Procedūra : 2012/0288(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0025/2015

Pateikti tekstai :

A8-0025/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0100

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 1053kWORD 767k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Nils Torvalds

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–       atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0595) per pirmąjį svarstymą,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A8-0025/2015),

1.      priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Tarybos pozicija

1 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(1) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB3 3 straipsnio 4 dalimi kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, kad 2020 m. jų atsinaujinančių išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų maišymas – vienas iš metodų, kuriais valstybės narės gali naudotis šiam tikslui pasiekti; tikimasi, kad jį taikant įnašas šioje srityje bus didžiausias;

(1) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB3 3 straipsnio 4 dalimi kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, kad 2020 m. jų atsinaujinančių išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų maišymas – vienas iš metodų, kuriais valstybės narės gali naudotis šiam tikslui pasiekti; tikimasi, kad jį taikant įnašas šioje srityje bus didžiausias. Kiti būdai šiam tikslui pasiekti yra energijos suvartojimo mažinimas, kuris yra būtinas, nes tikėtina, kad bus vis sunkiau tvariai pasiekti privalomą energijos iš atsinaujinančių išteklių procentinį rodiklį, jei toliau didės bendra energijos transportui paklausa, ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimas;

__________________

__________________

3 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

3 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

Pakeitimas  2

Tarybos pozicija

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(3a) nors direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB vartojami terminai „biodegalai ir skystieji bioproduktai“, jų nuostatos, įskaitant atitinkamus tvarumo kriterijus, taikomos visam atsinaujinančiam kurui, apibūdintam šiose direktyvose;

Pakeitimas  3

Tarybos pozicija

4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties žemė, anksčiau naudotos maisto ir pašarų pluošto rinkų reikmėms tenkinti, pradedamos naudoti biodegalų gamybai, minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek turės būti patenkinta intensyvinant dabartinę gamybą arba gamybos reikmėms pradedant naudoti kitą ne žemės ūkio paskirties žemę. Pastarasis atvejis yra netiesioginis žemės paskirties keitimas, o kai tai susiję su dideles anglies atsargas turinčios žemės paskirties keitimu, gali būti išmetamas didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Todėl direktyvos 98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant įtraukti nuostatas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad dabartiniai biodegalai daugiausiai gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio paskirties žemėje;

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir pluošto rinkų reikmėms tenkinti, pradedamos naudoti biodegalų gamybai, minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek turės būti patenkinta intensyvinant dabartinę gamybą arba gamybos reikmėms pradedant naudoti kitą ne žemės ūkio paskirties žemę. Pastarasis atvejis yra netiesioginis žemės paskirties keitimas, o kai tai susiję su dideles anglies atsargas turinčios žemės paskirties keitimu, gali būti išmetamas didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Todėl direktyvos 98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant įtraukti nuostatas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad dabartiniai biodegalai daugiausiai gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio paskirties žemėje; Nuostatose dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo poveikiui išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui sumažinti turėtų būti deramai paisoma poreikio apsaugoti jau padarytas investicijas;

Pakeitimas  4

Tarybos pozicija

5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis biodegalų paklausos prognozėmis ir numatomu kiekiu, išmetamu dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, tik ėtina, kad dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kad taip gali būti prarasta visa nauda, susijusi su tuo, kad naudojant atskirus biodegalus išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ar jos dalis. Taip yra dėl to, kad, kaip tikimasi, 2020 m. beveik visi biodegalai bus gaminami iš pasėlių, auginamų žemėje, kuri galėtų būti naudojama maisto ir pašarų rinkų reikmėms tenkinti. Siekiant sumažinti tokį išmetamą kiekį, tikslinga atitinkamai skirti pasėlių grupes, tokias kaip aliejiniai augalai, cukrūs ir javai ir kiti krakmolingi augalai;

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis biodegalų paklausos prognozėmis ir numatomu kiekiu, išmetamu dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo bus išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kad taip gali būti prarasta visa nauda, susijusi su tuo, kad naudojant atskirus biodegalus išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ar jos dalis. Taip yra dėl to, kad, kaip tikimasi, 2020 m. beveik visi biodegalai bus gaminami iš pasėlių, auginamų žemėje, kuri galėtų būti naudojama maisto ir pašarų rinkų reikmėms tenkinti. Siekiant sumažinti tokį išmetamą kiekį, tikslinga atitinkamai skirti pasėlių grupes, tokias kaip aliejiniai augalai, cukrūs ir javai ir kiti krakmolingi augalai. Be to, reikia skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą naujuose pažangiuose biodegalų sektoriuose, kurie nekonkuruoja su maistinėmis kultūromis, ir toliau tirti įvairių kultūrų grupių poveikį ir tiesioginiam, ir netiesioginiam žemės paskirties keitimui;

Pakeitimas  5

Tarybos pozicija

7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(7) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių pagaminti skystieji degalai bus reikalingi transporto sektoriui, kad jame būtų galima sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pažangieji biodegalai, pvz., gaminami iš atliekų ir dumblių, padeda smarkiai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o su jų naudojimu susijusi netiesioginio žemės paskirties keitimo rizika yra maža; be to, juos gaminant tiesiogiai nekonkuruojama su maisto ir pašarų rinkomis dėl žemės ūkio paskirties žemės. Todėl tikslinga skatinti gaminti daugiau tokių pažangiųjų biodegalų, nes šiuo metu jie nėra plačiai prieinami rinkoje; iš dalies dėl konkurencijos dėl viešųjų subsidijų su įsitvirtinusiomis biodegalų gamybos iš maistinių augalų technologijomis. Kiekviena valstybė narė turėtų skatinti tokių pažangiųjų biodegalų vartojimą, nacionaliniu lygiu nustatydamos teisiškai neprivalomus papildomus planinius rodiklius vykdant įpareigojimą užtikrinti, kad 2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo. Taip pat tikslinga, kad valstybės narės 2020 m. pateiktų ataskaitas apie tai, kaip pavyko pasiekti minėtus nacionalinius papildomus planinius rodiklius (tų ataskaitų apibendrinamoji ataskaita turėtų būti paskelbta), siekiant įvertinti pagal šią direktyvą nustatytų priemonių veiksmingumą pažangiųjų biodegalų skatinimo priemonėmis mažinant riziką, kad dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo bus išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Tokie pažangieji biodegalai ir jų skatinimas ir toliau turėtų būti svarbūs po 2020 m. mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro transporto sektoriuje ir plėtojant mažo anglies dioksido kiekio transporto technologijas;

(7) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių pagaminti skystieji degalai bus reikalingi transporto sektoriui, kad jame būtų galima sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pažangieji biodegalai, pvz., gaminami iš atliekų ir dumblių, padeda smarkiai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o su jų naudojimu susijusi netiesioginio žemės paskirties keitimo rizika yra maža; be to, juos gaminant tiesiogiai nekonkuruojama su maisto ir pašarų rinkomis dėl žemės ūkio paskirties žemės. Turėtų būti skatinami tokių pažangiųjų biodegalų moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir gamyba, nes šiuo metu jie nėra plačiai prieinami rinkoje; iš dalies dėl konkurencijos dėl viešųjų subsidijų su įsitvirtinusiomis biodegalų gamybos iš maistinių augalų technologijomis. Todėl tinkama nustatyti atskirą tokių pažangiųjų biodegalų vartojimo papildomą planinį rodiklį vykdant įpareigojimą užtikrinti, kad 2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo. Taip pat tikslinga, kad valstybės narės 2020 m. pateiktų ataskaitas apie tai, kaip pavyko pasiekti tą nacionalinį papildomą planinį rodiklį, siekiant įvertinti pagal šią direktyvą nustatytų priemonių veiksmingumą pažangiųjų biodegalų skatinimo priemonėmis mažinant riziką, kad dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo bus išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Tokie pažangieji biodegalai, turintys nedidelį netiesioginio žemės paskirties pakeitimo poveikį ir kuriuos naudojant labai sumažinamas bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, ir toliau turėtų būti svarbūs po minėtos datos mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro transporto sektoriuje ir plėtojant mažo anglies dioksido kiekio transporto technologijas;

Pakeitimas  6

Tarybos pozicija

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(7a) savo 2014 m. spalio 23 ir 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad kuriant 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją svarbu pabrėžti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo svarbą ir pavojus, susijusius su transporto sektoriaus priklausomybe nuo iškastinio kuro. Taip pat paragino Komisiją išnagrinėti būdus ir priemones, kuriomis būtų galima visapusiškai ir technologijų atžvilgiu neutraliai skatinti išmetamų kiekių mažinimą ir energijos efektyvumą transporto sektoriuje, elektra varomą transportą ir atsinaujinančius energijos šaltinius transporto sektoriuje ir po 2020 m.;

Pakeitimas  7

Tarybos pozicija

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(7b) turėtų būti pagerintas Direktyvos 98/70/EB, Direktyvos 2009/28/EB ir kitų Sąjungos politikos sričių teisės aktų suderinamumas siekiant užtikrinti tarpusavio sąveiką ir sustiprinti teisinį tikrumą; Direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB naudojamos atliekų ir likučių apibrėžtys turėtų būti suderintos su 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB pateiktomis apibrėžtimis1a. Siekiant palengvinti šių direktyvų taikymą valstybių narių kompetentingoms institucijoms, direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB išvardyti atliekų ir likučių srautai turėtų būti geriau identifikuojami atliekų kodais, nurodytais Europos atliekų kataloge, kuris buvo patvirtintas Komisijos sprendimu 2000/532/EB1b. Biodegalų ir skystųjų bioproduktų skatinimo priemonės pagal Direktyvą 98/70/EB ir Direktyvą 2009/28/EB turėtų atitikti Direktyvos 2008/98/EB tikslus ir paskirtį. Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą sukurti atliekas perdirbančią visuomenę, turi būti visiškai įgyvendinta Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje nustatyta atliekų hierarchija. Tam, kad šis procesas būtų palengvintas, atliekų ir likučių naudojimas biokuro ir skystųjų bioproduktų gamybai turėtų būti įtrauktas į atliekų tvarkymo planus ir atliekų prevencijos programas, kurias, remdamosi Direktyvos 2008/98/EB V skyriaus nuostatomis, parengia valstybės narės. Direktyvų 98/70/EB ir 2009/28/EB taikymas neturėtų trukdyti visapusiškai įgyvendinti Direktyvą 2008/98/EB;

 

_______________

 

1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

 

1b 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147) (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

Pakeitimas  8

Tarybos pozicija

8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(8) numatomi dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetami teršalų kiekiai, skiriasi dėl skirtingų duomenų šaltinių ir pagrindinių su žemės ūkio raida susijusių prielaidų, pavyzdžiui, žemės ūkio derliaus ir našumo tendencijų, priskyrimo šalutiniams produktams, pastebimo visuotinio žemės paskirties keitimo ir miškų naikinimo masto, kurių negali kontroliuoti biodegalų gamintojai. Nors dauguma biodegalų žaliavų gaminama Sąjungoje, numatomi dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetami teršalų kiekiai turėtų būti daugiausia išmetami už Sąjungos ribų, vietose, kur tikėtina, kad papildoma gamyba įmanoma mažiausiomis sąnaudomis. Visų pirma, su biodyzelino gamyba iš aliejinių augalų siejamam numatomam dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetamam teršalų kiekiui didelę įtaką daro prielaidos, susijusios su tropinių miškų paskirties keitimu ir durpynų drenažu už Sąjungos ribų, ir todėl svarbiausia užtikrinti, kad tokie duomenys ir prielaidos būtų peržiūrėti atsižvelgiant į naujausią turimą informaciją dėl žemės paskirties keitimo ir miškų naikinimo, be kita ko, užfiksuojant pažangą, padarytą tose srityse vykdant tarptautines programas.

(8) numatomi dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetami teršalų kiekiai, skiriasi dėl skirtingų duomenų šaltinių ir pagrindinių su žemės ūkio raida susijusių prielaidų, pavyzdžiui, žemės ūkio derliaus ir našumo tendencijų, priskyrimo šalutiniams produktams, pastebimo visuotinio žemės paskirties keitimo ir miškų naikinimo masto, kurių negali kontroliuoti biodegalų gamintojai. Svarbu užtikrinti, kad tokie duomenys ir prielaidos būtų peržiūrėti atsižvelgiant į naujausią turimą mokslinę informaciją dėl žemės paskirties keitimo ir miškų naikinimo, be kita ko, užfiksuojant pažangą, padarytą tose srityse vykdant tarptautines programas. Todėl kiekio, išmetamo dėl žemės paskirties keitimo, veiksnių apskaičiavimo metodiką, pateiktą atitinkamai direktyvų 98/70/EB ir 2009/28/EB V ir VIII prieduose, Komisija turėtų peržiūrėti atsižvelgdama į prisiderinimą prie mokslo ir technikos pažangos. Tuo tikslu, jei tai pagrįsta naujausiais turimais moksliniais duomenimis, Komisija turėtų įvertinti galimybę persvarstyti siūlomus pasėlių grupių netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnius, taip pat nustatyti veiksnius tolesnio išskaidymo lygmenimis ir įtraukti papildomas vertes, jei rinkai būtų pateikiamos naujos biodegalų žaliavos;

Pakeitimas  9

Tarybos pozicija

9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių pramonės sektorių konkurencingumą, pagal 2012 m. vasario 13 d. Komisijos komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai“ ir pagal 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“, kuriais skatinama integruotų ir diversifikuotų biologinio produktų perdirbimo įmonių statyba Europoje, didesnės paskatos pagal Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų teikiama biomasės žaliavų, kurios neturi didelės ekonominės vertės kitoms nei biodegalų gamybos reikmėms, naudojimui;

(9) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių pramonės sektorių konkurencingumą, pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą, kuriais skatinama integruotų ir diversifikuotų biologinio produktų perdirbimo įmonių statyba Europoje, didesnės paskatos pagal Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų teikiama biomasės žaliavų, kurios neturi didelės ekonominės vertės ne biodegalų gamybos reikmėms arba kurių poveikis aplinkai nėra toks, kad būtų pakenkta vietos ekosistemoms atimant žemę ir vandenį, reikalingą maistinėms kultūroms auginti, naudojimui;

Pakeitimas  10

Tarybos pozicija

10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(10) vienas iš būdų spręsti daugelį sunkumų transporto sektoriuje, taip pat kituose energetikos sektoriuose, yra didesnis elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, vartojimas. Todėl tikslinga nustatyti papildomų paskatų, kuriomis skatinama transporto sektoriuje vartoti iš atsinaujinančių išteklių pagamintą elektros energiją, ir padidinti dauginimo koeficientus, skirtus apskaičiuoti elektrifikuoto geležinkelių transporto ir elektrinių kelių transporto priemonių suvartotos iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos dalį, siekiant padidinti jų naudojimą ir skverbimąsi į rinką;

(10) vienas iš būdų spręsti daugelį sunkumų transporto sektoriuje, taip pat kituose energetikos sektoriuose, yra didesnis elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, vartojimas. Todėl tikslinga nustatyti papildomų paskatų, kuriomis skatinama transporto sektoriuje vartoti iš atsinaujinančių išteklių pagamintą elektros energiją. Be to, būtina skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir jos taupymą transporto sektoriuje;

Pakeitimas  11

Tarybos pozicija

13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(13) siekiant pasirengti perėjimui prie pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš maistinių augalų, nurodytų Direktyvos 2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir Direktyvos 98/70EB V priedo A dalyje, gaminamų biodegalų ir skystųjų bioproduktų, kuriuos galima įskaičiuoti siekiant Direktyvoje 2009/28/EB nustatytų planinių rodiklių, kiekį, neapribojant bendro tokių biodegalų ir skystųjų bioproduktų naudojimo;

(13) siekiant pasirengti perėjimui prie pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį iki 2020 m. ir vėliau, tikslinga apriboti iš maistinių augalų, nurodytų Direktyvos 2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir Direktyvos 98/70EB V priedo A dalyje, gaminamų biodegalų ir skystųjų bioproduktų, kuriuos galima įskaičiuoti siekiant Direktyvoje 2009/28/EB nustatytų planinių rodiklių, kiekį, neapribojant bendro tokių biodegalų ir skystųjų bioproduktų naudojimo;

Pakeitimas  12

Tarybos pozicija

15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(15) apie numatomą kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, turėtų būti nurodoma Komisijos ataskaitose apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą naudojant biodegalus, pagal direktyvas 98/70/EB ir 2009/28/EB. Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., iš atliekų), turėtų būti nustatytas nulinis išmetimo veiksnys;

(15) numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, turėtų būti skaičiuojamas siekiant Direktyvoje 98/70/EB nustatyto tikslo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio ciklą, siekiant skatinti biodegalus, turinčius nedidelį netiesioginio žemės paskirties pakeitimo poveikį ir to tikslo tikslumą ir patikimumą. apie numatomą kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, taip pat turėtų būti nurodoma ataskaitose apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą naudojant biodegalus, pagal direktyvas 98/70/EB ir 2009/28/EB. Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., iš atliekų), turėtų būti nustatytas nulinis išmetimo veiksnys. Komisija, remdamasi geriausiais turimais moksliniais duomenimis, turėtų nuolat peržiūrėti metodiką, taikomą vertinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, susijusį su biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamyba;

Pakeitimas  13

Tarybos pozicija

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(15a) dėl žemės paskirties keitimo siekiant auginti biodegalų gamybai naudojamus augalus neturėtų būti perkeliamos vietos ir čiabuvių bendruomenės. Taigi čiabuvių bendruomenių žemei turėtų būti taikoma ypatinga apsauga;

Pakeitimas  14

Tarybos pozicija

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(15b) Direktyvos 98/70/EB 7d straipsnio 8 dalyje ir Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, kuriomis skatinama gaminti biodegalus labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, yra tarpinė priemonė švelninant netiesioginio žemės paskirties keitimo padarinius. Šios formos nuostatos nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti suderintos su šioje direktyvoje pateiktu požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, būtų nuoseklūs.

Pakeitimas  15

Tarybos pozicija

16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(16) dėl intensyvesnių mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir žinių perdavimo didėjantis derlingumas žemės ūkio sektoriuose, viršijantis lygius, kurie būtų vyravę tuo atveju, jei biodegalų gamybai iš maistinių ir pašarinių augalų nebūtų taikomos sistemos produktyvumui didinti, taip pat antrojo derliaus metinių augalų auginimas žemėje, kuri anksčiau nebuvo naudojama antrojo derliaus metinių augalų auginimui, gali padėti sušvelninti netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį. Tiek, kiek pasiektus netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio švelninimo rezultatus nacionaliniu arba projektų lygiu galima kiekybiškai įvertinti, šia direktyva nustatytose priemonėse tokio produktyvumo padidinimas galėtų atsispindėti tiek sumažintomis apskaičiuotosiomis su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusiomis išmetamųjų teršalų vertėmis, tiek biodegalų gamybos iš maistinių ir pašarinių augalų prisidėjimu siekiant 2020 m. tikslo, susijusio su energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalimi transporto sektoriuje;

(16) didėjantis derlingumas žemės ūkio sektoriuose, viršijantis lygius, kurie būtų vyravę tuo atveju, jei biodegalų gamybai iš maistinių ir pašarinių augalų nebūtų taikomos sistemos produktyvumui didinti, arba biodegalų gamyba, vykdoma toje žemėje, kurioje buvo įvykdytas tiesioginis žemės paskirties keitimas, kuris neturėjo neigiamo poveikio ankstesnėms tos žemės ekosistemos funkcijoms, įskaitant anglies atsargų ir biologinės įvairovės apsaugą, atskirais atvejais gali padėti sušvelninti netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį daugiau nei poveikis į kurį jau atsižvelgta esamuose netiesioginio žemės paskirties keitimo modeliuose. Komisija turėtų įvertinti galimybę nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomi ir sertifikuojami biodegalai ir skystieji bioproduktai, pagaminti taikant schemas, kuriomis mažinamas gamybos kitais nei biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos tikslais išstūmimas, ir kurie buvo pagaminti laikantis atitinkamų tvarumo kriterijų;

Pakeitimas  16

Tarybos pozicija

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(17a) siekiant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo transporto srityje planinio rodiklio ir drauge kuo labiau mažinant neigiamą poveikį, susijusį su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, turėtų būti skatinamas elektros iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas, perėjimas prie kitų transporto rūšių, dažnesnis visuomeninio transporto naudojimas ir energijos vartojimo efektyvumas. Todėl vadovaudamosi Baltąja transporto knyga valstybės narės turėtų stengtis didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti bendrą energijos suvartojimą transporto srityje skatindamos elektrinių transporto priemonių skverbimąsi į rinką ir elektros iš atsinaujinančių šaltinių naudojimą transporto sistemose;

Pakeitimas  17

Tarybos pozicija

19 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(19) nors biodegalų gamyba iš maistinių ir pašarinių augalų paprastai yra siejama su netiesioginio žemės paskirties keitimo rizika, yra ir išimčių. Valstybės narės ir Komisija turėtų skatinti rengti ir naudoti schemas, kuriomis būtų galima patikimai įrodyti, kad tam tikro kiekio biodegalų žaliavų išauginimas įgyvendinant tam tikrą projektą neišstūmė auginimo kitais tikslais. Toks atvejis, pavyzdžiui, galėtų būti, kai biodegalų pagaminama tiek, koks yra papildomos gamybos dėl investicijų į produktyvumo didinimą lygis, viršijantis lygius, kurie kitu atveju būtų buvę pasiekti, arba kai biodegalų gamyba vykdoma toje žemėje, kurioje buvo įvykdytas tiesioginis žemės paskirties keitimas, kuris neturėjo didelio neigiamo poveikio ankstesnėms tos žemės ekosistemos funkcijoms, įskaitant anglies atsargų ir biologinės įvairovės apsaugą;

Išbraukta.

Pakeitimas  18

Tarybos pozicija

23 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(23) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 98/70/EB priderinti prie techninės ir mokslinės pažangos, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl papildymo biodegalų gamybos būdams taikomomis apskaičiuotomis tipinėmis ir numatytosiomis vertėmis ir leidžiamų analitinių metodų, susijusių su degalų specifikacijomis, pritaikymu ir benzino, kurio sudėtyje yra bioetanolio, leidžiamu garų slėgio nuokrypiu;

(23) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 98/70/EB priderinti prie techninės ir mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir mažinimo mechanizmo; metodinių principų ir verčių, kurios būtinos norint įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, siekiant nustatyti labai įvairias pievas; būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį metodikos; kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, apskaičiavimo metodikos; metalų priedų degaluose leidžiamo lygio; papildymo biodegalų gamybos būdams taikomomis apskaičiuotomis tipinėmis ir numatytosiomis vertėmis ir leidžiamų analitinių metodų, susijusių su degalų specifikacijomis, pritaikymu ir benzino, kurio sudėtyje yra bioetanolio, leidžiamu garų slėgio nuokrypiu;

Pakeitimas  19

Tarybos pozicija

24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(24) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 2009/28/EB priderinti prie techninės ir mokslinės pažangos, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl galimo biodegalų žaliavų ir degalų, kurių dalis siekiant tos direktyvos 3 straipsnio 4 dalyje nustatytų planinių rodiklių turėtų būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę, sąrašo galimo papildymo ir taip pat papildymo apskaičiuotomis biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos būdams taikomomis tipinėmis ir numatytosiomis vertėmis.

(24) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 2009/28/EB priderinti prie techninės ir mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl biodegalų žaliavų, kurios skaičiuojamos keletą kartų siekiant 3 straipsnio 4 dalyje nustatytų planinių rodiklių, sąrašo; transporto degalų energetinės vertės; biologiškai labai įvairios pievos nustatymo kriterijų ir arealų; kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, apskaičiavimo metodikos ir metodinių principų ir verčių, kurie būtini norint įvertinti, ar tenkinami su biodegalais ir skystaisiais bioproduktais susiję tvarumo kriterijai;

Pakeitimas  20

Tarybos pozicija

26 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(26) Komisija turėtų įvertinti remiantis geriausiais ir naujausiais turimais moksliniais įrodymais, šia direktyva nustatytų priemonių efektyvumą ribojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmestą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, ir ieškant galimybių tą poveikį toliau mažinti;

(26) Komisija turėtų įvertinti remiantis geriausiais ir naujausiais turimais moksliniais įrodymais, šia direktyva nustatytų priemonių efektyvumą ribojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmestą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, ir ieškant galimybių tą poveikį toliau mažinti. Komisija turėtų įvertinti paskatas, taikytinas biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir šios direktyvos įgyvendinimo poveikį išteklių naudojimui kituose sektoriuose.

Pakeitimas  21

Tarybos pozicija

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(26a) Komisija turėtų atlikti Sąjungos biodegalų teisės aktų peržiūrą, apsvarstydama įvairias politikos galimybes ir dabartinės subsidijų politikos ekonominį efektyvumą palyginti su investicijų į naujoviško kuro iš atsinaujinančių šaltinių mokslinius tyrimus skatinimu. Į peržiūrą reikėtų įtraukti tvarių biodegalų vaidmens skaičiavimus, taip pat ir laikotarpiu po 2020 m., atsižvelgiant, inter alia, į žaliavų prieinamumą, netiesioginį žemės paskirties keitimą, oro kokybę, įskaitant poveikį žmogaus sveikatai, ir energetinę priklausomybę;

Pakeitimas  22

Tarybos pozicija

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(26b) Svarbu, kad Komisija nedelsiant pateiktų išsamų pasiūlymą dėl ekonomiškai efektyvios ir technologijų atžvilgiu neutralios politikos sistemos po 2020 m., siekiant sukurti ilgalaikę perspektyvą investicijoms į tvarius biodegalus, kurios naudojant susijęs netiesioginio žemės paskirties keitimo pavojus yra mažas, ir kitus išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimo transporto sektoriuje metodus. Į pasiūlymą reikėtų įtraukti 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos pažangiųjų biodegalų naudojimo skatinimo priemones po 2020 m. Šiuo atžvilgiu Komisija turėtų apsvarstyti galimybę po 2020 m. nustatyti visoje Sąjungoje galiojantį įgaliojimą maišyti pažangiuosius biodegalus, galimybę paržiūrėti Direktyvos 98/70/EB tikslus ir nustatyti transporto degalų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo kreivę po 2020 m. Į pasiūlymą taip pat galėtų įtrauktas numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, faktorių nustatymas pagal atitinkamus tvarumo kriterijus

Pakeitimas  23

Tarybos pozicija

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 98/70/EB

2 straipsnio 9 a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

-1) 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„9a. „iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologinės kilmės skystieji ir dujiniai degalai“ – kitas nei biodegalai dujinis ar skystasis kuras, kurio energijos kiekis sukaupiamas iš kitų atsinaujinančių energijos šaltinių nei biomasė, kuris yra naudojamas transporte ir kurį naudojant galima pasiekti bent minimalius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslus bei tenkinantis šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus kokybei."

Pakeitimas  24

Tarybos pozicija

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 98/70/EB

2 straipsnio 11 punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

11. nedidelę netiesioginio žemės paskirties keitimo riziką keliantys biodegalai – biodegalai, kurių žaliavos nėra išvardytos V priedo A dalyje arba yra išvardytos V priedo A dalyje, tačiau kurie buvo pagaminti taikant schemas, kuriomis mažinamas gamybos kitais nei biodegalų gamybos tikslais išstūmimas, ir kurie buvo pagaminti laikantis 7b straipsnyje išdėstytų biodegalų tvarumo kriterijų. Gali būti atsižvelgiama tik į tą žaliavų kiekį, kuris atitinka faktinį išstūmimo sumažinimą, kuris buvo pasiektas taikant schemą. Tokios schemos gali būti įgyvendinamos kaip individualūs projektai vietos lygiu arba kaip politikos priemonės, taikomos visoje valstybės narės ar trečiosios šalies teritorijoje ar jos dalyje. Gamybos kitais nei biodegalų gamybos tikslais išstūmimas gali būti sumažintas, jei taikant schemą vietovėje, kurioje ji taikoma, produktyvumas viršija lygius, kurie būtų vyravę, jei tokios produktyvumo skatinimo schemos nebūtų taikomos;

Išbraukta.

Pakeitimas  25

Tarybos pozicija

1 straipsnio 2 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

7 a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

-a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Valstybės narės leidžia aviacijoje naudojamų biodegalų tiekėjams prisidėti siekiant 2 dalyje nustatyto mažinimo tikslo, jeigu tiekiami biodegalai atitinka 7b straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus.“

Pakeitimas  26

Tarybos pozicija

1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

7 a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

-aa) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia biodegalų, pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių augalų ar energetinių augalų, dalis, siekiant laikytis pirmoje pastraipoje nurodyto planinio rodiklio, neviršytų didžiausio leistino kiekio, nustatyto Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punkte.“

Pakeitimas  27

Tarybos pozicija

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 a straipsnio 5 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio įgyvendinimą, Komisija laikydamasi 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

5. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, be kita ko:

a) šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų kito kuro nei biodegalai ir energijos būvio ciklo metu, kiekio apskaičiavimo metodika;

a) šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų kito kuro nei biodegalai ir energijos būvio ciklo metu, kiekio apskaičiavimo metodika; iki 2016 m. birželio 30 d. turi būti priimta šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, susidarančio naudojant atsinaujinantį nebiologinės kilmės skystąjį ir dujinį kurą, ir anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo transporto tikslais apskaičiavimo metodika;

b) metodika, pagal kurią šio straipsnio 2 dalies tikslais anksčiau nei 2011 m. sausio 1 d. būtų aiškiai apibrėžtos pagrindinės degalų normos, grindžiamos iškastinio kuro būvio ciklo metu 2010 m. išmestu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos vienetui;

b) metodika, pagal kurią šio straipsnio 2 dalies tikslais anksčiau nei 2011 m. sausio 1 d. būtų aiškiai apibrėžtos pagrindinės degalų normos, grindžiamos iškastinio kuro būvio ciklo metu 2010 m. išmestu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos vienetui;

c) taisyklės, kuriomis būtų užtikrintas kuo vienodesnis požiūris į tai, kaip valstybės narės turi įgyvendinti šio straipsnio 4 dalį;

c) bet kokios taisyklės, reikalingos šio straipsnio 4 dalies įgyvendinimui;

d) elektrinių kelių transporto priemonių dalies apskaičiavimo metodika, kuri turi atitikti Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalį.“;

d) elektrinių kelių transporto priemonių dalies apskaičiavimo metodika, kuri turi atitikti Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas  28

Tarybos pozicija

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 a straipsnio 6 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

6. Teikdamos ataskaitas pagal 1 dalį, valstybės narės užtikrina, kad degalų tiekėjai kiekvienais metais informuotų valstybės narės paskirtą instituciją apie biodegalų gamybos būdus, biodegalų, gautų iš žaliavų, kurių kategorijos nurodytos V priedo A dalyje, kiekius ir būvio ciklo metu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energijos vienetui. Valstybės narės tuos duomenis perduoda Komisijai.

6. Teikdamos ataskaitas pagal 1 dalį, valstybės narės užtikrina, kad degalų tiekėjai kiekvienais metais informuotų valstybės narės paskirtą instituciją apie biodegalų gamybos būdus, biodegalų, gautų iš žaliavų, kurių kategorijos nurodytos V priedo A dalyje, kiekius ir būvio ciklo metu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energijos vienetui, įskaitant numatomą kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo. Valstybės narės tuos duomenis perduoda Komisijai.

Pakeitimas  29

Tarybos pozicija

1 straipsnio 3 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

7 b straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a) 1 dalis pakeičiama taip:

1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo išaugintos Bendrijos teritorijoje, ar už jos ribų, į energiją iš biodegalų 7a straipsnio tikslais atsižvelgiama tik tuo atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus.

1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo išaugintos Sąjungos teritorijoje, ar už jos ribų, į energiją iš biodegalų 7a straipsnio tikslais atsižvelgiama tik tuo atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus.

Tačiau tam, kad 7a straipsnyje nurodytais tikslais būtų atsižvelgta į biodegalus, pagamintus iš atliekų ir liekanų, išskyrus žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir miškininkystės liekanas, jie turi atitikti tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytus tvarumo kriterijus.

Tačiau tam, kad 7a straipsnyje nurodytais tikslais būtų atsižvelgta į biodegalus, pagamintus iš atliekų ir liekanų, išskyrus žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir miškininkystės liekanas, jie turi atitikti tik šio straipsnio 2 ir 4a dalyse nustatytus tvarumo kriterijus.

Pakeitimas  30

Tarybos pozicija

1 straipsnio 3 punkto a papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 b straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, naudojimo turi būti bent 60 % biodegalų, pagamintų įrenginiuose, kuriuos eksploatuoti pradedama po +, naudojimo atveju. Laikoma, kad įrenginys yra „eksploatuojamas“, jeigu jame jau vykdyta faktinė biodegalų gamyba.

2. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir skystųjų bioproduktų, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, naudojimo turi būti bent 60 % biodegalų, pagamintų įrenginiuose, kuriuos eksploatuoti pradedama po +, naudojimo atveju. Laikoma, kad įrenginys yra „eksploatuojamas“, jeigu jame jau vykdyta faktinė biodegalų gamyba.

__________________

__________________

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą.

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  31

Tarybos pozicija

1 straipsnio 3 punkto a papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 b straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų naudojimo apskaičiuojamas pagal 7d straipsnio 1 dalį.“;

Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir skystųjų bioproduktų naudojimo apskaičiuojamas pagal 7d straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas  32

Tarybos pozicija

1 straipsnio 3 punkto b papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 b straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti vienodą šios dalies pirmos pastraipos c punkto taikymą, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi kriterijai ir arealai, pagal kuriuos nustatoma, kurioms pievoms tas punktas yra taikomas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kriterijų ir arealų, pagal kuriuos nustatoma, kurioms pievoms taikomas pirmos pastraipos c punktas.“.

Pakeitimas  33

Tarybos pozicija

1 straipsnio 3 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

7 b straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ba) Įterpiama ši dalis:

 

„4a. Biodegalai, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, negaminami iš atliekų, kurioms taikomi pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslai, nustatyti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje. Valstybės narės užtikrina, kad visų atliekų ar likučių, kuriems taikoma Direktyva 2009/28/EB, naudojimas biodegalų, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, gamybai atitinka tos direktyvos 4 straipsnyje nustatytą hierarchiją. valstybės narės taip pat deramai atsižvelgia į pakopinio naudojimo principą, atsižvelgdamos į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes.“

Pakeitimas  34

Tarybos pozicija

1 straipsnio 3 punkto b b papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

7 b straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

bb) Įterpiama ši dalis:

 

„4b. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, neturi būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, nebent būtų laikomasi trečiųjų šalių su naudojimu susijusių juridinės teisės nuostatų ir nebūtų pažeidžiama nuosavybės teisė, taip pat būtų gautas jų laisvas, išankstinis ir informuotumu pagrįstas sutikimas ir dalyvautų joms atstovaujančios institucijos.“

Pakeitimas  35

Tarybos pozicija

1 straipsnio 4 punkto c papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 c straipsnio 6 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį priimami laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tokie sprendimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį priimami laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tokie sprendimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

Komisija reikalauja, kad kiekviena savanoriška schema, dėl kurios priimtas sprendimas pagal 4 dalį, ne vėliau kaip … ir po to kasmet ne vėliau kaip balandžio 30 d. Komisijai pateiktų ataskaitą dėl kiekvieno iš šios dalies trečioje pastraipoje nurodytų punktų. Paprastai ataskaita teikiama už praėjusius kalendorinius metus. Pirmoji ataskaita apima bent šešių mėnesių laikotarpį nuo … . Reikalavimas teikti ataskaitą taikomas tik toms savanoriškoms schemoms, kurios veikia jau bent 12 mėnesių.

Komisija reikalauja, kad kiekviena savanoriška schema, dėl kurios priimtas sprendimas pagal 4 dalį, ne vėliau kaip … ir po to kasmet ne vėliau kaip balandžio 30 d. Komisijai pateiktų ataskaitą dėl kiekvieno iš šios dalies trečioje pastraipoje nurodytų punktų. Paprastai ataskaita teikiama už praėjusius kalendorinius metus. Pirmoji ataskaita apima bent šešių mėnesių laikotarpį nuo …. Reikalavimas teikti ataskaitą taikomas tik toms savanoriškoms schemoms, kurios veikia jau bent 12 mėnesių.

Ne vėliau kaip … Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nagrinėjamos šios dalies antroje pastraipoje nurodytos ataskaitos, apžvelgiama, kaip veikia 4 dalyje nurodyti susitarimai arba savanoriškos schemos, dėl kurių yra priimtas sprendimas pagal šį straipsnį, ir nustatomi geriausios praktikos pavyzdžiai. Rengiant ataskaitą remiamasi geriausia turima informacija, įskaitant informaciją, gautą pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, ir praktine atitinkamų susitarimų arba schemų taikymo patirtimi. Ataskaitoje analizuojama:

Ne vėliau kaip … Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nagrinėjamos šios dalies antroje pastraipoje nurodytos ataskaitos, apžvelgiama, kaip veikia 4 dalyje nurodyti susitarimai arba savanoriškos schemos, dėl kurių yra priimtas sprendimas pagal šį straipsnį, ir nustatomi geriausios praktikos pavyzdžiai. Rengiant ataskaitą remiamasi geriausia turima informacija, įskaitant informaciją, gautą pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, ir praktine atitinkamų susitarimų arba schemų taikymo patirtimi. Ataskaitoje analizuojama:

bendrai:

bendrai:

a) auditų nepriklausomumas, sąlygos ir dažnumas, tiek atsižvelgiant į tai, kas nurodyta schemos dokumentuose tuo metu, kai Komisija atitinkamą schemą patvirtino, tiek palyginti su pramonės šakos geriausia praktika;

a) auditų nepriklausomumas, sąlygos ir dažnumas, tiek atsižvelgiant į tai, kas nurodyta schemos dokumentuose tuo metu, kai Komisija atitinkamą schemą patvirtino, tiek palyginti su pramonės šakos geriausia praktika;

b) prieinamumas, patirtis ir skaidrumas taikant metodus, pagal kuriuos nustatomi ir sprendžiami reikalavimų nesilaikymo atvejai, ypač kaip sprendžiami tie atvejai, kai schemos dalyviai padaro rimtus pažeidimus arba yra įtariami padarę rimtus pažeidimus;

b) prieinamumas, patirtis ir skaidrumas taikant metodus, pagal kuriuos nustatomi ir sprendžiami reikalavimų nesilaikymo atvejai, ypač kaip sprendžiami tie atvejai, kai schemos dalyviai padaro rimtus pažeidimus arba yra įtariami padarę rimtus pažeidimus;

c) skaidrumas, ypač atsižvelgiant į schemos prieinamumą, vertimų į taikytinas šalių ir regionų, kurie yra žaliavų kilmės šalys ir regionai, kalbas prieinamumas, galimybė susipažinti su sertifikuotų operatorių ir atitinkamų sertifikatų sąrašu ir audito ataskaitomis;

c) skaidrumas, ypač atsižvelgiant į schemos prieinamumą, vertimų į taikytinas šalių ir regionų, kurie yra žaliavų kilmės šalys ir regionai, kalbas prieinamumas, galimybė susipažinti su sertifikuotų operatorių ir atitinkamų sertifikatų sąrašu ir audito ataskaitomis;

d) suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, ypač konsultavimasis su čiabuvių ir vietos bendruomenėmis prieš priimant sprendimus kai rengiamos ir persvarstomos schemos, taip pat atliekant auditus, ir reagavimas, susijęs su jų įnašu;

d) suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, ypač konsultavimasis su čiabuvių ir vietos bendruomenėmis prieš priimant sprendimus kai rengiamos ir persvarstomos schemos, taip pat atliekant auditus, ir reagavimas, susijęs su jų įnašu;

e) bendras schemos patikimumas, ypač atsižvelgiant į taisykles dėl auditorių ir atitinkamų schemos institucijų akreditavimo, kvalifikacijos ir nepriklausomumo;

e) bendras schemos patikimumas, ypač atsižvelgiant į taisykles dėl auditorių ir atitinkamų schemos institucijų akreditavimo, kvalifikacijos ir nepriklausomumo;

f) schemos atnaujinimas atsižvelgiant į rinką, žaliavų ir sertifikuotų biodegalų kiekis pagal kilmės šalį ir rūšį, dalyvių skaičius;

f) schemos atnaujinimas atsižvelgiant į rinką, žaliavų ir sertifikuotų biodegalų kiekis pagal kilmės šalį ir rūšį, dalyvių skaičius;

g) tai, ar sistemą, pagal kurią atsekami atitikties tvarumo kriterijams, kurie numatomi dalyviui (-iams) pagal schemą, įrodymai, yra patogu naudoti ir ar ji yra veiksmingai įgyvendinama atsižvelgiant į sistemos paskirtį užkirsti kelią sukčiavimui, visų pirma nustatyti įtariamus sukčiavimo ir kitų pažeidimų atvejus, imtis su jais susijusių veiksmų bei tolesnių priemonių ir, atitinkamais atvejais, nustatytų sukčiavimo ar pažeidimų atvejų skaičius;

g) tai, ar sistemą, pagal kurią atsekami atitikties tvarumo kriterijams, kurie numatomi dalyviui (-iams) pagal schemą, įrodymai, yra patogu naudoti ir ar ji yra veiksmingai įgyvendinama atsižvelgiant į sistemos paskirtį užkirsti kelią sukčiavimui, visų pirma nustatyti įtariamus sukčiavimo ir kitų pažeidimų atvejus, imtis su jais susijusių veiksmų bei tolesnių priemonių ir, atitinkamais atvejais, nustatytų sukčiavimo ar pažeidimų atvejų skaičius;

ir konkrečiai:

ir konkrečiai:

h) subjektų galimybės gauti leidimą pripažinti ir stebėti sertifikavimo įstaigas;

h) subjektų galimybės gauti leidimą pripažinti ir stebėti sertifikavimo įstaigas;

i) sertifikavimo įstaigų pripažinimo arba akreditavimo kriterijai;

i) sertifikavimo įstaigų pripažinimo arba akreditavimo kriterijai;

j) sertifikavimo įstaigų stebėsenos vykdymo taisyklės.

j) sertifikavimo įstaigų stebėsenos vykdymo taisyklės.

Valstybė narė apie savo nacionalinę schemą gali pranešti Komisijai. Komisija tokią schemą vertina pirmumo tvarka. Sprendimas dėl tokios nacionalinės schemos atitikties šioje direktyvoje nustatytoms sąlygoms priimamas laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros siekiant sudaryti palankesnes sąlygas atitikties biodegalų tvarumo kriterijams patikrinimo schemų savitarpio dvišaliam ir daugiašaliam pripažinimui. Jei sprendimas yra teigiamas, pagal šį straipsnį nustatytomis schemomis negali būti atsisakyta taikyti tos valstybės narės schemos savitarpio pripažinimą.“;

Valstybė narė apie savo nacionalinę schemą gali pranešti Komisijai. Komisija tokią schemą vertina pirmumo tvarka. Sprendimas dėl tokios nacionalinės schemos atitikties šioje direktyvoje nustatytoms sąlygoms priimamas laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros siekiant sudaryti palankesnes sąlygas atitikties biodegalų tvarumo kriterijams patikrinimo schemų savitarpio dvišaliam ir daugiašaliam pripažinimui. Jei sprendimas yra teigiamas, pagal šį straipsnį nustatytomis schemomis negali būti atsisakyta taikyti tos valstybės narės schemos savitarpio pripažinimą.

 

Jei, atsižvelgiant į antroje pastraipoje minimą ataskaitą manoma, kad to reikia, Komisija Europos Parlamentui ir Komisijai pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šios direktyvos nuostatas, susijusias su savanoriškomis schemomis, siekiant skatinti geriausią patirtį.

Pakeitimas  36

Tarybos pozicija

1 straipsnio 5 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

7 d straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a) 1 dalis pakeičiama taip:

7a straipsnio ir 7b straipsnio 2 dalies tikslais, biodegalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas taip:

„1. 7a straipsnio ir 7b straipsnio 2 dalies tikslais, biodegalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas taip:

a) kai biodegalų gamybos būdui taikoma numatytoji sumažinto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertė yra nustatyta IV priedo A arba B dalyje, o šių biodegalų el vertė, apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 7 punktą, yra lygi nuliui arba mažesnė už nulį, naudojant tą numatytąją vertę;

a) kai biodegalų gamybos būdui taikoma numatytoji sumažinto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertė yra nustatyta IV priedo A arba B dalyje, o šių biodegalų el vertė, apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 7 punktą, yra lygi nuliui arba mažesnė už nulį, naudojant tą numatytąją vertę;

b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą pagal IV priedo C dalyje nustatytą metodiką; arba

b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą pagal IV priedo C dalyje nurodytą metodiką; arba

c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip IV priedo C dalies 1 punkte nurodytos formulės veiksnių, kai IV priedo D arba E dalyje nurodytos numatytosios išskaidytos vertės gali būti naudojamos kai kuriems veiksniams, ir faktinių verčių, apskaičiuotų pagal IV priedo C dalyje nustatytą metodiką visiems kitiems veiksniams, suma.

c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip IV priedo C dalies 1 punkte nurodytos formulės veiksnių, kai IV priedo D arba E dalyje nurodytos numatytosios išskaidytos vertės gali būti naudojamos kai kuriems veiksniams, ir faktinių verčių, apskaičiuotų pagal IV priedo C dalyje nustatytą metodiką visiems kitiems veiksniams, suma.

 

Siekiant 7a straipsnio tikslų, nuo 2020 m. ir vėliau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant degalus, būvio ciklas bus apskaičiuojamas pridedant atitinkamas V priede nurodytas vertes prie vadovaujantis pirmąja pastraipa apskaičiuoto rezultato.“

Pakeitimas  37

Tarybos pozicija

1 straipsnio 5 punkto -a a papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

7 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

-aa) įterpiama ši dalis:

 

„1a. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudojant iš atsinaujinančių išteklių pagamintą nebiologinės kilmės skystąjį ir dujinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo procedūros įtraukimo į IV priedą, kad būtų galima patikrinti, ar jais nepažeidžiamos 7b straipsnio nuostatos. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d.“

Pakeitimas  38

Tarybos pozicija

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 d straipsnio 5 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. ir po to kas dvejus metus Komisija parengia ataskaitą dėl IV priedo B ir E dalyse nustatytų apskaičiuotų tipinių ir numatytųjų verčių, ypač atkreipdama dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

5. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. ir po to kas dvejus metus Komisija parengia ir paskelbia ataskaitą dėl IV priedo B ir E dalyse nustatytų apskaičiuotų tipinių ir numatytųjų verčių, ypač atkreipdama dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytose ataskaitose nurodoma, kad remiantis naujausiais moksliniais įrodymais IV priedo B ir E dalyse nustatytas apskaičiuotas tipines ir numatytąsias vertes reikia patikslinti, Komisija prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

Jei pirmoje pastraipoje nurodytose ataskaitose nurodoma, kad remiantis naujausiais moksliniais įrodymais IV priedo B ir E dalyse nustatytas apskaičiuotas tipines ir numatytąsias vertes reikia patikslinti, Komisija pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šių verčių koregavimo.“;

Pakeitimas  39

Tarybos pozicija

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 d straipsnio 6 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

b) 6 dalis išbraukiama;

b) 6 dalis pakeičiama taip:

 

6. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir technikos pažangos, be kita ko, persvarstant siūlomas pasėlių grupės netiesioginio žemės paskirties keitimo vertes. Siekdama įvertinti ekonominius modelius, naudojamus nustatant tokio netiesioginio žemės paskirties keitimo vertes, Komisija į savo peržiūrą įtraukia naujausią prieinamą informaciją, susijusią su pagrindinėmis prielaidomis, turinčiomis įtakos modelių taikymo rezultatams, įskaitant išmatuojamas žemės ūkio derliaus ir našumo tendencijas, priskyrimą šalutiniams produktams, pastebimą pasaulinis žemės paskirties keitimą ir miškų naikinimo apimtis. Komisija užtikrina, kad suinteresuotieji subjektai būtų įtraukti į minėtos peržiūros procesą. Pirmoji peržiūra turėtų būti atlikta ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d.

 

Prireikus Komisija pasiūlo naujas netiesioginio žemės paskirties keitimo vertes tolesnio išskaidymo lygmenimis; įtraukia papildomas vertes, jei naujos biodegalų žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; peržiūri kategorijas, kurių biodegalams nustatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra lygus nuliui; ir nustato žaliavų, gaunamų iš žemėje auginamų energetinių augalų, veiksnius“.

Pakeitimas  40

Tarybos pozicija

1 straipsnio 5 punkto c papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 d straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

c) 7 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

c) 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„7. Komisija nuolat peržiūri IV priedą, kad jis, jei tai pateisinama, būtų papildytas kitiems biodegalų gamybos būdams, naudojant tas pačias arba kitas žaliavas, apskaičiuotomis vertėmis. Atliekant tą peržiūrą, be kita ko, apsvarstoma, ar nevertėtų koreguoti IV priedo C dalyje nustatytos metodikos, visų pirma dėl:

„7. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo priderinimo prie mokslo ir technikos pažangos, be kita ko, papildant jį kitų biodegalų gamybos būdų, kai naudojamos tos pačios ar kitos žaliavos, vertėmis ir pakeičiant C dalyje nustatytą metodiką.

– atliekų ir liekanų apskaitos metodo;

 

– šalutinių produktų apskaitos metodo;

 

– kogeneracijos apskaitos metodo; ir

 

– žemės ūkio produktų liekanų priskyrimo šalutiniams produktams.

 

Biodyzelinui iš augalinių arba gyvūninių aliejų atliekų taikomos numatytosios vertės turi būti peržiūrėtos kuo greičiau. Tuo atveju, jei Komisijos atliktos peržiūros rezultatai rodo, kad reikėtų papildyti IV priedą, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais įrašomos, bet ne išbraukiamos ar ne iš dalies pakeičiamos, IV priedo A, B, D ir E dalyse nurodytos apskaičiuotos tipinės ir numatytosios biodegalų gamybos būdų, kurių konkrečios vertės dar neįtrauktos į tą priedą, vertės.“;

 

Pakeitimas  41

Tarybos pozicija

1 straipsnio 5 punkto d papunktis

Direktyva 98/70/EB

7 d straipsnio 8 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

d) 8 dalis pakeičiama taip:

d) 8 dalis išbraukiama.

„8. Kai to reikia siekiant užtikrinti vienodą IV priedo C dalies 9 punkto taikymą, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatomos išsamios techninės specifikacijos ir apibrėžtys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“.

 

Pakeitimas  42

Tarybos pozicija

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 98/70/EB

8 a straipsnio 3 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Atsižvelgdami į įvertinimo, atlikto taikant 1 dalyje nurodytą testavimo metodiką, rezultatus, Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, gali patikslinti 2 dalyje MMT kiekiui degaluose nustatytą ribą.

3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 2 dalyje nurodyto degalų MMT kiekio ribos persvarstymo. Persvarstymas vykdomas remiantis vertinimo, atlikto naudojantis 1 dalyje nurodyta testavimo metodika, rezultatais. Ji gali būti sumažinta iki nulio, jeigu tai pateisinama atsižvelgiant į rizikos vertinimą. Jos negalima padidinti, nebent tai pateisinama remiantis rizikos vertinimu.

Pakeitimas  43

Tarybos pozicija

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 98/70/EB

9 straipsnio 1 dalies k punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

k) Sąjungoje suvartojamų biodegalų gamybos būdus, kiekius ir būvio ciklo metu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energijos vienetui, įskaitant numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, preliminarias vidutines vertes ir susijusį intervalą, nustatytą remiantis jautrumo analize pagal V priedą. Komisija padaro viešai prieinamais duomenis, susijusius su preliminariu numatomu kiekiu, išmetamu dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, ir susijusiu intervalu, nustatytu remiantis jautrumo analize.

k) Sąjungoje suvartojamų biodegalų gamybos būdus, kiekius ir būvio ciklo metu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energijos vienetui, įskaitant numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, vertes nustatytas pagal V priedą. Komisija padaro viešai prieinamais duomenis, susijusius su numatomu kiekiu, išmetamu dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo.

Pakeitimas  44

Tarybos pozicija

1 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Direktyva 98/70/EB

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

9a) 9 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

 

„2a. Komisija tikrina biodegalų naudojimą visomis Sąjungoje susidarančiomis sezoninėmis sąlygomis, kad būtų užtikrinta, jog dėl transporto priemonėse naudojamų biodegalų kokybės nepadidėja išmetamų teršalų, CO2 kiekis ir apskritai nepabloginamas transporto priemonių veikimas.

 

Jei reikia, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šios direktyvos I ir II priedų priderinimo prie mokslo ir technikos pažangos siekiant nustatyti specifinius parametrus, bandymų ribas ir bandymo metodus.“

Pakeitimas  45

Tarybos pozicija

1 straipsnio 11 punktas

Direktyva 98/70/EB

10 a straipsnio 2 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. 7d straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ….

2. 7a straipsnio 5 dalyje, 7b straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d straipsnio 1a, 5, 6 ir 7 dalyse, 8a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2a dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas  46

Tarybos pozicija

1 straipsnio 11 punktas

Direktyva 98/70/EB

10 a straipsnio 3 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7d straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d straipsnio 1a, 5, 6 ir 7 dalyse, 8a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2a dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas  47

Tarybos pozicija

1 straipsnio 11 punktas

Direktyva 98/70/EB

10 a straipsnio 5 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Pagal 7d straipsnio 7 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 1a, 5, 6 ir 7 dalis, 8a straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 2a dalį ir 10 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

Pakeitimas  48

Tarybos pozicija

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 98/70/EB

11 straipsnio 3 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetai nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

 

Pakeitimas  49

Tarybos pozicija

2 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

2 straipsnio 2 dalies k punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1. 2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

k) „paramos schema“ – valstybės narės arba valstybių narių grupės taikoma priemonė, schema ar mechanizmas, kuriuo skatinama naudoti atsinaujinančių išteklių energiją: mažinamos tos energijos sąnaudos, didinama kaina, už kurią ją galima parduoti, arba nustatomas atsinaujinančių išteklių energijos įpareigojimas ar kitomis priemonėmis didinama tokios energijos pirkimo apimtis. Tai apima, be kita ko, paramą investicijoms, neapmokestinimą ar mokesčių sumažinimą, mokesčių grąžinimą, paramos schemas atsinaujinančių išteklių energijos įpareigojimams vykdyti, įskaitant schemas, pagal kurias naudojamasi žaliaisiais sertifikatais, ir tiesioginio kainų rėmimo schemas, įskaitant fiksuotus supirkimo tarifus ir priemokų mokėjimus;

k) „paramos schema“ – valstybės narės arba valstybių narių grupės taikoma priemonė, schema ar mechanizmas, kuriuo skatinama naudoti atsinaujinančių išteklių energiją: mažinami tos energijos kaštai, didinama kaina, už kurią ją galima parduoti, arba nustatomas atsinaujinančių išteklių energijos įpareigojimas ar kitomis priemonėmis didinama tokios energijos pirkimo apimtis. Tai apima, be kita ko, paramą investicijoms, neapmokestinimą ar mokesčių sumažinimą, mokesčių grąžinimą, paramos schemos atsinaujinančių išteklių energijos įpareigojimams vykdyti, įskaitant schemas, pagal kurias naudojamasi žaliaisiais sertifikatais, ir tiesioginio kainų rėmimo schemas, įskaitant fiksuotus supirkimo tarifus ir priemokų mokėjimus. paramos schemos neiškreipia kitų gamybos sektorių, kuriose tradiciškai naudojamos tos pačios žaliavos, žaliavų rinkų.

Pakeitimas  50

Tarybos pozicija

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2009/28/EB

2 straipsnio 2 pastraipos p punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

p) atliekos apibrėžiamos taip, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB* 3 straipsnio 1 punkte; ši apibrėžtis neapima medžiagų, kurios buvo sąmoningai modifikuotos ar užterštos, kad atitiktų tą apibrėžtį;

p) atliekos – medžiaga ar objektas, kurio turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti, kaip apibrėžta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 1 dalį, ir kurių statusas turi būti nepriklausomai patikrinamas ir sertifikuojamas, kad laikomasi tos direktyvos 4 straipsnyje nustatytos hierarchijos, arba joms taikoma palyginama atliekų prevencijos ir tvarkymo programa. Šiai kategorijai nepriskiriamos medžiagos, kurios sąmoningai modifikuojamos ar užteršiamos, kad atitiktų tą apibrėžtį;

Pakeitimas  51

Tarybos pozicija

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2009/28/EB

2 straipsnio 2 pastraipos s punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

s) nemaistinės celiuliozės medžiagos – žaliavos, daugiausia sudarytos iš celiuliozės ir hemiceliuliozės, o lignino jose yra mažiau nei lignoceliuliozės medžiagose; jos apima maistinių ir pašarinių augalų liekanas (pavyzdžiui, šiaudai, kukurūzų kotai, išaižos ir kevalai), žolinius energetinius augalus, kuriuose yra mažai krakmolo (pavyzdžiui, sora, miskantai, didžioji arundinarija), gamybines atliekas (įskaitant maistinių ir pašarinių augalų liekanas išgavus augalinius aliejus, cukrus, krakmolus ir proteiną) ir iš biologinių atliekų gautas medžiagas;

s) nemaistinės celiuliozės medžiagos – žaliavos, daugiausia sudarytos iš celiuliozės ir hemiceliuliozės, o lignino jose yra mažiau nei lignoceliuliozės medžiagose; jos apima maistinių ir pašarinių augalų liekanas (pavyzdžiui, šiaudai, kukurūzų kotai, išaižos ir kevalai), žolinius energetinius augalus, kuriuose yra mažai krakmolo (pavyzdžiui, mėlynžiedė liucerna ir kiti azotą sulaikantys augalai, antsėliai prieš metinius javus ir aliejinius augalus ir po jų, kaktusai ir kiti CAM javai, aukštoji avižuolė, sora, miskantai, didžioji arundinarija ir kt.), gamybines atliekas (įskaitant maistinių ir pašarinių augalų liekanas išgavus augalinius aliejus, cukrus, krakmolus ir proteiną) ir iš biologinių atliekų gautas medžiagas;

Pakeitimas  52

Tarybos pozicija

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2009/28/EB

2 straipsnio t a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ta) iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologinės kilmės skystieji ir dujiniai degalai – kitas nei biodegalai dujinis ir skystasis kuras, kurio energijos kiekis sukaupiamas iš kitų atsinaujinančių energijos šaltinių nei biomasė, kuris yra naudojamas transporte ir kurį naudojant galima pasiekti bent minimalius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslus bei tenkinantis šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus kokybei.

Pakeitimas  53

Tarybos pozicija

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2009/28/EB

2 straipsnio v punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

v) nedidelę netiesioginio žemės paskirties keitimo riziką keliantys biodegalai ir skystieji bioproduktai – biodegalai ir skystieji bioproduktai, kurių žaliavos nėra išvardytos VIII priedo A dalyje arba yra išvardytos VIII priedo A dalyje, tačiau jie buvo pagaminti taikant schemas, kuriomis mažinamas gamybos kitais nei biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos tikslais išstūmimas, ir kurie buvo pagaminti laikantis 17 straipsnyje nustatytų biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijų. Gali būti atsižvelgiama tik į tą žaliavų kiekį, kuris atitinka faktinį išstūmimo sumažinimą, kuris buvo pasiektas taikant schemą. Tokios schemos gali būti įgyvendinamos kaip individualūs projektai vietos lygiu arba kaip politikos priemonės, taikomos visoje valstybės narės ar trečiosios šalies teritorijoje ar jos dalyje. Gamybos kitais nei biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos tikslais išstūmimas gali būti sumažintas, jei taikant schemą vietovėje, kurioje ji taikoma, produktyvumas viršija lygius, kurie būtų vyravę, jei tokios produktyvumo skatinimo schemos nebūtų taikomos.

Išbraukta.

Pakeitimas  54

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto a papunktis

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Siekiant laikytis šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų planinių rodiklių, didžiausia bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių augalų, dalis turi būti ne didesnė kaip energijos kiekis, atitinkantis 4 dalies d punkte nustatytą didžiausią dalį.

Siekiant laikytis šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų planinių rodiklių, didžiausia bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių augalų bei kitų žemėje auginamų energetinių augalų dalis turi būti ne didesnė kaip energijos kiekis, atitinkantis 4 dalies d punkte nustatytą didžiausią dalį.

Pakeitimas  55

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 2020 m. jos atsinaujinančių išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo.

4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 2020 m. jos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo. Valstybė narė nuo šio tikslo gali nukrypti, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

 

– valstybė narė pasiekia 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus;

 

– valstybės narės transporto sektoriuje suvartojamos energijos bendras kiekis neviršija kiekio, numatyto nacionaliniame atsinaujinančiosios energijos veiksmų plane;“

Pakeitimas  56

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto b papunkčio iv papunktis

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos d punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių augalų pagamintų biodegalų energijos dalis turi būti ne didesnė kaip 7 % galutinio transporto sektoriuje valstybėse narėse 2020 m. suvartojamo energijos kiekio;

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų, aliejinių augalų ir kitų žemėje auginamų energetinių augalų pagamintų biodegalų energijos dalis turi būti ne didesnė kaip 6 % galutinio transporto sektoriuje valstybėse narėse 2020 m. suvartojamo energijos kiekio;

Pakeitimas  57

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto b papunkčio iv papunktis

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos e punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

e) valstybės narės siekia tikslo, kad jų teritorijoje būtų sunaudojama mažiausia biodegalų, pagamintų iš žaliavų ir kitų degalų, išvardytų IX priedo A dalyje, dalis. Todėl kiekviena valstybė narė nusistato nacionalinį planinį rodiklį, kurį ji stengiasi pasiekti. Rekomenduojama tokio rodiklio vertė yra 0,5 procentinio punkto energetinės vertės, sudarančios atsinaujinančių išteklių energijos dalį, kuri bus sunaudojama visų rūšių transporto priemonėse 2020 m., kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, kurią turi atitikti biodegalai, pagaminti iš žaliavų ir kitų degalų, išvardytų IX priedo A dalyje, ir kuri laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę pagal šios pastraipos f punktą ir IX priedo A dalį. Be to, biodegalai, pagaminti iš IX priede neišvardytų žaliavų, kurios, kaip nustatė kompetentingos nacionalinės institucijos, yra atliekos, liekanos, nemaistinės celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės medžiagos, ir prieš priimant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/…/ES+ yra naudojami veikiančiuose įrenginiuose, gali būti įskaičiuoti į nacionalinį planinį rodiklį.

e) kiekviena valstybė narė užtikrina, kad biodegalų, pagamintų iš žaliavų ir kitų degalų, išvardytų IX priedo A dalyje, energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 1,25 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo.

Valstybės narės gali nusistatyti žemesnį nei 0,5 procentinio punkto rekomenduojama vertė nacionalinį planinį rodiklį dėl vienos ar kelių toliau išvardytų priežasčių:

 

i) dėl objektyvių veiksnių, pavyzdžiui, riboto tvarios biodegalų ir kitų degalų gamybos iš IX priedo A dalyje išvardytų žaliavų potencialo arba ribotos tokių biodegalų už ekonomiškai efektyvią kainą pasiūlos rinkoje, atsižvelgdamos į Direktyvos 2014/…/ES 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoje Komisijos ataskaitoje pateiktą įvertinimą;

 

ii) dėl nacionalinės transporto degalų rinkos konkrečių techninių ir klimatinių charakteristikų, pavyzdžiui, kelių transporto priemonių parko sudėties ir būklės; arba

 

iii) dėl nacionalinės politikos, pagal kurią atitinkami finansiniai ištekliai skiriami skatinimui transporto sektoriuje naudoti iš atsinaujinančių išteklių gautą elektros energiją.

 

Komisija skelbia:

 

– valstybių narių nacionalinius planinius rodiklius ir, kai taikytina, nacionalinių planinių rodiklių ir rekomenduojamos vertės skirtumo priežastis, apie kuriuos pranešama pagal Direktyvos 2014…/ES+ 4 straipsnio 2 dalį;

 

– apibendrinamąją ataskaitą apie tai, kaip valstybėms narėms pavyko pasiekti nacionalinius planinius rodiklius;

 

__________________

 

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos numerį.

 

Pakeitimas  58

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto b papunkčio iv papunktis

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos e a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ea) Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 2020 m. jos atsinaujinančių išteklių elektros energijos dalis benzino sektoriuje sudarytų bent 6,5 % galutinio tos valstybės narės transporto sektoriaus suvartojimo energijos kieko benzino sektoriuje.

Pakeitimas  59

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto b papunkčio iv papunktis

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos f punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

f) biodegalų, pagamintų iš IX priede išvardytų žaliavų, dalis laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę.

Išbraukta.

Pakeitimas  60

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto d papunktis

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti atitiktį šio straipsnio 1 ir 2 dalyse bei šioje dalyje nustatytiems planiniams rodikliams, biodegalų, pagamintų iš IX priedo A dalyje išvardytų žaliavų dalis laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę.

Siekiant užtikrinti atitiktį šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytam planiniam rodikliui, biodegalų, pagamintų iš IX priedo A dalyje išvardytų žaliavų, dalis dauginama keletą kartų iš jų energetinės vertės laikantis tame priede nustatytų taisyklių.

Pakeitimas  61

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

da) įterpiama ši dalis:

 

„4a. Ne vėliau kaip [vieni metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia rekomendacijas dėl papildomų priemonių, kurių valstybė narė gali imtis, siekdama remti ir skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir energijos taupymą transporto sektoriuje. Šiose rekomendacijose pateikiamas apytikriai apskaičiuotas energijos, kurią galima sutaupyti įgyvendinant kiekvieną iš šių priemonių, kiekis. Į energijos kiekį, atitinkantį valstybių narių įgyvendintas priemones, atsižvelgiama siekiant atlikti skaičiavimus, nurodytus 4 dalies antros pastraipos b punkte.“

Pakeitimas  62

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto b papunkčio d b dalis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

db) įterpiama ši dalis:

 

„4b. Siekdamos įvykdyti 4 dalyje nustatytą tikslą valstybės narės sumažina bendrą transporto sektoriuje sunaudojamos energijos kiekį taip, kad šiame sektoriuje mažiausiai 12 % padidintų energijos vartojimo efektyvumą, atsižvelgdamos į dabartines bendro transporto sektoriuje sunaudojamos energijos kiekio, kurį reikėtų pasiekti iki 2020 m., prognozes.“

Pakeitimas  63

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 punkto e papunktis

Direktyva 2009/28/EB

3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A dalyje pateiktas žaliavų sąrašas siekiant įrašyti, bet ne išbraukti žaliavas. Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvienos žaliavos, kuri turi būti įrašyta į IX priedo A dalyje pateiktą sąrašą. Kiekvienas deleguotasis aktas grindžiamas naujausios mokslo ir technikos pažangos analize tinkamai atsižvelgiant į atliekų hierarchijos principus, ir remiant išvadą, kad dėl atitinkamos žaliavos nesukuriamas papildomas žemės poreikis arba nesukeliamas (šalutinių) produktų, atliekų ar liekanų rinkų reikšmingo iškraipymo poveikis, išmetama gerokai mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų palyginti su iškastiniu kuru ir nekyla neigiamo poveikio aplinkai ir biologinei įvairovei pavojus.

Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A dalyje pateiktas žaliavų sąrašas. Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvienos žaliavos. Kiekvienas deleguotasis aktas grindžiamas naujausios mokslo ir technikos pažangos analize tinkamai atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus, ir remiant išvadą, kad dėl atitinkamos žaliavos nesukuriamas papildomas žemės poreikis arba nesukeliamas (šalutinių) produktų, atliekų ar liekanų rinkų reikšmingo iškraipymo poveikis, išmetama gerokai mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų palyginti su iškastiniu kuru ir nekyla neigiamo poveikio aplinkai ir biologinei įvairovei pavojus.

Pakeitimas  64

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2a) 4 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip [vieni metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] paskelbia prognozių dokumentą, kuriame nurodomos papildomos priemonės, kurių ji ketina imtis, laikydamasi 3 straipsnio 4b dalies nuostatų, ir praneša apie šį dokumentą Komisijai.“

Pakeitimas  65

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2b) 4 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3b. Kiekviena valstybė narė, vėliausiai [po metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo], paskelbia ir praneša Komisijai apie iš anksto parengtą dokumentą, kuriame nurodomos priemonės, kurių ji ketina imtis, siekdama laikytis 3 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto tikslo.“

Pakeitimas  66

Tarybos pozicija

2 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/28/EB

5 straipsnio 5 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3) 5 straipsnio 5 dalis išbraukiama.

5 straipsnio 5 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

 

„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl III priede nurodyto transporto kuro energetinės vertės priderinimo prie mokslo ir technikos pažangos.“

Pakeitimas  67

Tarybos pozicija

2 straipsnio 5 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

17 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a) 1 dalis pakeičiama taip:

1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo išaugintos Bendrijos teritorijoje, ar už jos ribų, į energiją iš biodegalų ir skystųjų bioproduktų a, b ir c punktuose nurodytais tikslais atsižvelgiama tik tuo atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus:

1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo išaugintos Sąjungos teritorijoje, ar už jos ribų, į energiją iš biodegalų ir skystųjų bioproduktų a, b ir c punktuose nurodytais tikslais atsižvelgiama tik tuo atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus ir neviršija 3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punkte nustatytų dalių:

a) atitikties šios direktyvos reikalavimams, susijusiems su nacionaliniais planiniais rodikliais, vertinimas;

a) atitikties šios direktyvos reikalavimams, susijusiems su nacionaliniais planiniais rodikliais, vertinimas;

b) atitikties atsinaujinančių išteklių energijos įpareigojimams vertinimas;

b) atitikties atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo įpareigojimams vertinimas;

c) galimybė gauti finansinę paramą už biodegalų ir skystųjų bioproduktų naudojimą.

c) galimybė gauti finansinę paramą už biodegalų ir skystųjų bioproduktų naudojimą.

Tačiau tam, kad a, b ir c punktuose nurodytais tikslais būtų atsižvelgta į biodegalus ir skystuosius bioproduktus, pagamintus iš atliekų ir liekanų, išskyrus žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir miškininkystės liekanas, jie turi atitikti tik 2 dalyje nustatytą tvarumo kriterijų.

Tačiau tam, kad a, b ir c punktuose nurodytais tikslais būtų atsižvelgta į biodegalus ir skystuosius bioproduktus, pagamintus iš atliekų ir liekanų, išskyrus žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir miškininkystės liekanas, jie turi atitikti tik 2 ir 4a dalyse nustatytą tvarumo kriterijų.

Pakeitimas  68

Tarybos pozicija

2 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 2009/28/EB

17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti vienodą šios dalies pirmos pastraipos c punkto taikymą, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi kriterijai ir arealai, pagal kuriuos nustatoma, kurioms pievoms tas punktas yra taikomas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros..

Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad galėtų apibrėžti kriterijus ir arealus ir nustatyti, kurioms pievoms taikomas pirmos pastraipos c punktas.“

Pakeitimas  69

Tarybos pozicija

2 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba) Įterpiama ši dalis:

 

„4a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais, negaminami iš atliekų, kurioms taikomi pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslai laikantis Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies. Valstybės narės užtikrina, kad visų atliekų ar likučių, kuriems taikoma Direktyva 2009/28/EB, naudojimas biodegalų ir skystųjų bioproduktų, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais, gamybai atitinka tos direktyvos 4 straipsnyje nustatytą hierarchiją. Valstybės narės taip pat deramai atsižvelgia į pakopinio naudojimo principą atsižvelgdamos į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes.“

Pakeitimas  70

Tarybos pozicija

2 straipsnio 5 punkto b b papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

17 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

bb) Įterpiama ši dalis:

 

„4b. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais, negaminami iš žaliavų, gautų iš žemės, nebent būtų laikomasi trečiųjų šalių su naudojimu susijusių teisinių nuostatų ir nebūtų pažeidžiama nuosavybės teisė, be kita ko, būtų gautas jų laisvas, išankstinis ir informuotumu pagrįstas sutikimas ir dalyvautų joms atstovaujančios institucijos.“

Pakeitimas  71

Tarybos pozicija

2 straipsnio 6 punkto –a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

-a) Įterpiama ši dalis:

 

„2a. Eurostatas renka ir skelbia išsamią informaciją apie prekybą biodegalais, pagamintais iš maistinių kultūrų, tokių kaip javai ir kiti krakmolingi augalai, cukrūs ir aliejiniai augalai. Turima prekybos duomenų informacija suskirstoma ir duomenys apie prekybą etanoliu ir prekybą biodegalais pateikiami atskirai, kadangi šiuo metu duomenys apie etanolio ir biodegalų importą ir eksportą skelbiami kartu bendroje duomenų suvestinėje, pavadintoje „biodegalai“. Pateikiant importo ir eksporto duomenis nurodoma importuotų ir valstybėse narėse suvartotų biodegalų rūšis ir apimtis. Taip pat nurodoma kilmės šalis ar šalis, iš kurios šie produktai eksportuojami į Sąjungą. Pateikiami geresni duomenys apie biologinių žaliavų ar pusgaminių importą ir eksportą, nes Eurostatas renka ir skelbia informaciją apie žaliavų importą ir eksportą, žaliavų rūšį ir kilmės šalį, įskaitant prekybą žaliavomis vidaus rinkoje ar prekybą žaliavų dalimi.“

Pakeitimas  72

Tarybos pozicija

2 straipsnio 6 punkto d papunktis

Direktyva 2009/28/EB

18 straipsnio 6 dalies 7 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Valstybė narė apie savo nacionalinę schemą gali pranešti Komisijai. Komisija tokią schemą vertina pirmumo tvarka. Sprendimas dėl tokios nacionalinės schemos, apie kurią pranešta, atitikties šioje direktyvoje nustatytoms sąlygoms priimamas laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros siekiant sudaryti palankesnes sąlygas atitikties biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijams patikrinimo schemų savitarpio dvišaliam ir daugiašaliam pripažinimui. Jei sprendimas yra teigiamas, pagal šį straipsnį nustatytomis schemomis negali būti atsisakyta taikyti tos valstybės narės schemos savitarpio pripažinimą.

Valstybė narė apie savo nacionalinę schemą gali pranešti Komisijai. Komisija tokią schemą vertina pirmumo tvarka. Sprendimas dėl tokios nacionalinės schemos, apie kurią pranešta, atitikties šioje direktyvoje nustatytoms sąlygoms priimamas laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros siekiant sudaryti palankesnes sąlygas atitikties biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijams patikrinimo schemų savitarpio dvišaliam ir daugiašaliam pripažinimui.

Pakeitimas  73

Tarybos pozicija

2 straipsnio 6 punkto e papunktis

Direktyva 2009/28/EB

18 straipsnio 8 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

8. Valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija išnagrinėja 17 straipsnio taikymą biodegalų šaltiniui ir pagal 25 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo nusprendžia, ar atitinkama valstybė narė 17 straipsnio 1 dalies tikslais gali atsižvelgti į biodegalus iš to šaltinio.“.

8. Valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija išnagrinėja 17 straipsnio taikymą biodegalų arba skystųjų bioproduktų šaltiniui ir pagal 25 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo nusprendžia, ar atitinkama valstybė narė 17 straipsnio 1 dalies tikslais gali atsižvelgti į biodegalus arba skystuosius bioproduktus iš to šaltinio.“.

Pakeitimas  74

Tarybos pozicija

2 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

-a) Įterpiama ši dalis:

 

„1a. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, susidarančio naudojant atsinaujinantį nebiologinės kilmės skystąjį ir dujinį kurą, apskaičiavimo ir anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo procedūros įtraukimo į V priedą. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d.“

Pakeitimas  75

Tarybos pozicija

2 straipsnio 7 punkto a papunktis

Direktyva 2009/28/EB

19 straipsnio 5 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d., o po to – kas dvejus metus Komisija parengia ataskaitą dėl V priedo B ir E dalyse nustatytų apskaičiuotų tipinių ir numatytųjų verčių, ypač atkreipdama dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

5. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d., o po to – kas dvejus metus Komisija parengia ir paskelbia ataskaitą dėl V priedo B ir E dalyse nustatytų apskaičiuotų tipinių ir numatytųjų verčių, ypač atkreipdama dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytose ataskaitose nurodoma, kad remiantis naujausiais moksliniais įrodymais V priedo B ir E dalyse nustatytas apskaičiuotas tipines ir numatytąsias vertes reikėtų patikslinti, Komisija prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

Jei pirmoje pastraipoje nurodytose ataskaitose nurodoma, kad remiantis naujausiais moksliniais įrodymais V priedo B ir E dalyse nustatytas apskaičiuotas tipines ir numatytąsias vertes reikia patikslinti, Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šių verčių koregavimo.“;

Pakeitimas  76

Tarybos pozicija

2 straipsnio 7 punkto b papunktis

Direktyva 2009/28/EB

19 straipsnio 6 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

b) 6 dalis išbraukiama;

b) 6 dalis pakeičiama taip:

 

„6. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai geriausių prieinamų mokslo duomenų pagrindu priimti deleguotuosius aktus dėl VIII priedo priderinimo prie mokslo ir technikos pažangos, be kita ko, persvarstant siūlomas pasėlių grupės netiesioginio žemės paskirties keitimo vertes.

 

Siekdama įvertinti ekonominius modelius, naudojamus nustatant tokio netiesioginio žemės paskirties keitimo vertes, Komisija į savo peržiūrą įtraukia naujausią prieinamą informaciją, susijusią su pagrindinėmis prielaidomis, turinčiomis įtakos modelių taikymo rezultatams, įskaitant išmatuojamas žemės ūkio derliaus ir našumo tendencijas, priskyrimą šalutiniams produktams, pastebimą pasaulinis žemės paskirties keitimą ir miškų naikinimo apimtis. Komisija užtikrina, kad suinteresuotieji subjektai būtų įtraukti į minėtos peržiūros procesą. Pirmoji peržiūra turėtų būti atlikta ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d.

 

Prireikus Komisija pasiūlo naujas netiesioginio žemės paskirties keitimo vertes tolesnio išskaidymo lygmenimis; šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų dėl žaliavų transportavimo, įtraukimą; papildomų verčių įtraukimą, jei rinkai pateikiamos naujos biodegalų žaliavos, žaliavų, gaunamų iš žemėje auginamų energetinių augalų, veiksnių nustatymą“.

Pakeitimas  77

Tarybos pozicija

2 straipsnio 7 punkto c papunktis

Direktyva 2009/28/EB

19 straipsnio 7 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

„7. Komisija nuolat peržiūri V priedą, kad jis, jei tai pateisinama, būtų papildytas kitiems biodegalų gamybos būdams, naudojant tas pačias arba kitas žaliavas, apskaičiuotomis vertėmis. Atliekant tą peržiūrą, be kita ko, apsvarstoma, ar nevertėtų koreguoti V priedo C dalyje nustatytos metodikos, visų pirma dėl:

„7. Komisijai pagal 25a straipsnį sutiekiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir technikos pažangos, be kita ko, papildant jį kitų biodegalų gamybos būdų, kai naudojamos tos pačios ar kitos žaliavos, vertėmis ir pakeičiant C dalyje nustatytą metodiką.“

 

V priede nustatytų numatytųjų verčių ir metodikos atveju ypač daug dėmesio skiriama:

– atliekų ir liekanų apskaitos metodo;

– atliekų ir liekanų apskaitos metodui;

– šalutinių produktų apskaitos metodo;

– šalutinių produktų apskaitos metodui;

– kogeneracijos apskaitos metodo; ir

– kogeneracijos apskaitos metodui; ir

– žemės ūkio produktų liekanų priskyrimo šalutiniams produktams.

– žemės ūkio produktų liekanų priskyrimui šalutiniams produktams.

Biodyzelinui iš augalinių arba gyvūninių aliejų atliekų taikomos numatytosios vertės turi būti peržiūrėtos kuo greičiau. Tuo atveju, jei Komisijos atliktos peržiūros rezultatai rodo, kad reikėtų papildyti V priedą, Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos, bet ne išbraukiamos ar iš dalies pakeičiamos, V priedo A, B, D ir E dalyse nurodytos apskaičiuotos tipinės ir numatytosios biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos būdų, kurių konkrečios vertės dar neįtrauktos į tą priedą, vertės.“;

Biodyzelinui iš augalinių arba gyvūninių aliejų atliekų taikomos numatytosios vertės turi būti peržiūrėtos kuo greičiau.

Pakeitimas  78

Tarybos pozicija

2 straipsnio 7 punkto d papunktis

Direktyva 2009/28/EB

19 straipsnio 8 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

d) 8 dalis pakeičiama taip:

d) 8 dalis išbraukiama.

„8. Kai to reikia siekiant užtikrinti vienodą V priedo C dalies 9 punkto taikymą, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatomos išsamios techninės specifikacijos ir apibrėžtys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“.

 

Pakeitimas  79

Tarybos pozicija

2 straipsnio 9 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a) 22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas dvejus metus, Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančių išteklių energiją. Paskutinė reikalaujama pateikti ataskaita yra šešta ataskaita, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas dvejus metus, Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančių išteklių energiją.“;

Pakeitimas  80

Tarybos pozicija

2 straipsnio 9 punkto a papunktis

Direktyva 2009/28/EB

22 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

i) iš IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų plėtojimas ir jų dalis, įskaitant išteklių įvertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tvarumo aspektams, susijusiems su maistui ir pašarams skirtų produktų pakeitimo biodegalų gamyba poveikiu, deramai atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus, biomasės pakopinio naudojimo principą, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;

i) iš IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų plėtojimas ir jų dalis, įskaitant išteklių įvertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tvarumo aspektams, susijusiems su maistui ir pašarams skirtų produktų pakeitimo biodegalų gamyba poveikiu, deramai atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus, biomasės pakopinio naudojimo principą atsižvelgiant į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;

Pakeitimas  81

Tarybos pozicija

2 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

22 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a) 22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Apskaičiuodama grynąjį sumažintą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, valstybė narė, teikdama 1 dalyje nurodytas ataskaitas, gali naudoti tipines V priedo A ir B dalyse nurodytas vertes.

2. Apskaičiuodama grynąjį sumažintą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, valstybė narė, teikdama 1 dalyje nurodytas ataskaitas, gali naudoti tipines V priedo A ir B dalyse nurodytas vertes ir prideda numatomą kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, kaip nurodyta VIII priede.

Pakeitimas  82

Tarybos pozicija

2 straipsnio 10 punkto b papunktis

Direktyva 2009/28/EB

23 straipsnio 4 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

„4. Teikdama ataskaitas apie išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sumažintą naudojant biodegalus ir skystuosius bioproduktus, Komisija naudoja valstybių narių pagal 22 straipsnio 1 dalies o punktą pateiktas vertes, įskaitant numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, preliminarias vidutines vertes ir susijusį intervalą, nustatytą remiantis jautrumo analize, nurodyta VIII priede. Komisija padaro viešai prieinamais duomenis, susijusius su preliminariu numatomu kiekiu, išmetamu dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, ir susijusiu intervalu, nustatytu remiantis jautrumo analize. Be to, Komisija įvertina, ar tiesioginio išmetamo kiekio sumažėjimo apskaičiavimas pasikeistų, jei taikant pakaitinį metodą būtų atsižvelgta į šalutinius produktus, ir jei pasikeistų, tai kaip.“;

„4. Teikdama ataskaitas apie išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sumažintą naudojant biodegalus ir skystuosius bioproduktus, Komisija naudoja valstybių narių pagal 22 straipsnio 1 dalies o punktą pateiktas vertes, įskaitant numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, preliminarias vidutines vertes, kaip nurodyta VIII priede. Komisija padaro viešai prieinamais duomenis, susijusius su numatomu kiekiu, išmetamu dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo. Be to, Komisija įvertina, ar tiesioginio išmetamo kiekio sumažėjimo apskaičiavimas pasikeistų, jei taikant pakaitinį metodą būtų atsižvelgta į šalutinius produktus, ir jei pasikeistų, tai kaip.“;

Pakeitimas  83

Tarybos pozicija

2 straipsnio 10 punkto c papunktis

Direktyva 2009/28/EB

23 straipsnio 5 dalies e punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

e) iš IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų prieinamumą ir tvarumą, įskaitant biodegalų gamybos vietoj maistui ir pašarui skirtų produktų daromo poveikio vertinimą, deramai atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus, biomasės pakopinio naudojimo principą, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę; ir

e) iš IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų prieinamumą ir tvarumą, įskaitant biodegalų gamybos vietoj maistui ir pašarui skirtų produktų daromo poveikio vertinimą, deramai atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus, biomasės pakopinio naudojimo principą atsižvelgiant į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę ir

Pakeitimas  84

Tarybos pozicija

2 straipsnio 10 punkto c papunktis

Direktyva 2009/28/EB

23 straipsnio 5 dalies f punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

f) vertinimą, ar galima sumažinti neapibrėžtumo intervalą, nustatytą analizėje, atliktoje apskaičiuojant dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo numatomą išmetamą kiekį, ir ar galima atsižvelgti į galimą Sąjungos politikos, pavyzdžiui, aplinkos, klimato ir žemės ūkio srityse, poveikį.“;

f) netiesioginius žemės paskirties pokyčius, atsižvelgiant į visus gamybos būdus, įskaitant vertinimą, ar galima sumažinti neapibrėžtumo intervalą, nustatytą analizėje, atliktoje apskaičiuojant dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo numatomą išmetamą kiekį, ir ar galima atsižvelgti į galimą Sąjungos politikos, pavyzdžiui, aplinkos, klimato ir žemės ūkio srityse, poveikį.“;

Pakeitimas  85

Tarybos pozicija

2 straipsnio 11 punktas

Direktyva 2009/28/EB

25 straipsnio 3 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetai nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

 

Pakeitimas  86

Tarybos pozicija

2 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2009/28/EB

25 a straipsnis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

„25a straipsnis

„25a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 3 straipsnio 5 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo.

 

2. 3 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 1a dalyje, 19 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo. . Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 5 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 1a dalyje, 19 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Pagal 3 straipsnio 5 dalį ir 19 straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nepareikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

5. Pagal 3 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 1a dalį, 19 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

Pakeitimas  87

Tarybos pozicija

3 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip+ Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje, be kita ko, įvertina, ar Sąjungos rinkoje egzistuoja biodegalų gamybos iš žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių kultūrų, galimybės, kad reikiami ekonomiškai efektyvių biodegalų kiekiai būtų užtikrinti laikotarpiui iki 2020 m. pabaigos, tai, ar nevertėtų nustatyti papildomų kriterijų jų tvarumui užtikrinti, ir įvertina su biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamyba susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, geriausius turimus mokslinius įrodymus. Atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius, prireikus kartu su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl papildomų priemonių. Ataskaitoje taip pat išdėstomi kriterijai dėl nedidelę netiesioginio žemės paskirties keitimo riziką keliančių biodegalų ir skystųjų bioproduktų identifikavimo ir sertifikavimo, siekiant prireikus patikslinti Direktyvos 98/70/EB V priedą ir Direktyvos 2009/28/EB VIII priedą.

1. Ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje, be kita ko, įvertina, ar Sąjungos rinkoje egzistuoja biodegalų gamybos iš žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių kultūrų, galimybės, kad reikiami ekonomiškai efektyvių biodegalų kiekiai būtų užtikrinti laikotarpiui iki 2020 m. pabaigos, ir jų poveikį aplinkai bei socialinį ir ekonominį poveikį, taip pat tai, ar nevertėtų nustatyti papildomų kriterijų jų tvarumui užtikrinti, ir įvertina su biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamyba susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, geriausius turimus mokslinius įrodymus. Atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius, prireikus kartu su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl papildomų priemonių.

2. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje, remdamasi geriausiais ir naujausiais turimais moksliniais įrodymais, peržiūri šia direktyva nustatytų priemonių veiksmingumą siekiant apriboti su biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamyba susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo. Šiuo atžvilgiu ataskaitoje taip pat pateikiama naujausia turima informacija apie pagrindines prielaidas, turinčias įtakos su biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamyba susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, modelių taikymo rezultatams, įskaitant įvertintas žemės ūkio derliaus ir našumo tendencijas, priskyrimą šalutiniams produktams, pastebimą pasaulinį žemės paskirties keitimą ir miškų naikinimo mastą, taip pat galimą Sąjungos politikos, pavyzdžiui, aplinkos, klimato ir žemės ūkio srityse, poveikį, į tokį peržiūros procesą įtraukiant suinteresuotuosius subjektus. Ataskaitoje taip pat nagrinėjami pokyčiai, susiję su Direktyvos 98/70/EB V priede ir Direktyvos 2009/28/EB VIII priede išvardytų nedidelę netiesioginio žemės paskirties keitimo riziką keliančių biodegalų ir skystųjų bioproduktų žaliavų, auginamų taikant projektų lygio švelninimo priemones ir todėl esant nedidelei netiesioginio žemės paskirties keitimo rizikai, sertifikavimo schemomis, ir jų veiksmingumas.

2. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje, remdamasi geriausiais ir naujausiais turimais moksliniais įrodymais, peržiūri:

 

a) šia direktyva nustatytų priemonių veiksmingumą siekiant apriboti su biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamyba susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo. Šiuo atžvilgiu ataskaitoje taip pat pateikiama naujausia turima informacija siekiant įvertinti su biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamyba susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, modelius, įskaitant įvertintas žemės ūkio derliaus ir našumo tendencijas, priskyrimą šalutiniams produktams, pastebimą pasaulinį žemės paskirties keitimą ir miškų naikinimo mastą, taip pat galimą Sąjungos politikos, pavyzdžiui, aplinkos, klimato ir žemės ūkio srityse, poveikį, į tokį peržiūros procesą įtraukiant suinteresuotuosius subjektus;

 

b) pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 98/70EB 7a straipsnį numatytų paskatų, taikytinų už biodegalus, gaminamus iš žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių kultūrų, veiksmingumą;

 

c) biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos poveikį galimybei naudotis ištekliais kituose biomasę naudojančiuose sektoriuose;

 

d) priemonių, kurių buvo imtasis siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir su juo kovoti, veiksmingumą, atsižvelgdama į valstybių narių ataskaitas pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 5 dalį;

 

e) galimybę nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomi ir sertifikuojami biodegalai ir skystieji bioproduktai, pagaminti taikant schemas, kuriomis mažinamas gamybos kitais nei biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos tikslais išstūmimas, ir laikantis tvarumo kriterijų, numatytų Direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB, prireikus siekiant atnaujinti Direktyvos 98/70/EB V priedą ir Direktyvos 2009/28/EB VIII priedą;

Kai tinkama, prie pirmoje pastraipoje nurodytos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pagrįstas geriausiais turimais moksliniais įrodymais, siekiant patikslintus numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo kriterijus, taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalį numatytų paskatų, taikytinų už biodegalus, gaminamus iš žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių kultūrų, apžvalga. Toje ataskaitoje Komisija, atsižvelgdama į valstybių narių ataskaitas pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 5 dalį, įvertina priemonių, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir su juo kovoti, veiksmingumą, ir prireikus teikia pasiūlymus dėl tolesnių priemonių, be kita ko, dėl papildomų priemonių, kurių reikėtų imtis Sąjungos lygiu.

Kai tinkama, prie pirmoje pastraipoje nurodytos ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pagrįsti geriausiais turimais moksliniais įrodymais, siekiant:

 

a) numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, veiksnius įtraukti į atitinkamus Direktyvų 98/70EB ir 2009/28/EB tvarumo kriterijus;

 

b) nustatyti atitinkamus tvarumo kriterijus biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių kultūrų;

 

c) nustatyti tolesnes priemones, skirtas užkirsti kelią sukčiavimui ir su juo kovoti, įskaitant papildomas priemones, kurių reikėtų imtis Sąjungos lygiu;

 

d) skatinti pažangiųjų biodegalų naudojimą po 2020 m. technologijų atžvilgiu neutraliu būdu pagal 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, tai pat paržiūrėti Direktyvos 98/70/EB tikslus ir nustatyti transporto degalų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo kreivę po 2020 m. ir apsvarstyti galimybę po 2020 m. nustatyti visoje Sąjungoje galiojantį įgaliojimą maišyti pažangiuosius biodegalus, atitinkančius Direktyvoje 98/70/EB nustatytus tvarumo kriterijus.

3. Komisija, prireikus atsižvelgdama į savanoriškų schemų ataskaitas pagal Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 6 dalies antrą pastraipą ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl dalinio minėtų direktyvų nuostatų dėl savanoriškų schemų keitimo siekiant propaguoti geriausią praktiką.

3. Komisija, prireikus atsižvelgdama į savanoriškų schemų ataskaitas pagal Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 6 dalies antrą pastraipą ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl dalinio minėtų direktyvų nuostatų dėl savanoriškų schemų keitimo siekiant propaguoti geriausią praktiką.

__________________

 

+ OL: prašom įrašyti datą: vieni metai po šios direktyvos įsigaliojimo.

 

Pakeitimas  88

Tarybos pozicija

4 straipsnio 1 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip …+ įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip …+ įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi ššios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

_________

_________

+ OL: prašom įrašyti datą: 24 mėnesiai po šios direktyvos priėmimo dienos.

+ OL: prašom įrašyti datą: 12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo dienos.

Pakeitimas  89

Tarybos pozicija

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2020 m. valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitas apie tai, kaip joms pavyko pasiekti atitinkamus nacionalinius planinius rodiklius, nustatytus pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies e punktą, nurodydamos visų nesėkmių priežastis.

2020 m. valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitas apie tai, kaip joms pavyko pasiekti atitinkamus nacionalinius planinius rodiklius, nustatytus pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies e punktą.

Pakeitimas  90

Tarybos pozicija

I priedo 1 punktas

Direktyva 98/70/EB

IV priedo C dalies 7 punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1) IV priedo C dalies 7 punktas pakeičiamas taip:

1) IV priedo C dalis iš dalies keičiama taip:

 

a) 7 punktas pakeičiamas taip:

„7. Dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas kiekis el apskaičiuojamas bendrą išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis 20 metų laikotarpiui. Tam išmetamam kiekiui apskaičiuoti taikoma tokia taisyklė:

„7. Dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas kiekis, el, apskaičiuojamas bendrą išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis 20 metų laikotarpiui. Tam išmetamam kiekiui apskaičiuoti taikoma tokia taisyklė:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

kai

kai

el = dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento masė (gramais) biodegalų energijos vienetui (megadžauliais)). „Pasėlių žemė“** ir „daugiamečių pasėlių žemė“*** laikomos viena žemės paskirtimi;

el = dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento masė (gramais) biodegalų energijos vienetui (megadžauliais));

CSR = su etalonine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. arba 20 metų iki žaliavos gavimo, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė;

CSR = su etalonine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. arba 20 metų iki žaliavos gavimo, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė;

CSA = su faktine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Tais atvejais, kai anglies atsargos susikaupia per daugiau kaip vienerius metus, CSA vertė yra numatomos atsargos ploto vienetui po 20 metų arba, jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus brandą;

CSA = su faktine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Tais atvejais, kai anglies atsargos susikaupia per daugiau kaip vienerius metus, CSA vertė yra numatomos atsargos ploto vienetui po 20 metų arba, jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus brandą ir

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas kaip biodegalų energija ploto vienetui per metus) ir ir

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas kaip biodegalų energija ploto vienetui per metus)“.

eB –29 gCO2eq/MJ biodegalų priedas, jei biomasė gauta iš atkurtos nualintos žemės 8 punkte nustatytomis sąlygomis.

 

_________

 

* Dalmuo, gautas dalijant CO2 molekulinį svorį (44,010 g/mol) iš anglies molekulinio svorio (12,011 g/mol), yra lygus 3,664.

 

** Pasėlių žemė pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos apibrėžtį.

 

*** Daugiamečiai pasėliai apibrėžiami kaip daugiamečiai augalai, kurių stiebai paprastai nėra kasmet nupjaunami, pavyzdžiui, trumpos rotacijos želdiniai ir alyvpalmės.“.

 

Pakeitimas  91

Tarybos pozicija

I priedo 1 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 98/70/EB

IV priedo C dalies 8 ir 9 punktai

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

aa) 8 ir 9 punktai išbraukiami.

Pakeitimas  92

Tarybos pozicija

I priedo 2 punktas

Direktyva 98/70/EB

V priedo A dalis

 

Tarybos pozicija

A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs preliminarus numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo (gCO2eq/MJ)+

Žaliavų grupė

Vidurkis*

Procentilių intervalas, gautas atlikus jautrumo analizę**

Javai ir kiti krakmolingi augalai

12

8–16

Cukrūs

13

417

Aliejiniai augalai

55

3366

________________

* Čia nurodytos vidutinės vertės atitinka individualiai modeliuotų žaliavų verčių svertinį vidurkį.

** Čia pateikiamas intervalas atspindi 90 % rezultatų naudojant penktojo ir devyniasdešimt penktojo procentilio vertes, gautas atlikus analizę. Penktasis procentilis reiškia vertę, žemiau kurios buvo nustatyta 5 % rezultatų (t. y. 5 % visų naudotų duomenų atveju rezultatai buvo mažesni nei 8, 4 ir 33 gCO2eq/MJ). Devyniasdešimt penktasis procentilis reiškia vertę, žemiau kurios buvo nustatyta 95 % rezultatų (t. y. 5 % visų naudotų duomenų atveju rezultatai buvo didesni nei 16, 17 ir 66 gCO2eq/MJ). B dalis.

+ Čia nurodytos vidutinės vertės atitinka individualiai modeliuotų žaliavų verčių svertinį vidurkį. Priede pateikiamų verčių dydį lemia įvairios jų kiekiui apskaičiuoti parengtuose ekonominiuose modeliuose naudojamos prielaidos (pavyzdžiui, šalutinių produktų apdorojimas, derliaus pokyčiai, anglies atsargos, kitų produktų išstūmimas ir pan.). Nors dėl šios priežasties neįmanoma iki galo apibūdinti su tokiais skaičiavimais susijusio neapibrėžtumo intervalo, buvo atlikta pagrindinių parametrų atsitiktiniu kintamumu grindžiama rezultatų jautrumo analizė – vadinamoji Monte Karlo analizė.

 

Pakeitimas

A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo (gCO2eq/MJ)

Žaliavų grupė

Numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo

Javai ir kiti krakmolingi augalai

12

Cukrūs

13

Aliejiniai augalai

55

Pakeitimas  93

Tarybos pozicija

II priedo 1 punktas

Direktyva 2009/28/EB

V priedo C dalies 7 punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1) V priedo C dalies 7 punktas pakeičiamas taip:

1) V priedo C dalis iš dalies keičiama taip:

 

a) 7 punktas pakeičiamas taip:

„7. Dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas kiekis el apskaičiuojamas bendrą išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis 20 metų laikotarpiui. Tam išmetamam kiekiui apskaičiuoti taikoma tokia taisyklė:

„7. Dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas kiekis el apskaičiuojamas bendrą išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis 20 metų laikotarpiui. Tam išmetamam kiekiui apskaičiuoti taikoma tokia taisyklė:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

kai

kai

el = dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento masė (gramais) biodegalų ar skystųjų bioproduktų energijos vienetui (megadžauliais)); „Pasėlių žemė“** ir „daugiamečių pasėlių žemė“*** laikomos viena žemės paskirtimi;

el = dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, metams apskaičiuotas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento masė (gramais) biodegalų energijos vienetui (megadžauliais));

CSR = su etalonine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. arba 20 metų iki žaliavos gavimo, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė;

CSR su etalonine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. arba 20 metų iki žaliavos gavimo, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė;

CSA = su faktine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Tais atvejais, kai anglies atsargos susikaupia per daugiau kaip vienerius metus, CSA vertė yra numatomos atsargos ploto vienetui po 20 metų arba, jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus brandą;

CSA = su faktine žemės paskirtimi susijusios anglies atsargos ploto vienetui (išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). Tais atvejais, kai anglies atsargos susikaupia per daugiau kaip vienerius metus, CSA vertė yra numatomos atsargos ploto vienetui po 20 metų arba, jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus brandą ir

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas kaip biodegalų arba skystųjų bioproduktų energija ploto vienetui per metus) ir

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas kaip biodegalų arba skystųjų bioproduktų energija ploto vienetui per metus).“

eB = 29 g CO2eq/MJ biodegalų arba skystojo bioprodukto priedas, jei biomasė gauta iš atkurtos nualintos žemės 8 punkte nustatytomis sąlygomis.

 

________________

 

* Dalmuo, gautas dalijant CO2 molekulinį svorį (44,010 g/mol) iš anglies molekulinio svorio (12,011 g/mol), yra lygus 3,664.

 

** Pasėlių žemė pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos apibrėžtį.

 

***Daugiamečiai pasėliai apibrėžiami kaip daugiamečiai augalai, kurių stiebai paprastai nėra kasmet nupjaunami, pavyzdžiui, trumpos rotacijos želdiniai ir alyvpalmės“.

 

Pakeitimas  94

Tarybos pozicija

II priedo 1 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/28/EB

V priedo C dalies 8 ir 9 punktai

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

aa) 8 ir 9 punktai išbraukiami.

Pakeitimas  95

Tarybos pozicija

II priedo 2 punktas

Direktyva 2009/28/EB

Annex VIII – part A

 

Tarybos pozicija

A dalis. Su biodegalų ir skystųjų bioproduktų žaliavų naudojimu susijęs preliminarus numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo (gCO2eq/MJ)+

Žaliavų grupė

Vidurkis*

Procentilių intervalas, gautas atlikus jautrumo analizę**

Javai ir kiti krakmolingi augalai

12

816

Cukrūs

13

417

Aliejiniai augalai

55

3366

________________

* Čia nurodytos vidutinės vertės atitinka individualiai modeliuotų žaliavų verčių svertinį vidurkį.

** Čia pateikiamas intervalas atspindi 90 % rezultatų naudojant penktojo ir devyniasdešimt penktojo procentilio vertes, gautas atlikus analizę. Penktasis procentilis reiškia vertę, žemiau kurios buvo nustatyta 5 % rezultatų (t. y. 5 % visų naudotų duomenų atveju rezultatai buvo mažesni nei 8, 4 ir 33 gCO2eq/MJ). Devyniasdešimt penktasis procentilis reiškia vertę, žemiau kurios buvo nustatyta 95 % rezultatų (t. y. 5 % visų naudotų duomenų atveju rezultatai buvo didesni nei 16, 17 ir 66 gCO2eq/MJ). B dalis.

+ Čia nurodytos vidutinės vertės atitinka individualiai modeliuotų žaliavų verčių svertinį vidurkį. Priede pateikiamų verčių dydį lemia įvairios jų kiekiui apskaičiuoti parengtuose ekonominiuose modeliuose naudojamos prielaidos (pavyzdžiui, šalutinių produktų apdorojimas, derliaus pokyčiai, anglies atsargos, kitų produktų išstūmimas ir pan.). Nors dėl šios priežasties neįmanoma iki galo apibūdinti su tokiais skaičiavimais susijusio neapibrėžtumo intervalo, buvo atlikta pagrindinių parametrų atsitiktiniu kintamumu grindžiama rezultatų jautrumo analizė – vadinamoji Monte Karlo analizė.

 

Pakeitimas

 

A dalis. Su biodegalų ir skystųjų bioproduktų naudojimu susijęs numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo (gCO2eq/MJ)

Žaliavų grupė

Numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo

Javai ir kiti krakmolingi augalai

12

Cukrūs

13

Aliejiniai augalai

55

Pakeitimas  96

Tarybos pozicija

II priedo 3 punktas

Direktyva 2009/28/EB

IX priedas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

IX priedas

IX priedas

A dalis. Žaliavos ir degalai, kurių dalis siekiant 3 straipsnio 4 dalies nurodyto (-ų) planinio (ių) rodiklio (-ių) turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę

A dalis. Žaliavos ir degalai, kurių dalis siekiant 3 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto planinio rodiklio turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę ir kuriais prisidedama siekiant 3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkte nurodyto 2,5 % planinio rodiklio

a) Dumbliai, jeigu jie auginami sausumoje esančiuose vandens telkiniuose ar fotobioreaktoriuose.

 

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų (išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, kurioms taikomi perdirbimo planiniai rodikliai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės dalis.

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų (išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, kurioms taikomi perdirbimo planiniai rodikliai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės dalis.

c) Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 4 punkte apibrėžtos biologinės atliekos iš privačių namų ūkių, kurioms turi būti taikomas atskiras surinkimas, kaip apibrėžta tos direktyvos 3 straipsnio 11 punkte.

c) Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 4 punkte apibrėžtos biologinės atliekos iš privačių namų ūkių, kurioms turi būti taikomas atskiras surinkimas, kaip apibrėžta tos direktyvos 3 straipsnio 11 punkte.

d) Maisto ar pašarų tiekimo grandinėje netinkama naudoti pramoninių atliekų, įskaitant mažmeninės bei didmeninės prekybos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ir žuvies bei akvakultūros pramonės medžiagas, išskyrus šio priedo B dalyje išvardytas žaliavas, biomasės dalis.

d) Maisto ar pašarų tiekimo grandinėje netinkama naudoti pramoninių atliekų, įskaitant mažmeninės bei didmeninės prekybos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ir žuvies bei akvakultūros pramonės medžiagas, išskyrus šio priedo B dalyje išvardytas žaliavas, biomasės dalis.

e) Šiaudai.

e) Šiaudai.

f) Gyvulių mėšlas ir nuotekų šlamas.

f) Gyvulių mėšlas ir nuotekų šlamas.

g) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

g) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

h) Talo alyvos derva.

h) Talo alyvos derva.

i) Neapdorotas glicerinas.

i) Neapdorotas glicerinas.

j) Cukranendrių išspaudos.

j) Cukranendrių išspaudos.

k) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.

k) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.

l) Riešutų kevalai.

l) Riešutų kevalai.

m) Išaižos.

m) Išaižos.

n) Burbuolių kotai, nuo kurių pašalintos kukurūzų sėklos.

n) Burbuolių kotai, nuo kurių pašalintos kukurūzų sėklos.

o) Miškininkystės ir miškininkystės pramonės atliekų ir liekanų, t. y. žievių, šakų, nekomercinio retinimo kirtimų medienos, lapų, spyglių, medžių viršūnių, pjuvenų, medienos drožlių, juodųjų nuovirų, rudųjų nuovirų, pluošto atliekų, lignino ir talo alyvos, biomasės dalis.

o) Miškininkystės ir miškininkystės pramonės atliekų ir liekanų, t. y. žievių, šakų, nekomercinio retinimo kirtimų medienos, lapų, spyglių, medžių viršūnių, pjuvenų, medienos drožlių, juodųjų nuovirų, rudųjų nuovirų, pluošto atliekų, lignino ir talo alyvos, biomasės dalis.

p) Kitos nemaistinės celiuliozės medžiagos, kaip apibrėžta 2 straipsnio antros pastraipos s punkte.

p) Kitos nemaistinės celiuliozės medžiagos, kaip apibrėžta 2 straipsnio antros pastraipos s punkte.

q) Kitos lignoceliuliozės medžiagos, kaip apibrėžta 2 straipsnio antros pastraipos r punkte, išskyrus pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

q) Kitos lignoceliuliozės medžiagos, kaip apibrėžta 2 straipsnio antros pastraipos r punkte, išskyrus pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

r) Atsinaujinantis nebiologinės kilmės skystasis ir dujinis kuras. B dalis.

 

 

Aa dalis. Žaliavos ir degalai, kurių dalis siekiant 3 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto planinio rodiklio turi būti laikoma keturis kartus didesne už jų energetinę vertę ir kuriais prisidedama siekiant 3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkte nurodyto 2,5 % planinio rodiklio:

 

a) Dumbliai (autotrofiniai), jeigu jie auginami sausumoje esančiuose vandens telkiniuose ar fotobioreaktoriuose.

 

b) Atsinaujinantis nebiologinės kilmės skystasis ir dujinis kuras.

 

c) Anglies dioksido surinkimas ir panaudojimas transporto tikslais.

 

d) Bakterijos.

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto planinio rodiklio turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto planinio rodiklio turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę

a) Naudotas kepimo aliejus.

a) Naudotas kepimo aliejus.

b) 1 ir 2 kategorijų gyvūniniai riebalai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009*.

b) 1 ir 2 kategorijų gyvūniniai riebalai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009*.

 

ba) Žaliavos, kurios, kaip nustatė kompetentingos nacionalinės institucijos, yra atliekos, liekanos, nemaistinės celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės medžiagos ir buvo naudojamos veikiančiuose įrenginiuose iki 2014 m. gruodžio 31 d.

________________

________________

*2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).“.

*2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).“.

(1)

OL C 0, 2014 12 16, p. 0.


AIŠKINAMOJI DALIS

Daugelio pranešėjo pateiktų šios direktyvos pakeitimų pagrindas yra Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, kurią pranešėjas laiko gera pradžia darbui dėl šio pasiūlymo naujai išrinktame Parlamente. Pakartotinai teikiant Parlamento pirmuoju svarstymu priimtus pakeitimus sudaromos sąlygos kolegoms toliau dalyvauti svarbiose diskusijose tuo pačiu metu išlaikant kompromisą, pasiektą pirmojo svarstymo Parlamente metu.

Direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nustatomas privalomas tikslas iki 2020 m. pasiekti, kad iš transporto sektoriuje naudojamos energijos 10 % būtų energija, gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Direktyvoje 98/70/EB nustatytas privalomas tikslas iki 2020 m. 6 % sumažinti degalų, naudojamų kelių transporte ir ne keliais judančiuose mechanizmuose, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą.

2012 m. spalį pateikto Komisijos pasiūlymo tikslas yra pradėti perėjimą prie tokios biodegalų politikos, kuria būtų žymiai sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, atsižvelgiant ir į dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetamas dujas.

To siekiant Komisija, kartu su kitais pasiūlymais, siūlo:

- riboti įnašą, kurį įprastiniai biodegalai daro siekiant direktyvos 2009/28/EB tikslų;

- gerinti biodegalų gamybos procesų rodiklius, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis padidinant naujiems įrenginiams taikomą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo slenkstį, su sąlyga, kad saugomi įrenginiai, jau veikiantys 2014 m. liepos 1 d.;

skatinti didesnę pažangiųjų biodegalų rinkos skverbtį, sudarant sąlygas tokiems degalams daugiau prisidėti prie direktyvos 2009/28/EB tikslų nei įprastiniai biodegalai;

Tikimasi, kad biodegalų naudojimas ypač prisidės prie 2020 m. strategijos tikslų. Tuo pačiu metu numatoma, kad iki 2030 m. transporto sektoriuje išmetamų dujų kiekis padidės. Sąjungos biodegalų politikos reforma suteikia galimybę koreguoti šią tendenciją.

Pranešėjas džiaugiasi dėl Komisijos tikslų ir didžiąja dalimi jiems pritaria. Europos Parlamentas savo poziciją patvirtino 2013 m. rugsėjį pirmuoju svarstymu. Taryba savo poziciją patvirtino 2014 m. gruodį. Nors šios pozicijos šiek tiek skiriasi (kam pranešėjas neprieštarauja) išlieka keletas svarbių klausimų. Šie svarbūs klausimai nulems šio teisės akto efektyvumą. Pranešėjas pateikė pakeitimus, kuriais siekiama spręsti šiuos svarbius klausimus. Daugelio šių pakeitimų pagrindas yra Europos Parlamento pirmuoju svarstymu patvirtinta pozicija.

Pagrindiniai klausimai pranešėjo nuomone yra:

Įprastinių biodegalų ribojimas

Europos Parlamentas pirmuoju svarstymu patvirtino savo poziciją, kuria įvedamas 6 % maksimali riba įprastiniams biodegalams, kas gali prisidėti siekiant direktyvos 2009/28/EB ir 98/70/EB tikslų. Tai yra didesnis kiekis nei Komisijos pasiūlyta riba, kuri buvo lygi 5 %, kuo siekiama apsaugoti jau padarytas investicijas. Pasak Parlamento, tokia riba turėtų būti taikoma ir šiems biodegalams skiriamai finansinei paramai. Pranešėjo nuomone, norint pasiekti direktyvų 2009/28/EB ir 98/70/EB tikslų 2020 m., būtina taikyti griežtus apribojimus iš žemės ūkio kultūrų gaminamiems biodegalams. Pranešėjas yra susirūpinęs dėl Tarybos inicijuoto šios ribos didinimo ir todėl nusprendė pakartotinai pateikti Parlamento pirmojo svarstymo metu patvirtintą poziciją. Riba turėtų būti taikoma ir Degalų kokybės direktyvoje numatytiems tikslams, kuo siekiama užtikrinti skirtingų politikos krypčių nuoseklumą.

- Netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksniai

Nesugebėjimas spręsti su netiesioginiu žemės paskirties keitimus susijusį poveikį galėtų pakenti ES kovos su klimato kaita transporto sektoriuje tikslams. Pirmuoju svarstymu Europos Parlamentas pateikė pakeitimą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnių įtraukimo apskaičiuojant anglies dioksido kiekį pagal direktyvą 98/70/EB nuo 2020 m. Į šiuos faktorius atsižvelgiama teikiant ataskaitas pagal direktyvą 2009/28/EB, o Komisija iki 2016 m. šiuos faktorius privalės persvarstyti. Šiam pakeitimui Taryba nepritarė. Be to, Taryba supaprastino reikalavimus, kurių būtina laikytis teikiant ataskaitas apie dujų kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo. Įtraukus naują koncepciją „biodegalai, kuriuos naudojant netiesioginio žemės paskirties keitimo mastas yra mažas“ dėl Tarybos pozicijos kyla klausimas apie praktinį įgyvendinimą. Be abejonių būtina detaliau išnagrinėti šią koncepciją.

Pranešėjas šiuo klausimu taip pat nusprendė pakartotinai pateikti pirmojo svarstymo metu patvirtintą Parlamento poziciją, tuo siekiant parodyti, kad netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnius būtina rimtai apsvarstyti. Tačiau, būtina kruopščiai persvarstyti metodiką, naudojamą vertinant netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnius, atsižvelgiant į techninę ir mokslo pažangą.

- Pažangiesiems biodegalams taikomas tikslas

Europos Parlamentas savo pirmuoju svarstymu įtraukė privalomus planinius rodiklius taikomus pažangiesiems degalams, kurie 2016 m. yra lygūs 0,5 %, o 2020 m. – 2,5 %. Šių ambicingų rodiklių tikslas yra sukurti stiprias paskatas, kuriomis būtų skatinamas tokių degalų įsiskverbimas į rinka ir ilguoju laikotarpiu. Pranešėjas tvirtai mano, kad yra svarbu sukurti ir užtikrinti ateityje tam tikrą erdvę, skirtą pažangiesiems biodegalams. Pažangiesiems biodegalams skirtas rodiklis yra veiksmingas būdas to pasiekti. Šiuo atveju Tarybos žingsnis tokia kryptimi yra sveikintinas. Tačiau Taryba siūlo tik neprivalomą planinį rodiklį, paremtą gerokai mažesniu dydžiu (0,5 %). Labai abejotina, ar toks mažas dydis, kartu su kitais Tarybos siūlomai pokyčiais, sukurs kokių nors svarių paskatų, reikalingų perėjimui prie „švaresnių“ degalų rūšių.

- Politika po 2020 m.

Pranešėjo nuomone, vienas didžiausių iššūkių atnaujinant direktyvą 2009/28/EB ir 98/70/EB yra ilgalaikės perspektyvos trūkumas. Siekiant sukurti ilgalaikę perspektyvą investicijoms ir remti inovacijas į tvarius biodegalus bei kitas išmetamo anglies dioksido sumažinimo transporto sektoriuje priemones, būtina ištirti priemones ir būdus, kuriais visapusiškai ir technologiniu požiūriu neutraliai transporto sektoriuje būtų galima skatinti išmetamų dujų kiekio mažinimą ir energijos efektyvumo didinimą, įgyvendinant politiką po 2020 m. Todėl pranešėjas nusprendė pateikti pakeitimą, kuriuo pabrėžiamas poreikis vykdyti ilgalaikę politiką, kuria būtų galima į Europą pritraukti investicijas.

Jeigu mes nesureaguosime, Europa susidurs su plataus masto problema, t.y. nuolat bus technologiškai atsilikusi tvarių degalų srityje. To negalime sau leisti nepaisant įvairių politinių požiūrių įvairovės. Tinkamai nereaguojant į iššūkius būtų padarytas galas ekologiškesnei, daugiau darbo vietų sugebančiai kurti ir investicijoms palankesnei Europai.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Degalų kokybės direktyvos ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos dalinis pakeitimas (Netiesioginis žemės paskirties keitimas)

Nuorodos

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.9.2013                     T7-0357/2013

Komisijos pasiulymas

COM(2012) 0595 - C7-0337/2012

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

15.1.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

21.1.2015

 

 

 

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

26

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Pateikimo data

26.2.2015

Teisinis pranešimas