Procedure : 2014/0096(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0042/2015

Indgivne tekster :

A8-0042/2015

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Afstemninger :

PV 07/10/2015 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0340

BETÆNKNING     ***I
PDF 459kWORD 253k
2.3.2015
PE 546.615v01-00 A8-0042/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Giovanni La Via

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF

(COM(2014)0174 – C7–0175/2014 – 2014/0096(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0174),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7 0105/2014),

-      der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. juni 20141,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0042/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

____________________

1EUT C 0 af 00.00.0000, s. 0. /Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF6 gælder ikke for forbindelser mellem virksomheder. Da de produkter, der er omfattet af dette direktiv, ikke sælges til den endelige forbruger, men kun fra den ene virksomhed til den anden til fremstilling af fødevarer, bør de specifikke regler, der allerede er indeholdt i direktiv 83/417/EØF, bibeholdes, tilpasses de nuværende rammer og forenkles. Disse regler fastsætter, hvilke oplysninger der skal afgives for disse produkter, for at fødevarevirksomhedslederne på den ene side kan få de oplysninger, de har brug for til mærkning af de endelige produkter, f.eks. allergener, og på den anden side undgå, at disse produkter forveksles med lignende produkter, der ikke er bestemt til konsum.

(6) I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/20116 skal der i forbindelser mellem virksomheder gives tilstrækkelig information til at sikre, at den endelige forbruger får fødevareinformation, og at denne er korrekt. Da de produkter, der er omfattet af dette direktiv, ikke sælges til den endelige forbruger, men kun fra den ene virksomhed til den anden til fremstilling af fødevarer, bør de specifikke regler, der allerede er indeholdt i direktiv 83/417/EØF, bibeholdes, tilpasses de nuværende rammer og forenkles. Disse regler fastsætter, hvilke oplysninger der skal afgives for disse produkter, for at fødevarevirksomhedslederne på den ene side kan få de oplysninger, de har brug for til mærkning af de endelige produkter, f.eks. allergener, og på den anden side undgå, at disse produkter forveksles med lignende produkter, der ikke er bestemt til, eller som er uegnede til konsum.

____________________

____________________

6Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29).

6Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

Begrundelse

Fra den 13. december 2014 er direktiv 2000/13 / EF blev ophævet ved forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, hvilket bør fremgå på passende vis i betragtningen. Selv om de produkter, der er omfattet af forslaget (kaseiner og kaseinater) ikke er beregnet til at blive solgt til den endelige forbruger, men kun fra virksomhed til virksomhed til fremstilling af fødevarer, er det vigtigt, at fødevarevirksomheder kan disponere over de oplysninger, de behøver, til mærkning af de færdige produkter, navnlig, når det kommer til allergener.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/20087 fastsætter definitionen af tekniske hjælpestoffer, som ligeledes omtales som tekniske hjælpestoffer i direktiv 83/417/EØF. Nærværende direktiv bør derfor fastholde udtrykket "tekniske hjælpestoffer".

(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/20087 fastsætter definitionen af tekniske hjælpestoffer, som ligeledes omtales som tekniske hjælpestoffer i direktiv 83/417/EØF. Nærværende direktiv bør derfor fastholde udtrykket "fødevaretilsætningsstoffer" og “tekniske hjælpestoffer" på linje med Codex Alimentarius-normen for kaseinprodukter til konsum.

__________________

__________________

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

7Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

Begrundelse

I den internationale standard (Codex Alimentarius) er "tekniske hjælpestoffer" enten klassificeret som tekniske hjælpestoffer (syrer) eller som tilsætningsstoffer (baser). Codex bør følges for at sikre konsekvens på internationalt plan.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) "kaseiner": det vaskede og tørrede, i vand uopløselige proteinstof, som mængdemæssigt er det vigtigste proteinstof i mælk, og som fremstilles af skummetmælk ved udfældning:

(a) "kaseiner": det vaskede og tørrede, i vand uopløselige proteinstof, som mængdemæssigt er det vigtigste proteinstof i mælk, og som fremstilles af skummetmælk og/eller andre produkter fremstillet af mælk ved udfældning:

Begrundelse

Teknisk opdatering, som vil bringe lovgivningen i overensstemmelse med Codex-norm N290 for kaseiner til konsum ved brug af samme definition (internationale fødevarestandarder som defineret af FAO og WHO).

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, der er omtalt i artikel 7, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra den […]. (Publikationskontoret skal udfylde datoen for dette direktivs ikrafttræden).

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den […]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

____________________

 

+ OJ: indsæt venligst datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Begrundelse

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse bilagene til internationale standarder og teknisk udvikling, bør ikke tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode, men snarere i fem år. Kommissionen udarbejder i dén forbindelse en rapport senest ni måneder inden udløbet af den femårige periode, for at lovgivningsmyndighedens to parter kan afgøre, hvorvidt de skal udvide delegationen af beføjelser.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2015.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den […].

De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

 

____________________

 

+OJ: indsæt venligst datoen seks måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse.

Begrundelse

Det foreslås at sætte en ambitiøs, men realistisk dato for dette direktivs gennemførelse i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt (a) – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Mindsteindhold af mælkeproteiner, beregnet på grundlag af tørstof, 88 vægtprocent

2. Mindsteindhold af mælkeproteiner i produktet som helhed, beregnet på grundlag af 88 vægtprocent

Begrundelse

Der er en generel konsensus om, at både direktiv 83/417 / EØF og Codex Alimentarius sænker niveauet af mælkeprotein i kaseinatproduktet. Ved at beregne indholdet af mælkeproteiner på basis af den absolutte vægt af produktet (i stedet for på grundlag af tørstof) forøges renheden af produktet med hensyn til proteinindholdet.


BEGRUNDELSE

Kommissionen fremsatte sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF i marts 2014. I sit forslag foreslår Kommissionen at: 1) ophæve direktiv 83/417/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum og 2): udskifte det med et nyt direktiv, primært af følgende grunde:

•         tilpasning af beføjelser, der tillægges Kommissionen med sondringen mellem delegerede retsakter/gennemførelsesretsakter, der blev indført med traktaten om Den Europæiske Union (TEUF)

•         tilpasning af eksisterende bestemmelser til den videre udvikling af lovgivningen inden for fødevareområdet

•         justering af kravene til sammensætning af kaseiner til konsum til den internationale standard (Codex Alimentarius)

Med hensyn til tilpasning til internationale standarder er det foreslået at sætte navnlig parametrene for det maksimale fugtighedsindhold for kaseiner til konsum til 12 % (i stedet for de tidligere 10 %) og for det maksimale indhold af mælkefedt for syrekasein til konsum til 2 % (i stedet for 2,25 %). Kommissionen foreslår også at vedtage delegerede retsakter (art. 290 i TEUF) for at gøre det muligt hurtigt at tilpasse bilag I-III (standarder for syrekasein til konsum, løbekasein til konsum og kaseinater til konsum i forbindelse med deres sammensætning, forurening, hjælpestoffer, der anvendes, etc.) til internationale standarder og fremtidens tekniske udvikling.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den generelle fødevarelovgivning (forordning (EF) nr. 178/2002), som sigter mod at give sikre og sunde fødevarer fri bevægelse, og således bidrage betydeligt til borgernes sundhed og trivsel. I denne forbindelse bør det også sikres, at forbrugerne informeres ordentligt om de fødevarer, de indtager. Selv om de produkter, der er omfattet af forslaget (kaseiner og kaseinater) ikke er beregnet til at blive solgt til den endelige forbruger, men kun fra virksomhed til virksomhed til fremstilling af fødevarer, er det vigtigt, at fødevarevirksomheder kan disponere over de oplysninger, de behøver, til mærkning af de færdige produkter, navnlig, når det kommer til allergener. Derfor indeholder forslaget bestemmelser om mærkning af kaseiner og kaseinater til konsum (artikel 5). Hvis de obligatoriske oplysninger bestemt heri ikke vises på emballagen, beholderne eller etiketterne, må sådanne produkter ikke bringes i omsætning som kaseiner eller kaseinater til konsum eller anvendes til fremstilling af levnedsmidler.

Ordføreren tilslutter sig generelt dette forslag. Han bifalder navnlig tilpasningen af kravene til sammensætningen af kaseiner til konsum til Codex Alimentarius, da dette vil sikre lige vilkår for fødevarevirksomheder på verdensmarkedet. Han støtter ligeledes mærkningskravene til kasein og kaseinater, som vil gøre forbrugerne i stand til, og navnlig dem, der lider af fødevareallergi eller intolerance, at træffe kvalificerede valg.

Ordføreren mener dog, at forslaget bør "finjusteres" i visse henseender. Derfor foreslår ordføreren, at beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse bilagene ikke bør tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode, men snarere i fem år (ændringsforslag 3, artikel 8). Han foreslår yderligere at sætte en ambitiøs, men realistisk dato for gennemførelsen af dette direktiv i medlemsstaterne (seks måneder efter ikrafttrædelsen af direktivet i stedet for den 31. marts 2015, ændringsforslag 4, artikel 9). Endelig foreslår ordføreren et par tekniske ændringer for at sikre, at direktivet er perfekt afstemt til Codex Alimentarius (ændringsforslag 5, bilag II og ændringsforslag 2, betragtning 7).


PROCEDURE

Titel

Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF

Referencer

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Dato for høring af EP

20.3.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

29.1.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

65

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dato for indgivelse

5.3.2015

Juridisk meddelelse