Postopek : 2015/2016(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0036/2015

Predložena besedila :

A8-0036/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0041

POROČILO     
PDF 196kWORD 113k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009PL/Zachem, Poljska)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Jan Olbrycht

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1)(uredba o ESPG),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12 uredbe,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0036/2015),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.     ker je bil pri sprejetju Uredbe (EU) št. 1309/2013(4) upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

D.     ker je Poljska vložila vlogo EGF/2013/009 PL/Zachem za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpustitve 615 presežnih delavcev v podjetju Zaklady Chemiczne Zachem in pri dveh dobaviteljih, povezane z opustitvijo proizvodnje in reorganizacijo podjetja Zachem, ki je bilo razvrščeno v oddelek 20 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) in je delovalo v regiji Kujavsko-Pomorjansko na ravni NUTS 2; ker so se 404 izmed 615 presežnih delavcev prijavili kot brezposelni pri zavodu za zaposlovanje v Bydgoszczu; ker je do odpuščanja prišlo v referenčnem obdobju od 31. marca 2013 do 31. julija 2013, povezano pa je z zmanjšanjem tržnega deleža Unije v kemični industriji;

E.     ker zahtevani finančni prispevek iz ESPG znaša 115.205 EUR (50 % celotnega proračuna);

F.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.      ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni, in se zato strinja s Komisijo, da je Poljska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.      je seznanjen, da so poljski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 9. oktobra 2013, v skladu z uredbo o ESPG, ki ne določa rokov za posredovanje informacij, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 21. januarja 2015;

3.      je zaskrbljen, saj je bil postopek od dneva, ko je bil odpuščen prvi presežni delavec, do ocene vloge precej dolg; opozarja, da je cilj ESPG čimprejšnja možna pomoč presežnim delavcem;

4.      pozdravlja dejstvo, da so se poljski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 4. marca 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

5.      ugotavlja, da se je delež Unije na svetovnem trgu kemikalij med letoma 1992 in 2012 močno zmanjšal, in sicer s 35,2 % v letu 1992 na 17,8 % v letu 2012(5); ugotavlja, da se je proizvodnja kemikalij v zadnjih letih selila v Azijo, zlasti na Kitajsko, kjer se je njen delež zaradi povečanja prodaje na trgih v razvoju, nižjih stroškov dela, dostopa do trgov, subvencij, davkov in predpisov povečal, in sicer z 8,7 % leta 2002 na 30,5 % leta 2012; zato ocenjuje, da je odpuščanje v podjetju Zachem in njegovih dveh dobaviteljih povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije;

6.      poudarja, da je bilo podjetje Zachem največji delodajalec v regiji in da so v referenčnem obdobju delavci, ki jih je to podjetje posredno ali neposredno odpustilo, predstavljali 60 % vseh novih prijavljenih brezposelnih na območnem zavodu za zaposlovanje v Bydgoszczu;

7.      ugotavlja, da bo odpuščanje v podjetju Zachem in njegovih dobaviteljih negativno vplivalo na razmere v regiji Kujavsko-Pomorjansko, kjer je brezposelnost kljub gospodarski rasti najvišja v državi in je julija 2013 znašala 17,4 %;

8.      ugotavlja, da so ukrepi, ki jih podpira ESPG, namenjeni 50 najbolj prikrajšanim delavcem in da vsebujejo naslednja dva ukrepa: spodbude za zaposlovanje in intervencijska dela;

9.      ugotavlja, da bo največji del stroškov prilagojenih storitev odpadel na financiranje spodbud za zaposlovanje 45 delavcev,da bi zagotovili spodbude delodajalcem, ki so se odločili, da bodo te delavce zaposlili za vsaj 24 mesecev;

10.    opaža, da se podpora v manjšem obsegu zagotavlja 5 odpuščenim delavcem, starim nad 50 let, za kritje njihovih socialnih prispevkov; ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela;

11.    pozdravlja dejstvo, da se ukrepi ESPG dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ugotavlja zlasti, da naj bi usklajeni sveženj prilagojenih storitev dopolnil številne že obstoječe ukrepe za presežne delavce v okviru operativnega programa za človeški kapital, ki se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada, in druge ukrepe, ki so jih uvedli zavodi za zaposlovanje v regiji; poudarja, da je pomembno zagotoviti, da se v primeru tovrstnih dopolnilnih ukrepov prepreči dvojno financiranje;

12.    ugotavlja, da naj bi se prilagojene storitve izvajale do 30. septembra 2015 in da je po začasnih podatkih doslej novo službo našlo že 36 oseb, ki so sodelovale v teh ukrepih; ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2014 izvršenega 59 % načrtovanega proračuna;

13.    pozdravlja dejstvo, da je regionalni odbor za socialni dialog razpravljal o možnostih za pomoč delavcem, ki so izgubili službo v podjetju Zachem S.A. in njegovih dobaviteljih, in da je bil predlagani sveženj prilagojenih ukrepov obravnavan na seji sveta za zaposlovanje v Bydgoszczu, na kateri so sodelovali tudi sindikati, predstavniki podjetij ter predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti;

14.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti;

15.    pozdravlja dejstvo, da sta se načeli enakosti med ženskami in moškimi ter nediskriminacije uporabljali med različnimi fazami izvajanja in sodelovanja v ukrepih iz ESPG ter se bosta še naprej uporabljali;

16.    poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

18.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).

(5)

 Evropska kemična industrija. Dejstva in številke 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za dodatno podporo delavcem, odpuščenim zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3).

(3)      Poljska je vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v podjetju Zachem ter pri dveh dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi vložila 9. oktobra 2013 in jo dopolnila z dodatnimi informacijami do vključno 16. junija 2014. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 115.205 EUR.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo Poljske —

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 115.205 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(2)

              UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

              UL L 347, 20.12.2013, str. 884.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) Komisija v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje Zachem iz Poljske in predlog Komisije

Komisija je 21. januarja 2015 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev sklada ESPG v korist Poljske, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, na trg dela.

To je peta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2015, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 115.205 EUR iz ESPG za Poljsko. Nanaša se na 615 presežnih delavcev v referenčnem obdobju od 31. marca 2013 do 31. julija 2013. Vloga temelji na merilu za pomoč iz člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006, ki zahteva vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju štirih mesecev v podjetju v državi članici, vključno z delavci, ki postanejo presežni pri dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi.

Vloga je bila Komisiji poslana 9. oktobra 2013. Komisija je ugotovila, da izpolnjuje pogoje za uporabo sredstev ESPG iz člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006(4) (uredba o ESPG).

Po navedbah poljskih organov je EU izgubila precejšen tržni delež v kemični industriji in tudi vodilni položaj v svetu pri prodaji kemikalij. Med letoma 1992 in 2012 se je delež EU na svetovnem trgu kemikalij močno zmanjšal, in sicer s 35,2 % v letu 1992 na 30,5 % v letu 2002 in 17,8 % v letu 2012(5). V zadnjih letih se je kemična industrija začela seliti v Azijo, zlasti na Kitajsko. Na Kitajskem se je njen delež zaradi porasta prodaje na trgih v razvoju izjemno povečal, in sicer z 8,7 % leta 2002 na 30,5 % leta 2012. Rast proizvodnje v azijskih gospodarstvih spodbujajo tudi nižji stroški dela, dostop do trgov, subvencije, davki in predpisi.

Odpuščanje delavcev v podjetju Zachem ni bilo pričakovano, saj se je tržna ponudba TDI (toluen diizocianat), ki je bila njegov glavni proizvod, nenadoma povečala. Presežna ponudba v višini 30 %, ki je bila posledica naložb v drugih delih sveta, s katerimi naj bi ustvarili ekonomijo obsega in konsolidirali dobavno verigo, je tem proizvajalcem omogočila proizvodnjo z nižjimi povprečnimi stroški. To je skupaj z nizkimi stroški prevoza povzročilo, da podjetje Zachem ne more konkurirati v tem okolju. Kar zadeva drugi vir prihodkov, proizvodnjo ECH (epiklorohidrin), je prodaja postala nedonosna, ker so se cene surovine propilena zvišale za približno 160 %.

Usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev je namenjen 50 najbolj prikrajšanim osebam in vsebuje naslednja dva ukrepa: spodbude za zaposlovanje in intervencijska dela.

Po navedbah poljskih organov ukrepi, ki so se začeli izvajati 4. marca 2013, sestavljajo usklajeni sveženj prilagojenih storitev in so dejavni ukrepi, namenjeni ponovni vključitvi delavcev na trg dela.

Poljski organi so:

    potrdili, da finančni prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;

    dokazali, da ukrepi zagotavljajo podporo za posamezne delavce in da ne bodo uporabljeni za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

    potrdili, da se za navedene upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov EU.

Glede upravljalnih in nadzornih sistemov je Poljska obvestila, da bodo finančne prispevke iz ESPG upravljali in nadzirali isti organi, ki upravljajo in nadzirajo Evropski socialni sklad (ESS). Organ upravljanja, odgovoren za izvajanje ESPG, bo ministrstvo za infrastrukturo in razvoj, zlasti oddelek za Evropski socialni sklad. Organ upravljanja bo nekatere naloge prenesel na posredniški organ, regionalni urad za zaposlovanje v Torunu.

III. Postopek

Komisija je proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev skupnega zneska 115.205 EUR, da bi omogočila uporabo sklada.

To je peti predlog za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2015.

Tristranski pogovori o predlogu sklepa Komisije o uporabi sredstev ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki, kot določa člen 12(5) pravne podlage, razen če Parlament in Svet ne bosta dosegla sporazuma.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva iz sklada.

(1)

             UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

            UL L 406, 30.12.2006, str. 1. 1.

(3)

            UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

           UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(5)

.            Evropska kemična industrija. Dejstva in številke 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2015)4226

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2013/009 PL/Zachem

Spoštovani predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer ESPG/2013/009 PL/Zachem in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se uporabijo sredstva sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Pri posvetovanju je odbor EMPL upošteval naslednje premisleke:

A) ker ta vloga temelji na členu 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006 (uredba o ESPG) in se nanaša na 615 odpuščenih delavcev podjetja Zakladi Chemizne Zachem in njegovih dveh dobaviteljev, Zachem UCR in Metalko Sp, ki je bilo razvrščeno v oddelek 20 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) in je delovalo v regiji Kujavsko-Pomorjansko (PL61) na ravni NUTS 2 v štirimesečnem referenčnem obdobju od 31. marca 2013 do 31. julija 2013;

B) ker poljski organi za vzpostavitev povezave med odpuščanjem in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih navajajo, da je EU izgubila precejšen tržni delež v kemični industriji in tudi vodilni položaj v svetu pri prodaji kemikalij;

C) ker se je delež EU na svetovnem trgu kemikalij močno zmanjšal, in sicer s 35,2 % v letu 1992 na 30,5 % v letu 2002 in 17,8 % v letu 2012;

D) ker se je v zadnjih letih kemična industrija začela seliti v Azijo, zlasti na Kitajsko; ker se je na Kitajskem njen delež zaradi porasta prodaje na trgih v razvoju izjemno povečal, in sicer z 8,7 % leta 2002 na 30,5 % leta 2012; rast proizvodnje v azijskih gospodarstvih spodbujajo tudi nižji stroški dela, dostop do trgov, subvencije, davki in predpisi;

E) ker je večina (78,7 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, 21,3 % pa je žensk; ker je večina delavcev (74,8 %) delavcev starih od 25 do 54 let, 24,7 % pa od 55 do 64 let;

F) ker je bila stopnja brezposelnosti v tej regiji najvišja v državi, podjetje Zachem pa je na tem območju zaposlovalo največ ljudi;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Poljske vključi naslednje pobude:

1.  soglaša s Komisijo, da so merila iz člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006 izpolnjena in da je zato Poljska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  ugotavlja, da je zahtevani znesek najnižji v zgodovini ESPG;

3.  ugotavlja, da so ukrepi, ki jih podpira ESPG, namenjeni 50 najbolj prikrajšanim delavcem; večina delavcev, ki jih je odpustilo podjetje Zachem in njegova dobavitelja, je upravičenih do dopolnilnih ukrepov, ki se financirajo z drugimi ukrepi Evropskega socialnega sklada; poudarja, da je pomembno zagotoviti, da se v primeru tovrstnih dopolnilnih ukrepov prepreči dvojno financiranje;

4.  pozdravlja sinergijo pri upravljanju različnih ukrepov, ki se financirajo iz ESPG, ESS in nacionalnih skladov;

5.  ugotavlja, da bo največji del stroškov prilagojenih storitev odpadel na financiranje spodbud za zaposlovanje 45 delavcev,da bi zagotovili spodbude delodajalcem, ki so se odločili, da bodo te delavce zaposlili za vsaj 24 mesecev;

6.  opaža, da se podpora v manjšem obsegu zagotavlja 5 odpuščenim delavcem, starim nad 50 let, za kritje njihovih socialnih prispevkov; ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Namestnica predsednika in prva podpredsednica


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

B 1047 Bruselj

Spoštovani g. Arthuis,

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o šestih ločenih predlogih sklepa o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Kolikor vem, namerava Odbor za proračun 26. septembra sprejeti poročilo o vsakem od teh predlogov:

-          COM(2014)0725 predlaga prispevek iz ESPG v višini 981.956 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 708 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi zaprtja podjetja Duferco Belgium SA in zmanjšanja števila zaposlenih v podjetju NLMK La Louvière SA, ki sta (bili) dejavni v sektorju proizvodnje kovin v regiji Hainaut v Belgiji.

-          COM(2014)0726 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.094.760 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 657 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju Aleo solar AG in njegovih dveh podružnicah, Aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) in Aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), ki so dejavna v sektorju proizvodnje računalnikov ter elektronskih in optičnih izdelkov v regijah Brandenburg in Weser-Ems v Nemčiji.

-          COM(2014)0734 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.591.486 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 1285 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju ArcelorMittal Liège S.A., ki deluje v sektorju proizvodnje kovin v regiji Liège v Belgiji.

-          COM(2014)0735 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.222.854 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 1030 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju Caterpillar Belgium S.A., ki deluje v sektorju proizvodnje drugih strojev in naprav v regiji Hainaut v Belgiji.

-          COM(2015)0009 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.339.928 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 257 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi zaprtja obrata proizvodnje avtomobilskega varnostnega stekla podjetja Saint-Gobain Sekurit Benelux v kraju Auvelais v Belgiji.

-          COM(2015)0013 predlaga prispevek iz ESPG v višini 115.205 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 615 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju za proizvodnjo kemičnih izdelkov Zaklady Chemiczne Zachem na Poljskem.

Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogi Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Paulo Rangel

Pravno obvestilo