Postopek : 2014/0096(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0042/2015

Predložena besedila :

A8-0042/2015

Razprave :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Glasovanja :

PV 07/10/2015 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0340

POROČILO     ***I
PDF 693kWORD 275k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Giovanni La Via

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0174),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0105/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. junija 2014(1),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0042/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Direktiva 2000/13/ES6 Evropskega parlamenta in Sveta se ne uporablja za odnose med podjetji. Proizvodi, zajeti v tej direktivi, niso namenjeni prodaji končnemu potrošniku, ampak samo prodaji med podjetji za pripravo živil, zato je posebna pravila, ki so že vključena v Direktivo 83/417/EGS, primerno ohraniti, prilagoditi sedanjemu pravnemu okviru in poenostaviti. Navedena pravila določajo zagotavljanje informacij o navedenih proizvodih, da se po eni strani nosilcem živilske dejavnosti omogoči, da uporabijo informacije, ki jih potrebujejo za označevanje končnih proizvodov, na primer v primeru alergenov, in da se po drugi strani prepreči zamenjava navedenih proizvodov s podobnimi proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi.

(6) V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/20116 Evropskega parlamenta in Sveta je treba pri odnosih med podjetji zagotoviti zadostne informacije, da bi končnemu potrošniku zagotovili točne informacije o živilih. Proizvodi, zajeti v tej direktivi, niso namenjeni prodaji končnemu potrošniku, ampak samo prodaji med podjetji za pripravo živil, zato je posebna pravila, ki so že vključena v Direktivo 83/417/EGS, primerno ohraniti, prilagoditi sedanjemu pravnemu okviru in poenostaviti. Navedena pravila določajo zagotavljanje informacij o navedenih proizvodih, da se po eni strani nosilcem živilske dejavnosti omogoči, da uporabijo informacije, ki jih potrebujejo za označevanje končnih proizvodov, na primer v primeru alergenov, in da se po drugi strani prepreči zamenjava navedenih proizvodov s podobnimi proizvodi, ki niso namenjeni ali niso primerni za prehrano ljudi.

____________________

____________________

6 Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L 109, 6.5.2000, str. 29).

6 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

Obrazložitev

Direktiva 2000/13/ES je bila 13. decembra 2014 razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar bi moralo biti razvidno v uvodnih izjavah. Čeprav proizvodi iz predloga (kazeini in kazeinati) niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, temveč samo prodaji med podjetji za pripravo živil, je pomembno, da imajo nosilci živilske dejavnosti na voljo informacije, ki jih potrebujejo za označevanje končnih proizvodov, zlasti glede alergenov.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta7 določa opredelitev pomožnih tehnoloških sredstev, ki so v v Direktivi 83/417/EGS navedena kot tehnološki pripomočki. Zato bi bilo treba v tej direktivi namesto izraza „tehnološki pripomočki“ uporabiti izraz „pomožna tehnološka sredstva“.

(7) Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta7 določa opredelitev pomožnih tehnoloških sredstev, ki so v Direktivi 83/417/EGS navedena kot tehnološki pripomočki. Zato bi bilo treba v tej direktivi namesto izrazov „aditivi za živila“ in „tehnološki pripomočki“ uporabiti izraz „pomožna tehnološka sredstva“ v skladu s standardom Codex Alimentarius za proizvode iz užitnega kazeina.

____________________

____________________

7 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

7 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

Obrazložitev

V mednarodnem standardu (Codex Alimentarius) so pomožna tehnološka sredstva opredeljena kot tehnološki pripomočki (kisline) ali kot dodatki (alkalije). Da bi zagotovili doslednost na mednarodni ravni, bi bilo treba upoštevati izraze iz tega standarda.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Člen 2 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „kazeini“ so glavna beljakovina mleka, sprana in posušena, netopna v vodi, pridobivajo pa se z usirjanjem posnetega mleka:

(a) „kazeini“ so glavna beljakovina mleka, sprana in posušena, netopna v vodi, pridobivajo pa se z usirjanjem posnetega mleka in/ali drugih proizvodov iz mleka:

Obrazložitev

Tehnična posodobitev, da bi z uporabo enakih opredelitev uskladili zakonodajo s standardom Codexa št. N290 za užitne kazeine (mednarodni živilski standardi, kot sta jih opredelili Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena organizacija).

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se podeli Komisiji za nedoločen čas od (...). (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act).

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se podeli Komisiji za obdobje petih let od …+. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

____________________

 

+ UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov za prilagajanje prilog mednarodnim standardom in tehničnemu napredku ne bi smeli prenesti na Komisijo za neomejeno obdobje, temveč le za pet let. Da bodo sozakonodajalci lahko odločali o podaljšanju prenosa pooblastil, mora Komisija glede tega pripraviti poročilo najkasneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2015.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do …+.

Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

 

____________________

 

+ UL: prosimo, vstavite datum šest mesecev po dnevu začetka veljavnosti direktive.

Obrazložitev

Predlaga se, da se za izvajanje te direktive v državah članicah določi ambiciozno zastavljen, a realističen datum.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Priloga II – točka a – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Najmanjša vsebnost mlečne beljakovine kazeina, izračunana na osnovi suhega ekstrakta

88 mas. %

 

2. Najmanjša vsebnost kazeina mlečne beljakovine, izračunana na podlagi absolutne mase

Obrazložitev

Obstaja splošno soglasje, da je zaradi Direktive 83/417/EGS in mednarodnega standarda (Codex Alimentarius) manj mlečne beljakovine v proizvodih s kazeinatom. Če se vsebnost mlečne beljakovine izračuna na podlagi absolutne teže proizvoda (in ne na osnovi suhega ekstrakta), se poveča čistost proizvoda v smislu vsebnosti beljakovine.

(1)

UL C 0, 0.0.0000, str. 0. / Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Komisija je meseca marca 2014 objavila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS. V njem predlaga, da se 1) razveljavi Direktiva 83/417/EGS o približevanju zakonov držav članic v zvezi z nekaterimi beljakovinami v mleku (kazeini in kazeinati) za prehrano ljudi in 2) nadomesti z novo direktivo zaradi naslednjih bistvenih razlogov:

•         uskladitev pooblastil, prenesenih na Komisijo, z razlikovanjem med delegiranimi in izvedbenimi akti, ki so bili uvedeni s Pogodbo o delovanju Evropske Unije (PDEU);

•         prilagoditev veljavnih določb nadaljnjemu razvoju živilske zakonodaje; ter

•         sprememba zahtev glede sestave užitnih kazeinov v skladu z mednarodnim standardom (Codex Alimentarius).

V povezavi z uskladitvijo z mednarodnimi standardi se predlaga, da se določijo predvsem parametri glede največje vsebnosti vlage za užitne kazeine pri 12 % (namesto prejšnjih 10 %) in glede največje vsebnosti mlečne maščobe za užitne kisle kazeine pri 2 % (namesto 2,25 %). Da bi lahko priloge I do III (standardi za užitne kisle kazeine, užitne sladke kazeine in užitne kazeinate glede sestave, kontaminacije, uporabljenih tehnoloških pripomočkov itd.) v prihodnje hitro prilagodili mednarodnim standardom in tehničnemu napredku, je Komisija predlagala tudi sprejetje delegiranih aktov (člen 290 PDEU).

Predlog je treba obravnavati v okviru splošne živilske zakonodaje (Uredba (ES) št. 178/2002), ki je namenjena zagotavljanju prostega pretoka varnih in zdravstveno ustreznih živil, s čimer pomembno prispeva k zdravju in dobremu počutju državljanov. V tem smislu je treba tudi zagotoviti, da so potrošniki primerno obveščeni o živilih, ki jih uživajo. Čeprav proizvodi iz predloga (kazeini in kazeinati) niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, temveč samo prodaji med podjetji za pripravo živil, je pomembno, da imajo nosilci živilske dejavnosti na voljo informacije, ki jih potrebujejo za označevanje končnih proizvodov, zlasti glede alergenov. Zato predlog vsebuje določbe o označevanju kazeinov in kazeinatov za prehrano ljudi (člen 5). Če obvezne informacije iz tega člena niso navedene na embalaži, posodi ali etiketi, ti proizvodi ne smejo biti dani na trg kot užitni kazeini ali kazeinati, prav tako ne smejo biti uporabljeni za pripravo živil.

Poročevalec na splošno podpira predlog. Pozdravlja zlasti uskladitev zahtev o sestavi za užitne kazeine s Codexom Alimentariusom, saj bo to zagotovilo enake pogoje za nosilce živilske dejavnosti na svetovnem trgu. Prav tako podpira zahteve glede označevanja kazeinov in kazeinatov, kar bo omogočilo potrošnikom, zlasti tistim z alergijo ali preobčutljivostjo na hrano, da se odločijo na podlagi informacij.

Poročevalec kljub temu meni, da bi bilo treba predlog pri nekaterih vidikih spremeniti. Zato predlaga, da se Komisiji pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za prilagajanje prilog prenese za pet let in ne za neomejeno obdobje (predlog spremembe 3/člen 8). Prav tako predlaga, da se za izvajanje te direktive v državah članicah določi ambiciozno zastavljen, a realističen datum (šest mesecev po začetku veljavnosti direktive in ne 31. marca 2015, predlog spremembe 4/člen 9). Poročevalec prav tako predlaga nekaj tehničnih predlogov sprememb, da bi zagotovili popolno usklajenost direktive s Codexom Alimentarusom (predlog spremembe 5/Priloga II in predlog spremembe 2/uvodna izjava 7).


POSTOPEK

Naslov

Približevanje zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS

Referenčni dokumenti

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Datum predložitve EP

20.3.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

29.1.2015

 

 

 

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

65

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum predložitve

5.3.2015

Pravno obvestilo