Διαδικασία : 2015/2016(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0041

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 251kWORD 126k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem, από την Πολωνία)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jan Olbrycht

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem, από την Πολωνία)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση(1) (Κανονισμός ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή περιλαμβάνεται στις δύο τελευταίες που εξετάστηκαν δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ του 2006 και ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 615 εργαζομένων στην Zaklady Chemiczne Zachem και 2 προμηθευτές, που συνδέονται με την διακοπή της παραγωγής και την αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία ασκεί τις δραστηριότητές της στον κλάδο 20 της NACE αναθ. 2 «Κατασκευή χημικών και χημικών προϊόντων» στην περιφέρεια NUTS 2 της επαρχίας Kujawsko-Pomorskie· λαμβάνοντας υπόψη ότι 404 άτομα από τους 615 απολυθέντες εργαζομένους καταχωρίσθηκαν ως άνεργοι στο επαρχιακό γραφείο εργασίας του Bydgoszcz· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς από 31 Μαρτίου 2013 έως 31 Ιουλίου 2013 και συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στη χημική βιομηχανία·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 115 205 EUR (50% του συνολικού προϋπολογισμού)·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.      σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.      σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 9 Οκτωβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 21 Ιανουαρίου 2015·

3.      εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν·

4.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 4 Μαρτίου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

5.      σημειώνει ότι το μερίδιο της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά των χημικών προϊόντων μειώθηκε δραστικά από το 1992 έως το 2012, ξεκινώντας από 35,2% το 1992 και φτάνοντας στο 17,8% το 2012(5)· παρατηρεί ότι η τάση των τελευταίων ετών κατέδειξε τη μετατόπιση της παρασκευής χημικών προϊόντων προς την Ασία και ιδίως την Κίνα όπου η παραγωγή χημικών προϊόντων από μερίδιο 8,7% το 2002 αυξήθηκε σε μερίδιο 30,5% το 2012, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές και του χαμηλότερου κόστους εργασίας, της πρόσβασης στις αγορές, των επιδοτήσεων, των φόρων και των ρυθμιστικών πλαισίων· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Zachem και στους δύο προμηθευτές της συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης·

6.      υπογραμμίζει ότι η Zachem ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής και ότι στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των εργαζομένων που είχαν απολυθεί άμεσα ή έμμεσα από την Zachem ισούταν με το 60% του συνόλου των προσφάτως καταχωρισθέντων ως ανέργων ατόμων στο επαρχιακό γραφείο εργασίας του Bydgoszcz·

7.      σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Zachem και τους προμηθευτές της αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επαρχία Kujawsko-Pomorskie η οποία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα, που ανερχόταν στο 17,4% τον Ιούλιο 2013, παρά την οικονομική ανάπτυξη από την οποία έχει ωφεληθεί η περιφέρεια·

8.      σημειώνει ότι τα μέτρα που θα στηρίξει το ΕΤΠ απευθύνονται στους 50 εργαζομένους που ευρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση και περιλαμβάνουν τα εξής δύο μέτρα: κίνητρα για προσλήψεις και εργασίες παρέμβασης·

9.      σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των εξατομικευμένων υπηρεσιών θα διατεθεί σε κίνητρα για προσλήψεις που θα αφορούν 45 εργαζομένους, θα είναι δε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρου σε εργοδότες οι οποίοι αποφασίζουν να προσλάβουν αυτούς τους εργαζομένους για τουλάχιστον 24 μήνες·

10.    σημειώνει ότι μικρότερης κλίμακας στήριξη παρέχεται σε 5 απολυμένους ηλικίας άνω των 50 ετών για να καλύπτουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής τους· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

11.    επιδοκιμάζει τη συμπληρωματικότητα των μέτρων ΕΤΠ με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· σημειώνει ιδιαίτερα ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει στόχο να συμπληρώσει τα πολυάριθμα τρέχοντα μέτρα που διατίθενται για τους απολυόμενους εργαζομένους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανθρώπινο Κεφάλαιο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και τα άλλα μέτρα που εφαρμόζονται από τα γραφεία απασχόλησης στην περιοχή· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτών των συμπληρωματικών δράσεων αποτρέπεται η διπλή χρηματοδότηση·

12.    σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προβλέπεται να παρέχονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, 36 άτομα έχουν βρει νέα απασχόληση λόγω της συμμετοχής στις υπηρεσίες που προβλέπονται στη δέσμη μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προγραμματισμένου προϋπολογισμού έφτασε στο 59% στο τέλος του έτους 2014·

13.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της επαρχίας συζήτησε τις δυνατότητες παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύθηκαν από τη Ζachem S.A. και τους προμηθευτές της και ότι η προτεινόμενη δέσμη εξατομικευμένων μέτρων συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου απασχόλησης στο Bydgoszcz, μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της κυβέρνησης·

14.    υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου·

15.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

16.    τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

             Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855).

(5)

             Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem από την Πολωνία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3).

(3)      Στις 9 Οκτωβρίου 2013 η Πολωνία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην επιχείρηση Zachem και σε 2 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Ιουνίου 2014. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 115 205 EUR.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την αίτηση που υπέβαλε η Πολωνία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 115 205 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

             ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(2)

             ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

             ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Zachem από την Πολωνία και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 21 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Πολωνίας, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση.

Αυτή είναι η πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 115 205 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Πολωνίας. Αφορά 615 απολύσεις στην περίοδο αναφοράς από 31 Μαρτίου 2013 έως 31 Ιουλίου 2013. Η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ του 2006, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των μεταγενέστερων σταδίων του προϊόντος.

H αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2013. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(4), άρθρο 2 στοιχείο α) (κανονισμός ΕΤΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφεραν οι πολωνικές αρχές, η ΕΕ έχει υποστεί σημαντική απώλεια μεριδίου αγοράς στη χημική βιομηχανία, χάνοντας την πρωτοκαθεδρία παγκοσμίως στις πωλήσεις χημικών προϊόντων. Από το 1992 έως το 2012, το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά των χημικών προϊόντων μειώθηκε δραστικά, από 35,2% το 1992 σε 30,5% το 2002 και σε 17,8% το 2012(5). Η τάση των τελευταίων ετών απέδειξε τη μετάβαση της παρασκευής χημικών προϊόντων προς την Ασία και ιδίως την Κίνα. Η Κίνα γνώρισε θεαματική αύξηση στην παραγωγή χημικών προϊόντων από ποσοστό 8,7% το 2002 σε 30,5% το 2012 λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές. Το επίπεδο της παραγωγής στην ασιατική οικονομία καθορίζεται επίσης από το χαμηλότερο κόστος εργασίας, την πρόσβαση στις αγορές, τις επιδοτήσεις, τους φόρους και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι απολύσεις στην Ζachem ήταν απρόβλεπτες λόγω του αιφνιδίου χαρακτήρα της αύξησης του εφοδιασμού της αγοράς με το εμβληματικό προϊόν TDI (διισοκυανικότολουόλιο). Η πλεονάζουσα προσφορά της τάξης του 30%, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε άλλα μέρη του κόσμου για να υπάρξει όφελος από οικονομίες κλίμακας και για την περαιτέρω ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού, έδωσε τη δυνατότητα στους εν λόγω παραγωγούς να παράγουν με χαμηλότερο μέσο κόστος. Αυτό, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος μεταφοράς, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία της Ζachem να ανταγωνίζεται σε αυτό το περιβάλλον. Όσον αφορά τη δεύτερη πηγή εσόδων, την παρασκευή ECH (επιχλωρυδρίνης), οι πωλήσεις της κατέστησαν ασύμφορες για τον όμιλο, λόγω της αύξησης κατά περίπου 160% των τιμών του προπυλενίου που είναι η πρώτη ύλη της.

Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί θα έχει ως στόχο τα 50 άτομα που βρίσκονται στην πιο μειονεκτική θέση και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο μέτρα: κίνητρα για προσλήψεις και εργασίες παρέμβασης.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, τα μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται στις 4 Μαρτίου 2013 συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και συνιστούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Οι πολωνικές αρχές:

•  επιβεβαίωσαν ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

•  απέδειξαν ότι οι ενέργειες παρέχουν ατομική στήριξη σε εργαζομένους και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων·

•  επιβεβαίωσαν ότι για τις ως άνω επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Πολωνία κοινοποίησε ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ. Διαχειριστική αρχή αρμόδια για την εφαρμογή του ΕΤΠ θα είναι το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα το τμήμα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Διαχειριστική Αρχή θα μεταβιβάσει ορισμένα από τα καθήκοντα στον ενδιάμεσο φορέα, την Επαρχιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στο Torun.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 115 205 EUR.

Πρόκειται για την πέμπτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

         ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

        ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

        ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

           ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(5)

.          Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2015)4226

Κύριον. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίπτωση EGF/2013/009 PL/Zachem

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην περίπτωση EGF/2013/009 PL/Zachem και ενέκριναν την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 615 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Zakladi Chemizne Zachem και δύο προμηθευτές της Zachem UCR και Metalko Sp στον κλάδο 20 της NACE αναθ. 2 «Κατασκευή χημικών και χημικών προϊόντων» στην περιφέρεια NUTS 2 της επαρχίας Kujawsko-Pomorskie (PL61) στη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς από την 31η Μαρτίου 2013 έως την 31η Ιουλίου 2013·

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποδείξουν τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου οι πολωνικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ΕΕ έχει υποστεί σημαντική απώλεια μεριδίου αγοράς στη χημική βιομηχανία, χάνοντας την πρωτοκαθεδρία παγκοσμίως στις πωλήσεις χημικών προϊόντων·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά χημικών προϊόντων μειώθηκε δραστικά, από 35,2% το 1992 σε 30,5% το 2002 και σε 17,8% το 2012·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση των τελευταίων ετών κατέδειξε τη μετατόπιση της παρασκευής χημικών προϊόντων προς την Ασία και ιδίως την Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα γνώρισε θεαματική αύξηση στην παραγωγή χημικών προϊόντων από μερίδιο 8,7% το 2002 σε 30,5% το 2012, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές· το επίπεδο της παραγωγής στην ασιατική οικονομία καθορίζεται επίσης από το χαμηλότερο κόστος εργασίας, την πρόσβαση στις αγορές, τις επιδοτήσεις, τους φόρους και το ρυθμιστικό πλαίσιο·

E) λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (78,7 %) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 21,3% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η πλειονότητα (74,8 % ) των εργαζομένων είναι μεταξύ 25 και 54 ετών, ενώ 24,7 % είναι ηλικίας μεταξύ 55 και -64 ετών·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα και η Ζachem ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Πολωνίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και ότι, ως εκ τούτου, η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι το ποσό που ζητείται είναι το χαμηλότερο στην ιστορία του ΕΤΠ·

3.  σημειώνει ότι τα μέτρα που θα στηρίξει το ΕΤΠ απευθύνονται στους 50 εργαζομένους που ευρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση· σημειώνει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Zachem και τους προμηθευτές της αντλούν οφέλη από συμπληρωματικά μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλες παρεμβάσεις του ΕΚΤ· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτών των συμπληρωματικών δράσεων αποτρέπεται η διπλή χρηματοδότηση·

4.  επιδοκιμάζει τη συνέργεια όσον αφορά τη διαχείριση των διαφόρων μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, το ΕΚΤ και τα εθνικά ταμεία·

5.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των εξατομικευμένων υπηρεσιών θα διατεθεί σε κίνητρα για προσλήψεις που θα αφορούν 45 εργαζομένους, θα είναι δε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρου σε εργοδότες οι οποίοι αποφασίζουν να προσλάβουν αυτούς τους εργαζομένους για τουλάχιστον 24 μήνες·

6.  σημειώνει ότι μικρότερης κλίμακας στήριξη παρέχεται σε 5 απολυμένους ηλικίας άνω των 50 ετών για να καλύπτουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής τους· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Με τιμή,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, πρώτη Αντιπρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09 G 205

B 1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Θέμα: Κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Έξι χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 26 Φεβρουαρίου:

-          Το έγγραφο COM(2014)0725 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 981 956 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 708 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της Duferco Belgium SA και τη μείωση του προσωπικού στην NLMK La Louvière SA, εταιρείες με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2014)0726 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 094 760 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 657 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Aleo Solar AG και τις δύο θυγατρικές της Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) και Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στις περιφέρειες Brandenburg και Weser-Ems, Γερμανία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0734 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 591 486  EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1285 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία ArcelorMittal Liège S.A. με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην περιφέρεια της Λιέγης, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2014)0735 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 222 854 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1030 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Caterpillar Belgium S.A, με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2015)0009 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 339 928 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 257 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία της εταιρείας Saint-Gobain Sekurit Benelux στο Auvelais, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2015)0013 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 115 205 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 615 εργαζομένων που απολύθηκαν από την επιχείρηση παρασκευής χημικών προϊόντων Zaklady Chemiczne Zachem στην Πολωνία.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με τιμή,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janusz Lewandowski, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paulo Rangel

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου