Procedură : 2014/0180(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0049/2015

Texte depuse :

A8-0049/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0341

RAPORT     ***I
PDF 1164kWORD 611k
11.3.2015
PE 544.201v01-00 A8-0049/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)

Comisia pentru bugete

Raportoare: Ingeborg Gräßle

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0358),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0029/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Curții de Conturi Europene nr. 1/2015(1),

–       având în vedere scrisoarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 3 decembrie 2014,

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru control bugetar (A8-0049/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și Curții de Conturi Europene și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Este important să se clarifice modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea dezvoltării durabile, asigurându-se totodată că prin contractele încheiate pot obține oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special impunând anumite etichete și/sau utilizând metode de atribuire adecvate.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Achizițiile publice desfășurate de Uniune ar trebui să aibă ca scop asigurarea utilizării eficace, transparente și adecvate a fondurilor Uniunii, iar achizițiile electronice ar trebui să contribuie, în acest sens, la utilizarea mai eficientă a fondurilor publice și ar trebui să îmbunătățească accesul la contracte publice pentru toți operatorii economici.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Este oportun să se identifice și să se trateze în mod separat diferitele cazuri care în mod obișnuit sunt numite situații de „conflict de interese”. Noțiunea de „conflict de interese” ar trebui utilizată exclusiv în cazurile în care un funcționar sau un agent al unei instituții a Uniunii se află într-o astfel de situație. În cazul în care un operator economic încearcă să influențeze în mod necorespunzător o procedură sau să obțină informații confidențiale, acest fapt ar trebui considerat drept o „abatere profesională gravă”. În fine, operatorii economici se pot afla în situația de a nu putea executa un contract din cauza unui conflict de interese profesionale, de exemplu, o întreprindere nu ar trebui să evalueze un proiect la care a participat, iar un auditor nu ar trebui să aibă posibilitatea de a audita conturile pe care le-a certificat anterior.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22a) În cazul contractelor-cadru care prevăd reluarea procedurii concurențiale, este oportun să se renunțe la obligația de a comunica unui contractant necâștigător caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare, întrucât primirea unor astfel de informații de către părțile la același contract-cadru de fiecare dată când se redeschide o procedură concurențială ar putea aduce atingere concurenței loiale dintre acestea.

Justificare

Scopul acestui considerent este de a clarifica raționamentul care a stat la baza dispozițiilor articolului 113 alineatul (3).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolele 47-50, din care decurge că trebuie garantate legalitatea și proporționalitatea sancțiunilor în raport cu infracțiunile comise și că orice persoană are dreptul la o cale de atac eficace și la un proces echitabil, dreptul la apărare și dreptul de a nu fi judecată sau condamnată de două ori în cadrul unei proceduri pentru aceeași infracțiune.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 58 – alineatul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1) La articolul 58, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

8. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind metodele de execuție bugetară, inclusiv gestiunea directă, exercitarea competențelor delegate ale agențiilor executive, dispoziții speciale privind gestiunea indirectă prin intermediul organizațiilor internaționale, al organismelor menționate la articolele 208 și 209, al organismelor de drept public sau al organismelor de drept privat cărora le revine o misiune de servicii publice, al organismelor de drept privat ale statelor membre, însărcinate cu executarea unor parteneriate publice-private și al persoanelor însărcinate cu executarea anumitor acțiuni în cadrul PESC.

„8. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind metodele de execuție bugetară, inclusiv gestiunea directă, exercitarea competențelor delegate ale agențiilor executive, dispoziții speciale privind gestiunea indirectă prin intermediul organizațiilor internaționale, al organismelor menționate la articolele 208 și 209, al organismelor de drept public sau al organismelor de drept privat cărora le revine o misiune de servicii publice, al organismelor de drept privat ale statelor membre, însărcinate cu executarea unor parteneriate publice-private și al persoanelor însărcinate cu executarea anumitor acțiuni în cadrul PESC. Organizațiile nonprofit care nu au statutul de organizație internațională înființată printr-un acord interguvernamental nu sunt asimilate acestor organizații internaționale.”

Justificare

Actualizarea amendamentului 2.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 60 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a) La articolul 60, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. Entitățile și persoanele cărora li s-au încredințat sarcini de execuție bugetară în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) previn, detectează și corectează neregulile și frauda în îndeplinirea sarcinilor legate de execuția bugetului. În acest scop, acestea efectuează, în conformitate cu principiul proporționalității, controale ex ante și ex post, inclusiv, dacă este cazul, verificări la fața locului pe eșantioane reprezentative și/sau eșantioane bazate pe riscuri ale tranzacțiilor, pentru a asigura desfășurarea eficace și punerea în aplicare corectă a acțiunilor finanțate de la buget. De asemenea, acestea recuperează fondurile plătite în mod necuvenit și inițiază procedurile judiciare necesare în acest scop.

„3. Entitățile și persoanele cărora li s-au încredințat sarcini de execuție bugetară în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) previn, detectează și corectează neregulile și frauda în îndeplinirea sarcinilor legate de execuția bugetului. În acest scop, acestea efectuează, în conformitate cu principiul proporționalității, controale ex ante și ex post, inclusiv, dacă este cazul, verificări la fața locului pe eșantioane reprezentative și/sau eșantioane bazate pe riscuri ale tranzacțiilor, pentru a asigura desfășurarea eficace și punerea în aplicare corectă a acțiunilor finanțate de la buget. De asemenea, acestea recuperează fondurile plătite în mod necuvenit, inițiază procedurile judiciare necesare în acest scop și notifică Comisiei orice caz de fraudă depistat.”

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 60 – alineatul 7

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(1b) La articolul 60, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

7. Alineatele (5) și (6) nu se aplică contribuției Uniunii destinate entităților care fac obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune în temeiul articolului 208.

„7. Alineatele (5) și (6) nu se aplică contribuției Uniunii destinate entităților care fac obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune în temeiul articolelor 208 și 209.”

 

Justificare

Amendamentul pune în aplicare Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar (din 29 mai 2014), astfel cum a fost confirmată de către toate părțile interesate la masa rotundă din 13 noiembrie 2014 privind auditul și descărcarea de gestiune pentru întreprinderile comune.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 c (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 66 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(1c) La articolul 66 se adaugă alineatul (2a) cu următorul text:

 

„2a. În cazul unui litigiu între o instituție a Uniunii și unul sau mai mulți funcționari sau alți agenți ai acesteia, părțile implicate în litigiu pot încheia un acord („acord de soluționare a litigiului”) în vederea eliminării unei incertitudini de fapt sau de drept persistente, acceptând concesii reciproce, în cazul în care instituția în cauză consideră, în urma unei reflecții adecvate, că este oportun să se încheie un astfel de acord. Ordonatorul de credite execută veniturile și cheltuielile ce decurg dintr-un astfel de acord.”

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 d (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 66 – alineatul 9 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1d) La articolul 66 alineatul (9), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Raportul de activitate indică rezultatele operațiunilor în raport cu obiectivele stabilite, riscurile aferente operațiunilor respective, utilizarea resurselor furnizate, precum și funcționarea eficace și eficientă a sistemelor de control intern, inclusiv o evaluare globală a costurilor și beneficiilor controalelor.

„Raportul de activitate indică rezultatele operațiunilor în raport cu obiectivele stabilite, riscurile aferente operațiunilor respective, utilizarea resurselor furnizate, precum și funcționarea eficace și eficientă a sistemelor de control intern, inclusiv o evaluare globală a costurilor și beneficiilor controalelor. Raportul include, de asemenea, o evaluare a măsurii în care operațiunile au contribuit la realizarea politicilor și au generat valoare adăugată a Uniunii, precum și a rezultatelor globale a operațiunilor respective.”

Justificare

Amendamentul reia recomandările formulate de Curtea de Conturi la punctele 10.63 și 10.65 din raportul său anual pentru exercițiul financiar 2013.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 e (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 66 – alineatul 9 – paragraful 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1e) La articolul 66 alineatul (9), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, până la data de 15 iunie a fiecărui an, un rezumat al rapoartelor anuale de activitate pentru exercițiul anterior. Rapoartele anuale de activitate ale fiecărui ordonator de credite delegat sunt puse, de asemenea, la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

„Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, până la data de 15 iunie a fiecărui an, un rezumat al rapoartelor anuale de activitate pentru exercițiul anterior. Rapoartele anuale de activitate ale fiecărui ordonator de credite delegat, precum și rapoartele anuale de activitate ale ordonatorilor de credite/ordonatorilor de credite delegați din celelalte instituții, oficii, organe și agenții sunt puse, de asemenea, la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului și sunt publicate pe site-ul instituției, oficiului, organului sau agenției în cauză cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an pentru anul precedent.”

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 f (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 99 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(1f) La articolul 99, se adaugă alineatul (3a) cu următorul text:

 

„3a. În fiecare an, în contextul procedurii de descărcare de gestiune și respectând în mod corespunzător cerințele privind confidențialitatea, instituția transmite la cererea Parlamentului European și a Consiliului raportul anual de audit intern menționat la alineatul (3).”

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 101 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „Achiziție” înseamnă achiziționarea prin intermediul unui contract a unor clădiri, lucrări, bunuri sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatori economici aleși de respectivele autorități contractante.

1. „Achiziție” înseamnă cumpărarea prin intermediul unui contract a unor lucrări, bunuri sau servicii, precum și cumpărarea sau închirierea de terenuri, de clădiri existente sau de alte bunuri imobile, de către una sau mai multe autorități contractante de la operatori economici aleși de respectivele autorități contractante.

Justificare

Aliniere la articolul 10 litera (a) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 101 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. „Decizie administrativă” înseamnă o decizie a unei autorități administrative care are un efect definitiv și obligatoriu în conformitate cu dispozițiile legale ale țării în care își are sediul operatorul economic, cu cele ale statului membru al autorității contractante sau cu dispozițiile legale aplicabile ale Uniunii.

Justificare

Aliniere la articolul 57 alineatul (2) din Directiva privind achizițiile publice, conform recomandărilor Curții de Conturi.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 102 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Toate contractele sunt scoase la concurs pe o bază cât mai largă, cu excepția cazului în care se recurge la procedura negociată prevăzută la articolul 104 alineatul (1) litera (d).

2. Toate contractele sunt scoase la concurs pe o bază cât mai largă, cu excepția cazului în care se recurge la procedura negociată prevăzută la articolul 104 alineatul (1) litera (d).

 

Valoarea estimată a unui contract nu poate fi determinată astfel încât să se eludeze normele aplicabile, iar un contract nu poate fi scindat în acest scop.

 

Autoritatea contractantă își motivează decizia de a nu împărți un contract în loturi.

Autoritățile contractante nu pot utiliza contractele-cadru în mod abuziv sau astfel încât, prin scopul sau prin efectul lor, acestea să conducă la împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței.

2a. Autoritățile contractante nu pot utiliza contractele-cadru în mod abuziv sau astfel încât, prin scopul sau prin efectul lor, acestea să conducă la împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței.

Justificare

Articolul 169 din proiectul de act delegat (NAP), prezentat de Comisie în cursul primei runde de reuniuni ale grupurilor de experți, conține unele dispoziții esențiale care ar trebui să fie integrate, în consecință, în RF propriu-zis.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 102 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b. În conformitate cu principiul sustenabilității, autoritățile contractante iau măsurile adecvate pentru a se asigura că, la execuția contractelor, operatorii economici își îndeplinesc obligațiile de mediu, sociale și cele care decurg din dreptul muncii, astfel cum sunt prevăzute în legislația Uniunii sau în cea națională, în acordurile colective sau în convențiile internaționale în domeniul social, al mediului și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

_____________

 

1a Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 103 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Procedurile a căror valoare se situează sub pragurile prevăzute la articolul 118 sau la articolul 190 fac obiectul unei publicități adecvate.

2. Procedurile a căror valoare se situează sub pragurile prevăzute la articolul 118 alineatul (1) sau la articolul 190 fac obiectul unei publicități adecvate.

Justificare

Clarificare.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 104 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind tipurile de proceduri de achiziții, sistemul dinamic de achiziție, achizițiile comune, contractele cu o valoare scăzută și plata pe baza facturilor.

5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind tipurile de proceduri de achiziții pentru atribuirea contractelor în legătură cu valoarea acestora comparativ cu pragurile menționate la articolul 118 alineatul (1), privind un sistem dinamic de achiziție și achizițiile comune.

Justificare

Clarificare. Sistemul dinamic de achiziție este menționat în continuare separat deoarece nu este o procedură de achiziție.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 105 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În documentele achiziției, autoritatea contractantă trebuie să identifice obiectul achiziției, oferind o descriere a nevoilor sale și caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate și să specifice criteriile aplicabile. Aceasta trebuie să indice, de asemenea, elementele care definesc cerințele minime pe care trebuie să le respecte toate ofertele.

2. În documentele achiziției, autoritatea contractantă trebuie să identifice obiectul achiziției, oferind o descriere a nevoilor sale și caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate și să specifice criteriile de excludere, selecție și atribuire aplicabile. Aceasta trebuie să indice, de asemenea, elementele care definesc cerințele minime pe care trebuie să le respecte toate ofertele.

Justificare

Clarificare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, finanțare a terorismului, infracțiuni legate de activități teroriste, munca copiilor sau alte forme de trafic de ființe umane pe bază de dovezi stabilite de comitet, astfel cum se prevede la articolul 108, sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

(d) fraudă, fraudă fiscală, evaziune fiscală – inclusiv prin intermediul structurilor offshore scutite de taxe –, folosirea necorespunzătoare a activelor corporative, deturnarea de fonduri publice, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, finanțare a terorismului, infracțiuni legate de activități teroriste, munca copiilor sau alte forme de trafic de ființe umane pe bază de dovezi stabilite de comitetul menționat la articolul 108 sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

Justificare

Unul dintre principiile și obiectivele principale ale Regulamentului financiar este protejarea intereselor financiare ale Uniunii. UE și-a exprimat de mai multe ori intenția de a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Datele statistice arată că economia subterană din UE reprezintă aproape o cincime din PIB. Totodată, zeci de miliarde de euro rămân în conturi offshore, deseori nedeclarate și neimpozitate. Întețirea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale nu este doar o problemă de venituri, ci și de corectitudine. Protecția intereselor financiare ale Uniunii poate fi consolidată și mai mult prin includerea evaziunii fiscale în rândul motivelor de excludere de la procedurile de achiziții publice ale instituțiilor Uniunii.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. În sensul prezentului titlu, „abatere profesională gravă” înseamnă încălcarea legilor, normelor sau a standardelor etice ale sectorului profesional din care face parte operatorul economic, precum și orice conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când acestea trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă.

 

Oricare dintre conduitele următoare sunt considerate abateri profesionale grave:

 

(a) distorsionarea frauduloasă sau cu neglijență a informațiilor;

 

(b) încheierea unui acord cu alți operatori economici în vederea denaturării concurenței;

 

(c) nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală;

 

(d) tentativa de influențare a procesului decizional al autorității contractante pe durata procedurii;

 

(e) tentativa de a obține informații confidențiale privind procedura.

Justificare

Articolul 140 alineatul (1) din proiectul de act delegat (norme de aplicare), prezentat de Comisie în cursul primei runde de reuniuni ale grupului de experți, conține unele dispoziții esențiale care ar trebui incluse, prin urmare, în RF propriu-zis. Alineat suplimentar de inserat înaintea noului alineat de la amendamentul 8 din proiectul de raport.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Printre dovezile care demonstrează faptul că un operator economic se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute la alineatul (1) se pot număra:

 

(a) fapte stabilite în cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Curtea de Conturi Europeană sau de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în cadrul unui audit intern sau în cadrul oricăror altor verificări, audituri sau controale realizate sub responsabilitatea autorității contractante;

 

(b) decizii administrative care pot include măsuri disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil cu verificarea aplicării standardelor de etică profesională, decizii ale BCE, ale BEI, ale unor organizații internaționale, decizii ale Comisiei privind încălcarea normelor Uniunii în materie de concurență sau decizii ale unei autorități naționale competente.

Justificare

Articolul 140 alineatul (1) din proiectul de act delegat (normele de aplicare), prezentat de Comisie în cursul primei runde de reuniuni ale grupurilor de experți, conține unele dispoziții esențiale care ar trebui să fie incluse, în consecință, în regulamentul financiar propriu-zis pentru a clarifica faptul că dispozițiile ar trebui să se aplice dovezilor referitoare la toate criteriile de excludere.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (1) litera (d), autoritatea contractantă poate decide să nu excludă operatorul economic vizat, în cazul în care acesta a luat măsuri corective pentru a-și demonstra fiabilitatea.

3. Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (1) litera (d), comitetul prevăzut la articolul 108 poate decide să nu excludă operatorul economic vizat, în cazul în care acesta a luat măsuri corective pentru a-și demonstra fiabilitatea.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea contractantă raportează anual Parlamentului European și Consiliului, în conformitate cu dispozițiile de la Titlul IX, cu privire la toate deciziile pe care le-a adoptat în temeiul celui de al doilea paragraf.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Autoritatea contractantă poate verifica, de asemenea, dacă un subcontractant nu se află în una din situațiile de excludere prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sau dacă se află într-unul din cazurile prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol.

7. Autoritatea contractantă poate aplica, de asemenea, alineatele (1)-(3) unui subcontractant al operatorului economic și solicită ca un candidat sau ofertant să înlocuiască un subcontractant sau o entitate pe ale cărei capacități intenționează să se bazeze, care se află într-o situație de excludere.

Justificare

Actualizarea amendamentului 9 – includerea unei prevederi suplimentare de la articolul 141 alineatul (5) din proiectul de act delegat (norme de aplicare).

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 107 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Nu se atribuie un contract pentru o anumită procedură unui operator economic care:

1. Autoritatea contractantă nu atribuie contractul pentru o anumită procedură unui operator economic care:

Justificare

Clarificare.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 107 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Înainte de a lua decizia de respingere a unui operator economic de la o anumită procedură, autoritatea contractantă oferă operatorului economic ocazia de a-și prezenta observațiile, cu excepția cazului în care respingerea este justificată, conform alineatului (1) litera (a), printr-o decizie de excludere adoptată în privința operatorului economic, în urma examinării observațiilor acestuia.

Justificare

Conform recomandărilor Curții de Conturi.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) OLAF, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*, în cazul în care o investigație a OLAF în curs arată că ar putea fi oportun să se ia măsuri asigurătorii pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

(a) OLAF, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*, în cazul în care o investigație a OLAF în curs arată că ar putea fi oportun să se ia măsuri asiguratorii pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ținându-se cont în mod corespunzător de respectarea drepturilor procedurale și fundamentale și de protecția denunțătorilor;

Justificare

Amendamentul preia o recomandare a Transparency International.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un ordonator al Comisiei sau al unei agenții executive în cazul unor presupuse abateri profesionale grave, nereguli, fraude sau încălcări grave ale contractului;

(b) un ordonator al Comisiei sau al unei agenții executive în cazul unor presupuse abateri profesionale grave, nereguli, fraude, cazuri de corupție sau încălcări grave ale contractului;

Justificare

Conform recomandărilor Transparency International.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o altă instituție, un organ sau un oficiu european în cazul unor presupuse abateri profesionale grave, nereguli, fraude sau încălcări grave ale contractului.

(c) o altă instituție, un organ sau un oficiu european în cazul unor presupuse abateri profesionale grave, nereguli, fraude, cazuri de corupție sau încălcări grave ale contractului.

Justificare

Conform recomandărilor Transparency International.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile la care se face referire la literele (a), (b) și (c) din primul paragraf se transmit fără întârziere ordonatorilor de credite ai Comisiei și ai agențiilor executive ale acesteia, celorlalte instituții, organe și oficii europene, prin sistemul contabil al Comisiei, pentru a permite acestora să ia măsuri preventive temporare și conservatoare privind execuția bugetului. Aceste măsuri nu încalcă termenii și condițiile prevăzute în documentele aferente achizițiilor.

Informațiile la care se face referire la literele (a), (b) și (c) din primul paragraf se transmit fără întârziere ordonatorilor de credite ai Comisiei și ai agențiilor executive ale acesteia, celorlalte instituții, organe și oficii europene, prin sistemul contabil al Comisiei, pentru a permite acestora să ia măsuri preventive privind execuția bugetului. Aceste măsuri nu încalcă termenii și condițiile prevăzute în documentele aferente achizițiilor.

Justificare

Clarificare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul situațiilor prevăzute la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (d), (e) și (f), Comisia instituie un comitet, la solicitarea unui ordonator de credite al Comisiei sau al unei agenții executive, sau un comitet comun, la solicitarea unei alte instituții, organism sau oficiu european. Acest comitet, în numele Comisiei și al agențiilor executive ale acesteia, al altor instituții, organisme sau oficii europene, aplică următoarea procedură:

3. În cazul situațiilor prevăzute la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (d), (e) și (f), Comisia instituie un comitet, la solicitarea unui ordonator de credite al Comisiei sau al unei agenții executive, sau un comitet comun, la solicitarea unei alte instituții, organism sau oficiu european. Comitetul numește un organism permanent la nivel înalt compus din membri cu competențe tehnice și juridice. Comisia se asigură că acest comitet poate funcționa în mod independent. Acest comitet, în numele Comisiei și al agențiilor executive ale acesteia, al altor instituții, organisme sau oficii europene, aplică următoarea procedură:

Justificare

Amendamentul preia unele recomandări ale Transparency International.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în cazul în care cererea ordonatorului de credite se bazează, printre altele, pe informațiile furnizate de OLAF, Oficiul cooperează cu comitetul în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013;

(c) în cazul în care cererea ordonatorului de credite se bazează, printre altele, pe informațiile furnizate de OLAF, Oficiul cooperează cu comitetul în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, ținând cont în mod corespunzător de drepturile procedurale și fundamentale și de protecția denunțătorilor;

Justificare

Amendamentul preia o recomandare a Transparency International.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) comitetul poate lua o decizie de excludere care poate include și durata excluderii și/sau poate impune o sancțiune financiară pe baza dovezilor și a informațiilor primite având în vedere principiul proporționalității;

(f) comitetul poate lua o decizie de excludere care poate include și durata excluderii și/sau poate impune o sancțiune financiară pe baza dovezilor și a informațiilor primite, având în vedere principiul proporționalității; sancțiunea financiară reprezintă între 2 % și 10 % din valoarea totală a contractului, fără a aduce atingere aplicării daunelor-interese sau altor sancțiuni contractuale;

 

Justificare

Articolul 145 din proiectul de act delegat (NAP), prezentat de Comisie în cursul primei runde de reuniuni ale grupului de experți, conține unele dispoziții esențiale care ar trebui integrate, prin urmare, în RF propriu-zis.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri excepționale, inclusiv în cazul în care sunt vizate persoane fizice sau în cazul în care este necesar să se păstreze confidențialitatea investigației sau a unei proceduri judiciare naționale, comitetul poate hotărî să nu publice excluderea sau sancțiunea financiară astfel cum s-a stabilit la litera (h) din primul paragraf al prezentului alineat, ținând seama în mod corespunzător de dreptul la viața privată și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

În cazuri excepționale, inclusiv în cazul în care sunt vizate persoane fizice sau în cazul în care este necesar să se păstreze confidențialitatea investigației sau a unei proceduri judiciare naționale, comitetul poate hotărî să nu publice excluderea sau sancțiunea financiară astfel cum s-a stabilit la litera (h) din primul paragraf al prezentului alineat, ținând seama în mod corespunzător de dreptul la viața privată și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Fără a aduce atingere tezei precedente, Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la deciziile respective, folosind metode adecvate pentru a asigura confidențialitatea.

 

Autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru a pune în aplicare decizia comitetului.

Justificare

În cazurile în care publicarea deciziei comitetului nu este posibilă, Comisia ar trebui, cel puțin, să informeze Parlamentul European și Consiliul în legătură cu aceasta. În plus, se introduce un nou paragraf pentru a clarifica legătura dintre decizia luată de comitet și punerea sa în aplicare de către ordonatorii de credite.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cinci ani pentru cazurile menționate la articolul 106 alineatul (1) litera (d);

eliminat

Justificare

În cazurile menționate la articolul 106 alineatul (1) litera (d) – corupție, finanțarea terorismului, trafic de ființe umane etc.–comitetul ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude permanent operatorul economic în cauză.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4a. Termenul de prescripție pentru excluderea unui operator economic sau impunerea de sancțiuni financiare este de cinci ani, calculat începând cu una dintre următoarele date:

(a) data la care a fost comisă abaterea sau, în cazul în care aceasta continuă sau se repetă, data la care aceasta ia sfârșit, în cazurile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din prezentul regulament sau

(b) data la care se pronunță hotărârea definitivă a unei instanțe naționale sau decizia administrativă definitivă a unei autorități publice sau a unei organizații internaționale în cazurile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din prezentul regulament.

Termenul de prescripție este întrerupt de orice act al Comisiei sau al oricărei alte entități implicate în execuția bugetului Uniunii, care este notificat operatorului economic și care are legătură cu ancheta sau cu procedurile judiciare. Un nou termen de prescripție începe să curgă din ziua următoare întreruperii.

În scopul articolului 106 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament, se aplică termenul de prescripție pentru excluderea unui operator economic sau impunerea de sancțiuni financiare care este prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului.

Justificare

Articolul 144 alineatul (2) din proiectul de act delegat (NAP), prezentat de Comisie în cursul primei runde de reuniuni ale grupurilor de experți, conține dispoziții esențiale și ar trebui, prin urmare, să fie integrat în RF propriu-zis.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4b. Pentru a determina excluderea și durata sa sau sancțiunile financiare în conformitate cu principiul proporționalității, comitetul ține seama în special de gravitatea situației, inclusiv de impactul asupra intereselor financiare și imaginii Uniunii, de timpul care s-a scurs de la abatere, de durata și recurența acesteia, de intenția sau gradul de neglijență, precum și de măsurile luate pentru a remedia situația sau de orice alte circumstanțe atenuante.

Justificare

Articolul 144 alineatul (1) din proiectul de act delegat (NAP), prezentat de Comisie în cursul primei runde de reuniuni ale grupurilor de experți, conține dispoziții esențiale și ar trebui, prin urmare, să fie integrat în RF propriu-zis.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Autoritățile statelor membre și ale țărilor terțe, precum și BCE, BEI, Fondul european de investiții și entitățile care participă la execuția bugetului în conformitate cu articolele 58 și 61:

5. În cazul în care conduita operatorilor economici a adus prejudicii intereselor financiare ale Uniunii, autoritățile statelor membre și ale țărilor terțe, precum și BCE, BEI, Fondul european de investiții și entitățile care participă la execuția bugetului în conformitate cu articolele 58 și 61:

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care autoritățile statelor membre nu respectă aceste cerințe, ele sunt răspunzătoare pentru orice prejudiciu adus intereselor financiare ale Uniunii care este considerat a fi rezultatul nerespectării cerințelor.

Justificare

Introducerea unui mecanism suplimentar de sancționare a statelor membre care nu cooperează cu Comisia în ceea ce privește sistemul de detectare timpurie și de excludere.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când bugetul este executat în cadrul gestiunii indirecte cu țări terțe, Comisia poate lua o decizie de excludere sau poate impune o sancțiune financiară în conformitate cu procedura menționată la alineatul (3) în urma nerespectării sarcinii de execuție bugetară de către țara terță căreia i s-a încredințat această sarcină în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c). Acest lucru nu afectează responsabilitatea ce îi revine țării terțe conform articolului 60 alineatul (3) de a preveni, detecta și corecta neregulile și frauda.

Justificare

Aliniere la practica FED pentru a se asigura faptul că Comisia poate adopta decizii de excludere în cazul în care delegatul nu face acest lucru.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind sistemul Uniunii pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv în ceea ce privește procedurile standardizate ale acesteia și detaliile care trebuie publicate, termenele-limită în ceea ce privește excluderea, organizarea comitetului, durata perioadei de excludere și sancțiunile financiare.

8. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind sistemul Uniunii pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv în ceea ce privește procedurile standardizate ale acesteia și detaliile care trebuie publicate, termenele-limită în ceea ce privește excluderea, organizarea comitetului, criteriile de participare în comitet, procesul de selecție a membrilor comitetului, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ale membrilor comitetului, durata perioadei de excludere și sancțiunile financiare.

Justificare

Conform recomandărilor Transparency International.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 110 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) candidatul sau ofertantul îndeplinește criteriile de selecție menționate în documentele aferente achiziției.

(c) candidatul sau ofertantul îndeplinește criteriile de selecție menționate în documentele aferente achiziției și nu face obiectul unor conflicte de interese care pot afecta negativ executarea contractului.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 110 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție pe baza celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic.

2. Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție pe baza celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic în conformitate cu articolul 67 din Directiva 2014/24/UE.

Justificare

Conform recomandărilor Curții de Conturi.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 110 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Autoritatea contractantă poate decide să nu atribuie un contract ofertantului care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic în cazul în care determină că oferta respectivă nu îndeplinește obligațiile aplicabile de mediu, sociale și care decurg din dreptul muncii prevăzute în legislația Uniunii sau în legislația națională, în acordurile colective sau în convențiile internaționale în domeniul social, al mediului și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE.

Justificare

Conform recomandărilor Curții de Conturi.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 111 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care consideră adecvat și proporțional, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să depună o garanție în avans pentru a se asigura că ofertele prezentate nu vor fi retrase.

3. În cazul în care consideră adecvat și proporțional, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să depună o garanție în avans pentru a se asigura că ofertele prezentate nu vor fi retrase. Garanția solicitată este proporțională cu valoarea estimată a contractului și este stabilită la un nivel foarte scăzut pentru a se evita discriminarea diverșilor operatori economici.

Justificare

Conform recomandărilor Curții de Conturi.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 112 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În timpul derulării procedurii de achiziții, toate contactele dintre autoritatea contractantă și candidați sau ofertanți trebuie să se desfășoare în condiții care garantează transparența și egalitatea de tratament. După expirarea termenului-limită de primire a ofertelor, aceste contacte nu antrenează modificări aduse documentelor aferente achiziției sau modificări substanțiale privind termenii ofertei depuse, cu excepția cazului în care o procedură stabilită la articolul 104 alineatul (1) permite în mod explicit acest lucru.

1. În timpul derulării procedurii de achiziții, toate contactele dintre autoritatea contractantă și candidați sau ofertanți trebuie să se desfășoare în condiții care garantează transparența, egalitatea de tratament și buna gestiune menționată la articolul 96. După expirarea termenului-limită de primire a ofertelor, aceste contacte nu antrenează modificări aduse documentelor aferente achiziției sau modificări substanțiale privind termenii ofertei depuse, cu excepția cazului în care o procedură stabilită la articolul 104 alineatul (1) permite în mod explicit acest lucru.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 114 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea contractantă poate modifica un contract sau un contract-cadru în mod substanțial, fără a iniția o procedură de achiziții, numai în cazurile prevăzute de actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament și cu condiția ca modificările substanțiale să nu afecteze obiectul contractului sau al contractului-cadru.

2. Autoritatea contractantă poate modifica un contract sau un contract-cadru fără a iniția o procedură de achiziții numai în cazurile prevăzute la alineatul (2a) sau în actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament și cu condiția ca modificările să nu afecteze obiectul sau caracterul general al contractului sau al contractului-cadru.

Justificare

Actualizarea amendamentului 20 prin adăugarea unei trimiteri la alineatul (2a), în urma inserării acestuia. Sfârșitul frazei aliniat la articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 114 a – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. Un contract sau un contract specific poate fi modificat fără o nouă procedură de achiziții în oricare dintre cazurile următoare:

 

(a) pentru lucrări, servicii sau bunuri suplimentare din partea contractantului inițial, care au devenit necesare și care nu au fost incluse în procedura de achiziții inițială, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 

(i) contractantul nu poate fi schimbat din motive tehnice care țin de cerințele de înlocuire sau interoperabilitate cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente;

 

(ii) schimbarea contractantului ar determina o dublare substanțială a costurilor pentru autoritatea contractantă;

 

(iii) orice creștere a prețului, inclusiv valoarea cumulată netă a modificărilor succesive, nu depășește 50 % din valoarea inițială a contractului;

 

(b) atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 

(i) necesitatea modificării a survenit în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

 

(ii) orice creștere a prețului nu depășește 50 % din valoarea inițială a contractului;

 

(c) dacă valoarea modificării se situează sub ambele valori de mai jos:

 

 

(i) pragurile stabilite la articolul 118 alineatul (1) și actele delegate adoptate în temeiul articolului 190 alineatul (2) în domeniul acțiunilor externe aplicabile la momentul modificării și

 

(ii) 10 % din valoarea inițială a contractului pentru contractele de prestare de servicii și de furnizare de bunuri și pentru contractele de concesiune (lucrări sau servicii) și 15 % din valoarea inițială a contractului pentru contractele de lucrări.

 

Literele (a) și (c) de la primul paragraf se pot aplica, de asemenea, contractelor-cadru.

 

La stabilirea valorii inițiale a contractului nu se ia în calcul revizuirea prețurilor.

 

Valoarea cumulată netă a mai multor modificări succesive conform primului paragraf litera (c) nu depășește niciunul dintre pragurile stabilite la această literă.

 

Autoritatea contractantă pune în aplicare măsurile de publicitate ex-post prevăzute la articolul 103 alineatul (1).

Justificare

La recomandarea Curții de Conturi, articolul 162 din proiectul de act delegat (normele de aplicare), prezentat de Comisie în cadrul primei runde de reuniuni a grupului de experți, este transferat la nivelul RF, deoarece conține dispoziții esențiale.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 115 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) asigurarea executării integrale a contractului după achitarea soldului.

(c) asigurarea executării integrale a contractului pe perioada de garanție stabilită prin contract.

Justificare

Aliniere la practica internațională curentă/corectarea unei erori tehnice: în unele cazuri achitarea soldului se face la finalul contractului.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 118 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Sub rezerva excepțiilor și a condițiilor specificate în actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament, în cazul în care este vorba despre contracte care depășesc pragurile stabilite la alineatul (1), autoritatea contractantă nu semnează contractul sau contractul-cadru cu ofertantul declarat câștigător decât după expirarea unei perioade de așteptare.

2. Sub rezerva excepțiilor și a condițiilor specificate în actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament, în cazul în care este vorba despre contracte care depășesc pragurile stabilite la alineatul (1), autoritatea contractantă nu semnează contractul sau contractul-cadru cu ofertantul declarat câștigător decât după expirarea unei perioade de așteptare. Contractele semnate înainte de expirarea perioadei de așteptare sunt nule.

Justificare

Conform recomandărilor Curții de Conturi.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 10 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 139 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(10a) La articolul 139, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5. În cazul instrumentelor financiare executate în gestiune partajată cu statele membre, dispozițiile care se aplică instrumentelor respective, inclusiv normele pentru contribuțiile la instrumentele financiare gestionate direct sau indirect în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu, sunt prevăzute în regulamentele menționate la articolul 175.

5. În cazul instrumentelor financiare executate în gestiune partajată cu statele membre, dispozițiile care se aplică instrumentelor respective, inclusiv normele pentru contribuțiile la instrumentele financiare gestionate direct sau indirect în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu, sunt prevăzute în regulamentele menționate la articolul 175. Fără a aduce atingere dispozițiilor precedente, articolul 140 alineatul (8) se aplică, de asemenea, instrumentelor financiare aflate în gestiune partajată.”

Justificare

O raportare unificată și completă privind toate instrumentele financiare, fie că sunt puse în aplicare în cadrul gestiunii directe, partajate sau indirecte, este esențială pentru a permite autorității bugetare să își îndeplinească în mod adecvat funcția de control.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 139 – alineatul 5 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5a. Nu se acordă sprijin financiar vehiculelor de investiții concepute în acest scop, intermediarilor financiari și beneficiarilor finali care se află în una dintre situațiile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) și la articolul 107 alineatul (1) literele (b) și (c).

5a. Nu se acordă sprijin financiar vehiculelor de investiții concepute în acest scop, intermediarilor financiari și beneficiarilor finali care se află în una dintre situațiile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d) și la articolul 107 alineatul (1) literele (b) și (c).

Justificare

Frauda în materie de securitate socială, frauda fiscală și conflictele de interese ar trebui, de asemenea, să constituie criterii de excludere pentru instrumentele financiare.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 162 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(11a) La articolul 162, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Până la data de 30 iunie, Curtea de Conturi transmite Comisiei și instituțiilor în cauză orice observații care, în opinia sa, sunt de natură să figureze în raportul anual. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 15 octombrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.

1. Până la data de 30 iunie, Curtea de Conturi transmite Comisiei și instituțiilor în cauză orice observație care, în opinia sa, este de natură să figureze în raportul anual. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii. Cu toate acestea, observațiile sunt puse la dispoziția Parlamentului European la cerere și, dacă este cazul, în mod confidențial. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 15 octombrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.”

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 163 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(11b) La articolul 163, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Curtea de Conturi transmite instituției sau organismului în cauză orice observații care, în opinia sa, sunt de natură să apară într-un raport special. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii.

 

1. Curtea de Conturi transmite instituției sau organismului în cauză orice observație care, în opinia sa, este de natură să apară într-un raport special. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii.

Instituția sau organismul în cauză informează Curtea de Conturi în termen de două luni și jumătate de la transmiterea observațiilor cu privire la eventuale răspunsuri pe care dorește să le formuleze în legătură cu observațiile respective.

Instituția sau organismul în cauză informează Curtea de Conturi în general în termen de cinci săptămâni de la transmiterea observațiilor cu privire la eventuale răspunsuri pe care dorește să le formuleze în legătură cu observațiile respective.

 

Răspunsurile instituției sau organismului în cauză tratează în mod direct și exclusiv observațiile respective.

Curtea de Conturi adoptă o variantă definitivă a raportului special în luna următoare primirii răspunsurilor formulate de instituția sau organismul în cauză.

Curtea de Conturi se asigură că se întocmesc și se adoptă rapoarte speciale într-un interval de timp adecvat care nu depășește, în general, 12 luni.

Rapoartele speciale, însoțite de răspunsurile instituției sau organismului în cauză, se transmit de îndată Parlamentului European și Consiliului, iar fiecare dintre cele două instituții decide, dacă este cazul împreună cu Comisia, cu privire la măsurile care trebuie luate.

Rapoartele speciale, însoțite de răspunsurile instituției sau organismului în cauză, se transmit de îndată Parlamentului European și Consiliului, iar fiecare dintre cele două instituții decide, dacă este cazul împreună cu Comisia, cu privire la măsurile care trebuie luate.

Curtea de Conturi ia toate măsurile necesare pentru a garanta că răspunsurile la observațiile sale, formulate de fiecare instituție sau organism sunt publicate împreună cu raportul special.

Curtea de Conturi ia toate măsurile necesare pentru a garanta că răspunsurile la observațiile sale, formulate de fiecare instituție sau organism, precum și calendarul pentru întocmirea raportului special, sunt publicate împreună cu raportul special.”

Justificare

Actualizarea amendamentului 22.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 c (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 164

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(11c) Articolul 164 se înlocuiește cu următorul text:

1. La recomandarea Consiliului hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă, înainte de data de 15 mai a exercițiului n + 2, descărcarea de gestiune Comisiei pentru execuția bugetară a exercițiului n.

1. La recomandarea Consiliului hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă, înainte de data de 15 mai a exercițiului n + 2, descărcarea de gestiune a instituțiilor Uniunii și organismelor menționate la articolele 208 și 209 pentru execuția bugetară a exercițiului n.

2. Dacă nu poate fi respectată data prevăzută la alineatul (1), Parlamentul European sau Consiliul informează Comisia cu privire la motivele amânării.

2. Dacă nu poate fi respectată data prevăzută la alineatul (1), Parlamentul European sau Consiliul informează instituțiile și organismele vizate cu privire la motivele amânării.

3. Dacă Parlamentul European amână luarea deciziei de descărcare de gestiune, Comisia depune toate eforturile pentru a lua măsuri, cât mai repede posibil, pentru a înlătura sau a facilita înlăturarea obstacolelor din calea deciziei în cauză.

3. Dacă Parlamentul European amână luarea deciziei de descărcare de gestiune, instituțiile și organismele vizate depun toate eforturile pentru a lua măsuri, cât mai repede posibil, pentru a înlătura sau a facilita înlăturarea obstacolelor din calea deciziei în cauză.”

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 d (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 165 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(11d) La articolul 165, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. Comisia prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv, în conformitate cu articolul 319 din TFUE.

3. Instituțiile și organismele Uniunii menționate la articolele 208 și 209 prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv, în conformitate cu articolul 319 din TFUE.”

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 e (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 166

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(11e) Articolul 166 se înlocuiește cu următorul text:

1. În conformitate cu articolul 319 din TFUE și cu articolul 106a din Tratatul Euratom, Comisia și celelalte instituții iau toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului European și comentariilor care însoțesc recomandarea de descărcare adoptată de Consiliu.

1. În conformitate cu articolul 319 din TFUE și cu articolul 106a din Tratatul Euratom, Comisia și celelalte instituții și organisme menționate la articolele 208 și 209 iau toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului European și comentariilor care însoțesc recomandarea de descărcare adoptată de Consiliu.

2. La solicitarea Parlamentului European sau a Consiliului, instituțiile prezintă un raport privind măsurile luate ținând cont de observațiile și comentariile respective și, în special, privind dispozițiile date departamentelor lor care sunt responsabile cu execuția bugetară. Statele membre cooperează cu Comisia, informând-o în privința măsurilor luate pentru a da curs observațiilor, astfel încât Comisia să le poată lua în considerare la întocmirea propriului raport. Rapoartele instituțiilor se transmit, de asemenea, Curții de Conturi.

2. La solicitarea Parlamentului European sau a Consiliului, instituțiile și organismele menționate mai sus prezintă un raport privind măsurile luate ținând cont de observațiile și comentariile respective și, în special, privind dispozițiile date departamentelor lor care sunt responsabile cu execuția bugetară. Statele membre cooperează cu Comisia, informând-o în privința măsurilor luate pentru a da curs observațiilor, astfel încât Comisia să le poată lua în considerare la întocmirea propriului raport. Rapoartele instituțiilor se transmit, de asemenea, Curții de Conturi.”

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 190 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind achizițiile pentru acțiuni externe.

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind achizițiile pentru acțiuni externe. Aceste norme prevăd dispoziții specifice privind achizițiile aferente misiunilor civile sub egida politicii de securitate și apărare comune (PSAC) pentru a garanta desfășurarea rapidă și flexibilă a operațiunilor, instituind îndeosebi proceduri rapide adaptate tuturor misiunilor civile ale PSAC.

Justificare

Prin definiție, misiunile PSAC se desfășoară în situații de criză sau post-criză, pe o durată limitată. Normele generale UE privind achizițiile publice nu sunt adaptate la aceste situații, iar aplicarea lor conduce la întârzieri semnificative și ineficiență. Aplicarea „de la caz la caz” a dispozițiilor de flexibilitate în vigoare nu rezolvă în mod satisfăcător problema. Ar trebui, așadar, adoptate norme specifice, prin intermediul unui act delegat, ținând cont de caracteristicile specifice ale operațiunilor civile de gestionare a crizelor.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 208 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(14a) La articolul 208 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„Organismele Uniunii care se autofinanțează integral și cărora nu li se aplică prezentul regulament stabilesc, în scopul consecvenței, norme similare dacă este cazul. În plus, este necesar să se asigure că taxele sunt stabilite la un nivel adecvat pentru a acoperi costurile aferente furnizării de servicii și pentru a evita excedente semnificative. În caz de excedent, banii se alocă bugetului.”

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 14 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 209

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(14b) Articolul 209 se înlocuiește cu următorul text:

Organismele cu personalitate juridică instituite printr-un act de bază și cărora le-a fost încredințată punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat își adoptă propriile norme financiare.

1. Organismele cu personalitate juridică instituite printr-un act de bază și cărora le-a fost încredințată punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat își adoptă propriile norme financiare.

Respectivele norme includ un set de principii necesare pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii.

Respectivele norme includ un set de principii necesare pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 sub forma unui regulament financiar-tip care stabilește principiile necesare gestionării financiare adecvate a fondurilor Uniunii în baza articolului 60.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 sub forma unui regulament financiar-tip care stabilește principiile necesare gestionării financiare adecvate a fondurilor Uniunii în baza articolului 60.

Normele financiare ale acestor organisme nu se pot îndepărta de regulamentul financiar-tip, decât în cazul în care nevoile lor specifice impun acest lucru și cu acordul prealabil al Comisiei.

Normele financiare ale acestor organisme nu se pot îndepărta de regulamentul financiar-tip, decât în cazul în care nevoile lor specifice impun acest lucru și cu acordul prealabil al Comisiei.

 

2. Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor organismelor menționate la alineatul (1) este acordată de Parlamentul European la recomandarea Consiliului. Organismele menționate la alineatul (1) cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, dacă este cazul, orice informații suplimentare necesare, inclusiv prin intermediul participării la reuniunile organismelor corespunzătoare.

 

3. Auditorul intern al Comisiei exercită aceleași competențe în raport cu organismele menționate la alineatul (1) ca cele exercitate în raport cu Comisia.

 

4. Un auditor extern independent verifică dacă conturile anuale ale fiecăruia dintre organismele menționate la alineatul (1) prezintă în mod corespunzător veniturile, cheltuielile și situația financiară a acestuia, înainte de consolidarea lor în conturile finale ale Comisiei sau până la data stabilită în regulamentele financiare ale organismelor corespunzătoare. În absența unor dispoziții contrare în actul de bază menționat la alineatul (1), Curtea de Conturi întocmește un raport anual specific pentru fiecare organism, în conformitate cu cerințele de la articolul 287 alineatul (1) din TFUE. La pregătirea acestui raport, Curtea ia în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent, precum și măsurile luate pe baza constatărilor auditorului.”

Justificare

Amendamentul pune în aplicare Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar (din 29 mai 2014), astfel cum a fost confirmată de către toate părțile interesate la masa rotundă din 13 noiembrie 2014 privind auditul și descărcarea de gestiune pentru întreprinderile comune.

(1)

JO C 52, 12.2.2015, p. 1.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (27.1.2015)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

(COM(2014)0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Raportor pentru aviz: Christian Ehler

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de aliniere a Regulamentului financiar la dispozițiile noilor directive privind achizițiile publice și atribuirea contractelor de concesiune. Această propunere include și modificarea articolul 190 privind achizițiile pentru acțiuni externe, de competența Comisiei pentru afaceri externe.

Într-adevăr, obligația de a aplica normele generale UE privind achizițiile publice în cadrul măsurilor de gestionare a crizelor sub egida politicii externe și de securitate comune, mai ales în cadrul misiunilor civile realizate în aplicarea politicii de securitate și apărare comune, este sursa unor întârzieri importante în achiziționarea echipamentelor și serviciilor indispensabile, cu un efect negativ important asupra desfășurării misiunilor.

De regulă, misiunile PSAC se desfășoară într-un mediu dificil și au o durată limitată. Acestea sunt inițiate prin decizie unanimă a Consiliului, recunoscând astfel că este necesar un răspuns urgent la o situație de criză. Însă aplicarea normelor financiare în vigoare, gândite pentru o piață internă funcțională, ca cea europeană, și nu pentru situații de criză ca cele din țări precum Mali sau Sudanul de Sud, presupune livrarea de materiale indispensabile la mai mult de șase luni de la lansarea cererii de oferte.

Credibilitatea UE pe scena internațională este astfel pusă sub semnul întrebării, în momente în care Uniunea își asumă angajamente importante, precum cel din Georgia din 2008. Adeseori este amenințată și securitatea personalului său, care nu dispune de echipamente de protecție, precum vehicule blindate. Această ineficiență periculoasă a fost denunțată de Curtea de Conturi în Raportul său special din 2012 privind sprijinul UE pentru Kosovo, în care a conchis că normele privind achizițiile publice prevăzute în Regulamentul financiar „nu sunt însă concepute pentru misiuni PSAC … în cazul cărora sunt necesare uneori răspunsuri rapide și flexibile”.

Comisia pentru afaceri externe consideră prin urmare că ar trebui introduse norme specifice pentru misiunile PSAC, care, prin definiție, se desfășoară în situații de criză sau de post-criză. Acest lucru este în concordanță cu concluziile Consiliului European din decembrie 2013, prin care „Comisia, Înaltul Reprezentant și statele membre” erau invitate să se asigure „că procedurile și normele aferente misiunilor civile permit Uniunii să fie mai flexibilă și să accelereze desfășurarea misiunilor civile ale UE”.

Deși Comisia susține orice eforturi de îmbunătățire a eficienței actualelor norme, consideră totodată că doar un set specific de norme cu proceduri mai flexibile, îndepărtându-se de actuala strategie „de la caz la caz”, poate asigura achiziții eficiente pe măsura necesităților logistice și de securitate. Astfel de norme ar asigura protecția adecvată a intereselor financiare ale Uniunii în contextul realizării obiectivelor-cheie de securitate ale UE, răspunzând mai bine imperativului de a asigura o bună gestiune financiară, efectivă și eficientă.

De asemenea, ar fi oportune și alte modificări ale Regulamentului financiar pentru îmbunătățirea eficienței misiunilor PSAC, pe care însă Parlamentul nu le poate aborda în cadrul actualei propuneri. Comisia ar trebui să aibă în vedere mai ales modificarea articolului 56 pentru a permite delegarea de competențe de execuție bugetară comandantului operațiunii civile în mod similar cu competențele delegate șefilor de delegații UE. Această modificare ar îmbunătăți viteza de reacție și flexibilitatea în lansarea și gestionarea misiunilor PSAC, permițându-le să își îndeplinească mandatul într-o manieră mai eficientă și mai bine adaptată la mediul de criză în care operează.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012

Articolul 190 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind achizițiile pentru acțiuni externe.

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind achizițiile pentru acțiuni externe. Aceste norme prevăd dispoziții specifice privind achizițiile aferente misiunilor civile sub egida politicii de securitate și apărare comune (PSAC) pentru a garanta desfășurarea rapidă și flexibilă a operațiunilor, instituind îndeosebi proceduri rapide adaptate tuturor misiunilor civile ale PSAC.

 

Justificare

Prin definiție, misiunile PSAC se desfășoară în situații de criză sau post-criză, pe o durată limitată. Normele generale UE privind achizițiile publice nu sunt adaptate la aceste situații, iar aplicarea lor conduce la întârzieri semnificative și ineficiență. Abordarea „de la caz la caz” a dispozițiilor de flexibilitate în vigoare nu rezolvă în mod satisfăcător problema. Ar trebui, așadar, adoptate norme specifice, prin intermediul unui act delegat, ținând cont de caracteristicile specifice ale operațiunilor civile de gestionare a crizelor.

PROCEDURĂ

Titlu

Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

Referințe

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

3.7.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Christian Ehler

22.9.2014

Examinare în comisie

3.12.2014

 

 

 

Data adoptării

26.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Membri supleanți prezenți la votul final

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (27.1.2015)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Raportor pentru aviz: Tamás Deutsch

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Prin achizițiile publice realizate ar trebui să se garanteze că fondurile europene sunt utilizate în mod eficient, transparent și adecvat: astfel, procedurile de achiziții ar trebui să se desfășoare în spațiul cibernetic, deoarece astfel s-ar face economii importante comparativ cu procedurile de achiziții publice convenționale și s-ar facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Este oportun să se identifice și să se trateze în mod distinct diferitele cazuri care în mod obișnuit sunt numite situații de „conflict de interese”. Noțiunea de „conflict de interese” ar trebui utilizată numai în cazurile în care un funcționar sau un agent al instituțiilor UE se află într-o astfel de situație. În cazul în care un operator economic încearcă să influențeze o procedură sau să obțină informații confidențiale, acest fapt se tratează drept „abatere profesională gravă”. În fine, operatorii economici se pot afla în situația de a nu putea pune în aplicare un contract din cauza unui conflict de interese profesional; de exemplu, o întreprindere nu ar trebui să evalueze un proiect la care a participat, iar un auditor nu ar trebui să aibă posibilitatea de a audita conturile pe care anterior le-a certificat.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolele 47 - 50, din care derivă că trebuie garantate legalitatea și proporționalitatea pedepselor față de infracțiunile comise și că orice persoană are dreptul la o cale de atac eficace și la un proces echitabil, dreptul la apărare și dreptul de a nu fi judecată și pedepsită de două ori în aceeași procedură pentru aceeași infracțiune.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 60 – alineatul 7

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a. Articolul 60 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Alineatele (5) și (6) nu se aplică contribuției Uniunii destinate entităților care fac obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune în temeiul articolului 208.”

„(7) Alineatele (5) și (6) nu se aplică contribuției Uniunii destinate entităților care fac obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune în temeiul articolelor 208 și 209.”

Justificare

Este oportun să se modifice Regulamentul financiar pentru a integra Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar (din 29 mai 2014).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 99 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1b. Articolul 99 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) În fiecare an, instituția prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care conține un rezumat privind numărul și tipul auditurilor interne realizate, recomandările formulate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestor recomandări.

„(5) În fiecare an, la cererea Parlamentului, instituția prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind auditurile interne realizate, inclusiv informații cu privire la numărul și tipul acestor audituri, recomandările formulate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestor recomandări.”

Justificare

În conformitate cu ultima teză de la articolul 319 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: „Comisia prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informație necesară.” Regulamentul financiar ar trebui modificat în așa fel încât să nu împiedice aplicarea acestei dispoziții din tratat.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, finanțare a terorismului, infracțiuni legate de activități teroriste, munca copiilor sau alte forme de trafic de ființe umane pe bază de dovezi stabilite de comitet, astfel cum se prevede la articolul 108, sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

(d) fraudă, fraudă fiscală, evaziune fiscală – inclusiv prin intermediul structurilor offshore scutite de taxe, folosirea necorespunzătoare a activelor corporative, deturnarea fondurilor publice - corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, finanțare a terorismului, infracțiuni legate de activități teroriste, munca copiilor sau alte forme de trafic de ființe umane pe bază de dovezi stabilite de comitet, astfel cum se prevede la articolul 108, sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

Justificare

One of the main principles and aims of the Financial Regulation is the protection of the Union financial interests. The EU has expressed its intentions several times to fight against tax fraud and tax evasion. Statistical data show that the size of the shadow economy in the EU is nearly one fifth of GDP. Also, tens of billions of euro remain offshore, often unreported and untaxed. Stepping up the fight against tax fraud and evasion is not only an issue of revenue, but also of fairness. The protection of the Union financial interests can be further reinforced by including tax evasion as an exclusion ground in the public procurement procedures of the Union institutions.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Printre dovezile care demonstrează faptul că un operator economic se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute la alineatul (1) se pot număra:

 

(a) fapte stabilite în cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Curtea de Conturi Europeană sau de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în cadrul unui audit intern sau în cadrul oricăror altor verificări, audituri sau controale realizate sub responsabilitatea autorității contractante;

 

(b) decizii administrative care pot include măsurile disciplinare luate de organismul de supraveghere competent, responsabil cu verificarea aplicării standardelor de etică profesională, decizii ale BCE, ale BEI, ale unor organizații internaționale, decizii ale Comisiei privind încălcarea normelor Uniunii în materie de concurență sau decizii ale unei autorități naționale competente.

Justificare

Articolul 140 alineatul (1) din proiectul de act delegat (normele de aplicare), prezentat de Comisie în cursul primei runde de reuniuni ale grupurilor de experți, conține unele dispoziții esențiale care ar trebui să fie integrate, în consecință, în regulamentul financiar propriu-zis pentru a clarifica faptul că dispozițiile ar trebui să se aplice dovezilor referitoare la toate criteriile de excludere.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (1) litera (d), autoritatea contractantă poate decide să nu excludă operatorul economic vizat, în cazul în care acesta a luat măsuri corective pentru a-și demonstra fiabilitatea.

(3) Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (1) litera (d), comitetul prevăzut la articolul 108 poate decide să nu excludă operatorul economic vizat, în cazul în care acesta a luat măsuri corective pentru a-și demonstra fiabilitatea.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul situațiilor prevăzute la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (d), (e) și (f), Comisia instituie un comitet, la solicitarea unui ordonator de credite al Comisiei sau al unei agenții executive, sau un comitet comun, la solicitarea unei alte instituții, organism sau oficiu european. Acest comitet, în numele Comisiei și al agențiilor executive ale acesteia, al altor instituții, organisme sau oficii europene, aplică următoarea procedură:

(3) În cazul situațiilor prevăzute la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (d), (e) și (f), Comisia instituie un comitet neutru și independent din punct de vedere politic, la solicitarea unui ordonator de credite al Comisiei sau al unei agenții executive, sau un comitet comun, la solicitarea unei alte instituții, organism sau oficiu european. Comitetul sau comitetul comun numește un organism permanent la nivel înalt compus din membri cu competențe tehnice și juridice. Comisia se asigură că acest comitet sau comitetul independent funcționează în mod independent. Comitetul sau comitetul comun, în numele Comisiei și al agențiilor executive ale acesteia, al altor instituții, organisme sau oficii europene, aplică următoarea procedură:

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Excluderea este definitivă în cazul activităților ilegale de crimă organizată.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 4 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Termenul de prescripție pentru excluderea unui operator economic și/sau impunerea de sancțiuni financiare este de zece ani, calculat începând cu oricare dintre următoarele date:

 

(a) data la care a fost comisă abaterea sau, în cazul în care aceasta continuă sau se repetă, data la care aceasta ia sfârșit, în cazurile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e);

 

(b) data la care se pronunță hotărârea definitivă a unei instanțe naționale sau decizia administrativă definitivă a unei autorități publice sau a unei organizații internaționale în cazurile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (b), (c) și (d).

 

Termenul de prescripție este întrerupt de orice act al Comisiei sau al oricărei alte entități implicate în execuția bugetului Uniunii care este notificat operatorului economic și care are legătură cu ancheta sau procedurile judiciare. Un nou termen de prescripție începe să curgă din ziua următoare întreruperii.

 

În scopul articolului 106 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament, se aplică termenul de prescripție pentru excluderea unui operator economic și/sau impunerea de sancțiuni financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95* al Consiliului.

 

__________________

 

* Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

 

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a determina excluderea și durata sa, precum și/sau sancțiunile financiare în conformitate cu principiul proporționalității, comitetul ține seama în special de gravitatea situației, inclusiv de impactul asupra intereselor financiare și imaginii Uniunii, de timpul care s-a scurs de la abatere, de durata și recurența sa, de intenția sau gradul de neglijență, precum și de măsurile luate pentru a remedia situația sau de orice alte circumstanțe atenuante.

Justificare

Articolul 144 alineatul (1) din Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 este deplasat la articolul 108 alineatul (4a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii cu privire la circumstanțele care trebuie luate în considerare atunci când se impune excluderea și/sau sancțiuni financiare.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 108 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când bugetul este executat în sistem de gestiune indirectă cu țări terțe, Comisia poate lua o decizie de excludere sau poate impune o sancțiune financiară în conformitate cu procedura menționată la alineatul (3) în urma nerespectării sarcinii de execuție bugetară de către țara terță căreia i s-a încredințat această sarcină în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c). Acest lucru nu afectează responsabilitatea ce îi revine țării terțe conform articolului 60 alineatul (3) de a preveni, detecta și corecta neregulile sau frauda.

Justificare

Aliniere la practica FED pentru a se asigura faptul că Comisia poate adopta decizii de excludere în cazul în care delegatul nu face acest lucru.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 110 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) candidatul sau ofertantul îndeplinește criteriile de selecție menționate în documentele aferente achiziției.

(c) candidatul sau ofertantul îndeplinește criteriile de selecție menționate în documentele aferente achiziției și nu face obiectul unor conflicte de interese care pot afecta negativ executarea contractului.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 162 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

11a. Articolul 162 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

(1) Până la data de 30 iunie, Curtea de Conturi transmite Comisiei și instituțiilor în cauză orice observații care, în opinia sa, sunt de natură să figureze în raportul anual. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 15 octombrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.

„(1) Până la data de 30 iunie, Curtea de Conturi transmite Comisiei și instituțiilor în cauză orice observații care, în opinia sa, sunt de natură să figureze în raportul anual. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii. Cu toate acestea, observațiile sunt puse la dispoziția Parlamentului European la cerere și, dacă este cazul, în mod confidențial. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 15 octombrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.”

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 164

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

11a. Articolul 164 se înlocuiește cu următorul text:

 

(1) La recomandarea Consiliului hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă, înainte de data de 15 mai a exercițiului n + 2, descărcarea de gestiune Comisiei pentru execuția bugetară a exercițiului n.

(1) La recomandarea Consiliului hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă, înainte de data de 15 mai a exercițiului n + 2, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetară a exercițiului n aferentă instituțiilor Uniunii și organismelor menționate la articolele 208 și 209.

(2) Dacă nu poate fi respectată data prevăzută la alineatul (1), Parlamentul European sau Consiliul informează Comisia cu privire la motivele amânării.

(2) Dacă nu poate fi respectată data prevăzută la alineatul (1), Parlamentul European sau Consiliul informează instituțiile și organismele vizate cu privire la motivele amânării.

(3) Dacă Parlamentul European amână luarea deciziei de descărcare de gestiune, Comisia depune toate eforturile pentru a lua măsuri, cât mai repede posibil, pentru a înlătura sau a facilita înlăturarea obstacolelor din calea deciziei în cauză.

(3) Dacă Parlamentul European amână luarea deciziei de descărcare de gestiune, instituțiile și organismele vizate depun toate eforturile pentru a lua măsuri, cât mai repede posibil, pentru a înlătura sau a facilita înlăturarea obstacolelor din calea deciziei în cauză.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 165 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

11a. Articolul 165 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3) Comisia prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv, în conformitate cu articolul 319 din TFUE.

„(3) Instituțiile și organismele Uniunii prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv, în conformitate cu articolul 319 din TFUE.”

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 166

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

11a. Articolul 166 se înlocuiește cu următorul text:

 

(1) În conformitate cu articolul 319 din TFUE și cu articolul 106a din Tratatul Euratom, Comisia și celelalte instituții iau toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului European și comentariilor care însoțesc recomandarea de descărcare adoptată de Consiliu.

„(1) În conformitate cu articolul 319 din TFUE și cu articolul 106a din Tratatul Euratom, Comisia și celelalte instituții și organisme iau toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului European și comentariilor care însoțesc recomandarea de descărcare adoptată de Consiliu.

(2) La solicitarea Parlamentului European sau a Consiliului, instituțiile prezintă un raport privind măsurile luate ținând cont de observațiile și comentariile respective și, în special, privind dispozițiile date departamentelor lor care sunt responsabile cu execuția bugetară. Statele membre cooperează cu Comisia, informând-o în privința măsurilor luate pentru a da curs observațiilor, astfel încât Comisia să le poată lua în considerare la întocmirea propriului raport. Rapoartele instituțiilor se transmit, de asemenea, Curții de Conturi.

(2) La solicitarea Parlamentului European sau a Consiliului, a celorlalte instituții și organisme prezintă un raport privind măsurile luate ținând cont de observațiile și comentariile respective și, în special, privind dispozițiile date departamentelor lor care sunt responsabile cu execuția bugetară. Statele membre cooperează cu Comisia, informând-o în privința măsurilor luate pentru a da curs observațiilor, astfel încât Comisia să le poată lua în considerare la întocmirea propriului raport. Rapoartele instituțiilor și ale organismelor se transmit, de asemenea, Curții de Conturi.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 208 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14a. La articolul 208, se inserează următorul paragraf:

 

„(3a) Organismele Uniunii ce sunt în întregime autofinanțate și cărora nu li se aplică normele financiare prevăzute în regulamentul financiar cadru prevăzut la alineatul (1), ar trebui să adopte norme similare, unde acest lucru se impune. În plus, este necesar să se asigure că taxele percepute de respectivele organisme sunt stabilite la nivelul adecvat pentru a acoperi costurile furnizării de servicii și pentru a evita excedentele semnificative. În caz de excedent, banii ar trebui alocați bugetului UE.”

 

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Articolul 209

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14a. Articolul 209 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 209

„Articolul 209

Regulament financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat

Regulament financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat

Organismele cu personalitate juridică instituite printr-un act de bază și cărora le-a fost încredințată punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat își adoptă propriile norme financiare.

(1) Organismele cu personalitate juridică instituite printr-un act de bază și cărora le-a fost încredințată punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat își adoptă propriile norme financiare.

Respectivele norme includ un set de principii necesare pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii.

Respectivele norme includ un set de principii necesare pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 sub forma unui regulament financiar-tip care stabilește principiile necesare gestionării financiare adecvate a fondurilor Uniunii în baza articolului 60.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 sub forma unui regulament financiar-tip care stabilește principiile necesare gestionării financiare adecvate a fondurilor Uniunii în baza articolului 60.

Normele financiare ale acestor organisme nu se pot îndepărta de regulamentul financiar-tip, decât în cazul în care nevoile lor specifice impun acest lucru și cu acordul prealabil al Comisiei.

Normele financiare ale acestor organisme nu se pot îndepărta de regulamentul financiar-tip, decât în cazul în care nevoile lor specifice impun acest lucru și cu acordul prealabil al Comisiei.

 

(2) Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor organismelor menționate în alineatul (1) este acordată de Parlamentul European la recomandarea Consiliului. Respectivele organisme cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, dacă este cazul, orice informații suplimentare necesare, inclusiv prin intermediul participării la reuniuni ale organismelor relevante.

 

 

(3) Un auditor extern independent verifică prezentarea corespunzătoare în conturile anuale ale organismului menționat la alineatul (1) a veniturilor, cheltuielilor și a situației finale a acestuia, înainte de consolidarea lor în conturile finale ale Comisiei. În absența unor dispoziții contrare în actul de bază menționat la alineatul (1) primul paragraf, Curtea de Conturi întocmește un raport anual specific pentru fiecare organism, în conformitate cu cerințele din articolul 287 alineatul (1) din TFUE. La pregătirea acestui raport, Curtea de Conturi ia în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent, precum și măsurile luate pe baza constatărilor auditorului.”

Justificare

Această justificare se aplică de asemenea articolului 60 alineatul (7).

PROCEDURĂ

Titlu

Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

Referințe

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CONT

3.7.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Tamás Deutsch

30.9.2014

Examinare în comisie

8.1.2015

 

 

 

Data adoptării

27.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


PROCEDURĂ

Titlu

Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

Referințe

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Data prezentării la PE

17.6.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Raportori

Data numirii

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Data adoptării

26.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Data depunerii

12.3.2015

Notă juridică