Procedūra : 2014/0096(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0042/2015

Pateikti tekstai :

A8-0042/2015

Debatai :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Balsavimas :

PV 07/10/2015 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0340

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 700kWORD 278k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais kazeinais ir kazeinatais, derinimo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 83/417/EEB

(COM(2014) 0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Giovanni La Via

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais kazeinais ir kazeinatais, derinimo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 83/417/EEB

(COM(2014) 0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0174),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0105/2014),

-      atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0042/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

____________________

OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB6 netaikoma įmonių tarpusavio ryšiams. Kadangi produktai, kuriems taikoma ši direktyva, nėra skirti parduoti galutiniams vartotojams, o įmonės juos parduoda tik kitoms įmonėms, gaminančioms maisto produktus, reikėtų išlaikyti į Direktyvą 83/417/EEB jau įtrauktas konkrečias taisykles, jas pritaikyti prie dabartinės teisinės sistemos ir supaprastinti. Tose taisyklėse numatyta, kokią informaciją reikia teikti apie tuos produktus, viena vertus, kad maisto tvarkymo subjektai turėtų galimybę naudotis informacija, kurios jiems reikia galutiniams produktams ženklinti, pavyzdžiui, informacija apie alergenus, kita vertus, kad tie produktai nebūtų painiojami su panašiais produktais, kurie nėra skirti žmonėms vartoti;

(6) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1169/20116 plėtojant įmonių tarpusavio ryšius turi būti suteikiama pakankamai informacijos siekiant užtikrinti, kad galutiniam vartotojui būtų teikiama informacija apie maistą ir ji būtų tiksli. Kadangi produktai, kuriems taikoma ši direktyva, nėra skirti parduoti galutiniams vartotojams, o įmonės juos parduoda tik kitoms įmonėms, gaminančioms maisto produktus, reikėtų išlaikyti į Direktyvą 83/417/EEB jau įtrauktas konkrečias taisykles, jas pritaikyti prie dabartinės teisinės sistemos ir supaprastinti. Tose taisyklėse numatyta, kokią informaciją reikia teikti apie tuos produktus, viena vertus, kad maisto tvarkymo subjektai turėtų galimybę naudotis informacija, kurios jiems reikia galutiniams produktams ženklinti, pavyzdžiui, informacija apie alergenus, kita vertus, kad tie produktai nebūtų painiojami su panašiais produktais, kurie nėra skirti ar tinkami žmonėms vartoti;

____________________

____________________

6 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL L 109, 2000 5 6, p. 29).

6 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

Pagrindimas

2014 m. gruodžio 14 d. Direktyva 2000/13/EB buvo panaikinta Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, tai turėtų tinkamai atsispindėti šioje konstatuojamoje dalyje. Šiame pasiūlyme kalbama apie produktus (kazeinus ir kazeinatus), kurių nenumatyta parduoti galutiniam vartotojui, o tik iš verslo įmonių verslo įmonėms maisto produktams gaminti, vis dėlto svarbu, kad maisto tvarkymo subjektai turėtų galimybę naudotis informacija, kurios jiems reikia galutiniams produktams ženklinti, ypač informacija apie alergenus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/20087 pateikta pagalbinių perdirbimo medžiagų, kurios Direktyvoje 83/417/EEB vadinamos technologiniais priedais, apibrėžtis. Todėl šioje direktyvoje vietoj termino „technologiniai priedai“ turėtų būti vartojamas terminas „pagalbinės perdirbimo medžiagos“.

(7) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/20087 pateikta pagalbinių perdirbimo medžiagų, kurios Direktyvoje 83/417/EEB vadinamos technologiniais priedais, apibrėžtis. Todėl šioje direktyvoje vietoj terminų „maisto priedai“ ir „technologiniai priedai turėtų būti vartojamas terminas pagalbinės perdirbimo medžiagos vadovaujantis Maisto kodekso standartu, skirtu valgomojo kazeino produktams.

__________________

__________________

7 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

7 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

Pagrindimas

Tarptautiniame standarte (Maisto kodekse) „technologiniai priedai“ priskiriami pagalbinėms perdirbimo medžiagoms (rūgštims) arba priedams (šarmams). Siekiant užtikrinti nuoseklumą tarptautiniu lygmeniu reikėtų laikytis Kodekso.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kazeinai – vandenyje netirpi išplauta ir išdžiovinta pagrindinė pieno baltymų sudedamoji dalis, nusodinimo būdu gaunama iš nugriebto pieno:

a) kazeinai – vandenyje netirpi išplauta ir išdžiovinta pagrindinė pieno baltymų sudedamoji dalis, nusodinimo būdu gaunama iš nugriebto pieno ir (arba) kitų iš pieno gautų produktų:

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pakeitimas, kuriuo teisės aktas bus suderintas su valgomojo kazeino produktams skirtu Kodekso standartu N290 vartojant tas pačias apibrėžtis (FAO ir PSO apibrėžti tarptautiniai maisto standartai).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (...). (Leidinių biuras turi įrašyti šio teisės akto įsigaliojimo datą.)

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...+. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

____________________

 

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą.

Pagrindimas

Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant pritaikyti Priedus atsižvelgiant į atitinkamus tarptautinius standartus pokyčius arba technikos pažangą neturėtų būti suteikiami Komisijai neribotam laikotarpiui, bet penkerių metų laikotarpiui. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą, kad teisėkūros institucijos galėtų priimti sprendimą dėl įgaliojimų pratęsimo.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2015 m. kovo 31 d.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip [...+].

Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

 

____________________

 

+ OL: prašome įrašyti datą – šeši mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Siūloma nustatyti ambicingą, bet realistinę šios direktyvos įgyvendinimo datą valstybėse narėse.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo a punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Mažiausiasis pieno baltymo kazeino kiekis, apskaičiuotas pagal sausąją medžiagą 88 % masės

2. Mažiausiasis absoliutus pieno baltymo kazeino kiekis, apskaičiuotas pagal absoliučiąją 88 % masės vertę

Pagrindimas

Yra bendrai sutarta, kad tiek Direktyvoje 83/417/EEB, tiek Maisto kodekse parodytas žemesnis pieno baltymo kiekis kazeinato produktuose. Apskaičiuojant pieno baltymo turinį remiantis absoliučia produkto mase (o ne pagal sausąją medžiagą), padidinamas produkto grynumas baltymų kiekio atžvilgiu.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais kazeinais ir kazeinatais, derinimo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 83/417/EEB 2014 m. kovo mėn. Komisijos pasiūlyme siūloma: 1) panaikinti Direktyvą 83/417/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrais žmonėms vartoti skirtais laktoproteinais (kazeinais ir kazeinatais), suderinimo ir 2) pakeisti ją nauja direktyva dėl šių priežasčių:

•         Komisijai suteiktų įgaliojimų suderinimas atsižvelgiant į skirtumą tarp deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų, kuris buvo nustatytas Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV);

•         galiojančių nuostatų pritaikymas atsižvelgiant į tolesnį teisės aktų, ypač susijusių su maisto teise, tobulinimą; ir

•         valgomųjų kazeinų sudėties reikalavimai priderinami prie tarptautinio standarto (Maisto kodeksas).

Kalbant apie suderinimą su tarptautiniais standartais, siūloma nustatyti, visų pirma šiuos parametrus: didžiausiasis valgomojo kazeino drėgnis nuo 10 % padidinamas iki 12 %, o didžiausiasis valgomojo rūgštinio kazeino pieno riebalų kiekis nuo 2,25 % sumažinamas iki 2 %. Siekiant sudaryti galimybę ateityje nedelsiant pritaikyti Priedus I–III (valgomojo rūgštinio kazeino, valgomojo fermentinio kazeino ir valgomųjų kazeinatų standartai, susiję su jų sudėtimi, užterštumu, naudojamomis pagalbinėmis perdirbimo medžiagomis ir t.t.) prie tarptautinių standartų ir technikos pažangos, Komisija taip pat siūlo priimti deleguotuosius teisės aktus (SESV 290 straipsnis).

Pasiūlymą reikėtų vertinti bendrame maisto teisės kontekste (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), kuriuo siekiama užtikrinti laisvą saugių ir sveikų maisto produktų judėjimą, ir tokiu būdu reikšmingai prisidėti prie piliečių sveikatos ir gerovės. Taigi taip pat reikėtų užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie maistą, kurį vartoja. Šiame pasiūlyme kalbama apie produktus (kazeinus ir kazeinatus), kurių nenumatyta parduoti galutiniam vartotojui, o tik iš verslo įmonių verslo įmonėms maisto produktams gaminti, vis dėlto svarbu, kad maisto tvarkymo subjektai turėtų galimybę naudotis informacija, kurios jiems reikia galutiniams produktams ženklinti, ypač informacija apie alergenus. Dėl šios priežasties į pasiūlymą buvo įtrauktos nuostatos dėl žmonėms vartoti skirtų kazeinų ir kazeinatų ženklinimo (5 straipsnis). Jei jose nustatyta privaloma informacija nenurodoma ant pakuočių, taros arba etiketėse, tokių produktų negalima teikti rinkai kaip valgomus kazeinus arba kazeinatus arba jų naudoti maisto produktų gamyboje.

Pranešėjas iš esmės remia pasiūlymą. Jis ypač teigiamai vertina tai, kad valgomojo kazeino sudėties reikalavimai priderinami prie Maisto kodekso reikalavimų, kadangi maisto tvarkymo subjektams tai užtikrins vienodas sąlygas pasaulio rinkoje. Be to, jis pritaria kazeino ir kazeinato ženklinimo reikalavimams, kurie suteiks vartotojams, visų pirma tiems, kurie yra alergiški tam tikram maistui arba jo netoleruoja, galimybę rinktis jiems saugius maisto produktus turint pakankamai informacijos.

Tačiau, pranešėjo nuomone, pasiūlymą reikėtų patikslinti tam tikrais aspektais. Taigi pranešėjas siūlo, kad įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant pritaikyti Priedus neturėtų būti suteikiami Komisijai neribotam laikotarpiui, bet penkerių metų laikotarpiui. Be to, jis siūlo nustatyti ambicingą, bet realistinę šios direktyvos įgyvendinimo datą valstybėse narėse – praėjus šešiems mėnesiams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos vietoj 2015 m. kovo 31 d. (4 pakeitimas/ 9 straipsnis). Galiausiai, pranešėjas siūlo atlikti kelis techninius pakeitimus siekiant užtikrinti, kad direktyva visiškai atitiktų Maisto kodeksą (5 pakeitimas /II priedas ir 2 pakeitimas/ 7 konst. dalis).


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių įstatymų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais kazeinais ir kazeinatais, derinimas ir Tarybos direktyvos 83/417/EEB panaikinimas

Nuorodos

COM(2014) 0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.3.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

29.1.2015

 

 

 

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

65

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pateikimo data

5.3.2015

Teisinis pranešimas