Menetlus : 2014/0180(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0049/2015

Esitatud tekstid :

A8-0049/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0341

RAPORT     ***I
PDF 990kWORD 509k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Ingeborg Gräßle

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0358),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 322 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0029/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 1/2015(1),

–       võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 3. detsember 2014. aasta kirja,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning väliskomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A8-0049/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, Euroopa Kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Seetõttu on oluline selgitada, kuidas saavad hankijad aidata kaasa keskkonnakaitsele ja säästva arengu edendamisele ning samal ajal tagada oma lepingutega seotud kulutuste parima tasuvuse, eelkõige spetsiaalsete märgiste nõudmise ja/või asjakohaste hankemenetluste kasutamise kaudu.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Liidu avalike hangete eesmärk peaks olema tagada, et liidu raha kasutatakse tulemuslikult, läbipaistvalt ja asjakohaselt, ning seda silmas pidades peaksid e-hanked aitama avaliku sektori raha paremini kasutada ning suurendama kõigi ettevõtjate võimalusi avaliku hanke lepingute sõlmimiseks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) On asjakohane eristada juhtumeid, millele tavapäraselt osutatakse kui „huvide konflikti” olukordadele, ning neid eristatult käsitleda. Mõistet „huvide konflikt” tuleks kasutada ainult juhtudel, kui niisugusesse olukorda on sattunud liidu institutsiooni ametnik või teenistuja. Kui ettevõtja püüab menetlust liigselt mõjutada või omandada konfidentsiaalset teavet, tuleb seda käsitleda „ametialaste käitumisreeglite olulise rikkumisena”. Lõppkokkuvõttes võivad ettevõtjad sattuda olukorda, kus nad ei saa lepingut täita ametialase konfliktse huvi tõttu, näiteks ei tohiks äriühing hinnata projekti, milles ta ise on osalenud, või audiitoril ei tohiks olla võimalik auditeerida tema poolt eelnevalt kinnitatud raamatupidamise aastaaruandeid.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22 a) Raamlepingute puhul, mille puhul kuulutatakse välja uus konkurss, on asjakohane loobuda kohustusest edastada eduka pakkumuse omadused ja suhtelised eelised pakkujale, kellega lepingut ei sõlmita, kuna sellise teabe andmine sama raamlepingu osalistele iga kord, kui kuulutatakse välja uus konkurss, võib kahjustada nendevahelist ausat konkurentsi.

Selgitus

Põhjenduse eesmärk on selgitada artikli 113 lõike 3 sätete tagamaid.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eriti selle artiklites 47−50 sätestatud põhimõtteid, mille kohaselt tuleb tagada õiguserikkumiste ja karistuste seaduslikkus ja proportsionaalsus ning igaühe puhul kehtib õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, kaitseõigus ning mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeld.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 58 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1) Artikli 58 lõige 8 asendatakse järgmisega:

8. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad eelarve täitmise viise, sh otsest eelarve täitmist, rakendusametitele delegeeritud volituste kasutamist ning erisätteid kaudsele eelarve täitmisele koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega, artiklites 208 ja 209 osutatud asutustega, avalik-õiguslike asutuste või avalikke teenuseid osutavate eraõiguslike asutustega, liikmesriigi eraõigusega reguleeritud asutustega, kellele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine, ja isikutega, kellele on delegeeritud ÜVJP erimeetmete rakendamine.

8. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad eelarve täitmise viise, sh otsest eelarve täitmist, rakendusametitele delegeeritud volituste kasutamist ning erisätteid kaudsele eelarve täitmisele koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega, artiklites 208 ja 209 osutatud asutustega, avalik-õiguslike asutuste või avalikke teenuseid osutavate eraõiguslike asutustega, liikmesriigi eraõigusega reguleeritud asutustega, kellele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine, ja isikutega, kellele on delegeeritud ÜVJP erimeetmete rakendamine. Mittetulundusühendusi, millel puudub valitsustevaheliste kokkulepetega loodud rahvusvahelise organisatsiooni staatus, ei käsitata niisuguste rahvusvaheliste organisatsioonidena.”

Selgitus

Muudatusettepaneku 2 ajakohastus.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 60 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artikli 60 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Artikli 58 lõike 1 punkti c kohaselt volitatud üksused ja isikud väldivad, tuvastavad ja kõrvaldavad eelarve täitmisega seotud ülesannete täitmisel eeskirjade eiramisi ja pettusi. Sel eesmärgil teevad nad kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega eel- ja järelkontrolle, sealhulgas vajaduse korral kohapealseid kontrolle tehingute representatiivsete ja/või riskidel põhinevate valimite üle, et tagada eelarvest rahastatavate meetmete tulemuslik elluviimine ja õige rakendamine. Nad nõuavad ka tagasi alusetult makstud summad ja algatavad sellekohase vajaduse korral kohtumenetlusi.

3. Artikli 58 lõike 1 punkti c kohaselt volitatud üksused ja isikud väldivad, tuvastavad ja kõrvaldavad eelarve täitmisega seotud ülesannete täitmisel eeskirjade eiramisi ja pettusi. Sel eesmärgil teevad nad kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega eel- ja järelkontrolle, sealhulgas vajaduse korral kohapealseid kontrolle tehingute representatiivsete ja/või riskidel põhinevate valimite üle, et tagada eelarvest rahastatavate meetmete tulemuslik elluviimine ja õige rakendamine. Nad nõuavad ka tagasi alusetult makstud summad, algatavad sellekohase vajaduse korral kohtumenetlusi ja teavitavad komisjoni mis tahes tuvastatud pettusejuhtumist.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 60 – lõige 7

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(1 b) Artikli 60 lõige 7 asendatakse järgmisega:

7. Lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata sellistele üksustele antava liidu rahalise toetuse suhtes, kelle suhtes kohaldatakse eraldi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust kooskõlas artikliga 208.

7. Lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata sellistele üksustele antava liidu rahalise toetuse suhtes, kelle suhtes kohaldatakse eraldi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust kooskõlas artiklitega 208 ja 209.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse ellu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209 (29.5.2014), nagu seda kinnitasid kõik sidusrühmad 13. novembril 2014 toimunud ümarlauakohtumisel ühisettevõtete auditi ja nende eelarvete täitmisele heakskiidu andmise kohta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(1 c) Artiklisse 66 lisatakse lõige 2a:

 

„2 a. Liidu institutsiooni ja selle ühe või mitme ametniku või muu teenistuja vahelises vaidluses võivad vaidlevad pooled sõlmida kokkuleppe („vaidluse lahendamise kokkulepe”), et kõrvaldada vastastikuse järeleandmise teel püsiv ebakindlus, sh õiguskindlusetus, kui asjaomane institutsioon peab oma parimal äranägemisel sellise kokkuleppe sõlmimist asjakohaseks. Eelarvevahendite käsutaja haldab kokkuleppest tulenevat tulu ja kulu.”

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 66 – lõige 9 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 d) Artikli 66 lõike 9 teine lõik asendatakse järgmisega:

Tegevusaruandes esitatakse tegevuse tulemused, võrreldes neid seatud eesmärkidega, esitatakse tegevusega seotud riskid ning kirjeldatakse volitatud eelarvevahendite käsutaja käsutusse antud vahendite kasutamist ning sisekontrollisüsteemide tulemuslikkust ja tõhusust, sealhulgas antakse üldine hinnang kontrolliga kaasnevatele kuludele ja neist saadavale kasule.

Tegevusaruandes esitatakse tegevuse tulemused, võrreldes neid seatud eesmärkidega, esitatakse tegevusega seotud riskid ning kirjeldatakse volitatud eelarvevahendite käsutaja käsutusse antud vahendite kasutamist ning sisekontrollisüsteemide tulemuslikkust ja tõhusust, sealhulgas antakse üldine hinnang kontrolliga kaasnevatele kuludele ja neist saadavale kasule. Aruandes hinnatakse ka seda, kui suures ulatuses on tegevus aidanud kaasa poliitikaeesmärkide saavutamisele ja loonud liidu lisaväärtust, ning kõnealuse tegevuse üldist tulemuslikkust.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga rakendatakse soovitusi, mille kontrollikoda esitas oma aastaaruandes eelarveaasta 2013 kohta (selle punktides 10.63 ja 10.65).

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 66 – lõige 9 – lõik 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 e) Artikli 66 lõike 9 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Komisjon saadab igal aastal hiljemalt 15. juunil Euroopa Parlamendile ja nõukogule eelmise aasta kohta koostatud tegevusaruannete kokkuvõtte. Euroopa Parlamendile ja nõukogule tehakse kättesaadavaks ka iga volitatud eelarvevahendite käsutaja iga-aastased tegevusaruanded.

Komisjon saadab igal aastal hiljemalt 15. juunil Euroopa Parlamendile ja nõukogule eelmise aasta kohta koostatud tegevusaruannete kokkuvõtte. Euroopa Parlamendile ja nõukogule tehakse kättesaadavaks ka iga volitatud eelarvevahendite käsutaja iga-aastased tegevusaruanded ning muude institutsioonide, organite ja asutuste eelarvevahendite käsutajate / volitatud eelarvevahendite käsutajate iga-aastased tegevusaruanded ning need avaldatakse vastava institutsiooni, organi või asutuse veebisaidil hiljemalt iga aasta 30. juunil eelnenud aasta kohta.”

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 f (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 99 – lõige 3 a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(1 f) Artiklisse 99 lisatakse lõige 3a:

 

3 a. Igal aastal esitab institutsioon eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames konfidentsiaalsuse nõudeid nõuetekohaselt arvesse võttes Euroopa Parlamendi ja nõukogu taotluse korral iga-aastase siseauditiaruande, nagu on osutatud lõikes 3.”

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 101 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. „Hange” – kinnisvara, ehitustööde, tarnete või teenuste hankimine lepingu alusel avaliku sektori hankija või hankijate poolt ja nende valitud ettevõtjatelt.

1. „Hange” – ehitustööde, tarnete või teenuste hankimine lepingu alusel ning maa, olemasolevate ehitiste või muu kinnisvara omandamine või rentimine avaliku sektori hankija või hankijate poolt ja nende valitud ettevõtjatelt.

Selgitus

Kooskõlla viimine hangete direktiivi 2014/24/EL artikli 10 punktiga a.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 101 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. „Haldusotsus” – haldusasutuse otsus, millel on lõplik ja siduv mõju selle riigi õigusaktide kohaselt, kus ettevõtja on asutatud, või hankija asukohaliikmesriigi õigusaktide kohaselt või kohaldatavate liidu õigusaktide kohaselt.

Selgitus

Kooskõlla viimine hangete direktiivi artikli 57 lõikega 2, mida soovitas kontrollikoda.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 102 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kõikide lepingute sõlmimiseks kuulutatakse hankemenetlus välja võimalikult laiaulatuslikult, välja arvatud juhul, kui kasutatakse artikli 104 lõike 1 punktis d osutatud läbirääkimistega hankemenetlust.

2. Kõikide lepingute sõlmimiseks kuulutatakse hankemenetlus välja võimalikult laiaulatuslikult, välja arvatud juhul, kui kasutatakse artikli 104 lõike 1 punktis d osutatud läbirääkimistega hankemenetlust.

 

Lepingu hinnangulise maksumuse kindlaksmääramisel ei tohi olla eesmärgiks hoida kõrvale kohaldatavate eeskirjade täitmisest ning lepingut ei tohi sellisel eesmärgil osadeks jagada.

 

Kui hankija otsustab lepingut osadeks mitte jagada, esitab ta selle põhjused.

Hankija ei kasuta raamlepinguid nõuetevastaselt ega sellisel viisil, millega kavatsetakse konkurentsi takistada, piirata või moonuta või tegelikult takistatakse, piiratakse või moonutatakse.

2 a. Hankija ei kasuta raamlepinguid nõuetevastaselt ega sellisel viisil, millega kavatsetakse konkurentsi takistada, piirata või moonuta või tegelikult takistatakse, piiratakse või moonutatakse.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikkel 169, nagu komisjon seda eksperdirühmade kohtumiste esimeses voorus esitles, sisaldab mõningaid olulisi sätteid, mis tuleks seetõttu integreerida finantsmäärusesse endasse.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 102 – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 b. Hankijad võtavad kooskõlas jätkusuutlikkuse põhimõttega sobivaid meetmeid, mille eesmärk on tagada, et ettevõtjad täidavad lepingute täitmisel keskkonna-, sotsiaal- ja tööõigusest tulenevaid kohustusi, mis on sätestatud liidu või siseriiklikes õigusaktides, kollektiivlepingutes või rahvusvahelistes keskkonnaalastes, sotsiaalsetes ja töökonventsioonides, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL1a X lisas.

 

_____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 103 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Hanked, mille väärtus jääb allapoole artiklites 118 või 190 sätestatud piirmäärasid, tehakse teatavaks asjakohasel viisil.

2. Hanked, mille väärtus jääb allapoole artikli 118 lõikes 1 või artiklis 190 sätestatud piirmäärasid, tehakse teatavaks asjakohasel viisil.

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 104 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad hankemenetluse liike, dünaamilist hankesüsteemi, ühiseid hankeid, madala maksumusega lepinguid ja arvete alusel tasumist.

5. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad hankemenetluse liike, mida kasutatakse lepingute sõlmimiseks, lähtudes nende maksumusest artikli 118 lõikes 1 osutatud piirmääradega võrreldes, dünaamilist hankesüsteemi ja ühiseid hankeid.

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides. Dünaamilise hankesüsteemi eraldi mainimine on säilitatud, sest selle puhul ei ole tegemist hankemenetlusega.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 105 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Hankija määrab hankedokumentides kindlaks hankelepingu eseme, kirjeldades oma vajadusi ning hangitavate ehitustööde, tarnete või teenuste nõutavaid omadusi ning esitab kohaldatavad kriteeriumid. Samuti märgib ta, millistele miinimumnõuetele peavad vastama kõik pakkumused.

2. Hankija määrab hankedokumentides kindlaks hankelepingu eseme, kirjeldades oma vajadusi ning hangitavate ehitustööde, tarnete või teenuste nõutavaid omadusi ning esitab kohaldatavad kõrvalejätmise, valiku- ja hindamiskriteeriumid. Samuti märgib ta, millistele miinimumnõuetele peavad vastama kõik pakkumused.

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) artiklis 108 osutatud toimkonna otsuse või lõpliku kohtuotsusega tõendatud pettus, korruptsioon, osalemine kuritegelikus ühenduses, rahapesu, terrorismi rahastamine, terrorismiga seotud õigusrikkumine, laste tööjõu kasutamine või muu inimkaubanduse vorm;

d) artiklis 108 osutatud toimkonna otsuse või lõpliku kohtuotsusega tõendatud pettus, maksupettus, maksudest kõrvalehoidumine, ka maksudest kõrvalehoidumine maksuvabade struktuuride kaudu, organisatsiooni vara väärkasutus, avaliku sektori vahendite omastamine, korruptsioon, osalemine kuritegelikus ühenduses, rahapesu, terrorismi rahastamine, terrorismiga seotud õigusrikkumine, laste tööjõu kasutamine või muu inimkaubanduse vorm;

Selgitus

Finantsmääruse üks peamisi põhimõtteid ja eesmärke on liidu finantshuvide kaitsmine. EL on korduvalt väljendanud kavatsust võidelda maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu. Statistika kohaselt on ELi varamajanduse maht peaaegu viiendik SKPst. Peale selle jääb maksuparadiisidesse kümneid miljardeid eurosid, mida sageli ei deklareerita ega maksustata. Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise tõhustamine ei ole vajalik mitte ainult tulude, vaid ka õigluse seisukohast. Liidu finantshuvide kaitset on võimalik veelgi tugevdada, kui lisada maksudest kõrvalehoidumine liidu institutsioonide avalike hangete menetlustest kõrvalejätmise põhjuste hulka.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesoleva jaotise kohaldamisel tähendab „ametialaste käitumisreeglite olulisel määral rikkumine” niisuguse kutsealaga seotud õigusnormide või eetiliste standardite rikkumist, mille esindaja ettevõtja on, samuti mis tahes süülist käitumist, mis mõjutab tema ametialast usaldusväärsust, kui käitumine osutab süülisele tahtlusele või raskele hooletusele.

 

Ametialaste käitumisreeglite olulisel määral rikkumiseks peetakse järgmisi käitumisviise:

 

a) teabe moonutamine pettuse või hooletuse tõttu;

 

b) konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega kokkuleppe sõlmimine;

 

c) intellektuaalomandi õiguste rikkumine;

 

d) püüe mõjutada menetluse ajal hankija otsustusprotsessi;

 

e) püüe omandada menetluse kohta konfidentsiaalset teavet.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti (kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikli 140 lõige 1, nagu komisjon seda eksperdirühmade kohtumise esimeses voorus esitles, sisaldab mõningaid olulisi sätteid, mis tuleks seetõttu integreerida finantsmäärusesse endasse. Veel ühe lõike lisamine raporti projekti muudatusettepanekus nr 8 esitatud uue lõike ette.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Tõendid selle kohta, et ettevõtja on mõnes lõikes 1 nimetatud kõrvalejätmist tingivas olukorras, võivad hõlmata:

 

a) kontrollikoja, OLAFi või siseauditi korraldatud auditite või juurdluste või hankija vastutusel korraldatud mis tahes muu kontrolli, auditi või kontrollimise käigus kindlaks tehtud faktid;

 

b) haldusotsused, mille hulka võivad kuuluda kutse-eetika standardite kohaldamise kontrolli eest vastutava pädeva järelevalveorgani võetud distsiplinaarmeetmed, EKP, EIP, rahvusvaheliste organisatsioonide või komisjoni otsused liidu konkurentsieeskirjade rikkumise kohta või riikliku pädeva asutuse otsused.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikli 140 lõige 1, nagu komisjon seda eksperdirühma kohtumiste esimeses voorus esitles, sisaldab mõningaid olulisi sätteid, mis tuleks integreerida finantsmäärusesse endasse, selgitamaks, et sätet tuleks kohaldada kõigi kõrvalejätmise põhjuste tõendite suhtes.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Välja arvatud lõike 1 punktis d sätestatud juhtudel, võib hankija otsustada ettevõtjat mitte kõrvale jätta, kui ettevõtja on oma usaldusväärsuse tõendamiseks võtnud parandusmeetmeid.

3. Välja arvatud lõike 1 punktis d sätestatud juhtudel, võib artiklis 108 osutatud toimkond otsustada ettevõtjat mitte kõrvale jätta, kui ettevõtja on oma usaldusväärsuse tõendamiseks võtnud parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Hankija esitab kooskõlas IX jaotise sätetega igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande teise lõigu kohaselt tehtud mis tahes otsuste kohta.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Hankija võib samuti kontrollida, kas alltöövõtja ei ole käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud, kõrvalejätmist põhjustavas olukorras või et ta on käesoleva artikli lõikes 3 osutatud olukorras.

7. Hankija võib kohaldada lõikeid 1–3 ka ettevõtja alltöövõtja suhtes ning nõuab, et taotleja või pakkuja vahetab välja alltöövõtja või üksuse, kelle suutlikkusele see kavatseb toetuda ja kes on kõrvalejätmist põhjustavas olukorras.

Selgitus

Muudatusettepaneku 9 ajakohastamine – delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikli 141 lõikest 5 pärit lisasätte integreerimine.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 107 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lepingut ei sõlmita menetluses osalenud ettevõtjaga, kes:

1. Hankija ei sõlmi lepingut menetluses osalenud ettevõtjaga, kes:

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 107 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Enne ettevõtja pakkumuse tagasilükkamise otsuse tegemist annab hankija ettevõtjale võimaluse esitada oma seisukoht, välja arvatud juhul, kui tagasilükkamine on lõike 1 punkti a kohaselt põhjendatud kõrvalejätmise otsusega, mis on ettevõtja suhtes tehtud pärast tema seisukoha kontrollimist.

Selgitus

Kontrollikoja soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) OLAF kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega ( (EU, Euratom) nr 883/2013* juhul, kui OLAFi juurdluse käigus selgub et, liidu finantshuvide kaitseks võib olla asjakohane võtta ettevaatusabinõusid;

a) OLAF kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega ( (EU, Euratom) nr 883/2013* juhul, kui OLAFi juurdluse käigus selgub et, liidu finantshuvide kaitseks võib olla asjakohane võtta ettevaatusabinõusid, võttes nõuetekohaselt arvesse menetlus- ja põhiõiguste austamist ning rikkumisest teatajate kaitset;

Selgitus

Muudatusettepanekuga järgitakse organisatsiooni Transparency International soovitust.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) komisjoni või rakendusameti eelarvevahendite käsutaja juhul, kui on tegemist ametialaste käitumisreeglite oletatava olulise rikkumise, eeskirjade eiramise, pettuse või lepingu olulise rikkumisega;

b) komisjoni või rakendusameti eelarvevahendite käsutaja juhul, kui on tegemist ametialaste käitumisreeglite oletatava olulise rikkumise, eeskirjade eiramise, pettuse, korruptsiooni või lepingu olulise rikkumisega;

Selgitus

Organisatsiooni Transparency International soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) mõni teine institutsioon, asutus või Euroopa amet juhul, kui on tegemist ametialaste käitumisreeglite oletatava olulise rikkumise, eeskirjade eiramise, pettuse või lepingu olulise rikkumisega.

c) mõni teine institutsioon, asutus või Euroopa amet juhul, kui on tegemist ametialaste käitumisreeglite oletatava olulise rikkumise, eeskirjade eiramise, pettuse, korruptsiooni või lepingu olulise rikkumisega.

Selgitus

Organisatsiooni Transparency International soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud teave edastatakse viivitamata komisjoni raamatupidamissüsteemi kaudu komisjoni ja tema rakendusametite eelarvevahendite käsutajatele, kõikidele teistele institutsioonidele, asutustele ja Euroopa ametitele, et võimaldada neil võtta eelarve täitmisel ennetavaid ajutisi ja kaitsemeetmeid. Kõnealused meetmed ei tohi minna kaugmale hankedokumentide tingimustest.

Esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud teave edastatakse viivitamata komisjoni raamatupidamissüsteemi kaudu komisjoni ja tema rakendusametite eelarvevahendite käsutajatele, kõikidele teistele institutsioonidele, asutustele ja Euroopa ametitele, et võimaldada neil võtta eelarve täitmisel ennetavaid meetmeid. Kõnealused meetmed ei tohi minna kaugmale hankedokumentide tingimustest.

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Artikli 106 lõike 1 punktides b, d, e ja f osutatud olukordade jaoks moodustab komisjon komisjoni või tema rakendusameti eelarvevahendite käsutaja taotluse alusel toimkonna või mõne teise institutsiooni, asutuse või Euroopa ameti taotluse alusel ühistoimkonna. Toimkond tegutseb komisjoni ja tema rakendusametite, teiste institutsioonide, asutuste ja Euroopa ametite nimel ning tema ülesanded on järgmised:

3. Artikli 106 lõike 1 punktides b, d, e ja f osutatud olukordade jaoks moodustab komisjon komisjoni või tema rakendusameti eelarvevahendite käsutaja taotluse alusel toimkonna või mõne teise institutsiooni, asutuse või Euroopa ameti taotluse alusel ühistoimkonna. Toimkond määrab alalise kõrgetasemelise nõukogu ning koosneb tehnilise ja juriidilise pädevusega liikmetest. Komisjon tagab, et toimkonnal on võimalik olla oma töös sõltumatu. Toimkond tegutseb komisjoni ja tema rakendusametite, teiste institutsioonide, asutuste ja Euroopa ametite nimel ning tema ülesanded on järgmised:

Selgitus

Muudatusettepanekuga järgitakse mõningasi organisatsiooni Transparency International soovitusi.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) juhul kui eelarvevahendite käsutaja taotlus põhineb muu hulgas OLAFi edastatud teabel, teeb OLAF toimkonnaga koostööd kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 883/2013;

c) juhul kui eelarvevahendite käsutaja taotlus põhineb muu hulgas OLAFi edastatud teabel, teeb OLAF toimkonnaga koostööd kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 883/2013, võttes nõuetekohaselt arvesse menetlus- ja põhiõiguste austamist ning rikkumisest teatajate kaitset;

Selgitus

Muudatusettepanekuga järgitakse organisatsiooni Transparency International soovitust.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) toimkond võib saadud tõendite ja teabe põhjal teha kõrvalejätmise otsuse, milles muu hulgas märgitakse kõrvalejätmise kestus, ja/või määrata rahalise karistuse, arvestades proportsionaalsuse põhimõtet;

f) toimkond võib saadud tõendite ja teabe põhjal teha kõrvalejätmise otsuse, milles muu hulgas märgitakse kõrvalejätmise kestus, ja/või määrata rahalise karistuse, arvestades proportsionaalsuse põhimõtet; rahaline karistus moodustab 2–10 % lepingu kogumaksumusest, ilma et see piiraks leppetrahvide või muude lepingujärgsete karistuste kohaldamist;

Selgitus

Delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikkel 145, nagu komisjon seda eksperdirühmade kohtumise esimeses voorus esitles, sisaldab mõningaid olulisi sätteid, mis tuleks seetõttu integreerida finantsmäärusesse endasse.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandjuhtudel, sealhulgas siis, kui tegemist on füüsiliste isikutega või on vaja kaitsta juurdluse või siseriikliku kohtumenetluse konfidentsiaalsust, võib toimkond otsustada jätta avaldamata käesoleva lõike esimese lõigu punktis h ettenähtud teabe menetlusest kõrvalejätmise või rahalise karistuse kohta, võttes nõuetekohaselt arvesse õigust eraelu puutumatusele ja määrusega (EÜ) nr 45/2001 ette nähtud õigusi.

Erandjuhtudel, sealhulgas siis, kui tegemist on füüsiliste isikutega või on vaja kaitsta juurdluse või siseriikliku kohtumenetluse konfidentsiaalsust, võib toimkond otsustada jätta avaldamata käesoleva lõike esimese lõigu punktis h ettenähtud teabe menetlusest kõrvalejätmise või rahalise karistuse kohta, võttes nõuetekohaselt arvesse õigust eraelu puutumatusele ja määrusega (EÜ) nr 45/2001 ette nähtud õigusi. Olenemata eespool sätestatust teavitab komisjon neist otsustest korrapäraselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu, võttes asjakohaseid meetmeid konfidentsiaalsuse tagamiseks.

 

Hankija võtab vastu toimkonna otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed.

Selgitus

Juhtudel, kus toimkonna otsuse avaldamine ei ole võimalik, peaks komisjon parlamenti ja nõukogu sellest vähemalt teavitama. Samuti on lisatud uus lõik, et muuta selgemaks seos toimkonna tehtud otsuse ja selle rakendamise vahel eelarvevahendite käsutajate poolt.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) viis aastat artikli 106 lõike 1 punktis d osutatud juhtudel;

välja jäetud

Selgitus

Artikli 106 lõike 1 punktis d osutatud juhtudel – korruptsioon, terrorismi rahastamine, inimkaubandus jne – peaks toimkonnal olema võimalus ettevõtja menetlusest alaliselt kõrvale jätta.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4 a. Ettevõtja kõrvalejätmise või talle rahaliste karistuste määramise aegumistähtaeg on viis aastat, mis arvutatakse alates ühest järgmistest kuupäevadest:

a) käesoleva määruse artikli 106 lõike 1 punktides b, c, d ja e osutatud juhtudel rikkumise toimepanemise kuupäev või kui tegemist on pidevate või korduvate rikkumistega, siis rikkumise lõpetamise kuupäev; või

b) käesoleva määruse artikli 106 lõike 1 punktides b, c ja d osutatud juhtudel riikliku õigusmõistmisorgani lõpliku otsuse või avaliku sektori asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni lõpliku haldusotsuse kuupäev.

Aegumistähtaja katkestab komisjoni või liidu eelarve täitmisega seotud mõne muu üksuse õigusakt, millest on ettevõtjale teada antud ja mis on seotud juurdluste või kohtumenetlustega. Uus aegumistähtaeg algab katkestamisele järgneval päeval.

Käesoleva määruse artikli 106 lõike 1 punkti f rakendamisel kohaldatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artiklis 3 sätestatud ettevõtja kõrvalejätmise või talle rahaliste karistuste määramise aegumistähtaega.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikli 144 lõige 2, nagu komisjon seda eksperdirühmade kohtumiste esimeses voorus esitles, sisaldab olulisi sätteid ning tuleks seetõttu integreerida finantsmäärusesse endasse.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4 b. Et kõrvalejätmise ja selle kestuse või rahaliste karistuste kindlaksmääramine toimuks kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, võtab toimkond arvesse eelkõige olukorra tõsidust, sealhulgas mõju liidu finantshuvidele ja mainele, rikkumise toimepanemisest möödunud aega, rikkumise kestust ja kordumist, tahtlikku tegutsemist või hooletuse raskusastet ning olukorra parandamiseks võetud meetmeid ja muid leevendavaid asjaolusid.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikli 144 lõige 1, nagu komisjon seda eksperdirühmade kohtumiste esimeses voorus esitles, sisaldab olulisi sätteid ning tuleks seetõttu integreerida finantsmäärusesse endasse.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Liikmesriikide ja kolmandate riikide ametiasutused ning EKP, EIP, Euroopa Investeerimisfond ja üksused, kes osalevad eelarve täitmises vastavalt artiklitele 58 ja 61:

5. Kui ettevõtjate tegevus on kahjustanud liidu finantshuve, teevad liikmesriikide ja kolmandate riikide ametiasutused ning EKP, EIP, Euroopa Investeerimisfond ja üksused, kes osalevad eelarve täitmises vastavalt artiklitele 58 ja 61, järgmist:

Selgitus

Reguleerimisala täpsustamine.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui liikmesriikide ametiasutused neid nõudeid ei täida, loetakse nad vastutavaks igasuguse sellisest rikkumisest põhjustatud liidu finantshuvide kahjustamise eest.

Selgitus

Täiendava sanktsioonide mehhanismi loomine liikmesriikide jaoks, kes ei tee komisjoniga koostööd varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemi osas.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Eelarve kaudse täitmise puhul kolmandate riikide abil võib komisjon teha otsuse kõrvalejätmise kohta või määrata rahalise karistuse kooskõlas lõikes 3 osutatud menetlusega, kui kolmas riik, kes on seda volitatud tegema artikli 58 lõike 1 punkti c kohaselt, jätab selle tegemata. See ei mõjuta kolmanda riigi artikli 60 lõike 3 kohast kohustust vältida, tuvastada ja kõrvaldada eeskirjade eiramisi ja pettusi.

Selgitus

Kooskõlla viimine Euroopa Arengufondi tavaga anda komisjonile õigus teha kõrvalejätmise kohta otsus ise, kui volitatud üksus või isik jätab selle tegemata.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad liidu finantshuvide kaitse süsteemi, sealhulgas standardsete menetluste ja avaldatavate üksikasjade, kõrvalejätmise kestusele seatud piirangute, toimkonna korralduse, kõrvalejätmise kestuse ja rahaliste karistuste kohta.

8. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad liidu finantshuvide kaitse süsteemi, sealhulgas standardsete menetluste ja avaldatavate üksikasjade, kõrvalejätmise kestusele seatud piirangute, toimkonna korralduse, toimkonna liikmesuse kriteeriumide, toimkonna liikmete valikuprotsessi, toimkonna liikmete huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise, kõrvalejätmise kestuse ja rahaliste karistuste kohta.

Selgitus

Organisatsiooni Transparency International soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 110 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) taotleja või pakkuja vastab hankedokumentides kindlaksmääratud valikukriteeriumidele.

c) taotleja või pakkuja vastab hankedokumentides kindlaksmääratud valikukriteeriumidele ja tal ei ole huvide konflikti, mis võiks lepingu täitmisele kahjulikku mõju avaldada.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 110 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Hankija tugineb hankelepingu sõlmimisel majanduslikult soodsaimale pakkumusele.

2. Hankija tugineb hankelepingu sõlmimisel majanduslikult soodsaimale pakkumusele kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 67.

Selgitus

Kontrollikoja soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 110 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Hankija võib otsustada mitte sõlmida lepingut majanduslikult soodsaima pakkumuse pakkujaga, kui ta on teinud kindlaks, et kõnealuse pakkumuse puhul ei täideta kohaldatavaid keskkonna-, sotsiaal- ja tööõigusest tulenevaid kohustusi, mis on sätestatud liidu või siseriiklikes õigusaktides, kollektiivlepingutes või rahvusvahelistes keskkonnaalastes, sotsiaalsetes ja töökonventsioonides, mis on loetletud direktiivi 2014/24/EL X lisas.

Selgitus

Kontrollikoja soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 111 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui seda peetakse asjakohaseks ja proportsionaalseks, võib hankija nõuda pakkujatelt eelneva tagatise esitamist, et vältida pakkumuste tagasivõtmist.

3. Kui seda peetakse asjakohaseks ja proportsionaalseks, võib hankija nõuda pakkujatelt eelneva tagatise esitamist, et vältida pakkumuste tagasivõtmist. Nõutav tagatis peab olema lepingu hinnangulise väärtusega proportsionaalne ja see tuleks seada väga madalale tasemele, et ennetada eri ettevõtjate diskrimineerimist.

Selgitus

Kontrollikoja soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 112 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Hankemenetluse ajal peavad kõik hankija ja taotlejate või pakkujate vahelised kontaktid vastama tingimustele, millega tagatakse läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Pärast pakkumuste vastuvõtmise tähtaja möödumist ei tohi kõnealused kontaktid põhjustada hankedokumentide muutmist või esitatud pakkumuse tingimuste olulist muutmist, välja arvatud juhul, kui see võimalus on lubatud artikli 104 lõikes 1 ette nähtud menetlusega.

1. Hankemenetluse ajal peavad kõik hankija ja taotlejate või pakkujate vahelised kontaktid vastama tingimustele, millega tagatakse läbipaistvus, võrdne kohtlemine ja artiklis 96 sätestatud hea haldus. Pärast pakkumuste vastuvõtmise tähtaja möödumist ei tohi kõnealused kontaktid põhjustada hankedokumentide muutmist või esitatud pakkumuse tingimuste olulist muutmist, välja arvatud juhul, kui see võimalus on lubatud artikli 104 lõikes 1 ette nähtud menetlusega.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 114a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Hankija võib lepingut või raamlepingut ilma hankemenetlust korraldamata oluliselt muuta ainult vastavalt käesolevale määrusele vastu võetud delegeeritud õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja eeldusel, et oluline muudatus ei muuda lepingu või raamlepingu eset.

2. Hankija võib lepingut või raamlepingut ilma hankemenetlust korraldamata muuta ainult lõikega 2 a või vastavalt käesolevale määrusele vastu võetud delegeeritud õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja eeldusel, et muudatus ei muuda lepingu või raamlepingu eset ega üldist olemust.

Selgitus

Muudatusettepaneku 20 ajakohastamine koos lisatud viitega lõikele 2 a pärast viimase lisamist. Lause lõpp on viidud kooskõlla direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punktiga c.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 114a – lõige 2 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Lepingut või erilepingut võib ilma uut hankemenetlust korraldamata muuta järgmistel juhtudel:

 

a) kui algne töövõtja osutab täiendavaid ehitustöid või -teenuseid või tarnib täiendavalt asju, mis on muutunud vajalikuks ning mida esialgne hange ei sisaldanud, juhul kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 

i) töövõtja vahetamine ei ole võimalik tehnilistel põhjustel, mis on seotud olemasolevate seadmete, teenuste või rajatiste omavahelise vahetatavuse või koostoimivuse nõuetega;

 

ii) töövõtja vahetamine põhjustaks hankijale topeltkulusid;

 

iii) mis tahes maksumuse suurenemine, mis hõlmab ka järjestikuste muudatuste kumulatiivset netomaksumust, ei ületa 50 % esialgse lepingu maksumusest;

 

b) kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 

i) muudatused tulenevad olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha;

 

ii) mis tahes maksumuse suurenemine ei ületa 50 % esialgse lepingu maksumusest;

 

c) kui muudatuse maksumus jääb allapoole mõlemat järgmist maksumust:

 

i) piirmäärad, mis on sätestatud artikli 118 lõikes 1 ja delegeeritud õigusaktides, mis on võetud vastu artikli 190 lõike 2 kohaselt välistegevuse valdkonnas, ning mis on kohaldatavad muudatuse tegemise ajal; ning

 

ii) 10 % esialgse lepingu maksumusest teenus- ja tarnelepingute ning kontsessioonilepingute (ehitustööd või teenused) puhul ning 15 % esialgse lepingu maksumusest ehitustööde lepingute puhul.

 

Esimese lõigu punkte a ja c võib kohaldada ka raamlepingute suhtes.

 

Esialgse lepingu maksumuse puhul ei võeta arvesse maksumuse läbivaatamisi.

 

Esimese lõigu punkti c kohane mitme järjestikuse muudatuse kumulatiivne netomaksumus ei ületa mis tahes selles kehtestatud piirmäära.

 

Hankija kohaldab artikli 103 lõikes 1 ette nähtud hankemenetluse algatamise järel kohaldatavat avalikustamiskorda.

Selgitus

Kontrollikoja soovitust järgides tõstetakse delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikkel 162, nagu komisjon seda eksperdirühmade kohtumiste esimeses voorus esitles, finantsmääruse tasandile, sest see sisaldab olulisi sätteid.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 115 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) tagada lepingu täielik täitmine pärast lõppmakse tegemist.

c) tagada lepingu täielik täitmine lepingulise vastutuse perioodil.

Selgitus

Kooskõlla viimine rahvusvahelise tavaga / tehnilise vea parandamine: mõnel juhul toimub lõppmakse tegemine lepingu lõppedes.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 118 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva määruse kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktides täpsustatud eranditest ja tingimustest ei tulene teisiti, siis ei kirjuta hankija lõikes 1 sätestatud piirmäärasid ületavate lepingute puhul lepingule või raamlepingule eduka pakkujaga alla enne ooteaja möödumist.

2. Kui käesoleva määruse kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktides täpsustatud eranditest ja tingimustest ei tulene teisiti, siis ei kirjuta hankija lõikes 1 sätestatud piirmäärasid ületavate lepingute puhul lepingule või raamlepingule eduka pakkujaga alla enne ooteaja möödumist. Lepingud, millele kirjutatakse alla enne ooteaja möödumist, on õigustühised.

Selgitus

Kontrollikoja soovituse järgimine.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 139 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(10 a) Artikli 139 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. Juhul kui rahastamisvahendeid rakendatakse koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames, sätestatakse nende vahendite suhtes kohaldatavad sätted, sealhulgas käesoleva jaotise alusel otsese või kaudse eelarve täitmise raames rakendatavatele rahastamisvahenditele antavat rahalist toetust käsitlevad eeskirjad, artiklis 175 osutatud määrustes.

5. Juhul kui rahastamisvahendeid rakendatakse koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames, sätestatakse nende vahendite suhtes kohaldatavad sätted, sealhulgas käesoleva jaotise alusel otsese või kaudse eelarve täitmise raames rakendatavatele rahastamisvahenditele antavat rahalist toetust käsitlevad eeskirjad, artiklis 175 osutatud määrustes. Olenemata eespool sätestatust kohaldatakse artikli 140 lõiget 8 ka rahastamisvahendite suhtes, mida rakendatakse koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames.”

Selgitus

Ühtne ja täielik aruandlus kõikide rahastamisvahendite kohta, olenemata sellest, kas neid rakendatakse otsese või kaudse eelarve täitmise raames, on ülimalt oluline selleks, et eelarvepädevad institutsioonid saaksid nõuetekohaselt täita oma järelevalveülesannet.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 139 – lõige 5a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5a. Rahalist toetust ei anta sihtotstarbelistele investeerimisvahenditele, finantsvahendajatele ja lõplikele vahendite saajatele, kes on ühes artikli 106 lõike 1 punktis a, b või d või artikli 107 lõike 1 punktis b või c osutatud olukordadest.

5a. Rahalist toetust ei anta sihtotstarbelistele investeerimisvahenditele, finantsvahendajatele ja lõplikele vahendite saajatele, kes on ühes artikli 106 lõike 1 punktis a, b, c või d või artikli 107 lõike 1 punktis b või c osutatud olukordadest.

Selgitus

Rahastamisvahendite puhul peaksid olema kõrvalejätmise kriteeriumiteks ka sotsiaalkindlustuspettus, maksupettus ja huvide konflikt.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 162 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(11 a) Artikli 162 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kontrollikoda edastab komisjonile ja asjaomastele institutsioonidele hiljemalt 30. juuniks kõik tähelepanekud, mis tema arvates tuleks avaldada kontrollikoja aastaaruandes. Need tähelepanekud peavad jääma konfidentsiaalseks ja nende suhtes kohaldatakse ärakuulamismenetlust. Kõik institutsioonid saadavad kontrollikojale vastuse 15. oktoobriks. Institutsioonide vastused, välja arvatud komisjoni omad, saadetakse samal ajal ka komisjonile.

1. Kontrollikoda edastab komisjonile ja asjaomastele institutsioonidele hiljemalt 30. juuniks kõik tähelepanekud, mis tema arvates tuleks avaldada kontrollikoja aastaaruandes. Need tähelepanekud peavad jääma konfidentsiaalseks ja nende suhtes kohaldatakse ärakuulamismenetlust. Need tehakse siiski vajaduse korral vastava taotluse alusel Euroopa Parlamendile konfidentsiaalselt kättesaadavaks. Kõik institutsioonid saadavad kontrollikojale vastuse 15. oktoobriks. Institutsioonide vastused, välja arvatud komisjoni omad, saadetakse samal ajal ka komisjonile.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 163 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(11 b) Artikli 163 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kontrollikoda edastab asjaomasele institutsioonile või asutusele kõik tähelepanekud, mis tema arvates tuleks avaldada eriaruandes. Need tähelepanekud peavad jääma konfidentsiaalseks ja nende suhtes kohaldatakse ärakuulamismenetlust.

1. Kontrollikoda edastab asjaomasele institutsioonile või asutusele kõik tähelepanekud, mis tema arvates tuleks avaldada eriaruandes. Need tähelepanekud peavad jääma konfidentsiaalseks ja nende suhtes kohaldatakse ärakuulamismenetlust.

Asjaomane institutsioon või asutus teavitab kontrollikoda kahe ja poole kuu jooksul pärast nimetatud tähelepanekute edastamist vastustest, mida ta soovib nende tähelepanekute kohta esitada.

Asjaomane institutsioon või asutus teavitab kontrollikoda üldiselt viie nädala jooksul pärast nimetatud tähelepanekute edastamist vastustest, mida ta soovib nende tähelepanekute kohta esitada.

 

Asjaomase institutsiooni või asutuse vastustes käsitletakse otseselt ja eranditult nimetatud tähelepanekuid.

Kui kontrollikoda on asjaomase institutsiooni või asutuse vastused kätte saanud, võtab ta eriaruande lõpliku teksti vastu järgneva kuu jooksul.

Kontrollikoda tagab, et eriaruanded koostatakse ja võetakse vastu asjakohase aja jooksul, mis üldiselt ei ületa 12 kuud.

Eriaruanded koos asjaomaste institutsioonide või asutuste vastustega edastatakse viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kellest kumbki otsustab, vajaduse korral koostöös komisjoniga, milliseid meetmeid tuleks kõnealuseid eriaruandeid ja vastuseid silmas pidades võtta.

Eriaruanded koos asjaomaste institutsioonide või asutuste vastustega edastatakse viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kellest kumbki otsustab, vajaduse korral koostöös komisjoniga, milliseid meetmeid tuleks kõnealuseid eriaruandeid ja vastuseid silmas pidades võtta.

Kontrollikoda võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et kõikide asjaomaste institutsioonide ja asutuste vastused tema tähelepanekutele avaldatakse koos eriaruandega.

Kontrollikoda võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et kõikide asjaomaste institutsioonide ja asutuste vastused tema tähelepanekutele ning eriaruande koostamise ajakava avaldatakse koos eriaruandega.

Selgitus

Muudatusettepaneku 22 ajakohastus.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 164

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(11 c) Artikkel 164 asendatakse järgmisega:

1. Kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament enne 15. maid aastal n + 2 heakskiidu komisjoni tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

1. Kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament enne 15. maid aastal n + 2 heakskiidu liidu institutsioonide ning artiklites 208 ja 209 osutatud asutuste tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

2. Kui lõikes 1 ettenähtud kuupäevast ei ole võimalik kinni pidada, teatab Euroopa Parlament või nõukogu komisjonile edasilükkamise põhjustest.

2. Kui lõikes 1 ettenähtud kuupäevast ei ole võimalik kinni pidada, teatab Euroopa Parlament või nõukogu asjaomastele institutsioonidele ja asutustele edasilükkamise põhjustest.

3. Kui Euroopa Parlament lükkab eelarve täitmisele heakskiitu andva otsuse tegemise edasi, teeb komisjon kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti võtta meetmeid selle otsuse tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks või kõrvaldamise hõlbustamiseks.

3. Kui Euroopa Parlament lükkab eelarve täitmisele heakskiitu andva otsuse tegemise edasi, teevad asjaomased institutsioonid ja asutused kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti võtta meetmeid selle otsuse tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks või kõrvaldamise hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 d (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 165 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(11 d) Artikli 165 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab komisjon talle ELi toimimise lepingu artikli 319 kohaselt kogu teabe, mida on vaja asjaomast eelarveaastat käsitleva eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tõrgeteta rakendamiseks.

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitavad liidu institutsioonid ja artiklites 208 ja 209 osutatud asutused talle ELi toimimise lepingu artikli 319 kohaselt kogu teabe, mida on vaja asjaomast eelarveaastat käsitleva eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tõrgeteta rakendamiseks.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 e (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 166

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(11 e) Artikkel 166 asendatakse järgmisega:

1. ELi toimimise lepingu artikli 319 ja Euratomi asutamislepingu artikli 106a kohaselt võtavad komisjon ja teised institutsioonid kõik asjakohased meetmed, et järgida eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale Euroopa Parlamendi otsusele lisatud tähelepanekuid ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale nõukogu vastuvõetud soovitusele lisatud märkusi.

1. ELi toimimise lepingu artikli 319 ja Euratomi asutamislepingu artikli 106a kohaselt võtavad komisjon ja teised institutsioonid ning artiklites 208 ja 209 osutatud asutused kõik asjakohased meetmed, et järgida eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale Euroopa Parlamendi otsusele lisatud tähelepanekuid ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale nõukogu vastuvõetud soovitusele lisatud märkusi.

2. Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral annavad institutsioonid aru nende tähelepanekute ja märkuste põhjal võetud meetmetest ja eelkõige juhtnööridest, mis nad on andnud oma talitustele, kes vastutavad eelarve täitmise eest. Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, teatades talle meetmetest, mis nad on võtnud kõnealuste tähelepanekute järgimiseks, et komisjon saaks neid oma aruande koostamisel arvesse võtta. Institutsioonide aruanded edastatakse ka kontrollikojale.

2. Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral annavad ülalnimetatud institutsioonid ja asutused aru nende tähelepanekute ja märkuste põhjal võetud meetmetest ja eelkõige juhtnööridest, mis nad on andnud oma talitustele, kes vastutavad eelarve täitmise eest. Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, teatades talle meetmetest, mis nad on võtnud kõnealuste tähelepanekute järgimiseks, et komisjon saaks neid oma aruande koostamisel arvesse võtta. Institutsioonide aruanded edastatakse ka kontrollikojale.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 190 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte välistegevuse valdkonna hangete üksikasjalike eeskirjade kohta.

1. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte välistegevuse valdkonna hangete üksikasjalike eeskirjade kohta. Need eeskirjad hõlmavad erisätteid hangete kohta, mis on seotud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) tsiviilmissioonidega, et tagada operatsioonide kiire ja paindlik läbiviimine, kehtestades eelkõige kohandatud kiirmenetlused, mida kohaldatakse kõikide ÜJKP tsiviilmissioonide suhtes.

Selgitus

ÜJKP missioonid tegutsevad oma määratluse kohaselt kriisikeskkonnas või kriisijärgses keskkonnas ning teevad seda piiratud aja jooksul. ELi hankelepingute sõlmimise üldeeskirjad ei ole niisugustele olukordadele kohandatud ning nende kohaldamine põhjustab märkimisväärseid viivitusi ja märkimisväärset ebatõhusust. Kehtivate paindlikkussätete kohaldamine igal üksikjuhul eraldi ei lahenda seda probleemi piisaval määral. Seetõttu tuleks delegeeritud õigusaktiga võtta vastu erieeskirjad, võttes nõuetekohaselt arvesse tsiviilkriisiohje eripära.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 208 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(14 a) Artikli 208 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Liidu asutused, mis rahastavad end täielikult ise ja mille suhtes käesolevat määrust ei kohaldata, kehtestavad vajaduse korral ühtsuse huvides sarnased eeskirjad. Lisaks tuleb tagada tasude kehtestamine asjakohasel tasemel, et katta teenuste osutamise kulusid ja vältida märkimisväärseid ülejääke. Ülejääkide korral suunatakse raha eelarvesse.”

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 209

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(14 b) Artikkel 209 asendatakse järgmisega:

Asutused, millel on juriidilise isiku staatus, mis on asutatud alusaktiga ja millele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine, võtavad vastu oma finantseeskirjad.

„1. Asutused, millel on juriidilise isiku staatus, mis on asutatud alusaktiga ja millele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine, võtavad vastu oma finantseeskirjad.

Kõnealused eeskirjad sisaldavad liidu vahendite usaldusväärse finantsjuhtimise tagamise põhimõtteid.

Kõnealused eeskirjad sisaldavad liidu vahendite usaldusväärse finantsjuhtimise tagamise põhimõtteid.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakti vormis näidisfinantsmäärus, mis sätestab liidu vahendite usaldusväärseks haldamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad, mis põhinevad artiklil 60.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakti vormis näidisfinantsmäärus, mis sätestab liidu vahendite usaldusväärseks haldamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad, mis põhinevad artiklil 60.

Nende asutuste finantseeskirjad ei tohi lahkneda näidisfinantsmäärusest, välja arvatud juhul, kui nende erivajadused seda eeldavad ja kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku.

Nende asutuste finantseeskirjad ei tohi lahkneda näidisfinantsmäärusest, välja arvatud juhul, kui nende erivajadused seda eeldavad ja kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku.

 

2. Heakskiidu lõikes 1 osutatud asutuste eelarvete täitmisele annab nõukogu soovituse põhjal Euroopa Parlament. Lõikes 1 osutatud asutused teevad täielikku koostööd eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses osalevate institutsioonidega ning annavad vajaduse korral mis tahes vajalikku täiendavat teavet, sealhulgas asjakohaste asutuste koosolekutel osalemise kaudu.

 

3. Komisjoni siseaudiitoril on lõikes 1 osutatud asutuste suhtes samad volitused nagu komisjoni suhtes.

 

4. Sõltumatu välisaudiitor kontrollib enne seda, kui asutuse raamatupidamise aastaaruanne konsolideeritakse komisjoni lõplikusse raamatupidamise aastaaruandesse, või asjaomaste asutuste finantseeskirjades sätestatud kuupäevaks, kas iga lõikes 1 osutatud asutuse tulud, kulud ja finantsseisund on asjakohase asutuse raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt esitatud. Kui lõikes 1 osutatud alusaktis ei ole sätestatud teisiti, koostab kontrollikoda kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikega 1 iga-aastase eriaruande iga asutuse kohta. Nimetatud aruande koostamisel arvestab kontrollikoda sõltumatu välisaudiitori auditit ja meetmeid, mida on võetud audiitori leidudele reageerimiseks.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse ellu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209 (29.5.2014), nagu seda kinnitasid kõik sidusrühmad 13. novembril 2014 toimunud ümarlauakohtumisel ühisettevõtete auditi ja nende eelarvete täitmisele heakskiidu andmise kohta.

(1)

ELT C 52, 12.2.2015, lk 1.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (27.1.2015)

eelarvekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Arvamuse koostaja: Christian Ehler

LÜHISELGITUS

Komisjon on esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, mille eesmärk on viia finantsmäärus vastavusse uute avalikke hankeid ja kontsessioonilepingute sõlmimist käsitlevate direktiivide sätetega. See ettepanek hõlmab välistegevuse valdkonna hankeid käsitleva artikli 190 muutmist, mis on väliskomisjoni jaoks oluline.

Tõepoolest põhjustab kohustus kohaldada ühise välis- ja julgeolekupoliitika kriisiohjemeetmete ning eelkõige ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilmissioonide suhtes ELi hankelepingute sõlmimise üldeeskirju märkimisväärseid viivitusi olulise varustuse ja oluliste teenuste hankimisel, kahjustades märkimisväärselt missioonide toimimist.

Üldiselt peavad ÜJKP missioonid tegutsema kriisikeskkonnas piiratud aja jooksul. Need käivitatakse nõukogu ühehäälse otsuse alusel, millega tunnistatakse kriisile kiire reageerimise vajalikkust. Niisuguste kehtivate finantseeskirjade kohaldamine, mis on koostatud toimiva Euroopa siseturu jaoks, mitte kriisolukordade jaoks sellistes riikides nagu Mali või Lõuna-Sudaan, tähendab aga sageli seda, et olulised materjalid toimetatakse kohale hiljem kui kuus kuud pärast hankemenetluse käivitamist.

ELi usaldatavus rahvusvahelisel areenil on siinkohal ohus, st hetkedel, mil liit võtab olulisi rahu- ja julgeolekualaseid kohustusi, näiteks 2008. aastal Gruusias. Sageli on ohus ka selle isikkoosseisu julgeolek, kuna puudub oluline varustus, näiteks soomussõidukid. Kõnealuse ohtliku ebatõhususe mõistis kontrollikoda hukka oma 2012. aasta eriaruandes ELi poolt Kosovole antud abi kohta, milles järeldati, et finantsmääruses ettenähtud hanke-eeskirjad „ei ole kavandatud ÜJKP missioonideks [ --- ], kus mõnikord tuleb reageerida kiiresti ja paindlikult”.

Väliskomisjon on seetõttu veendunud, et ÜJKP missioonide jaoks, mis oma määratluse kohaselt tegutsevad kriisikeskkonnas või kriisijärgses keskkonnas, tuleks kehtestada erieeskirjad. See on kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2013. aasta detsembri järeldustega, milles kutsuti „komisjoni, kõrget esindajat ja liikmesriike üles tagama, et tsiviilmissioonide protseduurid ja eeskirjad võimaldaksid liidul olla paindlikum ja kiirendada ELi tsiviilmissioonide siirmist”.

Kuigi väliskomisjon toetab mis tahes jõupingutusi suurendada tõhusust kehtivate eeskirjade raames, on ta arvamusel, et logistiliste vajaduste ja julgeolekunõuetega kooskõlas oleva kiire siirmise saab tagada vaid paindlikumate protseduuridega erieeskirjadega, eemaldudes kehtivast juhtumipõhisest lähenemisviisist. Niisuguste eeskirjadega tagataks liidu finantshuvide piisav kaitse ELi peamiste julgeolekueesmärkide poole püüdlemise kontekstis ning selle tagajärjel parem vastavus usaldusväärse, tulemusliku ja tõhusa finantsjuhtimise nõudele.

Lisaks oleks asjakohane esitada finantsmääruse suhtes ka muid muudatusettepanekuid eesmärgiga suurendada ÜJKP missioonide tõhusust, mida aga Euroopa Parlament kõnealuse ettepaneku kontekstis käsitleda ei saa. Eelkõige peaks komisjon kaaluma artikli 56 muutmist, et võimaldada eelarve täitmise volituste delegeerimist tsiviiloperatsioonide ülemale samal viisil, nagu ta seda on teinud liidu delegatsioonide juhtide puhul. Niisugune muudatus suurendaks ÜJKP missioonide loomise ja toimimise kiirust ja paindlikkust, võimaldades neil täita oma ülesandeid viisil, mis on tõhusam ja paremini kohandatud kriisikeskkondadele, milles nad tegutsevad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 190 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte välistegevuse valdkonna hangete üksikasjalike eeskirjade kohta.

1. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte välistegevuse valdkonna hangete üksikasjalike eeskirjade kohta. Need eeskirjad hõlmavad erisätteid hangete kohta, mis on seotud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) tsiviilmissioonidega, et tagada operatsioonide kiire ja paindlik läbiviimine, kehtestades eelkõige kohandatud kiirmenetlused, mida kohaldatakse kõikide ÜJKP tsiviilmissioonide suhtes.

 

Selgitus

ÜJKP missioonid tegutsevad oma määratluse kohaselt kriisikeskkonnas või kriisijärgses keskkonnas ning teevad seda piiratud aja jooksul. ELi hankelepingute sõlmimise üldeeskirjad ei ole niisugustele olukordadele kohandatud ning nende kohaldamine põhjustab märkimisväärseid viivitusi ja märkimisväärset ebatõhusust. Kehtivate paindlikkussätete kohaldamine igal üksikjuhul eraldi ei lahenda seda probleemi piisaval määral. Seetõttu tuleks delegeeritud õigusaktiga võtta vastu erieeskirjad, võttes nõuetekohaselt arvesse tsiviilkriisiohje eripära.

MENETLUS

Pealkiri

Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

Viited

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

3.7.2014

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Christian Ehler

22.9.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

3.12.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS (27.1.2015)

eelarvekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Arvamuse koostaja: Tamás Deutsch

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Avalike hangete eesmärk peaks olema tagada, et liidu raha kasutatakse tulemuslikult, läbipaistvalt ja asjakohaselt. Seetõttu tuleks avalikke hankeid hakata korraldama küberruumis, sest see hoiaks tavaliste avaliku hanke menetlustega võrreldes palju raha kokku ja annaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele suurema võimaluse neil menetlustel osaleda.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Eri olukordadel, mida tavaliselt nimetatakse huvide konfliktiks, tuleb vahet teha ja neid olukordi tuleb erinevalt käsitleda. Mõistet „huvide konflikt” tuleks kasutada ainult sel juhul, kui sellises olukorras on ELi institutsiooni ametnik või lepinguline töötaja. Kui ettevõtja püüab menetlust lubamatult mõjutada või saada konfidentsiaalset teavet, tuleb seda käsitleda kui ametialaste käitumisreeglite olulisel määral rikkumist. Ettevõtjad võivad ka olla olukorras, kus nad ei saa lepingut täita ametialase huvide konflikti tõttu, näiteks ei tohiks ettevõte hinnata projekti, milles ta on osalenud, ja audiitor ei tohiks auditeerida kontosid, mille korrektsust ta on enne tõendanud.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Käesolevas määruses järgitakse põhiõigusi ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eriti selle artiklites 47−50 sätestatud põhimõtteid, mille kohaselt tuleb tagada kuritegude ja karistuste seaduslikkus ja proportsionaalsus ning igaühel on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, õigus kaitsele ja kedagi ei tohi ühe ja sama kuriteo eest uuesti kohtu alla anda ega karistada.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 60 – lõige 7

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artikli 60 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata sellistele üksustele antava liidu rahalise toetuse suhtes, kelle suhtes kohaldatakse eraldi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust kooskõlas artikliga 208.

„7. Lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata sellistele üksustele antava liidu rahalise toetuse suhtes, kelle suhtes kohaldatakse eraldi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust kooskõlas artiklitega 208 ja 209.

Selgitus

Finantsmäärust tuleb muuta, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209 (29.5.2014).

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 99 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artikli 99 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. Igal aastal esitab institutsioon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab kokkuvõtet tehtud siseauditite arvust ja liigist, antud soovitustest ja nende soovituste põhjal võetud meetmetest.

5. Igal aastal annab institutsioon Euroopa Parlamendi taotlusel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru tehtud siseauditite kohta, esitades teabe nende auditite arvu ja liigi kohta, ning antud soovituste ja nende soovituste põhjal võetud meetmete kohta.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 319 lõike 2 viimase lausega: „Komisjon esitab Euroopa Parlamendile viimase taotlusel vajalikku informatsiooni”. Finantsmäärus tuleks sõnastada nii, et see ei takistaks aluslepingu nimetatud sätte kohaldamist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) artiklis 108 osutatud toimkonna otsuse või lõpliku kohtuotsusega tõendatud pettus, korruptsioon, osalemine kuritegelikus ühenduses, rahapesu, terrorismi rahastamine, terrorismiga seotud õigusrikkumine, laste tööjõu kasutamine või muu inimkaubanduse vorm;

d) artiklis 108 osutatud toimkonna otsuse või lõpliku kohtuotsusega tõendatud pettus, maksupettus, maksudest kõrvalehoidumine, ka maksuvabade struktuuride kaudu, organisatsiooni vara väärkasutus, avaliku sektori vahendite omastamine, korruptsioon, osalemine kuritegelikus ühenduses, rahapesu, terrorismi rahastamine, terrorismiga seotud õigusrikkumine, laste tööjõu kasutamine või muu inimkaubanduse vorm;

Selgitus

Finantsmääruse üks peamisi põhimõtteid ja eesmärke on liidu finantshuvide kaitsmine. EL on korduvalt väljendanud kavatsust võidelda maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu. Statistika kohaselt on ELi varamajanduse maht peaaegu viiendik SKPst. Peale selle jääb maksuparadiisidesse kümneid miljardeid eurosid, mida sageli ei deklareerita ega maksustata. Maksupettuse- ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamine ei ole vajalik mitte ainult tulude, vaid ka õigluse seisukohast. Liidu finantshuvide kaitset on võimalik tugevdada, kui lisada maksudest kõrvalehoidumine liidu institutsioonide avalike hangete menetlustest kõrvalejätmise põhjuste hulka.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Tõendid selle kohta, et ettevõtja on mõnes lõikes 1 nimetatud kõrvalejätmist tingivas olukorras, võivad hõlmata:

 

a) kontrollikoja, OLAFi või siseaudiitorite korraldatud auditite või juurdluste või hankija vastutusel korraldatud mis tahes muu kontrolli, auditi või kontrollimise käigus kindlaks tehtud fakte;

 

b) haldusotsuseid, mis võivad sisaldada kutse-eetika standardite kohaldamise kontrolli eest vastutava pädeva järelevalveorgani võetud distsiplinaarmeetmeid, EKP, EIP, rahvusvaheliste organisatsioonide või komisjoni otsuseid liidu konkurentsieeskirjade rikkumise kohta või riikliku pädeva asutuse otsuseid.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti (finantsmääruse kohaldamise eeskirjad) eelnõu artikli 140 lõige 1, nagu komisjon seda eksperdirühma kohtumiste esimeses voorus esitles, sisaldab mõningaid olulisi sätteid, mis tuleks integreerida finantsmäärusesse endasse, selgitamaks, et sätet tuleks kohaldada kõigi kõrvalejätmise põhjuste tõendite suhtes.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Välja arvatud lõike 1 punktis d sätestatud juhtudel, võib hankija otsustada ettevõtjat mitte kõrvale jätta, kui ettevõtja on oma usaldusväärsuse tõendamiseks võtnud parandusmeetmeid.

3. Välja arvatud lõike 1 punktis d sätestatud juhtudel, võib artiklis 108 osutatud toimkond otsustada ettevõtjat mitte kõrvale jätta, kui ettevõtja on oma usaldusväärsuse tõendamiseks võtnud parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Artikli 106 lõike 1 punktides b, d, e ja f osutatud olukordade jaoks moodustab komisjon komisjoni või tema rakendusameti eelarvevahendite käsutaja taotluse alusel toimkonna või mõne teise institutsiooni, asutuse või Euroopa ameti taotluse alusel ühistoimkonna. Toimkond tegutseb komisjoni ja tema rakendusametite, teiste institutsioonide, asutuste ja Euroopa ametite nimel ning tema ülesanded on järgmised:

3. Artikli 106 lõike 1 punktides b, d, e ja f osutatud olukordade jaoks moodustab komisjon komisjoni või tema rakendusameti eelarvevahendite käsutaja taotluse alusel erapooletu ja poliitiliselt sõltumatu toimkonna või mõne teise institutsiooni, asutuse või Euroopa ameti taotluse alusel ühistoimkonna. Toimkond või ühistoimkond määrab ametisse alalise kõrgetasemelise organi ja koosneb tehnilise ja juriidilise pädevusega liikmetest. Komisjon tagab, et toimkond või ühistoimkond on oma töös sõltumatu. Toimkond või ühistoimkond tegutseb komisjoni ja tema rakendusametite, teiste institutsioonide, asutuste ja Euroopa ametite nimel ning tema ülesanded on järgmised:

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Organiseeritud kuritegevuse raames toime pandud ebaseadusliku tegevuse puhul kohaldatakse kõrvalejätmist püsivalt.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ettevõtja kõrvalejätmise ja/või talle rahaliste karistuste määramise aegumistähtaeg on kümme aastat, mis arvutatakse alates ühest järgmistest kuupäevadest:

 

a) artikli 106 lõike 1 punktides b, c, d ja e osutatud juhtudel rikkumise toimepanemise kuupäev või kui tegemist on pidevate või korduvate rikkumistega, siis rikkumise lõpetamise kuupäev;

 

b) artikli 106 lõike 1 punktides b, c ja d osutatud juhtudel riikliku kohtu lõpliku otsuse või avaliku sektori asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni lõpliku haldusotsuse kuupäev.

 

Aegumistähtaja katkestab komisjoni või liidu eelarve täitmisega seotud mõne muu üksuse õigusakt, millest on ettevõtjale teada antud ja mis on seotud juurdluste või kohtumenetlustega. Uus aegumistähtaeg algab katkestamisele järgneval päeval.

 

Käesoleva määruse artikli 106 lõike 1 punkti f rakendamiseks kohaldatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95* artiklis 3 sätestatud ettevõtja kõrvalejätmise ja/või talle rahaliste karistuse kohaldamise aegumistähtaega.

 

__________________

 

* Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Et kõrvalejätmise ning selle kestuse ja/või rahaliste karistuste määramine toimuks kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, võtab toimkond arvesse eelkõige olukorra tõsidust, sealhulgas mõju liidu finantshuvidele ja mainele ning rikkumisest möödunud aega, samuti kõnealuse rikkumise kestust ja kordumist, tahtlikku tegutsemist või hooletuse raskusastet, olukorra parandamiseks võetud meetmeid ja muid leevendavaid asjaolusid.

Selgitus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 kohaldamise eeskirjade kohta) artikli 144 lõige 1 on üle võetud määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) artikli 108 uude lõikesse 4 a, milles käsitletakse asjaolusid, mida tuleb kõrvalejätmise ja selle kestuse ning/või rahaliste karistuste määramisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 108 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Eelarve kaudse täitmise puhul kolmandate riikide abil võib komisjon teha otsuse kõrvalejätmise kohta või määrata rahalise karistuse kooskõlas lõikes 3 osutatud menetlusega, kui kolmas riik, kes on seda volitatud tegema artikli 58 lõike 1 punkti c kohaselt, jätab selle tegemata. See ei mõjuta kolmanda riigi artikli 60 lõike 3 kohast kohustust vältida, tuvastada ja kõrvaldada eeskirjade eiramisi ja pettusi.

Selgitus

Kooskõlla viimine Euroopa Arengufondi tavaga anda komisjonile õigus teha kõrvalejätmise kohta otsus ise, kui volitatud üksus või isik jätab selle tegemata.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 110 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) taotleja või pakkuja vastab hankedokumentides kindlaksmääratud valikukriteeriumidele.

c) taotleja või pakkuja vastab hankedokumentides kindlaksmääratud valikukriteeriumidele ja tal ei ole huvide konflikti, mis võiks lepingu täitmisele kahjulikku mõju avaldada.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 162 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(11 a) Artikli 162 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kontrollikoda edastab komisjonile ja asjaomastele institutsioonidele hiljemalt 30. juuniks kõik tähelepanekud, mis tema arvates tuleks avaldada kontrollikoja aastaaruandes. Need tähelepanekud peavad jääma konfidentsiaalseks ja nende suhtes kohaldatakse ärakuulamismenetlust. Kõik institutsioonid saadavad kontrollikojale vastuse 15. oktoobriks. Institutsioonide vastused, välja arvatud komisjoni omad, saadetakse samal ajal ka komisjonile.

1. Kontrollikoda edastab komisjonile ja asjaomastele institutsioonidele hiljemalt 30. juuniks kõik tähelepanekud, mis tema arvates tuleks avaldada kontrollikoja aastaaruandes. Need tähelepanekud peavad jääma konfidentsiaalseks ja nende suhtes kohaldatakse ärakuulamismenetlust. Need tehakse aga – vajaduse korral konfidentsiaalselt – Euroopa Parlamendile tema taotlusel kättesaadavaks. Kõik institutsioonid saadavad kontrollikojale vastuse 15. oktoobriks. Institutsioonide vastused, välja arvatud komisjoni omad, saadetakse samal ajal ka komisjonile.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 164

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(11 a) Artikkel 164 asendatakse järgmisega:

1. Kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament enne 15. maid aastal n + 2 heakskiidu komisjoni tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

1. Kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament enne 15. maid aastal n + 2 heakskiidu liidu institutsioonide ning artiklites 208 ja 209 osutatud asutuste tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

 

2. Kui lõikes 1 ettenähtud kuupäevast ei ole võimalik kinni pidada, teatab Euroopa Parlament või nõukogu komisjonile edasilükkamise põhjustest.

2. Kui lõikes 1 ettenähtud kuupäevast ei ole võimalik kinni pidada, teatab Euroopa Parlament või nõukogu asjaomastele institutsioonidele ja asutustele edasilükkamise põhjustest.

3. Kui Euroopa Parlament lükkab eelarve täitmisele heakskiitu andva otsuse tegemise edasi, teeb komisjon kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti võtta meetmeid selle otsuse tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks või kõrvaldamise hõlbustamiseks.

3. Kui Euroopa Parlament lükkab eelarve täitmisele heakskiitu andva otsuse tegemise edasi, teevad asjaomased institutsioonid ja asutused kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti võtta meetmeid selle otsuse tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks või kõrvaldamise hõlbustamiseks.”

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 165 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(11 a) Artikli 165 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab komisjon talle ELi toimimise lepingu artikli 319 kohaselt kogu teabe, mida on vaja asjaomast eelarveaastat käsitleva eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tõrgeteta rakendamiseks.

„3. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitavad liidu institutsioonid ja asutused talle ELi toimimise lepingu artikli 319 kohaselt kogu teabe, mida on vaja asjaomast eelarveaastat käsitleva eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tõrgeteta rakendamiseks.”

 

 

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 166

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(11 a) Artikkel 166 asendatakse järgmisega:

1. ELi toimimise lepingu artikli 319 ja Euratomi asutamislepingu artikli 106a kohaselt võtavad komisjon ja teised institutsioonid kõik asjakohased meetmed, et järgida eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale Euroopa Parlamendi otsusele lisatud tähelepanekuid ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale nõukogu vastuvõetud soovitusele lisatud märkusi.

„1. ELi toimimise lepingu artikli 319 ja Euratomi asutamislepingu artikli 106a kohaselt võtavad komisjon ning teised institutsioonid ja asutused kõik asjakohased meetmed, et järgida eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale Euroopa Parlamendi otsusele lisatud tähelepanekuid ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale nõukogu vastuvõetud soovitusele lisatud märkusi.

2. Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral annavad institutsioonid aru nende tähelepanekute ja märkuste põhjal võetud meetmetest ja eelkõige juhtnööridest, mis nad on andnud oma talitustele, kes vastutavad eelarve täitmise eest. Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, teatades talle meetmetest, mis nad on võtnud kõnealuste tähelepanekute järgimiseks, et komisjon saaks neid oma aruande koostamisel arvesse võtta. Institutsioonide aruanded edastatakse ka kontrollikojale.

2. Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral annavad teised institutsioonid ja asutused aru nende tähelepanekute ja märkuste põhjal võetud meetmetest ja eelkõige juhtnööridest, mis nad on andnud oma talitustele, kes vastutavad eelarve täitmise eest. Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, teatades talle meetmetest, mis nad on võtnud kõnealuste tähelepanekute järgimiseks, et komisjon saaks neid oma aruande koostamisel arvesse võtta. Institutsioonide ja asutuste aruanded edastatakse ka kontrollikojale.”

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 208 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Artiklile 208 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Liidu asutused, kes rahastavad end täielikult ise ja kelle suhtes lõikes 1 osutatud raamfinantsmääruses sätestatud finantseeskirju ei kohaldata, peaksid ühtsuse huvides kehtestama vajaduse korral samasugused eeskirjad. Peale selle tuleb tagada, et nende asutuste tasud oleksid nii suured, et need kataks asutuste teenuste osutamise kulud, kuid ei tekitaks suurt ülejääki. Ülejäägi tekkimisel tuleks raha suunata liidu eelarvesse.”

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 209

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(14 a) Artikkel 209 asendatakse järgmisega:

Artikkel 209

„Artikkel 209

Näidisfinantsmäärus asutustele, mis põhinevad avaliku ja erasektori partnerlusel

Näidisfinantsmäärus asutustele, mis põhinevad avaliku ja erasektori partnerlusel

Asutused, millel on juriidilise isiku staatus, mis on asutatud alusaktiga ja millele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine, võtavad vastu oma finantseeskirjad.

1. Asutused, millel on juriidilise isiku staatus, mis on asutatud alusaktiga ja millele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine, võtavad vastu oma finantseeskirjad.

Kõnealused eeskirjad sisaldavad liidu vahendite usaldusväärse finantsjuhtimise tagamise põhimõtteid.

Kõnealused eeskirjad sisaldavad liidu vahendite usaldusväärse finantsjuhtimise tagamise põhimõtteid.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakti vormis näidisfinantsmäärus, mis sätestab liidu vahendite usaldusväärseks haldamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad, mis põhinevad artiklil 60.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakti vormis näidisfinantsmäärus, mis sätestab liidu vahendite usaldusväärseks haldamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad, mis põhinevad artiklil 60.

Nende asutuste finantseeskirjad ei tohi lahkneda näidisfinantsmäärusest, välja arvatud juhul, kui nende erivajadused seda eeldavad ja kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku.

Nende asutuste finantseeskirjad ei tohi lahkneda näidisfinantsmäärusest, välja arvatud juhul, kui nende erivajadused seda eeldavad ja kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku.

 

2. Heakskiidu lõikes 1 osutatud asutuste eelarve täitmisele annab nõukogu soovituse põhjal Euroopa Parlament. Need asutused teevad eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses osalevate institutsioonidega igakülgset koostööd ning annavad vajaduse korral vajalikku lisateavet, sealhulgas osalevad asjaomaste asutuste koosolekutel.

 

3. Sõltumatu välisaudiitor kontrollib enne seda, kui asutuste raamatupidamise aastaaruanded konsolideeritakse komisjoni lõplikusse raamatupidamise aastaaruandesse, või asjaomaste asutuste finantseeskirjades sätestatud kuupäevaks, kas lõikes 1 osutatud asjaomaste asutuste tulud, kulud ja finantsseisund on asutuste raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt esitatud. Kui lõike 1 esimeses lõigus osutatud alusaktis ei ole sätestatud teisiti, koostab kontrollikoda kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikega 1 aasta eriaruande iga asutuse kohta. Nimetatud aruande koostamisel arvestab kontrollikoda sõltumatu välisaudiitori tööd ja meetmeid, mida on võetud audiitori leidudele reageerimiseks.”

Selgitus

See selgitus kehtib ka artikli 60 lõike 7 kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

Viited

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

3.7.2014

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Tamás Deutsch

30.9.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

8.1.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


MENETLUS

Pealkiri

Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

Viited

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.6.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Esitamise kuupäev

12.3.2015

Õigusalane teave