Menetlus : 2014/0096(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0042/2015

Esitatud tekstid :

A8-0042/2015

Arutelud :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Hääletused :

PV 07/10/2015 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0340

RAPORT     ***I
PDF 609kWORD 257k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavaid inimtoiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Giovanni La Via

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavaid inimtoiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0174),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0105/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. juuni 2014. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8-0042/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/13/EÜ6 ei kohaldata ettevõtjatevaheliste suhete kohta. Kuna käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid ei müüda lõpptarbijale, vaid üksnes ettevõtjalt ettevõtjale toiduainete valmistamiseks, on asjakohane säilitada direktiivis 83/417/EMÜ juba esitatud erieeskirjad, kohandada neid kehtiva õigusraamistiku suhtes ning lihtsustada neid. Kõnealuste eeskirjadega on ette nähtud teave, mis tuleb esitada kõnealuste toodete puhul, et võimaldada ühelt poolt toidukäitlejatel kasutada teavet, mis on vajalik lõpptoodete märgistamiseks, näiteks juhul, kui on tegemist allergeenidega, ning teiselt poolt hoida ära, et kõnealuseid tooteid ei aetaks segi samalaadsete toodetega, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.

(6) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1169/201166 tuleks ettevõtete vahelistes suhetes anda piisavalt teavet, et tagada lõpptarbijale antava toidualase teabe olemasolu ja korrektsus. Kuna käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid ei müüda lõpptarbijale, vaid üksnes ettevõtjalt ettevõtjale toiduainete valmistamiseks, on asjakohane säilitada direktiivis 83/417/EMÜ juba esitatud erieeskirjad, kohandada neid kehtiva õigusraamistiku suhtes ning lihtsustada neid. Kõnealuste eeskirjadega on ette nähtud teave, mis tuleb esitada kõnealuste toodete puhul, et võimaldada ühelt poolt toidukäitlejatel kasutada teavet, mis on vajalik lõpptoodete märgistamiseks, näiteks juhul, kui on tegemist allergeenidega, ning teiselt poolt hoida ära, et kõnealuseid tooteid ei aetaks segi samalaadsete toodetega, mis ei ole ette nähtud ega ole sobivad inimtoiduks.

____________________

____________________

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, 20. märts 2000, toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).

Selgitus

Direktiiv 2000/13/EÜ on 13. detsembrist 2014 tunnistatud kehtetuks määrusega (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, ning seda tuleks põhjenduses õigesti kajastada. Kuigi ettepanekuga hõlmatud tooted (kaseiinid ja kaseinaadid) ei ole mõeldud müügiks lõpptarbijale, vaid üksnes ettevõtjalt ettevõtjale toiduainete valmistamiseks, on toidukäitlejatele oluline omada teavet, mis on vajalik lõpptoodete märgistamiseks, eriti juhul, kui on tegemist allergeenidega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/20087 on sätestatud abiainete määratlus; direktiivis 83/417/EMÜ viidatakse neile kui tehnoloogilistele abiainetele. Käesolevas direktiivis kasutatakse termini „tehnoloogilised abiained” asemel terminit „abiained”.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/20087 on sätestatud abiainete määratlus; direktiivis 83/417/EMÜ viidatakse neile kui tehnoloogilistele abiainetele. Käesolevas direktiivis tuleks kasutada terminite „toidu lisaained” ja „tehnoloogilised abiained” asemel terminit „abiained” kooskõlas codex alimentarius'es esitatud standardiga söödavate kaseiinitoodete kohta.

__________________

__________________

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1333/2008, 16. detsember 2008, toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1333/2008, 16. detsember 2008, toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16).

Selgitus

Rahvusvahelises standardis (codex alimentarius) liigitatakse „tehnoloogilised abiained” kas abiaineteks (happed) või lisaaineteks (alused). Codex alimentarius'e järgimine on vajalik rahvusvahelise tasandi järjepidevuse tagamiseks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „kaseiinid” – tähtsaimad valkained piima koostises, vees lahustumatud pestud ja kuivatatud tooted, mis on saadud lõssist sadestamise teel:

(a) „kaseiinid” – tähtsaimad valkained piima koostises, vees lahustumatud pestud ja kuivatatud tooted, mis on saadud lõssist ja/või muudest piimast saadud toodetest sadestamise teel:

Selgitus

Tehniline ajakohastamine, millega viiakse õigusakti kooskõlla codex'i söödavaid kaseiintooteid käsitleva standardiga N290, kasutades samasuguseid määratlusi (rahvusvahelised toidustandardid, nagu neid on määratlenud FAO ja WHO).

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates (…). (Väljaannete Talitus märgib käesoleva õigusakti jõustumise kuupäeva).

2. Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ...+. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

____________________

 

+ Väljaannete Talitus: palun sisestada käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Selgitus

Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada lisasid vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tehnika arengule, tuleks anda komisjonile mitte määramata ajaks, vaid pigem viieks aastaks. Et kaasseadusandjad saaksid otsustada, kas pikendada volituste delegeerimist, esitab komisjon delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2015.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt …+.

Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

 

____________________

 

+ Väljaannete Talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kuus kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Selgitus

Tehakse ettepanek kehtestada käesoleva direktiivi rakendamiseks liikmesriikides pingeline, kuid realistlik tähtaeg.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt a – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Piimavalgu minimaalne sisaldus kuivaines 88 massiprotsenti

2. Piimavalgu minimaalne sisaldus 88 massiprotsenti, arvutatuna aine kogumassist

Selgitus

Ollakse üksmeelel selle suhtes, et nii direktiiviga 83/417/EMÜ kui ka codex alimentarius'ega vähendatakse kaseinaatide piimavalgu sisaldust. Võttes piimavalgu sisalduse arvutamisel kuivaine massi asemel aluseks toote kogumassi, suurendame toote puhtust valgusisalduse mõttes.

(1)

ELT C 0, 0.0.0000, lk 0. / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjon avaldas 2014. aasta märtsis ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavaid inimtoiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Ettepanekus soovitab komisjon 1) tunnistada kehtetuks direktiiv 83/417/EMÜ teatavaid inimtoiduks ettenähtud piimavalke (kaseiini ja kaseinaate) käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning 2) asendada see uue direktiiviga. Põhjused on järgmised:

•         komisjonile antud volituste vastavusse viimine Euroopa Liidu toimimise lepingus (edaspidi „ELi toimimise leping”) kehtestatud erisusega delegeeritud ja rakendusaktide vahel,

•         olemasolevate sätete kohandamine õigusaktide edasise arenguga toidualaste õigusnormide valdkonnas ning

•         söödavate kaseiinide koostisele esitatavate nõuete vastavusse viimine rahvusvahelise standardiga (codex alimentarius).

Mis puutub vastavusse viimisse rahvusvaheliste standarditega, siis tehakse ettepanek kehtestada söödavate kaseiinide maksimaalseks niiskusesisalduseks 12% (varem kehtestatud 10% asemel) ja söödava happekaseiini piimarasva maksimaalseks sisalduseks 2% (2,25% asemel). Selleks et võimaldada I–III lisa (söödava happekaseiini, söödava laabikaseiini ja söödavate kaseinaatide suhtes kohaldatavad nõuded koostise, saastumise, kasutatavate abiainete jne kohta) kiiret kohandamist tulevikus vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tehnika arengule, teeb komisjon ettepaneku võtta vastu delegeeritud õigusakte (ELi toimimise lepingu artikkel 290).

Ettepanekut tuleb käsitleda üldiste toidualaste õigusnormide (määrus (EÜ) nr 178/2002) kontekstis, mille eesmärk on tagada ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine, mis aitab märkimisväärselt kaasa kodanike tervise ja heaolu parandamisele. Sellega seoses tuleks tagada, et tarbija saab nõuetekohast teavet tarbitava toidu kohta. Kuigi ettepanekuga hõlmatud tooted (kaseiinid ja kaseinaadid) ei ole mõeldud müügiks lõpptarbijale, vaid üksnes ettevõtjalt ettevõtjale toiduainete valmistamiseks, on toidukäitlejatele oluline omada teavet, mis on vajalik lõpptoodete märgistamiseks, eriti juhul, kui on tegemist allergeenidega. Seetõttu sisaldab ettepanek sätteid inimtoiduks ettenähtud kaseiinide ja kaseinaatide märgistamiseks (artikkel 5). Juhul kui neis sätetes nimetatud kohustuslikke andmeid ei ole märgitud pakenditele, mahutitele või etikettidele, ei tohi neid tooteid turustada söödavate kaseiinide või kaseinaatidena ega kasutada toiduainete valmistamisel.

Raportöör toetab üldiselt ettepanekut. Eelkõige kiidab ta heaks söödavate kaseiinide koostisele esitatavate nõuete kohandamise codex alimentarius'e nõuetega, et toidukäitlejad saaksid kasu võrdsetest tingimustest maailmaturul. Lisaks toetab raportöör kaseiinide ja kaseinaatide märgistamise nõudeid, mis võimaldavad tarbijatel, eelkõige toiduallergia või -talumatuse all kannatajatel, teha teadlikke valikuid.

Raportööri arvates tuleks ettepaneku mõnda aspekti siiski täpsustada. Seega soovitab raportöör, et õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte lisade kohandamiseks tuleks anda komisjonile mitte määramata ajaks, vaid pigem viieks aastaks (muudatusettepanek 3 / artikkel 8). Peale selle teeb ta ettepaneku kehtestada käesoleva direktiivi rakendamiseks liikmesriikides pingeline, kuid realistlik tähtaeg (2015. aasta 31. märtsi asemel kuue kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist, muudatusettepanek 4 / artikkel 9). Lõpetuseks teeb raportöör paar tehnilist muudatusettepanekut, et tagada direktiivi täielik vastavusse viimine codex alimentarius'ega (muudatusettepanek 5 / II lisa ja muudatusettepanek 2 / põhjendus 7).


MENETLUS

Pealkiri

Teatavaid inimtoiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine ja direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamine

Viited

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.3.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.1.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

65

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Esitamise kuupäev

5.3.2015

Õigusalane teave