Menetlus : 2015/2048(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0044/2015

Esitatud tekstid :

A8-0044/2015

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0059

RAPORT     
PDF 125kWORD 52k
9.3.2015
PE 549.333v02-00 A8-0044/2015

Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2048(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Evelyn Regner

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2048(IMM))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 19. detsembril 2014. aastal Kreeka ülemkohtu aseriigiprokurör seoses Thessaloniki kriminaalkohtus poolelioleva menetlusega E2010/3844 ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 28. jaanuaril 2015. aastal,

–       võttes arvesse, et Theodoros Zagorakis oli loobunud kodukorra artikli 9 lõike 5 kohasest õigusest anda selgitusi,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ja 6. septembri 2011. aasta otsuseid(1),

–       võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0044/2015),

A.     arvestades, et Kreeka ülemkohtu aseriigiprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmist seoses võimaliku kohtuliku karistusega väidetava kuriteo eest;

B.     arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.     arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklis 62 on sätestatud, et parlamendiliikmeid ei tohi parlamendi koosseisu ametiajal kohtulikult vastutusele võtta, vahistada või vangistada või muul viisil nende vabadust piirata, kui parlament ei ole selleks eelnevalt luba andnud;

D.     arvestades, et Theodoros Zagorakist süüdistatakse kehavigastuse tekitamises ettevaatamatuse tõttu ja tööohutuseeskirjade eiramises;

E.     arvestades, et süüdistus puudutab tööõnnetust, mis 13. mail 2010 juhtus jalgpalliklubi PAOK ühe töötajaga selle klubi staadionil Thessalonikis, ning see süüdistus on esitatud Theodoros Zagorakisele kui nimetatud jalgpalliklubi esimehele ja seaduslikule esindajale;

F.     arvestades, et väidetav kuritegu ei ole ilmselgelt seotud Theodoros Zagorakise ametipositsiooniga Euroopa Parlamendi liikmena, vaid tema ametikohaga jalgpalliklubi PAOK esimehena;

G.     arvestades, et süüdistus ei puuduta Euroopa Parlamendi liikmena oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamust või antud hääli Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.     arvestades, et pole põhjust arvata, et süüdistuse eesmärgiks on parlamendiliikme poliitilist tegevust kahjustada (fumus persecutionis), sest süüdistus esitati Theodoros Zagorakisele mitu aastat enne EP liikme ametikohale asumist;

1.      otsustab Theodoros Zagorakise puutumatuse ära võtta;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamata Kreeka ülemkohtu prokuratuurile.

(1)

12. mai 1964. aasta otsus kohtuasjas 101/63: Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 419; 10. juuli 1986. aasta otsus kohtuasjas 149/85: Wybot vs. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2403; 15. oktoobri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-345/05: Mote vs. parlament, EKL 2008, lk II-2849; 21. oktoobri 2008. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra vs. De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; 19. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch vs. parlament, EKL 2010, lk II-1135; 6. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello, EKL 2011, lk I-7565.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

12

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Jytte Guteland, Virginie Rozière

Õigusalane teave