Procedură : 2015/2016(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0036/2015

Texte depuse :

A8-0036/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0041

RAPORT     
PDF 211kWORD 126k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Jan Olbrycht

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (1) (Regulamentul privind FEG),

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–   având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0036/2015),

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C. întrucât această cerere este una dintre ultimele două urmând a fi procesate conform Regulamentului privind FEG din 2006, iar adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D. întrucât Polonia a depus cererea EGF/2013/009 PL/Zachem pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării a 615 persoane de la întreprinderea Zaklady Chemiczne Zachem și de la doi furnizori, disponibilizare cauzată de întreruperea producției și de reorganizarea întreprinderii Zachem, care funcționează în cadrul diviziunii 20 din NACE Rev. 2 („Fabricarea substanțelor și a produselor chimice”) în regiunea NUTS 2 din provincia Kujawsko-Pomorskie; întrucât 404 din cei 615 lucrători disponibilizați s-au înregistrat ca șomeri la Biroul districtual pentru ocuparea forței de muncă din Bydgoszcz; întrucât disponibilizările au avut loc în perioada de referință 31 martie 2013-31 iulie 2013 și au legătură cu scăderea cotei de piață a Uniunii în industria chimică;

E.  întrucât contribuția financiară solicitată din FEG se ridică la 115 205 EUR (50 % din costurile totale);

F.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Polonia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  ia act de faptul că autoritățile polone au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 9 octombrie 2013 în temeiul Regulamentului privind FEG, care nu impune un termen pentru evaluare, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 21 ianuarie 2015;

3.  își exprimă preocuparea în legătură cu durata procedurii începând de la data efectuării primelor disponibilizări și până la evaluarea cererii; reamintește că obiectivul FEG este de a oferi asistență lucrătorilor disponibilizați cât mai rapid posibil;

4.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile polone au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 4 martie 2013, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

5.  observă că, între 1992 și 2012, cota Uniunii pe piața mondială a produselor chimice a scăzut drastic, de la 35,2 % în 1992 la 17,8 % în 2012(5); observă că tendințele din ultimii ani arată migrarea producției de produse chimice înspre Asia, în special către China, unde fabricarea de produse chimice a cunoscut o creștere a cotei de piață de la 8,7 % în 2002 la 30,5 % în 2012, ca urmare a creșterii vânzărilor de pe piețele emergente și a costurilor mai scăzute ale forței de muncă, accesului la piețe, subvențiilor, impozitelor și reglementării; consideră, prin urmare, că disponibilizările de la Zachem și de la cei doi furnizori ai săi sunt legate de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării;

6.  subliniază că întreprinderea Zachem era cel mai mare angajator din regiune și că în perioada de referință dată lucrătorii disponibilizați direct sau indirect de la Zachem au reprezentat 60 % din totalul șomerilor nou înregistrați la Biroul districtual pentru ocuparea forței de muncă din Bydgoszcz;

7.  constată că, potrivit estimărilor, disponibilizările de la întreprinderea Zachem și de la furnizorii acesteia vor avea un impact negativ asupra provinciei Kujawsko-Pomorskie, unde s-a înregistrat cea mai ridicată rată a șomajului din țară, și anume 17,4 % în iulie 2013, în pofida dezvoltării economice de care a beneficiat această regiune;

8.   observă că măsurile sprijinite de FEG vizează 50 de lucrători, care se află într-o situație extrem de dezavantajoasă, și se împart în următoarele două tipuri: măsuri de stimulare a angajării și măsuri de intervenție;

9.      constată că cea mai mare parte a cheltuielilor aferente serviciilor personalizate va fi dedicată măsurilor de stimulare a angajării, care vizează 45 de lucrători și au ca scop stimularea angajatorilor care decid să ofere acestor lucrători un loc de muncă pentru cel puțin 24 de luni;

10.    constată că pentru cinci lucrători disponibilizați, care au peste 50 de ani, se oferă un sprijin mai redus prin care vor fi acoperite contribuțiile lor sociale; ia act de faptul că acest grup de vârstă se supune unui un risc mai ridicat de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii;

11.    salută complementaritatea măsurilor din cadrul FEG cu acțiunile finanțate de fondurile structurale; observă, în special, că pachetul coordonat de servicii personalizate vizează completarea numeroaselor măsuri aflate în curs de desfășurare și puse la dispoziția lucrătorilor disponibilizați în cadrul Programului operațional pentru capitalul uman cofinanțat din Fondul social european și a celorlalte măsuri adoptate de birourile pentru ocuparea forței de muncă din regiune; subliniază că este important să se evite finanțarea dublă în astfel de cazuri de măsuri complementare;

12. ia act de faptul că serviciile personalizate vor fi oferite, conform programării, până la 30 septembrie 2015 și că, potrivit datelor provizorii, 36 de persoane și-au găsit până în prezent un nou loc de muncă datorită participării la serviciile oferite în cadrul pachetului; constată că execuția bugetului planificat a ajuns la 59 % la sfârșitul anului 2014;

13. salută faptul că Comisia pentru dialog social din provincia în cauză a discutat posibilitățile de oferire de asistență lucrătorilor disponibilizați de la Zachem S.A. și de la furnizorii săi și că pachetul propus de măsuri personalizate a fost discutat în cadrul unei reuniuni a Consiliului pentru ocuparea forței de muncă din Bydgoszcz, la care au participat reprezentanți ai sindicatelor, ai mediului de afaceri și ai administrației locale și regionale;

14. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale;

15. salută faptul că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, au fost și vor fi aplicate în continuare principiile egalității și nediscriminării între femei și bărbați;

16. subliniază că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

18. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

              Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).

(5)

              Industria chimică europeană. Fapte & cifre 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, precum și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3).

(3)      La 9 octombrie 2013, Polonia a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările de la întreprinderea Zachem și de la doi furnizori și producători din aval, pe care a completat-o cu informații suplimentare până la 16 iunie 2014. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 115 205 EUR.

(4)      Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Polonia.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 115 205 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

              JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(2)

              JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

              JO L 347, 20.12.2013, p. 884.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006(2), Fondul nu poate depăși un plafon maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Zachem Polonia și propunerea Comisiei

La 21 ianuarie 2015, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Poloniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare.

Este cea de a cincea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2015; cererea se referă la mobilizarea unei sume totale de 115 205 EUR din FEG în favoarea Poloniei. Solicitarea vizează 615 disponibilizări în decursul perioadei de referință 31 martie 2013-31 iulie 2013. Ea se bazează pe criteriul de intervenție de la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG din 2006, conform căruia într-o perioadă de patru luni trebuie să se înregistreze cel puțin 500 de concedieri în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, incluzând lucrătorii concediați de furnizori sau de producătorii din aval.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 9 octombrie 2013. Comisia a ajuns la concluzia că cererea îndeplinește condițiile de mobilizare a FEG prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006(4) (Regulamentul privind FEG).

Conform datelor la care fac trimitere autoritățile polone, UE a suferit o pierdere semnificativă a cotei de piață în industria chimică, pierzându-și primul loc în lume la vânzările de produse chimice. Între 1992 și 2012, cota de piață deținută de UE pe piața mondială a produselor chimice a scăzut drastic, de la 35,2 % în 1992 la 30,5 % în 2002 și la 17,8 % în 2012(5). Tendința înregistrată în ultimii ani a subliniat migrarea producției de substanțe chimice către Asia, și în special China. China a cunoscut o creștere spectaculoasă a producției de substanțe chimice, de la o cotă de piață de 8,7 % în 2002, la 30,5 % în 2012, datorită creșterii vânzărilor pe piețele emergente. Nivelul de producție în economiile asiatice este, de asemenea, determinat de costurile mai scăzute ale forței de muncă, accesul la piețe, subvenții, impozite și reglementare.

Disponibilizările de la Zachem nu au putut fi prevăzute din cauza creșterii subite a aprovizionării pieței de TDI (toluen di-isocianat), produsul său emblematic. Excedentul de ofertă de 30 %, generat de investițiile efectuate în alte părți ale lumii pentru a beneficia de economii de scară și pentru o mai bună integrare a lanțului de aprovizionare, a permis acestor producători să producă la un cost mediu mai scăzut. Alături de cheltuielile de transport scăzute, acest factor a dus la incapacitatea întreprinderii Zachem de a concura în mediul respectiv. În ceea ce privește cea de a doua sursă de venituri, și anume producția de ECH (epiclorohidrină), comercializarea acesteia a devenit neprofitabilă pentru grup din cauza majorării cu circa 160 % a prețurilor materiei sale prime, propilena.

Pachetul coordonat de servicii personalizate urmând să fie cofinanțat vizează cele mai dezavantajate persoane, în număr de 50, și include măsuri de următoarele două tipuri: măsuri de stimulare a angajării și măsuri de intervenție.

Potrivit autorităților din Polonia, măsurile inițiate la 4 martie 2013 formează împreună un pachet coordonat de servicii personalizate și reprezintă măsuri active pe piața muncii pentru reintegrarea lucrătorilor pe piața forței de muncă.

Autoritățile polone:

    au confirmat că măsurile care cad în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă nu vor fi înlocuite de contribuția financiară din FEG;

    au demonstrat că acțiunile respective oferă sprijin lucrătorilor individuali și nu urmează să fie folosite pentru restructurarea întreprinderilor sau a sectoarelor de activitate;

    au confirmat faptul că acțiunile eligibile menționate anterior nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale UE.

În ceea ce privește sistemele de gestionare și control, Polonia a informat că aceleași organisme care asigură gestionarea și controlul finanțărilor din FSE vor gestiona și controla contribuția financiară din partea FEG. Autoritatea de management, care este responsabilă pentru punerea în aplicare a FEG, va fi Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării, mai precis Departamentul pentru Fondul social european. Autoritatea de management va transfera anumite sarcini organismului intermediar, Biroul provincial pentru ocuparea forței de muncă din Torun.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 115 205 EUR.

Aceasta este a cincea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul anului 2015.

Discuțiile trilaterale referitoare la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, cu excepția cazului în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale va lua parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

             JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

            JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

            JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

           JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(5)

.            Industria chimică europeană. Fapte & cifre 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2015)4226

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2013/009 PL/Zachem

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2013/009 PL/Zachem și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A) întrucât cererea se bazează pe articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 (Regulamentul privind FEG) și vizează 615 lucrători disponibilizați în perioada de referință de patru luni cuprinsă între 31 martie 2013 și 31 iulie 2013 din întreprinderea Zakladi Chemizne Zachem și din cei doi furnizori ai acesteia - Zachem UCR și Metalko Sp - care desfășoară activități încadrate în diviziunea 20 din NACE Rev. 2 (Fabricarea substanțelor și a produselor chimice), în regiunea NUTS 2 din provincia Kujawsko-Pomorskie (PL61);

B) întrucât, în vederea stabilirii legăturii dintre disponibilizări și modificările majore apărute în structura comerțului mondial, autoritățile polone susțin că UE a suferit o pierdere semnificativă a cotei de piață în industria chimică, pierzându-și astfel primul loc în lume la vânzările de produse chimice;

C) întrucât cota de piață deținută de UE pe piața mondială a produselor chimice a scăzut drastic, de la 35,2 % în 1992 la 30,5 % în 2002 și la 17,8 % în 2012;

D) întrucât tendința înregistrată în ultimii ani a subliniat migrarea producției de substanțe chimice către Asia, și în special China; întrucât China a cunoscut o creștere spectaculoasă a producției de substanțe chimice, de la o cotă de piață de 8,7 % în 2002, la 30,5 % în 2012, datorită creșterii vânzărilor pe piețele emergente; întrucât nivelul de producție în economiile asiatice este, de asemenea, determinat de costurile mai scăzute ale forței de muncă, accesul la piețe, subvenții, impozite și reglementare;

E) întrucât majoritatea (78,7%) lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 21,3% sunt femei; întrucât majoritatea (74,8%) lucrătorilor au între 25 și 54 de ani, iar 24,7% au între 55 și 64 de ani;

F) întrucât în această regiune s-a înregistrat cea mai ridicată rată a șomajului din țară, iar întreprinderea Zachem era cel mai mare angajator din regiune;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Poloniei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 și că, prin urmare, Polonia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  constată că suma solicitată este cea mai scăzută de la înființarea FEG;

3.  observă că măsurile sprijinite de FEG vizează 50 de lucrători, care se află într-o situație extrem de dezavantajoasă; constată că majoritatea lucrătorilor disponibilizați de Zachem și de furnizorii acesteia beneficiază de măsuri complementare finanțate de alte proiecte din cadrul Fondului social european; subliniază că este important să se evite finanțarea dublă în astfel de cazuri de măsuri complementare;

4.  salută faptul că gestionarea diferitelor măsuri finanțate de FEG, FSE și de fondurile naționale are la bază principiul sinergiei;

5.  constată că cea mai mare parte a cheltuielilor aferente serviciilor personalizate va fi dedicată măsurilor de stimulare a angajării, care vizează 45 de lucrători și au ca scop stimularea angajatorilor care decid să ofere acestor lucrători un loc de muncă pentru cel puțin 24 de luni;

6.  constată că pentru cinci lucrători disponibilizați, care au peste 50 de ani, se oferă un sprijin mai redus prin care vor fi acoperite contribuțiile lor sociale; ia act de faptul că acest grup de vârstă se supune unui un risc mai ridicat de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

ASP 09 G 205

B 1047 Bruxelles

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la șase propuneri ale Comisiei de decizii de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete la 26 februarie:

-          COM(2014)0725 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 981 956 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 708 lucrători disponibilizați în urma închiderii Duferco Belgium SA și a reducerii personalului la NLMK La Louvière SA, care își desfășoară activitatea în provincia Hainaut, Belgia, în sectorul fabricării metalelor de bază;

-          COM(2014)0726 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 094 760 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 657 de lucrători disponibilizați de la aleo solar AG și de la două filiale ale acestei întreprinderi, aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) și aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), care își desfășoară activitatea în regiunile Brandenburg și Weser-Ems, Germania, în sectorul fabricării computerelor, produselor electronice și optice;

-          COM(2014)0734 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 591 486 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 1 285 de lucrători disponibilizați în urma disponibilizărilor de la ArcelorMittal Liège S.A., care își desfășoară activitatea în regiunea Liège, Belgia, în sectorul fabricării metalelor de bază;

-          COM(2014)0735 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 222 854 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 1 030 de lucrători disponibilizați de la Caterpillar Belgium S.A., care își desfășoară activitatea în regiunea Hainaut, Belgia, în sectorul fabricării de mașini și echipamente;

-          COM(2015)0009 reprezintă o propunere de contribuție din partea FEG în valoare de 1 339 928 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 257 de lucrători disponibilizați ca urmare a închiderii unei uzine a întreprinderii Saint-Gobain Sekurit Benelux, situată în Auvelais, Belgia, care produce geamuri de securitate pentru autovehicule;

-          COM(2015)0013 reprezintă o propunere de contribuție din partea FEG în valoare de 115 205 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 615 lucrători disponibilizați de la fabrica de produse chimice Zaklady Chemiczne Zachem din Polonia.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea în aceste cazuri a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Paulo Rangel

Notă juridică