Postupak : 2014/0096(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0042/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0042/2015

Rasprave :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Glasovanja :

PV 07/10/2015 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0340

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 647kWORD 284k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Giovanni La Via

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0174),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0105/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 4. lipnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8‑0042/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Direktiva 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća6 ne primjenjuje se na poslovne odnose. Budući da proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču nego samo od poduzeća poduzeću za pripremu prehrambenih proizvoda, primjereno je održati, prilagoditi se postojećem pravnom okviru te pojednostavniti posebna pravila koja su već uključena u Direktivu 83/417/EEZ. Ta pravila predviđaju pružanje informacija o tim proizvodima da bi se subjektima u poslovanju s hranom omogućilo da, s jedne strane, upotrebljavaju informacije koje su im potrebne za označivanje gotovih proizvoda, na primjer kada je riječ o alergenima, te da bi, s druge strane, izbjegli da se ti proizvodi zamijene sličnim proizvodima koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi.

(6) U skladu s Uredbom (EU) br. 1169/20116 Europskog parlamenta i Vijeća u poslovnim odnosima trebalo bi pružiti dovoljno informacija kako bi se osigurala prisutnost i točnost informacija o hrani za krajnjeg potrošača. Budući da proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču nego samo od poduzeća poduzeću za pripremu prehrambenih proizvoda, primjereno je održati, prilagoditi se postojećem pravnom okviru te pojednostavniti posebna pravila koja su već uključena u Direktivu 83/417/EEZ. Ta pravila predviđaju pružanje informacija o tim proizvodima da bi se subjektima u poslovanju s hranom omogućilo da, s jedne strane, upotrebljavaju informacije koje su im potrebne za označivanje gotovih proizvoda, na primjer kada je riječ o alergenima, te da bi, s druge strane, izbjegli da se ti proizvodi zamijene sličnim proizvodima koji nisu namijenjeni ili su neprikladni za prehranu ljudi.

____________________

____________________

6 Direktiva 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane (SL L 109, 6.5.2000., str. 29.).

6 Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

Justification

As from 13 December 2014, Directive 2000/13/EC has been repealed by Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers which should be adequately reflected in the Recital. Although the products covered by the proposal (caseins and caseinates) are not meant to be sold to the final consumer, but only from business to business for the preparation of food products, it is important for the food business operators to dispose of the information they need for the labelling of the final products, especially when it comes to allergens.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća7 predviđa se definicija pomoćnih sredstava u preradi koje se u Direktivi 83/417/EEZ navode kao tehnološki katalizatori. U skladu s tim, ova bi Direktiva trebala upotrebljavati izraz „pomoćna sredstva u preradi” umjesto „tehnoloških katalizatora”.

(7) Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća7 predviđa se definicija pomoćnih sredstava u preradi koja se u Direktivi 83/417/EEZ navode kao tehnološki katalizatori. Stoga bi se u ovoj Direktivi trebali upotrebljavati izrazi „prehrambeni aditivi” i „pomoćna sredstva u preradi” umjesto „tehnoloških katalizatora” u skladu sa standardom Codex Alimentarius za jestive kazeine.

__________________

__________________

7 Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).

7 Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).

Justification

In the international standard (Codex Alimentarius), "technological adjuvants" are either classified as processing aids (acids) or as additives (alkalines). The Codex should be followed in order to ensure consistency at international level.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „kazein” znači glavni proteinski sastojak mlijeka, opran i osušen, netopiv u vodi i dobiven iz obranog mlijeka postupcima taloženja:

(a) „kazein” znači glavni proteinski sastojak mlijeka, opran i osušen, netopiv u vodi i dobiven iz obranog mlijeka i/ili drugih proizvoda dobivenih iz mlijeka postupcima taloženja:

Justification

Technical update that will bring the legislation in line with Codex Standard N290 for edible casein by using the same definitions (International food standards as defined by the FAO and WHO).

Amandman  4

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od (...). (Ured za službene publikacije navest će datum stupanja na snagu ovog Akta).

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od …+. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegacija ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

____________________

 

+SL: unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive.

Justification

The power to adopt delegated acts in order to adapt the Annexes to international standards and technical progress should not be conferred on the Commission for an unlimited period of time, but rather for 5 years. In order for the co-legislators to decide whether to extend the delegation of powers, the Commission shall draw up a report in this regard at the latest 9 months before the end of the 5-year period.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. ožujka 2015.

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do ...+.

One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

 

____________________

 

+SL: unijeti datum – šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Justification

It is proposed to set an ambitious yet realistic date for the implementation of this Directive in the Member States.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka a – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Minimalni maseni udio mliječne bjelančevine kazeina izražen na suhu tvar 88 %

2. Minimalni maseni udio mliječne bjelančevine kazeina izražen na ukupnu masu 88 %

Obrazloženje

There is an overall consensus that both Directive 83/417/EEC and the Codex Alimentarius lower the milk protein level of the caseinate product. By calculating the milk protein content on the basis of the absolute weight of the product (instead of on the basis of the dried extract), the purity of the product with respect to the protein content is increased.

(1)

SL C 0, 0.0.0000., str. 0. /Još nije objavljeno u Službenom listu.


EXPLANATORY STATEMENT

The Commission published its proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC in March 2014. In its proposal, the Commission suggests to 1) repeal Directive 83/417/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to certain lactoproteins (caseins and caseinates) intended for human consumption and 2) replace it with a new Directive, for the following main reasons:

•         alignment of the powers conferred to the Commission with the distinction between delegated/implementing acts introduced by the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU);

•         adaptation of existing provisions to the further development of legislation in the field of food law; and

•         adjustment of the composition requirements of edible caseins to the international standard (Codex Alimentarius).

As regards the alignment to international standards, it is proposed to set, in particular, the parameters in relation to the maximum moisture content for edible caseins at 12% (instead of previously 10%) and in relation to the maximum milk fat content for edible acid casein at 2 % (instead of 2,25%). In order to allow for the swift adaptation of Annexes I to III (standards of edible acid casein, edible rennet casein and edible caseinates in relation to their composition, contamination, processing aids used etc.) to international standards and technical progress in the future, the Commission also suggests the adoption of delegated acts (Art. 290 TFEU).

The proposal is to be seen in the context of the general food law (Regulation (EC) No 178/2002) which aims at granting the free movement of safe and wholesome food, thereby significantly contributing to the health and well-being of citizens. In this respect, it should also be ensured that consumers are appropriately informed as regards the food they consume. Although the products covered by the proposal (caseins and caseinates) are not meant to be sold to the final consumer, but only from business to business for the preparation of food products, it is important for the food business operators to dispose of the information they need for the labelling of the final products, especially when it comes to allergens. For this reason, the proposal includes provisions on the labelling of caseins and caseinates intended for human consumption (Article 5). In case the mandatory information laid out therein does not appear on the packages, containers or labels, such products may not be placed on the market as edible caseins or caseinates or used for the preparation of foodstuffs.

Your Rapporteur broadly endorses the proposal. He welcomes, in particular, the alignment of the compositional requirements for edible caseins to the Codex Alimentarius as this will ensure a level playing field for food business operators on the world market. In addition, he supports the labelling requirements for caseins and caseinates which will enable consumers, and particularly those suffering from a food allergy or intolerance, to make informed choices.

However, your Rapporteur considers that the proposal should be "fine-tuned" in some aspects. Consequently, your Rapporteur suggests that the power to adopt delegated acts in order to adapt the Annexes should not be conferred on the Commission for an unlimited period of time, but rather for 5 years (AM 3/Article 8). In addition, he proposes to set an ambitious yet realistic date for the implementation of this Directive in the Member States (6 months after entry into force of the Directive instead of 31 March 2015, AM 4/Article 9). Finally, your Rapporteur suggests a couple of technical amendments in order to ensure that the Directive is perfectly aligned to the Codex Alimentarius (AM 5/Annex II and AM 2/Recital 7).


POSTUPAK

Naslov

Usklađivanje zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ

Referentni dokumenti

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.3.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.1.2015

 

 

 

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

65

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum podnošenja

5.3.2015

Pravna napomena