Postup : 2014/0096(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0042/2015

Předložené texty :

A8-0042/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Hlasování :

PV 07/10/2015 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0340

ZPRÁVA     ***I
PDF 647kWORD 276k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Giovanni La Via

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0174),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0105/2014),

-      s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. června 2014(1),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0042/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES6 se nevztahuje na vztahy mezi podniky. Vzhledem k tomu, že výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, by neměly být prodávány konečnému spotřebiteli, ale pouze mezi podniky pro účely výroby potravinářských výrobků, je vhodné zachovat zvláštní pravidla, která uvádí již směrnice 83/417/EHS, přizpůsobit je stávajícímu právnímu rámci a zjednodušit je. Uvedená pravidla stanoví informace, které mají být poskytovány u těchto výrobků, aby potravinářské podniky na jedné straně mohly využít informace, které potřebují pro označování konečných výrobků, například pokud jde o uvádění alergenů, a na druhé straně aby se předešlo tomu, že by tyto výrobky mohly být zaměněny s podobnými výrobky, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

(6) Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/20116 by měl být v rámci vztahů mezi podniky poskytován dostatek informací s cílem zajistit pro konečného spotřebitele uvádění informací o potravinách a jejich přesnost. Vzhledem k tomu, že výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, by neměly být prodávány konečnému spotřebiteli, ale pouze mezi podniky pro účely výroby potravinářských výrobků, je vhodné zachovat zvláštní pravidla, která uvádí již směrnice 83/417/EHS, přizpůsobit je stávajícímu právnímu rámci a zjednodušit je. Uvedená pravidla stanovují informace, které mají být poskytovány u těchto výrobků, aby potravinářské podniky na jedné straně mohly využít informace, které potřebují pro označování konečných výrobků, například pokud jde o uvádění alergenů, a na druhé straně aby se předešlo tomu, že by tyto výrobky mohly být zaměněny s podobnými výrobky, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné pro lidskou spotřebu.

____________________

____________________

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

Odůvodnění

Směrnici 2000/13/ES od 13. prosince 2014 zrušilo nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, což by se mělo příslušným způsobem odrazit v bodu odůvodnění. Ačkoli se nepočítá s tím, že by se výrobky, na něž se návrh vztahuje (kaseiny a kaseináty), prodávaly konečnému spotřebiteli, ale pouze mezi podniky k výrobě potravinářských výrobků, je důležité, aby měly potravinářské subjekty k dispozici informace, které potřebují k označování konečných výrobků, zejména pokud jde o alergeny.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/20087 stanoví definici činidel označovaných ve směrnice 83/417/EHS jako technologické pomocné látky. Proto by tato směrnice měla používat namísto pojmu „technologické pomocné látky“ pojem „činidla“.

(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/20087 stanovuje definici činidel označovaných ve směrnici 83/417/EHS jako technologické pomocné látky. Proto by tato směrnice měla v souladu s normou pro výrobky s kaseinem potravinářským, kterou přijala organizace Codex Alimentarius, používat namísto pojmu „technologické pomocné látky“ pojmy „potravinářské přídatné látky“ a „činidla“.

__________________

__________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

Odůvodnění

V mezinárodní normě (organizace Codex Alimentarius) se „technologické pomocné látky“ klasifikují jako činidla (kyseliny) nebo přídatné látky (zásady). Aby byla zajištěna jednotnost na mezinárodní úrovni, měl by se uplatňovat tento kodex.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „kaseiny“ se rozumí základní bílkovinná složka mléka, promytá a vysušená, nerozpustná ve vodě a získaná z odtučněného mléka srážením:

a) „kaseiny“ se rozumí základní bílkovinná složka mléka, promytá a vysušená, nerozpustná ve vodě a získaná srážením z odtučněného mléka, příp. z jiných výrobků vyrobených z mléka:

Odůvodnění

Jde o technickou aktualizaci, která má dát na základě používání stejných definic (podle mezinárodních potravinářských norem definovaných organizacemi FAO a WHO) tento předpis do souladu s normou kodexu N290 pro potravinářský kasein.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 7 je Komisi svěřena na dobu neurčitou počínaje dnem (…). (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act).

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku v článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …*. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

____________________

 

+ OJ: please insert the date of entry into force of this Directive.

Odůvodnění

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení příloh mezinárodním normám a technickému pokroku by se Komisi neměla udělovat na dobu neurčitou, nýbrž na 5 let. Aby mohli spolutvůrci právních předpisů rozhodnout o tom, zda tuto pravomoc prodloužit, vypracuje Komise příslušnou zprávu nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. března 2015.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do+.

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

 

____________________

 

+OJ: please insert the date of six months after the entry into force of this Directive.

Odůvodnění

Pro provedení této směrnice v právu členských států se navrhuje stanovit ambiciózní, avšak realistické datum.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Příloha II – písm. a – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Minimální obsah mléčného bílkovinného kaseinu přepočtený na suchý extrakt 88 % hmotnosti

2. Minimální obsah mléčného bílkovinného kaseinu přepočtený podle skutečného stavu 88 % hmotnosti

Odůvodnění

Existuje všeobecná shoda názorů, že jak směrnice 83/417/EHS, tak Codex Alimentarius snižují hladinu mléčných bílkovin v kaseinátu. Počítáním obsahu mléčných bílkovin na základě absolutní hmotnosti výrobku (místo na základě suchého extraktu) se zvyšuje čistota výrobku s ohledem na obsah bílkovin.

(1)

Úř. věst C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nepublikováno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise zveřejnila svůj návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS v březnu 2014. Ve svém návrhu Komise navrhuje 1) zrušit směrnici 83/417/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě a 2) nahradit ji novou směrnicí, a to z těchto hlavních důvodů:

•         sladění pravomocí udělených Komisi s rozlišováním mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, které zavedla Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU);

•         přizpůsobení stávajících ustanovení dalšímu vývoji právních předpisů v oblasti potravinového práva a

•         přizpůsobení požadavků na složení potravinářských kaseinů mezinárodní normě (Codex Alimentarius).

Pokud jde o sladění s mezinárodními normami, navrhuje se zejména, aby byly parametry týkající se maximální vlhkosti pro potravinářské kaseiny stanoveny na 12 % (místo dřívějších 10 %) a maximální obsah mléčného tuku potravinářského kyselého kaseinu na 2 % (místo 2,25 %). Aby bylo možné přílohu I až III (normy pro potravinářský kyselý kasein, sladký potravinářský kasein a potravinářské kaseináty týkající se jejich složení, kontaminace, použitých činidel apod.) urychleně přizpůsobit mezinárodním normám a technickému pokroku v budoucnu, navrhuje Komise také, aby byly přijaty akty v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU).

Na návrh je nutné pohlížet v kontextu obecného potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002), jehož cílem je zajistit volný pohyb bezpečných a zdraví prospěšných potravin, čímž významně přispívá ke zdraví a blahobytu občanů. V tomto ohledu by mělo být zajištěno také to, aby byli spotřebitelé řádně informováni o potravinách, které konzumují. Ačkoli se nepočítá se tím, že by se výrobky, na něž se návrh vztahuje (kaseiny a kaseináty), prodávaly konečnému spotřebiteli, ale pouze mezi podniky k výrobě potravinářských výrobků, je důležité, aby měly potravinářské subjekty k dispozici informace, které potřebují k označování konečných výrobků, zejména pokud jde o alergeny. Návrh proto obsahuje ustanovení týkající se označování kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě (článek 5). Pokud se nebudou zde uvedené povinné informace uvádět na obalech, nádobách a etiketách, nelze tyto produkty uvádět na trh jako potravinářské kaseiny a kaseináty nebo je používat při výrobě potravin.

Zpravodaj návrh v obecné rovině podporuje. Vítá zejména přizpůsobení požadavků na složení potravinářských kaseinů normě Codex Alimentarius, jelikož to zajistí rovné podmínky pro potravinářské subjekty na světovém trhu. Kromě toho podporuje požadavky na označování kaseinů a kaseinátů, což spotřebitelům, zejména těm, kteří trpí potravinovou alergií nebo intolerancí, umožní činit informovaná rozhodnutí.

Zpravodaj se však domnívá, že v některých ohledech by se měl návrh ještě „vypilovat“. Navrhuje proto, aby se pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy příloh neudělovala Komisi na dobu neurčitou, nýbrž na pět let (PN č. 3 / článek 8). Navrhuje kromě toho, aby bylo stanoveno ambiciózní, avšak realistické datum pro provedení této směrnice v právu členských států (6 měsíců po vstupu této směrnice v platnost místo 31. března 2015, PN č. 4 / článek 9). A konečně navrhuje několik technických pozměňovacích návrhů, které mají zajistit naprostý soulad této směrnice s normami Codex Alimentarius (PN č. 5 / příloha II a PN č. 2 / bod odůvodnění 7).


POSTUP

Název

Sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a zrušení směrnice Rady 83/417/EHS

Referenční údaje

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Datum předložení EP

20.3.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

29.1.2015

 

 

 

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

65

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum předložení

5.3.2015

Právní upozornění