Eljárás : 2014/0180(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0049/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0049/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0341

JELENTÉS     ***I
PDF 978kWORD 614k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)

Költségvetési Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM2014)0358),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelynek megfelelően a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C8–0029/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Számvevőszék 1/2015. sz. véleményére(1),

–       tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2014. december 3-i levelére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A8-0049/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Pontosítani kell, hogy az ajánlatkérők milyen módon járulhatnak hozzá a környezetvédelemhez és a fenntartható fejlődés előmozdításához, ugyanakkor biztosítva, hogy a szerződéseik az ár-érték arány szempontjából legelőnyösebb ajánlatra épüljenek, különösen bizonyos címkék előírása és/vagy megfelelő odaítélési módszerek alkalmazása révén.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Az európai uniós közbeszerzési eljárásoknak biztosítaniuk kell az uniós források hatékony, átlátható és megfelelő felhasználását, és ennek kapcsán az elektronikus közbeszerzésnek hozzá kell járulniuk a közpénzek jobb felhasználásához és javítaniuk kell a gazdasági szereplők közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférését.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Azonosítani kell és külön kell kezelni az általában „összeférhetetlenségnek” nevezett helyzeteket. Az „összeférhetetlenség” fogalma csak arra az esetre használandó, amikor valamely európai uniós intézmény tisztviselője vagy alkalmazottja kerül ilyen helyzetbe. Ha valamely gazdasági szereplő az eljárás helytelen befolyásolására vagy bizalmas információ megszerzésére tesz kísérletet, azt „súlyos szakmai kötelességszegésnek” kell tekinteni. Végezetül a gazdasági szereplők kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy szakmai összeférhetetlenség miatt nem tudják teljesíteni a szerződést, például egy vállalkozás nem értékelhet olyan projektet, amelyben maga is részt vett, vagy egy könyvvizsgáló nem ellenőrizhet olyan elszámolásokat, amelyeket korábban már jóváhagyott.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22a) Az újabb versenyeztetéssel járó keretszerződések esetén célszerű mentességet biztosítani azon kötelezettség alól, hogy a sikertelen pályázót tájékoztatni kell a sikeres ajánlat jellemzőiről és viszonylagos előnyeiről, mivel e tájékoztatásnak az adott keretszerződés részes feleinek minden újabb versenyeztetés esetén való eljuttatása hátrányosan érintheti a köztük lévő tisztességes versenyt.

Indokolás

A preambulumbekezdés célja a 113. cikk (3) bekezdés mögötti megfontolás pontosítása.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az Európai Unió Alapjogi Chartájában szentesített elveket, különös tekintettel annak 47–50. cikkeire, melyekből következik, hogy biztosítani kell a törvényességet, valamint a bűncselekmények és a büntetések arányosságát, és hogy mindenkinek joga van a hatékony jogorvoslathoz, a tisztességes eljáráshoz, a védelemhez, valamint ahhoz, hogy ugyanazon bűncselekményért ne vonják kétszeresen eljárás alá, és ne büntessék meg kétszeresen.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – -1 pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

58 cikk – 8 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1. A 58. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a költségvetés végrehajtásának módjaival kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan, beleértve a közvetlen irányítást, a végrehajtó ügynökségekre ruházott hatáskörök gyakorlását, és a nemzetközi szervezetekkel, a 208. és a 209. cikkben említett szervezetekkel, a közjogi szervekkel vagy magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervekkel, valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervezetekkel, valamint a KKBP keretében konkrét fellépések végrehajtásával megbízott személyekkel folytatott, közvetett irányításra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a költségvetés végrehajtásának módjaival kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan, beleértve a közvetlen irányítást, a végrehajtó ügynökségekre ruházott hatáskörök gyakorlását, és a nemzetközi szervezetekkel, a 208. és a 209. cikkben említett szervezetekkel, a közjogi szervekkel vagy magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervekkel, valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervezetekkel, valamint a KKBP keretében konkrét fellépések végrehajtásával megbízott személyekkel folytatott, közvetett irányításra vonatkozó különleges rendelkezéseket. Az olyan nonprofit szervezetek, amelyek nem rendelkeznek a kormányközi megállapodások által létrehozott nemzetközi szervezet státuszával, nem olvaszthatók bele ilyen nemzetközi szervezetbe.”

Indokolás

A 2. módosítás felfrissítése.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

60 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. A 60. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3) Az 58. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti megbízott szervezetek és személyek a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során megelőzik, felderítik és kijavítják a szabálytalanságokat és csalásokat. Ennek érdekében az arányosság elvével összhangban szükség szerint többek között helyszíni vizsgálatokat is magukban foglaló előzetes és utólagos kontrollokat végeznek a tranzakciók reprezentatív és/vagy kockázatalapú mintáin, biztosítandó a költségvetésből finanszírozott fellépések eredményes elvégzését és helyes végrehajtását. Emellett visszafizettetik a jogosulatlanul kifizetett összegeket, és szükség esetén megindítják az ezzel kapcsolatos jogi eljárásokat.

(3) Az 58. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti megbízott szervezetek és személyek a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során megelőzik, felderítik és kijavítják a szabálytalanságokat és csalásokat. Ennek érdekében az arányosság elvével összhangban szükség szerint többek között helyszíni vizsgálatokat is magukban foglaló előzetes és utólagos kontrollokat végeznek a tranzakciók reprezentatív és/vagy kockázatalapú mintáin, biztosítandó a költségvetésből finanszírozott fellépések eredményes elvégzését és helyes végrehajtását. Emellett visszafizettetik a jogosulatlanul kifizetett összegeket, és szükség esetén megindítják az ezzel kapcsolatos jogi eljárásokat, továbbá értesítik a Bizottságot minden feltárt csalásról.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 b pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

60 cikk – 7 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

1b. A 60. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(7) Az (5) és (6) bekezdés nem alkalmazandó azon szervezeteknek nyújtott uniós hozzájárulás esetében, amelyekre a 208. cikk alapján külön mentesítési eljárás vonatkozik.

(7) Az (5) és (6) bekezdés nem alkalmazandó azon szervezeteknek nyújtott uniós hozzájárulás esetében, amelyekre a 208. és a 209. cikk alapján külön mentesítési eljárás vonatkozik.

Indokolás

A módosítás a közös vállalkozások tekintetében a költségvetési rendelet 209. cikkével összhangban, külön-külön adandó felmentésről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által tett közös nyilatkozatot (2014.5.29.) hajtja végre a közös vállalkozások ellenőrzéséről és mentesítéséről szóló 2014. november 13-i kerekasztal során valamennyi fél által megerősítetteknek megfelelően.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 c pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

66 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

1c. Az 66. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az Unió valamely intézménye és egy vagy több tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja közötti jogvitákban a jogvita részes felei köthetnek olyan megállapodást (a továbbiakban: „egyezségi megállapodás”) annak érdekében, hogy megszüntessék a tartósan fennálló ténybeli vagy jogi bizonytalanságot azáltal, hogy kölcsönös engedményeket tesznek, amennyiben az érintett intézmény, lehető legjobb megítélését követve, megfelelőnek találja ilyen megállapodás megkötését. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő végrehajtja az ilyen megállapodásból származó bevételi, illetve kiadási intézkedéseket.”

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 d pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

66 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1d. A 66. cikk (9) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A tevékenységi jelentésben be kell számolni a műveleteknek a kitűzött célokhoz viszonyított eredményéről, az e műveletekhez kapcsolódó kockázatokról, a rendelkezésre álló források felhasználásáról, valamint a belső kontrollrendszerek hatékonyságáról és eredményességéről, beleértve a kontrollok költséghatékonyságának átfogó értékelését is.

A tevékenységi jelentésben be kell számolni a műveleteknek a kitűzött célokhoz viszonyított eredményéről, az e műveletekhez kapcsolódó kockázatokról, a rendelkezésre álló források felhasználásáról, valamint a belső kontrollrendszerek hatékonyságáról és eredményességéről, beleértve a kontrollok költséghatékonyságának átfogó értékelését is. Magában kell foglalnia annak értékelését, hogy a műveletek milyen mértékben járultak hozzá a politikai eredményekhez és azok milyen uniós hozzáadott értékét állítottak elő, valamint hogy e műveletek milyen általános teljesítményt értek el.”

Indokolás

A módosítás a Számvevőszék 2013-as költségvetési évre szóló éves jelentésének 10.63 és 10.65. pontjában foglalt ajánlásokat hajtja végre.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 e pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

66 cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1e. A 66. cikk (9) bekezdésében a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság minden évben legkésőbb június 15-ig megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az előző év éves tevékenységi jelentéseinek összefoglalóját. A megbízott engedélyezésre jogosult tisztviselők éves tevékenységi jelentéseit szintén az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

A Bizottság minden évben legkésőbb június 15-ig megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az előző év éves tevékenységi jelentéseinek összefoglalóját. A megbízott engedélyezésre jogosult tisztviselők éves tevékenységi jelentéseit, valamint az egyéb intézmények, hivatalok, szervek és ügynökségek megbízott engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseit szintén az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani, és azokat az adott intézmény, hivatal, szerv vagy ügynökség honlapján közzé kell tenni, legkésőbb minden év június 30-ig, a megelőző évre vonatkozóan.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 f pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

99 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

1f. A 99. cikk az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Az intézmény – a mentesítési eljárás keretében, valamint kellő tekintettel a bizalmas adatkezelés követelményeire – kérésre minden évben továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a (3) bekezdésben említett éves belső ellenőrzési jelentést.”

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

101 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) „Közbeszerzés”: ingatlan, építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások egy vagy több ajánlatkérő által kiválasztott gazdasági szereplőkkel az említett ajánlatkérők által kötött szerződés útján történő megvalósítása, illetve megszerzése.

(1) „Közbeszerzés”: ingatlan, építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások megvalósítása, illetve megszerzése, valamint földterület, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan megszerzése vagy bérlése egy vagy több ajánlatkérő által kiválasztott gazdasági szereplőkkel az említett ajánlatkérők által kötött szerződés útján.

Indokolás

A közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv 10. cikkének a) pontjához való hozzáigazítás.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

101 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) „közigazgatási határozat”: valamely közigazgatási hatóság olyan határozata, amely végleges és kötelező érvényű a gazdasági szereplő székhelye szerinti ország jogszabályai, az ajánlatkérő tagállamának jogszabályai, illetve az érvényes uniós jogszabályok szerint.

Indokolás

A közbeszerzésről szóló 57. cikk (2) bekezdéséhez való hozzáigazítás a Számvevőszék ajánlásának megfelelően.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

102 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)Minden szerződést a lehető legszélesebb körben kell pályáztatni, kivéve a 104. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett tárgyalásos eljárás alkalmazásakor.

(2) Minden szerződést a lehető legszélesebb körben kell pályáztatni, kivéve a 104. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett tárgyalásos eljárás alkalmazásakor.

 

A szerződés becsült értékének meghatározása nem történhet az érvényes szabályok megkerülése érdekében, továbbá a szerződés nem bontható részekre e célból.

 

Az ajánlatkérőnek meg kell indokolnia, amennyiben úgy dönt, hogy nem osztja részekre a szerződést.

Az ajánlatkérők nem alkalmazhatják a keretszerződéseket nem megfelelően vagy oly módon, amelynek célja vagy tényleges hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.

(2a) Az ajánlatkérők nem alkalmazhatják a keretszerződéseket nem megfelelően vagy oly módon, amelynek célja vagy tényleges hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.

Indokolás

A Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetének 169. cikke tartalmaz néhány olyan lényeges rendelkezést, amelyet következésképpen be kell építeni magába a költségvetési rendeletbe is.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

102 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A fenntarthatóság elvével összhangban az ajánlatkérő megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a szerződések teljesítése során a gazdasági szereplők megfeleljenek az uniós vagy nemzeti jogszabályokban, kollektív szerződésekben vagy a nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajogi egyezmények és a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a X. mellékletében foglalt környezetvédelmi, szociális és munkaügyi előírásoknak.

 

_____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

103 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 118. vagy a 190. cikkben meghatározott értékhatár alatti eljárások meghirdetése megfelelő eszközök révén történik.

(2) A 118. cikk (1) bekezdésében vagy a 190. cikkben meghatározott értékhatár alatti eljárások meghirdetése megfelelő eszközök révén történik.

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

104 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a közbeszerzési eljárások típusaival, a dinamikus beszerzési rendszerrel, a közös közbeszerzési eljárásokkal, a kis értékű szerződésekkel, valamint a számla ellenében történő kifizetésekkel kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közbeszerzési eljárások típusaival kapcsolatban a közbeszerzési szerződések odaítélésének eljárásaira vonatkozóan azoknak a dinamikus beszerzési rendszerről és a közös beszerzésről szóló 118. cikk (1) bekezdésében említett küszöbértékekkel összehasonlított értékére való hivatkozással.

Indokolás

Pontosítás. A módosítás fenntartja a dinamikus beszerzési rendszerre való hivatkozást, mivel az nem közbeszerzési eljárás.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

105 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban oly módon határozza meg a közbeszerzés tárgyát, hogy ismerteti igényeit és a kivitelezendő építési beruházások, illetve a beszerzendő áruk vagy szolgáltatások kívánt jellemzőit, és meghatározza az alkalmazandó szempontokat. Megjelöli továbbá, hogy mely elemek jelentik azokat a minimumkövetelményeket, amelyeket valamennyi ajánlattevőnek teljesítenie kell.

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban oly módon határozza meg a közbeszerzés tárgyát, hogy ismerteti igényeit és a kivitelezendő építési beruházások, illetve a beszerzendő áruk vagy szolgáltatások kívánt jellemzőit, és meghatározza az alkalmazandó kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumokat. Megjelöli továbbá, hogy mely elemek jelentik azokat a minimumkövetelményeket, amelyeket valamennyi ajánlattevőnek teljesítenie kell.

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 108. cikkben említett testület döntése, illetve jogerős ítélet megállapítása szerint bizonyítottan elkövette a következők valamelyikét: csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, gyermekmunka, illetve az emberkereskedelem egyéb formái;

d) a 108. cikkben említett testület döntése, illetve jogerős ítélet megállapítása szerint bizonyítottan elkövette a következők valamelyikét: csalás, adócsalás, adókijátszás – többek között adózatlan offshore konstrukciókon keresztül történő adókijátszás –, a vállalati vagyon hűtlen kezelése, közpénzek hűtlen kezelése, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, gyermekmunka, illetve az emberkereskedelem egyéb formái;

Indokolás

A költségvetési rendelet egyik fő elve és célja az Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Az EU számos alkalommal kifejezte azon szándékát, hogy az adócsalás és az adókijátszás ellen küzdjön. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az árnyékgazdaság mérete megközelíti az EU GDP-jének egyötödét. Emellett több tízmilliárd euró marad offshore területeken – gyakran bejelentés és adózás nélkül. Az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem fokozása nem csupán a bevételek, hanem a méltányosság szempontjából is fontos. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme megerősíthető azáltal, ha az uniós intézmények közbeszerzési eljárásai során az adókijátszást bevesszük a kizáró okok közé.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) E cím alkalmazásában „szakmai kötelességszegés” a gazdasági szereplő szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok, előírások, illetve etikai standardok megszegése, valamint bármely olyan jogellenes magatartás, amely hatással van a szakmai hitelességére, ha az szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt következett be.

 

A következő cselekmények mindegyike súlyos szakmai kötelességszegésnek minősül:

 

a) csalási szándékkal vagy mulasztásból történő félrevezető tájékoztatás;

 

b) megállapodás kötése egyéb gazdasági szereplőkkel a verseny torzítása céljából;

 

c) a szellemi tulajdonjog megsértése;

 

d) az eljárás során az ajánlatkérő szerv döntéshozatali eljárásának befolyásolására irányuló kísérlet;

 

e) az eljárásra vonatkozó bizalmas információk megszerzésére irányuló kísérlet.

Indokolás

A Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete 140. cikkének (1) bekezdése tartalmaz néhány olyan lényeges rendelkezést, amelyet következésképpen be kell építeni magába a költségvetési rendeletbe is. A kiegészítő bekezdést a jelentéstervezetben szereplő 8. módosítás elé kell beilleszteni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Arra, hogy egy gazdasági szereplő az (1) bekezdésben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatos helyzetek egyikében található, bizonyítékul szolgálhatnak az alábbiak:

 

a) a Számvevőszék, az OLAF vagy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok, illetve az ajánlatkérő felelősségére végrehajtott bármely egyéb vizsgálat, ellenőrzés vagy kontroll keretében megállapított tények;

 

b) igazgatási határozatok, többek között a szakmai etikai standardok végrehajtásának ellenőrzéséért felelős illetékes felügyeleti szerv által hozott fegyelmi intézkedések, az EKB, az EBB, más nemzetközi szervezetek vagy a Bizottság uniós versenyjog megsértésével kapcsolatos határozata, vagy az illetékes nemzeti hatóság határozatai.

Indokolás

A Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete 140. cikkének (1) bekezdése tartalmaz néhány olyan lényeges rendelkezést, amelyet következésképpen be kell építeni magába a költségvetési rendeletbe is annak pontosítása céljából, hogy a rendelkezés valamennyi kizárási okot alátámasztó bizonyítékra vonatkozik.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt eseteket kivéve az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem zárja ki az érintett gazdasági szereplőt, amennyiben az megbízhatóságának bizonyítására javító intézkedéseket hozott.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt eseteket kivéve a 108. cikkben említett testület dönthet úgy, hogy nem zárja ki az érintett gazdasági szereplőt, amennyiben az megbízhatóságának bizonyítására javító intézkedéseket hozott.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ajánlatkérő hatóság a IX. cím rendelkezéseivel összhangban évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általa a második albekezdés alapján hozott minden határozatról.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ajánlatkérő azt is ellenőrizheti, hogy az alvállalkozó nincs-e az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kizáró okokkal kapcsolatos helyzetek egyikében, illetve hogy az e cikk (3) bekezdésében említett esetek egyikében van-e.

(7) Az ajánlatkérő a gazdasági szereplő alvállalkozójára is alkalmazhatja az (1)(3) bekezdést és is előírja, hogy a pályázó vagy ajánlattevő másik alvállalkozót vagy szervezetet léptessen annak a helyébe, amelynek kapacitásaira támaszkodni kíván, amennyiben arra kizáró okok vonatkoznak.

Indokolás

A 9. módosítás frissítése – kiegészítő rendelkezés beépítése a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetének (RAP) 141.cikk (5) bekezdéséből.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

107 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szerződések nem ítélhetők oda egy adott eljárásra vonatkozóan olyan gazdasági szereplőnek, amely:

(1) Az ajánlatkérő egy adott eljárásra vonatkozóan nem ítélheti oda a szerződést olyan gazdasági szereplőnek, amely:

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

107 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Valamely gazdasági szereplőnek egy adott eljárásból való kizárásáról szóló határozat meghozatala előtt az ajánlatkérő szerv lehetőséget biztosít a gazdasági szereplőnek észrevételei benyújtására, kivéve ha a gazdasági szereplő kizárására vonatkozó határozatot az 1. bekezdés a) pontjával összhangban indokolták az észrevételeinek vizsgálatát követően.

Indokolás

A Számvevőszék ajánlása alapján.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az OLAF által a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek* megfelelően, amennyiben egy folyamatban lévő OLAF-vizsgálat azt mutatja, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében helyénvaló lehet elővigyázatossági intézkedések meghozatala;

a) az OLAF által a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek* megfelelően, amennyiben egy folyamatban lévő OLAF-vizsgálat azt mutatja, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében helyénvaló lehet elővigyázatossági intézkedések meghozatala, megfelelő figyelmet fordítva az eljárási és az alapvető jogokra és a visszaélést bejelentő személy védelmére;

Indokolás

A módosítás a Transparency International ajánlását építi be.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) feltételezett súlyos szakmai kötelezettségszegés, szabálytalanság, csalás vagy súlyos szerződésszegés esetén a Bizottság vagy valamely végrehajtó ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője által;

b) feltételezett súlyos szakmai kötelezettségszegés, szabálytalanság, csalás, korrupció vagy súlyos szerződésszegés esetén a Bizottság vagy valamely végrehajtó ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője által;

Indokolás

A Transparency International ajánlása alapján.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) feltételezett súlyos szakmai kötelezettségszegés, szabálytalanság, csalás vagy súlyos szerződésszegés esetén egy másik intézmény, szerv vagy európai hivatal által.

c) feltételezett súlyos szakmai kötelezettségszegés, szabálytalanság, csalás, korrupció vagy súlyos szerződésszegés esetén egy másik intézmény, szerv vagy európai hivatal által.

Indokolás

A Transparency International ajánlása alapján.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés a), b) és c) pontjában említett információt a Bizottság számviteli rendszerén keresztül haladéktalanul továbbítani kell a Bizottság és annak végrehajtó ügynökségei, az összes többi intézmény, szerv és európai hivatal engedélyezésre jogosult tisztviselői számára, hogy a költségvetés végrehajtása során megelőző átmeneti és fenntartó intézkedéseket hozhassanak. Az említett intézkedések nem léphetik túl a közbeszerzési dokumentumok feltételeiben előirányzottakat.

Az első albekezdés a), b) és c) pontjában említett információt a Bizottság számviteli rendszerén keresztül haladéktalanul továbbítani kell a Bizottság és annak végrehajtó ügynökségei, az összes többi intézmény, szerv és európai hivatal engedélyezésre jogosult tisztviselői számára, hogy a költségvetés végrehajtása során megelőző intézkedéseket hozhassanak. Az említett intézkedések nem léphetik túl a közbeszerzési dokumentumok feltételeiben előirányzottakat.

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 106. cikk (1) bekezdésének b), d), e) és f) pontjában említett helyzetek vonatkozásában a Bizottság testületet hoz létre a Bizottság vagy valamely végrehajtó ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kérésére, illetve közös testületet hoz létre más intézmény, szerv vagy európai hivatal kérésére. A Bizottság és annak végrehajtó ügynökségei, más intézmények, szervek vagy európai hivatalok nevében a testület a következő eljárást alkalmazza:

(3) A 106. cikk (1) bekezdésének b), d), e) és f) pontjában említett helyzetek vonatkozásában a Bizottság testületet hoz létre a Bizottság vagy valamely végrehajtó ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kérésére, illetve közös testületet hoz létre más intézmény, szerv vagy európai hivatal kérésére. A testület magas szintű, állandó testületet nevez ki, amely műszaki és jogi szakértelemmel rendelkező tagokból áll. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a testület függetlenül működjék. A Bizottság és annak végrehajtó ügynökségei, más intézmények, szervek vagy európai hivatalok nevében a testület a következő eljárást alkalmazza:

Indokolás

A módosítás a Transparency International néhány ajánlását építi be.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő kérelme többek között az OLAF által szolgáltatott információkon alapul, az OLAF a 833/2013/EU, Euratom rendeletnek megfelelően együttműködik a testülettel;

c) amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő kérelme többek között az OLAF által szolgáltatott információkon alapul, az OLAF a 833/2013/EU, Euratom rendeletnek megfelelően együttműködik a testülettel, kellően figyelve az eljárási és az alapvető jogok tiszteletben tartására, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmére;

Indokolás

A módosítás a Transparency International ajánlását építi be.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a testület kizáró határozatot hozhat, többek között a kizárás időtartamát illetően, és/vagy a bizonyíték és a kapott információk alapján az arányosság elvének figyelembevételével pénzügyi szankciót szabhat ki;

f) a testület kizáró határozatot hozhat, többek között a kizárás időtartamát illetően, és/vagy a bizonyíték és a kapott információk alapján az arányosság elvének figyelembevételével pénzügyi szankciót szabhat ki; a pénzbírság a szerződés összértékének 2–10%-át éri el a kötbér alkalmazásának vagy más szerződéses szankcióknak a sérelme nélkül;

Indokolás

A Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetének 145. cikke tartalmaz néhány olyan lényeges rendelkezést, amelyet következésképpen be kell építeni magába a költségvetési rendeletbe is.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kivételes esetekben, többek között amennyiben az érintettek természetes személyek vagy amennyiben meg kell őrizni a vizsgálat vagy a nemzeti igazságszolgáltatási eljárás titkosságát, a testület a magánélethez való jog és a 45/2001/EK rendeletben előírt jogok kellő figyelembevételével dönthet úgy, hogy eltekint a kizárás vagy pénzügyi szankció e bekezdés első albekezdésének h) pontjában foglaltak szerinti közzétételétől.

Kivételes esetekben, többek között amennyiben az érintettek természetes személyek vagy amennyiben meg kell őrizni a vizsgálat vagy a nemzeti igazságszolgáltatási eljárás titkosságát, a testület a magánélethez való jog és a 45/2001/EK rendeletben előírt jogok kellő figyelembevételével dönthet úgy, hogy eltekint a kizárás vagy pénzügyi szankció e bekezdés első albekezdésének h) pontjában foglaltak szerinti közzétételétől. A fentiek sérelme nélkül a Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot e határozatokról, a bizalmasság biztosítását célzó megfelelő intézkedések alkalmazásával.

 

Az ajánlatkérő meghozza a panel határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

Indokolás

Azokban az esetekben, amikor a testület döntésének közzététele nem lehetséges, a Bizottságnak legalább is tájékoztatnia kell a Parlamentet és a Tanácsot. Ezen túlmenően a szöveg egy új albekezdéssel egészül ki, amely pontosítja a testület által hozott határozat és annak az engedélyezésre jogosult tisztviselők általi végrehajtása közötti összefüggést.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 106. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett esetben öt év;

törölve

Indokolás

A 106. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett esetekben – korrupció, terrorizmus finanszírozása, emberkereskedelem stb. – a panelnek véglegesen ki kell tudni zárnia az adott gazdasági szereplőt.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Valamely gazdasági szereplő kizárása vagy pénzügyi szankcióval való sújtása esetén az elévülési idő az alábbi időpontok valamelyikétől számított öt év:

a) a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában említett esetekben a jogsértés napja, illetve folyamatos vagy ismétlődő jogsértések esetében a jogsértés megszűnésének napja; or

b) a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett esetekben egy nemzeti bíróság jogerős ítéletének, egy hatóság jogerős közigazgatási határozatának vagy egy nemzetközi szerv jogerős határozatának napja.

Az elévülési időt a Bizottság vagy az uniós költségvetés végrehajtásában részt vevő bármely más szerv minden olyan cselekménye megszakítja, amelyről a gazdasági szereplőt értesítik, és amely vizsgálatokhoz vagy bírósági eljárásokhoz kapcsolódik. Az új elévülési időszak a megszakítást követő napon veszi kezdetét.

E rendelet 106. cikkének (1) bekezdése f) pontjának alkalmazásában a 2988/95/EK, Euratom rendelet 3. cikkének megfelelően a gazdasági szereplők kizárása vagy pénzügyi szankcióval való sújtására vonatkozó elévülési idő alkalmazandó.

Indokolás

A Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete 144. cikkének (2) bekezdése tartalmaz olyan lényeges rendelkezéseket, amelyeket következésképpen be kell építeni magába a költségvetési rendeletbe is.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4b) A kizárás és annak időtartama és a pénzügyi szankciók arányosság elvével összhangban történő meghatározása érdekében a testület különösen figyelembe veszi a helyzet súlyosságát, beleértve annak hatását az Unió pénzügyi érdekeire és a róla kialakult képre, a kötelezettségszegés óta eltelt időt, a jogsértés időtartamát és ismétlődő voltát, a szándékosságot vagy a gondatlanság mértékét, valamint a helyzet orvoslására tett intézkedéseket vagy bármely más enyhítő tényezőt.

Indokolás

A Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete 144. cikkének (1) bekezdése tartalmaz olyan lényeges rendelkezéseket, amelyeket következésképpen be kell építeni magába a költségvetési rendeletbe is.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok és harmadik országok hatóságai, valamint az EKB, az EBB és az Európai Beruházási Alap, továbbá az 58. és a 61. cikknek megfelelően a költségvetési végrehajtásában részt vevő szervezetek:

(5) Amennyiben a gazdasági szereplők magatartása az Unió pénzügyi érdekeit megsértette, a tagállamok és harmadik országok hatóságai, valamint az EKB, az EBB és az Európai Beruházási Alap, továbbá az 58. és a 61. cikknek megfelelően a költségvetés végrehajtásában részt vevő szervezetek:

Indokolás

A hatály tisztázása.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a tagállamok hatóságai nem felelnek meg ezen előírásoknak, felelősséggel tartoznak az Unió pénzügyi érdekeit érő, e mulasztásból eredő mindenfajta kárért.

Indokolás

Újabb szankcionálási mechanizmus bevezetése azon tagállamok számára, amelyek elmulasztják a Bizottsággal való együttműködést az időben történő felismerést és kizárást szolgáló rendszer tekintetében.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a költségvetést harmadik országokkal közvetett irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság a (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kizáró határozatot hozhat vagy pénzügyi szankciót vethet ki, miután az 58. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében erre felhatalmazott harmadik ország ezt elmulasztotta megtenni. Ez nem befolyásolja a harmadik ország abbéli felelősségét, hogy megelőzze, felderítse és kijavítsa a szabálytalanságokat és a csalásokat.

Indokolás

Az EFA gyakorlatával összhangban, annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság kizárási határozatokat hozhasson, amennyiben a meghatalmazott ezt nem teszi meg.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló uniós rendszerrel kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan, ideértve a rendszer szabványosított eljárásait és a közzéteendő részleteket, a kizárásra vonatkozó határidőket, a testület összetételét, a kizárás időtartamát és a pénzügyi szankciókat.

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló uniós rendszerrel kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan, ideértve a rendszer szabványosított eljárásait és a közzéteendő részleteket, a kizárásra vonatkozó határidőket, a testület összetételét, a testületi tagság követelményeit, a tagok felvételi eljárását, a testületi tagok összeférhetetlenségeinek megelőzését és kezelését, a kizárás időtartamát és a pénzügyi szankciókat.

Indokolás

A Transparency International ajánlása alapján.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

110 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiválasztási feltételeknek.

c) a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiválasztási feltételeknek és nem vonatkozik rá olyan összeférhetetlenség, amely negatívan befolyásolhatja a szerződés teljesítését.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

110 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ajánlatkérő a szerződések odaítélésekor a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot veszi alapul.

(2) Az ajánlatkérő a szerződések odaítélésekor a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot veszi alapul a 2014/24/EU irányelv 67. cikkével összhangban.

Indokolás

A Számvevőszék ajánlása alapján.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

110 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az ajánlatkérő határozhat úgy, hogy nem a gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázónak ítéli oda a szerződést, amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat nem felel meg az Unió vagy a nemzeti jogszabályok, illetve a 2014/24/EU irányelv X. mellékletében felsorolt közös megállapodások vagy a nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkaügyi egyezmények által előírt, alkalmazandó környezetvédelmi, szociális és munkaügyi előírásoknak.

Indokolás

A Számvevőszék ajánlása alapján.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

111 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ajánlatkérő – amennyiben az célszerű és arányos – biztosíték előzetes nyújtását írhatja elő az ajánlattevőknek, ezzel biztosítva, hogy az ajánlatokat nem vonják vissza.

(3) Az ajánlatkérő – amennyiben az célszerű és arányos – biztosíték előzetes nyújtását írhatja elő az ajánlattevőknek, ezzel biztosítva, hogy az ajánlatokat nem vonják vissza. A kért garanciának arányosnak kell lennie a szerződés becsült értékével, és azt egészen alacsony szinten kell meghatározni a különböző gazdasági szereplők közötti hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében.

Indokolás

A Számvevőszék ajánlása alapján.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

112 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közbeszerzési eljárás időtartama alatt minden, az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők közötti kapcsolattartásnak teljesítenie kell az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot biztosító feltételeket. Az ajánlatok beérkezési határidejének letelte után a kapcsolattartás nem vezethet a közbeszerzési dokumentumok módosításához vagy a benyújtott ajánlat feltételeinek lényeges módosításához, kivéve ha e lehetőségeket a 104. cikk (1) bekezdésében foglalt eljárás kifejezetten lehetővé teszi.

(1) A közbeszerzési eljárás időtartama alatt minden, az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők közötti kapcsolattartásnak teljesítenie kell az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot és jó közigazgatást biztosító feltételeket, a 96. cikkben foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatok beérkezési határidejének letelte után a kapcsolattartás nem vezethet a közbeszerzési dokumentumok módosításához vagy a benyújtott ajánlat feltételeinek lényeges módosításához, kivéve ha e lehetőségeket a 104. cikk (1) bekezdésében foglalt eljárás kifejezetten lehetővé teszi.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

114 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás nélkül kizárólag abban az esetben módosíthatja lényegesen a szerződést vagy keretszerződést, amennyiben az e rendelet szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus úgy rendelkezik, és a lényeges módosítás nem változtatja meg a szerződés vagy keretszerződés tárgyát.

(2) Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás nélkül kizárólag abban az esetben módosíthatja a szerződést vagy keretszerződést, amennyiben a (2a) bekezdés vagy az e rendelet szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus úgy rendelkezik, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés vagy keretszerződés tárgyát vagy átfogó jellegét.

Indokolás

A 20. módosítás frissítése, a (2a) bekezdésre való hivatkozás betoldásával, miután a javaslat ez utóbbival kiegészült. A mondat végének a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontjához igazítása.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

114 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Egy szerződés vagy konkrét szerződés az alábbi esetekben módosítható új közbeszerzési eljárás nélkül:

 

a) az eredeti szerződő fél által elvégzendő, olyan szükségessé vált további építési beruházások, nyújtandó további szolgáltatások vagy szállítandó további áruk esetében, amelyek nem szerepeltek az eredeti közbeszerzésben, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 

i. a szerződő fél nem változhat a meglévő berendezések, szolgáltatások és felszerelések tekintetében fennálló helyettesíthetőségi vagy átjárhatósági követelményekkel összefüggő műszaki okok miatt;

 

ii. a szerződő fél változása az ajánlatkérő számára a költségek jelentős megsokszorozódását eredményezné;

 

iii. semmilyen áremelkedés, ideértve az egymást követő módosítások nettó együttes értékét nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

 

b) amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 

i. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket egy kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő szerv nem láthatott előre;

 

ii. semmilyen áremelkedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

 

c) a módosítás értéke nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

 

i. a 118. cikk (1) pontjában és a 190. cikk (2) pontja alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban a módosítás idején alkalmazandó külső fellépések tekintetében meghatározott küszöbértékek; valamint

 

ii. az eredeti szerződés értékének 10%-a szolgáltatási és árubeszerzésre irányuló szerződések, valamint koncessziós szerződések (munkálatok vagy szolgáltatások) esetén, illetve az eredeti szerződés értékének 15%-a építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések esetén.

 

Az első albekezdés a) és c) pontja a keretszerződésekre is vonatkozhat.

 

Az eredeti szerződés értéke nem veszi figyelembe az árkiigazításokat.

 

Az egymást követő módosítások nettó együttes, az első albekezdés c) pontja szerinti értéke nem haladhat meg semmilyen abban meghatározott küszöbértéket.

 

Az ajánlatkérő a 103. cikk (1) pontjában meghatározott utólagos hirdetési intézkedéseket hozza meg.

Indokolás

A Számvevőszék ajánlására a Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetének 162. cikke belekerül a költségvetési rendeletbe is, mert lényeges előírásokat tartalmaz.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

115 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) biztosítsa a szerződés egyenlegkifizetést követő teljes körű teljesítését.

c) biztosítsa a szerződés teljes körű teljesítését a szerződési kötelezettség ideje alatt.

Indokolás

A nemzetközileg szokásos gyakorlathoz igazítás / technikai hiba javítása: egyes esetekben az egyenlegkifizetésre a szerződés végén kerül sor.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

118 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban rögzített kivételekre és feltételekre is figyelemmel az ajánlatkérő az (1) bekezdésben megállapított értékhatárokat meghaladó szerződések esetében a sikeres ajánlattevővel csak a várakozási időszak lejárta után írhatja alá a szerződést vagy keretszerződést.

(2) Az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban rögzített kivételekre és feltételekre is figyelemmel az ajánlatkérő az (1) bekezdésben megállapított értékhatárokat meghaladó szerződések esetében a sikeres ajánlattevővel csak a várakozási időszak lejárta után írhatja alá a szerződést vagy keretszerződést. A várakozási időszak vége előtt aláírt szerződéseket semmisnek kell nyilvánítani.

Indokolás

A Számvevőszék ajánlása alapján.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 10 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

139 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

10a. A 139. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(5) Amennyiben a pénzügyi eszközöket a tagállamokkal megosztott irányításban hajtják végre, az ilyen eszközökre vonatkozó rendelkezéseket – ideértve az e címmel összhangban közvetlen vagy közvetett irányítás alá tartozó pénzügyi eszközökhöz való hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat – a 175. cikkben említett rendeletekben kell megállapítani.

(5) Amennyiben a pénzügyi eszközöket a tagállamokkal megosztott irányításban hajtják végre, az ilyen eszközökre vonatkozó rendelkezéseket – ideértve az e címmel összhangban közvetlen vagy közvetett irányítás alá tartozó pénzügyi eszközökhöz való hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat – a 175. cikkben említett rendeletekben kell megállapítani. A fentiek sérelme nélkül a 140. cikk (8) pontja a megosztott irányítás tárgyát képező pénzügyi eszközökre is alkalmazandó.

Indokolás

Ahhoz, hogy a költségvetési hatóság megfelelően elláthassa ellenőrző szerepét, akár közvetlen, akár megosztott vagy közvetett irányításról van szó, lényeges, hogy egységes és teljes körű jelentés készüljön minden pénzügyi eszközről.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

139 cikk – 5 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Nem nyújtható pénzügyi támogatás olyan különleges célú befektetési eszközök, pénzügyi közvetítők és végső kedvezményezettek számára, amelyek a 106. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában és a 107. cikk b) és c) pontjában említett helyzetek egyikében vannak.

(5a) Nem nyújtható pénzügyi támogatás olyan különleges célú befektetési eszközök, pénzügyi közvetítők és végső kedvezményezettek számára, amelyek a 106. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és d) pontjában és a 107. cikk b) és c) pontjában említett helyzetek egyikében vannak.

Indokolás

A társadalombiztosítási csalás, az adócsalás és az összeférhetetlenségek szintén kizáró okok a pénzügyi eszközök tekintetében.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

162 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

(11a) A 162. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Számvevőszék június 30-ig megküldi a Bizottság és az érintett intézmények számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik. Október 15-ig valamennyi intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Az intézmények válaszait – a Bizottságét kivéve – egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.

(1) A Számvevőszék június 30-ig megküldi a Bizottság és az érintett intézmények számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik. Ugyanakkor – adott esetben, bizalmas jelleggel – kérésre elérhetővé kell őket tenni az Európai Parlament számára. Október 15-ig valamennyi intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Az intézmények válaszait – a Bizottságét kivéve – egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 b pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

163 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

11b. A 163. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Számvevőszék minden olyan észrevételt továbbít az érintett intézmények vagy szervek felé, amelyet – véleménye szerint – különjelentésben kell feltüntetni. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik.

(1) A Számvevőszék minden olyan észrevételt továbbít az érintett intézmények vagy szervek felé, amelyet – véleménye szerint – különjelentésben kell feltüntetni. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik.

Az érintett intézmény vagy szerv az észrevételek továbbítását követő két és fél hónapon belül tájékoztatja a Számvevőszéket bármely, a szóban forgó észrevételekre adni kívánt válaszról.

Az érintett intézmény vagy szerv az észrevételek továbbítását követően általában öt héten belül tájékoztatja a Számvevőszéket bármely, a szóban forgó észrevételekre adni kívánt válaszról.

 

Az érintett intézmény vagy szerv válaszai közvetlenül és kizárólagosan ezen észrevételekkel foglalkoznak.

A Számvevőszék az érintett intézmény vagy szerv válaszának kézhezvételét követő hónapban elfogadja a különjelentés végleges változatát.

A Számvevőszék gondoskodik arról, hogy a különjelentések a kellő időn belül – ez az időszak általában nem haladhatja meg a 12 hónapot – készüljenek el és kerüljenek elfogadásra.

A különjelentéseket az érintett in tézmények vagy szervek válaszaival együtt haladéktalanul meg kell küldeni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyek mindegyike – szükség esetén a Bizottsággal egyetértésben – határoz a válaszlépésről.

A különjelentéseket az érintett in tézmények vagy szervek válaszaival együtt haladéktalanul meg kell küldeni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyek mindegyike – szükség esetén a Bizottsággal egyetértésben – határoz a válaszlépésről.

A Számvevőszék megtesz minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy minden érintett intézménynek vagy szervnek az észrevételeire adott válaszát a különjelentéssel együtt közzétegyék.

A Számvevőszék megtesz minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy minden érintett intézménynek vagy szervnek az észrevételeire adott válaszát, akárcsak a különjelentés elkészítésének menetrendjét a különjelentéssel együtt közzétegyék.

Indokolás

A 22. módosítás felfrissítése.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 c pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

164 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

11c. A 164. cikk helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró Tanács javaslata alapján az n+2. év május 15. napjáig mentesíti a Bizottságot az n. évi költségvetés végrehajtása tekintetében.

(1) Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró Tanács javaslata alapján az n+2. év május 15. napjáig mentesíti az uniós intézményeket és a 208. és 209. cikkben meghatározott szerveket az n. évi költségvetés végrehajtása tekintetében.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt időpont nem tartható, úgy az Európai Parlament vagy a Tanács tájékoztatja a Bizottságot a halasztás okairól.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt időpont nem tartható, úgy az Európai Parlament vagy a Tanács tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet a halasztás okairól.

(3) Amennyiben az Európai Parlament elhalasztja a mentesítő határozat meghozatalát, úgy a Bizottság minden erőfeszítést megtesz a határozat útjában álló akadályok elmozdítását vagy elmozdításának elősegítését szolgáló intézkedések mielőbbi meghozatala érdekében.

(3) Amennyiben az Európai Parlament elhalasztja a mentesítő határozat meghozatalát, úgy az érintett intézmény vagy szerv minden erőfeszítést megtesz a határozat útjában álló akadályok elmozdítását vagy elmozdításának elősegítését szolgáló intézkedések mielőbbi meghozatala érdekében.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 d pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

165 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

11d. A 165. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3) A Bizottság az EUMSZ 319. cikkével összhangban az Európai Parlament kérésére benyújt a Parlamentnek minden, a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre történő szabályszerű alkalmazásához szükséges információt.

(3) A 208. és 209. cikkben említett uniós intézmények és szervek az EUMSZ 319. cikkével összhangban az Európai Parlament kérésére benyújtanak a Parlamentnek minden, a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre történő szabályszerű alkalmazásához szükséges információt.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 e pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

166 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

11e. A 166. cikk helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az EUMSZ 319. cikkével és az Euratom-szerződés 106a. cikkévelösszhangban a Bizottság és a többi intézmény megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételeknek és a Tanács által elfogadott, a mentesítésre vonatkozó javaslathoz kapcsolódó megjegyzéseknek.

(1) Az EUMSZ 319. cikkével és az Euratom-szerződés 106a. cikkével összhangban a Bizottság és a 208. és 209. cikkben említett többi intézmény és szerv megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételeknek és a Tanács által elfogadott, a mentesítésre vonatkozó javaslathoz kapcsolódó megjegyzéseknek.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére az intézmények beszámolnak az ezen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével hozott intézkedésekről, és különösen azon utasításokról, amelyeket a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egységeiknek adtak. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, tájékoztatva azt az ezen észrevételeknek való megfelelés céljából tett intézkedéseikről, annak érdekében, hogy a Bizottság figyelembe vehesse ezeket saját jelentése elkészítésekor. Az intézmények jelentését a Számvevőszéknek is el kell küldeni.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére a fent említett intézmények és szervek beszámolnak az ezen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével hozott intézkedésekről, és különösen azon utasításokról, amelyeket a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egységeiknek adtak. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, tájékoztatva azt az ezen észrevételeknek való megfelelés céljából tett intézkedéseikről, annak érdekében, hogy a Bizottság figyelembe vehesse ezeket saját jelentése elkészítésekor. Az intézmények jelentését a Számvevőszéknek is el kell küldeni.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

190 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a külső fellépésekkel kapcsolatos közbeszerzés részletes szabályaira vonatkozóan.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a külső fellépésekkel kapcsolatos közbeszerzés részletes szabályaira vonatkozóan. E szabályoknak egyedi rendelkezéseket kell tartalmazniuk a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) polgári misszióihoz kapcsolódó közbeszerzések tekintetében a műveletek gyors és rugalmas lebonyolításának biztosítása érdekében, és főként azért, hogy valamennyi polgári KBVP-misszióra alkalmazandó megfelelő, gyorsított eljárásokat alakítsanak ki.

Indokolás

A KBVP-missziók jellegükből adódóan válsághelyzetekben vagy válság utáni környezetben és korlátozott időtartammal működnek. Az Európai Unió általános közbeszerzési szabályai nem felelnek meg ezeknek a körülményeknek, továbbá azok alkalmazása jelentős késedelmet okoz és csökkenti a hatékonyságot. A jelenlegi rugalmassági rendelkezések eseti alkalmazása nem jelent megfelelő megoldást a helyzetre. Ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén különös rendelkezéseket kell elfogadni, kellően figyelembe véve a polgári válságkezelés sajátosságait.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 14 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

208 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a. A 208. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A teljes mértékben önfinanszírozó uniós szervek, amelyekre ez a rendelet nem vonatkozik, a következetesség érdekében adott esetben hasonló szabályokat alakítanak ki. Emellett biztosítani kell, hogy a díjakat megfelelő szinten állapítsák meg, hogy azok lefedjék a szolgáltatásnyújtás költségeit, azonban elkerüljék a jelentős többleteket. Többlet esetén az összeget a költségvetésbe kell utalni.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 14 b pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

209 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

14b. A 209. cikk helyébe a következő szöveg lép:

Az alap-jogiaktussal létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező és a köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervek elfogadják saját pénzügyi szabályaikat.

„(1) Az alap-jogiaktussal létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező és a köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervek elfogadják saját pénzügyi szabályaikat.

E szabályok magukban foglalják az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket.

E szabályok magukban foglalják az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket meghatározó, és az 60. cikken alapuló költségvetésirendelet-mintát fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket meghatározó, és az 60. cikken alapuló költségvetésirendelet-mintát fogadjon el.

E szervek pénzügyi szabályai nem térhetnek el a költségvetésirendelet-mintától, kivéve, amennyiben különös szükségleteik ezt megkívánják, valamint a Bizottság előzetes hozzájárulásával.

E szervek pénzügyi szabályai nem térhetnek el a költségvetésirendelet-mintától, kivéve, amennyiben különös szükségleteik ezt megkívánják, valamint a Bizottság előzetes hozzájárulásával.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett szervek költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést. Az (1) bekezdésben említett szervek teljes körűen együttműködnek a mentesítési eljárásban részt vevő intézményekkel, és adott esetben – többek között a vonatkozó szervek ülésein való részvétel révén – rendelkezésükre bocsátanak minden további szükséges információt.

 

(3) A Bizottság belső ellenőre ugyanolyan hatáskört gyakorol az (1) bekezdésben említett szervek felett, mint a Bizottság tekintetében.

 

(4) A Bizottság végleges beszámolójában való konszolidálás előtt vagy az érintett szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott időpontig független külső ellenőr ellenőrzi, hogy az (1) bekezdésben említett szervek éves beszámolói megfelelően tükrözik-e az érintett szerv bevételeit, kiadásait és pénzügyi helyzetét. Amennyiben az (1) bekezdésben említett alap-jogiaktus másként nem rendelkezik, a Számvevőszék az EUMSZ 287. cikkének (1) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban minden egyes szervről éves különjelentést készít. E jelentés elkészítésekor a Számvevőszék figyelembe veszi a független külső ellenőr által végzett ellenőrzési tevékenységet és az ellenőr észrevételei nyomán tett intézkedéseket.”

Indokolás

A módosítás a közös vállalkozások tekintetében a költségvetési rendelet 209. cikkével összhangban, külön-külön adandó felmentésről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által tett közös nyilatkozatot (2014.5.29.) hajtja végre a közös vállalkozások ellenőrzéséről és mentesítéséről szóló 2014. november 13-i kerekasztal során valamennyi fél által megerősítetteknek megfelelően.

(1)

HL C 52., 2015.02.12, 1. o.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (27.1.2015)

a Költségvetési Bizottság részére

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014/0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

A vélemény előadója: Christian Ehler

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatot nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelynek célja, hogy a költségvetési rendeletet hozzáigazítsa a közbeszerzésről szóló, valamint a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló új irányelvek rendelkezéseihez. A javaslat módosítást tartalmaz a 190. cikk (közbeszerzés külső fellépések esetében) tekintetében, amely a Külügyi Bizottságot is érinti.

Az a kötelezettség, hogy az Unió általános közbeszerzési szabályait alkalmazzák a közös kül- és biztonságpolitika keretén belüli válságkezelési intézkedésekre, és különösen a polgári missziókra a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) terén, jelentős késéseket okoz a nélkülözhetetlen felszerelések és szolgáltatások beszerzésében, jelentős negatív hatást gyakorolva a misszió működésére.

Általános szabályként a KBVP-misszióknak válsághelyzetben és korlátozott időszakon belül kell tevékenykedniük. Azokat a Tanács egyhangú döntését követően indítják el, felismerve, hogy egy adott válsághelyzetre sürgősen reagálni kell. Mindazonáltal a jól működő európai belső piacra, és nem a Malihoz vagy Dél-Szudánhoz hasonló országokban uralkodó válsághelyzetekre tervezett jelenlegi pénzügyi szabályok alkalmazása gyakran azt jelenti, hogy az alapvető eszközöket a pályázat elindításától számítva több mint hat hónappal később szállítják.

Az EU nemzetközi színtéren való hitelessége forog kockán olyankor, amikor az Unió a békéhez és biztonsághoz kapcsolódó jelentős kötelezettségeket vállal, mint például 2008-ban Grúziában. Gyakran még a személyi állománya biztonságát is kockáztatja, ha nem rendelkeznek olyan alapvető felszerelésekkel, mint a páncélozott járművek. A hatékonyság e veszélyes hiányát a Számvevőszék is elítélte az EU Koszovónak nyújtott támogatásáról szóló 2012-es különjelentésében, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott közbeszerzési szabályokat „nem... a KBVP-missziók igényeit szem előtt tartva tervezték, ahol néha gyors és rugalmas reagálásra van szükség”.

A Külügyi Bizottság úgy véli ezért, hogy konkrét szabályokat kell bevezetni a KBVP missziói számára, amelyek jellegükből adódóan válsághelyzetekben vagy válság utáni környezetben működnek. Ez összhangban van az Európai Tanács 2013. decemberi következtetéseivel, amelyekben a Tanács felkérte „a Bizottságot, a főképviselőt és a tagállamokat arra: gondoskodjanak arról, hogy a polgári missziókra vonatkozó eljárások és szabályok révén az Unió rugalmasabbá válhasson és felgyorsíthassa az uniós polgári missziók telepítését”.

Miközben a szakbizottság a hatékonyságnak a jelenlegi szabályok alapján történő növelésére irányuló minden intézkedést támogat, azt a nézetet vallja, hogy csak egy olyan konkrét szabálycsomag biztosíthatja a logisztikai és biztonsági követelményekkel összhangban lévő gyors telepítést, amely rugalmasabb eljárásokat tartalmaz, szemben a jelenlegi, eseti alapú megközelítéssel. Az ilyen szabályok biztosítanák az Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő védelmét az EU legfőbb biztonsági célkitűzéseivel összefüggésben, és ennélfogva jobban megfelelnének a megbízható, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményének.

Ezenkívül a költségvetési rendelet további módosításai alkalmasak lennének a KBVP-missziók hatékonyságának növelésére, amellyel azonban a Parlament e javaslat keretén belül nem tud foglalkozni. A Bizottságnak különösen azt kell megfontolnia, hogy módosítsa az 56. cikket annak érdekében, hogy lehetővé tegye a költségvetés végrehajtási hatáskörének átruházását a polgári műveleti parancsnokra, mint ahogy azt az uniós küldöttségek vezetői esetében már megtette. Ez a módosítás gyorsabbá és rugalmasabbá tenné a KBVP-missziók létrehozását és működését, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyabban teljesítsék megbízatásukat és jobban igazodjanak a válsághelyzethez, amelynek közepette tevékenykednek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

190 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a külső fellépésekkel kapcsolatos közbeszerzés részletes szabályaira vonatkozóan.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a külső fellépésekkel kapcsolatos közbeszerzés részletes szabályaira vonatkozóan. E szabályoknak egyedi rendelkezéseket kell tartalmazniuk a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) polgári misszióihoz kapcsolódó közbeszerzések tekintetében a műveletek gyors és rugalmas lebonyolításának biztosítása érdekében, és főként azért, hogy valamennyi polgári KBVP-misszióra alkalmazandó megfelelő, gyorsított eljárásokat alakítsanak ki.

Indokolás

A KBVP-missziók jellegükből adódóan válsághelyzetekben vagy válság utáni környezetben és korlátozott időtartammal működnek. Az Európai Unió általános közbeszerzési szabályai nem felelnek meg ezeknek a körülményeknek, továbbá azok alkalmazása jelentős késedelmet okoz és csökkenti a hatékonyságot. A jelenlegi rugalmassági rendelkezések eseti alkalmazása nem jelent megfelelő megoldást a helyzetre. Ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén különös rendelkezéseket kell elfogadni, kellően figyelembe véve a polgári válságkezelés sajátosságait.

ELJÁRÁS

Cím

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok

Hivatkozások

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

3.7.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Christian Ehler

22.9.2014

Vizsgálat a bizottságban

3.12.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (27.1.2015)

a Költségvetési Bizottság részére

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

A vélemény előadója: Deutsch Tamás

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A közbeszerzési eljárásoknak biztosítaniuk kell az uniós források hatékony, átlátható, és megfelelő felhasználását: ennek érdekében a közbeszerzési eljárásokat a virtuális térre kell átvinni, mivel ez jelentős megtakarítást eredményezne a hagyományos közbeszerzési eljárásokhoz képest, valamint javítaná a kis- és középvállalkozások ilyen eljárásokhoz való hozzáférését.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Azonosítani kell és külön kell kezelni az általában „összeférhetetlenségként” nevezett helyzeteket. Az „összeférhetetlenség” fogalma csak arra az esetre használandó, amikor valamely európai uniós intézmény tisztviselője vagy alkalmazottja kerül ilyen helyzetbe. Ha valamely gazdasági szereplő az eljárás helytelen befolyásolására vagy bizalmas információ megszerzésére tesz kísérletet, azt „súlyos szakmai kötelességszegésnek” kell tekinteni. Végezetül a gazdasági szereplők kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy szakmai összeférhetetlenség miatt nem tudják teljesíteni a szerződést, például egy vállalkozás nem értékelhet olyan projektet, amelyben maga is részt vett, vagy egy könyvvizsgáló nem ellenőrizhet olyan elszámolásokat, amelyeket korábban már jóváhagyott.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különös tekintettel annak 47–50. cikkeire, melyekből következik, hogy biztosítani kell a törvényességet, valamint a bűncselekmények és a büntetések arányosságát, és hogy mindenkinek joga van a hatékony jogorvoslathoz, a tisztességes eljáráshoz, a védelemhez, valamint ahhoz, hogy ugyanazon bűncselekményért ne vonják kétszeresen eljárás alá, és ne büntessék meg kétszeresen.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

60 cikk – 7 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. A 60. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7) Az (5) és (6) bekezdés nem alkalmazandó azon szervezeteknek nyújtott uniós hozzájárulás esetében, amelyekre a 208. cikk alapján külön mentesítési eljárás vonatkozik.

„(7) Az (5) és (6) bekezdés nem alkalmazandó azon szervezeteknek nyújtott uniós hozzájárulás esetében, amelyekre a 208. és a 209. cikk alapján külön mentesítési eljárás vonatkozik.

Indokolás

A költségvetési rendeletet módosítani kell a közös vállalkozások tekintetében a költségvetési rendelet 209. cikkével összhangban, külön-külön adandó felmentésről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által tett közös nyilatkozat (2014.5.29.) figyelembevétele érdekében.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 b pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

99 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b. A 99. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(5) Az intézmény minden évben összefoglaló jelentést továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben bemutatja a végrehajtott belső ellenőrzések számát és típusát, a tett ajánlásokat és az ajánlások alapján hozott intézkedéseket.

(5) Az intézmény a Parlament kérésére minden évben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a végrehajtott belső ellenőrzésekről, információkat szolgáltatva az ellenőrzések számáról és típusáról, a tett ajánlásokról és az ajánlások alapján hozott intézkedésekről.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke (2) bekezdésének utolsó mondata kimondja: „A Bizottság az Európai Parlament kérésére megad számára minden szükséges tájékoztatást.” A költségvetési rendeletet úgy kell megszövegezni, hogy ne akadályozza a Szerződés e rendelkezésének végrehajtását.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 108. cikkben említett testület döntése, illetve jogerős ítélet megállapítása szerint bizonyítottan elkövette a következők valamelyikét: csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, gyermekmunka, illetve az emberkereskedelem egyéb formái;

d) a 108. cikkben említett testület döntése, illetve jogerős ítélet megállapítása szerint bizonyítottan elkövette a következők valamelyikét: csalás, adócsalás, adókijátszás – többek között adózatlan offshore konstrukciókon keresztül –, a vállalati vagyon hűtlen kezelése, közpénzek hűtlen kezelése, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, gyermekmunka, illetve az emberkereskedelem egyéb formái;

Indokolás

A költségvetési rendelet egyik fő elve és célja az Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Az EU számos alkalommal kifejezte azon szándékát, hogy az adócsalás és az adókijátszás ellen küzdjön. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az árnyékgazdaság mérete megközelíti az EU GDP-jének egyötödét. Emellett több tízmilliárd euró marad offshore területeken – gyakran bejelentés és adózás nélkül. Az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem fokozása nem csupán a bevételek, hanem a méltányosság szempontjából is fontos. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme megerősíthető azáltal, ha az uniós intézmények közbeszerzési eljárásai során az adókijátszást bevesszük a kizáró okok közé.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Arra, hogy egy gazdasági szereplő az (1) bekezdésben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatos helyzetek egyikében található, bizonyítékul szolgálhatnak az alábbiak:

 

a) a Számvevőszék, az OLAF vagy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok, illetve az ajánlatkérő felelősségére végrehajtott bármely egyéb vizsgálat, ellenőrzés vagy kontroll keretében megállapított tények;

 

b) igazgatási határozatok, többek között a szakmai etikai standardok végrehajtásának ellenőrzéséért felelős illetékes felügyeleti szerv által hozott fegyelmi intézkedések, az EKB, az EBB, más nemzetközi szervezetek vagy a Bizottság uniós versenyjog megsértésével kapcsolatos határozata, vagy az illetékes nemzeti hatóság határozatai.

Indokolás

A Bizottság által a szakértői csoportok üléseinek első fordulója során előterjesztett felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete 140. cikkének (1) bekezdése tartalmaz néhány olyan lényeges rendelkezést, amelyet következésképpen be kell építeni magába a költségvetési rendeletbe is annak pontosítása céljából, hogy a rendelkezés valamennyi kizárási okot alátámasztó bizonyítékra vonatkozik.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt eseteket kivéve az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem zárja ki az érintett gazdasági szereplőt, amennyiben az megbízhatóságának bizonyítására javító intézkedéseket hozott.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt eseteket kivéve a 108. cikkben említett testület dönthet úgy, hogy nem zárja ki az érintett gazdasági szereplőt, amennyiben az megbízhatóságának bizonyítására javító intézkedéseket hozott.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 106. cikk (1) bekezdésének b), d), e) és f) pontjában említett helyzetek vonatkozásában a Bizottság testületet hoz létre a Bizottság vagy valamely végrehajtó ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kérésére, illetve közös testületet hoz létre más intézmény, szerv vagy európai hivatal kérésére. A Bizottság és annak végrehajtó ügynökségei, más intézmények, szervek vagy európai hivatalok nevében a testület a következő eljárást alkalmazza:

(3) A 106. cikk (1) bekezdésének b), d), e) és f) pontjában említett helyzetek vonatkozásában a Bizottság semleges és politikailag független testületet hoz létre a Bizottság vagy valamely végrehajtó ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kérésére, illetve a Bizottság közös testületet hoz létre más intézmény, szerv vagy európai hivatal kérésére. A testület vagy a közös testület magas szintű, állandó testületet nevez ki, amely műszaki és jogi szakértelemmel rendelkező tagokból áll. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a testület vagy a közös testület függetlenül működjék. A Bizottság és annak végrehajtó ügynökségei, más intézmények, szervek vagy európai hivatalok nevében a testület vagy a közös testület a következő eljárást alkalmazza:

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Végleges kizárást kell alkalmazni abban az esetben, ha az illegális tevékenységet szervezett bűnözés keretében követték el.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Egy gazdasági szereplő kizárása és/vagy pénzügyi szankcióval való sújtása esetén az elévülési idő az alábbi időpontok bármelyikétől számított tíz év:

 

a) a 106. cikk (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában említett esetekben a jogsértés napja, illetve folyamatos vagy ismétlődő jogsértések esetében a jogsértés megszűnésének napja;

 

b) a 106. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett esetekben a nemzeti bíróság jogerős ítéletének, a hatóság jogerős közigazgatási határozatának vagy a nemzetközi szerv jogerős határozatának napja.

 

Az elévülési időt a Bizottság vagy az uniós költségvetés végrehajtásában részt vevő bármely más szerv minden olyan cselekménye megszakítja, amelyről a gazdasági szereplőt értesítik, és amely vizsgálatokhoz vagy bírósági eljárásokhoz kapcsolódik. Az új elévülési időszak a megszakítást követő napon veszi kezdetét.

 

E rendelet 106. cikkének (1) bekezdése f) pontjának alkalmazásában a 2988/95/EK, Euratom rendelet* 3. cikkének megfelelően a gazdasági szereplők kizárása és/vagy pénzügyi szankcióval való sújtására vonatkozó elévülési idő alkalmazandó.

 

__________________

 

* A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A kizárás és annak időtartama, és/vagy a pénzügyi szankciók arányosság elvével összhangban történő meghatározása érdekében a testület különösen figyelembe veszi a helyzet súlyosságát, beleértve annak hatását az Unió pénzügyi érdekeire és a róla kialakult képre, a kötelezettségszegés óta eltelt időt, a jogsértés időtartamát és ismétlődő voltát, a szándékosságot vagy a gondatlanság mértékét, valamint a helyzet orvoslására tett intézkedéseket vagy bármely más enyhítő tényezőt.

Indokolás

A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 144. cikkének (1) bekezdése áthelyezésre kerül az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet kizárás és/vagy és pénzügyi szankciók kivetése, illetve a kizárás időtartamának meghatározása esetén figyelembe veendő körülményekre vonatkozó 108. cikkének (4) bekezdésébe.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

108 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a költségvetést harmadik országokkal közvetett irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság a (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kizáró határozatot hozhat vagy pénzügyi szankciót vethet ki, miután az 58. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében erre felhatalmazott harmadik ország ezt elmulasztotta megtenni. Ez nem befolyásolja a harmadik ország abbéli felelőségét, hogy megelőzze, felderítse és kijavítsa a szabálytalanságokat és a csalásokat.

Indokolás

Az EFA gyakorlatával összhangban, annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság kizárási határozatokat hozhasson, amennyiben a meghatalmazott ezt nem teszi meg.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

110 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiválasztási feltételeknek.

c) a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiválasztási feltételeknek és nem vonatkozik rá olyan összeférhetetlenség, amely negatívan befolyásolhatja a szerződés teljesítését.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

162 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a. A 162. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Számvevőszék június 30-ig megküldi a Bizottság és az érintett intézmények számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik. Október 15-ig valamennyi intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Az intézmények válaszait – a Bizottságét kivéve – egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.

(1) A Számvevőszék június 30-ig megküldi a Bizottság és az érintett intézmények számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik. Azokat azonban – adott esetben bizalmas jelleggel – kérésre elérhetővé kell tenni az Európai Parlament számára. Október 15-ig valamennyi intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Az intézmények válaszait – a Bizottságét kivéve – egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

164 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a. A 164. cikk helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró Tanács javaslata alapján az n+2. év május 15. napjáig mentesíti a Bizottságot az n. évi költségvetés végrehajtása tekintetében.

(1) Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró Tanács javaslata alapján az n+2. év május 15. napjáig mentesíti az uniós intézményeket és a 208. és 209. cikkben meghatározott szerveket az n. évi költségvetés végrehajtása tekintetében.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt időpont nem tartható, úgy az Európai Parlament vagy a Tanács tájékoztatja a Bizottságot a halasztás okairól.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt időpont nem tartható, úgy az Európai Parlament vagy a Tanács tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet a halasztás okairól.

(3) Amennyiben az Európai Parlament elhalasztja a mentesítő határozat meghozatalát, úgy a Bizottság minden erőfeszítést megtesz a határozat útjában álló akadályok elmozdítását vagy elmozdításának elősegítését szolgáló intézkedések mielőbbi meghozatala érdekében.

(3) Amennyiben az Európai Parlament elhalasztja a mentesítő határozat meghozatalát, úgy az érintett intézmény vagy szerv minden erőfeszítést megtesz a határozat útjában álló akadályok elmozdítását vagy elmozdításának elősegítését szolgáló intézkedések mielőbbi meghozatala érdekében.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

165 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a. A 165. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3) A Bizottság az EUMSZ 319. cikkével összhangban az Európai Parlament kérésére benyújt a Parlamentnek minden, a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre történő szabályszerű alkalmazásához szükséges információt.

(3) Az uniós intézmények és szervek az EUMSZ 319. cikkével összhangban az Európai Parlament kérésére benyújtanak a Parlamentnek minden, a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre történő szabályszerű alkalmazásához szükséges információt.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

166 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a. A 166. cikk helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az EUMSZ 319. cikkével és az Euratom-szerződés 106a. cikkével összhangban a Bizottság és a többi intézmény megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételeknek és a Tanács által elfogadott, a mentesítésre vonatkozó javaslathoz kapcsolódó megjegyzéseknek.

(1) Az EUMSZ 319. cikkével és az Euratom-szerződés 106a. cikkével összhangban a Bizottság és a többi intézmény és szerv megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételeknek és a Tanács által elfogadott, a mentesítésre vonatkozó javaslathoz kapcsolódó megjegyzéseknek.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére az intézmények beszámolnak az ezen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével hozott intézkedésekről, és különösen azon utasításokról, amelyeket a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egységeiknek adtak. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, tájékoztatva azt az ezen észrevételeknek való megfelelés céljából tett intézkedéseikről, annak érdekében, hogy a Bizottság figyelembe vehesse ezeket saját jelentése elkészítésekor. Az intézmények jelentését a Számvevőszéknek is el kell küldeni.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére az egyéb intézmények és szervek beszámolnak az ezen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével hozott intézkedésekről, és különösen azon utasításokról, amelyeket a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egységeiknek adtak. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, tájékoztatva azt az ezen észrevételeknek való megfelelés céljából tett intézkedéseikről, annak érdekében, hogy a Bizottság figyelembe vehesse ezeket saját jelentése elkészítésekor. Az intézmények és szervek jelentését szintén el kell küldeni a Számvevőszéknek.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 14 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

208 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. A 208. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) A teljes mértékben önfinanszírozó uniós szerveknek, amelyekre az (1) bekezdésben említett költségvetési keretrendeletben rögzített pénzügyi szabályok nem vonatkoznak, a következetesség érdekében adott esetben hasonló szabályokat kell kialakítaniuk. Emellett biztosítani kell, hogy e szervek díjait megfelelő szinten állapítsák meg, hogy azok lefedjék a szolgáltatásnyújtásuk költségeit, azonban elkerüljék a jelentős többleteket. Többlet esetén az összeget az uniós költségvetésbe kell utalni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 14 a pont (új)

966/2012/EU, Euratom rendelet

209 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a. A 209. cikk helyébe a következő szöveg lép:

209. cikk

209. cikk

Költségvetésirendelet-minta a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára

Költségvetésirendelet-minta a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára

Az alap-jogiaktussal létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező és a köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervek elfogadják saját pénzügyi szabályaikat.

(1) Az alap-jogiaktussal létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező és a köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervek elfogadják saját pénzügyi szabályaikat.

E szabályok magukban foglalják az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket.

E szabályok magukban foglalják az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket meghatározó, és az 60. cikken alapuló költségvetésirendelet-mintát fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához szükséges elveket meghatározó, és az 60. cikken alapuló költségvetésirendelet-mintát fogadjon el.

E szervek pénzügyi szabályai nem térhetnek el a költségvetésirendelet-mintától, kivéve, amennyiben különös szükségleteik ezt megkívánják, valamint a Bizottság előzetes hozzájárulásával.

E szervek pénzügyi szabályai nem térhetnek el a költségvetésirendelet-mintától, kivéve, amennyiben különös szükségleteik ezt megkívánják, valamint a Bizottság előzetes hozzájárulásával.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett szervek költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést. E szervek teljes mértékben együttműködnek a mentesítési eljárásban részt vevő intézményekkel, és adott esetben rendelkezésükre bocsátanak minden további szükséges információt, többek között a vonatkozó szervek ülésein való részvétel révén.

 

(3) A Bizottság végleges beszámolójában való konszolidálás előtt vagy az érintett szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott időpontig független külső ellenőr ellenőrzi, hogy az (1) bekezdésben említett szervek éves beszámolói megfelelően tükrözik-e az érintett szerv bevételeit, kiadásait és pénzügyi helyzetét. Amennyiben az (1) bekezdés első albekezdésében említett alap-jogiaktus másként nem rendelkezik, a Számvevőszék az EUMSZ 287. cikkének (1) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban minden egyes szervről éves különjelentést készít. E jelentés elkészítésekor a Számvevőszék figyelembe veszi a független külső ellenőr által elvégzett munkát és az ellenőr észrevételei nyomán tett intézkedéseket.

Indokolás

Ez az indokolás a 60. cikk (7) bekezdésére is alkalmazandó.

ELJÁRÁS

Cím

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok

Hivatkozások

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

3.7.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Tamás Deutsch

30.9.2014

Vizsgálat a bizottságban

8.1.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


ELJÁRÁS

Cím

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok

Hivatkozások

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.6.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Benyújtás dátuma

12.3.2015

Jogi nyilatkozat