Menettely : 2014/0096(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0042/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0042/2015

Keskustelut :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Äänestykset :

PV 07/10/2015 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0340

MIETINTÖ     ***I
PDF 542kWORD 259k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Giovanni La Via

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0174),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0105/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. kesäkuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A8‑0042/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/13/EY6 ei sovelleta yritysten välisiin suhteisiin. Koska tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia valmisteita ei ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle vaan pelkästään yritykseltä toiselle elintarvikkeiden valmistusta varten, on aiheellista, että direktiiviin 83/417/ETY jo sisältyvät säännöt mukautetaan nykyisen oikeudellisen kehyksen mukaisiksi ja että niitä yksinkertaistetaan. Kyseiset säännöt koskevat näitä valmisteita koskevien tietojen antamista, jotta elintarvikealan toimijat saavat käyttöönsä kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat lopputuotteiden merkintöjä varten esimerkiksi allergeenien osalta, ja toisaalta pystytään välttämään se, että kyseisiä tuotteita erehdyttäisiin pitämään samankaltaisina tuotteina, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi.

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/20116 mukaisesti yritysten välisissä suhteissa olisi annettava riittävästi tietoa, jotta loppukuluttajalle varmistetaan elintarviketietojen mukanaolo ja oikeellisuus. Koska tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia valmisteita ei ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle vaan pelkästään yritykseltä toiselle elintarvikkeiden valmistusta varten, on aiheellista, että direktiiviin 83/417/ETY jo sisältyvät säännöt mukautetaan nykyisen oikeudellisen kehyksen mukaisiksi ja että niitä yksinkertaistetaan. Kyseiset säännöt koskevat näitä valmisteita koskevien tietojen antamista, jotta elintarvikealan toimijat saavat käyttöönsä kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat lopputuotteiden merkintöjä varten esimerkiksi allergeenien osalta, ja toisaalta pystytään välttämään se, että kyseisiä tuotteita erehdyttäisiin pitämään samankaltaisina tuotteina, joita ei ole tarkoitettu tai jotka ovat sopimattomia ihmisravinnoksi.

____________________

____________________

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29).

6Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

Perustelu

Direktiivi 2000/13/EY on ollut 13. joulukuuta 2014 lähtien korvattuna asetuksella (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Siksi asia olisi syytä ilmaista selvästi johdanto-osassa. Vaikka säädösehdotuksen kattamia valmisteita (kaseiinit ja kaseinaatit) ei ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle vaan pelkästään yritykseltä toiselle elintarvikkeiden valmistusta varten, elintarvikealan toimijoiden on tärkeää saada tarvitsemansa tiedot lopputuotteiden merkintöjä ja varsinkin allergeenien ilmoittamista varten.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1333/20087 määritellään valmistuksen apuaineet, joista käytetään direktiivissä 83/417/ETY nimitystä teknologiset apuaineet. Sen vuoksi tässä direktiivissä olisi käytettävä termiä ’valmistuksen apuaineet’ eikä termiä ’teknologiset apuaineet’.

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1333/20087 määritellään valmistuksen apuaineet, joista käytetään direktiivissä 83/417/ETY nimitystä teknologiset apuaineet. Sen vuoksi tässä direktiivissä olisi käytettävä termejä ’elintarvikelisäaineet’ ja ’valmistuksen apuaineet’ eikä termiä ’teknologiset apuaineet’, jotta noudatettaisiin syötäviä kaseiinivalmisteita koskevaa kansainvälistä Codex Alimentarius ‑standardia.

__________________

__________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

Perustelu

”Teknologiset apuaineet” on kansainvälisessä standardissa (Codex Alimentarius) luokiteltu joko valmistuksen apuaineiksi (hapot) tai lisäaineiksi (emäkset). Kansainvälisen yhdenmukaisuuden vuoksi olisi syytä noudattaa Codexia.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a) ’kaseiineilla’ maidon pääproteiiniainesta, joka on pesty ja kuivattu, veteen liukenematon ja joka saadaan rasvattomasta maidosta saostamalla

a) ’kaseiineilla’ maidon pääproteiiniainesta, joka on pesty ja kuivattu, veteen liukenematon ja joka saadaan rasvattomasta maidosta ja/tai muista maidosta saaduista tuotteista saostamalla

Perustelu

Tekninen tarkistus, jolla lainsäädäntö saatetaan syötäviä kaseiinivalmisteita koskevan Codex-standardin N290 mukaiseksi käyttämällä samoja määritelmiä (FAO:n ja WHO:n vahvistamat kansainväliset elintarvikestandardit).

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi ... päivästä ...kuuta … (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act).

2. Siirretään 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta …*. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

____________________

 

+ Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Perustelu

Komissiolle ei ole syytä antaa määräämätöntä aikaa antaa delegoituja säädöksiä liitteiden mukauttamiseksi kansainvälisiin normeihin ja tekniikan kehitykseen. Jotta parlamentti lainsäädäntövallan käyttäjänä voi päättää säädösvallan siirrosta, komission on laadittava kertomus asiasta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua ennen viiden vuoden kauden päättymistä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [...*].

Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

 

____________________

 

+ Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Olisi syytä asettaa kunnianhimoinen mutta silti realistinen ajankohta tämän direktiivin täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – a kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Maitoproteiinikaseiinin vähimmäispitoisuus laskettuna kuivatulle uutteelle 88 paino-%

2. Maitoproteiinikaseiinin vähimmäispitoisuus 88 paino-%

Perustelu

Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että sekä direktiivillä 83/417/ETY että Codex Alimentarius -säännöillä on alennettu kaseinaattituotteen maitoproteiinitasoa. Jos maitoproteiinipitoisuus lasketaan tuotteen absoluuttisen painon perusteella (kuivatun uutteen sijasta), tuotteen puhtaus proteiinipitoisuuden suhteen paranee.

(1)

OJ C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komissio julkaisi maaliskuussa 2014 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta. Komissio ehdottaa, että kumotaan elintarvikkeina käytettäviä laktoproteiineja (kaseiinit ja kaseinaatit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 83/417/ETY ja korvataan se uudella direktiivillä. Ehdotuksen perustelut ovat seuraavat:

•         saatetaan komissiolle siirretty toimivalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella (SEUT-sopimus) käyttöön otetun uuden erottelun (delegoidut säädökset vs. täytäntöönpanosäädökset) mukaiseksi

•         mukautetaan voimassa olevia säännöksiä elintarvikelainsäädännön kehitykseen

•         saatetaan syötävien kaseiinien koostumusvaatimukset kansainvälisen standardin (Codex Alimentarius) mukaisiksi.

Kansainvälisten standardien noudattamiseksi ehdotetaan, että vahvistetaan syötävien kaseiinien kosteuden enimmäispitoisuudeksi 12 prosenttia (aiemmin 10 prosenttia) ja syötävän happokaseiinin maitorasvan enimmäispitoisuudeksi 2 prosenttia (aiemmin 2,25 prosenttia). Jotta liitteet I–III (syötävää happokaseiinia, syötävää juoksetekaseiinia ja syötäviä kaseinaatteja koskevat standardit koostumuksen, vieraiden aineiden, käytettyjen valmistuksen apuaineiden jne. osalta) saataisiin mukautettua nopeasti kansainvälisiin standardeihin ja tekniseen kehitykseen, komissio ehdottaa myös delegoitujen säädösten käyttöä (SEUT-sopimuksen 290 artikla).

Ehdotusta on syytä tarkastella yleisen elintarvikelainsäädännön eli asetuksen (EY) N:o 178/2002 valossa. Ko. asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus ja edistää näin merkittävästi kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tässä suhteessa olisi myös varmistettava, että kuluttajat saavat asianmukaista tietoa nauttimistaan elintarvikkeista. Vaikka säädösehdotuksen kattamia valmisteita (kaseiinit ja kaseinaatit) ei ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle vaan pelkästään yritykseltä toiselle elintarvikkeiden valmistusta varten, elintarvikealan toimijoiden on tärkeää saada tarvitsemansa tiedot lopputuotteiden merkintöjä ja varsinkin allergeenien ilmoittamista varten. Siksi ehdotukseen sisältyy säännös elintarvikkeina käytettävien kaseiinien ja kaseinaattien merkinnöistä (5 artikla). Mikäli vaadittuja tietoja ei ole merkitty pakkauksiin, astioihin tai etiketteihin, tuotteita ei saa saattaa markkinoille syötävinä kaseiineina tai kaseinaatteina eikä käyttää elintarvikkeiden valmistukseen.

Esittelijä kannattaa ehdotusta. Erityisen hyvänä hän pitää syötävien kaseiinien koostumusvaatimusten mukauttamista Codex Alimentariukseen, sillä näin luodaan elintarvikealan toimijoille tasapuoliset edellytykset toimia maailmanmarkkinoilla. Esittelijä kannattaa myös kaseiineja ja kaseinaatteja koskevia merkintävaatimuksia, koska merkintöjen ansiosta kuluttajat ja erityisesti ruoka-allergioista kärsivät kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja.

Eräät näkökohdat kaipaavat esittelijän mielestä kuitenkin hienosäätöä. Siksi hän ehdottaa, että komissiolle ei ole syytä siirtää määräämättömäksi ajaksi valtaa antaa delegoituja säädöksiä liitteiden mukauttamiseksi, vaan aika olisi rajattava viideksi vuodeksi (8 artiklaan esitetty tarkistus 3). Lisäksi esittelijä katsoo, että olisi syytä asettaa kunnianhimoinen mutta silti realistinen ajankohta tämän direktiivin täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa (kuusi kuukautta direktiivin voimaantulosta, eikä 31. maaliskuuta 2015; ks. 9 artiklaan esitetty tarkistus 4). Lopuksi esittelijä ehdottaa muutamia teknisiä tarkistuksia, joilla varmistetaan, että direktiivi on täysin sopusoinnussa Codex Alimentariuksen kanssa (liitteeseen II esitetty tarkistus 5 ja johdanto-osan 7 kappaleeseen esitetty tarkistus 2).


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.3.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.1.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

65

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.3.2015

Oikeudellinen huomautus