Postup : 2014/0011(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0029/2015

Predkladané texty :

A8-0029/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0258

SPRÁVA     ***I
PDF 698kWORD 343k
2.3.2015
PE 541.353v03-00 A8-0029/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Ivo Belet

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0020),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0016/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. júna 2014(1)

–      zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2)

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0029/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie -1 (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V záveroch zasadnutia Európskej rady z 23. a 24. októbra 2014 o rámci politiky v oblasti klímy a energetiky sa uvádza, že dobre fungujúci, zreformovaný systém obchodovania s emisiami (ETS) s nástrojom na stabilizáciu trhu bude hlavným európskym nástrojom na dosiahnutie cieľa Únie v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Vo svetle potreby zachovať v systéme obchodovania s emisiami EÚ stimuly v rámci rokovaní o smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ1a predložila Komisia vyhlásenie o preskúmaní možností krokov, medzi nimi aj o možnosti trvalého pozastavenia potrebného množstva kvót, s cieľom čo najskôr prijať ďalšie vhodné štrukturálne opatrenia na posilnenie systému obchodovania s emisiami (ETS) počas fázy 3 a na jeho zefektívnenie.

 

__________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stave európskeho trhu s uhlíkom v roku 20121 sa identifikovala potreba opatrení na riešenie štrukturálnych nerovnováh medzi ponukou a dopytom. Posúdenie vplyvu v súvislosti s rámcom pre politiku v oblasti klímy a energetiky do roku 20302 naznačuje, že sa očakáva pretrvávanie tejto nerovnováhy a že tento problém sa dostatočne nevyrieši prispôsobením lineárnej trajektórie prísnejšiemu cieľu v tomto rámci. Zmena lineárneho koeficientu vyvolá iba postupnú zmenu stropu. Nadbytok by teda takisto klesal iba postupne, a preto by trh musel ďalej fungovať viac ako desaťročie s nadbytkom približne 2 miliárd kvót alebo viac. Aby sa tento problém vyriešil a zabezpečila sa väčšia odolnosť európskeho systému obchodovania s emisiami proti nerovnováham, mala by sa zriadiť rezerva stability trhu. Aby sa zabezpečila regulačná istota, pokiaľ ide o aukčnú ponuku vo fáze 3 a aby sa poskytol určitý prípravný čas na prispôsobenie sa zavedeniu koncepčnej zmeny, rezerva stability trhu by sa mala zriadiť od fázy 4 so začiatkom v roku 2021. S cieľom zachovať maximálny stupeň predvídateľnosti by sa mali stanoviť jasné pravidlá umiestňovania kvót do rezervy a ich uvoľňovania z nej. Pri splnení podmienok by sa so začiatkom v roku 2021 mali do rezervy umiestňovať kvóty zodpovedajúce 12 % množstva kvót v obehu v roku x-2. Z rezervy by sa malo uvoľniť zodpovedajúce množstvo kvót v prípade, že celkové množstvo kvót v obehu je nižšie ako 400 miliónov.

(2) V správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stave európskeho trhu s uhlíkom v roku 20121 sa identifikovala potreba opatrení na riešenie štrukturálnych nerovnováh medzi ponukou a dopytom. Posúdenie vplyvu v súvislosti s rámcom pre politiku v oblasti klímy a energetiky do roku 20308 naznačuje, že sa očakáva pretrvávanie tejto nerovnováhy a že tento problém sa dostatočne nevyrieši prispôsobením lineárnej trajektórie prísnejšiemu cieľu v tomto rámci. Zmena lineárneho koeficientu vyvolá iba postupnú zmenu stropu. Nadbytok by teda takisto klesal iba postupne, a preto by trh musel ďalej fungovať viac ako desaťročie s nadbytkom približne 2 miliárd kvót alebo viac, čo by bránilo tomu, aby ETS vysielal potrebný investičný signál v súvislosti s nákladovo efektívnym znižovaním emisií CO2. Aby sa tento problém vyriešil a zabezpečila sa väčšia odolnosť ETS voči nerovnováham medzi ponukou a dopytom, a tým napraviť koncepčnú chybu v tomto systéme, aby fungoval ako usporiadaný trh so stabilnými a konkurencieschopnými cenami odrážajúc skutočnú hodnotu kvót, by sa mala počas fázy 3 zriadiť rezerva stability trhu, aby sa pred začatím fázy 4 v roku 2021 stanovili jej prínosy. Rezerva stability trhu by tiež mala zaistiť súčinnosť s ostatnými politikami v oblasti zmeny klímy, ako sú napríklad politiky týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. S cieľom zachovať maximálny stupeň predvídateľnosti by sa mali stanoviť jasné pravidlá umiestňovania kvót do rezervy a ich uvoľňovania z nej. Pri splnení podmienok by sa so začiatkom v roku 2018 mali do rezervy umiestňovať kvóty zodpovedajúce 12 % množstva kvót v obehu v roku x-1. Z rezervy by sa malo uvoľniť zodpovedajúce množstvo kvót v prípade, že celkové množstvo kvót v obehu je nižšie ako 400 miliónov.

____________________

____________________

1 COM(2012)652 final

1 COM(2012)652 final

2 Vložiť odkaz.

2 Vložiť odkaz.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Popri zriadení rezervy stability trhu by sa okrem toho mali vykonať určité následné zmeny smernice 2003/87/ES, aby sa zabezpečila konzistentnosť a plynulá prevádzka systému ETS. Uplatňovanie smernice 2003/87/ES môže viesť najmä k vydraženiu veľkých objemov kvót na konci každého obdobia obchodovania, čím sa môže ohroziť stabilita trhu. Z tohto dôvodu a s cieľom predísť stavu nerovnovážneho trhu, pokiaľ ide o ponuku kvót na konci jedného obdobia obchodovania a začiatku nasledujúceho, s potenciálne rušivými účinkami na trh, by sa malo prijať ustanovenie o aukciách časti akéhokoľvek veľkého zvýšenia ponuky na konci jedného obdobia obchodovania v prvých dvoch rokoch nasledujúceho obdobia.

(3) Popri zriadení rezervy stability trhu by sa okrem toho mali vykonať určité následné zmeny smernice 2003/87/ES, aby sa zabezpečila konzistentnosť a plynulá prevádzka systému ETS. Uplatňovanie smernice 2003/87/ES môže viesť najmä k vydraženiu veľkých objemov kvót na konci každého obdobia obchodovania, čím sa môže ohroziť stabilita trhu. Z tohto dôvodu a s cieľom predísť stavu nerovnovážneho trhu, pokiaľ ide o ponuku kvót na konci jedného obdobia obchodovania a začiatku nasledujúceho, s potenciálne rušivými účinkami na trh, by sa malo prijať ustanovenie o umiestňovaní týchto kvót do rezervy stability trhu na konci predmetného obdobia obchodovania.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V nariadení Komisie (EÚ) č. 176/2014 sa ustanovilo „odloženie“ 900 miliónov emisných kvót z rokov 2014 – 2016 na roky 2019 a 2020 (koniec fázy 3 ETS). Vplyv aukcií týchto odložených kvót v rokoch 2019 a 2020 by bol v protiklade k želanému efektu tohto návrhu na rezervu stability trhu, ktorým je zníženie nadbytku kvót. Preto by sa odložené kvóty nemali dražiť, ale namiesto toho by sa mali umiestniť priamo do rezervy stability trhu.

 

__________________

 

1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 najmä s cieľom určiť množstvo emisných kvót skleníkových plynov určených na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 – 2020 (Ú. v. EÚ L 56, 26.2.2014, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Je dôležité, aby ETS stimuloval rast s efektívnym využívaním uhlíka a aby sa chránila konkurencieschopnosť priemyselných odvetví Únie, ktoré sú vystavené skutočnému riziku úniku uhlíka. Európsky parlament už vo svojom uznesení zo 4. februára 2014 o akčnom pláne pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe sa zdôraznilo, „že Komisia by sa mala konkrétnejšie a podrobnejšie zaoberať únikom uhlíka“. V záveroch Európskej rady z 23. a 24. októbra 2014 k rámcu politiky v oblasti klímy a energetiky sa poskytli jasné usmernenia k pokračovaniu uplatňovania ustanovení o bezplatne prideľovaných kvótach a úniku uhlíka po roku 2020, pričom sa v nich uvádza, že „najefektívnejšie zariadenia [v odvetviach, ktorým hrozí strata medzinárodnej konkurencieschopnosti, by] nemali čeliť neprimeraným nákladom súvisiacim s emisiami uhlíka, ktoré vedú k úniku uhlíka“. Mali by sa zaviesť primerané opatrenia odrážajúce ceny uhlíka, ktoré prevažovali v čase ich zavedenia, s cieľom ochrániť odvetvia vystavené skutočnému riziku úniku uhlíka pred akýmkoľvek negatívnym vplyvom na ich konkurencieschopnosť, a tým zabrániť dodatočným nákladom súvisiacim s ETS na úrovni najefektívnejších zariadení. Komisia by mala v tejto súvislosti preskúmať smernicu 2003/87/ES, a najmä jej článok 10a. V záujme dosiahnutia cieľa, ktorým je vytvorenie jednotného trhu s energiou, by toto preskúmanie malo zahŕňať aj harmonizované opatrenia na úrovni Únie kompenzujúce náklady spojené s emisiami uhlíka, ktoré sa premietli do cien za elektrickú energiu, ktoré budú odlišné od mechanizmu, ktorý sa v súčasnosti riadi pravidlami štátnej pomoci, aby sa tak zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Komisia by mala na základe skúseností s uplatňovaním rezervy stability trhu preskúmať jej fungovanie v porovnaní s jej prevádzkovaním. V preskúmaní fungovania rezervy stability trhu by sa malo najmä posúdiť, či sú pravidlá umiestňovania kvót do rezervy vhodné z hľadiska sledovaného cieľa, ktorým je odstránenie štrukturálnych nerovnováh medzi ponukou a dopytom.

(4) Komisia by mala na základe skúseností s uplatňovaním rezervy stability trhu do troch rokov od začatia prevádzky rezervy stability trhu preskúmať jej fungovanie v porovnaní s jej prevádzkovaním. V preskúmaní fungovania rezervy stability trhu by sa malo najmä posúdiť, či sú pravidlá umiestňovania kvót do rezervy a uvoľňovania kvót z rezervy vhodné z hľadiska sledovaného cieľa, ktorým je odstránenie štrukturálnych nerovnováh medzi ponukou a dopytom. Preskúmanie by sa malo tiež zaoberať dosahom rezervy stability trhu na konkurencieschopnosť priemyslových odvetví Únie a na riziko úniku uhlíka.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Článok 10 a článok 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(5) Smernica 2003/87/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

Odôvodnenie

Nie je potrebné uvádzať konkrétne články, ktoré sa majú zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje rezerva stability trhu, ktorej prevádzka sa začne 1. januára 2021.

1. Týmto sa v roku 2018 zriaďuje rezerva stability trhu, ktorej prevádzka sa začne 31. januára 2021.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia zaistí, aby kvóty odložené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 176/20141a boli vložené priamo do rezervy stability trhu.

 

__________________

 

1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 najmä s cieľom určiť množstvo emisných kvót skleníkových plynov určených na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 – 2020 (Ú. v. EÚ L 56, 26.2.2014, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Kvóty, ktoré na konci obdobia obchodovania ostanú v rezerve pre nových účastníkov, a kvóty nepridelené v dôsledku uzávierok, alebo na základe výnimky týkajúcej sa modernizácie odvetvia elektrickej energie sa považujú za „nepridelené kvóty“. Na konci tretieho obdobia obchodovania sa žiadne tieto nepridelené kvóty nedražia, ale umiestnia sa priamo do rezervy stability trhu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zverejní celkové množstvo kvót v obehu každý rok, a to do 15. mája nasledujúceho roku. Celkové množstvo kvót v obehu za rok x je kumulatívne množstvo kvót vydaných v období od 1. januára 2008 vrátane množstva vydaného podľa článku 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES v rovnakom období a nárokov na používanie medzinárodných kreditov uplatnených zariadeniami v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, v súvislosti s emisiami do 31. decembra roku x, mínus množstvo kumulatívnych ton overených emisií zo zariadení v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami od 1. januára 2008 do 31. decembra roku x, všetky kvóty zrušené v súlade s článkom 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES a množstvo kvót v rezerve. Nezohľadňujú sa emisie počas trojročného obdobia, ktoré sa začína v roku 2005 a končí v roku 2007, ani kvóty vydané v súvislosti s týmito emisiami. Prvé zverejnenie sa uskutoční do 15. mája 2017.

2. Komisia zverejní celkové množstvo kvót v obehu každý rok, a to do 15. mája nasledujúceho roku. Celkové množstvo kvót v obehu za rok x je kumulatívne množstvo kvót vydaných v období od 1. januára 2008 vrátane množstva vydaného podľa článku 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES v rovnakom období a nárokov na používanie medzinárodných kreditov uplatnených zariadeniami v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, v súvislosti s emisiami do 31. decembra roku x, mínus množstvo kumulatívnych ton overených emisií zo zariadení v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami od 1. januára 2008 do 31. decembra roku x, všetky kvóty zrušené v súlade s článkom 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES a množstvo kvót v rezerve. Nezohľadňujú sa emisie počas trojročného obdobia, ktoré sa začína v roku 2005 a končí v roku 2007, ani kvóty vydané v súvislosti s týmito emisiami. Prvé zverejnenie sa uskutoční do 15. mája 2016.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V každom roku od roku 2021 sa množstvo kvót, ktoré sa rovná 12 % celkového množstva kvót v obehu v roku x-2, zverejnené v máji roku x-1, umiestni do rezervy, pokiaľ toto množstvo kvót, ktoré sa majú umiestniť do rezervy, nie je menšie ako 100 miliónov.

3. V súlade s článkom 1 ods. 1, v ktorom sa ustanovuje včasné uplatňovanie rezervy po jej vytvorení, sa množstvo kvót, ktoré sa rovná 12 % celkového množstva kvót v obehu v roku x-1, zverejnené v máji roku x, bez zbytočných prieťahov umiestni do rezervy, pokiaľ toto množstvo kvót, ktoré sa majú umiestniť do rezervy, nie je menšie ako 100 miliónov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Od roku 2021 členské štáty vydražia všetky kvóty, ktoré nie sú pridelené bezodplatne v súlade s článkom 10a a článkom 10c a ktoré nie sú umiestnené do rezervy stability trhu zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady(*) č. [OPEU – vložiť číslo tohto rozhodnutia, keď bude známe].

1. Od roku 2018 členské štáty vydražia všetky kvóty, ktoré nie sú pridelené bezodplatne v súlade s článkom 10a a článkom 10c a ktoré nie sú umiestnené do rezervy stability trhu zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady(*) č. [OPEU – vložiť číslo tohto rozhodnutia, keď bude známe].

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2003/87/ES

Článok 10 – odsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Keď objem kvót, ktoré majú členské štáty dražiť, v poslednom roku každého obdobia uvedeného v článku 13 ods. 1, prekročí o viac ako 30 % očakávaný priemerný aukčný objem za prvé dva roky nasledujúceho obdobia pred uplatnením článku 1 ods. 3 rozhodnutia [OPEU – vložiť číslo tohto rozhodnutia, keď bude známe], dve tretiny rozdielu medzi týmito objemami sa odpočítajú od aukčných objemov v poslednom roku obdobia a v rovnakých častiach sa pripočítajú k objemom, ktoré majú členské štáty vydražiť v prvých dvoch rokoch nasledujúceho obdobia.

1a. Na konci obdobia obchodovania sa všetky kvóty zostávajúce v rezerve pre nových účastníkov a všetky kvóty nepridelené kvôli ukončeniu prevádzky alebo v dôsledku odchýlky platnej pre odvetvie elektrickej energie považujú za nepridelené kvóty. Všetky tieto nepridelené kvóty sa vkladajú priamo do rezervy stability trhu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 2003/887/ES

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodné slová

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a. V článku 10 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

„3. Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie. Aspoň 50 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie podľa odseku 2, vrátane všetkých príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie uvedenej v odseku 2 písm. b) a c alebo ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote týchto príjmov by sa malo použiť na jednu alebo viaceré z týchto aktivít:“

"3. Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie. Aspoň 50 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 vrátane všetkých príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie uvedenej v odseku 2 písm. b) a c) alebo ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote týchto príjmov sa použije na jednu alebo viaceré z týchto aktivít:

Odôvodnenie

Spresnenie povinnosti ako používať príjmy z aukcií zabráni využívaniu týchto finančných zdrojov na krytie rozpočtových deficitov. Príjmy z aukcií sa potom skutočne použijú len na boj proti zmene klímy a na podporu prechodu EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo v súlade so zásadami klimatického a energetického balíka z roku 2008.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. V článku 10 ods. 4 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

 

„V prípadoch, keď Komisia uskutočnila úpravu uvedenú v prvom pododseku, sa množstvo kvót zodpovedajúce zvýšeniu množstva kvót v rokoch 2019 a 2020 v zmysle prílohy IV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1031/2010 1a umiestni do rezervy stability trhu vytvorenej rozhodnutím [OPEU – vložiť číslo tohto rozhodnutia, keď bude známe].

 

_______________

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1).“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 c (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 10a – odsek 8 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c. V článku 10a ods. 8 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

 

„Odo dňa začatia prevádzky rezervy stability trhu vytvorenej rozhodnutím [OPEU – vložiť číslo tohto rozhodnutia, keď bude známe] až do 31. decembra 2025 sa postupne poskytne 300 miliónov kvót, a to v súlade s týmto odsekom a na prielomové inovačné priemyselné projekty v odvetviach uvedených v prílohe I tejto smernice na základe objektívnych a transparentných kritérií uvedených v tomto odseku. Týchto 300 miliónov kvót sa vezme z nepridelených kvót, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1b rozhodnutia [OPEU – vložiť číslo tohto rozhodnutia, keď bude známe].

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Revízia smernice 2003/87/ES

 

Komisia do ...+ preskúma smernicu 2003/87/ES s cieľom účinne chrániť konkurencieschopnosť priemyselných odvetví Únie vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka, zaviesť presnejšie prideľovanie kvót a stimulovať rast s efektívnym využívaním uhlíka bez toho, aby sa prispievalo k nadmernej ponuke kvót. Komisia pritom zohľadní závery Európskej rady z 23. a 24. októbra 2014, najmä pokiaľ ide o ustanovenia o úniku uhlíka a pokračovaní bezplatného prideľovania kvót, a zabezpečí, že bude lepšie odrážať meniace sa úrovne produkcie a motivovať k čo najefektívnejšiemu výkonu. Komisia zároveň zváži vytvorenie harmonizovaného mechanizmu na úrovni Únie, ktorý by kompenzoval nepriame náklady súvisiace s emisiami uhlíka vyplývajúce z tejto smernice, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni a úrovni Únie. V náležitom prípade Komisia predloží v súlade s riadnym legislatívnym postupom Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.

 

________________

 

+ Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum: šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do 31. decembra 2026 Komisia na základe analýzy správneho fungovania európskeho trhu s uhlíkom preskúma rezervu stability trhu a v prípade potreby predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade. Pri preskúmaní sa osobitná pozornosť musí venovať percentuálnemu údaju na určenie množstva kvót, ktoré sa majú umiestniť do rezervy podľa článku 1 ods. 3 a číselnej hraničnej hodnote pre celkové množstvo kvót v obehu podľa článku 1 ods. 4.

Do troch rokov od dátumu začatia prevádzky rezervy stability trhu Komisia na základe analýzy správneho fungovania európskeho trhu s uhlíkom preskúma rezervu stability trhu a v prípade potreby predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade. Pri preskúmaní sa osobitná pozornosť musí venovať percentuálnemu údaju na určenie množstva kvót, ktoré sa majú umiestniť do rezervy podľa článku 1 ods. 3 a číselnej hraničnej hodnote pre celkové množstvo kvót v obehu podľa článku 1 ods. 4. Vo svojom preskúmaní Komisia preverí aj vplyv rezervy stability trhu na európsku priemyselnú konkurencieschopnosť odvetvia a na riziko úniku uhlíka. Dva roky pred začiatkom každej novej fázy je potrebné vykonať pravidelné preskúmanie nastavení rezervy stability trhu s cieľom zabezpečiť, aby ostali primerané a aby sa zároveň trhu poskytla istota.

DȎVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

„Dobre fungujúci zreformovaný systém obchodovania s emisnými kvótami (ETS) s nástrojom na stabilizáciu trhu v súlade s návrhom Komisie bude hlavným európskym nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa [znížiť emisie skleníkových plynov].“ Závery Európskej rady z 23. októbra 2014.

Dňa 22. januára 2014 Komisia predstavila návrh rezervy stability trhu spolu s oznámením o politickom rámci pre energetiku a klímu na obdobie rokov 2020 až 2030.

Cieľom návrhu Komisie je uskutočniť štrukturálne zmeny v systéme obchodovania s emisiami (ETS), aby sa riešil nadbytok emisných kvót, ktorý sa v súčasnosti odhaduje na viac ako 2 miliardy (a ktorý v systéme narastal od roku 2009 počas fázy 2), a aby sa napravili jeho nedostatky a systém tak splnil svoj účel: „podporovať znižovanie emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom“ (článok 1 smernice o ETS).

Cieľ znížiť emisie skleníkových plynov stanovený do roku 2020 je zaručený celkovými emisnými limitmi, nadbytok kvót však ohrozuje dlhodobú nákladovú účinnosť systému. Nadbytok tak ohrozuje riadne fungovanie trhu s uhlíkom a zásadne ceny uhlíka, čím sa oslabujú stimuly investovať do nízkouhlíkových technológií. Ak sa situácia nebude riešiť, náklady na znižovanie emisií skleníkových plynov v budúcnosti významne narastú.

Návrh Komisie tak reaguje na výzvy Európskeho parlamentu „prijať opatrenia na nápravu nedostatkov ETS a umožniť, aby fungoval tak, ako bolo pôvodne naplánované“(3).

Návrh rezervy stability trhu by ako taký napravil štrukturálne nedostatky pôvodnej štruktúry ETS, ktorá neumožňovala pružnosť v ponuky kvót potrebnú na prispôsobovanie sa zmenám trhových podmienok alebo ochranu ETS proti neočakávaným a náhlym otrasom v oblasti dopytu. Ako sa uvádza v pracovnom dokumente útvarov Komisie priloženom k návrhu, súčasná nerovnováha vznikla pre nepomer medzi ponukou emisných kvót, ktoré sú pevne dané vzhľadom na povahu ETS EÚ ako systému stropov a obchodovania (a bolo o nich rozhodnuté za priaznivejších ekonomických okolností), a dopytom po kvótach, ktorý je pružný a ovplyvňovaný hospodárskymi cyklami, cenami fosílnych palív, politikami v oblasti klímy týkajúcimi sa energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a ďalšími faktormi.

Vzhľadom na to spravodajca podporuje návrh Komisie zaviesť rezervu stability trhu, a to na základe toho, že ide o štrukturálnu reformu, ktorou sa do samotnej smernice o ETS zavedú pravidlá, ktorými sa budú riadiť výkyvy trhu a najmä ponuka kvót. Zabráni sa tým krátkodobým diskrečným intervenciám na trhu a dosiahne sa strednodobá a dlhodobá predvídateľnosť a stabilita priemyslu.

Spravodajca sa domnieva, že táto reforma je nutná na to, aby bol ETS naďalej základným kameňom politiky EÚ v oblasti znižovania CO2. Opak by priviedol ETS na pokraj zrútenia (bez investičných stimulov ceny uhlíka). Prevládli by vnútroštátne iniciatívy ako hlavné politické nástroje znižovania emisií CO2, čo by viedlo k „opätovnému znárodneniu“ politiky v oblasti klímy. Zapríčinilo by to fragmentáciu vnútorného trhu, vznik spletitej mozaiky predpisov EÚ ba dokonca riziko úniku uhlíka v rámci EÚ.

Odložené kvóty

V roku 2013 Parlament a Rada zmenili smernicu o ETS, aby umožnili Komisii odložiť aukčný predaj 900 miliónov emisných kvót do roku 2019 a 2020. Vo februári 2014 Komisia prijala nariadenie s cieľom prispôsobiť aukčný kalendár tretiemu obdobiu obchodovania ETS, a 300 miliónov kvót tak bolo odložených na rok 2019 a 600 miliónov na rok 2020.

Ako sa uvádza skôr v texte, cieľom navrhovanej reformy ETS je predvídateľnosť a stabilita trhu. Nebolo by teda logické, ak by sa odložené kvóty museli vrátiť na trh v roku 2019 a roku 2020 len preto, aby boli opäť priebežne umiestnené v rezerve počas štvrtého obdobia obchodovania. Spôsobilo by to zbytočné narušenie trhu a nebolo by to v súlade s celkovým cieľom znížiť nadbytok.

Znovu umiestniť tieto kvóty na trh sa zdá byť nerozumné aj preto, že niektoré zainteresované strany poukázali na hodnotu odložených kvót vzhľadom na zlepšené ustanovenia o úniku uhlíka po roku 2020, akými sú myšlienky s ohľadom na dynamickejšie prideľovanie (pozri ďalej v texte).

Spravodajca preto navrhuje, aby sa odložené kvóty umiestnili priamo do rezervy.

Únik uhlíka

Tento návrh sa síce zaoberá problémami týkajúcimi sa nadmernej ponuky kvót pre aukčný predaj, nerieši však otázky spojené s voľným prideľovaním kvót alebo ustanoveniami o úniku uhlíka.

Nedávno bolo rozhodnuté, že súčasný režim úniku uhlíka má pokračovať do roku 2020. Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 24. septembra 2014 podporil návrh rozhodnutia Komisie o určení zoznamu sektorov, ktoré by v období rokov 2015 – 2019 mohli byť vystavené vážnemu riziku úniku uhlíka. Posúdenie, z ktorého vychádzalo toto rozhodnutie, naďalej používalo predpokladanú cenu za kvótu 30 EUR, i keď je súčasná cena uhlíka podstatne nižšia. Túto predpokladanú cenu však podporilo navrhované zriadenie rezervy stability trhu a cieľ stanovujúci 40 percentné zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030.

Posúdenie vplyvu vypracované Komisiou ukazuje, že vplyv rezervy stability trhu, i keby začala fungovať pred rokom 2020, by bol obmedzený. Kvóty s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú v rámci úrovní cien uhlíka, z ktorých vychádzajú ustanovenia o úniku uhlíka stanovené pre energeticky náročné priemyselné odvetvie do roku 2020. Analytici trhu očakávajú, že za priemerného rastu HDP (1,8 %) sa cena 30 eur dosiahne až v roku 2027.

Spravodajca uznáva, že je nutné poskytnúť priemyslu istotu, že proti úniku uhlíka bude chránený aj po roku 2020. Je preto dôležité zdôrazniť závery zasadnutia Európskej rady z 23. októbra 2014, ktoré priemysel uisťujú, že „voľné prideľovanie neskončí“ a že „súčasné opatrenia budú pokračovať aj po roku 2020 s cieľom zabrániť riziku úniku uhlíka z dôvodu politiky v oblasti klímy, kým sa nepodniknú porovnateľné kroky v ďalších hlavných hospodárstvach, s cieľom poskytnúť sektorom čeliacim riziku straty medzinárodnej konkurencieschopnosti primeranú úroveň podpory“.

Komisia už začala konzultácie o návrhoch týkajúcich sa ustanovení o úniku uhlíka po roku 2020 vrátane zlepšení súčasného režimu. Tieto návrhy sú vzájomne prepojené s rezervou stability trhu, ale výrazne prekračujú systémovú chybu trhových nerovnováh, ktorú má opraviť rezerva stability trhu.

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné pokračovať v diskusii o zlepšení prideľovania voľných kvót, najmä pokiaľ ide o meniace sa úrovne výroby a záruky stanovujúce, že najefektívnejšie zariadenia by nemali byť vystavené neprimeraným nákladom súvisiacim s emisiami uhlíka, ktoré vedú k úniku uhlíka.

V súlade s požiadavkou Európskej rady zabezpečiť lepšie zosúladenie prideľovania so zmenami úrovní výroby a s cieľom neovplyvniť budúce možnosti dynamickejšieho prideľovania, ani týmto možnostiam nezabrániť, spravodajca navrhuje umiestniť odložené kvóty do rezervy stability trhu. Komisia by na základe usmernenia Európskej rady mala čo najskôr predstaviť svoje návrhy na preskúmanie smernice o ETS vrátane zlepšených ustanovení o úniku uhlíka.

Investičné stimuly

Spravodajca tiež podporuje to, aby sa pridelenie podielu kvót umiestnených do rezervy využilo na investovanie do nízkouhlíkových priemyselných technológií a procesov.

Prevádzka rezervy stability trhu

Pokiaľ ide o fungovanie samotnej rezervy, Komisia navrhuje, aby:— sa kvóty umiestnili do rezervy v prípade, keď celkový nadbytok prekročí 833 miliónov kvót (čo sa rovná 12 % celkového počtu kvót v obehu v roku x-2);

— sa z rezervy uvoľnilo 100 miliónov kvót v prípade, keď je nadbytok pod úrovňou 400 miliónov kvót.

Tieto parametre by mohli situáciu trhu upraviť smerom nadol alebo nahor, ak sú odhady hedžingu nepresné. V priebehu času sa prípadne môže uvažovať o pružnejších parametroch. Objavujú sa požiadavky zvýšiť prahové hodnoty. Niektorí sa zase vyslovujú za pomalšie uvoľňovanie kvót v rezerve. Bude potrebné zaoberať sa týmito otázkami. Vzhľadom na to, že je ešte veľa neistoty okolo týchto problémov, bude potrebné správne načasované preskúmanie.

Pokiaľ ide o dvojročnú lehotu, spravodajca sa domnieva, že odkaz na rok x-2 bude mať za následok dlhšiu odozvu, a preto je presvedčený, že návrh by sa mal zmeniť, aby sa tento problém vyriešil.

Zoznam súvisiacich schôdzí zainteresovaných strán / podujatí, na ktorých sa zúčastnili

Predbežný dátum uzávierky: 24.02.2015

Vlády a stále zastúpenia:

— stále zastúpenie Belgicka

— stále zastúpenie Dánska

— stále zastúpenie Holandska

— stále zastúpenie Francúzska

— stále zastúpenie Nemecka

— taliansky minister životného prostredia

— stále zastúpenie Talianska

— stále zastúpenie Lotyšska

— stále zastúpenie Spojeného kráľovstva

— poľský štátny tajomník pre európske záležitosti

Priemyselné odvetvia a mimovládne organizácie

- AGC Glass Europe

- Alstom

- Arcelor-Mittal

— Aurubis A.G./ Eurometaux (Európske združenie pre kovy)

- BASF

- Belgisch Staalindustrieverbond

- Business Europe

- CAN-Europe

- Carbon Market Watch

- CEFIC

— CEPI (Konfederácia európskeho papierenského priemyslu)

— CEPS (Centrum pre európske politické štúdie / Fórum pre trh s uhlíkom)

— Cembureau (Európske združenie výrobcov cementu)

- Change Partnership

- Ecofys

- ENECO

- ENEL

- ENI

- E.ON

— ESTA (Európske združenie výrobcov oceľových rúr)

— Eurelectric (Elektroenergetická únia)

— Eurofer (Európske združenie výrobcov ocele)

— Eurometaux (Európske združenie pre kovy)

— Európske energetické fórum

— EWEA (Európska asociácia pre veternú energiu)

— Essencia (belgický chemický priemysel)

- Exxon

—Federacciai (Federácia talianskych oceliarskych podnikov)

— ICIS Tschach Solution GmbH (analitika trhu s uhlíkom)

— IIGCC (Skupina inštitucionálnych investorov v oblasti zmeny klímy)

- Glass for Europe

- Greenpeace

— Hydro/Eurometaux (Európske združenie pre kovy)

— LSE, Granthamský výskumný ústav pre zmenu klímy a životné prostredie

- Mercuria Energy Group

— IETA (Medzinárodné združenie obchodu s emisnými kvótami)

- Point Carbon, Thomson Reuters

— Poľské združenie energetiky

— Postdam Institut für Klimafolgenforschung / Energetická platforma Európskej rady akadémií aplikovaných vied, technológií a inžinierstva

- Sandbag

- Shell

- L'Union Française de l'Electricité (UFE)

— VGI (Federácia sklárskeho priemyslu)

— Svetový fond na ochranu prírody (WWF).

(1)

Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0.

(2)

Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0.

(3)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, P7_TA(2012)0086.


POSTUP

Názov

Zriadenie a prevádzka rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a zmena smernice 2003/87/ES

Referenčné čísla

COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Dátum predloženia v EP

22.1.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Spravodajcovia

dátum vymenovania

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

58

10

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Andrew Lewer

Dátum predloženia

2.3.2015

Právne oznámenie