Διαδικασία : 2014/0180(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0049/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0049/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0341

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1160kWORD 636k
11.3.2015
PE 544.201 A8-0049/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0358),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0029/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 1/2015(1),

–       έχοντας υπόψη την επιστολή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 3ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0049/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επίτευξης της καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής για τις συμβάσεις τους, ιδίως μέσω της απαίτησης για ειδικά σήματα και/ή της προσφυγής σε κατάλληλες μεθόδους ανάθεσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) H σύναψη δημόσιων συμβάσεων στην Ένωση θα πρέπει να χρησιμεύει στην εξασφάλιση αποδοτικής, διαφανούς και κατάλληλης χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης και, εν προκειμένω, η ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση αναμένεται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη χρήση του δημόσιου χρήματος και ότι θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων στις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Είναι σκόπιμο να εντοπίζονται και να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται συνήθως αναφορά με τον όρο καταστάσεις «σύγκρουσης συμφερόντων». H έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες ένας μόνιμος ή άλλος υπάλληλος θεσμικού οργάνου της Ένωσης βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν ένας οικονομικός φορέας επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο μία διαδικασία ή να αποσπάσει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, πρόκειται για περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπισθεί ως «σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα». Tέλος, οι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να περιέλθουν σε κατάσταση αδυναμίας εκτέλεσης μιας σύμβασης λόγω αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν επιτρέπεται να αξιολογήσει ένα έργο στο οποίο συμμετείχε ή ένας ελεγκτής δεν θα έπρεπε να κληθεί να ελέγξει λογαριασμούς τους οποίους προηγουμένως έχει πιστοποιήσει.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22α) Όσον αφορά τις συμβάσεις πλαίσιο με επανάληψη του διαγωνισμού, είναι σκόπιμο να αρθεί η υποχρέωση παροχής των στοιχείων και των σχετικών πλεονεκτημάτων της επιτυχούς προσφοράς στους ανεπιτυχείς προσφέροντες, με βάση το σκεπτικό ότι η κατοχή αυτών των πληροφοριών από τα μέρη της ίδιας σύμβασης πλαίσιο κάθε φορά που ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται ενδέχεται να υπονομεύσει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Αιτιολόγηση

Στόχος της αιτιολογικής σκέψης είναι η αποσαφήνιση του σκεπτικού που διέπει τις διατάξεις του άρθρου 113 παράγραφος 3.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α) O παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Xάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα στα άρθρα 47 έως 50, από τα οποία συνάγεται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και η αναλογικότητα των ποινικών αδικημάτων και των ποινών και ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή και δίκαιη δίκη, στο δικαίωμα υπεράσπισης και στο δικαίωμα του προσώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 58 – παράγραφος 8

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1) Στο άρθρο 58 η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τις μεθόδους εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης διαχείρισης, της άσκησης των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε εκτελεστικούς οργανισμούς, και ειδικών διατάξεων για την έμμεση διαχείριση μαζί με διεθνείς οργανισμούς, με τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209, με οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, με οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου ενός κράτους μέλους στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και με πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ.

«8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τις μεθόδους εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης διαχείρισης, της άσκησης των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε εκτελεστικούς οργανισμούς, και ειδικών διατάξεων για την έμμεση διαχείριση μαζί με διεθνείς οργανισμούς, με τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209, με οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, με οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου ενός κράτους μέλους στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και με πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Oι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν καθεστώς διεθνούς οργανισμού που ιδρύεται με βάση διακυβερνητικές συμφωνίες δεν εξομοιώνονται με διεθνή οργανισμό αυτού του είδους.»

Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 60 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 60 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Οι εντεταλμένες οντότητες και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς το σκοπό αυτό διενεργούν, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιων ελέγχων σε αντιπροσωπευτικά και/ή βάσει κινδύνου δείγματα πράξεων, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εκτέλεση και την ορθή εφαρμογή των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό. Ακόμη, τα κράτη μέλη ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν νομικές διαδικασίες.

«3. Οι εντεταλμένες οντότητες και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς το σκοπό αυτό διενεργούν, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιων ελέγχων σε αντιπροσωπευτικά και/ή βάσει κινδύνου δείγματα πράξεων, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εκτέλεση και την ορθή εφαρμογή των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό. Επίσης, ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν νομικές διαδικασίες και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με κάθε εντοπιζόμενη περίπτωση απάτης.»

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 60 – παράγραφος 7

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 60 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

7. Οι παράγραφοι 5 και 6 δεν εφαρμόζονται στις συνεισφορές της Ένωσης προς οντότητες που υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 208.

«7. Οι παράγραφοι 5 και 6 δεν εφαρμόζονται στις συνεισφορές της Ένωσης προς οντότητες που υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209.»

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία τίθεται σε εφαρμογή η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χωριστή διαδικασία απαλλαγής για τις κοινές επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού (29.5.2014), όπως επιβεβαίωσαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες στο πλαίσιο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους και την απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 66 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 66, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

«2α. Για κάθε αντιδικία μεταξύ της Ένωσης και ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων της ή μελών του λοιπού προσωπικού, τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να έλθουν σε συμφωνία («συμφωνία διακανονισμού») με σκοπό την άρση επίμονης, πραγματικής ή νομικής αβεβαιότητας, κατόπιν αμοιβαίων παραχωρήσεων, όταν, κατά τη βέλτιστη κρίση του οικείου θεσμικού οργάνου, εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η σύναψη συμφωνίας αυτού του είδους. Ο διατάκτης προβαίνει στην εκτέλεση των εσόδων και δαπανών που προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία.»

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 66 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1δ) Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 66 παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Η έκθεση δραστηριοτήτων αναφέρει τα αποτελέσματα των πράξεων σε σχέση με τους στόχους, τους συναφείς με τις πράξεις αυτές κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πόρων και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβάνοντας συνολική εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων.

«Η έκθεση δραστηριοτήτων αναφέρει τα αποτελέσματα των πράξεων σε σχέση με τους στόχους, τους συναφείς με τις πράξεις αυτές κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πόρων και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβάνοντας συνολική εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων. H έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις έχουν συμβάλει σε επιτεύγματα πολιτικής και έχουν δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην Ένωση, καθώς και της γενικής απόδοσης των εν λόγω πράξεων.»

 

Αιτιολόγηση

Mε την παρούσα τροπολογία τίθενται σε εφαρμογή οι συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις παραγράφους 10.63 και 10.65 της ετήσιας έκθεσής του για το οικονομικό έτος 2013.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 66 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1ε) Στο άρθρο 66 παράγραφος 9, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περίληψη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που αναφέρονται στο προηγηθέν έτος. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κύριων διατακτών τίθενται επίσης στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

«Το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περίληψη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που αναφέρονται στο προηγηθέν έτος. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κύριων διατακτών καθώς και οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών/κύριων διατακτών των άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων τίθενται επίσης στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δημοσιεύονται στον αντίστοιχο ιστότοπο των θεσμικών και λοιπών οργάνων το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος.»

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 99 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 99 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

«3α. Το όργανο διαβιβάζει κάθε έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, την ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.»

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 101 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. «Προμήθεια»: η διά συμβάσεως απόκτηση κτιρίων, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς παράγοντες που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές.

1. «Προμήθεια»: η διά συμβάσεως απόκτηση κτιρίων, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών και η απόκτηση ή μίσθωση γης, υφιστάμενων κτιρίων ή άλλων ακινήτων, από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς παράγοντες που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 10 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις προμήθειες.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 101 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7a. «Διοικητική απόφαση», απόφαση η οποία λαμβάνεται από διοικητική αρχή και έχει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως προτείνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 102 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όλες οι συμβάσεις ανατίθενται με την ευρύτερη δυνατή διαδικασία ανταγωνισμού, εκτός αν γίνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2. Όλες οι συμβάσεις ανατίθενται με την ευρύτερη δυνατή διαδικασία ανταγωνισμού, εκτός αν γίνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

 

Το εκτιμώμενο ύψος μιας σύμβασης δεν μπορεί να προκύπτει από πρόθεση παράκαμψης των εφαρμοστέων ρυθμίσεων ούτε μπορεί μια σύμβαση να υποδιαιρεθεί σε τμήματα με την ίδια ως άνω πρόθεση.

 

H αναθέτουσα αρχή αιτιολογεί την απόφασή της να μην υποδιαιρέσει μία σύμβαση σε τμήματα.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν συμβάσεις-πλαίσια με ανορθόδοξο τρόπο ούτε με τρόπο που έχει ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού.

2α. Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν συμβάσεις-πλαίσια με ανορθόδοξο τρόπο ούτε με τρόπο που έχει ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 169 του σχεδίου της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων περιέχει ορισμένες ουσιώδεις διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ενσωματωθούν στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 102 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β. Σύμφωνα με την αρχή της βιωσιμότητας, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απορρέουν από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές συμβάσεις και τις συμβάσεις εργασίας που απαριθμούνται στο παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_____________

 

1a Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 103 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι διαδικασίες που αφορούν αξία χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 118 ή το άρθρο 190 δημοσιοποιούνται με τα κατάλληλα μέσα.

2. Οι διαδικασίες που αφορούν αξία χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 118 παράγραφος 1 ή το άρθρο 190 δημοσιοποιούνται με τα κατάλληλα μέσα.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διασαφήνιση.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 104 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τα είδη των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, το δυναμικό σύστημα αγορών, την από κοινού σύναψη συμβάσεων, τις συμβάσεις μικρής αξίας και την πληρωμή έναντι τιμολογίων.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τα είδη των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για την ανάθεση συμβάσεων όσον αφορά την αξία τους σε σύγκριση με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 118 παράγραφος 1, για ένα δυναμικό σύστημα αγορών και για την από κοινού σύναψη συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διασαφήνιση. H χωριστή αναφορά του δυναμικού συστήματος αγορών διατηρείται επειδή δεν αποτελεί διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 105 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στα έγγραφα της προμήθειας, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει το αντικείμενο της προμήθειας, περιγράφοντας τις ανάγκες της και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και προσδιορίζουν τα εφαρμοστέα κριτήρια. Επίσης, αναφέρει τα στοιχεία που ορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.

2. Στα έγγραφα της προμήθειας, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει το αντικείμενο της προμήθειας, περιγράφοντας τις ανάγκες της και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και προσδιορίζουν τα εφαρμοστέα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης. Επίσης, αναφέρει τα στοιχεία που ορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διασαφήνιση.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) απάτης, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από την υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 108 ή έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική ή διοικητική απόφαση·

δ) απάτης, φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής - συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής μέσω αφορολόγητων υπεράκτιων δομών - κατάχρησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από την υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 108 ή έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική ή διοικητική απόφαση·

Αιτιολόγηση

Στις βασικές αρχές και στους βασικούς στόχους του δημοσιονομικού κανονισμού συγκαταλέγεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. H ΕΕ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να καταπολεμήσει τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το μέγεθος της παραοικονομίας στην ΕΕ ισοδυναμεί σχεδόν με το ένα πέμπτο του AΕΠ. Επίσης, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν σε υπεράκτιες περιοχές, συχνά αδήλωτα και αφορολόγητα. H ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δεν είναι μόνο ζήτημα εσόδων, αλλά και δικαιοσύνης. H προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω εάν η φοροδιαφυγή συμπεριληφθεί ως αιτία αποκλεισμού στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, «σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα», παράβαση νόμων ή κανονιστικών ρυθμίσεων ή δεοντολογικών προτύπων του επαγγέλματος στο οποίο ανήκει ο οικονομικός φορέας καθώς και οιαδήποτε παράτυπη συμπεριφορά έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική αξιοπιστία του εφόσον ενέχει πρόθεση διαπράξεως παραπτώματος ή σοβαρή αμέλεια.

 

Oιαδήποτε από τις ακόλουθες συμπεριφορές θεωρείται σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα:

 

α) παραποίηση στοιχείων εκ δόλου ή εξ αμελείας·

 

β) σύναψη συμφωνίας με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού·

 

γ) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

 

δ) απόπειρα επηρεασμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας·

 

ε) απόπειρα απόσπασης εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 140 παράγραφος 1 του σχεδίου της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, περιέχει ορισμένες ουσιώδεις διατάξεις οι οποίες θα έπρεπε, κατά συνέπεια, να ενσωματωθούν στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό. Πρόσθετη παράγραφος που πρέπει να προστεθεί πριν από τη νέα παράγραφο που περιέχει η τροπολογία 8 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Ως αποδεικτικά στοιχεία ότι ένας οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 μπορούν να θεωρούνται:

 

α) περιστατικά που διαπιστώνονται στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF ή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ή στο πλαίσιο κάθε άλλης εξέτασης, λογιστικού ελέγχου ή επιθεώρησης που διενεργείται με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής·

 

β) διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα τα οποία λαμβάνει η αρμόδια εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της εφαρμογής των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας, αποφάσεις της ΕKT, της ΕTΕπ, διεθνών οργανισμών ή της Επιτροπής σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων της Ένωσης για τον ανταγωνισμό ή αποφάσεις εθνικής αρμόδιας αρχής.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 140 παράγραφος 1 του σχεδίου της κατ' εξουσιοδότηση πράξης (κανόνες εφαρμογής), όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, περιέχει ορισμένες ουσιώδεις διατάξεις οι οποίες θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ενσωματωθούν στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η διάταξη θα πρέπει να εφαρμόζεται στα αποδεικτικά στοιχεία για όλους τους λόγους αποκλεισμού.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εκτός από περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην αποκλείσει τον εν λόγω οικονομικό παράγοντα, αν αυτός έχει λάβει διορθωτικά μέτρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του.

3. Εκτός από περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 108 μπορεί να αποφασίσει να μην αποκλείσει τον εν λόγω οικονομικό παράγοντα, αν αυτός έχει λάβει διορθωτικά μέτρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

H αναθέτουσα αρχή υποβάλλει κατ' έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙX, σχετικά με οιεσδήποτε αποφάσεις έχει λάβει σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης να διαπιστώσει κατά πόσον ένας υπεργολάβος δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης να εφαρμόσει τις παραγράφους 1 έως 3 σε υπεργολάβο του οικονομικού φορέα και απαιτεί από έναν υποψήφιο ή προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο ή μία οντότητα στην ικανότητα των οποίων σκοπεύει να βασιστεί, γεγονός που συνιστά κατάσταση αποκλεισμού.

Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 9 – ενσωμάτωση πρόσθετης διάταξης από το άρθρο 141 παράγραφος 4 του σχεδίου κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 107 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δεν ανατίθεται σύμβαση για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε οικονομικό φορέα ο οποίος:

1. H αναθέτουσα αρχή δεν αναθέτει τη σύμβαση για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε οικονομικό φορέα ο οποίος:

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διασαφήνιση.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 107 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Προτού λάβει απόφαση απόρριψης ενός οικονομικού φορέα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή παρέχει στον οικονομικό φορέα την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εκτός εάν η απόρριψη έχει αιτιολογηθεί, σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 1, με απόφαση απόρριψης η οποία ελήφθη έναντι του οικονομικού φορέα μετά από εξέταση των παρατηρήσεών του.

Αιτιολόγηση

Tροπολογία που βασίζεται σε σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) από την OLAF σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, όταν τρέχουσα έρευνα της OLAF καταδεικνύει ότι θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

α) από την OLAF σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, όταν τρέχουσα έρευνα της OLAF καταδεικνύει ότι θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να συνεκτιμώνται δεόντως ο σεβασμός των διαδικαστικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προστασία των καταγγελλόντων·

Αιτιολόγηση

Mε αυτήν την τροπολογία δίδεται συνέχεια σε σύσταση του οργανισμού Transparency International.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) από διατάκτη της Επιτροπής ή ενός εκτελεστικού οργανισμού, σε περιπτώσεις εικαζόμενου σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, παρατυπίας, απάτης ή σοβαρής παραβίασης της σύμβασης·

β) από διατάκτη της Επιτροπής ή ενός εκτελεστικού οργανισμού, σε περιπτώσεις εικαζόμενου σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, παρατυπίας, απάτης, δωροδοκίας ή σοβαρής παραβίασης της σύμβασης·

Αιτιολόγηση

H τροπολογία ακολουθεί σύσταση του οργανισμού Transparency International.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) από άλλο θεσμικό όργανο, οργανισμό ή ευρωπαϊκή υπηρεσία, σε περιπτώσεις εικαζόμενου σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, παρατυπίας, απάτης ή σοβαρής παραβίασης της σύμβασης.

γ) από άλλο θεσμικό όργανο, οργανισμό ή ευρωπαϊκή υπηρεσία, σε περιπτώσεις εικαζόμενου σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, παρατυπίας, απάτης, δωροδοκίας ή σοβαρής παραβίασης της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

H τροπολογία ακολουθεί σύσταση του οργανισμού Transparency International.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου διαβιβάζονται αμελλητί, μέσω του λογιστικού συστήματος της Επιτροπής στους διατάκτες της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών της, σε όλα τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα, καθώς και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τα γραφεία, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν προληπτικά προσωρινά και συντηρητικά μέτρα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου διαβιβάζονται αμελλητί, μέσω του λογιστικού συστήματος της Επιτροπής στους διατάκτες της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών της, σε όλα τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα, καθώς και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τα γραφεία, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν προληπτικά μέτρα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διασαφήνιση.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε) και στ), συγκροτείται υπηρεσία από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος διατάκτη της Επιτροπής ή εκτελεστικού οργανισμού της, ή κοινή υπηρεσία κατόπιν αιτήματος άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών. Η εν λόγω υπηρεσία, εξ ονόματος της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών της, άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών, εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία:

3. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε) και στ), συγκροτείται υπηρεσία από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος διατάκτη της Επιτροπής ή εκτελεστικού οργανισμού της, ή κοινή υπηρεσία κατόπιν αιτήματος άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών. H υπηρεσία ορίζει ένα μόνιμο συμβούλιο υψηλού επιπέδου και απαρτίζεται από μέλη με τεχνικές και νομικές αρμοδιότητες. H Επιτροπή διασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της υπηρεσίας. Η εν λόγω υπηρεσία, εξ ονόματος της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών της, άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών, εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία:

 

Αιτιολόγηση

Mε αυτήν την τροπολογία δίδεται συνέχεια σε ορισμένες συστάσεις του οργανισμού Transparency International.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) αν το αίτημα του διατάκτη βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε πληροφορίες παρεχόμενες από την OLAF, η OLAF συνεργάζεται με την υπηρεσία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

γ) αν το αίτημα του διατάκτη βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε πληροφορίες παρεχόμενες από την OLAF, η OLAF συνεργάζεται με την υπηρεσία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, συνεκτιμώντας δεόντως τον σεβασμό των διαδικαστικών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των καταγγελλόντων·

Αιτιολόγηση

Mε αυτήν την τροπολογία δίδεται συνέχεια σε σύσταση του οργανισμού Transparency International.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) η υπηρεσία μπορεί να λάβει απόφαση αποκλεισμού μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρκεια του αποκλεισμού ή/και να επιβάλει οικονομική κύρωση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας·

στ) η υπηρεσία μπορεί να λάβει απόφαση αποκλεισμού μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρκεια του αποκλεισμού ή/και να επιβάλει οικονομική κύρωση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας· η οικονομική κύρωση αντιπροσωπεύει το 2% έως 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 145 του σχεδίου της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, περιέχει ορισμένες ουσιώδεις διατάξεις οι οποίες θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ενσωματωθούν στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε έκτακτες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της έρευνας ή εθνικής δικαστικής διαδικασίας, η υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει να μη δημοσιεύσει τον αποκλεισμό ή την οικονομική κύρωση, όπως ορίζεται στο στοιχείο η) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αφού συνεκτιμήσει δεόντως το δικαίωμα ιδιωτικότητας και με τον απαιτούμενο σεβασμό των δικαιωμάτων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της έρευνας ή εθνικής δικαστικής διαδικασίας, η υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει να μη δημοσιεύσει τον αποκλεισμό ή την οικονομική κύρωση, όπως ορίζεται στο στοιχείο η) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αφού συνεκτιμήσει δεόντως το δικαίωμα ιδιωτικότητας και με τον απαιτούμενο σεβασμό των δικαιωμάτων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Mε την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις, εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

 

H αναθέτουσα αρχή θεσπίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της απόφασης της υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η δημοσίευση της απόφασης της υπηρεσίας, η Επιτροπή θα έπρεπε έστω να ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επιπλέον, προστίθεται ένα νέο εδάφιο, με σκοπό την αποσαφήνιση της σύνδεσης μεταξύ της απόφασης που έλαβε η υπηρεσία και της εφαρμογής της από τους διατάκτες.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τα πέντε έτη για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106, παράγραφος 1, στοιχείο δ) – διαφθορά, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εμπορία ανθρώπων κλπ. – η υπηρεσία θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα μόνιμου αποκλεισμού του οικονομικού φορέα.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. H προθεσμία παραγραφής για τον αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα και/ή για την επιβολή χρηματικών ποινών σε οικονομικό φορέα ανέρχεται σε πέντε έτη και υπολογίζεται με αφετηρία οιαδήποτε από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α) την ημερομηνία διάπραξης της παράβασης ή, σε περίπτωση συνεχιζόμενης ή επαναλαμβανόμενης παράβασης, την ημερομηνία παύσης της παράβασης, στις περιπτώσεις των στοιχείων β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού· ή

β) την ημερομηνία της τελικής απόφασης εθνικής δικαιοδοσίας ή της τελικής διοικητικής απόφασης δημόσιας αρχής ή διεθνούς οργανισμού, στις περιπτώσεις των στοιχείων β), γ) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού.

H προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από οιαδήποτε πράξη της Επιτροπής ή οιασδήποτε άλλης οντότητας συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, η οποία κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα και σχετίζεται με τις έρευνες ή με τις δικαστικές διαδικασίες. Νέα προθεσμία παραγραφής αρχίζει να ισχύει την επομένη της διακοπής.

Για τους σκοπούς του στοιχείου στ) του άρθρου 106 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, για τον αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα ή για την επιβολή χρηματικών ποινών σε οικονομικό φορέα εφαρμόζεται η προθεσμία παραγραφής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕK, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95.

Αιτιολόγηση

Tο άρθρο 144 παράγραφος 2 του σχεδίου κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, περιέχει σημαντικές διατάξεις και θα πρέπει, επομένως, να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4β. Προκειμένου να καθοριστούν ο αποκλεισμός και η διάρκειά του ή οι χρηματικές ποινές σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η υπηρεσία λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στα οικονομικά συμφέροντα και στην εικόνα της Ένωσης, τον χρόνο που παρήλθε από τότε που διαπράχθηκε η παράβαση, τη διάρκεια και την επανάληψή της, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας και τα μέτρα που ελήφθησαν για επανόρθωση της κατάστασης ή οιεσδήποτε άλλες ελαφρυντικές περιστάσεις.

Αιτιολόγηση

Tο άρθρο 144 παράγραφος 1 του σχεδίου κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, περιέχει σημαντικές διατάξεις και θα πρέπει, επομένως, να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς και η ΕΚΤ, η ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και οι φορείς που συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 61:

5. Σε περίπτωση που η διαγωγή του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς και η ΕΚΤ, η ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και οι φορείς που συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 61:

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν οι αρχές των κρατών μελών δεν συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις, θεωρούνται υπεύθυνες για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η οποία αποδίδεται στη μη συμμόρφωση.

Αιτιολόγηση

Καθιέρωση πρόσθετου μηχανισμού κυρώσεων για τα κράτη μέλη που δεν συνεργάζονται με την Επιτροπή στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν ο προϋπολογισμός εκτελείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης με τρίτες χώρες, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει απόφαση αποκλεισμού ή να επιβάλλει χρηματική ποινή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3, εάν η οντότητα ή το πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του άρθρου 58 παράγραφος 1) δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα αυτά. Tούτο δεν θίγει την ευθύνη της τρίτης χώρας, δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3), όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις πρακτικές του ΕTA για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της Επιτροπής να λαμβάνει αποφάσεις αποκλεισμού εάν οι επιφορτισμένοι φορείς δεν αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για το ενωσιακό σύστημα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθώς και τις τυποποιημένες διαδικασίες της και τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση, τις προθεσμίες αποκλεισμού, την οργάνωση της υπηρεσίας, τη διάρκεια του αποκλεισμού και τις οικονομικές κυρώσεις.

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για το ενωσιακό σύστημα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθώς και τις τυποποιημένες διαδικασίες της και τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση, τις προθεσμίες αποκλεισμού, την οργάνωση της υπηρεσίας, τα κριτήρια επιλογής των μελών της υπηρεσίας, τη διαδικασία επιλογής των μελών της υπηρεσίας, την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων των μελών της υπηρεσίας, τη διάρκεια του αποκλεισμού και τις οικονομικές κυρώσεις.

Αιτιολόγηση

H τροπολογία ακολουθεί σύσταση του οργανισμού Transparency International.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ο υποψήφιος ή ο προσφέρων πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

γ) ο υποψήφιος ή ο προσφέρων πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 110 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσα αρχή αναθέτει τις δημόσιες συμβάσεις με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. Η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τις δημόσιες συμβάσεις με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 67 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Tροπολογία που βασίζεται σε σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 110 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. H αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να μη συνάψει σύμβαση με τον προσφέροντα που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απορρέουν από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές συμβάσεις και τις συμβάσεις εργασίας που απαριθμούνται στο παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Tροπολογία που βασίζεται σε σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 111 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εφόσον το κρίνει ενδεδειγμένο και αναλογικό, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες να καταθέσουν εκ των προτέρων εγγύηση, ώστε να έχει την εξασφάλιση ότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν θα αποσυρθούν.

3. Εφόσον το κρίνει ενδεδειγμένο και αναλογικό, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες να καταθέσουν εκ των προτέρων εγγύηση, ώστε να έχει την εξασφάλιση ότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν θα αποσυρθούν. H απαιτούμενη εγγύηση είναι ανάλογη προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και ορίζεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο ούτως ώστε να αποτρέπονται διακρίσεις εις βάρος διαφόρων οικονομικών φορέων.

 

Αιτιολόγηση

Tροπολογία που βασίζεται σε σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 112 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, οι επαφές μεταξύ αναθέτουσας αρχής και υποψηφίων ή προσφερόντων γίνονται μόνον υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, οι εν λόγω επαφές δεν μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στα έγγραφα της σύμβασης ή σημαντικές αλλαγές των όρων της υποβληθείσας προσφοράς, εκτός αν κάποια διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 επιτρέπει ειδικά αυτές τις δυνατότητες.

1. Κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, οι επαφές μεταξύ αναθέτουσας αρχής και υποψηφίων ή προσφερόντων γίνονται μόνον υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την καλή διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 96. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, οι εν λόγω επαφές δεν μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στα έγγραφα της σύμβασης ή σημαντικές αλλαγές των όρων της υποβληθείσας προσφοράς, εκτός αν κάποια διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 επιτρέπει ειδικά αυτές τις δυνατότητες.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 114 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να τροποποιήσει ουσιαστικά τη σύμβαση ή τη σύμβαση-πλαίσιο χωρίς διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι η ουσιώδης τροποποίηση δεν μεταβάλλει το αντικείμενο της σύμβασης ή της σύμβασης-πλαισίου.

2. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να τροποποιήσει τη σύμβαση ή τη σύμβαση-πλαίσιο χωρίς διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2α ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει το αντικείμενο ή τον γενικό χαρακτήρα της σύμβασης ή της σύμβασης-πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 20 με πρόσθετη αναφορά στην παράγραφο 2α, μετά την ενσωμάτωση της τελευταίας. Tο τέλος της πρότασης ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/EΕ.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 114 α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Mία σύμβαση ή μία ειδική σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) όταν έχουν καταστεί αναγκαία πρόσθετα έργα, υπηρεσίες ή αγαθά του αρχικού εργολάβου που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(i) δεν μπορεί να γίνει αλλαγή εργολάβου για τεχνικούς λόγους που αφορούν τις απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν·

 

(ii) η αλλαγή εργολάβου θα συνεπαγόταν ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή·

 

(iii) οιαδήποτε αύξηση της τιμής, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων, δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας της σύμβασης·

 

β) όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(i) η ανάγκη τροποποίησης προκύπτει λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή·

 

(ii) οιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας της σύμβασης·

 

γ) όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη αμφότερων των ακόλουθων τιμών:

 

(i) των κατώτατων ορίων του άρθρου 118 παράγραφος 1 και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 190 παράγραφος 2 στον τομέα των εξωτερικών δράσεων και ισχύουν τη στιγμή της τροποποίησης· και

 

(ii) του 10% της αρχικής αξίας της σύμβασης όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών και αγαθών και τις συμβάσεις παραχώρησης (έργων ή υπηρεσιών) και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης όσον αφορά τις συμβάσεις έργων.

 

Tα στοιχεία α) και γ) του πρώτου εδαφίου μπορούν επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις πλαίσιο.

 

Στην αρχική αξία της σύμβασης δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρήσεις των τιμών.

 

H καθαρή σωρευτική αξία πολλών διαδοχικών τροποποιήσεων που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου δεν υπερβαίνει κανένα ανώτατο όριο που ορίζεται σε αυτό.

 

H αναθέτουσα αρχή εφαρμόζει τα εκ των υστέρων μέτρα δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Mετά από σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το άρθρο 162 του σχεδίου κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, περιέχει σημαντικές διατάξεις και θα πρέπει, επομένως, να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 115 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη διασφάλιση της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης μετά την πληρωμή του υπολοίπου.

γ) τη διασφάλιση της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της περιόδου ευθύνης που προβλέπει η σύμβαση.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την διεθνή συνήθη πρακτική/διόρθωση τεχνικού σφάλματος: σε ορισμένες περιπτώσεις η πληρωμή του υπολοίπου πραγματοποιείται κατά τη λήξη της σύμβασης.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 118 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των όρων που προσδιορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όταν οι συμβάσεις υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, η αναθέτουσα αρχή δεν υπογράφει τη σύμβαση ή τη σύμβαση-πλαίσιο με τον επιτυχόντα προσφέροντα πριν από την παρέλευση μιας εύλογης περιόδου αναμονής.

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των όρων που προσδιορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όταν οι συμβάσεις υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, η αναθέτουσα αρχή δεν υπογράφει τη σύμβαση ή τη σύμβαση-πλαίσιο με τον επιτυχόντα προσφέροντα πριν από την παρέλευση μιας εύλογης περιόδου αναμονής. Oι συμβάσεις που υπογράφονται πριν από τη λήξη της περιόδου αναμονής είναι άκυρες.

Αιτιολόγηση

Tροπολογία που βασίζεται σε σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 139 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(10α) Στο άρθρο 139 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Όταν τα χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με κράτη μέλη, οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα μέσα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις συνεισφορές σε χρηματοδοτικά μέσα που τελούν υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο, θεσπίζονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 175.

«5. Όταν τα χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με κράτη μέλη, οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα μέσα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις συνεισφορές σε χρηματοδοτικά μέσα που τελούν υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο, θεσπίζονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 175. Mε την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το άρθρο 140 παράγραφος 8 εφαρμόζεται επίσης στα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης.»

Αιτιολόγηση

Mία ενοποιημένη και πλήρης αναφορά όλων των χρηματοδοτικών μέσων, ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζονται υπό καθεστώς άμεσης, επιμερισμένης ή έμμεσης διαχείρισης, είναι ουσιώδης προϋπόθεση για να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αντεπεξέλθει στο ακέραιο στον ελεγκτικό ρόλο της.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 139 – παράγραφος 5 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Δεν χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση σε ειδικούς επενδυτικούς φορείς, σε χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς και σε τελικούς αποδέκτες που εμπίπτουν σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

5α. Δεν χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση σε ειδικούς επενδυτικούς φορείς, σε χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς και σε τελικούς αποδέκτες που εμπίπτουν σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) και στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

Αιτιολόγηση

H απάτη στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, η φορολογική απάτη και οι συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει επίσης να αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού από τη χορήγηση χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 162 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(11α) Στο άρθρο 162 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα όργανα, έως τις 30 Ιουνίου, τις παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Όλα τα όργανα απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως τις 15 Οκτωβρίου. Τα όργανα πλην της Επιτροπής απευθύνουν ταυτόχρονα σε αυτήν τις απαντήσεις τους.

«1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα όργανα, έως τις 30 Ιουνίου, τις παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Ωστόσο, εφόσον είναι σκόπιμο, οι παρατηρήσεις τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από σχετικό αίτημα, σε εμπιστευτική βάση. Όλα τα όργανα απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως τις 15 Οκτωβρίου. Τα όργανα πλην της Επιτροπής απευθύνουν ταυτόχρονα σε αυτήν τις απαντήσεις τους.»

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 163 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(11β) Στο άρθρο 163 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στο οικείο όργανο ή οργανισμό κάθε παρατήρηση που κατά τη γνώμη του πρέπει να παρουσιάζεται σε ειδική έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης.

«1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στο οικείο όργανο ή οργανισμό κάθε παρατήρηση που κατά τη γνώμη του πρέπει να παρουσιάζεται σε ειδική έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης.

Το οικείο όργανο ή οργανισμός διαθέτει προθεσμία δυόμισι μηνών από τη διαβίβαση των παρατηρήσεων για να κοινοποιήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις ενδεχόμενες απαντήσεις του σχετικά με τις εν λόγω παρατηρήσεις.

Το οικείο όργανο ή οργανισμός διαθέτει κατά κανόνα προθεσμία πέντε εβδομάδων από τη διαβίβαση των παρατηρήσεων για να κοινοποιήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις ενδεχόμενες απαντήσεις του σχετικά με τις εν λόγω παρατηρήσεις.

 

Οι απαντήσεις του οικείου οργάνου ή οργανισμού αναφέρονται άμεσα και αποκλειστικά στις εν λόγω παρατηρήσεις.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει το οριστικό κείμενο της ειδικής έκθεσης τον επόμενο μήνα από τη λήψη των απαντήσεων του οικείου οργάνου ή οργανισμού.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξασφαλίζει ότι οι ειδικές εκθέσεις καταρτίζονται και εγκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τους 12 μήνες.

Οι ειδικές εκθέσεις, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις των οικείων οργάνων ή οργανισμών, διαβιβάζονται αμελλητί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθένα από τα οποία αποφασίζει, ενδεχομένως σε συνεργασία με την Επιτροπή, σχετικά με τη συνέχεια που θα τους δοθεί.

Οι ειδικές εκθέσεις, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις των οικείων οργάνων ή οργανισμών, διαβιβάζονται αμελλητί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθένα από τα οποία αποφασίζει, ενδεχομένως σε συνεργασία με την Επιτροπή, σχετικά με τη συνέχεια που θα τους δοθεί.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι απαντήσεις των οικείων οργάνων ή οργανισμών στις παρατηρήσεις του να δημοσιεύονται μαζί με την ειδική έκθεση.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι απαντήσεις των οικείων οργάνων ή οργανισμών στις παρατηρήσεις του καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση της ειδικής έκθεσης να δημοσιεύονται μαζί με την ειδική έκθεση.»

Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 22.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 164

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(11γ) Το άρθρο 164 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν από τις 15 Μαΐου του έτους ν + 2, απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν.

«1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν από τις 15 Μαΐου του έτους ν + 2, απαλλαγή στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν.

2. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώνει την Επιτροπή για τους λόγους καθυστέρησης της απόφασης.

2. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώνει τα οικεία όργανα και οργανισμούς για τους λόγους καθυστέρησης της απόφασης.

3. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλλει την απόφαση για τη χορήγηση της απαλλαγής, η Επιτροπή προσπαθεί να λάβει, το συντομότερο δυνατόν, τα μέτρα που είναι δυνατόν να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άρση των εμποδίων για την έκδοση της απόφασης αυτής.

3. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλει την απόφαση για τη χορήγηση της απαλλαγής, τα οικεία όργανα και οργανισμοί προσπαθούν να λάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα μέτρα που είναι δυνατόν να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άρση των εμποδίων για την έκδοση της απόφασης αυτής.»

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 165 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(11δ) Στο άρθρο 165 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ.

«3. Tα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ.»

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 166

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(11ε) Το άρθρο 166 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή και τα λοιπά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση περί απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στα σχόλια που συνοδεύουν τη σύσταση περί απαλλαγής που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή και τα λοιπά όργανα και οι οργανισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση περί απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στα σχόλια που συνοδεύουν τη σύσταση περί απαλλαγής που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

2. Κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, τα όργανα συντάσσουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ως συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων και σχολίων, και ιδίως σχετικά με τις οδηγίες που έδωσαν στις υπηρεσίες τους οι οποίες συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή αναφέροντας τα μέτρα που έλαβαν για να δώσουν συνέχεια σε αυτές τις παρατηρήσεις, ούτως ώστε να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή στη δική της έκθεση. Οι εκθέσεις των οργάνων διαβιβάζονται επίσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, τα ως άνω όργανα και οργανισμοί συντάσσουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ως συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων και σχολίων, και ιδίως σχετικά με τις οδηγίες που έδωσαν στις υπηρεσίες τους οι οποίες συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή αναφέροντας τα μέτρα που έλαβαν για να δώσουν συνέχεια σε αυτές τις παρατηρήσεις, ούτως ώστε να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή στη δική της έκθεση. Οι εκθέσεις των οργάνων διαβιβάζονται επίσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 190 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις οι οποίες αφορούν τις προμήθειες που σχετίζονται με μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), με στόχο την εξασφάλιση της ταχείας και ευέλικτης διεξαγωγής των επιχειρήσεων, και θεσπίζουν, ιδίως, προσαρμοσμένες ταχείες διαδικασίες, εφαρμοστέες σε όλες τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ.

Αιτιολόγηση

Οι αποστολές ΚΠΑΑ, εξ ορισμού, εξελίσσονται στη διάρκεια ή στη συνέχεια κρίσεων και εντός περιορισμένης χρονικής περιόδου. Οι γενικοί κανόνες της ΕΕ περί προμηθειών δεν είναι προσαρμοσμένοι στις συνθήκες αυτές και η εφαρμογή τους γίνεται αιτία σημαντικών καθυστερήσεων και ανεπαρκειών. Η κατά περίπτωση εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το πρόβλημα. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστούν, με κατ' εξουσιοδότηση πράξη, ειδικοί κανόνες που θα λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 208 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(14α) Στο άρθρο 208 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Oι οργανισμοί της Ένωσης που αυτοχρηματοδοτούνται πλήρως και στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, θεσπίζουν, χάριν συνέπειας, παρόμοιους κανόνες, εφόσον είναι σκόπιμο. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα τέλη καθορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο για να καλύπτονται οι δαπάνες παροχής των υπηρεσιών και να αποφεύγονται σημαντικά πλεονάσματα. Σε περίπτωση πλεονάσματος, τα χρήματα εγγράφονται στον προϋπολογισμό.»

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 209

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(14β) Το άρθρο 209 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Οι οργανισμοί που διαθέτουν νομική προσωπικότητα, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί με βασική πράξη και στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς τους κανόνες.

«1. Οι οργανισμοί που διαθέτουν νομική προσωπικότητα, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί με βασική πράξη και στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς τους κανόνες.

Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν σειρά αρχών αναγκαίων για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης.

Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν σειρά αρχών αναγκαίων για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίσει πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 210, ο οποίος καθορίζει τις αναγκαίες αρχές για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης και ο οποίος βασίζεται στο άρθρο 60.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίσει πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 210, ο οποίος καθορίζει τις αναγκαίες αρχές για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης και ο οποίος βασίζεται στο άρθρο 60.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των οργανισμών μπορούν να αποκλίνουν από τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες τους και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των οργανισμών μπορούν να αποκλίνουν από τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες τους και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

 

2. Η απαλλαγή για την εκτέλεση των προϋπολογισμών των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Συμβουλίου. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεργάζονται πλήρως με τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής και παρέχουν, οσάκις συντρέχει λόγος, τυχόν πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες, μεταξύ άλλων μέσω της παρουσίας τους σε συνεδριάσεις των σχετικών φορέων.

 

3. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί έναντι των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες που του ανατίθενται σε σχέση με την Επιτροπή.

 

4. Ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής επαληθεύει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί καθενός από τους οργανισμούς της παραγράφου 1 απεικονίζουν πιστά τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοοικονομική θέση τους, πριν από την ενσωμάτωση των λογαριασμών αυτών στους ενοποιημένους οριστικούς λογαριασμούς της Επιτροπής ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στους δημοσιονομικούς κανόνες των συναφών οργανισμών. Με την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη βασική ιδρυτική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ειδική ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 287 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της έκθεσής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει των πορισμάτων του.»

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία τίθεται σε εφαρμογή η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χωριστή διαδικασία απαλλαγής για τις κοινές επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού (29.5.2014), όπως επιβεβαίωσαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες στο πλαίσιο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους και την απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων.

(1)

ΕΕ C 52 της 12.2.2015, σ. 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (27.1.2015)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

(COM(2014)0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christian Ehler

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση με στόχο την ευθυγράμμιση του δημοσιονομικού κανονισμού προς τις διατάξεις των νέων οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μια τροποποίηση του άρθρου 190 σχετικά με τη «σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων», που είναι σημαντική για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Πράγματι, η υποχρέωση εφαρμογής των γενικών κανόνων της ΕΕ για τις προμήθειες στα μέτρα διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, και ιδίως στις μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), γίνεται αιτία σημαντικών καθυστερήσεων στην προμήθεια ουσιώδους εξοπλισμού και υπηρεσιών, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των αποστολών.

Κατά κανόνα, οι αποστολές ΚΠΑΑ εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον κρίσης και εντός περιορισμένης χρονικής περιόδου. Ενεργοποιούνται με ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου, όταν αναγνωρίζεται ότι είναι αναγκαία η επείγουσα αντίδραση σε μια κρίση. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων, που έχουν σχεδιαστεί μάλλον για μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά σε εύρυθμη λειτουργία παρά για καταστάσεις κρίσεων σε χώρες όπως το Μαλί ή το Νότιο Σουδάν, έχει συχνά ως αποτέλεσμα να παραδίδεται πολύ σημαντικό υλικό περισσότερους από έξη μήνες μετά από την έναρξη του σχετικού διαγωνισμού.

Τίθεται έτσι σε κίνδυνο η αξιοπιστία της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, σε στιγμές που η Ένωση αναλαμβάνει σημαντικές δεσμεύσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως στη Γεωργία το 2008. Πολλές φορές, επίσης, αυτό που τίθεται σε κίνδυνο είναι η ασφάλεια του ίδιου του προσωπικού της, που δεν έχει στη διάθεσή του πολύ σημαντικό εξοπλισμό, όπως θωρακισμένα οχήματα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατήγγειλε αυτή την επικίνδυνη ανεπάρκεια στην ειδική έκθεση του 2012 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες για τις προμήθειες που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό «δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποστολών της ΚΠΑΑ … όπου ενίοτε απαιτούνται ταχείες και ευέλικτες αντιδράσεις».

Συνεπώς, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πιστεύει ότι θα πρέπει να ισχύσουν ειδικοί κανόνες για τις αποστολές ΚΠΑΑ οι οποίες, εξ ορισμού, εξελίσσονται στη διάρκεια ή στη συνέχεια κρίσεων. Αυτό είναι σύμφωνο και με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013, το οποίο καλούσε «την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες και οι κανόνες για τις μη στρατιωτικές αποστολές επιτρέπουν στην Ένωση να είναι πιο ευέλικτη και να επιταχύνει την ανάπτυξη μη στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ».

Η επιτροπή υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων, πιστεύει όμως ότι μόνο η θέσπιση μιας ειδικής δέσμης κανόνων, με πιο ευέλικτες διαδικασίες και που θα αποκλίνει από τη σημερινή προσέγγιση κατά περίπτωση, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τις συνθήκες για ταχεία ανάπτυξη, αναλόγως των αναγκών σε θέματα επιμελητείας και των επιταγών σε θέματα ασφάλειας. Οι κανόνες αυτοί θα εξασφάλιζαν την πρέπουσα προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, στο πλαίσιο της επιδίωξης των βασικών στόχων της ΕΕ στο πεδίο της ασφάλειας, ανταποκρινόμενοι έτσι καλύτερα στην ανάγκη για χρηστή, αποδοτική και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.

Θα ήταν επίσης σκόπιμη η πραγματοποίηση και άλλων τροποποιήσεων στον δημοσιονομικό κανονισμό, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των αποστολών ΚΠΑΑ, το Κοινοβούλιο όμως δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του άρθρου 56 ώστε να επιτρέπεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων εκτέλεσης προϋπολογισμού στους Διοικητές μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο που αυτό ισχύει για τους επικεφαλής των Αντιπροσωπειών της ΕΕ. Η τροποποίηση αυτή θα επέτρεπε την επιτάχυνση και μια μεγαλύτερη ευελιξία στη συγκρότηση και τη λειτουργία των αποστολών ΚΠΑΑ, ώστε να εκπληρώνουν την εντολή τους κατά τρόπο αποδοτικότερο και καλύτερα προσαρμοσμένο στα περιβάλλοντα κρίσης, μέσα στα οποία λειτουργούν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 190 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις οι οποίες αφορούν τις προμήθειες που σχετίζονται με μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), με στόχο την εξασφάλιση της ταχείας και ευέλικτης διεξαγωγής των επιχειρήσεων, και θεσπίζουν, ιδίως, προσαρμοσμένες ταχείες διαδικασίες, εφαρμοστέες σε όλες τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ.

Αιτιολόγηση

Οι αποστολές ΚΠΑΑ, εξ ορισμού, εξελίσσονται στη διάρκεια ή στη συνέχεια κρίσεων και εντός περιορισμένης χρονικής περιόδου. Οι γενικοί κανόνες της ΕΕ περί προμηθειών δεν είναι προσαρμοσμένοι στις συνθήκες αυτές και η εφαρμογή τους γίνεται αιτία σημαντικών καθυστερήσεων και ανεπαρκειών. Η κατά περίπτωση εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το πρόβλημα. Θα πρέπει, συνεπώς, μέσω μιας πράξης κατ' εξουσιοδότηση, να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που θα λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

3.7.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Christian Ehler

22.9.2014

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Ελένη Θεοχάρους, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christian Ehler, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (27.1.2015)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

(COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tamás Deutsch

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α) H σύναψη δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει να χρησιμεύει στην εξασφάλιση αποδοτικής, διαφανούς και κατάλληλης χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης: για τον λόγο αυτό, οι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούνται αρκετά χρήματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και οι διαδικασίες θα γίνουν περισσότερο ευπρόσιτες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9 α) Είναι σκόπιμο να εντοπίζονται και να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται συνήθως αναφορά με τον όρο καταστάσεις «σύγκρουσης συμφερόντων». H έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για περιπτώσεις στις οποίες ένας μόνιμος ή μη μόνιμος υπάλληλος θεσμικού οργάνου της Ένωσης βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν ένας οικονομικός φορέας επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο μια διαδικασία ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, η περίπτωση αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί ως «σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα». Τέλος, οι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να περιέλθουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούν να εκτελέσουν μια σύμβαση λόγω αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία δεν θα πρέπει να αξιολογήσει ένα έργο στο οποίο συμμετείχε ή ένας ελεγκτής δεν θα πρέπει να κληθεί να ελέγξει λογαριασμούς που προηγουμένως έχει πιστοποιήσει.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29 α) O παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 47 έως 50, από τα οποία συνάγεται ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η νομιμότητα και η αναλογικότητα των αξιοποίνων πράξεων και ποινών και ότι όλοι έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, το δικαίωμα υπεράσπισης και το δικαίωμα του προσώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 60 – παράγραφος 7

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1 α) Στο άρθρο 60 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'7. Οι παράγραφοι 5 και 6 δεν εφαρμόζονται στις συνεισφορές της Ένωσης προς οντότητες που υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 208.

«7. Οι παράγραφοι 5 και 6 δεν εφαρμόζονται στις συνεισφορές της Ένωσης προς οντότητες που υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209.»

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός, ούτως ώστε να ενσωματωθεί σε αυτόν η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την χορήγηση χωριστής απαλλαγής στις κοινές επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού (29.5.2014).

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 99 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1 β) Στο άρθρο 99 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Το όργανο διαβιβάζει κάθε έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία συνοψίζονται ο αριθμός και ο τύπος των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, οι διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές.

«5. Το όργανο υποβάλλει κάθε έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, έκθεση σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των εν λόγω ελέγχων, τις διατυπωθείσες συστάσεις και την συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές.»

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του άρθρου 319 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αιτήσει του, κάθε αναγκαία πληροφορία». O δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να είναι διατυπωμένος με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η εφαρμογή αυτής της διάταξης της Συνθήκης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) απάτης, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από την υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 108 ή έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική ή διοικητική απόφαση·

δ) απάτης, φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων αφορολόγητων υπεράκτιων δομών, κατάχρησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από την υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 108 ή έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική ή διοικητική απόφαση·

Αιτιολόγηση

Στις βασικές αρχές και στους βασικούς στόχους του δημοσιονομικού κανονισμού συγκαταλέγεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. H ΕΕ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να καταπολεμήσει την φορολογική απάτη και την φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το μέγεθος της παραοικονομίας στην ΕΕ ισοδυναμεί σχεδόν με το ένα πέμπτο του AΕΠ. Επίσης, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν σε υπεράκτιες περιοχές, συχνά αδήλωτα και αφορολόγητα. H ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δεν είναι μόνο ζήτημα εσόδων, αλλά και δικαιοσύνης. H προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω εάν η φοροδιαφυγή συμπεριληφθεί ως λόγος αποκλεισμού στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Ως αποδεικτικά στοιχεία ότι ένας οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 μπορούν να θεωρούνται:

 

α) περιστατικά που διαπιστώνονται στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF ή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης εξέτασης, λογιστικού ελέγχου ή επιθεώρησης που διενεργείται με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής·

 

β) διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της εφαρμογής των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας, αποφάσεις της ΕKT, της ΕTΕπ, διεθνών οργανισμών ή της Επιτροπής σχετικά με την παραβίαση των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού ή αποφάσεις αρμόδιας εθνικής αρχής.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 140 παράγραφος 1 του σχεδίου της κατ' εξουσιοδότηση πράξης (κανόνες εφαρμογής), όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, περιέχει ορισμένες ουσιώδεις διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει κατά συνέπεια να ενσωματωθούν στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η διάταξη θα πρέπει να εφαρμόζεται στα αποδεικτικά στοιχεία για όλους τους λόγους αποκλεισμού.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εκτός από περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην αποκλείσει τον εν λόγω οικονομικό παράγοντα, αν αυτός έχει λάβει διορθωτικά μέτρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του.

3. Εκτός από περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 108 μπορεί να αποφασίσει να μην αποκλείσει τον εν λόγω οικονομικό παράγοντα, αν αυτός έχει λάβει διορθωτικά μέτρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε) και στ), συγκροτείται υπηρεσία από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος διατάκτη της Επιτροπής ή εκτελεστικού οργανισμού της, ή κοινή υπηρεσία κατόπιν αιτήματος άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών. Η εν λόγω υπηρεσία, εξ ονόματος της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών της, άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών, εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία:

3. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε) και στ), συγκροτείται ουδέτερη και πολιτικά ανεξάρτητη υπηρεσία από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος διατάκτη της Επιτροπής ή εκτελεστικού οργανισμού της, ή συγκροτείται κοινή υπηρεσία από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών. H υπηρεσία ή η κοινή υπηρεσία ορίζει ένα μόνιμο όργανο υψηλού επιπέδου, αποτελούμενο από μέλη με τεχνικές και νομικές αρμοδιότητες. H Επιτροπή εξασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της υπηρεσίας ή της κοινής υπηρεσίας. Η υπηρεσία ή η κοινή υπηρεσία, εξ ονόματος της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών της, άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων ή ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών, εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία:

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο αποκλεισμός είναι μόνιμος στην περίπτωση παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

H προθεσμία παραγραφής για τον αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα και/ή για την επιβολή χρηματικών ποινών σε οικονομικό φορέα ανέρχεται σε δέκα έτη και υπολογίζεται με αφετηρία οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

α) την ημερομηνία διάπραξης της παράβασης ή, σε περίπτωση συνεχιζόμενης ή επαναλαμβανόμενης παράβασης, την ημερομηνία παύσης της παράβασης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε)·

 

β) την ημερομηνία της τελικής απόφασης εθνικού δικαστηρίου ή της τελικής διοικητικής απόφασης δημόσιας αρχής ή διεθνούς οργανισμού στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ).

 

H προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από οποιαδήποτε πράξη της Επιτροπής ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, η οποία κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα και σχετίζεται με τις έρευνες ή με τις δικαστικές διαδικασίες. Μια νέα προθεσμία παραγραφής αρχίζει να ισχύει την επομένη της διακοπής.

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 106 παράγραφος 1 στοιχείο στ ) του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται η προθεσμία παραγραφής για τον αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα και/ή για την επιβολή χρηματικών ποινών σε οικονομικό φορέα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕK, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95*.

 

__________________

 

* Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α. Προκειμένου να καθοριστούν ο αποκλεισμός και η διάρκειά του και/ή οι χρηματικές ποινές σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η υπηρεσία λαμβάνει ιδίως υπόψη την σοβαρότητα της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στα οικονομικά συμφέροντα και στην εικόνα της Ένωσης, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη της παράβασης, τη διάρκειά της και την ενδεχόμενη επανάληψή της, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας και τα μέτρα που ελήφθησαν για επανόρθωση της κατάστασης ή οποιεσδήποτε άλλες ελαφρυντικές περιστάσεις.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 144 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 μετατοπίζεται ως νέο άρθρο 108 παράγραφος 4α του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, σχετικά με τις συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιβάλλεται αποκλεισμός και τη διάρκειά του και/ή την επιβολή χρηματικών ποινών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 108 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν ο προϋπολογισμός εκτελείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης με τρίτες χώρες, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει απόφαση αποκλεισμού ή να επιβάλλει χρηματική ποινή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3, εάν η τρίτη χώρα στην οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν το έχει πράξει. Τούτο δεν θίγει την ευθύνη της τρίτης χώρας, δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3, να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διορθώνει παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις πρακτικές του ΕTA για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της Επιτροπής να λαμβάνει αποφάσεις αποκλεισμού εάν οι εντεταλμένες οντότητες δεν το έχουν πράξει.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ο υποψήφιος ή ο προσφέρων πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

γ) ο υποψήφιος ή ο προσφέρων πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 162 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(11 α) Το άρθρο 162 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα όργανα, έως τις 30 Ιουνίου, τις παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Όλα τα όργανα απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως τις 15 Οκτωβρίου. Τα όργανα πλην της Επιτροπής απευθύνουν ταυτόχρονα σε αυτήν τις απαντήσεις τους.

«1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα όργανα, έως τις 30 Ιουνίου, τις παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Ωστόσο, τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από σχετικό αίτημα, εφόσον είναι σκόπιμο σε εμπιστευτική βάση. Όλα τα όργανα απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως τις 15 Οκτωβρίου. Τα θεσμικά όργανα, εκτός της Επιτροπής αποστέλλουν τις απαντήσεις τους ταυτόχρονα και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 164

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(11 α) Το άρθρο 164 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν από τις 15 Μαΐου του έτους ν + 2, απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν.

«1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν από τις 15 Μαΐου του έτους ν + 2, απαλλαγή στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν.

2. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώνει την Επιτροπή για τους λόγους καθυστέρησης της απόφασης.

2. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώνει τα οικεία όργανα και τους οργανισμούς για τους λόγους καθυστέρησης της απόφασης.

3. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλλει την απόφαση για τη χορήγηση της απαλλαγής, η Επιτροπή προσπαθεί να λάβει, το συντομότερο δυνατόν, τα μέτρα που είναι δυνατόν να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άρση των εμποδίων για την έκδοση της απόφασης αυτής.

3. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλει την απόφαση για τη χορήγηση της απαλλαγής, τα οικεία όργανα και οι οργανισμοί προσπαθούν να λάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα μέτρα που είναι δυνατόν να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άρση των εμποδίων για την έκδοση της απόφασης αυτής.»

 

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 165 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(11 α) Στο άρθρο 165 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ.

«3. Τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ.»

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 166

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(11 α) Το άρθρο 166 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή και τα λοιπά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση περί απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στα σχόλια που συνοδεύουν τη σύσταση περί απαλλαγής που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή και τα λοιπά όργανα και οι οργανισμοί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση περί απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στα σχόλια που συνοδεύουν τη σύσταση περί απαλλαγής που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

2. Κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, τα όργανα συντάσσουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ως συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων και σχολίων, και ιδίως σχετικά με τις οδηγίες που έδωσαν στις υπηρεσίες τους οι οποίες συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή αναφέροντας τα μέτρα που έλαβαν για να δώσουν συνέχεια σε αυτές τις παρατηρήσεις, ούτως ώστε να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή στη δική της έκθεση. Οι εκθέσεις των οργάνων διαβιβάζονται επίσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Κατ’ αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, τα λοιπά όργανα και οι οργανισμοί συντάσσουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ως συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων και σχολίων, και ιδίως σχετικά με τις οδηγίες που έδωσαν στις υπηρεσίες τους οι οποίες συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή αναφέροντας τα μέτρα που έλαβαν για να δώσουν συνέχεια σε αυτές τις παρατηρήσεις, ούτως ώστε να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή στη δική της έκθεση. Οι εκθέσεις των οργάνων και οργανισμών διαβιβάζονται επίσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 208 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14 α) Στο άρθρο 208 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3 α. Οι οργανισμοί της Ένωσης που αυτοχρηματοδοτούνται πλήρως και στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι δημοσιονομικοί κανόνες που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να θεσπίζουν, για λόγους συνέπειας, παρόμοιους κανόνες, εφόσον είναι σκόπιμο. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη για τους οργανισμούς αυτούς καθορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να καλύπτεται το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν και να αποφεύγονται σημαντικά πλεονάσματα. Σε περίπτωση πλεονάσματος, τα χρήματα θα πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.»

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 209

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(14 α) Το άρθρο 209 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 209

«Άρθρο 209

Πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Οι οργανισμοί που διαθέτουν νομική προσωπικότητα, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί με βασική πράξη και στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς τους κανόνες.

1. Οι οργανισμοί που διαθέτουν νομική προσωπικότητα, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί με βασική πράξη και στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς τους κανόνες.

Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν σειρά αρχών αναγκαίων για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης.

Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν σειρά αρχών αναγκαίων για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίσει πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 210, ο οποίος καθορίζει τις αναγκαίες αρχές για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης και ο οποίος βασίζεται στο άρθρο 60.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίσει πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 210, ο οποίος καθορίζει τις αναγκαίες αρχές για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης και ο οποίος βασίζεται στο άρθρο 60.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των οργανισμών μπορούν να αποκλίνουν από τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες τους και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των οργανισμών μπορούν να αποκλίνουν από τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό μόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες τους και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

 

2. Η απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Συμβουλίου. Οι οργανισμοί αυτοί συνεργάζονται πλήρως με τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής και παρέχουν, οσάκις συντρέχει λόγος, τις όποιες πρόσθετες απαραίτητες πληροφορίες, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις των σχετικών φορέων.

 

3. Ένας ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής επαληθεύει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απεικονίζουν πιστά τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοοικονομική θέση τους, πριν από την ενσωμάτωση των λογαριασμών αυτών στους ενοποιημένους οριστικούς λογαριασμούς της Επιτροπής ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στους δημοσιονομικούς κανόνες των συναφών οργανισμών. Με την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη βασική ιδρυτική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ειδική ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 287 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της εν λόγω έκθεσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει των πορισμάτων του».

Αιτιολόγηση

H παρούσα αιτιολόγηση εφαρμόζεται επίσης στο άρθρο 60 παράγραφος 7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

3.7.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Tamás Deutsch

30.9.2014

Εξέταση στην επιτροπή

8.1.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Julia Pitera, Андрей Новаков


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.6.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janusz Lewandowski, Claudia Tapardel, Андрей Новаков

Ημερομηνία κατάθεσης

12.3.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου