MÁSODIK JELENTÉS     ***I
PDF 353kWORD 578k
25.2.2015
PE 549.287v01-00 A8-0028/2015

a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Dita Charanzová

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS
 A BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ VISSZAUTALÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)164),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0092/2012),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 12-i véleményére(1),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. és 188. cikkére,

–       tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0278/2013),

–       tekintettel az Elnökök Értekezletének a hetedik parlamenti ciklus befejezetlen ügyeiről szóló, 2014. szeptember 18-i határozatára,

–       tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második jelentésére (A8-0028/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről

a másik tagállamban nyilvántartásba vett járművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

 

(Ez a módosítás az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja kivételével a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999. április 29-ei 1999/37/EK tanácsi irányelv összehangolja a forgalmi engedély formáját és tartalmát, hogy megkönnyítse annak megértését és ezzel is elősegítse a valamelyik tagállamban nyilvántartott járművek szabad mozgását a más tagállamok területén lévő utakon. Ennek az irányelvnek megfelelően az egyik tagállam által kiállított forgalmi engedélyt más tagállamoknak el kell ismerniük a jármű nemzetközi forgalomban történő azonosításához, illetve egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételéhez. A 1999/37/EK irányelv azonban nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy melyik tagállam illetékes a nyilvántartásba vételre, illetve hogy milyen alakiságokat és eljárásokat kell alkalmazni. Ezért a gépjárműveknek a belső piacon történő szabad mozgását akadályozó tényezők kiküszöbölése érdekében, szükség van olyan különálló, harmonizált szabályok felállítására, amelyek meghatározzák, hogy melyik tagállamban kell a gépjárműveket nyilvántartásba venni, és egyszerűsítik a gépjárműveknek egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárásokat.

(3) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999. április 29-ei 1999/37/EK tanácsi irányelv összehangolja a forgalmi engedély formáját és tartalmát, hogy megkönnyítse annak megértését és ezzel is elősegítse a valamelyik tagállamban nyilvántartott járművek szabad mozgását a más tagállamok területén lévő utakon. Ennek az irányelvnek megfelelően az egyik tagállam által kiállított forgalmi engedélyt más tagállamoknak el kell ismerniük a jármű nemzetközi forgalomban történő azonosításához, illetve egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételéhez. A 1999/37/EK irányelv azonban nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy melyik tagállam illetékes a nyilvántartásba vételre, illetve hogy milyen alakiságokat és eljárásokat kell alkalmazni. Ezért a gépjárműveknek a belső piacon történő szabad mozgását akadályozó tényezők kiküszöbölése érdekében, szükség van olyan különálló, harmonizált szabályok felállítására, amelyek meghatározzák, hogy melyik tagállamban kell a gépjárműveket nyilvántartásba venni, valamint felgyorsítják és egyszerűsítik a gépjárműveknek egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárásokat.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok nemzeti szabályai gyakran megkövetelik a területükön letelepedett vállalkozásoktól és polgároktól, hogy ott vetessenek nyilvántartásba egy másik tagállamban letelepedett harmadik személy által nyilvántartásba vetetett gépjárművet, még akkor is, amikor a jármű folyamatos használata alapvetően nem abban a tagállamban történik, amely a nyilvántartásba vételt megköveteli, és nincs is szándék annak ilyen jellegű használatára. Ezért szükség van annak megállapítására, hogy a gépjárművet melyik tagállamban kell nyilvántartásba venni, ha egy olyan személy használja, aki egy másik tagállamban rendelkezik lakó- illetve székhellyel, mint amelyben a tulajdonos rendelkezik lakó- vagy székhellyel. Ilyen esetekben az a célszerű, ha a tagállamok kölcsönösen érvényesnek ismerik el a másik tagállamban történt nyilvántartásba vételt.

(4) A tagállamok nemzeti szabályai gyakran megkövetelik a területükön letelepedett vállalkozásoktól és polgároktól, hogy ott vetessenek nyilvántartásba egy másik tagállamban letelepedett harmadik személy által nyilvántartásba vetetett gépjárművet, még akkor is, amikor a jármű folyamatos használata alapvetően nem abban a tagállamban történik, amely a nyilvántartásba vételt megköveteli, és nincs is szándék annak ilyen jellegű használatára. Ezért szükség van annak megállapítására, hogy a gépjárművet melyik tagállamban kell nyilvántartásba venni, ha egy olyan személy használja, aki egy másik tagállamban rendelkezik lakó- illetve székhellyel, mint amelyben a tulajdonos rendelkezik lakó- vagy székhellyel. Ilyen esetekben a tagállamoknak kölcsönösen érvényesnek kell elismerniük a másik tagállamban történt nyilvántartásba vételt.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést.

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartó hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése és polgárbaráttá tétele különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás az uniós jogban előírtaknak megfelelően magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A gyorsabb és egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás biztosítása érdekében a másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét kérelmező polgárok és vállalkozások számára lehetővé kell tenni, hogy – amennyiben a tagállam a járművek nyilvántartásba vételére internetes rendszert hozott létre – a kérelmet a nemzeti kapcsolattartó pont által megjelölt eljárás szerint az interneten nyújtsák be.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) E rendeletnek hozzá kell járulnia az áruk Unión belüli szabad mozgásának megkönnyítéséhez, valamint a közlekedésbiztonsághoz fűződő lényeges elvek és védintézkedések megerősítéséhez. Ezért a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a nemzeti műszaki vizsgálatról kiadott igazolásokat a tagállamoknak az uniós jogszabályokkal összhangban kölcsönösen el kell ismerniük.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a forgalmi engedély elismerését a polgárok és vállalkozások számára – különös tekintettel azokra, akiknek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjármű kerül a birtokukba –, a forgalmi engedély formátumát valamennyi tagállamban az 1999/37/EK irányelvnek megfelelően harmonizálni kell. Ez egyúttal elősegítené azt is, hogy minimálisra csökkenjen a lopott járművek hamis forgalmi engedéllyel történő újbóli nyilvántartásba vételének kockázata.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Mivel e rendelet értelmében a nyilvántartásba vételt gépjármű-felelősségbiztosítás hiányában meg kell tagadni, a tagállamoknak meg kell tenniük a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a szerint ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a járművek felelősségbiztosítással rendelkezzenek.

 

__________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK irányelve a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (HL L 263. 2009.10.7., 11. o.)

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Egyes muzeális értékű járművek nem rendelkeznek teljes körű eredeti dokumentációval, mert a szóban forgó járműveket előbb kiselejtezték, majd restaurálták, vagy mert a tagállami nyilvántartási rendszerek létrehozása előtt készültek, illetve azért, mert eredetileg verseny- vagy katonai járművek voltak. Ennélfogva lehetőséget kell adni arra, hogy ezeket a járműveket – amennyiben legalább 30 évesek – mindössze a gyártás vagy az első nyilvántartásba vétel dátumával kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentált információk alapján jogszerűen át lehessen vinni egyik tagállamból a másikba, és ott újból nyilvántartásba lehessen venni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) E rendelet célja az adminisztráció egyszerűsítése a polgárok, a vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok számára, különösen a járművek nyilvántartási adatainak elektronikus cseréje révén. Ezért a nyilvántartásba vétel formai előírásainak egyszerűsítéséhez szükség van arra, hogy a tagállamok kölcsönösen engedélyezzék egymásnak a jármű-nyilvántartási adataikhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy javítsák az információcserét, és felgyorsítsák a nyilvántartásba vételi eljárásokat.

(7) E rendelet célja az adminisztráció egyszerűsítése a polgárok, a vállalkozások és a nyilvántartó hatóságok számára, különösen a járművek nyilvántartási adatainak kölcsönös elismerése és elektronikus cseréje révén. Ezért teljes körűen meg kell valósítani és működésbe kell léptetni az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszert (Eucaris) annak érdekében, hogy e rendelet céljaira felhasználható legyen. A nyilvántartásba vétel formai előírásainak egyszerűsítéséhez emellett szükség van arra is, hogy a tagállamok kölcsönösen engedélyezzék egymásnak a jármű-nyilvántartási adataikhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy javítsák az információcserét, és felgyorsítsák a nyilvántartásba vételi eljárásokat.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A tagállamok közötti információcsere céljának interoperábilis eszközök révén történő megvalósítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I. és II. mellékletének a technikai fejlődéshez való igazítását célzó módosítására, különösen az 1999/37/EK irányelv, illetve más uniós jogi aktusok azon módosításainak figyelembe vétele érdekében, amelyek közvetlenül alkalmazhatók e rendelet I. és II. mellékletének frissítésére; továbbá a szakmai forgalmi engedélyt használó vállalkozások számára azon feltételek meghatározására, amelyeknek jó hírnevük és a kívánt szakmai kompetenciájuk érdekében meg kell felelniük, valamint a szakmai forgalmi engedély érvényességi időtartamának megszabására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is . A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg és megfelelő módon továbbítsa az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(13) A tagállamok közötti információcsere céljának interoperábilis eszközök révén történő megvalósítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I. és II. mellékletének a technikai fejlődéshez való igazítását célzó módosítására, különösen az 1999/37/EK irányelv, illetve más uniós jogi aktusok azon módosításainak figyelembe vétele érdekében, amelyek közvetlenül alkalmazhatók e rendelet I. és II. mellékletének frissítésére, valamint a szakmai forgalmi engedély érvényességi időtartamának megszabására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg és megfelelő módon továbbítsa az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a jármű-nyilvántartási adatok elektronikus cseréjéhez szükséges szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokat és előírásokat meghatározza, beleértve az adatok formátumát, az elektronikus nemzeti nyilvántartásokhoz való hozzáférést és az elektronikus konzultáció technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat, valamint megállapítsa a szakmai forgalmi engedély formátumát és mintáját. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni21.

(14) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a jármű-nyilvántartási adatok elektronikus cseréjéhez szükséges szoftveralkalmazással – konkrétan az EUCARIS-szal – kapcsolatos közös eljárásokat és előírásokat meghatározza, beleértve az adatok formátumát, az elektronikus nemzeti nyilvántartásokhoz való hozzáférést és az elektronikus konzultáció technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat, valamint megállapítsa a szakmai forgalmi engedély formátumát és mintáját. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek21 megfelelően kell gyakorolni.

__________________

__________________

21HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

21HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet hatálya az alábbi járművekre terjed ki:

(1) E rendelet hatálya az alábbi járművek nyilvántartásba vételére terjed ki:

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi keretirányelv 3. cikkében hivatkozott minden gépjármű vagy azok pótkocsijai22,

a) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi keretirányelv 3. cikkében hivatkozott minden gépjármű vagy azok pótkocsijai22,

__________________

__________________

22HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

22Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében hivatkozott minden közúti közlekedésre szánt motorkerékpár és segédmotoros kerékpár, függetlenül attól, hogy ikerkerekes vagy másfajta kivitelű23.

b) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében hivatkozott minden közúti közlekedésre szánt két- vagy háromkerekű jármű, valamint négykerekű motorkerékpár23.

__________________

__________________

23HL L 124., 2002.5.9., 1. o.

23Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.)

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A rendelet nem vonatkozik a harmadik országokban nyilvántartásba vett gépjárművekre.

(2) A rendelet csak olyan járművekre vonatkozik, amelyek legfrissebb nyilvántartásba vétele valamely tagállamban történt, és amelyeket egyik tagállamból egy másikba visznek át.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy az 1999/37/EK irányelvvel összhangban egyes gépjárműveknek a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól mentességet adjanak.

(3) Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy az 1999/37/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban egyes gépjárműveknek a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól mentességet adjanak.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) E rendelet nem befolyásolja a tagállamok adóügyekkel kapcsolatos azon szuverén jogát, hogy – az uniós jogszabályoknak megfelelően – kivessék és beszedjék az e rendelet hatálya alá tartozó járművekre alkalmazandó adókat.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) E rendelet nem sérti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy meghozzák a szükséges jogi intézkedéseket az e rendelet hatálya alá tartozó járművekkel kapcsolatos adóelkerülés megakadályozása érdekében.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „nyilvántartásba vétel”: közigazgatási engedélyezési eljárás a jármű közúti forgalomba helyezésére, ami a jármű azonosítását és sorszámmal (rendszámmal) való ellátását is magában foglalja;

1. „nyilvántartásba vétel”: az 1999/37/EK irányelv 2. cikkének b) pontja értelmében vett nyilvántartásba vétel;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. „egy másik tagállamban nyilvántartott jármű”: az a jármű, amely egy másik tagállamban kiállított, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik;

2. „egy másik tagállamban nyilvántartott jármű”: az a jármű, amely egy másik tagállamban kiállított, érvényes forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezik;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „a forgalmi engedély jogosultja”: az a személy, akinek a nevére a járművet egy tagállamban nyilvántartásba vették;

3. „a forgalmi engedély jogosultja”: az az 1999/37/EK irányelv I. mellékletével összhangban meghatározott természetes vagy jogi személy, akinek a nevére a járművet egy tagállamban nyilvántartásba vették;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) „a jármű üzembentartója”: a forgalmi engedély jogosultjától eltérő azon természetes vagy jogi személy, aki a jármű tulajdonosával megállapodva egy meghatározott időszakra jogot szerzett a jármű használatára;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) „forgalmi engedély”: az 1999/37/EK irányelv 2. cikkének c) pontja értelmében vett forgalmi engedély;

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) „muzeális értékű jármű”: a(z) .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (7) bekezdése értelmében vett muzeális értékű jármű1a;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács ...-i .../2014/EU irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L...) (2012/0184(COD))

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) „járműnyilvántartó hatóság”: az adott tagállamban a járművek nyilvántartásáért felelős hatóság vagy más, a járművek nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat ellátó jogosult szerv;

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) „ideiglenes forgalomba helyezés”: a jármű egyik tagállamból a másikba való átviteléhez használt forgalmi engedély és az ahhoz kapcsolódó rendszámtáblák.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve egy tagállam előírhatja, hogy egy másik tagállamban nyilvántartott járművet a területén nyilvántartásba vegyenek, amennyiben a jármű üzembentartójának a szokásos tartózkodási helye e tagállam területén van, és a jármű folyamatos – vagyis egy naptári évben legalább 185 napon át tartó – használata alapvetően az állandó tartózkodási helyet adó tagállamban történik.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a társaság, valamint a jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet tekintetében az a tagállam, ahol a központi ügyvezetése található;

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) egy társaság vagy egyéb testület fióktelepe, képviselete vagy más telephelye tekintetében az a tagállam, ahol a fióktelep, a képviselet vagy más telephely található;

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) olyan természetes személy esetén, aki üzleti tevékenysége részeként jár el, az a tagállam, ahol az üzleti tevékenysége fő színhelye van;

c) olyan természetes személy esetén, aki üzleti tevékenysége körében jár el, az a tagállam, ahol az üzleti tevékenységének fő színhelye található;

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) az a hely, ahol a természetes személy általában él, azaz ahol minden naptári évben legalább 185 napot eltölt személyes és szakmai kötelékek, illetve szakmai kötelékek hiányában olyan személyes kötelékek miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak a személy és tartózkodási helye között;

i) az a tagállam, ahol a természetes személy általában él, azaz ahol minden naptári évben több mint 185 napot eltölt személyes és szakmai kötelékek, illetve szakmai kötelékek hiányában olyan személyes kötelékek miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak a személy és tartózkodási helye között;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii) olyan személy esetében, akit a foglalkozási kötelékei a személyes kötelékeitől eltérő helyhez kötnek, és aki emiatt két vagy több tagállamban felváltva él, az a hely, ahová személyes kötelékei fűzik, feltéve, hogy az adott személy rendszeresen visszatér erre a helyre.

ii) olyan személy esetében, akit a foglalkozási kötelékei a személyes kötelékeitől eltérő tagállamhoz kötnek, és aki emiatt két vagy több tagállamban felváltva él, az a hely, ahová személyes kötelékei fűzik, feltéve, hogy az adott személy rendszeresen visszatér erre a helyre.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a forgalmi engedély jogosultja a szokásos tartózkodási helyéről egy másik tagállamba költözik, a másik tagállamban nyilvántartott járművének nyilvántartásba vételét az érkezésétől számított hat hónapon belül kérelmeznie kell.

Ha az egyik tagállamban kiadott forgalmi engedély jogosultja a szokásos tartózkodási helyéről egy másik tagállamba költözik, járművének nyilvántartásba vételét az alábbi időpontokat követő három hónapon belül kérelmeznie kell:

 

a) természetes személy esetén szokásos tartózkodási helye másik tagállamban való áthelyezésének időpontja;

 

b) üzleti tevékenységet folytató természetes személy esetén üzleti tevékenysége másik tagállamban való megkezdésének időpontja;

 

c) jogi személy esetén a jogi személy másik tagállamban való áthelyezésének időpontja.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdéstől eltérően az abban említett időszak 30 napra rövidül, amennyiben a tagállam lehetőséget biztosít a jármű online nyilvántartásba vételére.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a tagállamok egyikében nyilvántartásba vett jármű tulajdonosa megváltozik, és a járművet átviszik az új tulajdonos szokásos tartózkodási helye szerinti másik tagállamba, az új tulajdonosnak a jármű átvitelét követő 30 napon belül kérelmeznie kell a jármű nyilvántartásba vételét.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett időszak alatt a jármű használata nem korlátozható.

Az első és harmadik albekezdésben említett időszakok alatt a jármű használata a nyilvántartásba vétellel összefüggő okokból nem korlátozható.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A más tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a járművek nyilvántartásba vételét végző hatósághoz kell benyújtani, és ahhoz az 1999/37/EK irányelv 5(2) cikkével összhangban csatolni kell a korábbi forgalmi engedély megfelelő részeit vagy bármely más olyan dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a járművet korábban egy másik tagállamban nyilvántartásba vették.

(2) A más tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a járműnyilvántó hatósághoz kell benyújtani, és ahhoz az 1999/37/EK irányelv 5(2) cikkével összhangban csatolni kell a korábbi forgalmi engedély megfelelő részeit. A muzeális értékű járművek esetében a kérelem tartalmazhat bármely más olyan dokumentumot, amely bizonyítja a gyártás időpontját vagy a jármű másik tagállamban való korábbi nyilvántartásba vételét.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A más tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele iránti kérelem beérkezését követően a nyilvántartó hatóság a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul beszerzi az I. mellékletben meghatározott adatokra vonatkozó információkat közvetlenül annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságától, ahol a jármű a nyilvántartásban szerepel, és átvezeti az adatokat a saját nyilvántartásába.

(3) A más tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele iránti kérelem beérkezését követően a járműnyilvántartó hatóság a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul beszerzi a 7. cikk (2a) bekezdésében meghatározott adatokra vonatkozó információkat közvetlenül annak a tagállamnak a hivatalos járműnyilvántartásából, ahol a jármű a nyilvántartásban szerepel, és átvezeti az adatokat a saját nyilvántartásába.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamok az újbóli nyilvántartásba vételt megelőzően a jármű azonosító számának a forgalmi engedélyben szereplő információkkal és a járművet nyilvántartásba vevő tagállam hivatalos járműnyilvántartásaiban tárolt adatokkal való összehasonlításával azonosíthatják a járművet.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A járműveket nyilvántartó hatóság a másik tagállamban nyilvántartott jármű esetén annak nyilvántartásba vételét megelőzően csak az alábbi esetekben végezhet fizikai ellenőrzést a járművön:

(4) A járműveket nyilvántartó hatóság a másik tagállamban nyilvántartott jármű esetén annak nyilvántartásba vételét megelőzően csak az alábbi esetekben vagy az esetek egyikében végezhet fizikai ellenőrzést a járművön:

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) ha a 7. cikk (2a) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett adatok hiányosak vagy hiányoznak annak a tagállamnak a járműnyilvántartásából, ahol a járművet nyilvántartásba vették;

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) ha a kérelmezőtől a nyilvántartásba vételi eljárás során kapott információ eltér annak a tagállamnak a nyilvántartásában található információktól, ahol a járművet nyilvántartásba vették;

b) ha a kérelmezőtől a nyilvántartásba vételi eljárás során kapott információ eltér annak a tagállamnak a nyilvántartásában szereplő információktól, ahol a járművet nyilvántartásba vették;

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) ha a nyilvántartást végző hatóságok szerint megalapozottan feltételezhető, hogy a műszaki követelmények, amelyeknek megfelelően a gépjárművet a 2007/46/EK irányelv 23. vagy 24. cikke szerint vagy a 2002/24/EK irányelv 15. cikke szerint jóváhagyták, nem azonosak e hatóságok követelményeivel;

c) ha megalapozottan feltételezhető, hogy az uniós jog által egységesített követelményektől eltérő műszaki követelmények, amelyeknek megfelelően a járművet jóváhagyták, nem egyenértékűek e hatóságok követelményeivel;

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) ha a jármű nem rendelkezik a műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolással;

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) ha tulajdonosváltás miatt szükségessé válik a jármű műszaki vizsgálata, illetve ha a jármű súlyosan megsérült.

d) ha a jármű súlyosan megsérült;

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) ha fizikai ellenőrzésekre van szükség a járművön a korábbi nyilvántartásba vételét és műszaki vizsgálatát követően végrehajtott módosítások következtében, amelyek befolyásolják a 2007/46/EK irányelv IV. vagy XI. mellékletében, illetve a 168/2013/EU rendeletben előírt harmonizált követelményeket;

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – d b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) ha a nemzeti jog a 2009/40/EK irányelvben megállapított minimális műszaki követelményekkel kapcsolatban további fizikai ellenőrzéseket ír elő.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A járművek újbóli nyilvántartásba vétele céljából egy tagállamnak a …/2014/EU irányelvvel1a összhangban a saját maga által kiállított, műszaki vizsgálatról szóló igazolással megegyezőként kell elismernie a többi tagállam által kiállított hasonló igazolást.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács ...-i .../2014/EU irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L...) (2012/0184(COD))

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele esetén a 7. cikknek megfelelően a nyilvántartó hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol a járművet utoljára nyilvántartásba vették.

(5) A valamely tagállamban nyilvántartott járműnek egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vétele esetén a járműnyilvántartó hatóságnak a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul értesítenie kell annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol a járművet utoljára nyilvántartásba vették.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Amikor egy tagállam az (5) bekezdésben előírtak szerint értesítést kap egy másik tagállamban megvalósult nyilvántartásba vételről, a törlésre és felfüggesztésre vonatkozó nemzeti eljárásoknak megfelelően haladéktalanul törli vagy felfüggeszti a jármű nyilvántartásba vételét saját területén.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A járműnyilvántartó hatóság egy másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét csak az alábbi egy vagy több esetben tagadhatja meg:

 

a) amennyiben a jármű nyilvántartásba vételi okmányai elvesztek vagy azokat ellopták, kivéve, ha a járművet nyilvántartásba vetetni kívánó természetes vagy jogi személy egyértelműen igazolni tudja, hogy ő a jármű tulajdonosa vagy a forgalmi engedély jogosultja;

 

b) ha a forgalmi engedély jogosultjának a 3. cikk (2) bekezdése szerinti szokásos tartózkodási helye nem abban a tagállamban van, ahol a járművet nyilvántartásba kívánja vetetni;

 

c) ha a nyilvántartásba vétel kérelmezője nem tudja igazolni személyazonosságát;

 

d) ha a 4. cikk (2) bekezdésében előírt feltételek nem teljesülnek.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gépjármű-nyilvántartó hatóság egy másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét csak az alábbi esetek valamelyikében tagadhatja meg:

(1) A járműnyilvántartó hatóság egy másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét csak az alábbi esetekben vagy az esetek egyikében tagadhatja meg:

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) ha a 4. cikk (2) bekezdésében előírt feltételek nem teljesülnek;

törölve

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) ha a nyilvántartásba vétel kérelmezője nem tudja igazolni a jármű tulajdonjogát, vagy azt, hogy annak jogos üzemben tartója;

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) adott esetben, ha a 4. cikkben említett, a másik tagállam által kirótt illetékeket vagy díjakat nem fizették meg;

b) adott esetben, ha a 4. cikkben említett, a járműnyilvántartó hatóságok tagállama által kirótt illetékeket vagy díjakat nem fizették meg;

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) adott esetben, ha nem történt meg a vonatkozó adók befizetése;

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) ha a 7. cikk értelmében gyűjtött információk az alábbiak valamelyikére utalnak:

d) ha a 7. cikk értelmében gyűjtött információk vagy egyéb információk arra utalnak, hogy a jármű súlyosan megsérült, ellopták, megsemmisült vagy megszerzése csalárd módon történt;

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a jármű súlyosan megsérült, illetve ellopták vagy megsemmisítették;

törölve

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii) a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

törölve

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat időpontja elmúlt.

törölve

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) ha a jármű nem rendelkezik felelősségbiztosítással, amennyiben e biztosítás a jármű nyilvántartásba vételének előfeltétele azon tagállam jogszabályainak megfelelően, amelyben a járművet újból nyilvántartásba veszik.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság megtagadja a másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét, erre vonatkozó döntését megfelelően alá kell támasztania. Az érintett személynek az elutasító határozat kézhezvételétől számítva egy hónap áll rendelkezésére, hogy az illetékes hatóságnál a döntés felülvizsgálatát kérelmezze. A kérelemnek meg kell jelölnie a felülvizsgálat indokait. A nyilvántartó hatóságnak a kérelem kézhezvételét követően egy hónap áll rendelkezésére határozatának megerősítésére vagy megváltoztatására.

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság megtagadja a másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét, erre vonatkozó döntését megfelelően alá kell támasztania, valamint abban tájékoztatást kell adnia a fellebbviteli eljárásról és az időkorlátokról. Az érintett személynek az elutasító határozat kézhezvételétől számítva hat hét áll rendelkezésére, hogy az illetékes hatóságnál a döntés felülvizsgálatát kérelmezze. A kérelemnek meg kell jelölnie a felülvizsgálat indokait. A járműnyilvántartó hatóságnak a kérelem kézhezvételét követően hat hét áll rendelkezésére határozatának megerősítésére vagy megváltoztatására. A felülvizsgálat ideje alatt a jármű közúti forgalomban nem használható abban a tagállamban, ahol az újbóli nyilvántartásba vételének elutasítására irányuló határozat vizsgálata folyamatban van.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, kérelemmel fordulhat a nyilvántartó hatósághoz a másik tagállamba átvinni kívánt jármű számára ideiglenes forgalmi engedély kiállítása iránt. Az ideiglenes forgalmi engedély harminc napig érvényes.

(1) Bárki, aki a szokásos tartózkodási helyétől eltérő tagállamban vásárolt, nyert vagy ajándékba kapott, forgalmi engedéllyel nem rendelkező járművét átviszi egy másik tagállamba, kérelmezheti, hogy a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamba átvinni kívánt jármű számára ideiglenes forgalmi engedélyt állítsanak ki. Az ideiglenes forgalmi engedély legfeljebb harminc napig érvényes, de annak érvényességi ideje semmilyen esetben sem lehet hosszabb, mint a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényessége.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ideiglenes forgalmi engedély iránti kérelmet be lehet nyújtani:

 

a) annak a tagállamnak a járműnyilvántartó hatóságához, ahol a járművet beszerezték; vagy

 

b) a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam járműnyilvántartó hatóságához.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1. bekezdésben említett ideiglenes forgalmi engedély iránti kérelem beérkezését követően a nyilvántartó hatóság a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul beszerzi az I. mellékletben meghatározott adatokra vonatkozó információkat közvetlenül annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságától, ahol a járművet nyilvántartásba vették, és átvezeti az adatokat a saját nyilvántartásába.

(2) Amint a járművet megszerző személy szokásos tartózkodása szerinti tagállam megkapta az (1) bekezdés második albekezdésének b) pontjában említett ideiglenes forgalmi engedély iránti kérelmet, e tagállam járműnyilvántartó hatósága a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul beszerzi a 7. cikk (2a) bekezdésében meghatározott adatokra vonatkozó információkat közvetlenül annak a tagállamnak a járműnyilvántartó hatóságától, ahol a járművet a legutóbb nyilvántartásba vették, és átvezeti az adatokat a saját nyilvántartásába.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A járműnyilvántartó hatóság az (1) bekezdés szerinti ideiglenes forgalmi engedély kiadását csak az alábbi esetekben vagy az esetek egyikében tagadja meg:

 

a) amennyiben a jármű nyilvántartásba vételi okmányai elvesztek vagy azokat ellopták, kivéve, ha a járművet nyilvántartásba vetetni kívánó természetes vagy jogi személy egyértelműen igazolni tudja, hogy ő a jármű tulajdonosa vagy a forgalmi engedély jogosultja;

 

b) ha az ideiglenes forgalmi engedély kérelmezője nem tudja igazolni személyazonosságát.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A gépjármű-nyilvántartó hatóság az (1) bekezdés szerinti ideiglenes forgalmi engedély kiadását az alábbi esetek egyikében tagadhatja meg:

(3) A járműnyilvántartó hatóság az (1) bekezdés szerinti ideiglenes forgalmi engedély kiadását csak az alábbi esetekben vagy az esetek egyikében tagadhatja meg:

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) ha a 7. cikk szerint gyűjtött információk, vagy a hivatalos nemzeti gépjármű-nyilvántartásban szereplő adatok arra utalnak, hogy

b) ha a 7. cikk szerint gyűjtött információk vagy a hivatalos nemzeti járműnyilvántartásban szereplő adatok arra utalnak, hogy a jármű súlyosan megsérült, ellopták, megsemmisült vagy megszerzése csalárd módon történt;

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a jármű súlyosan megsérült, illetve ellopták vagy megsemmisítették;

törölve

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii) a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

törölve

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii) a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat időpontja elmúlt.

törölve

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) ha a jármű nem rendelkezik felelősségbiztosítással, amennyiben az ilyen biztosítás a jármű nyilvántartásba vételének előfeltétele.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Amennyiben az ideiglenes forgalmi engedélyt az (1) bekezdésnek megfelelően állították ki, az engedélyt kiállító hatóság tagállama a 7. cikk (2a) bekezdésének megfelelően bevezeti a járműre vonatkozó adatokat a hivatalos elektronikus nyilvántartásba.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ideiglenes forgalmi engedély formátuma és mintája megfeleljen az 1999/37/EK irányelv I. mellékletében meghatározottaknak.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Abból a célból, hogy egy másik tagállamban nyilvántartott járművet nyilvántartásba vegyenek, a nyilvántartó hatóság a többi tagállam nyilvántartást végző hatóságainak hozzáférést biztosít az I. mellékletben meghatározott, a hivatalos járműnyilvántartásukban tárolt adatokhoz.

(1) Abból a célból, hogy egy másik tagállamban nyilvántartott járművet nyilvántartásba vegyenek, a nyilvántartó hatóság a többi tagállam járműnyilvántartó hatóságainak hozzáférést biztosít a hivatalos járműnyilvántartásukban tárolt (2a) bekezdésben hivatkozott adatokhoz.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A (3) bekezdés és különösen a nyújtott információk pontosságára vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, az egyes tagállamok járműnyilvántartó hatóságai elismerik a többi tagállam hivatalos járműnyilvántartásaiban tárolt adatokat.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazásában a gépjármű-nyilvántartó hatóság a II. mellékletben meghatározott szoftveralkalmazást használja.

Az (1) bekezdés alkalmazásában a járműnyilvántartó hatóság a (3a) bekezdésben és a II. mellékletben meghatározott szoftveralkalmazást használja. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a szoftveralkalmazás teljes mértékben működőképes legyen.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tárolt és ezzel a szoftveralkalmazással lehívható adatokhoz kizárólag a nyilvántartó hatóságok kaphatnak közvetlen hozzáférést. A nyilvántartó hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy:

A tárolt és ezzel a szoftveralkalmazással lehívható adatokhoz kizárólag a járműnyilvántartó hatóságok és más illetékes hatóságok kapnak közvetlen hozzáférést. A járműnyilvántartó hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy:

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az információkat engedély nélkül senki ne kérdezhesse le és ne adhassa át;

c) az információkat engedély nélkül senki ne kérdezhesse le, ne adhassa át, és ne tehesse közzé;

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A következő adatokat kell benyújtani:

 

a) az I. mellékletben meghatározott adatok;

 

b) az 1999/37/EK irányelv I. melléklete II. 5. és II. 6. bekezdésének (D)–(W) pontjában meghatározott, járművekre vonatkozó műszaki adatok;

 

c) az 1999/37/EK irányelv I. mellékletében vagy ezen irányelv módosításaiban meghatározott, egyéb járművekre vonatkozó műszaki adatok, ha rendelkezésre állnak;

 

d) a 2007/46/EK irányelvben és a 168/2013/EU rendeletben említett megfelelőségi nyilatkozatban vagy egyedi jóváhagyási bizonyítványban szereplő egyéb műszaki adatok, ha rendelkezésre állnak.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A személyes adatok feldolgozását a tagállamok gépjármű-nyilvántartó hatóságai a 95/46/EK irányelvvel összhangban, a tagállamnak az irányelv 28. cikkében említett független állami hatósága felügyelete alatt végzi.

(3) A személyes adatok feldolgozását a tagállamok járműnyilvántartó hatóságai az uniós adatvédelmi jogszabályokkal és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a tagállamnak a 95/46/EK irányelv 28. cikkében említett független állami hatósága felügyelete alatt végzik.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A járműre vonatkozó adatokkal kapcsolatos információk cseréjéhez a tagállamoknak a kifejezetten e rendelet céljára kifejlesztett és a II. melléklettel összhangban lévő Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazást kell használniuk.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokról és előírásokról, beleértve az adatok formátumát, a tagállami elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférésnek és azok elektronikus konzultációjának technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság e rendelet követelményeinek teljesítése érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (3a) bekezdésben említett szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokról és előírásokról, beleértve az adatok formátumát, a tagállami elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférésnek és azok elektronikus konzultációjának technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság rendszeresen értékeli a (3a) bekezdésben hivatkozott szoftveralkalmazás segítségével kicserélt adatok védelméhez fűződő biztonsági intézkedések megfelelőségét, figyelembe véve a technológiai fejleményeket és a kockázatok alakulását.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Minden egyes tagállam maga viseli a (3a) bekezdésben említett szoftveralkalmazások kezeléséből, használatából és fenntartásából eredő költségeket.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nyilvántartó hatóság egy vagy több szakmai forgalmi engedélyt bocsáthat ki olyan vállalkozás számára, amely eleget tesz az alábbi feltételeknek:

(1) A járműnyilvántartó hatóság egy vagy több szakmai forgalmi engedélyt bocsáthat ki a járműgyártók, a járműalkatrész-gyártók, járműjavító műhelyek, a kereskedők és a határokon átnyúló járműszállítást végző vállalkozások, a műszaki szolgálatok és az ellenőrző hatóságok számára, amennyiben az engedélyt kiváltó jogalany a szóban forgó hatóság területén telepedett le.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tagállam területén telepedett le;

törölve

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) járműveket forgalmaz vagy javítási, karbantartási és vizsgálati szolgáltatásokat nyújt;

törölve

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) jó hírnévvel és megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik.

törölve

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nyilvántartó hatóság gondoskodik arról, hogy a nyilvántartás az I. mellékletben hivatkozott járműadatokat minden szakmai nyilvántartásba vétel során rögzítsék.

törölve

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott járműveket csak az engedélyt megkapó vállalkozás munkavállalói és munkaadói használhatják, kizárólag szakmai célokra.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott gépjárműveket csak akkor lehet használni, ha a jármű nem jelent közvetlen és azonnali kockázatot a közlekedés biztonságára nézve. Az ilyen járműveket nem lehet személyek vagy áruk kereskedelmi jellegű szállítására használni.

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott járműveket csak akkor lehet használni, ha a jármű nem jelent közvetlen és azonnali kockázatot a közlekedés biztonságára nézve, és rendelkezikműszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolással. Az ilyen járműveket nem lehet személyek vagy áruk kereskedelmi vagy magáncélú szállítására használni.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A szakmai forgalmi engedélyeket valamennyi tagállam kölcsönösen elismeri a járművek átvitele, ellenőrzése vagy vizsgálata céljából teljesített utakon.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gépjármű-nyilvántartó hatóságok

Nemzeti kapcsolattartó pontok

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot azoknak a nyilvántartó hatóságoknak a nevéről és kapcsolattartói adatairól, amelyek feladata, hogy területükön a járműveket hivatalosan nyilvántartásba vegyék, és ezt a rendelet alkalmazzák.

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy nemzeti kapcsolattartó pontot, amelynek feladata az e rendelettel kapcsolatos információk cseréje. A tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti kapcsolattartó pontok nevéről és kapcsolattartói adatairól.

A Bizottság a honlapján közzéteszi a járműnyilvántartó hatóságok jegyzékét és annak frissítéseit.

A Bizottság a honlapján közzéteszi a nemzeti kapcsolattartó pontok jegyzékét és annak frissítéseit.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nyilvántartó hatóságok gondoskodnak arról, hogy a nagyközönség könnyen hozzáférhet a következő információkhoz:

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nagyközönség könnyen hozzáférhet a következő információkhoz:

a) a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos információk a hatóság tagállamában;

a) a nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos információk a tagállamban, beleértve az újbóli nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat, a határidőket, a határozat meghozatalának várható időtartamát és a megtagadási okokat;

b) a hatóság neve és elérhetőségei a közvetlen kapcsolatfelvétel érdekében.

b) a fizikai ellenőrzésre vonatkozó információk a 4. cikk (4) bekezdésével összhangban;

 

c) a jármű-nyilvántartási adatok feldolgozására irányadó szabályok, a megőrzésre vonatkozó időkorlátokról szóló tájékoztatást, valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkében felsorolt információkat is ideértve.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. azok a feltételek, amelyeknek eleget tenni ahhoz, hogy a vállalkozások megfeleljenek a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelményeknek;

törölve

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság 10. cikkben említett feljogosítása e rendelet hatályba lépésétől kezdve meghatározatlan időre szól.

(2) A Bizottság 10. cikkben említett felhatalmazása az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Szankciók

 

A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat állapítanak meg arra az esetre, ha a forgalmi engedély jogosultja a 4. cikkben foglalt határidőkön belül elmulasztja a jármű újbóli nyilvántartásba vételének kérelmezését. E szankciók magukban foglalhatják a jármű használatának az újbóli nyilvántartásba vételig történő korlátozását.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

13. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a rendelet hatályba lépését követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

A Bizottság legkésőbb [három évvel a rendelet alkalmazásának időpontját követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. E jelentés különösen a rendeletnek a különböző tagállamokban való alkalmazásáról tájékoztat.

 

A Bizottság adott esetben javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárokat és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tétel

Az 1999/37/EK irányelvben szereplő harmonizált kódok

1. Nyilvántartó ország

--

2. Rendszám

(A)

3. A jármű első nyilvántartásba vételének időpontja

(B)

4. Forgalmi engedély száma(i)

--

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve

--

6. Jármű: márka

(D.1)

7. Jármű: típus

(D.2)

- típusváltozat (ha van);

 

- változat (ha van)

 

8. Jármű: kereskedelmi leírás(ok)

(D.3)

9. Alvázszám (azonosító szám)

(E)

10. Tömeg: műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg, a motorkerékpárok kivételével

(F.1)

11. Tömeg: a nyilvántartást végző tagállamban forgalomban lévő jármű legnagyobb megengedett terhelt tömege

(F.2)

12. Az üzemelő jármű tömege karosszériával, és vontató jármű esetében a vonószerkezettel együtt, az M1 kategóriától eltérő minden más kategória esetében

(G)

13. Az érvényességi idő, ha nem korlátlan

(H)

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély vonatkozik

(I)

15. Típusengedély száma (ha van)

(K)

16. Tengelyek száma

(L)

17. Tengelytávolság (mm-ben)

(M)

18. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban)

(N.1)

19. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.2)

20. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.3)

21. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.4)

22. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.5)

23. a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezett (kg-ban)

(O.1)

24. a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezetlen (kg-ban)

(O.2)

25. Motor: hengerűrtartalma (cm3-ben)

(P.1)

26. Motor: legnagyobb névleges hasznos teljesítménye (kW-ban) (ha rendelkezésre áll)

(P.2)

27. Motor: a tüzelőanyag vagy az energiaforrás típusa

(P.3)

28. Motor: névleges fordulatszám (min-1-ben)

(P.4)

29. Motorszám

(P.5)

30. Teljesítmény/tömeg arány (kW/kg-ban) (csak motorkerékpároknál)

(Q)

31. A jármű színe

(R)

32. Szállítható személyek száma: ülőhelyek száma a járművezetőt is beleértve

(S.1)

33. Szállítható személyek száma: állóhelyek száma (ha van)

(S.2)

34. Legnagyobb sebesség (km/h-ban)

(T)

35. Zajszint: álló helyzetben [dB(A)-ban]

(U.1)

36. Zajszint: motor fordulatszáma (min-1-ben)

(U.2)

37. Zajszint: elhaladóban [dB(A)-ban]

(U.3)

38. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.1)

39. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.2)

40. Szennyezőanyag-kibocsátás: NOx (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.3)

41. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC + NOx (g/km-ben)

(V.4)

42. Szennyezőanyag-kibocsátás: dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.5)

43. Szennyezőanyag-kibocsátás: dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben)

(V.6)

44. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO2(g/km-ben)

(V.7)

45. Szennyezőanyag-kibocsátás: összevont tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km-ben)

(V.8)

46. Szennyezőanyag-kibocsátás: az EK-típusengedély környezeti kategóriájának megjelölése; utalás a 70/220/EGK irányelv vagy a 88/77/EGK irányelv alapján alkalmazandó változatra

(V.9)

47. Az üzemanyagtartály térfogata (literben)

(W)

48. Az utolsó műszaki vizsgálat időpontja

--

49. A következő műszaki vizsgálat időpontja

--

50. Kilométer-óra állása (ha rendelkezésre áll)

--

51. Jármű megsemmisítése (igen/nem)

--

52. A megsemmisítési igazolás kiállításának időpontja

--

53. A megsemmisítési igazolást kiállító telephely vagy vállalkozás

--

54. A megsemmisítés oka

--

55. Jármű ellopása (igen/nem)

--

56. Ellopott forgalmi engedélyek és/vagy rendszámtáblák (igen/nem)

--

57. Inaktív nyilvántartás

--

58. Felfüggesztett nyilvántartás

--

59. Rendszámváltozás

--

60. Baleset okozta súlyos károsodás után elvégzendő műszaki vizsgálat

--

61. A 9–47. tétel bármelyikének megváltoztatását illetve módosítását követően szükséges további vizsgálatok

 

____________________________

 

1Amint arra az elhasználódott járművekről szóló 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és módosításai hivatkoznak (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).

 

 

Módosítás

Tétel

Az 1999/37/EK irányelvben szereplő harmonizált kódok

1. Nyilvántartó ország

--

2. Rendszám

(A)

3. A jármű első nyilvántartásba vételének időpontja

(B)

4. Forgalmi engedély száma(i)

--

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve

--

5a. A jármű kategóriája

(J)

13. Az érvényességi idő, ha nem korlátlan

(H)

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély vonatkozik

(I)

48. Az utolsó műszaki vizsgálat időpontja

--

49. A következő műszaki vizsgálat időpontja

--

50. Kilométer-óra állása (ha rendelkezésre áll)

--

51. Jármű megsemmisítése (igen/nem) (ha rendelkezésre áll)

--

52. A megsemmisítési igazolás kiállításának időpontja (ha rendelkezésre áll)

--

53. A megsemmisítési igazolást kiállító telephely vagy vállalkozás (ha van)

--

55. Ellopott jármű (igen/nem)

--

56. Ellopott forgalmi engedély (igen/nem)

--

56a. Ellopott rendszámtábla (igen/nem)

--

57. Inaktív nyilvántartás (ha van)

--

58. Felfüggesztett nyilvántartás (ha van)

--

59. Rendszámváltozás (ha van)

--

60. Baleset okozta súlyos károsodás után elvégzendő műszaki vizsgálat (ha van)

--

61. A járművek rendszereinek, alkatrészeinek vagy önálló műszaki egységeinek megváltoztatása vagy módosítása, amely érinti a 2007/46/EK irányelv IV. és XI. mellékleteiben, a 2002/24/EK irányelv I. mellékletében vagy a 168/2013/EU rendeletben megállapított műszaki követelményeket (ha rendelkezésre áll)

--

61a. Importált jármű (igen/nem)

--

61b. Ideiglenes forgalmi engedély (időpont)

--

61c. A nyilvántartásba vétel elutasítása (indok) (ha van)

--

61d. A jármű nyilvántartásból való törlése (időpont, hely, indok) (ha van)

--

____________________________

 

1Amint arra az elhasználódott járművekről szóló 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és módosításai hivatkoznak (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).

 

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az információcsere interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazásával történik, anélkül, hogy más adatbázisok használata szükségessé válna. Az információcsere költséghatékony és biztos módon történik, biztosítja az átadott adatok biztonságát és védelmét, és amennyire lehetséges, már meglévő szoftveralkalmazásokat használ fel.

1. Az információcsere interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazásával történik, anélkül, hogy más adatbázisok használata szükségessé válna. Az információcsere költséghatékony és biztos módon történik, és biztosítja az átadott adatok biztonságát és védelmét az Eucaris használatával.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az 1. pontban említett szoftveralkalmazás kezeléséből, használatából és fenntartásából eredő költségeit valamennyi tagállam maga viseli.

törölve

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A nyilvántartást végző hatóságok az 1. és 2. pontban szereplő automatizált eljárások használatával a I. mellékletben szereplő adatokra vonatkozó információkat egy vagy több másik tagállam elektronikus jármű-nyilvántartásából hívják le.

4. A nyilvántartást végző hatóságok az 1. és 2. pontban szereplő automatizált eljárások használatával a I. mellékletben szereplő adatokra vonatkozó információkat a másik tagállam elektronikus járműnyilvántartásából hívják le.

(1)

             HL C 299., 2012.10.4., 89. o.


ELJÁRÁS

Cím

A másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítése

Hivatkozások

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.4.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

14.7.2014

ITRE

23.4.2012

TRAN

25.2.2015

LIBE

6.10.2014

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Benyújtás dátuma

27.2.2015


A BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ VISSZAUTALÁS

A 188. cikk értelmében a bizottsághoz történő visszautalás dátuma

16.4.2014

Jelentéstétel határideje

0.0.0000

Előadó:

  A megerősítés/kijelölés dátuma

Dita Charanzová

17.7.2014

Vizsgálat a bizottságban

17.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

A benyújtás dátuma

24.2.2015

Jogi nyilatkozat