Postup : 2014/0217(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0048/2015

Předložené texty :

A8-0048/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Hlasování :

PV 29/10/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0386

ZPRÁVA     ***I
PDF 754kWORD 362k
11.3.2015
PE 539.817v02-00 A8-0048/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) a o zrušení rozhodnutí 2005/681/SVV

(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Kinga Gál

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) a o zrušení rozhodnutí 2005/681/SVV

(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0465),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0110/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0048/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      vyzývá Komisi, aby poskytla celkovou analýzu administrativní spolupráce mezi agenturami Evropské unie a oblastí, v nichž by taková spolupráce mohla v budoucnu vést k součinnosti;

4.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zajištění toho, aby vzdělávání a výcvik poskytované pracovníkům donucovacích orgánů na úrovni Unie dosahovaly vysoké kvality, byly ucelené a konzistentní, měla by agentura CEPOL usilovat o jejich strukturování podle zásad evropského systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva. Vzdělávání a výcvik na úrovni EU by měly být dostupné pracovníkům donucovacích orgánů všech hodností a úrovní. Agentura CEPOL by měla zajistit hodnocení těchto vzdělávacích činností a zohlednění závěrů plynoucích z posuzování vzdělávacích potřeb v plánování s cílem zefektivnit budoucí činnost. Agentura CEPOL by měla prosazovat, aby členské státy uznávaly vzdělávání a výcvik poskytované na úrovni Unie.

(6) Za účelem zajištění toho, aby vzdělávání a výcvik poskytované pracovníkům donucovacích orgánů na úrovni Unie dosahovaly vysoké kvality, byly ucelené a konzistentní, měla by agentura CEPOL usilovat o jejich strukturování podle zásad evropského systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva a zároveň klást zvláštní důraz na ochranu lidských práv a základních svobod v rámci prosazování práva. Vzdělávání a výcvik na úrovni EU by měly být dostupné pracovníkům donucovacích orgánů všech hodností a úrovní. Agentura CEPOL by měla zajistit hodnocení těchto vzdělávacích činností a zohlednění závěrů plynoucích z posuzování vzdělávacích potřeb v plánování s cílem zefektivnit budoucí činnost. Agentura CEPOL by měla prosazovat, aby členské státy uznávaly vzdělávání a výcvik poskytované na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Aby byly co nejúčinněji využívány zdroje agentury CEPOL, měly by být její činnosti zaměřeny na tematické oblasti, které mají jasnou přidanou hodnotu Unie i přeshraniční rozměr a jsou úzce propojeny se strategií vnitřní bezpečnosti. Měly by být zaměřeny na budoucnost a zjišťovat, jaká opatření v oblasti odborné přípravy a budování kapacit budou na úrovni Unie v budoucnu potřebné.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno účinné a účelné vynakládání omezených prostředků agentury CEPOL, měly by se zaměřovat na několik tematických oblastí s jasnou evropskou přidanou hodnotou, aby v žádném případě nezdvojovaly činnost prováděnou na úrovni členských států a aby jejich využití bylo v souladu se zásadou subsidiarity. Zaměření na omezenější počet tematických oblastí by uvolnilo prostředky, jež by umožnily více se soustřeďovat na kvalitu a přitažlivost.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Aby se předešlo zdvojování vzdělávacích činností poskytovaných příslušným pracovníkům donucovacích orgánů stávajícími agenturami Evropské unie a dalšími významnými subjekty, měla by agentura CEPOL posuzovat strategické vzdělávací potřeby a zohledňovat priority Unie v oblasti vnitřní bezpečnosti a jejích vnějších aspektů v souladu s relevantními politickými cykly.

(7) Aby se předešlo zdvojování, nekoordinovaným iniciativám nebo překrývání vzdělávacích činností poskytovaných příslušným pracovníkům donucovacích orgánů stávajícími agenturami Evropské unie a dalšími významnými subjekty, měla by agentura CEPOL posuzovat strategické vzdělávací potřeby a zohledňovat priority Unie v oblasti vnitřní bezpečnosti a jejích vnějších aspektů.

Odůvodnění

Aby bylo možné využívat vzácné zdroje efektivně, je důležité účinněji koordinovat agentury SVV poskytující výcvik, využívat jejich součinnost a odstranit zdvojování činností.

Agentura CEPOL by navíc jako jediná specializovaná agentura zaměřená výlučně na vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva měla být schopna pomáhat evropským orgánům při stanovování priorit, jichž má být prostřednictvím výcviku dosaženo.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu účinné kontroly fungování by ve správní radě agentury CEPOL měla být zastoupena Komise a členské státy. Správní rada by měla být složena z členů jmenovaných na základě svých zkušeností s řízením organizací veřejného či soukromého sektoru a znalostí vnitrostátní politiky vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů. Správní radě by měly být uděleny nezbytné pravomoci k sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel a strategie agentury CEPOL, vypracovávání jasných pracovních postupů, jimiž agentura CEPOL přijímá rozhodnutí, jmenování ředitele, stanovování ukazatelů výkonnosti a vykonávání pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců.

(9) V zájmu účinné kontroly fungování by ve správní radě agentury CEPOL měla být zastoupena Komise a členské státy. Členové správní rady a jejich náhradníci by měly být jmenováni na základě svých zkušeností s řízením organizací veřejného či soukromého sektoru a znalostí vnitrostátní politiky vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů. Správní radě by měly být uděleny nezbytné pravomoci k sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel a strategie agentury CEPOL, vypracovávání jasných pracovních postupů, jimiž agentura CEPOL přijímá rozhodnutí, jmenování výkonného ředitele, stanovování ukazatelů výkonnosti a vykonávání pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) V zájmu zajištění vědecké kvality při činnosti agentury CEPOL by měl být jako nezávislý poradní orgán zřízen vědecký výbor složený z nezávislých členů dosahujících nejvyšší akademické či profesní úrovně v oblastech, na které vztahuje toto nařízení.

(11) V zájmu zajištění vědecké kvality při činnosti agentury CEPOL by měl být jako nezávislý poradní orgán zřízen vědecký výbor složený z nezávislých členů dosahujících nejvyšší akademické či profesní úrovně v oblastech, na které vztahuje toto nařízení. Členové vědeckého výboru by měli být jmenováni správní radou na základě transparentní výzvy k podávání přihlášek a výběrového řízení zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Agentura CEPOL by měla zajistit, aby ve své vzdělávací činnosti zohledňovala pokrok ve výzkumu a podporovala vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími zařízeními donucovacích orgánů v členských státech.

(12) Agentura CEPOL by měla zajistit, aby ve své vzdělávací činnosti zohledňovala pokrok ve výzkumu a podporovala vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími zařízeními donucovacích orgánů v členských státech a ostatními donucovacími orgány Evropské unie s cílem dosahovat pozitivních účinků díky posílené spolupráci.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Agentura CEPOL by měla v zájmu úplné samostatnosti a nezávislosti disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjem bude tvořen zejména příspěvkem z rozpočtu Unie. Na příspěvek Unie a veškeré dotace ze souhrnného rozpočtu Unie se vztahuje rozpočtový proces Evropské unie. Kontrolu účtů by měl provádět Účetní dvůr.

(13) Agentura CEPOL by měla v zájmu úplné samostatnosti a nezávislosti a aby mohla řádně provádět cíle a úkoly, které jí svěřuje toto nařízení, disponovat dostatečným a samostatným rozpočtem, jehož příjem bude tvořen zejména příspěvkem z rozpočtu Unie. Na příspěvek Unie a veškeré dotace ze souhrnného rozpočtu Unie se vztahuje rozpočtový proces Evropské unie. Kontrolu účtů by měl provádět Účetní dvůr.

Odůvodnění

Zatímco navrhované nařízení přiděluje agentuře CEPOL nové úkoly nebo rozšiřuje a upravuje ty stávající a přehodnocuje jejich priority, navrhovaný rozpočet těmto ambicím neodpovídá a nepřiděluje nezbytné dodatečné zdroje. Agentura CEPOL dosáhla při využívání vnitřního přeskupování limitu. Proto by jí mělo být zajištěno dostatečné financování, aby mohla řádně plnit své nové úkoly.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 a 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za účelem podpory soudržné evropské politiky vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva.

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL).

 

1a. Agentura CEPOL se zřizuje za účelem zlepšení spolupráce mezi donucovacími orgány v Unii prostřednictvím podpory a zajišťování vzdělávání a výcviku v oblasti prevence, odhalování a vyšetřování trestných činů, udržování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a policejních misí EU, za účelem podpory soudržné evropské politiky vzdělávání a výcviku a za účelem posílení rozměru základních práv v rámci vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „pracovníky donucovacích orgánů“ příslušníci policie a celní správy a pracovníci dalších příslušných služeb, včetně institucí Unie, odpovědných za předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, a za boj proti takové trestné činnosti, jakož i za řešení krizí a mezinárodní policejní činnost při významných událostech;

a) „úředníky donucovacích orgánů“ odborníci, včetně těch, kteří jsou zatím ve výcviku, příslušníci policie a celní správy a pracovníci dalších příslušných služeb odpovědných za předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, a za boj proti takové trestné činnosti, za veřejný pořádek, jakož i za řešení krizí a mezinárodní policejní činnost při významných událostech, včetně zaměstnanců nebo odborníků z orgánů, institucí, agentur a útvarů Unie, jejichž působnost s těmito úkoly souvisí.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cíle

Cíle agentury CEPOL

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura CEPOL podporuje, rozvíjí a koordinuje vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů v souladu se systémem vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva, zaměřené především na oblasti boje proti závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států a terorismu, na řízení vysoce rizikových akcí s potenciálem narušení veřejného pořádku a vysoce rizikových sportovních akcí, na plánování a velení misím Unie i na rozvoj vůdčích schopností a jazykových znalostí pracovníků donucovacích orgánů, a zejména:

Agentura CEPOL podporuje, rozvíjí, zajišťuje a koordinuje vzdělávání a výcvik úředníků donucovacích orgánů v souladu se zásadami systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva, zaměřené především na oblasti boje proti závažné a organizované trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států a terorismu a předcházení této trestné činnosti, na řízení akcí s potenciálem narušení veřejného pořádku, významných akcí a sportovních akcí, na plánování a velení misím Unie i na rozvoj vůdčích schopností a jazykových znalostí úředníků donucovacích orgánů.

 

Činnosti agentury CEPOL zvyšují povědomí a znalosti o mezinárodních a unijních nástrojích a činnostech pro spolupráci v oblasti prosazování práva, subjektech Unie, zejména Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex, o jejich fungování a úloze i soudních aspektech spolupráce v oblasti prosazování práva. Agentura CEPOL podporuje společné dodržování a chápání základních práv při prosazování práva, včetně soukromí, ochrany údajů a práv, podpory a ochrany obětí, svědků a podezřelých i ochrany práv obětí genderově podmíněného násilí. Agentura CEPOL navíc:

 

 

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. - b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-b) posiluje sítě pro spolupráci mezi agenturami pro prosazování práva při řízení toků nelegální migrace;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podporuje rozvoj regionální a dvoustranné spolupráce mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy, institucemi Unie a třetími zeměmi;

vypouští se

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno účinné a účelné vynakládání omezených prostředků agentury CEPOL, měly by se zaměřit na několik tematických oblastí s jasnou evropskou přidanou hodnotou. Zaměření na omezenější počet tematických oblastí by uvolnilo prostředky, jež by umožnily více se soustřeďovat na kvalitu a přitažlivost. Dvoustrannou a regionální spolupráci je možné lépe pěstovat na úrovni členských států s využitím tematických fondů, jako je Fond pro vnitřní bezpečnost a zejména jeho vnitrostátní složka. Také na spolupráci se třetími zeměmi se již vztahuje čl. 3 písm. e) návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vypracovává zvláštní společné učební osnovy pro pracovníky donucovacích orgánů s cílem připravit je na účast v misích Unie;

vypouští se

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno účinné a účelné vynakládání omezených prostředků agentury CEPOL, měly by se zaměřit na oblasti s jasnou evropskou přidanou hodnotou. Společné učební osnovy jsou důležitým prvkem usnadňujícím společný přístup k přeshraniční spolupráci v oblasti prosazování práva a neměly by být úzce zaměřeny jen na účast v misích Unie. Je také důležité zdůraznit civilní povahu zapojení agentury CEPOL do SBOP. Na rozvoj vzdělávacích iniciativ se v této souvislosti navíc již vztahuje čl. 3 písm. e) návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) poskytuje členským státům a institucím Unie podporu při činnostech, jejichž cílem je budování kapacit donucovacích orgánů v třetích zemích;

e) rozvíjí, koordinuje a zajišťuje odbornou přípravu na podporu členských států a institucí Unie při odborné přípravě úředníků donucovacích orgánů pro účast v misích Unie a budování kapacit donucovacích orgánů v třetích zemích;

Odůvodnění

K posílení účinnosti a odpovědnosti agentury je při formulování jejích cílů důležité jasně uvést, že by měla agentura CEPOL rozvíjet, koordinovat a zajišťovat vzdělávání a výcvik, nikoli jen poskytovat podporu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) společné učební osnovy pro zvyšování informovanosti, řešení nedostatků anebo společný postup proti přeshraničním kriminálním jevům;

b) společné učební osnovy pro zvyšování informovanosti a znalostí, řešení nedostatků anebo společný postup proti přeshraničním kriminálním jevům, zejména pokud jde o terorismus, kyberkriminalitu, finanční vyšetřování a účast v misích Unie;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Agentura CEPOL může z vlastního podnětu vykonávat komunikační činnost v oblastech patřících do jejího mandátu. Komunikační činnost nesmí být na újmu plnění úkolů uvedených v odstavci 1 a provádí se v souladu s příslušnými plány pro komunikaci a šíření informací přijatými správní radou.

5. Agentura CEPOL může z vlastního podnětu vykonávat komunikační činnost v oblastech patřících do jejího mandátu.

Odůvodnění

Není možné, aby povinnosti v nařízení vyplývaly z vnějších dokumentů, které nebyly zveřejněny (viz pokyn 16 Společné praktické příručky pro tvorbu právních předpisů EU).

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Agentura CEPOL se podílí na rozvoji výzkumu s významem pro vzdělávací činnosti upravené tímto nařízením, zejména v souvislosti s bojem proti závažné trestné činnosti a s obecnějšími trestními záležitostmi s přeshraničním rozměrem.

1. Agentura CEPOL může provádět nebo podporovat vědecký výzkum a průzkumy, přípravné studie a studie proveditelnosti či na nich spolupracovat, a to i na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise, pokud je to vhodné a v souladu s jejími prioritami, zejména v souvislosti s bojem proti závažné trestné činnosti a s obecnějšími trestními záležitostmi s přeshraničním rozměrem. K provádění těchto úkolů může agentura CEPOL spravovat fondy Unie vyhrazené na výzkum.

Odůvodnění

Aby bylo možné plně uplatňovat takový přístup ke vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva, který zaručí a podpoří vědeckou integritu a inovaci vzdělávacích nástrojů, měla by mít agentura jasnou právní možnost zahájit výzkum, aniž by tím byly dotčeny její hlavní priority.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) včas organizovali a koordinovali jmenování účastníků činností na vnitrostátní úrovni;

b) transparentně organizovali a koordinovali jmenování účastníků činností na vnitrostátní úrovni;

Odůvodnění

Jmenování účastníků pro činnosti na vnitrostátní úrovni by mělo být transparentní, všechny zveřejněné postoje by měly být všeobecně dostupné a výběr by měl být jasně odůvodněný.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Každý členský stát stanoví organizaci národní jednotky a personálně ji obsadí podle svého vnitrostátního práva.

4. Každý členský stát stanoví organizaci národní jednotky a personálně ji obsadí podle svého vnitrostátního práva, vždy s ohledem na toto nařízení a na použitelné Smlouvy.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. V zájmu kontinuity práce správní rady se všechny strany zastoupené v této radě snaží omezit obměnu svých zástupců. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

3. Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy, vzdělávání a výcviku a rozpočtu. V zájmu kontinuity práce správní rady se všechny strany zastoupené v této radě snaží omezit obměnu svých zástupců. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. V nepřítomnosti člena s hlasovacím právem je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník.

2. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. V nepřítomnosti člena s hlasovacím právem je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník, pokud má od člena s hlasovacím právem mandát.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a správní rady, jedná výkonný ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády nebo jakéhokoli subjektu.

2. Výkonný ředitel jedná při plnění svých úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády nebo jakéhokoli subjektu.

Odůvodnění

Jasnější formulace. Odpovědnost správní rady a Komise vyplývají z logiky textu a není třeba je zmiňovat. Použití výrazu „aniž jsou dotčeny“ má za následek nejasnost tohoto odstavce (viz pokyn 16 bod 9 Společné praktické příručky pro tvorbu právních předpisů EU).

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených agentuře CEPOL tímto nařízením. Výkonný ředitel odpovídá zejména:

5. Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených agentuře CEPOL tímto nařízením, zejména:

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výkonný ředitel každoročně předkládá rozpočtovému orgánu veškeré důležité informace o výsledku všech hodnotících postupů.

2. Výkonný ředitel každoročně předkládá rozpočtovému orgánu veškeré důležité informace o výsledku všech hodnotících postupů a také o nich uvědomí Účetní dvůr.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Agentura CEPOL je institucí Unie. Má právní subjektivitu.

1. Agentura CEPOL je subjektem Evropské unie. Má právní subjektivitu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Nejpozději dva roky od data použitelnosti tohoto nařízení předloží Komise podrobnou analýzu nákladů a přínosů a posouzení dopadu týkající se sídla agentury.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 41 a poté každých pět let nechá Komise vypracovat hodnocení, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost agentury CEPOL a jejích pracovních postupů. Hodnocení se věnuje zejména případné potřebě změnit mandát CEPOL a finančním důsledkům takových změn.

1. Do pěti let ode dne [použitelnosti tohoto nařízení] a poté každých pět let nechá Komise vypracovat hodnocení, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost agentury CEPOL a jejích pracovních postupů. Hodnocení se věnuje zejména případné potřebě změnit mandát CEPOL a finančním důsledkům takových změn.

Odůvodnění

Je vhodné dosáhnout souladu s navrhovaným nařízením o Europolu.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při každém druhém hodnocení se rovněž posuzují výsledky, jichž agentura CEPOL dosáhla z hlediska svých cílů, pověření a úkolů. Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování agentury CEPOL již není s ohledem na cíle, pověření a úkoly, které jí byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno.

vypouští se

Odůvodnění

Komise může kdykoli předložit pozměňovací návrhy k právnímu základu kterékoli agentury nebo navrhnout její rozpuštění. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy zjednodušit znění textu.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nezbytná ujednání týkající se umístění agentury CEPOL v Maďarsku a prostor, které tento členský stát dává k dispozici, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě vztahují na výkonného ředitele, členy správní rady, zaměstnance agentury CEPOL a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o ústředí uzavřené mezi agenturou CEPOL a Maďarskem po udělení souhlasu ze strany správní rady, nejpozději však do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

1. Nezbytná ujednání týkající se umístění agentury CEPOL v Maďarsku a prostor, které tento členský stát dává k dispozici, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě vztahují na výkonného ředitele, členy správní rady, zaměstnance agentury CEPOL a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o ústředí uzavřené mezi agenturou CEPOL a Maďarskem po udělení souhlasu ze strany správní rady.

Odůvodnění

Dohoda o ústředí již byla uzavřena.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Potřeby v oblasti vnitřní bezpečnosti EU se neustále vyvíjejí, což vede k tomu, že se zvyšují požadavky na příslušníky policie a pracovníky donucovacích orgánů. Chtějí-li obstát při řešení budoucích výzev a zajistit bezpečnost evropských občanů, budou muset mít potřebnou kvalifikaci. Aby bylo možné čelit vzrůstající hrozbě přeshraniční a organizované trestné činnosti, je nezbytná dobře fungující přeshraniční spolupráce mezi všemi příslušnými vnitrostátními donucovacími orgány. Na podporu a udržování tohoto druhu přeshraniční spolupráce a posílení vzájemné důvěry je nezbytné zajistit řádné vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů. Stockholmský program tedy vyzval k posílení vzdělávání a výcviku zaměřeného na otázky související s EU a k tomu, aby byly systematicky zpřístupňovány všem příslušným pracovníkům donucovacích orgánů.

Evropská policejní akademie (CEPOL) je agenturou odpovědnou za vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva. Agentura CEPOL není vzdělávací institucí v tradičním smyslu slova – její kurzy probíhají v celé EU a zajišťuje je zejména síť vnitrostátních policejních vzdělávacích akademií. Agentura CEPOL má spíše skromný rozpočet (přibližně 8,5 milionu EUR) a štíhlou zaměstnaneckou strukturu (celkem asi 40 osob včetně úředníků / dočasných zaměstnanců, smluvních zaměstnanců a prozatímních zaměstnanců). V roce 2013 se 8 250 policistů zúčastnilo přibližně 100 akcí pořádaných agenturou CEPOL (kurzů, seminářů, konferencí a online seminářů). A přibližně 450 policistů, školitelů a výzkumníků z 25 zemí využilo evropský program výměn příslušníků policie „na způsob Erasmu“ pořádaný agenturou CEPOL.

V březnu 2013 navrhla Komise evropský systém vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva (COM(2013)172). Tento systém usiluje o zjištění a řešení nedostatků stávajícího vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva z hlediska přeshraničních záležitostí, a to prostřednictvím podpory a koordinace poskytování vzdělávání a výcviku evropskými a vnitrostátními středisky excelence. Má se zaměřovat na úředníky donucovacích orgánů všech hodností a úrovní (příslušníky policie, příslušníky pohraniční stráže, pracovníky celní správy a státní zástupce) i na další odborníky v oblasti prosazování práva, jako jsou zaměstnanci příslušných agentur, orgánů a institucí EU, stavět na stávajícím vzdělávání a výcviku na úrovni členských států a EU a poskytovat vzdělávání a výcvik prostřednictvím moderních vzdělávacích nástrojů, jako jsou specializované kurzy, společné učební osnovy, výukové materiály online a výměnné programy.

Stávající návrh nařízení modernizuje právní základ agentury CEPOL, harmonizuje jej se změnami zavedenými Lisabonskou smlouvou (včetně úlohy Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů) a pověřuje agenturu CEPOL prováděním zásad nového systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva popsaného ve výše uvedeném sdělení Komise.

Zpravodajka tento návrh velmi vítá. Evropský parlament několikrát žádal Komisi, aby stávající právní rámec agentury CEPOL zharmonizovala s Lisabonskou smlouvou a s novými cíli stanovenými v evropském systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva. Zpravodajka se domnívá, že vysoce kvalitní vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů je klíčový pro boj proti závažné a organizované přeshraniční trestné činnosti. K dosažení tohoto cíle je klíčové, aby agentura CEPOL byla modernizovanější, účinnější a měla dostatečný počet zaměstnanců.

Zpravodajka proto vítá navrhovaný modernizovaný právní rámec pro agenturu CEPOL. Obnovený právní rámec by agentuře CEPOL umožnil účinně zajišťovat systém vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva a sloužit širšímu společenství zapojenému do prosazování práva. Zpravodajka také souhlasí s tím, že základní struktura agentury CEPOL – úzká spolupráce za účelem zajišťování kurzů, které využívají zejména síť vnitrostátních policejních akademií – by měla zůstat nezměněna. Evropský parlament se rozhodně zasazuje o to, aby agentura CEPOL i nadále zůstala nezávislou agenturou Unie. Tato silná podpora vyplývá na jedné straně z kapacity agentury CEPOL přispívat k budování skutečné evropské kultury v oblasti prosazování práva zakotvené v dodržování základních práv a na druhé straně z životaschopnosti agentury CEPOL jakožto agentury EU, jež umožňuje zajistit účinné vynakládání prostředků evropských daňových poplatníků.

Je proto velmi důležité trvat na tom, aby CEPOL jakožto agentura Evropské unie nesloužila pouze jako podpůrná platforma pro spolupráci mezi vnitrostátními orgány, ale aby byla pevně zakotvena do provádění a plnění cílů na evropské úrovni. Při navrhování právních předpisů pro agenturu EU by se Evropský parlament neměl omezovat na iniciativy financování, jejichž jediným cílem je vytváření sítí mezi vnitrostátními subjekty, protože pro tento účel jsou vhodnější jiné prostředky a fóra, jako je Sdružení evropských policejních akademií, nebo budování sítí podobných Evropské síti pro předcházení trestné činnosti, evropské justiční síti a ostatním iniciativám koordinovaným nebo financovaným Evropskou komisí. Ke zvýšení účinnosti agentury CEPOL a jejího provádění systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva by zpravodajka chtěla upozornit na následující body:

•   Zaměření na přidanou hodnotu EU: Aby bylo zajištěno účinné a účelné vynakládání omezených zdrojů agentury CEPOL, měly by být zaměřeny na několik tematických oblastí s jasným evropským a přeshraničním rozměrem, úzce souviset se strategií vnitřní bezpečnosti a s prioritami stanovenými evropskými orgány. Měly by být zaměřeny na budoucnost a zjišťovat, jaká opatření v oblasti výcviku a budování kapacit budou v budoucnu potřebné. Zaměření na omezenější počet tematických oblastí by uvolnilo prostředky, jež by umožnily více se soustřeďovat na kvalitu a přitažlivost. Kurzy by byly výrazně přitažlivější, pokud by byly akreditované, tj. bylo by zajištěno, že se účast započítá do systémů kvalifikace a podpory v zemích původu účastníků. Možné tematické oblasti s jasnou přidanou hodnotou EU by mohly zahrnovat:

o nástroje a struktury pro evropskou spolupráci v oblasti prosazování práva, evropské agentury SVV a policejní cyklus EU pro boj proti závažné a organizované trestné činnosti;

o dovednosti, odborné znalosti, vědomosti a nástroje, které by úředníkům donucovacích orgánů umožňovaly čelit novým druhům trestné činnosti, jako je kyberkriminalita, a provádět vyšetřování a související digitální forenzní audity, jako je forenzní finanční analýza;

o základní lidská práva, včetně soukromí, ochrany údajů a práv obětí;

o metody, dovednosti a znalosti nezbytné pro úspěšné provádění policejní činnosti založené na zpravodajských informacích;

•   Posílení koordinační a podpůrné úlohy agentury CEPOL: Agentura CEPOL by měla získat dostatečné pravomoci k řádné koordinaci vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva na úrovni EU a provádět zásady zakotvené v systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva. To by mělo zahrnovat určování strategických potřeb v oblasti vzdělávání a výcviku na úrovni EU, akreditaci vzdělávání a výcviku, společné učební osnovy a vzdělávací manuály, výměnu osvědčených postupů a stanovení minimálních znalostí, které by měly všechny policejní akademie zařadit do svých učebních osnov. Pokud by to bylo vhodné a potřebné, měla by být agentura CEPOL schopna poskytovat vzdělávání a výcvik na úrovni EU pro úředníky i samotné školitele. Výběr by se měl dělat vždy na základě kvality:

o kvality společných učebních osnov spolu s politikou v oblasti akreditace a certifikace;

o kvality školitelů, například vytvořením evropské databáze učitelů, lektorů, výzkumných pracovníků;

o kvality účastníků, a to důkladnějším měřením výsledků vzdělávání a výcviku a z nich vyplývajících dovedností, znalostí a chování prostřednictvím závěrečných zkoušek vedoucích k uznávané kvalifikaci;

o kvality učebního prostředí (skutečného a virtuálního) díky častějšímu používání a uplatňování dostupné technologie a vědeckých přístupů k učení, zřizování středisek excelence, jež mohou poskytnout širší možnosti vzdělávání a výzkumu a zvolení nejlepšího místa k poskytování vzdělávání a výcviku bez ohledu na zeměpisné umístění.

•   Efektivita: Řídící struktura agentury CEPOL by měla být dále zjednodušena a měla by odrážet návrhy učiněné v rámci jednání o novém nařízení o Europolu. Úzká spolupráce mezi Evropskou komisí a agenturami SVV by měla zvýšit účinnost tím, že zamezí zdvojování činností, nekoordinovaným iniciativám a zbytečnému překrývání. Evropský parlament musí být také ujištěn, že činnosti a výstupy agentury CEPOL budou v souladu s evropskými hodnotami a prioritami a že její cíle budou specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené.

•   Nezbytnost dodatečných prostředků: Navrhované nařízení svěřuje agentuře CEPOL nové úkoly nebo rozšiřuje a upravuje ty stávající a přehodnocuje jejich priority, nepřiděluje přiměřené zdroje. Agentura CEPOL dosáhla při využívání vnitřního přeskupování limitu. Proto by jí mělo být v rozpočtovém procesu zajištěno dostatečné financování, aby mohla řádně plnit své nové úkoly.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (22.1.2015)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV

(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

Navrhovatel: Jens Geier

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhla nové nařízení CEPOL, kterým se ruší a nahrazuje rozhodnutí Rady 2005/681/SVV. Tento návrh reaguje na neúspěšný pokus o sloučení agentur Europol a CEPOL, které bylo odmítnuto v Parlamentu i v Radě.

Rozpočtový výbor nicméně odkazuje na svůj základní postoj, který vyjádřil ve stanovisku k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV(COM(2013)0173). Výbor tehdy podpořil sloučení agentur Europol a CEPOL a je i nyní přesvědčen, že sloučení by bylo nejlepším řešením pro obě agentury, protože by vedlo k úsporám správních výdajů a umožnilo využívat součinností mezi operačními odděleními.

Rozpočtový výbor rovněž připomíná, že se vyslovil proti přemístění agentury do Budapešti, o němž bylo rozhodnuto v nařízení (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014. Rozpočtový výbor je přesvědčen, že CEPOL i Europol by měly být umístěny v Haagu. Budou-li obě agentury v jednom místě, bude možné ušetřit alespoň část nákladů a budou vznikat pozitivní efekty díky zvýšeným kontaktům mezi operačními odděleními a vzdělávací sekcí. Kromě toho by bylo možné, aby agentury sdílely některé zdroje nebo aby Europol poskytoval CEPOLu některé služby, zejména pokud jde o čistě administrativní úkoly (finance, personalistika, IT, logistika, bezpečnostní služby). Taková spolupráce by samozřejmě fungovala lépe, pokud by obě agentury působily v jednom městě.

Rozpočtový výbor vyjadřuje ostrý nesouhlas s tím, že čl. 1 odst. 2 výše uvedeného nařízení o přemístění agentury CEPOL nyní Komise interpretuje pouze jako výzvu k předložení současného návrhu nového nařízení o CEPOLu. Tímto odstavcem se do článku 21a přidává ustanovení o přezkumu ve vztahu k přemístění agentury a Komise je pověřena, aby do 30. listopadu 2015 předložila zprávu o účinnosti rozhodnutí o přesunutí CEPOLu do Budapešti. „Zpráva je v případě potřeby doplněna legislativním návrhem s cílem pozměnit toto rozhodnutí na základě důkladné analýzy nákladů a přínosů a posouzení dopadu.“ Tato důkladná analýza nákladů a přínosů však nikdy nebyla provedena – projednávaný návrh Komise byl přijat dne 16. července 2014, avšak k přemístění CEPOLu došlo až poté, přičemž oficiální inaugurace nového sídla proběhla 6. listopadu.

Rozpočtový výbor proto trvá na tom, aby byl do současného návrhu přidán obdobný článek. Je totiž přesvědčen, že agentury Europol a CEPOL by měly být umístěny v jednom městě, aby bylo možné ve střednědobém výhledu dosahovat úspor díky tomu, že by obě agentury sdílely některé administrativní služby. Tyto úspory by bylo možné využít ke zvýšení operačního rozpočtu obou agentur.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Agentura CEPOL by měla zajistit, aby ve své vzdělávací činnosti zohledňovala pokrok ve výzkumu a podporovala vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími zařízeními donucovacích orgánů v členských státech.

(12) Agentura CEPOL by měla zajistit, aby ve své vzdělávací činnosti zohledňovala pokrok ve výzkumu a podporovala vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími zařízeními donucovacích orgánů v členských státech a ostatními evropskými donucovacími orgány s cílem vytvářet pozitivní účinky prostřednictvím posílené spolupráce.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Za účelem plnění svého poslání a v míře nutné pro plnění úkolů by agentura CEPOL měla mít možnost spolupracovat s dalšími agenturami Evropské unie a relevantními subjekty, příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi působícími v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených podle tohoto nařízení nebo v rámci pracovních ujednání uzavřených s národními vzdělávacími zařízeními třetích zemí podle článku 8 rozhodnutí Rady 2005/681/SVV.

(15) Za účelem plnění svého poslání a v míře nutné pro plnění úkolů by agentura CEPOL měla mít možnost spolupracovat s dalšími agenturami Evropské unie a relevantními subjekty, příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi působícími v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených podle tohoto nařízení nebo v rámci pracovních ujednání uzavřených s národními vzdělávacími zařízeními třetích zemí podle článku 8 rozhodnutí Rady 2005/681/SVV; vyzývá Komisi, aby předložila celkovou analýzu administrativní spolupráce mezi agenturami Evropské unie a uvedla, kde by tato spolupráce mohla v budoucnosti vytvářet synergie.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Sídlo agentury CEPOL je v Budapešti v Maďarsku.

3. Prozatímní sídlo agentury CEPOL je v Budapešti v Maďarsku.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Do 30. listopadu 2016 předloží Komise důkladnou analýzu nákladů a přínosů a posouzení dopadu prozatímního sídla ve srovnání s alternativním scénářem, kterým je umístění agentury v Haagu, a v případě potřeby předloží legislativní návrh na odpovídající změnu odstavce 3.

POSTUP

Název

Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol)

Referenční údaje

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.9.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

24.9.2014

Datum přijetí

20.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

12

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Ivan Štefanec


POSTUP

Název

Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol)

Referenční údaje

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Datum předložení EP

16.7.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Kinga Gál

24.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2014

11.12.2014

24.2.2015

 

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

4

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Datum předložení

12.3.2015

Právní upozornění