Förfarande : 2014/0096(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0042/2015

Ingivna texter :

A8-0042/2015

Debatter :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0340

BETÄNKANDE     ***I
PDF 549kWORD 259k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

(COM(2014)0174 – C8‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Giovanni La Via

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0174),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0105/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 juni 2014(1),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0042/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG6 gäller inte förbindelser mellan företag. Eftersom de produkter som omfattas av detta direktiv inte är avsedda att säljas till slutkonsumenten utan bara mellan företag för beredning av livsmedel, bör de bestämmelser som redan finns i direktiv 83/417/EEG behållas, förenklas och anpassas till gällande regelverk. Dessa bestämmelser föreskriver vilken produktinformation som ska lämnas dels för att livsmedelsföretagarna ska få den information de behöver för att märka slutprodukten, t.ex. när det gäller allergener, dels för att undvika att produkterna kan förväxlas med liknande produkter som inte är avsedda som livsmedel.

(6) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20116 ska tillräcklig information tillhandahållas i förbindelser mellan företag för att slutkonsumenten ska få korrekt livsmedelsinformation. Eftersom de produkter som omfattas av detta direktiv inte är avsedda att säljas till slutkonsumenten utan bara mellan företag för beredning av livsmedel, bör de bestämmelser som redan finns i direktiv 83/417/EEG behållas, förenklas och anpassas till gällande regelverk. Dessa bestämmelser föreskriver vilken produktinformation som ska lämnas dels för att livsmedelsföretagarna ska få den information de behöver för att märka slutprodukten, t.ex. när det gäller allergener, dels för att undvika att produkterna kan förväxlas med liknande produkter som inte är avsedda som eller som är otjänliga som livsmedel.

____________________

____________________

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EGT L 109, 6.5.2000, s. 29).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

Motivering

Direktiv 2000/13/EG upphävdes den 13 december 2014 genom förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, vilket bör återspeglas på ett adekvat sätt i skälet. Även om de produkter som omfattas av förslaget (kaseiner och kaseinater) inte är avsedda att säljas till slutkonsument, utan enbart mellan företag för beredning av livsmedelsprodukter, är det viktigt att livsmedelsföretagarna får den information de behöver för märkning av slutprodukterna, särskilt när det gäller allergener.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/20087 definieras ”processhjälpmedel” som betecknas som ”tekniska tillsatser” i direktiv 83/417/EEG. I det här direktivet bör därför termen ”processhjälpmedel” användas i stället för ”tekniska tillsatser”.

(7) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/20087 definieras ”processhjälpmedel” som betecknas som ”tekniska tillsatser” i direktiv 83/417/EEG. I det här direktivet bör därför termerna livsmedelstillsatser” och ”processhjälpmedel” användas i stället för ”tekniska tillsatser” i linje med Codex Alimentarius standard för ätliga kaseinprodukter.

__________________

__________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

Motivering

I den internationella standarden (Codex Alimentarius) klassificeras ”tekniska tillsatser” antingen som processhjälpmedel (syror) eller som tillsatser (basiska ämnen). Kodexen bör följas för att konsekvens ska råda på internationell nivå.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) kaseiner: mjölkproteinets huvudsakliga beståndsdel som är tvättad och torkad och olöslig i vatten och som genom utfällning har utvunnits ur skummjölk

(a) kaseiner: mjölkproteinets huvudsakliga beståndsdel som är tvättad och torkad och olöslig i vatten och som har utvunnits ur skummjölk och/eller andra produkter som utvunnits från mjölk genom utfällning

Motivering

Teknisk uppdatering som kommer att anpassa lagstiftningen i linje med Codex‑standard N290 för ätligt kasein genom att använda samma definitioner (internationella livsmedelsstandarder utarbetade av FAO och WHO).

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den (…). (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act).

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med+. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

____________________

 

+ EUT: Inför dagen för detta direktivs ikraftträdande.

Motivering

Befogenheten att anta delegerade akter för att anpassa bilagorna till internationella standarder och tekniska framsteg bör inte ges till kommissionen för en obegränsad tidsperiod, utan i stället för fem år. För att medlagstiftarna ska kunna avgöra om delegeringen av befogenhet ska förlängas ska kommissionen utarbeta en rapport i detta hänseende senast nio månader före utgången av femårsperioden.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2015 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den+ sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

 

____________________

 

+EUT: För in dagen sex månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Motivering

Ett ambitiöst men realistiskt datum för genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna föreslås.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Bilaga II – led a – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Lägsta kaseinhalt i mjölkproteinet beräknad på det torkade extraktet 88 viktprocent

2. Lägsta kaseinhalt i mjölkproteinet beräknad på 88 viktprocent i befintlig substans

Motivering

Det råder allmän konsensus om att både direktiv 83/417/EEG och Codex Alimentarius sänker kaseinatproduktens mjölkproteinhalt. Genom att beräkna mjölkproteinhalten på produktens absoluta vikt (i stället för på det torkade extraktet) ökar produktens renhet avseende proteinhalt.

(1)

EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Kommissionen offentliggjorde sitt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG i mars 2014. I förslaget föreslår kommissionen att 1) direktiv 83/417/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa mjölkproteiner (kaseiner och kaseinater) avsedda som livsmedel ska upphävas och 2) att det ska ersättas med ett nytt direktiv, av följande huvudsakliga skäl:

•         För att göra kommissionens befogenheter förenliga med den åtskillnad mellan delegerade akter och genomförandeakter som infördes genom EUF-fördraget.

•         För att anpassa befintliga bestämmelser till utvecklingen inom livsmedelslagstiftningen.

•         För att anpassa kraven på sammansättning för ätliga kaseiner till den internationella standarden (Codex Alimentarius).

När det gäller anpassning till internationella standarder föreslår man i synnerhet att den högsta vattenhalten för ätliga kaseiner ska fastställas till 12 procent (i stället för 10 procent som tidigare) och att den högsta mjölkfetthalten för ätligt syrakasein ska fastställas till 2 procent (i stället för 2,25 procent). För att möjliggöra en snabb anpassning av bilagorna I–III (standarder för ätligt syrakasein, ätligt löpekasein och ätliga kaseinater i fråga om deras sammansättning, kontaminering, processhjälpmedel som använts osv.) till internationella standarder och tekniska framsteg i framtiden föreslår kommissionen även antagandet av delegerade akter (artikel 290 i EUF‑fördraget).

Förslaget ska ses som en del av den allmänna livsmedelslagstiftningen (förordning (EG) nr 178/2002) som syftar till att säkerställa fri rörlighet för säkra och hälsosamma livsmedel, och därmed avsevärt bidra till medborgarnas hälsa och välbefinnande. I detta hänseende bör man även se till att konsumenterna får tillräcklig information om de livsmedel de konsumerar. Även om de produkter som omfattas av förslaget (kaseiner och kaseinater) inte är avsedda att säljas till slutkonsument, utan enbart mellan företag för beredning av livsmedelsprodukter, är det viktigt att livsmedelsföretagarna får den information de behöver för märkning av slutprodukterna, särskilt när det gäller allergener. Därför innehåller förslaget bestämmelser om märkning av kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel (artikel 5). Om sådan obligatorisk information som anges däri inte finns med i märkningen på förpackningarna, behållarna eller etiketterna får produkterna inte släppas ut på marknaden som ätliga kaseiner eller kaseinater eller användas för beredning av livsmedel.

Föredraganden stöder i stort förslaget. Han är särskilt positiv till anpassningen av kraven på sammansättning för ätliga kaseiner till Codex Alimentarius eftersom detta kommer att garantera lika villkor för livsmedelsföretagarna på världsmarknaden. Han stöder dessutom märkningskraven för kaseiner och kaseinater, som kommer att göra det möjligt för konsumenter, särskilt dem som lider av en livsmedelsallergi eller livsmedelsintolerans, att göra välgrundade val.

Föredraganden anser dock att förslaget bör ”finjusteras” i vissa avseenden. Föredraganden föreslår följaktligen att befogenheten att anta delegerade akter för att anpassa bilagorna inte bör ges till kommissionen för en obegränsad tidsperiod, utan i stället för fem år (äf 3/artikel 8). Dessutom föreslår han att ett ambitiöst men realistiskt datum ska fastställas för genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna (sex månader efter direktivets ikraftträdande i stället för den 31 mars 2015, äf 4/artikel 9). Slutligen föreslår föredraganden några tekniska ändringar för att direktivet ska bli helt förenligt med Codex Alimentarius (äf 5/bilaga II och äf 2/skäl 7).


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

Referensnummer

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Framläggande för parlamentet

20.3.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

29.1.2015

 

 

 

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

65

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ingivande

5.3.2015

Rättsligt meddelande