisi.

Pozměňovací návrh   29

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 b – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny vypěstovány na území nebo mimo území Společenství, zohlední se energie z biopaliv pro účely uvedené v článku 7a pouze pokud tato biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 6 tohoto článku.

„1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny vypěstovány na území nebo mimo území Unie, zohlední se energie z biopaliv pro účely uvedené v článku 7a pouze tehdy, pokud tato biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 6 tohoto článku.

Aby mohla být biopaliva vyrobená z odpadu a zbytků jiných než ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zohledněna pro účely uvedené v článku 7a však postačí, že splňují kritéria udržitelnosti stanovená v odstavci 2 tohoto článku.

Aby mohla být biopaliva vyrobená z odpadu a zbytků jiných než ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zohledněna pro účely uvedené v článku 7a však postačí, aby splňovala kritéria udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 a 4a tohoto článku.

Pozměňovací návrh   30

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 b – odst. 2 – pododstavec 1

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 musí u biopaliv vyráběných v zařízeních, jejichž provoz začne po …+, činit alespoň 60 %. Má se za to, že zařízení je „v provozu“, pokud došlo k fyzické výrobě biopaliv.

2. Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv a biokapalin zohledněných pro účely uvedené v odstavci 1 musí u biopaliv a biokapalin vyráběných v zařízeních, jejichž provoz začne po …+, činit alespoň 60 %. Má se za to, že zařízení je „v provozu“, pokud došlo k fyzické výrobě biopaliv.

__________________

__________________

+ Úř. věst: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

+ Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   31

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 b – odst. 2 – pododstavec 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv se vypočítá postupem podle čl. 7d odst. 1.

Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv a biokapalin se vypočítá postupem podle čl. 7d odst. 1.

Pozměňovací návrh   32

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 b – odst. 3 – pododstavec 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

K zajištění jednotného uplatňování prvního pododstavce písm. c) tohoto odstavce přijme Komise prováděcí akty stanovící kritéria a zeměpisné oblasti k určení travních porostů, na které se vztahuje uvedené písmeno. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3.“.".

„Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení travních porostů, na které se vztahuje první pododstavec písm. c).“.

Pozměňovací návrh   33

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 b – odst. 4 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ba) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„4a. Biopaliva zohledňovaná pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena z odpadů, které podléhají cílům opětovného použití a recyklace podle čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. Členské státy zajistí, aby použití odpadů a zbytků, na něž se vztahuje směrnice 2008/98/ES, na výrobu biopaliv a biokapalin zohledňovaných pro účely uvedené v odstavci 1 bylo v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou v článku 4 uvedené směrnice. Členské státy rovněž řádně zohlední zásadu kaskádového využití, přičemž přihlédnou k regionálním a místním hospodářským a technologickým podmínkám.“

Pozměňovací návrh   34

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 3 – písm. b b (nové)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 b – odst. 4 b (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

bb) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„4b. Biopaliva a biokapaliny zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobeny ze surovin pocházejících z půdy, pokud nejsou respektována zákonná práva třetích osob na využívání a držbu daných pozemků, což mimo jiné obnáší získání předchozího svobodného a informovaného souhlasu těchto osob prostřednictvím jejich institucí, které je zastupují.“

Pozměňovací návrh   35

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 4 – písm. c

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 c – odst. 6

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Rozhodnutí podle odstavce 4 tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3. Platnost těchto rozhodnutí nepřesáhne pět let.

6. Rozhodnutí podle odstavce 4 tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3. Platnost těchto rozhodnutí nepřesáhne pět let.

Komise vyžaduje, aby jí každý nepovinný režim, o němž je přijato rozhodnutí podle odstavce 4, předložil do … a poté každý rok do 30. dubna zprávu pojednávající o každém z písmen třetího pododstavce tohoto odstavce. Obecně se zpráva vztahuje na předchozí kalendářní rok. První zpráva se vztahuje alespoň na období šesti měsíců od …. Požadavek předložit zprávu se vztahuje pouze na nepovinné režimy, které fungovaly po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Komise vyžaduje, aby jí každý nepovinný režim, o němž je přijato rozhodnutí podle odstavce 4, předložil do … a poté každý rok do 30. dubna zprávu pojednávající o každém z písmen třetího pododstavce tohoto odstavce. Obecně se zpráva vztahuje na předchozí kalendářní rok. První zpráva se vztahuje alespoň na období šesti měsíců od …. Požadavek předložit zprávu se vztahuje pouze na nepovinné režimy, které fungovaly po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Komise do … předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující analýzu zpráv uvedených v druhém pododstavci tohoto odstavce, přezkum fungování dohod uvedených v odstavci 4 nebo nepovinných režimů, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle tohoto článku, a určení osvědčených postupů. Tato zpráva vychází z nejlepších dostupných informací, včetně informací z konzultací se zúčastněnými stranami, a z praktických zkušeností s uplatňováním dotčených dohod nebo režimů. Zpráva obsahuje analýzu:

Komise do … předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující analýzu zpráv uvedených v druhém pododstavci tohoto odstavce, přezkum fungování dohod uvedených v odstavci 4 nebo nepovinných režimů, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle tohoto článku, a určení osvědčených postupů. Tato zpráva vychází z nejlepších dostupných informací, včetně informací z konzultací se zúčastněnými stranami, a z praktických zkušeností s uplatňováním dotčených dohod nebo režimů. Zpráva obsahuje analýzu:

obecně:

obecně:

a) nezávislosti, postupů a četnosti auditů, jak pokud jde o to, co je k těmto aspektům uvedeno v dokumentaci k příslušnému režimu v době jeho schválení Komisí, tak v porovnání s osvědčenými odvětvovými postupy;

a) nezávislosti, postupů a četnosti auditů, jak pokud jde o to, co je k těmto aspektům uvedeno v dokumentaci k příslušnému režimu v době jeho schválení Komisí, tak v porovnání s osvědčenými odvětvovými postupy;

b) dostupnosti, zkušeností a transparentnosti při uplatňování metod zjišťování nedodržení předpisů a řešení těchto případů, zejména s ohledem na řešení situací závažného pochybení na straně subjektů účastnících se daného režimu nebo obvinění z těchto pochybení;

b) dostupnosti, zkušeností a transparentnosti při uplatňování metod zjišťování nedodržení předpisů a řešení těchto případů, zejména s ohledem na řešení situací závažného pochybení na straně subjektů účastnících se daného režimu nebo obvinění z těchto pochybení;

c) transparentnosti, zejména ve vztahu k přístupnosti režimu, dostupnosti překladů do příslušných jazyků zemí a regionů, z nichž suroviny pocházejí, přístupnosti seznamu certifikovaných hospodářských subjektů a příslušných certifikátů a přístupnosti auditorských zpráv;

c) transparentnosti, zejména ve vztahu k přístupnosti režimu, dostupnosti překladů do příslušných jazyků zemí a regionů, z nichž suroviny pocházejí, přístupnosti seznamu certifikovaných hospodářských subjektů a příslušných certifikátů a přístupnosti auditorských zpráv;

d) zapojení zúčastněných stran, zejména pokud jde o konzultace s původními a místními společenstvími před přijetím rozhodnutí v průběhu vytváření a přezkumu režimu i v průběhu auditů a reakce na jejich příspěvky;

d) zapojení zúčastněných stran, zejména pokud jde o konzultace s původními a místními společenstvími před přijetím rozhodnutí v průběhu vytváření a přezkumu režimu i v průběhu auditů a reakce na jejich příspěvky;

e) celkové stability režimu, především v kontextu pravidel pro akreditaci, kvalifikace a nezávislost auditorů a příslušných orgánů režimu;

e) celkové stability režimu, především v kontextu pravidel pro akreditaci, kvalifikace a nezávislost auditorů a příslušných orgánů režimu;

f) aktualizace daného režimu v závislosti na trhu, množství certifikovaných vstupních surovin a biopaliv podle zemí původu a podle druhů, počtu účastníků;

f) aktualizace daného režimu v závislosti na trhu, množství certifikovaných vstupních surovin a biopaliv podle zemí původu a podle druhů, počtu účastníků;

g) snadnosti a účinnosti zavádění systému, který sleduje doklady o souladu s kritérii udržitelnosti, které jsou v rámci režimu předávány jeho účastníkům, přičemž takový systém má sloužit jako prostředek k předcházení podvodům, zejména se zaměřením na odhalování a potírání podezření z podvodů a jiných nesrovnalostí a na navazující opatření, a případně počtu odhalených případů podvodů a nesrovnalostí;

g) snadnosti a účinnosti zavádění systému, který sleduje doklady o souladu s kritérii udržitelnosti, které jsou v rámci režimu předávány jeho účastníkům, přičemž takový systém má sloužit jako prostředek k předcházení podvodům, zejména se zaměřením na odhalování a potírání podezření z podvodů a jiných nesrovnalostí a na navazující opatření, a případně počtu odhalených případů podvodů a nesrovnalostí;

a konkrétně:

a konkrétně:

h) možností subjektů získat oprávnění k uznávání a sledování certifikačních orgánů;

h) možností subjektů získat oprávnění k uznávání a sledování certifikačních orgánů;

i) kritérií pro uznávání nebo akreditaci certifikačních orgánů;

i) kritérií pro uznávání nebo akreditaci certifikačních orgánů;

j) pravidel, jak má být prováděno sledování certifikačních orgánů.

j) pravidel, jak má být prováděno sledování certifikačních orgánů.

Členský stát může svůj vnitrostátní režim oznámit Komisi. Komise posouzení tohoto režimu upřednostní. Rozhodnutí o tom, zda takto oznámený vnitrostátní režim splňuje podmínky stanovené v této směrnici, se přijme přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3, aby se usnadnilo vzájemné dvoustranné a vícestranné uznávání režimů pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti pro biopaliva. Pokud je rozhodnutí kladné, nesmějí režimy zavedené podle tohoto článku odmítat vzájemné uznávání s režimem uvedeného členského státu.“;

Členský stát může svůj vnitrostátní režim oznámit Komisi. Komise posouzení tohoto režimu upřednostní. Rozhodnutí o tom, zda takto oznámený vnitrostátní režim splňuje podmínky stanovené v této směrnici, se přijme přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3, aby se usnadnilo vzájemné dvoustranné a vícestranné uznávání režimů pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti pro biopaliva. Pokud je rozhodnutí kladné, nesmějí režimy zavedené podle tohoto článku odmítat vzájemné uznávání s režimem uvedeného členského státu.

 

Je-li to na základě zprávy uvedené ve druhém pododstavci vhodné, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu ustanovení této směrnice týkajících se dobrovolných režimů, aby se podpořily osvědčené postupy.“;

Pozměňovací návrh   36

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 5 – písm. -a (nové)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 d – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Pro účely článku 7a a čl. 7b odst. 2 se emise skleníkových plynů vznikající během životního cyklu biopaliv vypočtou tímto způsobem:

„1. Pro účely článku 7a a čl. 7b odst. 2 se emise skleníkových plynů vznikající během životního cyklu biopaliv vypočtou tímto způsobem:

a) pokud je standardní hodnota pro úspory emisí skleníkových plynů u způsobu výroby biopaliva stanovena v příloze IV části A nebo B a pokud se hodnota el pro tato biopaliva vypočítaná v souladu s přílohou IV částí C bodem 7 rovná nule nebo je nižší než nula, použitím této standardní hodnoty;

a) pokud je standardní hodnota pro úspory emisí skleníkových plynů u způsobu výroby biopaliva stanovena v příloze IV části A nebo B a pokud se hodnota el pro tato biopaliva vypočítaná v souladu s přílohou IV částí C bodem 7 rovná nule nebo je nižší než nula, použitím této standardní hodnoty; nebo

b) použitím skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené v příloze IV části C; nebo

b) použitím skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené v příloze IV části C; nebo

c) použitím hodnoty vypočítané jako součet faktorů vzorci uvedeného v příloze IV části C bodě 1, kde pro některé činitele mohou být pouřity rozložené standardní hodnoty v příloze IV části D nebo E a pro všechny ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené v příloze IV části C.

c) použitím hodnoty vypočítané jako součet faktorů vzorci uvedeného v příloze IV části C bodě 1, kde pro některé činitele mohou být použity rozložené standardní hodnoty v příloze IV části D nebo E a pro všechny ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené v příloze IV části C.

 

Pro účely článku 7a se od roku 2020 emise skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv stanoví součtem příslušné hodnoty uvedené v příloze V a hodnoty získané podle prvního pododstavce.“

Pozměňovací návrh   37

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 5 – písm. -a a (nové)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 d – odst. 1 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

-aa) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„1a. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými do přílohy IV zařazuje postupy pro výpočet emisí skleníkových plynů z obnovitelných kapalných a plynných paliv nebiologického původu a pro účely zachycování a využívání uhlíku. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou do 30. června 2016.“

Pozměňovací návrh   38

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 5 – písm. a

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 d – odst. 5

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Komise vypracuje do 31. prosince 2012 a poté každé dva roky zprávu ohledně odhadovaných typických a standardních hodnot uvedených v částech B a E přílohy IV se zvláštním důrazem na emise skleníkových plynů z dopravy a zpracovatelské výroby.

5. Komise do 31. prosince 2012 a poté každé dva roky vypracuje a zveřejní zprávu ohledně odhadovaných typických a standardních hodnot uvedených v částech B a E přílohy IV se zvláštním důrazem na emise skleníkových plynů z dopravy a zpracovatelské výroby.

Pokud tyto zprávy uvedené v prvním pododstavci uvádějí, že by bylo třeba odhadované typické a standardní hodnoty v částech B a E přílohy IV upravit na základě nejnovějších vědeckých poznatků, Komise podle potřeby předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.“;

Pokud tyto zprávy uvedené v prvním pododstavci uvádějí, že by bylo třeba odhadované typické a standardní hodnoty v částech B a E přílohy IV upravit na základě nejnovějších vědeckých poznatků, Komise je za tímto účelem zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a.“;

Pozměňovací návrh   39

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 d – odst. 6

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) odstavec 6 se zrušuje;

b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

 

6. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 10a, kterými přílohu V přizpůsobuje technickému a vědeckému pokroku, včetně revize navržených hodnot nepřímé změny ve využívání půdy u skupin plodin provedené na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků. Pro účely vyhodnocení ekonomických modelů používaných k odhadu těchto hodnot nepřímé změny ve využívání půdy zahrne Komise do svého přezkumu nejnovější dostupné informace týkající se klíčových předpokladů ovlivňujících výsledky modelování, včetně měřených trendů v zemědělských výnosech a produktivitě, alokace na druhotné produkty a pozorované míry změn v celosvětovém využívání půdy a odlesňování. Komise zajistí, aby do tohoto přezkumného postupu byly zapojeny zúčastněné strany. První takový přezkum dokončí nejpozději do 30. června 2016.

 

Komise případně navrhne nové hodnoty nepřímé změny ve využívání půdy na dalších úrovních rozložení, v případě uvedení nových vstupních surovin pro výrobu biopaliv na trh začlení dodatečné hodnoty, přezkoumá kategorie biopaliv, kterým jsou přiděleny nulové emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy, a vypracuje faktory pro vstupní suroviny z energetických plodin pěstovaných na půdě.“

Pozměňovací návrh   40

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 5 – písm. c

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 d – odst. 7 – pododstavec 1

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) v odstavci 7 se první, druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

c) v odstavci 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„7. Komise provádí průběžně přezkum přílohy IV s cílem doplnit v odůvodněných případech hodnoty pro další způsoby výroby biopaliv v případě stejných nebo jiných surovin. Tento přezkum rovněž zohlední přizpůsobení metodiky stanovené v části C přílohy IV, zejména s ohledem na:

„7. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 10a, kterými přílohu IV přizpůsobuje technickému a vědeckému pokroku, a to i doplněním hodnot pro další způsoby výroby biopaliv v případě stejných nebo jiných surovin a přizpůsobením metodiky stanovené v části C.“

– metodu započítávání odpadů a zbytků;

 

– metodu započítávání druhotných produktů;

 

– metodu započítávání kombinované výroby a

 

– status zbytků zemědělských plodin jako druhotných produktů.

 

Standardní hodnoty pro bionaftu z odpadního rostlinného nebo živočišného oleje se přezkoumají co nejdříve. Pokud Komise při přezkumu dojde k závěru, že by příloha IV měla být doplněna, je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 10a za účelem doplnění, nikoliv však odstranění nebo změny, odhadovaných typických a standardních hodnot v částech A, B, D a E přílohy IV pro způsoby výroby biopaliv, u nichž nejsou v této příloze ještě konkrétní hodnoty uvedeny.“;

 

Pozměňovací návrh   41

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 5 – písm. d

Směrnice 98/70/ES

Čl. 7 d – odst. 8

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

d) odstavec 8 se nahrazuje tímto:

d) odstavec 8 se vypouští.

„8. Je-li to nutné v zájmu zajištění jednotného uplatňování části C bodu 9 přílohy IV, může Komise přijmout prováděcí akty stanovící podrobné technické specifikace a definice. „K zajištění jednotného uplatňování prvního pododstavce písm. c) přijme Komise prováděcí akty stanovící kritéria a zeměpisné oblasti k určení travních porostů, na které se vztahuje uvedené písmeno. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3.“

 

Pozměňovací návrh   42

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 98/70/ES

Čl. 8 a – odst. 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. S ohledem na posouzení provedené pomocí zkušební metodiky uvedené v odstavci 1 mohou Evropský parlament a Rada na základě legislativního návrhu Komise revidovat maximální hodnotu obsahu MMT v palivu podle odstavce 2.

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 10a, kterými reviduje maximální hodnotu obsahu MMT v palivu podle odstavce 2. Tuto revizi provádí na základě výsledků posouzení rizik pomocí zkušební metodiky podle odstavce 1. Je-li to odůvodněno posouzením rizik, může maximální hodnotu snížit na nulu. Tato hodnota se zvýší pouze v případě, že to bude odůvodněno posouzením rizik.

Pozměňovací návrh   43

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 98/70/ES

Čl. 9 – odst. 1 – písm. k

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

k) způsoby výroby, objemy a emise skleníkových plynů během životního cyklu na jednotku energie, včetně předběžných průměrných hodnot odhadovaných emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy a souvisejícího rozmezí odvozeného z analýzy citlivosti podle přílohy V, u biopaliv spotřebovaných v Unii. Komise zveřejní údaje o předběžných odhadovaných emisích vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy a souvisejícím rozmezí odvozeném z analýzy citlivosti.

k) u biopaliv spotřebovaných v Unii způsoby výroby, objemy a emise skleníkových plynů během životního cyklu na jednotku energie, včetně odhadovaných emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy podle přílohy V. Komise údaje o odhadovaných emisích vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy zveřejní.

Pozměňovací návrh   44

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 98/70/ES

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

9a. V článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„2a. Komise průběžně přezkoumává výkonnost biopaliv za všech sezónních podmínek, které nastávají v celé Unii, aby zajistila, aby se kvůli kvalitě biopaliv používaných ve vozidlech nezhoršovaly emise znečišťujících látek, emise CO2 nebo celková výkonnost vozidel.

 

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 10a, kterými přílohy I a II v případě potřeby přizpůsobí technickému a vědeckému pokroku za účelem zavedení konkrétních parametrů, limitů a metod testování.“

Pozměňovací návrh   45

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 11

Směrnice 98/70/ES

Čl. 10 a – odst. 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7d odst. 7 a čl. 10 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne…

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 1a, 5, 6, a 7, čl. 8a odst. 3, čl. 9 odst. 2a a čl. 10 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu 5 let ode dne... Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   46

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 11

Směrnice 98/70/ES

Čl. 10 a – odst. 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v čl. 7d odst. 7 a čl. 10 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 1a, 5, odst. 6 a 7, čl. 8a odst. 3, čl. 9 odst. 2a a čl. 10 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   47

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 11

Směrnice 98/70/ES

Čl. 10 a – odst. 5

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7d odst. 7 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud vůči němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého pododstavce, čl. 7d odst. 1a, 5, 6, a 7, čl. 8a odst. 3, čl. 9 odst. 2a a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud vůči němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Pozměňovací návrh   48

Postoj Rady

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 98/70/ES

Čl. 11 – odst. 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbory nevydají žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh   49

Postoj Rady

Čl. 2 – bod -1 (nový)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-1. V čl. 2 odst. 2 se písmeno k) nahrazuje tímto:

k) „režimem podpory“ se rozumí jakýkoli nástroj, režim či mechanismus uplatňovaný členským státem či skupinou členských států, který podporuje užívání energie z obnovitelných zdrojů snížením nákladů na výrobu této energie, zvýšením ceny, za kterou ji lze prodat, nebo zvýšením množství takto prodané energie prostřednictvím povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů nebo jinak. To zahrnuje mimo jiné investiční pomoc, osvobození od daně nebo snížení daně, vrácení daně, režimy podpory pro povinnost využívat energii z obnovitelných zdrojů, včetně režimů používajících zelené certifikáty, a režimy přímé cenové podpory, včetně tarifů výkupních cen a plateb prémií;

k) „režimem podpory“ se rozumí jakýkoli nástroj, režim nebo mechanismus uplatňovaný členským státem či skupinou členských států, který podporuje využívání energie z obnovitelných zdrojů snížením nákladů na výrobu této energie, zvýšením ceny, za kterou ji lze prodat, nebo zvýšením množství takto prodané energie prostřednictvím povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů nebo jinak; to zahrnuje mimo jiné investiční podporu, osvobození od daně nebo snížení daně, vrácení daně, režimy podpory v případě povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů, včetně režimů využívajících zelené certifikáty, a režimy přímé cenové podpory, včetně tarifů výkupních cen a plateb prémií; režimy podpory nesmí narušovat trhy se surovinami jiných zpracovatelských odvětví, jež tradičně využívají tytéž suroviny.“

Pozměňovací návrh   50

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 2 – odst. 2 – písm. p

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

p) „odpadem“ se rozumí odpad ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES*; látky, jež byly záměrně modifikovány nebo kontaminovány, aby odpovídaly uvedené definici, do této definice nespadají;

p) „odpadem“ se rozumí jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se jich zbavit, nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil, ve smyslu definice v čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES a jejichž status podléhá nezávislému ověření a certifikaci toho, jak je dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovená v článku 4 uvedené směrnice nebo srovnatelný program prevence odpadů a nakládání s odpady; látky, jež byly záměrně modifikovány nebo kontaminovány, aby odpovídaly uvedené definici, do této kategorie nespadají;

Pozměňovací návrh   51

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 2 – odst. 2 – písm. s

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

s) „nepotravinářskou celulózovou vláknovinou“ se rozumějí vstupní suroviny skládající se především z celulózy a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než lignocelulózové vláknoviny; zahrnují zbytky potravinářských a krmných plodin (například sláma, kukuřičné šustí, plevy a lusky), energetické traviny s nízkým obsahem škrobu (například proso prutnaté, ozdobnice, trsť rákosovitá), průmyslové zbytky (včetně zbytků potravinářských a krmných plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) a vláknovina z biologického odpadu;

s) „nepotravinářskou celulózovou vláknovinou“ se rozumějí vstupní suroviny skládající se především z celulózy a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než lignocelulózové vláknoviny; zahrnují zbytky potravinářských a krmných plodin (například sláma, kukuřičné šustí, plevy a lusky), energetické traviny s nízkým obsahem škrobu (například vojtěška a další plodiny, které vážou dusík, krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení jednoletých obilovin a olejnin, kaktusy a další plodiny s cyklem CAM, jílek, proso prutnaté, ozdobnice, trsť rákosovitá atd.), průmyslové zbytky (včetně zbytků potravinářských a krmných plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) a vláknovina z biologického odpadu;

Pozměňovací návrh   52

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 2 – písm. t a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ta) „obnovitelnými kapalnými a plynnými palivy nebiologického původu“ se rozumí plynná či kapalná paliva jiná než biopaliva, jejichž energetický obsah je získáván z obnovitelných zdrojů energie jiných než biomasa, která jsou používána v dopravě a jež dosahují minimálních úspor emisí skleníkových plynů a splňují požadavky této směrnice v oblasti kvality.

Pozměňovací návrh   53

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 2 – písm. v

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

v) „biopalivy a biokapalinami s nízkým rizikem nepřímé změny ve využití půdy“ se rozumějí biopaliva a biokapaliny, jejichž vstupní suroviny nejsou uvedeny na seznamu v části A přílohy VIII, nebo jsou uvedeny na seznamu v části A přílohy VIII, avšak byly vyprodukovány v režimech, které omezují vytěsňování produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv a biokapalin, a které byly vyrobeny v souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny stanovenými v článku 17. Lze zohlednit pouze takové množství vstupních surovin, které odpovídá skutečnému omezení vytěsňování, kterého bylo díky danému režimu dosaženo. Tyto režimy mohou být provozovány jako samostatné projekty na místní úrovni, nebo jako politická opatření vztahující se na část území nebo na celé území členského státu nebo třetí země. Vytěsnění produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv a biokapalin, může být omezeno, jestliže se díky danému režimu podaří dosáhnout zvýšení produktivity v rámci oblasti, na kterou se tento režim vztahuje, nad úroveň, které by bylo dosaženo bez těchto režimů podporujících produktivitu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   54

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Pro účely splnění cílů uvedených v prvním pododstavci nesmí být maximální společný příspěvek z biopaliv a biokapalin vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukernatých plodin a olejnin větší než množství energie odpovídající maximálnímu příspěvku stanovenému v odst. 4 písm. d).

Pro účely splnění cílů uvedených v prvním pododstavci nesmí být maximální společný příspěvek z biopaliv a biokapalin vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukernatých plodin a olejnin a dalších energetických plodin pěstovaných na půdě větší než množství energie odpovídající maximálnímu příspěvku stanovenému v odst. 4 písm. d).

Pozměňovací návrh   55

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. a a (nové) Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

aa) v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

4. Každý členský stát zajistí, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě.

4. Každý členský stát zajistí, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě. Členský stát se může odchýlit od tohoto cíle, jsou-li splněny následující podmínky:

 

– členský stát plní cíle stanovené v odstavcích 1 a 2;

 

– celková spotřeba energie v odvětví dopravy nepřekračuje v členském státě prognózy stanovené v rámci národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů;“

Pozměňovací návrh   56

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. b – bod iv

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být podíl energie z biopaliv vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukronosných plodin a olejnin v roce 2020 větší než 7 % konečné spotřeby energie v dopravě v členském státě;

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být podíl energie z biopaliv vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukronosných plodin a olejnin a jiných energetických plodin pěstovaných na půdě v roce 2020 větší než 6 % konečné spotřeby energie v dopravě v členském státě“;

Pozměňovací návrh   57

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. b – bod iv

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

e) členské státy usilují o splnění cíle minimálního podílu biopaliv a jiných paliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených v části A přílohy IX spotřebovávaných na jejich území. Za tímto účelem každý členský stát stanoví vnitrostátní cíl, o jehož splnění usiluje. Referenční hodnota tohoto cíle je 0,5 procentního bodu energetického obsahu podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 podle prvního pododstavce; tento cíl má být splněn prostřednictvím biopaliv vyrobených ze vstupních surovin a jiných paliv uvedených v části A přílohy IX, která se považují za dvojnásobek svého energetického obsahu v souladu s písmenem f) tohoto pododstavce a částí A přílohy IX. Do vnitrostátního cíle mohou být navíc započítána biopaliva vyrobená ze vstupních surovin neuvedených v příloze IX, které byly příslušnými vnitrostátními orgány určeny za odpady, zbytky, nepotravinářská celulózová vláknovina nebo lignocelulózová vláknovina a používaly se ve stávajících zařízeních před přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/…/EU*+.

e) každý členský stát zajistí, aby podíl energie z biopaliv a jiných paliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených v části A přílohy IX činil ve všech druzích dopravy v roce 2020 alespoň 1,25 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě;

Členské státy mohou stanovit vnitrostátní cíl nižší než 0,5 procentního bodu na základě jednoho nebo více z těchto důvodů:

 

i) objektivní faktory, jako jsou omezené možnosti udržitelné výroby biopaliv vyrobených ze vstupních surovin nebo jiných paliv uvedených v části A přílohy IX nebo omezená dostupnost těchto biopaliv na trhu za rentabilní ceny, při zohlednění posouzení obsaženého ve zprávě Komise podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/…/EU;

 

ii) zvláštní technické nebo klimatické podmínky vnitrostátního trhu s pohonnými hmotami, jako je složení a stav vozového parku silničních vozidel; nebo

 

iii) vnitrostátní politiky přidělující odpovídající finanční prostředky na podporu využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

 

Komise zveřejňuje:

 

– vnitrostátní cíle členských států, a případně důvody pro odchylku jejich vnitrostátního cíle od referenční hodnoty oznámené v souladu s čl. 4 odst. 2 směrnice 2014/…/EU+;

 

– souhrnnou zprávu o tom, jak členské státy své vnitrostátní cíle plní;

 

__________________

 

+ Úř. věst: prosím vložte číslo této směrnice.

 

Pozměňovací návrh   58

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. b – bod iv

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ea) každý členský stát zajistí, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů v benzinu činil v roce 2020 alespoň 6,5 % konečné spotřeby energie v benzinu v odvětví dopravy v uvedeném členském státě.

Pozměňovací návrh   59

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. b – bod iv

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. f

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

f) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin uvedených v příloze IX se považují za dvojnásobek svého energetického obsahu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 4

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Pro účely splnění cílů stanovených v odstavcích 1 a 2 a v tomto odstavci se příspěvek biopaliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených v části A přílohy IX považuje za dvojnásobek jejich energetického obsahu.

Pro účely splnění cíle stanoveného v prvním pododstavci tohoto odstavce se příspěvek biopaliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených v části A přílohy IX počítá jako násobek jejich energetického obsahu v souladu s pravidly stanovenými v uvedené příloze.

Pozměňovací návrh   61

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. d a (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

da) doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„4a. Do [jednoho roku ode dne vstupu této směrnice v platnost] Komise doporučí další opatření, která by členské státy mohly přijmout za účelem podpory a prosazování energetické účinnosti a úspor energie v odvětví dopravy. Součástí doporučení musí být odhady množství energie, které lze přijetím jednotlivých opatření uspořit. Množství energie odpovídající opatřením, která členský stát zavedl, je zohledněno pro účely výpočtu uvedeného v odst. 4 druhém pododstavci písm. b).“

Pozměňovací návrh   62

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. b – písm. d b (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 4 b (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

db) doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„4b. Členské státy za účelem splnění cíle stanoveného v odstavci 4 sníží do roku 2020 celkovou spotřebu energie v odvětví dopravy takovým způsobem, aby energetická účinnost v tomto odvětví vzrostla nejméně o 12 % oproti jejich stávajícím odhadům celkové spotřeby energie v odvětví dopravy.“

Pozměňovací návrh   63

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 – písm. e

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 25a, jimiž se upravuje seznam vstupních surovin v části A přílohy IX za účelem doplnění vstupních surovin, nikoliv však jejich odstranění ze seznamu. Pro každou ze vstupních surovin, které mají být doplněny na seznam v části A přílohy IX, přijme Komise samostatný akt v přenesené pravomoci. Každý akt v přenesené pravomoci se musí opírat o analýzu nejnovějšího vědeckého a technického pokroku, jež náležitě zohlední zásady hierarchie způsobů nakládání s odpady a podpoří závěr, že daná vstupní surovina nepovede k dodatečné poptávce po půdě ani k účinkům výrazně narušujícím trhy s (vedlejšími) produkty, odpady nebo zbytky, že přinese značné úspory emisí skleníkových plynů v porovnání s fosilními palivy a že s ní není spojeno riziko nepříznivého ovlivnění životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 25a, jimiž se upravuje seznam vstupních surovin v části A přílohy IX. Pro každou ze vstupních surovin přijme Komise samostatný akt v přenesené pravomoci. Každý akt v přenesené pravomoci se musí opírat o analýzu nejnovějšího vědeckého a technického pokroku, jež náležitě zohlední zásady hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovené ve směrnici 2008/98/ES a podpoří závěr, že daná vstupní surovina nepovede k dodatečné poptávce po půdě ani k účinkům výrazně narušujícím trhy s (vedlejšími) produkty, odpady nebo zbytky, že přinese značné úspory emisí skleníkových plynů v porovnání s fosilními palivy a že s ní není spojeno riziko nepříznivého ovlivnění životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh   64

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3a. Do [jednoho roku ode dne vstupu této směrnice v platnost] každý členský stát zveřejní a předá Komisi dokument s předběžnými odhady, v němž uvede dodatečná opatření, která hodlá přijmout v souladu s čl. 3 odst. 4b.“

Pozměňovací návrh   65

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2b) V článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3b. Do [jednoho roku ode dne vstupu této směrnice v platnost] každý členský stát zveřejní a předá Komisi dokument s předběžnými odhady uvádějící opatření, která hodlá přijmout za účelem splnění cíle stanoveného v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   66

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 3

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 5 – odst. 5

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(3) V článku 5 se zrušuje odstavec 5.

V čl. 5 odst. 5 se poslední věta nahrazuje tímto:

 

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 25a, kterými přizpůsobuje energetický obsah paliv používaných v odvětví dopravy uvedeného v příloze III vědeckému a technickému pokroku.“

Pozměňovací návrh   67

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 5 – písm. -a (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 17 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny vypěstovány na území nebo mimo území Společenství, zohlední se energie z biopaliv a biokapalin pro účely uvedené v písmenech a), b) a c), pouze pokud tato biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 6:

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny vypěstovány na území nebo mimo území Unie, zohlední se energie z biopaliv a biokapalin pro účely uvedené v písmenech a), b) a c), pouze pokud tato biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 7 a nepřesahují podíly stanovené v čl. 3 odst. 4 druhém pododstavci písm. d):

a) posuzování plnění požadavků této směrnice týkajících se vnitrostátních cílů;

a) posuzování plnění požadavků této směrnice týkajících se vnitrostátních cílů;

b) posuzování plnění povinností využívat energii z obnovitelných zdrojů;

b) posuzování plnění povinností využívat energii z obnovitelných zdrojů;

c) způsobilost k finanční podpoře na spotřebu biopaliv a biokapalin.

c) způsobilost k finanční podpoře na spotřebu biopaliv a biokapalin.

Aby mohly být biopaliva a biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zohledněny pro účely uvedené v písmenech a), b) a c) však postačí, že splňují kritéria udržitelnosti stanovená v odstavci 2.

Aby mohly být biopaliva a biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zohledněny pro účely uvedené v písmenech a), b) a c) však postačí, že splňují kritéria udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 a 4a.

Pozměňovací návrh   68

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

K zajištění jednotného uplatňování prvního pododstavce písm. c) tohoto odstavce přijme Komise prováděcí akty stanovící kritéria a zeměpisné oblasti k určení travních porostů, na které se vztahuje uvedené písmeno. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3.

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, kterými stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení travních porostů, na které se vztahuje první pododstavec písm. c).“

Pozměňovací návrh   69

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

ba) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„4a. Biopaliva a biokapaliny zohledňované pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) nesmí být vyrobeny z odpadů, které podléhají cílům opětovného použití a recyklace podle čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. Členské státy zajistí, aby použití odpadů a zbytků, na něž se vztahuje směrnice 2008/98/ES, pro účely výroby biopaliv a biokapalin zohledňovaných pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) bylo v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou v článku 4 uvedené směrnice. Členské státy rovněž řádně zohlední zásadu kaskádového využití, přičemž přihlédnou k regionálním a místním hospodářským a technologickým podmínkám.“

Pozměňovací návrh   70

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 5 – písm. b b (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 17 – odst. 4 b (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

bb) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„4b. Biopaliva a biokapaliny zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobeny ze surovin pocházejících z půdy, pokud nejsou respektována zákonná práva třetích osob na využívání a držbu daných pozemků, což mimo jiné obnáší získání předchozího svobodného a informovaného souhlasu těchto osob prostřednictvím jejich institucí, které je zastupují.“

Pozměňovací návrh   71

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 6 – písm. -a (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

-a) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„2a. Eurostat shromažďuje a zveřejňuje podrobné obchodní informace o biopalivech vyráběných z potravinářských plodin, jako jsou biopaliva na bázi obilovin a dalších plodin bohatých na škrob, cukronosných plodin a olejnin. Dostupné informace mají podobu obchodních údajů rozčleněných pro etanol a bionaftu, neboť stávající údaje jsou zveřejňovány souhrnně, takže dovozy a vývozy etanolu a bionafty jsou sloučeny do jednoho souboru údajů označeného jako biopaliva. Údaje o dovozu a vývozu musí uvádět typ a objem biopaliv dovážených a spotřebovávaných v členských státech. Musí také obsahovat informace o zemi původu nebo zemi vyvážející tyto produkty do Unie. Údaje o dovozu a vývozu surovin pro výrobu biopaliv nebo částečně zpracovaných produktů jsou dále zdokonalovány tím, že Eurostat shromažďuje a zveřejňuje informace o dovozu a vývozu vstupních surovin, typu a zemi původu, včetně informací o vstupních surovinách, s nimiž se obchoduje na vnitřním trhu nebo s nimiž se obchoduje částečně.“

Pozměňovací návrh   72

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 6 – písm. d

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 18 – odst. 6 – pododstavec 7

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Členský stát může svůj vnitrostátní režim oznámit Komisi. Komise posouzení tohoto režimu upřednostní. Rozhodnutí o tom, zda takto oznámený vnitrostátní režim splňuje podmínky stanovené v této směrnici, se přijme přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3, aby se usnadnilo vzájemné dvoustranné a vícestranné uznávání režimů pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti pro biopaliva. Pokud je rozhodnutí kladné, nesmějí režimy zavedené podle tohoto článku odmítat vzájemné uznávání s režimem uvedeného členského státu.

Členský stát může svůj vnitrostátní režim oznámit Komisi. Komise posouzení tohoto režimu upřednostní. Rozhodnutí o tom, zda takto oznámený vnitrostátní režim splňuje podmínky stanovené v této směrnici, se přijme přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3, aby se usnadnilo vzájemné dvoustranné a vícestranné uznávání režimů pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti pro biopaliva.

Pozměňovací návrh   73

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 6 – písm. e

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 18 – odst. 8

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

"8. Komise přezkoumá na žádost členského státu anebo z vlastního podnětu použití článku 17 u zdroje biopaliva a do šesti měsíců od obdržení žádosti rozhodne přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3, zda daný členský stát může tento zdroj biopaliva zohlednit pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1.“

„8. Komise přezkoumá na žádost členského státu anebo z vlastního podnětu použití článku 17 u zdroje biopaliva či biokapaliny a do šesti měsíců od obdržení žádosti rozhodne přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3, zda daný členský stát může tento zdroj biopaliva či biokapaliny zohlednit pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1.“.

Pozměňovací návrh   74

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 7 – písm. -a (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

-a) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, kterými do přílohy V zařadí postup pro výpočet emisí skleníkových plynů z obnovitelných kapalných nebo plynných paliv nebiologického původu a pro účely zachycování uhlíku a jeho využívání. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou do 30. června 2016.“

Pozměňovací návrh   75

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 7 – písm. a

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 19 – odst. 5

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2012 a poté každé dva roky vypracuje zprávu ohledně odhadovaných typických a standardních hodnot uvedených v částech B a E přílohy V se zvláštním důrazem na emise skleníkových plynů z dopravy a zpracovatelské výroby.

5. Komise nejpozději do 31. prosince 2012 a poté každé dva roky vypracuje a zveřejní zprávu ohledně odhadovaných typických a standardních hodnot uvedených v částech B a E přílohy V se zvláštním důrazem na emise skleníkových plynů z dopravy a zpracovatelské výroby.

Pokud zprávy uvedené v prvním pododstavci uvádějí, že by bylo třeba odhadované typické a standardní hodnoty v částech B a E přílohy V upravit na základě nejnovějších vědeckých poznatků, Komise podle potřeby předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.“;

Pokud zprávy uvedené v prvním pododstavci uvádějí, že by bylo třeba odhadované typické a standardní hodnoty v částech B a E přílohy V upravit na základě nejnovějších vědeckých poznatků, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o opravu těchto hodnot.“;

Pozměňovací návrh   76

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 7 – písm. b

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 19 – odst. 6

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) odstavec 6 se zrušuje;

b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

 

„6. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 25a týkající se přizpůsobení přílohy VIII technickému a vědeckému pokroku, včetně revize navržených hodnot nepřímé změny ve využívání půdy u skupin plodin provedené na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků.

 

Pro účely vyhodnocení ekonomických modelů používaných k odhadu těchto hodnot nepřímé změny ve využívání půdy zahrne Komise do svého přezkumu nejnovější dostupné informace týkající se klíčových předpokladů ovlivňujících výsledky modelování, včetně měřených trendů v zemědělských výnosech a produktivitě, alokace na druhotné produkty a pozorované míry změn v celosvětovém využívání půdy a odlesňování. Komise zajistí, aby do tohoto přezkumného postupu byly zapojeny zúčastněné strany. První takový přezkum bude dokončen nejpozději do 30. června 2016.

 

Komise případně navrhne nové hodnoty nepřímé změny ve využívání půdy na dalších úrovních rozložení, začlení emise skleníkových plynů, jež jsou důsledkem přepravy surovin, v případě uvedení nových vstupních surovin pro výrobu biopaliv na trh začlení dodatečné hodnoty a vyvine faktory pro vstupní suroviny z energetických plodin pěstovaných na půdě.

Pozměňovací návrh   77

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 7 – písm. c

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 19 – odst. 7

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

7. Komise provádí průběžně přezkum přílohy V s cílem doplnit v odůvodněných případech hodnoty pro další způsoby výroby biopaliv v případě stejných nebo jiných surovin. Tento přezkum rovněž zohlední přizpůsobení metodiky stanovené v části C přílohy V, zejména s ohledem na:

7. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 25a týkající se přizpůsobení přílohy V technickému a vědeckému pokroku, a to i doplněním hodnot pro další způsoby výroby biopaliv v případě stejných nebo jiných surovin a změnou metodiky stanovené v části C.“

 

Pokud jde o standardní hodnoty a metodiku stanovené v příloze V, je třeba věnovat zvláštní pozornost:

metodu započítávání odpadů a zbytků;

metodě započítávání odpadů a zbytků;

metodu započítávání druhotných produktů;

metodě započítávání druhotných produktů;

metodu započítávání kombinované výroby a

metodě započítávání kombinované výroby a

status zbytků zemědělských plodin jako druhotných produktů.

statutu zbytků zemědělských plodin jako druhotných produktů.

Standardní hodnoty pro bionaftu z odpadního rostlinného nebo živočišného oleje se přezkoumají co nejdříve. Pokud Komise při přezkumu dojde k závěru, že by příloha V měla být doplněna, je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 25a za účelem doplnění, nikoliv však odstranění nebo změny, odhadovaných typických a standardních hodnot v částech A, B, D a E přílohy V pro způsoby výroby biopaliv a biokapalin, u nichž nejsou v této příloze ještě konkrétní hodnoty uvedeny.“;

Standardní hodnoty pro bionaftu z odpadního rostlinného nebo živočišného oleje se přezkoumají co nejdříve.

Pozměňovací návrh   78

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 7 – písm. d

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 19 – odst. 8

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

d) odstavec 8 se nahrazuje tímto:

d) odstavec 8 se vypouští.

8. „Je-li to nutné v zájmu zajištění jednotného uplatňování části C bodu 9 přílohy V, může Komise přijmout prováděcí akty stanovící podrobné technické specifikace a definice. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3.“

 

Pozměňovací návrh   79

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 9 – písm. -a (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-a) v čl. 22 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

1. Každý členský stát předloží Komisi do 31. prosince 2011 a poté každé dva roky zprávu o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Šestá zpráva, která má být předložena do 31. prosince 2021, je poslední požadovanou zprávou.

„1. Každý členský stát předloží Komisi do 31. prosince 2011 a poté každé dva roky zprávu o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů.“;

Pozměňovací návrh   80

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 9 – písm. a

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených na seznamu v příloze IX, včetně posouzení stavu zdrojů se zaměřením na aspekty udržitelnosti související s dopadem nahrazení potravin a krmiv výrobou biopaliv, s náležitým zohledněním zásad hierarchie způsobů nakládání s odpady podle směrnice 2008/98/ES, zásady kaskádového využívání biomasy, udržení nezbytných zásob uhlíku v půdě a kvality půdy a ekosystémů;“

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených na seznamu v příloze IX, včetně posouzení stavu zdrojů se zaměřením na aspekty udržitelnosti související s dopadem nahrazení potravin a krmiv výrobou biopaliv, s náležitým zohledněním zásad hierarchie způsobů nakládání s odpady podle směrnice 2008/98/ES, zásady kaskádového využívání biomas s přihlédnutím k regionálním a místním hospodářským a technologickým podmínkám, udržení nezbytných zásob uhlíku v půdě a kvality půdy a ekosystémů;

Pozměňovací návrh   81

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 9 a (nový)

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 22 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

9a) V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Při odhadu čisté úspory emisí skleníkových plynů při používání biopaliv může členský stát pro účely zpráv uvedených v odstavci 1 použít typické hodnoty uvedené v příloze V částech A a B

2. Při odhadu čisté úspory emisí skleníkových plynů při používání biopaliv může členský stát pro účely zpráv uvedených v odstavci 1 použít typické hodnoty uvedené v příloze V částech A a B a přidá odhady emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy podle přílohy VIII.“

Pozměňovací návrh   82

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 10 – písm. b

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 23 – odst. 4

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

„4. Při podávání zpráv o úspoře emisí skleníkových plynů při používání biopaliv a biokapalin použije Komise množství nahlášená členskými státy podle čl. 22 odst. 1 druhého pododstavce písm. o), včetně předběžných průměrných hodnot odhadovaných emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy a souvisejícího rozmezí odvozeného z analýzy citlivosti podle přílohy VIII. Komise zveřejní údaje o předběžných odhadovaných emisích vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy a souvisejícím rozmezí odvozeném z analýzy citlivosti. Komise dále zhodnotí, zda a jak se odhad přímých úspor emisí změní, započítají-li se druhotné produkty v rámci substitučního přístupu.“;

„4. Při podávání zpráv o úspoře emisí skleníkových plynů při používání biopaliv a biokapalin použije Komise množství nahlášená členskými státy podle čl. 22 odst. 1 druhého pododstavce písm. o), včetně odhadovaných emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy stanovených v příloze VIII. Komise zveřejní údaje o odhadovaných emisích vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy. Komise dále zhodnotí, zda a jak se odhad přímých úspor emisí změní, započítají-li se druhotné produkty v rámci substitučního přístupu.“;

Pozměňovací návrh   83

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 10 – písm. c

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 23 – odst. 5 – písm. e

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

e) dostupnosti a udržitelnosti biopaliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených na seznamu v příloze IX, včetně posouzení dopadu nahrazení potravin a krmiv výrobou biopaliv, s náležitým zohledněním zásad hierarchie způsobů nakládání s odpady podle směrnice 2008/98/ES, zásady kaskádového využívání biomasy, udržení nezbytných zásob uhlíku v půdě a kvality půdy a ekosystémů; a

e) dostupnosti a udržitelnosti biopaliv vyrobených ze vstupních surovin uvedených na seznamu v příloze IX, včetně posouzení dopadu nahrazení potravin a krmiv výrobou biopaliv, s náležitým zohledněním zásad hierarchie způsobů nakládání s odpady podle směrnice 2008/98/ES, zásady kaskádového využívání biomasy s přihlédnutím k regionálním a místním hospodářským a technologickým podmínkám, udržení nezbytných zásob uhlíku v půdě a kvality půdy a ekosystémů; a

Pozměňovací návrh   84

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 10 – písm. c

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 23 – odst. 5 – písm. f

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

f) posouzení, zda lze zmenšit míru neurčitosti zjištěnou při analýze, z níž vycházejí odhady emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy, a zda lze přitom započítat faktor případného dopadu politik Unie, jako jsou politiky v oblasti životního prostředí, klimatu a zemědělství.“;

f) nepřímých změn ve využívání půdy ve vztahu ke všem způsobům výroby, včetně posouzení, zda lze zmenšit míru neurčitosti zjištěnou při analýze, z níž vycházejí odhady emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy, a zda lze přitom započítat faktor případného dopadu politik Unie, jako jsou politiky v oblasti životního prostředí, klimatu a zemědělství.“;

Pozměňovací návrh   85

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 11

Směrnice 2009/28/ES

Čl. 25 – odst. 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbory nevydají žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh   86

Postoj Rady

Čl. 2 – bod 12

Směrnice 2009/28/ES

Článek 25 a

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

„Článek 25a

„Článek 25a

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 5 a čl. 19 odst. 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od+.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 1a, čl. 19 odst. 5, čl. 19 odst. 6 a čl. 19 odst. 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 5 a čl. 19 odst. 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 1a, čl. 19 odst. 5, čl. 19 odst. 6 a čl. 19 odst. 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 5 a čl. 19 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud vůči němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 1a, čl. 19 odst. 5, čl. 19 odst. 6 a čl. 19 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud vůči němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“.

Pozměňovací návrh   87

Postoj Rady

Článek 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Komise do+ předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zahrnující posouzení dostupnosti nezbytných množství nákladově efektivních biopaliv na trhu Unie ze vstupních surovin nevyužívajících půdu a z nepotravinářských plodin do roku 2020, včetně nutnosti dalších kritérií pro zajištění jejich udržitelnosti, jakož i nejlepších dostupných vědeckých poznatků o emisích skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin. Zpráva bude případně doplněna návrhy na další opatření zohledňující hospodářské, sociální a environmentální aspekty. Ve zprávě se rovněž stanoví kritéria pro určení a certifikaci biopaliv a biokapalin s nízkým rizikem nepřímé změny ve využití půdy s cílem upravit případně přílohu V směrnice 98/70/ES a přílohu VIII směrnice 2009/28/ES.

1. Komise do 31. prosince 2016 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zahrnující posouzení dostupnosti nezbytných množství nákladově efektivních biopaliv na trhu Unie ze vstupních surovin nevyužívajících půdu a z nepotravinářských plodin do roku 2020 a posouzení jejich environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů, včetně nutnosti dalších kritérií pro zajištění jejich udržitelnosti, jakož i nejlepších dostupných vědeckých poznatků o emisích skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin. Zpráva bude případně doplněna návrhy na další opatření zohledňující hospodářské, sociální a environmentální aspekty.

2. Komise do 31. prosince 2017 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež na základě nejnovějších nejlepších dostupných vědeckých poznatků přezkoumá účinnost opatření zavedených touto směrnicí při omezování emisí skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin. V tomto ohledu budou součástí této zprávy nejnovější dostupné informace týkající se klíčových předpokladů ovlivňujících výsledky modelování emisí skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin, včetně naměřených tendencí v zemědělských výnosech a produktivitě, přidělování vedlejších produktů a pozorované míry změn v celosvětovém využívání půdy a odlesňování a případného dopadu politik Unie, jako jsou politiky v oblasti životního prostředí, klimatu a zemědělství, se zapojením zúčastněných stran do provádění tohoto přezkumu. Zpráva se rovněž věnuje přezkumu vývoje v oblasti certifikačních systémů pro vstupní suroviny pro výrobu biopaliv a biokapalin s nízkým rizikem nepřímé změny ve využití půdy, uvedené v příloze V směrnice 98/70/ES a příloze VIII směrnice 2009/28/ES, avšak produkované s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy prostřednictvím zmírňujících opatření na úrovni projektů, jakož i účinnosti těchto systémů.

2. Komise do 31. prosince 2017 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež na základě nejnovějších nejlepších dostupných vědeckých poznatků přezkoumá:

 

a) účinnost opatření zavedených touto směrnicí při omezování emisí skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin. V tomto ohledu budou součástí této zprávy nejnovější dostupné informace k posouzení modelování emisí skleníkových plynů vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin, včetně naměřených tendencí v zemědělských výnosech a produktivitě, alokace druhotných produktů a pozorované míry změn v celosvětovém využívání půdy a odlesňování a případného dopadu politik Unie, jako jsou politiky v oblasti životního prostředí, klimatu a zemědělství, se zapojením zúčastněných stran do provádění tohoto přezkumu;

 

b) účinnost pobídek pro biopaliva ze vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 4 písm. d) směrnice 2009/28/ES a článku 7a směrnice 98/70/ES;

 

c) dopad výroby biopaliv a biokapalin na dostupnost zdrojů v jiných odvětvích využívajících biomasu;

 

d) na základě zpráv členských států podle čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/28/ES účinnost opatření přijatých za účelem předcházení podvodům a boje proti nim;

 

e) možnost stanovení kritérií pro určení a certifikaci biopaliv a biokapalin, jež byly vyprodukovány v režimech omezujících vytěsňování produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv a biokapalin, a v souladu s kritérii udržitelnosti uvedenými ve směrnicích 98/70/ES a 2009/28/ES, za účelem případné aktualizace přílohy V směrnice 98/70/ES a přílohy VIII směrnice 2009/28/s.

K zprávě uvedené v prvním pododstavci bude případně přiložen legislativní návrh vypracovaný na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a týkající se zavedení upravených odhadovaných emisních faktorů nepřímé změny ve využívání půdy do vhodných kritérií udržitelnosti, jakož i přezkum účinnosti pobídek pro biopaliva ze vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a z nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES. Komise jako součást této zprávy, s ohledem na zprávy členských států podle čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/28/ES, posoudí účinnost opatření přijatých s cílem předcházet podvodům a bojovat proti nim, a případně předloží návrhy na další opatření, včetně návrhů dodatečných opatření, která mají být přijata na úrovni Unie.

K zprávě uvedené v prvním pododstavci budou případně přiloženy legislativní návrhy vypracované na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a týkající se:

 

a) zavedení odhadovaných emisních faktorů nepřímé změny ve využívání půdy do vhodných kritérií udržitelnosti stanovených ve směrnicích 98/70/ES a 2009/28/ES;

 

b) stanovení vhodných doplňkových kritérií udržitelnosti pro biopaliva ze vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a nepotravinářských plodin;

 

c) zavedení dalších opatření k předcházení podvodům a boji proti nim, včetně dodatečných opatření, která mají být přijata na úrovni Unie;

 

d) technicky neutrální podpory udržitelných moderních biopaliv v období po roce 2020 jako součásti rámce pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030, včetně přezkumu cílů směrnice 98/70/ES a zavedení plánu snižování emisí skleníkových plynů u pohonných hmot v odvětví dopravy po roce 2020 a zvážení možnosti zavedení po roce 2020 pověření na úrovni EU k přimíchávání moderních biopaliv, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená směrnicí 98/70/ES.

3. S ohledem na zprávy nepovinných režimů podle čl. 7c odst. 6 druhého pododstavce směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 6 druhého pododstavce směrnice 2009/28/ES Komise případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu ustanovení těchto směrnic týkajících se nepovinných režimů za účelem podpory osvědčených postupů.

3. S ohledem na zprávy nepovinných režimů podle čl. 7c odst. 6 druhého pododstavce směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 6 druhého pododstavce směrnice 2009/28/ES Komise případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu ustanovení těchto směrnic týkajících se nepovinných režimů za účelem podpory osvědčených postupů.

__________________

 

+ Pro Úř. věst: vložte prosím datum: jeden rok po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

Pozměňovací návrh   88

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. 1

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …+. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …+. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

_________

_________

+ Pro Úř. věst: vložte prosím datum dva roky po dni přijetí této směrnice.

+ Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 12 měsíců po dni přijetí této směrnice.

Pozměňovací návrh   89

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

V roce 2020 členské státy podají Komisi zprávu o plnění svých vnitrostátních cílů stanovených v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. e) směrnice 2009/28/ES, přičemž uvedou důvody pro jakékoli neplnění.

V roce 2020 členské státy podají Komisi zprávu o plnění svých vnitrostátních cílů stanovených v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. e) směrnice 2009/28/ES.

Pozměňovací návrh   90

Postoj Rady

Příloha I – bod 1

Směrnice 98/70/ES

Příloha IV – část C – bod 7

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1) V části C přílohy IV se bod 7 nahrazuje tímto:

1) V příloze IV se část C mění takto:

 

a) bod 7 se nahrazuje tímto:

„7. Anualizované hodnoty emisí pocházejících ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy, el, se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet těchto emisí se použije následující rovnice:

„7. Anualizované hodnoty emisí pocházejících ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy, el, se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet těchto emisí se použije následující rovnice:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

kde

kde

el = anualizované emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy (vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) CO2 na jednotku energie biopaliva (v megajoulech)). „Orná půda“** a „trvalé kultury“*** se považují za jeden způsob využívání půdy;

el = anualizované emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy (vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) CO2 na jednotku energie biopaliva (v megajoulech)).

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Za referenční využívání půdy se považuje využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním suroviny, přičemž se použije pozdější datum;

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Za referenční využívání půdy se považuje využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním suroviny, přičemž se použije pozdější datum;

CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečným využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). V případech, kdy dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se hodnota činitele CSA jako odhad zásoby na jednotku plochy za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, přičemž se použije situace, která nastane dříve;

CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečným využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). V případech, kdy dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se hodnota činitele CSA jako odhad zásoby na jednotku plochy za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, přičemž se použije situace, která nastane dříve; a

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako energie biopaliva na jednotku plochy za rok) a

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako energie z biopaliva na jednotku plochy za rok).“

eB = bonus ve výši 29 gCO2eq/MJ biopaliva, pokud je biomasa získávána ze znehodnocené půdy, která prošla obnovou, za podmínek stanovených v bodě 8.

 

_________

 

* Kvocient získaný vydělením molekulové hmotnosti CO2 (44,010 g/mol) molekulovou hmotností uhlíku (12,011 g/mol) se rovná 3,664.

 

** Orná půda, jak je vymezena IPCC.

 

*** Trvalými kulturami se rozumějí víceleté plodiny, jejichž kmen se zpravidla nesklízí ročně, například rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a palma olejná.“

 

Pozměňovací návrh   91

Postoj Rady

Příloha I – bod 1 – písm. a a (nové)

Směrnice 98/70/ES

Příloha IV – část C – body 8 a 9

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

aa) body 8 a 9 se zrušují.

Pozměňovací návrh   92

Postoj Rady

Příloha I – bod 2

Směrnice 98/70/ES

Příloha V – část A

 

Postoj Rady

Část A. Předběžné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy u biopaliv a biokapalin (gCO2eq/MJ)+

Skupina vstupních surovin

Průměr*

Percentilové rozmezí odvozené z analýzy citlivosti**

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na škrob

12

8 až 16

Cukry

13

4 až 17

Olejniny

55

33 až 66

________________

* Průměrné hodnoty představují vážený průměr individuálně modelovaných hodnot vstupních surovin.

** Rozmezí představuje 90 % výsledků za použití hodnot pátého a pětadevadesátého percentilu vyplývajících z analýzy. Pátý percentil udává hodnotu, pod níž se vyskytuje 5 % zjištění (tj. 5 % celkových použitých údajů vykázalo výsledky nižší než 8, 4 a 33 gCO2eq/MJ). Pětadevadesátý percentil udává hodnotu, pod níž se vyskytuje 95 % zjištění (tj. 5 % celkových použitých údajů vykázalo výsledky vyšší než 16, 17 a 66 gCO2eq/MJ).

+ Zde uváděné průměrné hodnoty představují vážený průměr individuálně modelovaných hodnot vstupních surovin. Rozsah hodnot v této příloze závisí na řadě předpokladů (jako je například zacházení s druhotnými produkty, vývoj v oblasti výnosů, zásoby uhlíku a vytěsnění jiných komodit apod.), které jsou využívány v ekonomických modelech vyvinutých pro účely tohoto odhadu. Přestože míru nespolehlivosti těchto odhadů tedy není možné plně vystihnout, byla provedena analýza citlivosti na základě výsledků vycházejících z náhodné proměnlivosti klíčových parametrů, tzv. analýza metodou Monte Carlo.

 

Pozměňovací návrh

Část A. Odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy u biopaliv a biokapalin (gCO2eq/MJ)+

Skupina vstupních surovin

Odhad emisí z nepřímé změny ve využívání půdy

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na škrob

12

Cukry

13

Olejniny

55

Pozměňovací návrh   93

Postoj Rady

Příloha II – bod 1

Směrnice 2009/28/ES

Příloha V – část C – bod 7

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1) V části C přílohy V se bod 7 nahrazuje tímto:

1) V příloze V se část C mění takto:

 

a) bod 7 se nahrazuje tímto:

„7. Anualizované hodnoty emisí pocházejících ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy, el, se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet těchto emisí se použije následující rovnice:

„7. Anualizované hodnoty emisí pocházejících ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy, el, se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet těchto emisí se použije následující rovnice:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

kde

kde

el = anualizované emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy (vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) CO2 na jednotku energie biopaliva nebo biokapalin (v megajoulech)). „Orná půda“** a „trvalé kultury“*** se považují za jeden způsob využívání půdy;

el = anualizované emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy (vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) CO2 na jednotku energie biopaliva (v megajoulech)).

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Za referenční využívání půdy se považuje využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním suroviny, přičemž se použije pozdější datum;

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Za referenční využívání půdy se považuje využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním suroviny, přičemž se použije pozdější datum;

CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečným využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). V případech, kdy dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se hodnota činitele CSA jako odhad zásoby na jednotku plochy za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, přičemž se použije situace, která nastane dříve;

CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečným využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). V případech, kdy dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se hodnota činitele CSA jako odhad zásoby na jednotku plochy za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, přičemž se použije situace, která nastane dříve; a

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako energie biopaliva nebo biokapaliny na jednotku plochy za rok) a

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako energie z biopaliva nebo biokapaliny na jednotku plochy za rok).“

eB = bonus ve výši 29 gCO2eq/MJ biopaliva nebo biokapaliny, pokud je biomasa získávána ze znehodnocené půdy, která prošla obnovou, za podmínek stanovených v bodě 8.

 

________________

 

* Kvocient získaný vydělením molekulové hmotnosti CO2 (44,010 g/mol) molekulovou hmotností uhlíku (12,011 g/mol) se rovná 3,664.

 

** Orná půda, jak je vymezena IPCC.

 

*** Trvalými kulturami se rozumějí víceleté plodiny, jejichž kmen se zpravidla nesklízí ročně, například rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a palma olejná.“

 

Pozměňovací návrh   94

Postoj Rady

Příloha II – bod 1 – písm. a a (nové)

Směrnice 2009/28/ES

Příloha V – část C – body 8 a 9

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

aa) body 8 a 9 se zrušují.

Pozměňovací návrh   95

Postoj Rady

Příloha II – bod 2

Směrnice 2009/28/ES

Příloha VIII – část A

 

Postoj Rady

Část A. Předběžné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy u vstupních surovin pro výrobu biopaliv a biokapalin (gCO2eq/MJ)+

Skupina vstupních surovin

Průměr*

Percentilové rozmezí odvozené z analýzy citlivosti**

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na škrob

12

8 až 16

Cukry

13

4 až 17

Olejniny

55

33 až 66

________________

* Průměrné hodnoty představují vážený průměr individuálně modelovaných hodnot vstupních surovin.

** Rozmezí představuje 90 % výsledků za použití hodnot pátého a pětadevadesátého percentilu vyplývajících z analýzy. Pátý percentil udává hodnotu, pod níž se vyskytuje 5 % zjištění (tj. 5 % celkových použitých údajů vykázalo výsledky nižší než 8, 4 a 33 gCO2eq/MJ). Pětadevadesátý percentil udává hodnotu, pod níž se vyskytuje 95 % zjištění (tj. 5 % celkových použitých údajů vykázalo výsledky vyšší než 16, 17 a 66 gCO2eq/MJ).

+ Zde uváděné průměrné hodnoty představují vážený průměr individuálně modelovaných hodnot vstupních surovin. Rozsah hodnot v této příloze závisí na řadě předpokladů (jako je například zacházení s druhotnými produkty, vývoj v oblasti výnosů, zásoby uhlíku a vytěsnění jiných komodit apod.), které jsou využívány v ekonomických modelech vyvinutých pro účely tohoto odhadu. Přestože míru nespolehlivosti těchto odhadů tedy není možné plně vystihnout, byla provedena analýza citlivosti na základě výsledků vycházejících z náhodné proměnlivosti klíčových parametrů, tzv. analýza metodou Monte Carlo.

 

Pozměňovací návrh

Part A. Odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy u biopaliv a biokapalin (gCO2eq/MJ)

Skupina vstupních surovin

Odhad emisí z nepřímé změny ve využívání půdy

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na škrob

12

Cukry

13

Olejniny

55

Pozměňovací návrh   96

Postoj Rady

Příloha II – bod 3

Směrnice 2009/28/ES

Příloha IX

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Příloha IX

Příloha IX

Část A. Vstupní suroviny a paliva, za jejichž příspěvek k cíli/cílům uvedenému/uvedeným v čl. 3 odst. 4 se považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu

Část A. Vstupní suroviny a paliva, jejichž příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se považuje za dvojnásobek jejich energetického obsahu a které přispívají k cíli stanovenému v čl. 3 odst. 4 druhém pododstavci písm. e)

a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních nádržích či fotobioreaktorech.

 

b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli však tříděný domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/98/ES;

b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli však tříděný domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/98/ES;

c) biologický odpad ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2008/98/ES ze soukromých domácností, na který se vztahuje tříděný sběr ve smyslu čl. 3 bodu 11 uvedené směrnice;

c) biologický odpad ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2008/98/ES ze soukromých domácností, na který se vztahuje tříděný sběr ve smyslu čl. 3 bodu 11 uvedené směrnice;

d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není vhodný pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci, včetně materiálů pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a zemědělsko-potravinářského průmyslu, jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale ne vstupní suroviny uvedené v části B této přílohy;

d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není vhodný pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci, včetně materiálů pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a zemědělsko-potravinářského průmyslu, jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale ne vstupní suroviny uvedené v části B této přílohy;

e) sláma;

e) sláma;

f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod;

f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod;

g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových plodů;

g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových plodů;

h) dehet z tálového oleje;

h) dehet z tálového oleje;

i) surový glycerin;

i) surový glycerin;

j) bagasa;

j) bagasa;

k) matoliny a vinné kaly;

k) matoliny a vinné kaly;

l) ořechové skořápky;

l) ořechové skořápky;

m) plevy;

m) plevy;

n) kukuřičné klasy zbavené zrn;

n) kukuřičné klasy zbavené zrn;

o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z dřevozpracujících odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, lignin a tálový olej;

o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z dřevozpracujících odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, lignin a tálový olej;

p) další nepotravinářské celulózové vláknoviny, jak jsou vymezeny v čl. 2 druhém pododstavci písm. s);

p) další nepotravinářské celulózové vláknoviny, jak jsou vymezeny v čl. 2 druhém pododstavci písm. s);

q) další lignocelulózové vláknoviny, jak jsou vymezeny v čl. 2 druhém pododstavci písm. r), s výjimkou pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

q) další lignocelulózové vláknoviny, jak jsou vymezeny v čl. 2 druhém pododstavci písm. r), s výjimkou pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

r) obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu.

 

 

Část Aa. Vstupní suroviny a paliva, jejichž příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se považuje za čtyřnásobek jejich energetického obsahu a které přispívají k cíli stanovenému v čl. 3 odst. 4 druhém pododstavci písm. e):

 

a) řasy (autotrofní), pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních nádržích či fotobioreaktorech;

 

b) obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu;

 

c) zachycování a využívání uhlíku pro účely dopravy;

 

d) bakterie.

Část B. Vstupní suroviny, za jejichž příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu

Část B. Vstupní suroviny, za jejichž příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu

a) použitý kuchyňský olej;

a) použitý kuchyňský olej;

b) živočišné tuky kategorií 1 a 2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009*.

b) živočišné tuky kategorií 1 a 2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009*.

 

ba) vstupní suroviny, které byly příslušnými vnitrostátními orgány určeny za odpady, zbytky, nepotravinářské celulózové vláknoviny nebo lignocelulózové vláknoviny a používaly se ve stávajících zařízeních před dnem 31. prosince 2014.

________________

________________

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).“

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).“.

(1)

Úř. věst. xxx, 16.12.2014, s. xxx.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základem mnoha pozměňovacích návrhů k této směrnici je postoj Evropského parlamentu v prvním čtení, který je podle zpravodaje dobrým výchozím bodem pro práci nově zvoleného parlamentu na tomto návrhu. Opětovné předložení pozměňovacích návrhů z postoje Parlamentu v prvním čtení kolegům umožňuje dále se účastnit důležitých diskuzí a současně respektovat kompromis, jehož Parlament dosáhl ve svém postoji v prvním čtení.

Ve směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů je stanoven závazný cíl v podobě 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy, jehož má být dosaženo do roku 2020. Směrnice 98/70/ES zavádí závazný cíl snížit do roku 2020 intenzitu skleníkových plynů z paliv používaných v silniční dopravě a nesilničních pojízdných strojích o 6 %.

Cílem návrhu, jejž Komise předložila v říjnu 2012, je zahájit přechod na politiku v oblasti biopaliv, která přinese značné úspory skleníkových plynů a současně umožní zohledňovat emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy.

K tomu účelu Komise mimo jiné navrhuje následující:

– omezit podíl, jímž konvenční biopaliva mohou přispívat k dosahování cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie;

– zlepšit účinnost postupů výroby biopaliv z hlediska emisí skleníkových plynů zvýšením prahových hodnot úspor skleníkových plynů pro nová zařízení s výhradou ochrany zařízení, která jsou již v provozu ke dni 1. července 2014;

– podpořit větší pronikání moderních biopaliv na trh umožněním toho, aby se tato paliva podílela na dosahování cílů směrnice 2009/28/ES než biopaliva konvenční.

Očekává se, že k dosažení cílů do roku 2020 mohou značně přispět biopaliva. Současně se do roku 2030 očekává nárůst emisí z odvětví dopravy. Reforma politiky Unie v oblasti biopaliv skýtá příležitost tento trend napravit.

Zpravodaj cíle Komise vítá a z velké části s nimi souhlasí. Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení v září roku 2013. Rada přijala společný postoj v prosinci 2014. Tyto dva postoje se sice v určitých ohledech shodují, což zpravodaj vítá, několik klíčových problémů však zůstává. Právě ty určí účinnost tohoto právního předpisu. Zpravodaj předložil pozměňovací návrhy, jejichž cílem je tyto klíčové problémy řešit. Řada těchto pozměňovacích návrhů vychází z postoje Evropského parlamentu v prvním čtení.

Podle zpravodaje jsou hlavní problémy následující:

– Horní hranice pro konvenční biopaliva

Evropský parlament přijal v prvním čtení postoj, v němž pro podíl konvenčních biopaliv zavedl horní hranici 6 %, která může přispět k cílům směrnic 2009/28/ES a 98/70/ES. V porovnání s horní hranicí 5 %, kterou navrhla Komise, se tedy jednalo o navýšení, a to s cílem zajistit ochranu již provedených investic. Podle Parlamentu by tato horní hranice měla platit rovněž pro finanční podporu těchto biopaliv. Zpravodaj zastává názor, že má-li být do roku 2020 dosaženo cílů směrnice 2009/28/ES a 98/70/ES a má-li být zajištěn přechod na moderní biopaliva, je nutné zavést striktní hranici pro biopaliva vyráběná z plodin pěstovaných na půdě. Zpravodaje znepokojila skutečnost, že Rada horní hranici ještě navýšila, a proto se rozhodl předložit postoj Parlamentu v prvním čtení. V zájmu soudržnosti různých politik by tato hranice měla platit také pro cíle směrnice o kvalitě paliv.

– Faktory nepřímé změny ve využívání půdy

Opomenutí dopadů nepřímé změny ve využívání půdy by ohrozilo cíle EU v oblasti klimatu pro odvětví dopravy. Ve svém postoji v prvním čtení předložil Evropský parlament pozměňovací návrh na zahrnutí těchto faktorů do uhlíkového účetnictví pro směrnici 98/70/ES počínaje rokem 2020. Tyto faktory by zůstaly ve směrnici 2009/28/ES pro účely podávání zpráv a Komise by byla povinna je do roku 2016 přezkoumat. Tento pozměňovací návrh Rada neschválila. Mimo to Rada rovněž oslabila požadavky na podávání zpráv o emisích způsobených nepřímými změnami ve využívání půdy. Rada ve svém postoji také zavádí novou koncepci „biopaliv s nízkým rizikem nepřímých změn ve využívání půdy“, která vyvolává otázky ohledně svého uplatnění v praxi. Je zjevné, že tuto koncepce je nutno dále rozpracovat.

Také u tohoto tématu se zpravodaj rozhodl použít postoj Parlamentu v prvním čtení, a to s cílem dát jasně najevo, že těmito faktory je nutné se vážně zabývat. V každém případě je třeba metodu pro odhad emisních faktorů změny ve využívání půdy důkladně přezkoumat s cílem přizpůsobit ji vědeckému a technickému pokroku.

– Cíl pro moderní biopaliva

Ve svém postoji v prvním čtení zavedl Evropský parlament závazný dílčí cíl pro moderní biopaliva, a to 0,5 % do roku 2016 a 2,5 % do roku 2020. Účelem těchto ambiciózních cílů je zavést důrazné pobídky a podpořit tak pronikání těchto paliv na trh, a to i v dlouhodobém výhledu. Zpravodaj je rozhodně přesvědčen, že v budoucí skladbě pohonných hmot je důležité moderním biopalivům vytvořit a vyhradit určitý prostor. Toho lze účinně dosáhnout stanovením zvláštního závazného cíle pro moderní biopaliva. V této souvislosti lze uvítat skutečnost, že Rada rovněž učinila krok tímto směrem. Rada nicméně navrhuje pouze nezávazné dílčí cíle s výrazně nižší referenční úrovní (0,5 %). Je velmi sporné, zda při takto nízké úrovni ambicí spolu s dalšími změnami, které Rada zavádí, vzniknou nějaké smysluplné pobídky k nezbytnému přechodu na čistší paliva.

– Politika po roce 2020

Podle zpravodaje je jedním z největších problémů aktualizace směrnic 2009/28/ES a 98/70/ES absence dlouhodobé perspektivy. Pro vytvoření dlouhodobé perspektivy v oblasti investic a pro podporu inovací v oblasti udržitelných biopaliv a dalších prostředků dekarbonizace odvětví dopravy je nutné přezkoumat nástroje a opatření směřující k ucelenému a technologicky neutrálnímu přístupu v zájmu podpory snižování emisí a energetické účinnosti dopravy v politice po roce 2020. Zpravodaj se proto rozhodl předložit pozměňovací návrhy s důrazem na nutnost zavést dlouhodobou politiku, která může do Evropy přinést investice.

Pokud se nepřipravíme, bude se Evropa potýkat s problémem celkového technologického zaostávání v oblasti udržitelných paliv. To si nemůžeme dovolit – bez ohledu na to, ve které části politické mapy se nacházíme. Nebudeme-li držet krok s výzvami, bude to znamenat konec zelenější Evropy a stejně tak Evropy otevřené pracovním místům a investicím.


POSTUP

Název

Změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů (změna nepřímého využívání půdy)

Referenční údaje

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

11.9.2013                     T7-0357/2013

Návrh Komise

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

15.1.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

21.1.2015

 

 

 

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

26

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Datum předložení

26.2.2015

Právní upozornění