Procedure : 2014/0217(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0048/2015

Ingediende teksten :

A8-0048/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Stemmingen :

PV 29/10/2015 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0386

VERSLAG     ***I
PDF 563kWORD 334k
11.3.2015
PE 539.817v02-00 A8-0048/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad

(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Kinga Gál

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad

(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0465),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 87, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0110/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0048/2015),

1.      stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt de Commissie een algemene analyse te maken van de administratieve samenwerking tussen de agentschappen van de Europese Unie en na te gaan waar deze samenwerking in de toekomst synergieën zou kunnen creëren;

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om te garanderen dat de opleiding voor rechtshandhavingspersoneel op het niveau van de EU van hoge kwaliteit en coherent en consistent is, dient Cepol ernaar te streven deze overeenkomstig de beginselen van het opleidingsprogramma voor rechtshandhaving te structureren. Opleiding op het niveau van de EU dient beschikbaar te zijn voor rechtshandhavingsambtenaren van alle rangen. Cepol dient ervoor te zorgen dat opleidingen worden beoordeeld en dat de conclusies van beoordelingen van opleidingsbehoeften worden opgenomen in de planning, teneinde de effectiviteit van toekomstige maatregelen te verbeteren. Cepol dient de erkenning in lidstaten te bevorderen van opleidingen die op het niveau van de Unie worden gegeven.

(6) Om te garanderen dat de opleiding voor rechtshandhavingspersoneel op het niveau van de EU van hoge kwaliteit en coherent en consistent is, dient Cepol ernaar te streven deze overeenkomstig de beginselen van het opleidingsprogramma voor rechtshandhaving te structureren en bijzondere nadruk te leggen op de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in de context van rechtshandhaving. Opleiding op het niveau van de EU dient beschikbaar te zijn voor rechtshandhavingsambtenaren van alle rangen. Cepol dient ervoor te zorgen dat opleidingen worden beoordeeld en dat de conclusies van beoordelingen van opleidingsbehoeften worden opgenomen in de planning, teneinde de effectiviteit van toekomstige maatregelen te verbeteren. Cepol dient de erkenning in lidstaten te bevorderen van opleidingen die op het niveau van de Unie worden gegeven.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Met het oog op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen moeten de activiteiten van Cepol zich richten op thematische gebieden met een duidelijke Europese meerwaarde en een grensoverschrijdende dimensie, die nauw verbonden zijn met de EU-interneveiligheidsstrategie. Daarbij moet toekomstgerichtheid voorop staan en moet gekeken worden welke maatregelen er in de toekomst op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw op het niveau van de Unie vereist zijn.

Motivering

Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid en impact moeten de beperkte middelen die voor Cepol beschikbaar zijn worden ingezet op een aantal thematische gebieden met een duidelijke Europese meerwaarde, zodat overlapping met de werkzaamheden die in de lidstaten worden verricht wordt voorkomen, een en ander in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Als de activiteiten zich richten op een beperkter aantal thematische gebieden zullen er meer middelen beschikbaar zijn om aandacht te besteden aan kwaliteit en aantrekkelijkheid.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Om te voorkomen dat de door de bestaande EU-agentschappen en andere relevante organen uitgevoerde opleidingsactiviteiten voor het bevoegde rechtshandhavingspersoneel elkaar overlappen, dient Cepol de strategische behoefte aan opleiding te beoordelen en de kwesties aan te pakken die voor de Unie prioriteit hebben op het gebied van binnenlandse veiligheid en de externe aspecten daarvan, in overeenstemming met de relevante beleidscycli.

(7) Om dubbel werk, ongecoördineerde initiatieven en overlapping bij de door de bestaande EU-agentschappen en andere relevante organen uitgevoerde opleidingsactiviteiten voor het bevoegde rechtshandhavingspersoneel te voorkomen, dient Cepol de strategische behoefte aan opleiding te beoordelen en aanbevelingen te doen voor de aanpak van kwesties die voor de Unie prioriteit hebben op het gebied van binnenlandse veiligheid en de externe aspecten daarvan.

Motivering

Met het oog op een efficiënt gebruik van de beperkte middelen is een doeltreffende coördinatie tussen de JBZ-agentschappen die opleidingen verzorgen van groot belang, omdat op die manier gebruik kan worden gemaakt van synergieën en dubbel werk wordt voorkomen.

Bovendien moet Cepol, als het enige gespecialiseerde agentschap dat zich uitsluitend bezighoudt met de opleiding op het gebied van rechtshandhaving, de Europese instellingen kunnen bijstaan door prioritaire kwesties te formuleren die door middel van training aangepakt moeten worden.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De Commissie en de lidstaten dienen in de raad van bestuur van Cepol vertegenwoordigd te zijn zodat er doeltreffend toezicht kan worden gehouden op de uitoefening van zijn taken. De raad van bestuur dient te bestaan uit leden die worden benoemd op grond van hun ervaring met het besturen van organisaties uit de publieke of private sector en hun kennis van het nationale beleid inzake opleidingen voor rechtshandhavingsambtenaren. Aan de raad van bestuur dienen de bevoegdheden te worden verleend die noodzakelijk zijn om de begroting vast te stellen, de uitvoering daarvan te verifiëren, passende financiële voorschriften en de strategie van Cepol vast te stellen, transparante werkprocedures voor de besluitvorming door Cepol vast te stellen, de directeur te benoemen, prestatie-indicatoren vast te stellen en om, in overeenstemming met het Statuut en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, de bevoegdheden als tot aanstelling bevoegd gezag uit te oefenen.

(9) De Commissie en de lidstaten dienen in de raad van bestuur van Cepol vertegenwoordigd te zijn zodat er doeltreffend toezicht kan worden gehouden op de uitoefening van zijn taken. De leden van de raad van bestuur en hun plaatsvervangers dienen te worden benoemd op grond van hun ervaring met het besturen van organisaties uit de publieke of private sector en hun kennis van het nationale beleid inzake opleidingen voor rechtshandhavingsambtenaren. Aan de raad van bestuur dienen de bevoegdheden te worden verleend die noodzakelijk zijn om de begroting vast te stellen, de uitvoering daarvan te verifiëren, passende financiële voorschriften en de strategie van Cepol vast te stellen, transparante werkprocedures voor de besluitvorming door Cepol vast te stellen, de uitvoerend directeur te benoemen, prestatie-indicatoren vast te stellen en om, in overeenstemming met het Statuut en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, de bevoegdheden als tot aanstelling bevoegd gezag uit te oefenen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Om de wetenschappelijke kwaliteit van de werkzaamheden van Cepol te garanderen, dient een wetenschappelijk comité te worden opgericht als onafhankelijk adviesorgaan, dat is samengesteld uit onafhankelijke personen met een grote academische en professionele deskundigheid op de gebieden waarop deze verordening betrekking heeft.

(11) Om de wetenschappelijke kwaliteit van de werkzaamheden van Cepol te garanderen, dient een wetenschappelijk comité te worden opgericht als onafhankelijk adviesorgaan, dat is samengesteld uit onafhankelijke personen met een grote academische en professionele deskundigheid op de gebieden waarop deze verordening betrekking heeft. De leden van het wetenschappelijk comité dienen te worden benoemd door de raad van bestuur na een transparante sollicitatieoproep en selectieprocedure die in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend worden gemaakt.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Cepol dient ervoor te zorgen dat in haar opleiding de relevante ontwikkelingen op het gebied van onderzoek worden geïntegreerd en de totstandkoming aan te moedigen van sterkere partnerschappen tussen universiteiten en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving in de lidstaten.

(12) Cepol dient ervoor te zorgen dat in haar opleiding de relevante ontwikkelingen op het gebied van onderzoek worden geïntegreerd en de totstandkoming aan te moedigen van sterkere partnerschappen tussen universiteiten en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving in de lidstaten, en tussen andere agentschappen van de Europese Unie op het gebied van rechtshandhaving om door nauwere samenwerking overloopeffecten te creëren.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Teneinde de volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Cepol te garanderen, dient het agentschap een eigen begroting te krijgen, waarbij de inkomsten hoofdzakelijk worden gevormd door een bijdrage uit de begroting van de Europese Unie. Op de bijdrage van de Unie en andere subsidies die ten laste komen van de algemene begroting van de Europese Unie moet de EU-begrotingsprocedure van toepassing zijn. De controle van de rekeningen dient te worden uitgevoerd door de Europese Rekenkamer.

(13) Teneinde de volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Cepol te garanderen en dit agentschap in staat te stellen de taken die het op grond van deze verordening heeft naar behoren te vervullen en de doelstellingen van deze verordening te verwezenlijken, dient het agentschap een eigen en voldoende ruime begroting te krijgen, waarbij de inkomsten hoofdzakelijk worden gevormd door een bijdrage uit de begroting van de Europese Unie. Op de bijdrage van de Unie en andere subsidies die ten laste komen van de algemene begroting van de Europese Unie moet de EU-begrotingsprocedure van toepassing zijn. De controle van de rekeningen dient te worden uitgevoerd door de Europese Rekenkamer.

Motivering

In het voorstel voor een verordening worden aan Cepol nieuwe taken toegewezen en worden bestaande taken uitgebreid, aangepast of krijgen meer of minder prioriteit. De voorgestelde begroting voorziet echter niet in toewijzing van aanvullende middelen en sluit dus onvoldoende aan bij het veranderde takenpakket. Het nog verder herschikken van de reeds beschikbare middelen is voor Cepol onmogelijk. Er moet dus voor gezorgd worden dat Cepol over voldoende middelen kan beschikken om haar nieuwe taken naar behoren uit te voeren.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Er wordt een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) opgericht teneinde een samenhangend Europees beleid inzake opleiding op het gebied van rechtshandhaving te bevorderen.

1. Hierbij wordt een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL) opgericht.

 

1 bis. Cepol wordt opgericht om de samenwerking tussen de rechtshandhavingsautoriteiten in de Unie te verbeteren door middel van het ondersteunen en verzorgen van opleidingen voor rechtshandhavingsambtenaren op het gebied van de preventie, de opsporing en het onderzoek van strafbare feiten, handhaving van de openbare orde en EU-politiemissies, teneinde een samenhangend Europees beleid inzake opleidingen te bevorderen en de grondrechtendimensie van de opleiding op het gebied van rechtshandhaving te versterken.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) "rechtshandhavingsambtenaren": functionarissen van de politie, de douane en andere relevante diensten, waaronder organen van de Unie, die verantwoordelijk zijn voor de preventie en bestrijding van zware criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn, terrorisme en vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, alsook voor crisisbeheersing en internationaal politieoptreden bij belangrijke evenementen;

(a) "rechtshandhavingsambtenaren": beroepsbeoefenaren, inclusief beroepsbeoefenaren in opleiding, of functionarissen van de politie, de douane en andere relevante diensten die verantwoordelijk zijn voor de preventie en bestrijding van zware criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn, terrorisme en vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, of die gevolgen hebben voor de openbare orde, de crisisbeheersing en het internationaal politieoptreden bij belangrijke evenementen, met inbegrip van werknemers of deskundigen van de instellingen, organen, diensten en afdelingen van de Unie wier bevoegdheden verband houden met deze taken;

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Doelstellingen

Doelstellingen van Cepol

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Cepol ondersteunt, ontwikkelt en coördineert de opleiding voor rechtshandhavingsambtenaren in overeenstemming met het opleidingsprogramma voor rechtshandhaving, met name op het gebied van de bestrijding van zware criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn en van terrorisme, het beheer van evenementen met een groot risico voor de openbare orde en sportevenementen, planning en aansturing van EU-missies, alsook leiderschap en taalvaardigheden op het terrein van rechtshandhaving, met als doel:

Cepol ondersteunt, ontwikkelt en coördineert de opleiding voor rechtshandhavingsambtenaren en zorgt voor de uitvoering ervan, in overeenstemming met de beginselen van het opleidingsprogramma voor rechtshandhaving, met name op het gebied van de preventie en bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn en van terrorisme, handhaving van de openbare orde, het beheer van grote evenementen en sportevenementen, planning en aansturing van EU-missies, alsook leiderschap en taalvaardigheden op het terrein van rechtshandhaving.

 

De activiteiten van Cepol vergroten de bekendheid van en kennis over internationale instrumenten en activiteiten en instrumenten en activiteiten van de Unie op het gebied van de samenwerking bij de rechtshandhaving, de organen van de Unie, met name Europol, Eurojust en Frontex, hun werking en hun rol en de juridische aspecten van de samenwerking bij rechtshandhaving. CEPOL bevordert een gemeenschappelijk respect voor en begrip van de fundamentele rechten op het gebied van de rechtshandhaving, waaronder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming en de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers, getuigen en verdachten, met inbegrip van de bescherming van de rechten van slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Voorts stelt CEPOL zich ten doel:

 

 

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter -b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-b) samenwerkingsnetwerken van rechtshandhavingsinstanties voor de beheersing van illegale migratiestromen te versterken;

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de ontwikkeling te stimuleren van regionale en bilaterale samenwerking tussen de lidstaten en tussen de lidstaten, EU-organen en derde landen;

Schrappen

Motivering

Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid en impact moeten de beperkte middelen die voor Cepol beschikbaar zijn worden ingezet op een klein aantal thematische gebieden met een duidelijke Europese meerwaarde. Als de activiteiten zich richten op een beperkter aantal thematische gebieden zullen er meer middelen beschikbaar zijn om aandacht te besteden aan kwaliteit en aantrekkelijkheid. Het verdient daarom de voorkeur dat de lidstaten zich bezighouden met bilaterale en regionale samenwerking, waarbij zij gebruik kunnen maken van thematische fondsen, zoals het fonds voor interne veiligheid, en met name het nationale segment daarvan. Bovendien heeft artikel 3, lid 1, onder e, van het Commissievoorstel ook al betrekking op samenwerking met derde landen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) specifieke gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s te ontwerpen om rechtshandhavingsambtenaren voor te bereiden op hun deelname aan missies van de Unie;

Schrappen

Motivering

Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid en impact moeten de beperkte middelen die voor Cepol beschikbaar zijn worden ingezet op gebieden met een duidelijke Europese meerwaarde. Gemeenschappelijke opleidingsprogramma's vormen een belangrijke schakel bij het realiseren van een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking bij de rechtshandhaving. Dergelijke programma's moeten zich dus niet uitsluitend richten op de deelname aan missies van de Unie. Het is ook belangrijk om op de civiele aard van de activiteiten van Cepol in het kader van het GVDB te wijzen. Bovendien heeft artikel 3, lid 1, onder e, ook al betrekking op de ontwikkeling van opleidingsinitiatieven.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) lidstaten en EU-organen te ondersteunen bij hun activiteiten voor de capaciteitsopbouw op het gebied van rechtshandhaving in derde landen;

(e) opleidingen te ontwikkelen, coördineren en uit te voeren om lidstaten en EU-organen te ondersteunen bij de voorbereiding van rechtshandhavingsambtenaren op deelname aan missies van de Unie en bij hun activiteiten voor de capaciteitsopbouw op het gebied van rechtshandhaving in derde landen;

Motivering

Met het oog op verbetering van de efficiëntie en verantwoordingsplicht van het agentschap moet in het artikel dat betrekking heeft op de doelstellingen van het agentschap duidelijk aangegeven worden dat Cepol niet alleen ondersteuning biedt, maar ook zorgt voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van opleidingen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) gemeenschappelijke leerprogramma's om het bewustzijn te bevorderen, kennistekorten weg te nemen en/of een gemeenschappelijke benadering te bevorderen ten aanzien van grensoverschrijdende criminele verschijnselen;

(b) gemeenschappelijke leerprogramma's om het bewustzijn te bevorderen, de kennis te vergroten, kennistekorten weg te nemen en/of een gemeenschappelijke benadering te bevorderen ten aanzien van grensoverschrijdende criminele verschijnselen, met name op het gebied van terrorisme, cybercriminaliteit, financieel onderzoek en deelname aan missies van de Unie;

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Cepol kan op eigen initiatief communicatieactiviteiten ontplooien op terreinen die binnen haar mandaat vallen. De communicatieactiviteiten zijn niet nadelig voor de in lid 1 bedoelde taken en worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante communicatie- en verspreidingsplannen die de raad van bestuur heeft vastgesteld.

5. Cepol kan op eigen initiatief communicatieactiviteiten ontplooien op terreinen die binnen haar mandaat vallen.

Motivering

Het is niet mogelijk om verplichtingen in een verordening afhankelijk te stellen van niet-gepubliceerde externe documenten (zie richtsnoer 16 van de gemeenschappelijke praktische handleiding voor het opstellen van EU-wetgeving).

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Cepol draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoek dat relevant is voor de opleidingsactiviteiten waarop deze verordening betrekking heeft, met name wat betreft de bestrijding van zware criminaliteit en meer in het algemeen wat betreft grensoverschrijdende kwesties op het gebied van criminaliteit.

1. Cepol kan wetenschappelijk onderzoek, verkennende en voorbereidende studies en haalbaarheidsstudies uitvoeren en bevorderen, of eraan deelnemen, onder meer, indien passend en in overeenstemming met haar prioriteiten en haar jaarlijks werkprogramma, op verzoek van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie, met name op het gebied van de bestrijding van zware criminaliteit of andere meer algemene vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. Voor de uitvoering van die taken kan Cepol speciale onderzoeksfondsen van de Unie beheren.

Motivering

Het agentschap moet de duidelijke juridische bevoegdheid krijgen om activiteiten te verrichten op het gebied van onderzoek, naast zijn prioritaire taken, om ervoor te zorgen dat bij de opleiding op het gebied van rechtshandhaving een aanpak wordt gevolgd die wetenschappelijke integriteit en innovatie van het onderwijs bevordert en garandeert.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) tijdig de aanwijzing van de juiste deelnemers aan activiteiten op nationaal niveau te organiseren en coördineren;

(b) op transparante wijze de aanwijzing van de juiste deelnemers aan activiteiten op nationaal niveau te organiseren en coördineren;

Motivering

De aanwijzing van deelnemers aan activiteiten op nationaal niveau moet transparant zijn, alle gepubliceerde functies moeten voor iedereen toegankelijk zijn en de selectie moet duidelijk worden gemotiveerd.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Elke lidstaat regelt de organisatie en de personeelssamenstelling van de nationale eenheid overeenkomstig zijn nationale wetgeving.

4. Elke lidstaat regelt de organisatie en de personeelssamenstelling van de nationale eenheid overeenkomstig zijn nationale wetgeving, met inachtneming van deze verordening en de op elk geval toepasselijke Verdragen.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De leden van de raad van bestuur en hun plaatsvervangers worden benoemd op grond van hun kennis op het gebied van de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren, met inachtneming van de relevante bestuurlijke, administratieve en budgettaire vaardigheden. Alle partijen in de raad van bestuur trachten het verloop van hun vertegenwoordigers te beperken teneinde de continuïteit van de werkzaamheden van de raad van bestuur te verzekeren. Alle partijen streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raad van bestuur.

3. De leden van de raad van bestuur en hun plaatsvervangers worden benoemd op grond van hun kennis op het gebied van de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren, met inachtneming van de relevante bestuurlijke, administratieve, educatieve en budgettaire vaardigheden. Alle partijen in de raad van bestuur trachten het verloop van hun vertegenwoordigers te beperken teneinde de continuïteit van de werkzaamheden van de raad van bestuur te verzekeren. Alle partijen streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raad van bestuur.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. Bij afwezigheid van een stemgerechtigd lid mag zijn plaatsvervanger diens stemrecht uitoefenen.

2. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. Bij afwezigheid van een stemgerechtigd lid mag zijn plaatsvervanger diens stemrecht uitoefenen, mits hij/zij over een mandaat van het stemgerechtigde lid beschikt.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de raad van bestuur, voert de uitvoerend directeur zijn taken op onafhankelijke wijze uit zonder instructies te vragen aan of te ontvangen van regeringen of andere organen.

2. De uitvoerend directeur voert zijn taken op onafhankelijke wijze uit zonder instructies te vragen aan of te ontvangen van regeringen of andere organen.

Motivering

Duidelijkere formulering. De verantwoordingsplicht jegens de raad van bestuur en de Commissie vloeit al voort uit de logica van de tekst, zelfs als dit niet expliciet wordt vermeld. Het gebruik van de uitdrukking "onverminderd" maakt dit lid onduidelijk (zie richtsnoer 16, punt 9, van de gemeenschappelijke praktische handleiding voor het opstellen van EU-wetgeving).

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de taken die bij deze verordening aan Cepol zijn toegekend. De uitvoerend directeur is in het bijzonder belast met:

5. De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de taken die bij deze verordening aan Cepol zijn toegekend, in het bijzonder:

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De uitvoerend directeur zendt de begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante informatie over de resultaten van de evaluatieprocedures toe.

2. De uitvoerend directeur zendt de begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante informatie over de resultaten van de evaluatieprocedures toe en stelt tevens de Rekenkamer hiervan in kennis.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Cepol is een orgaan van de Unie. Cepol heeft rechtspersoonlijkheid.

1. Cepol is een orgaan van de Europese Unie. Cepol heeft rechtspersoonlijkheid.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De Commissie legt uiterlijk twee jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt een kosten-batenanalyse en een effectbeoordeling inzake de zetel voor.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 41 bedoelde datum en vervolgens om de vijf jaar geeft de Commissie opdracht tot een evaluatie om met name de resultaten, effectiviteit en doelmatigheid van Cepol en haar werkwijzen te beoordelen. De evaluatie richt zich in het bijzonder op de vraag of het mandaat van Cepol moet worden gewijzigd en op de financiële gevolgen van een dergelijke wijziging.

1. Uiterlijk vijf jaar na [de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] en vervolgens om de vijf jaar geeft de Commissie opdracht tot een evaluatie om met name de resultaten, effectiviteit en doelmatigheid van Cepol en haar werkwijzen te beoordelen. De evaluatie richt zich in het bijzonder op de vraag of het mandaat van Cepol moet worden gewijzigd en op de financiële gevolgen van een dergelijke wijziging.

Motivering

Het lijkt raadzaam aan te sluiten bij de voorgestelde Europol-verordening.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij elke tweede evaluatie worden bovendien de door Cepol bereikte resultaten getoetst aan haar doelstelling, mandaat en taken. Indien de Commissie van oordeel is dat voortzetting van Cepol niet langer gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen, het mandaat en de taken die haar zijn opgelegd, kan zij voorstellen om deze verordening dienovereenkomstig te wijzigen of in te trekken.

Schrappen

Motivering

De Commissie kan op ieder moment voorstellen de rechtsgrondslag van agentschappen te wijzigen of een bepaald agentschap op te heffen. Dit amendement dient derhalve ter vereenvoudiging van de tekst.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De noodzakelijke bepalingen betreffende de huisvesting die Cepol in Hongarije moet worden geboden en de door deze lidstaat ter beschikking te stellen faciliteiten, alsook de specifieke voorschriften die in de gastlidstaat gelden voor de uitvoerend directeur, de leden van de raad van bestuur, de personeelsleden van Cepol en hun gezinsleden, worden vastgesteld in een zetelovereenkomst tussen Cepol en Hongarije, die wordt gesloten nadat de raad van bestuur daarmee heeft ingestemd en niet later dan twee jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening.

1. De noodzakelijke bepalingen betreffende de huisvesting die Cepol in Hongarije moet worden geboden en de door deze lidstaat ter beschikking te stellen faciliteiten, alsook de specifieke voorschriften die in de gastlidstaat gelden voor de uitvoerend directeur, de leden van de raad van bestuur, de personeelsleden van Cepol en hun gezinsleden, worden vastgesteld in een zetelovereenkomst tussen Cepol en Hongarije, die wordt gesloten nadat de raad van bestuur daarmee heeft ingestemd.

Motivering

Er is al een zetelovereenkomst gesloten.


TOELICHTING

Vanwege de voortdurend veranderende interne veiligheidsbehoeften van de EU worden er steeds zwaardere eisen gesteld aan politiekorpsen en rechtshandhavingsfunctionarissen. Het is belangrijk dat zij over de juiste vaardigheden beschikken om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en de veiligheid van de burgers te waarborgen. Om de toenemende dreiging van grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad aan te pakken, is een doeltreffende en soepele grensoverschrijdende samenwerking tussen alle bevoegde nationale handhavingsautoriteiten essentieel. Om deze grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en in stand te houden en het wederzijds vertrouwen te versterken is het van groot belang dat rechtshandhavingsfunctionarissen een passende opleiding krijgen. In het programma van Stockholm werd er dan ook op aangedrongen de opleiding op het gebied van Uniegerelateerde vraagstukken te verbeteren en systematischer toegankelijk te maken voor alle beroepsbeoefenaren op het gebied van rechtshandhaving.

De Europese Politieacademie (Cepol) is het agentschap dat verantwoordelijk is voor de opleiding op het gebied van rechtshandhaving. Cepol is echter geen opleidingsinstituut in traditionele zin. De cursussen worden namelijk in de hele EU gegeven en worden veelal aangeboden via een netwerk bestaande uit nationale politieopleidingscentra. De financiële en personele middelen van Cepol zijn bescheiden (zo'n 8,5 miljoen EUR en ongeveer 40 medewerkers (ambtenaren in vaste dienst, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en medewerkers ad interim). In 2013 organiseerde Cepol ongeveer 100 activiteiten (cursussen, seminars, conferenties, webseminars), waaraan werd deelgenomen door ongeveer 8250 politiefunctionarissen. Bovendien maakten zo'n 450 politiefunctionarissen, opleiders en onderzoekers uit 25 landen gebruik van de mogelijkheid om via het Europese politie-uitwisselingsprogramma, opgezet naar het voorbeeld van het Erasmusprogramma, een tijd deel uit te maken van een politiekorps in het buitenland.

In maart 2013 diende de Commissie een voorstel in tot vaststelling van een Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving (COM(2013)172). Het opleidingsprogramma heeft ten doel leemten in de bestaande opleidingen voor rechtshandhavers inzake grensoverschrijdende aangelegenheden vast te stellen en aan te pakken door het opleidingsaanbod van Europese en nationale kenniscentra te ondersteunen en de tenuitvoerlegging ervan te coördineren. Het opleidingsprogramma is bedoeld voor rechtshandhavingsambtenaren van alle rangen (politieagenten, grenswachters, douaniers en officiers van justitie) en voor andere categorieën rechtshandhavingsambtenaren, zoals personeel van EU-agentschappen en -instellingen, en moet voortbouwen op bestaande opleidingen op nationaal of EU-niveau en gebruik maken van moderne leermiddelen, zoals speciale cursussen, gemeenschappelijke curricula, digitaal lesmateriaal en uitwisselingsprogramma's.

Het nu voorliggende voorstel voor een verordening beoogt de modernisering van de rechtsgrondslag van Cepol, aanpassing aan het Verdrag van Lissabon (o.a. wat betreft de rol van het Europees Parlement en de nationale parlementen) en tenuitvoerlegging, door Cepol, van de beginselen van het opleidingsprogramma voor rechtshandhaving, als bedoeld in bovengenoemd voorstel van de Commissie.

Uw rapporteur is zeer ingenomen met dit voorstel. Het Europees Parlement heeft de Commissie reeds herhaaldelijk gevraagd het bestaande wettelijk kader van Cepol in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Lissabon en met de nieuwe ambities van het Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving. De rapporteur is van mening dat ernstige en georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit alleen doeltreffend kan worden aangepakt als gezorgd wordt voor hoogwaardige scholing voor rechtshandhavingsambtenaren en zij wijst erop dat dit alleen gerealiseerd kan worden als Cepol gemoderniseerd wordt, efficiënt kan werken en kan beschikken over voldoende personeel.

Uw rapporteur verwelkomt derhalve de voorgestelde modernisering van het wettelijke kader van Cepol. Een gemoderniseerd wettelijk kader zal Cepol in staat stellen het Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving doeltreffend uit te voeren en een positieve bijdrage te leveren aan de Europese rechtshandhaving in haar algemeenheid. De rapporteur is het er ook mee eens dat de structuur van Cepol - nauwe samenwerking met een netwerk van nationale opleidingsinstellingen, waarbij deze laatsten feitelijk de cursussen verzorgen - ongewijzigd blijft. Het Europees Parlement is sterk voorstander van handhaving van Cepol als autonoom agentschap van de Unie. Dit houdt in dat Cepol enerzijds de capaciteit moet hebben om een bijdrage te leveren aan de opbouw van een werkelijke rechtshandhavingscultuur, waarbij de eerbiediging van fundamentele rechten voorop staat, en anderzijds een EU-agentschap moet zijn dat in staat is de Europese belastingbetaler waar voor zijn geld te bieden.

De rapporteur acht het daarom van het grootste belang dat Cepol als agentschap van de Europese Unie niet alleen fungeert als ondersteunend platform voor de samenwerking tussen nationale organen, maar tevens een sterke rol speelt bij de tenuitvoerlegging en het verzorgen van opleidingen op Europees niveau. Bij het behandelen van wetgeving met betrekking tot dit EU-agentschap dient het Europees Parlement zich niet alleen maar te richten op de financiering van projecten die uitsluitend gericht zijn op het vormen van netwerken tussen nationale organen. Andere fora, zoals de Vereniging van Europese Politieacademies, of maatregelen, zoals de oprichting van netwerken die gebaseerd zijn op het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie of het Europees justitieel netwerk of andere door de Europese Commissie gecoördineerde of gefinancierde initiatieven, zijn daarvoor immers veel geschikter. Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid van Cepol en van de uitvoering door dit agentschap van het opleidingsprogramma voor rechtshandhaving pleit de rapporteur voor het volgende:

•   Focussen op Europese meerwaarde: Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid en impact moeten de beperkte middelen die voor Cepol beschikbaar zijn worden ingezet op een klein aantal thematische gebieden met een duidelijke Europese en grensoverschrijdende dimensie, die nauw verbonden zijn met de EU-interneveiligheidsstrategie en de prioriteiten die door de Europese instellingen zijn vastgesteld. Daarbij moet toekomstgerichtheid voorop staan en moet gekeken worden welke maatregelen er in de toekomst op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw vereist zijn. Als de activiteiten zich richten op een beperkter aantal thematische gebieden zullen er meer middelen beschikbaar zijn om aandacht te besteden aan kwaliteit en aantrekkelijkheid. De aantrekkelijkheid van opleidingen kan aanzienlijk worden vergroot door te waarborgen dat deelname aan een opleiding meetelt voor beroepskwalificatie en de carrière in het eigen land. Thematische gebieden met een duidelijke Europese meerwaarde zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

o Samenwerkingsinstrumenten en -structuren op het gebied van Europese rechtshandhaving, Europese JBZ-agentschappen en de EU-beleidscyclus voor georganiseerde en zware criminaliteit;

o Vaardigheden, deskundigheid, kennis en instrumenten waarover rechtshandhavingsambtenaren dienen te beschikken om nieuwe vormen van criminaliteit, zoals computercriminaliteit, te kunnen bestrijden en onderzoek, waaronder digitaal forensisch onderzoek en forensisch financieel onderzoek, te kunnen uitvoeren;

o Fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming en bescherming van de rechten van slachtoffers;

o Methoden, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van inlichtingengestuurde politiezorg;

•   Versterking van de coördinerende en ondersteunende rol van Cepol: Cepol moet over voldoende bevoegdheden beschikken om de opleiding op het gebied van rechtshandhaving op EU-niveau naar behoren te kunnen coördineren en uitvoering te kunnen geven aan de beginselen van het Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving. Hieronder valt ook de vaststelling van de strategische behoefte aan opleiding op EU-niveau, erkenning van opleidingen, gemeenschappelijke onderwijsprogramma's en opleidingshandboeken, uitwisseling van beste praktijken en het vaststellen van in het curriculum van alle politieacademies op te nemen minimumvoorschriften inzake kennis. Cepol moet ook in staat zijn om, indien nodig, rechtshandhavingsambtenaren of opleiders scholing op EU-niveau te bieden. Hierbij moet kwaliteit altijd voorop staan:

o De kwaliteit van opleidingsprogramma's, en een stelsel voor de erkenning en accreditatie van opleidingen;

o De kwaliteit van opleiders, bijvoorbeeld door oprichting van een Europese gegevensbank van opleiders, docenten, onderzoekers;

o De kwaliteit van deelnemers, door de studieresultaten en vaardigheden, kennis en competenties vast te stellen, door deelnemers na afloop te examineren en een succesvol examen te belonen met een erkend certificaat;

o De kwaliteit van de (reële en virtuele) leeromgeving, door optimaal gebruik te maken van de beschikbare technologie en door wetenschappelijke benaderingen inzake leren toe te passen, door kenniscentra op te richten die een breed scala aan leermogelijkheden bieden en door de opleiding aan te bieden op de daarvoor meest geschikte locatie, waar deze zich ook bevindt.

•   Efficiëntie: De beheersstructuur van Cepol moet verder gestroomlijnd worden. Daarbij moet aangesloten worden bij de voorstellen die zijn gedaan in het kader van de onderhandelingen over de nieuwe Europol-verordening. Nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de JBZ-agentschappen zal leiden tot een grotere efficiëntie, omdat dubbel werk, ongecoördineerde initiatieven en onnodige overlappingen op die manier worden voorkomen. Bovendien wil het Europees Parlement er zeker van zijn dat de activiteiten en prestaties van Cepol in overeenstemming zijn met de Europese waarden en prioriteiten en dat de doelstellingen van het agentschap specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en aan tijd gebonden zijn.

•   Voldoende financiële middelen: In het voorstel voor een verordening worden aan Cepol nieuwe taken toegewezen en worden bestaande taken uitgebreid of aangepast of krijgen bestaande taken meer of minder prioriteit. Het voorstel voorziet echter niet in toewijzing van toereikende middelen. Het nog verder herschikken van de reeds beschikbare middelen is voor Cepol onmogelijk. Er moet in de begrotingsprocedure dus gewaarborgd worden dat Cepol over voldoende middelen kan beschikken om haar nieuwe taken naar behoren uit te voeren.


ADVIES van de Begrotingscommissie (22.1.2015)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad

(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

Rapporteur voor advies: Jens Geier

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft een nieuwe Cepol-verordening voorgelegd en heeft voorgesteld om Besluit 2005/681/JBZ van de Raad in te trekken en te vervangen. Dit voorstel is een vervolg op de mislukte poging om Europol en Cepol samen te voegen, wat zowel door het Parlement als de Raad werd afgewezen.

De Begrotingscommissie herinnert echter aan haar belangrijkste standpunt in haar advies over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ (COM(2013)0173), namelijk dat zij voorstander was van een fusie tussen Europol en Cepol. De Begrotingscommissie is er nog steeds van overtuigd dat een fusie zou hebben geleid tot administratieve besparingen en het ontstaan van nieuwe synergieën tussen de operationele departementen, en dus voor beide agentschappen de meest gunstige optie zou zijn geweest.

De Begrotingscommissie wil er eveneens aan herinneren dat zij zich heeft verzet tegen de verplaatsing van het agentschap naar Boedapest, zoals besloten in Verordening (EU) nr. 543/2014 van 15 mei 2014. De Begrotingscommissie is van mening dat zowel Cepol als Europol in Den Haag moet worden gevestigd. Een gemeenschappelijke vestigingsplaats voor beide agentschappen zou uiteindelijk toch enige besparingen met zich meebrengen en de toegenomen contacten tussen het operationeel en opleidend personeel zouden ongetwijfeld overloopeffecten creëren. Voorts is het mogelijk dat beide agentschappen akkoord gaan met het gemeenschappelijk gebruik van bepaalde middelen of met het feit dat Europol aan Cepol bepaalde diensten verleent, in het bijzonder met betrekking tot puur administratieve taken (zoals financiën, personeelszaken, IT, logistieke of beveiligingsdiensten). Een dergelijke samenwerking kan uiteraard gemakkelijker worden bewerkstelligd als beide agentschappen in dezelfde stad zijn gevestigd.

De Begrotingscommissie betreurt ten zeerste dat artikel 1, lid 2, van de bovengenoemde verordening houdende zetelverplaatsing van Cepol momenteel door de Commissie uitsluitend wordt geïnterpreteerd als een uitnodiging om het huidige voorstel voor een nieuwe Cepol-verordening voor te leggen. In dat lid werd een nieuw artikel 21 bis met een toetsingsclausule inzake de zetelverplaatsing ingevoegd en wordt de Commissie verzocht uiterlijk op 30 november 2015 een verslag in te dienen over de doeltreffendheid van het besluit om Cepol naar Boedapest te verplaatsen. "Dat verslag gaat, indien nodig, vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van dit besluit na een grondige kosten-batenanalyse en een effectbeoordeling." Aangezien het huidige Commissievoorstel op 16 juli 2014 is aangenomen maar de zetel van Cepol slechts nadien werd verplaatst en de officiële inhuldiging van het nieuwe hoofdkwartier op 6 november heeft plaatsgevonden, zijn deze grondige kosten-batenanalyse en de effectbeoordeling nooit uitgevoerd.

De Begrotingscommissie dringt daarom aan op het invoegen van een soortgelijk artikel in het huidige voorstel. Zij is namelijk van mening dat Europol en Cepol in dezelfde stad moeten worden gevestigd omdat het gemeenschappelijk gebruik door beide agentschappen van een aantal administratieve diensten op middellange termijn relevante besparingen met zich zou meebrengen. Deze besparingen kunnen dan worden gebruikt om de operationele uitgaven van beide agentschappen te verhogen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Cepol dient ervoor te zorgen dat in haar opleiding de relevante ontwikkelingen op het gebied van onderzoek worden geïntegreerd en de totstandkoming aan te moedigen van sterkere partnerschappen tussen universiteiten en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving in de lidstaten.

(12) Cepol dient ervoor te zorgen dat in haar opleiding de relevante ontwikkelingen op het gebied van onderzoek worden geïntegreerd en de totstandkoming aan te moedigen van sterkere partnerschappen tussen universiteiten en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving in de lidstaten, en tussen andere agentschappen van de Europese Unie op het gebied van rechtshandhaving om door nauwere samenwerking overloopeffecten te creëren.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Ten behoeve van de vervulling van haar taken en voor zover dat voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is, dient Cepol in het kader van de overeenkomstig deze verordening gemaakte werkafspraken of in het kader van de met nationale opleidingsinstellingen van derde landen op basis van artikel 8 van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad gemaakte werkafspraken, te kunnen samenwerken met andere agentschappen van de Europese Unie en relevante organen, de bevoegde autoriteiten van derde landen en de internationale organisaties die bevoegd zijn ten aanzien van zaken waarop deze verordening betrekking heeft.

(15) Ten behoeve van de vervulling van haar taken en voor zover dat voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is, dient Cepol in het kader van de overeenkomstig deze verordening gemaakte werkafspraken of in het kader van de met nationale opleidingsinstellingen van derde landen op basis van artikel 8 van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad gemaakte werkafspraken, te kunnen samenwerken met andere agentschappen van de Europese Unie en relevante organen, de bevoegde autoriteiten van derde landen en de internationale organisaties die bevoegd zijn ten aanzien van zaken waarop deze verordening betrekking heeft; vraagt de Commissie een algemene analyse te maken van de administratieve samenwerking tussen de EU-agentschappen en na te gaan waar deze samenwerking in de toekomst synergieën zou kunnen creëren,

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De zetel van Cepol is gevestigd in Boedapest (Hongarije).

3. De voorlopige zetel van Cepol is gevestigd in Boedapest (Hongarije).

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Uiterlijk op 30 november 2016 legt de Commissie een grondige kosten-batenanalyse en een effectbeoordeling van de voorlopige zetel ten opzichte van Den Haag als alternatief scenario voor en dient zij zo nodig een wetgevingsvoorstel tot wijziging van lid 3 in.

PROCEDURE

Titel

EU-agentschap voor opleidingsactiviteiten op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Document- en procedurenummers

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Commissie ten principale

Datum bekendmaking

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking

BUDG

15.9.2014

Rapporteur voor advies

Datum benoeming

Jens Geier

24.9.2014

Datum goedkeuring

20.1.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

12

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Tamás Deutsch, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Ivan Štefanec


PROCEDURE

Titel

EU-agentschap voor opleidingsactiviteiten op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Document- en procedurenummers

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Datum indiening bij EP

16.7.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

15.9.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Kinga Gál

24.9.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2014

11.12.2014

24.2.2015

 

Datum goedkeuring

24.2.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

4

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Datum indiening

12.3.2015

Juridische mededeling