Postup : 2015/2008(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0027/2015

Predkladané texty :

A8-0027/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0061

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 97k
2.3.2015
PE 546.772v02-00 A8-0027/2015

o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016, oddiel III – Komisia

(2015/2008(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: José Manuel Fernandes

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016, oddiel III – Komisia

(2015/2008(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na články 312 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015(4),

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(5) a na šesť súvisiacich spoločných vyhlásení odsúhlasených medzi Parlamentom, Radou a Komisiou, ako aj tri jednostranné vyhlásenia,

–       so zreteľom na oznámenie o investičnom pláne pre Európu, ktoré Komisia prijala 26. novembra 2014 (COM(2014)0903), a návrh nariadenia o Európskom fonde pre strategické investície, ktorý Komisia prijala 13. januára 2015 (COM(2015)0010),

–       so zreteľom na hlavu II kapitolu 8 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0027/2015),

A.     keďže rozpočet EÚ je najmä investičný rozpočet so silným pákovým efektom a je katalyzátor rastu, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest v Únii; keďže uľahčuje vykonávanie programov a projektov, ktoré by inak boli náročné alebo nemožné, a zabezpečuje strategické investície do akcií s európskou pridanou hodnotou združovaním zdrojov a umožňovaním úspor z rozsahu; keďže rozpočet EÚ má hmatateľný pozitívny vplyv na životy občanov; keďže zohráva kľúčovú úlohu pri znižovaní rozdielov medzi regiónmi Európy a pri zabezpečovaní investícií do oblastí, kde sú najviac potrebné;

B.     keďže v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy úroveň investícií v EÚ výrazne klesla, pričom vzrástli rozdiely v rozvoji medzi rôznymi regiónmi EÚ; keďže vzhľadom na pretrvávajúce hospodárske a rozpočtové obmedzenia na úrovni členských štátov zohráva rozpočet EÚ kľúčovú úlohu v posilňovaní konkurencieschopnosti a zvyšovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii;

C.     keďže rozpočet EÚ nemôže splniť svoju úlohu, ak sa spochybňuje jeho správnosť, spravodlivosť a dôveryhodnosť; keďže je mimoriadne dôležité, aby boli v plnej miere dodržané všetky záväzky tvoriace súčasť viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a aby sa bezodkladne vyriešilo množstvo problémov, ktoré sa nahromadili za posledné roky, najmä nevídaná výška neuhradených platieb na konci roka 2014; keďže tento objem neuhradených platieb spôsobuje oneskorenia pri vykonávaní programov a fondov EÚ, pričom občania EÚ sú prvými obeťami tejto situácie; keďže oneskorenia v štrukturálnych platbách nastoľujú otázku, či by sa nemali účtovať úroky z omeškaných platieb, vzhľadom na to, že regionálne a miestne orgány sú povinné obrátiť sa na finančné trhy so žiadosťou o predbežné financovanie na pokrytie oneskorených príspevkov EÚ; zdôrazňuje, že zrušenie záväzku nie je riešenie platobnej krízy; pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ majú byť príjmy a výdavky vykázané v rozpočte EÚ v rovnováhe;

D.     keďže rok 2016 je rokom, v ktorom sa budú nové programy EÚ vo VFR na roky 2014 – 2020 vykonávať už v plnom rozsahu a v ktorom sa začne revízia VFR v polovici trvania;

Na správnej ceste – tri základné body: zamestnanosť, podniky a podnikanie v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Európskej únii

1.      zdôrazňuje potenciál a pridanú hodnotu rozpočtu EÚ pre tvorbu pracovných miest a rozvoj podnikov a podnikania v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v celej Únii; v tejto súvislosti zdôrazňuje aj príspevok rozpočtu EÚ k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a k podpore výskumu a vývoja, ako aj potenciál prechodu na iné zdroje energie a prepojenia energetických sietí pre tvorbu nových pracovných miest a rastu; uznáva, že celá škála programov EÚ vrátane programov Horizont 2020, COSME, Erasmus+ a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí priamo prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov; očakáva, že takéto programy a nástroje orientované na rast budú jadrom návrhu rozpočtu na rok 2016 vypracovaného Komisiou, aby sa zabezpečilo, že sa na ne vyčlenia potrebné zdroje;

2.      pripomína, že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že predstavujú 99 % všetkých podnikov; domnieva sa, že priaznivé podnikateľské prostredie a rozvoj podnikateľskej kultúry vrátane dôstojných pracovných miest v EÚ by mohli vrátiť MSP ich úlohu hlavných tvorcov pracovných miest v Únii, ktorá bola oslabená hospodárskou krízou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné vzájomným prepojovaním podnikateľov a podporou nových projektov uľahčovať vytváranie a fungovanie začínajúcich podnikov v EÚ; domnieva sa, že spolu s legislatívnym zjednodušením a znížením byrokracie sa musia dostupné finančné nástroje v rámci programu COSME použiť v plnom rozsahu, aby v tomto smere pomohli MSP a poskytli im podporu, najmä uľahčením ich prístupu na trhy a k úverom; zdôrazňuje, že Európsky fond pre strategické investície má veľký potenciál pre MSP a podniky so strednou kapitalizáciou;

3.      zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy predstavujú najväčší podiel investičných výdavkov v rozpočte EÚ a sú dôležité pre tvorbu pracovných miest, oživenie rastu a posilnenie konkurencieschopnosti a inovácie; podčiarkuje skutočnosť, že politika súdržnosti EÚ je kľúčová pre zachovanie verejných investícií do dôležitých oblastí hospodárstva a dosiahla hmatateľné výsledky v praxi, ktoré môžu pomôcť členským štátom a regiónom prekonať súčasnú krízu a splniť ciele stratégie Európa 2020; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie na zaistenie urýchleného prijatia zostávajúcich operačných programov v nadchádzajúcich mesiacoch tak, aby sa zabezpečilo ich vykonávanie ustálenou rýchlosťou v roku 2016;

4.      je znepokojený financovaním iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí od roku 2016 vzhľadom na prednostné uskutočnenie celého finančného krytia programu v rokoch 2014 a 2015;zdôrazňuje, že boj proti nezamestnanosti mladých ľudí je potrebné ďalej posilniť a že by sa mali zvážiť všetky možnosti financovania na tento účel; v tejto súvislosti pripomína, že rok 2016 bude prvým rokom, v ktorom sa zdroje v rámci celkovej rezervy na záväzky, ako je stanovené v nariadení o VFR na obdobie 2014 – 2020, sprístupnia nad rámec stropov uvedených vo VFR na roky 2016 – 2020 pre ciele politík týkajúcich sa rastu a zamestnanosti, najmä zamestnanosti mladých ľudí; vyzýva Komisiu, aby zistila dôvody oneskorenia vo vykonávaní tohto programu a spolupracovala s členskými štátmi na zabezpečení toho, aby bol fond plne využitý;

5.      zdôrazňuje význam cezhraničnej mobility ako prostriedku, ktorý Európe umožní využiť rôzne zručnosti ľudí a zároveň rozšíri príležitosti v oblasti odbornej prípravy a pracovné príležitosti pre všetky generácie; domnieva sa, že symbolické a úspešné programy mobility, ako je program Erasmus+, fungujú v prospech jednotlivcov aj hospodárstva, a mali by sa preto uplatniť v plnom rozsahu; v tejto súvislosti pripomína, že sa musia vždy zohľadňovať sociálne aspekty mobility a že mobilita je iba jedným z možných nástrojov na boj proti nezamestnanosti a nemala by byť poslednou možnosťou;

6.      pripomína, že daňové podvody a daňové úniky majú negatívny vplyv na hospodárstva členských štátov a následne na rozpočet EÚ; zdôrazňuje najmä, že akékoľvek podvody týkajúce sa DPH, ako je tzv. kolotočový podvod, priamo ovplyvňujú príjmy EÚ; žiada Komisiu, aby posilnila programy EÚ, ktoré dopĺňajú činnosti členských štátov v tejto oblasti;

7.      víta zavádzanie kritérií ekologického rozvoja v rámci rozpočtu EÚ; domnieva sa, že politiky EÚ by mali účinne prispievať k splneniu dohodnutých cieľov v boji proti zmene klímy, k podpore energií z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a k ochrane životného prostredia a biodiverzity; domnieva sa, že tieto oblasti predstavujú kľúčové strednodobé a dlhodobé globálne výzvy, na ktoré by sa nemalo zabúdať;

Rozpočet EÚ a investičný plán

8.      víta investičný plán predložený Komisiou ako prvý krok, ktorý môže vytvoriť potenciál na mobilizáciu 315 miliárd EUR v investíciách do infraštruktúry, vzdelávania a výskumu, ako aj do MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou s cieľom vyrovnať deficit verejných a súkromných investícií spôsobený hospodárskou a finančnou krízou; poznamenáva, že podľa očakávaní by rozpočet EÚ mal poskytnúť základ tohto investičného plánu sprístupnením záručného fondu vo výške 8 miliárd EUR požadovaných v záväzkoch a platbách na financovanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI); domnieva sa, že príspevok z rozpočtu EÚ by mal zabezpečiť významnú návratnosť prostredníctvom väčšieho pákového efektu; potvrdzuje svoju vôľu čo najdôslednejšie preskúmať, ako sa finančné záväzky EÚ vo vzťahu k EIB na zriadenie EFSI zahrnú do rozpočtu EÚ;

9.      poukazuje na dodatočný a doplnkový charakter navrhnutého investičného plánu a rozpočtu EÚ a ich spoločný záväzok naštartovať hospodárstvo a posilniť tvorbu pracovných miest; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je sám osebe významným investičným nástrojom s osobitnou úlohou a poslaním, ktorý prináša konkrétne výsledky s jasnou európskou pridanou hodnotou; je presvedčený, že sa musí vynaložiť maximálne úsilie s cieľom dosiahnuť synergický účinok nielen medzi investičným plánom a rozpočtom EÚ, ale aj s rozpočtami členských štátov, s cieľom preklenúť nedostatok investícií, zabezpečiť konvergenciu a stabilitu v EÚ a maximálne zvýšiť účinok verejných výdavkov na reálnu ekonomiku; okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť existujúce prekážky investícií, najmä pokiaľ ide o jasnosť a predvídateľnosť regulačného rámca;

Vnútorná a vonkajšia solidarita a bezpečná Európa

10.    pripomína, že rozpočet EÚ je nástrojom vnútornej solidarity, keďže podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, pomáha bojovať s chudobou, presadzuje sociálne začleňovanie a pomáha minimalizovať rozdiely v rozvoji nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi ich regiónmi; zdôrazňuje, že je aj nástrojom vonkajšej solidarity, ktorý poskytuje naliehavú pomoc v humanitárnych a civilných krízach tým, že ponúka podporu krajinám v núdzi – ako napríklad Ukrajine – a že pomáha EÚ byť najväčším darcom rozvojovej pomoci, s cieľom splniť záväzky Únie v oblasti odstraňovania chudoby, ako sa zdôraznilo v rámci Európskeho konsenzu o rozvoji, a prispievať ku globálnemu rozvojovému programu na obdobie po roku 2015;

11.    so znepokojením konštatuje, že napriek tomu, že Európa je jedným z najbezpečnejších miest na svete, čelí novým typom rizík v oblasti vnútornej bezpečnosti, čo si vyžaduje zabezpečenie užšej policajnej a súdnej spolupráce a koordinácie, rozvoj opatrení na lepšie začleňovanie a pevnejšiu sociálnu súdržnosť a zároveň podporu stability a mieru v konfliktných oblastiach; zdôrazňuje, že spoločné úsilie na riešenie migračných tokov leží na križovatke vnútornej a vonkajšej solidarity; pripomína svoju podporu pre posilnenie nástrojov EÚ a pre rozvoj kultúry spravodlivého rozdelenia záťaže medzi členské štáty, pokiaľ ide o riešenie problematiky azylu a migrácie, s cieľom zaistiť bezpečné a zabezpečené vonkajšie hranice pri plnom dodržiavaní základných hodnôt EÚ, najmä s ohľadom na činnosti v oblasti Stredozemného mora a na juhovýchodnej hranici EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla cielené posilnenie príslušných programov a nástrojov, čím preukáže záväzok EÚ riešiť tieto otázky;

Dodržiavanie záväzkov

12.    je presvedčený, že rozpočet EÚ nemôže dosiahnuť svoj plný potenciál bez definitívneho a jednoznačného vyriešenia niektorých problémov, ktoré sa nahromadili v posledných niekoľkých rokoch a ktoré, nanešťastie, dominovali minuloročným rokovaniam o rozpočte, a to najmä opakujúceho sa problému neuhradených platieb na konci roka, otázky zahrnutia osobitných nástrojov VFR do rozpočtu a oneskorenia pri vykonávaní operačných programov politiky súdržnosti; domnieva sa, že rok 2015 by mal byť konečným limitom pre zavedenie konkrétnych a udržateľných riešení týchto nevyriešených otázok;

13.    požaduje úplné vykonávanie spoločných vyhlásení o platobných rozpočtových prostriedkoch a o pláne platieb dohodnutých medzi Parlamentom, Radou a Komisiou na konci rozpočtového postupu na rok 2015 a domnieva sa, že takéto opatrenie by naznačovalo, že všetky tri inštitúcie sa chcú vážne venovať práci na riešení problému neuhradených platieb; pripomína záväzok usporiadať počas tohto roka najmenej tri medziinštitucionálne schôdze o platbách, aby sa preskúmalo plnenie platieb a revidované predpovede; očakáva, že prvá z týchto schôdzí, ktorá sa uskutoční v marci 2015, poskytne prvý prehľad o úrovni neuhradených platieb ku koncu roka 2014 v hlavných oblastiach politík; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa očakávaní dosiahla táto úroveň ku koncu roka 2014 bezprecedentnú úroveň 24,7 miliardy EUR, a to iba za programy politiky súdržnosti v období 2007 – 2013; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento dlh znižuje dôveryhodnosť EÚ a je v rozpore s cieľmi stanovenými na najvyššej politickej úrovni pre rast a zamestnanosť; zdôrazňuje, že platby sú priamym a logickým dôsledkom minulých záväzkov;

14.    pripisuje najväčší význam zostaveniu a plneniu riadneho plánu platieb s cieľom znížiť úroveň neuhradených platieb na konci roka na ich štrukturálnu úroveň v priebehu súčasného VFR, ako uviedli Rada, Parlament a Komisia v spoločnom vyhlásení dohodnutom v rámci rozpočtového postupu na rok 2015; pripomína, že tento plán odsúhlasia tri inštitúcie včas pred predložením návrhu rozpočtu na rok 2016; domnieva sa, že medziinštitucionálne stretnutie v marci 2015 by malo poskytnúť príležitosť, aby sa tri inštitúcie dohodli na tomto pláne;

15.    opakuje svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej sa platby na osobitné nástroje (nástroj flexibility, Fond solidarity EÚ, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a rezerva na núdzovú pomoc) musia počítať nad rámec stropu platieb VFR, ako je to v prípade záväzkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že z dôvodu nesprávneho výkladu príslušného ustanovenia VFR Radou nebolo možné dosiahnuť dohodu počas minuloročného rozpočtového postupu; zdôrazňuje, že pozícia Rady v tejto veci môže znamenať ďalšie zníženie VFR v porovnaní s obdobím 2007 – 2013; očakáva, že Komisia túto otázku v roku 2015 vyrieši technickou úpravou celkovej rezervy na platby;

16.    pripomína, že agentúry EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji a vykonávaní politík a cieľov EÚ, ako sú konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť; pripomína Komisii a Rade, že agentúry EÚ vykonávajú úlohy, ktoré im zveril legislatívny orgán, a musia byť preto rešpektované ako dôležitá súčasť administratívy EÚ; zdôrazňuje, že agentúry potrebujú dostatočné finančné a ľudské zdroje, aby mohli v plnej miere a účinne plniť svoje štatutárne mandáty; zdôrazňuje, že jedna agentúra EÚ už oznámila odloženie a zrušenie prebiehajúcich projektov v dôsledku vážnych škrtov týkajúcich sa zamestnancov a rozpočtu, o ktorých bolo rozhodnuté v súvislosti s rozpočtom na rok 2015; pripomína, že Parlament nesúhlasí s fondom pracovných miest určených na presun, a žiada Komisiu, aby pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2016 zrušila jeho účinnosť;

Ďalšie napredovanie

17.    nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2016 riadne zohľadnila vyššie uvedené politické priority tak, aby príslušné programy a akcie EÚ mali k dispozícii prostriedky potrebné na splnenie týchto cieľov; v tejto súvislosti očakáva pozitívnu odpoveď Komisie na ďalšie požiadavky a pozície vyjadrené v tomto uznesení, aby sa tak vyriešili opakujúce sa problémy a uľahčil tohtoročný rozpočtový postup; očakáva tiež, že Komisia v návrhu rozpočtu navrhne zodpovedajúcu úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na základe skutočných predpovedí a potrieb, a poskytne tak Európskej únii zdroje na splnenie svojich ambícií;

18.    pripomína, že podľa zmluvy Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám; trvá na tom, aby sa použili všetky prostriedky dostupné podľa nariadenia o VFR s cieľom splniť právne záväzky Únie a neohrozovať alebo neodkladať platby zainteresovaným stranám, ako sú napr. výskumní pracovníci, univerzity atď.;

19.    vyzýva Radu, aby pri posudzovaní rozpočtu na budúci rok zanechala používanie dvojakých noriem a naplnila očakávania vyplývajúce z jej vlastných vyhlásení a rozhodnutí, či už sa týkajú platobnej krízy, VFR, stratégie Európa 2020 alebo opätovného naštartovania investícií; domnieva sa, že takéto politické vyhlásenia a záväzky sú prázdne, ak nie sú spojené s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, ktoré umožnia ich plnenie;

20.    zaväzuje sa s odhodlaním a zodpovednosťou zohrávať svoju úlohu zložky rozpočtového orgánu v rámci stropov VFR a s náležitým ohľadom na akútny nedostatok platieb, a to presadzovaním dobre cielených zvýšení prostriedkov v tých rozpočtových oblastiach s vysokou mierou čerpania, ktoré zodpovedajú jeho politickým prioritám a zaručujú úspešné plnenie; v tejto súvislosti zamýšľa s podporou svojich špecializovaných výborov preskúmať konkrétne programy a rozpočtové riadky, ktoré môžu lepšie dosiahnuť tento cieľ;

21.    zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2016 bude kľúčový nielen preto, že rok 2016 bude prvým rokom vykonávania nového ustanovenia VFR o celkovej rezerve pre záväzky, ale aj preto, že by mal slúžiť ako kritérium pre povolebné preskúmanie a revíziu VFR, ktorá sa má začať pred koncom roka 2016; zdôrazňuje potrebu včas stanoviť politické priority a identifikovať oblasti dokázanej pridanej hodnoty výdavkov EÚ, v ktorých sa budú ďalšie investície v druhej polovici VFR na obdobie 2014 – 2020 považovať za potrebné; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam užšieho monitorovania implementácie a výkonnosti kľúčových programov EÚ už v priebehu aktuálneho rozpočtového postupu;

22.    opätovne potvrdzuje svoju pozíciu v prospech hĺbkovej reformy systému vlastných zdrojov EÚ, ktorého súčasné nedostatky spôsobujú vážne patové situácie v rokovaniach o rozpočte; pripisuje preto najvyšší politický význam práci Skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje pod vedením Maria Montiho; víta „prvú hodnotiacu správu“ tejto skupiny na vysokej úrovni, ktorá navrhuje, aby sa otázka vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ posudzovala z čo najväčšieho množstva hľadísk, a so záujmom očakáva výsledky jej práce a konečné návrhy, ktoré majú byť prezentované na medziinštitucionálnej konferencii za účasti národných parlamentov počas roku 2016 a zohľadnené v kontexte povolebného preskúmania a revízie VFR;

23.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0100.

(5)

Ú. v. EÚ L 00, 0.0.2015.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Paulo Rangel

Právne oznámenie