Postup : 2014/0159(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0046/2015

Předložené texty :

A8-0046/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0112

ZPRÁVA     ***I
PDF 465kWORD 63k
10.3.2015
PE 541.302v02-00 A8-0046/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění)

(COM(2014)0304 – C8‑0010/2014 – 2014/0159(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Andrzej Duda

(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)

PR_COD_Codification

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění)

(COM(2014)0304 – C8‑0010/2014 – 2014/0159(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0304),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0010/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 -Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–       s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0046/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dotyčný návrh obsahuje prostou kodifikaci stávajících předpisů bez jejich podstatné změny;

1.      přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 17. října 2014

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

COM(2014) 304 final ze dne 27.5.2014 – 2014/0159(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 10. července 2014 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(1) poradní skupina projednala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (EHS) č. 1692/73 ze dne 25. června 1973 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím, a dospěla společnou dohodou k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby              vedoucí právní služby              generální ředitel

(1)

              Poradní skupina pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


POSTUP

Název

Ochranná opatření stanovená v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD)

Datum předložení EP

27.5.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.1.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Andrzej Duda

17.10.2014

 

 

 

Datum přijetí

11.11.2014

 

 

 

Datum předložení

10.3.2015

Právní upozornění