Procedura : 2015/2016(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0036/2015

Teksty złożone :

A8-0036/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/03/2015 - 10.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0041

SPRAWOZDANIE     
PDF 224kWORD 116k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem złożony przez Polskę)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jan Olbrycht

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem złożony przez Polskę)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0013 – C8–0010/2015),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), a w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0036/2015),

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C. mając na uwadze, że wniosek ten jest jednym z dwóch ostatnich wniosków do rozpatrzenia w ramach rozporządzenia EFG z 2006 r., a przyjęcie rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(4) odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków pomagających w rozpoczęciu własnej działalności;

D. mając na uwadze, że Polska złożyła wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku z 615 zwolnieniami w przedsiębiorstwie Zachem SA oraz 2 przedsiębiorstwach będących jego dostawcami, wynikającymi z przerwania produkcji i reorganizacji przedsiębiorstwa Zachem, działającego w dziale 20 według klasyfikacji NACE 2 „Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych” w regionie Kujawsko-Pomorskie według klasyfikacji NUTS II; mając na uwadze, że 404 osoby spośród 615 zwolnionych pracowników zarejestrowało się jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy; mając na uwadze, że zwolnienia miały miejsce w okresie referencyjnym od 31 marca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. i są związane z utratą udziału Unii w rynku przemysłu chemicznego;

E.  mając na uwadze, że wkład finansowy z EFG, którego dotyczy wniosek, opiewa na kwotę 115 205 EUR (50% całkowitego budżetu);

F.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Polska ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że władze polskie złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG na mocy rozporządzenia EFG w dniu 9 października 2013 r., nie przekraczając terminu na poinformowanie, a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 21 stycznia 2015 r.;

3.  wyraża zaniepokojenie z powodu długości procedury od daty pierwszych zwolnień do momentu oceny wniosku; przypomina, że celem EFG jest jak najszybsze oferowanie pomocy zwalnianym pracownikom;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Polski postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 4 marca 2013 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku;

5.  zauważa, że udział Unii w rynku chemikaliów drastycznie spadł w latach 1992–2012, z 35,2% w 1992 r. do 17,8% w 2012 r.(5); zauważa, że w ostatnich latach potwierdza się tendencja do przenoszenia produkcji chemikaliów do Azji, a zwłaszcza do Chin, gdzie produkcja chemikaliów wzrosła z 8,7% w 2002 r. do 30,5% w 2012 r. z powodu zwiększenia sprzedaży na wschodzących rynkach i niższych kosztów siły roboczej, dostępu do rynków, dotacji, podatków i regulacji; w związku z tym uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Zachem i 2 przedsiębiorstwach będących jego dostawcami są powiązane z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją;

6.  podkreśla, że Zachem był największym pracodawcą w regionie i że w okresie odniesienia pracownicy zwolnieni bezpośrednio lub pośrednio z przedsiębiorstwa Zachem stanowili 60% wszystkich nowo zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy;

7.  zauważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Zachem i u jego dostawców będą miały prawdopodobnie negatywne skutki dla regionu Kujawsko-Pomorskiego, który ma najwyższą stopę bezrobocia w kraju, sięgającą 17,4% w lipcu 2013 r., pomimo ekspansji gospodarczej, z jakiej korzystał ten region;

8.   zauważa, że środki wspierane przez EFG są skierowane do 50 pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i obejmują następujące 2 środki: dopłaty do zatrudnienia i prace interwencyjne;

9.   zauważa, że największa część środków na zindywidualizowane usługi zostanie przeznaczona na dopłaty do zatrudnienia, które obejmą 45 pracowników i będą stanowić zachęty dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie tych pracowników przynajmniej na 24 miesiące;

10. zauważa, że wsparcie w mniejszym zakresie zapewnione jest 5 zwolnionym pracownikom powyżej 50 lat, aby opłacić ich składki na ubezpieczenie społeczne; zauważa, że ta grupa wiekowa jest bardziej zagrożona długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy;

11. z zadowoleniem przyjmuje komplementarność środków EFG z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; zauważa w szczególności, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług ma na celu uzupełnienie szeregu realizowanych środków dostępnych dla zwalnianych pracowników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych środków podejmowanych przez urzędy pracy w regionie; wskazuje, jak ważne jest, by zapobiegać podwójnemu finansowaniu w przypadku takich uzupełniających działań;

12. zauważa, że zindywidualizowane usługi mają zostać planowo wdrożone do dnia 30 września 2015 r., oraz że ze wstępnych danych wynika, iż 36 osób znalazło dotychczas nowe miejsce pracy dzięki uczestnictwie w usługach oferowanych w pakiecie; odnotowuje, że do końca 2014 r. wdrożono 59% planowanego budżetu;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego przedyskutowała możliwości pomocy zwolnionym pracownikom Zachem SA i jego dostawców oraz że proponowany pakiet zindywidualizowanych usług został przedyskutowany na spotkaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy, w którym wzięły udział związki zawodowe, przedstawiciele biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych;

14. przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej;

15. wyraża zadowolenie, że na poszczególnych etapach wdrażania środków EFG i dostępu do nich stosowana była i nadal stosowana będzie zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

16. podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

17. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).

(5)

              Europejski przemysł chemiczny. Facts & Figures 2013, CEFIC (Fakty i Liczby 2013, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego – CEFIC) (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem złożony przez Polskę)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)      Środki z EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

(3)      Dnia 9 października 2013 r. Polska złożyła wniosek o wsparcie finansowe z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Zachem oraz u 2 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, a następnie uzupełniła wniosek dodatkowymi informacjami do dnia 16 czerwca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnioskuje zatem o uruchomienie środków w wysokości 115 205 EUR.

(4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w związku z wnioskiem złożonym przez Polskę,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 115 205 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

              Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

              Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) fundusz nie może przekraczać rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

W odniesieniu do procedury – zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) – w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek przedsiębiorstwa Zachem, Polska i wniosek Komisji

W dniu 21 stycznia 2015 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Polski w celu wsparcia reintegracji na rynku pracy pracowników zwolnionych na skutek istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją.

Jest to piąty wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2015 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 115 205 EUR z EFG na rzecz Polski. Wniosek dotyczy 615 pracowników zwolnionych w okresie referencyjnym od dnia 31 marca 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. Podstawą złożenia wniosku jest kryterium interwencji określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia EFG z 2006 r., która określa próg co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, łącznie z pracownikami zwolnionymi u jego dostawców lub producentów stanowiących dalsze ogniwo łańcucha dostaw.

Wniosek został przesłany Komisji w dniu 9 października 2013 r. Komisja stwierdziła, że przedmiotowy wniosek spełnia warunki zastosowania EFG ustanowione w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(4) (rozporządzenie EFG).

Zgodnie z danymi, do których odwołują się władze polskie UE doznała znacznych strat udziału w rynku przemysłu chemicznego, tracąc swą pozycję światowego lidera w sprzedaży chemikaliów. W latach 1992–2012 udział UE w światowym rynku produktów chemicznych drastycznie spadł, z 35,2% w 1992 r. do 30,5% w 2002 r i 17,8% w 2012 r.(5) Odnotowana w ostatnich latach tendencja jest związana z przeniesieniem produkcji chemikaliów do Azji, zwłaszcza do Chin. Produkcja chemikaliów wzrosła spektakularnie w Chinach, gdzie w 2002 r. jej udział w rynku wynosił 8,7 %, a w 2012 r. już 30,5 %, co spowodowane było wzrostem sprzedaży na wschodzących rynkach. Poziom produkcji w azjatyckich gospodarkach napędzany jest również niższymi kosztami pracy, dostępem do rynków, dotacjami, podatkami oraz regulacją rynku.

Zwolnień w przedsiębiorstwie Zachem nie można było przewidzieć, ponieważ wzrost zaopatrzenia rynku w podstawowy produkt przedsiębiorstwa – TDI (diizocyjanianotoluen) nastąpił nagle. Nadwyżka zaopatrzenia, wynosząca 30 %, powstała w wyniku inwestycji podjętych w innych częściach świata, korzystających z ekonomii skali i dalszej integracji łańcucha dostaw, umożliwiła tym producentom produkcję po niższym średnim koszcie. Powyższe względy, w połączeniu z niskimi kosztami transportu, sprawiły, że Zachem nie mógł pozostać konkurencyjny w tym środowisku. Odnośnie do drugiego źródła dochodów, mianowicie produkcji ECH (epichlorohydryny), sprzedaż przestała się grupie opłacać, gdyż ceny surowca propylenu wzrosły o ok. 160%.

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, który ma być przedmiotem współfinansowania, będzie skierowany do 50 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i obejmie następujące 2 środki: dopłaty do zatrudnienia i prace interwencyjne.

Według władz Polski środki uruchomione w dniu 4 marca 2013 r. składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług i stanowią aktywne środki na rynku pracy mające na celu reintegrację zawodową pracowników.

Władze polskie:

•  potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

•  wykazały, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki;

•  potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE.

Jeśli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Polska poinformowała, że zarządzanie wkładem finansowym z EFG i jego kontrola będą leżeć w gestii tych samych organów jak w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego. Organem zarządzającym odpowiedzialnym za wdrożenie pomocy z EFG będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a konkretnie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Organ zarządzający przekaże część zadań organowi pośredniczącemu czyli Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 115 205 EUR.

Jest to piąty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2015 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym, chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

(1)

                    Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

                  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

                  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

           Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(5)

.            Europejski przemysł chemiczny. Facts & Figures 2013, CEFIC (Fakty i Liczby 2013, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego – CEFIC) (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2015)4226

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze sprawą EGF/2013/009 PL/Zachem

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2013/009 PL/Zachem oraz przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie kwestionując jednak przekazania płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (rozporządzenie EFG) i odnosi się do 615 pracowników zwolnionych z Zakładów Chemicznych Zachem i ich dwóch dostawców, Zachem UCR i Metalko Sp prowadzących działalność w dziale 20 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych) w regionie według klasyfikacji NUTS II Kujawsko-Pomorskie (PL61) w czteromiesięcznym okresie odniesienia od dnia 31 marca 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.;

B) mając na uwadze, że w celu ustalenia związku między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym władze polskie stwierdzają, że UE doznała znacznych strat udziału w rynku przemysłu chemicznego, tracąc swą pozycję światowego lidera w sprzedaży chemikaliów;

C) mając na uwadze, że w latach 1992–2012 udział UE w światowym rynku produktów chemicznych drastycznie spadł, z 35,2% w 1992 r. do 30,5% w 2002 r i 17,8% w 2012 r.;

D) mając na uwadze, że odnotowana w ostatnich latach tendencja jest związana z przeniesieniem produkcji chemikaliów do Azji, zwłaszcza do Chin; mając na uwadze, że produkcja chemikaliów spektakularnie wzrosła w Chinach, gdzie w 2002 r. jej udział w rynku wynosił 8,7 %, a w 2012 r. już 30,5 %, co spowodowane było wzrostem sprzedaży na wschodzących rynkach; poziom produkcji w azjatyckich gospodarkach napędzany jest również niższymi kosztami pracy, dostępem do rynków, dotacjami, podatkami oraz regulacją rynku;

E) mając na uwadze, że większość (78,7%) pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 21,3% to kobiety; mając na uwadze, że większość (74,8%) pracowników ma od 25 do 54 lat, a 24,7% ma od 55 do 64 lat;

F) mając na uwadze, że region ten charakteryzował się najwyższą stopą bezrobocia w kraju a Zachem był największym pracodawcą w regionie;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Polski:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria dotyczące interwencji wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 zostały spełnione i że w związku z tym Polska ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  zauważa, że wnioskowana kwota jest najniższa w historii EFG;

3.  zauważa, że środki wspierane przez EFG są skierowane do 50 pracowników w najbardziej niekorzystnej sytuacji; większość pracowników zwolnionych przez Zachem i jego dostawców korzysta z uzupełniających środków finansowanych z innych projektów EFS; wskazuje, jak ważne jest, by zapobiegać podwójnemu finansowaniu w przypadku takich uzupełniających działań;

4.  z zadowoleniem przyjmuje synergię zarządzania różnymi środkami finansowanymi przez EFG, EFS i fundusze krajowe;

5.  zauważa, że największa część środków na zindywidualizowane usługi zostanie przeznaczona na dopłaty do zatrudnienia, które obejmą 45 pracowników i będą stanowić zachęty dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie tych pracowników przynajmniej na 24 miesiące;

6.  zauważa, że wsparcie w mniejszym zakresie zapewnione jest 5 zwolnionym pracownikom powyżej 50 lat, aby opłacić ich składki na ubezpieczenie społeczne; zauważa, że ta grupa wiekowa jest bardziej zagrożona długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy.

Z poważaniem

Marita ULVSKOG,

Pełniąca obowiązki przewodniczącej, pierwsza wiceprzewodnicząca


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

ASP 09 G 205

B-1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania sześć odrębnych wniosków Komisji Europejskiej dotyczących decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w każdej z tych spraw w dniu 26 lutego:

-          COM(2014)0725 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 981 956 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 708 pracownikom zwolnionym w wyniku zaprzestania działalności przez przedsiębiorstwo Duferco Belgium SA oraz w wyniku zwolnień w przedsiębiorstwie NLMK La Louvière SA działającym w sektorze produkcji metali w prowincji Hainaut w Belgii.

-          COM(2014)0726 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 094 760 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 657 pracownikom zwolnionym w przedsiębiorstwie aleo solar AG i jego dwóch spółkach zależnych (aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) i aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg) prowadzących działalność w sektorze produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych w Brandenburgii i w regionie Weser‑Ems w Niemczech.

-          COM(2014)0734 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 591 486 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 1285 pracownikom zwolnionym w przedsiębiorstwie ArcelorMittal Liège S.A. prowadzącym działalność w sektorze produkcji metali w regionie Liège w Belgii.

-          COM(2014)0735 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 222 854 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 1030 pracownikom zwolnionym w przedsiębiorstwie Caterpillar Belgium S.A. prowadzącym działalność w sektorze produkcji maszyn i urządzeń w prowincji Hainaut w Belgii.

-          COM(2015)0009 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 339 928 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 257 pracownikom zwolnionym w wyniku zamknięcia zakładu Saint-Gobain Sekurit Benelux produkującego bezpieczne szkło dla przemysłu motoryzacyjnego w Auvelais w Belgii.

-          COM(2015)0013 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 115 205 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 615 pracownikom zwolnionym w Zakładach Chemicznych Zachem w Polsce (produkcja wyrobów chemicznych).

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z poważaniem

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paulo Rangel

Informacja prawna