Процедура : 2013/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0053/2015

Внесени текстове :

A8-0053/2015

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0099

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 172kWORD 68k
19.3.2015
PE 549.389v02-00 A8-0053/2015

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Олга Сехналова

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05130/3/2015 – C8 0063/2015),

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2013 г.(1),

–       като взе предвид своята позиция на първо четене(2) по предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0316),

–       като взе предвид член 294, параграф 7 от ДФЕС,

–       като взе предвид член 76 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0053/2015),

1.      одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.      отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.      възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.      възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.

(2)

Приети текстове от 26.2.2014 г., P7_TA (2014) 0154.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разгръщането на бордовата система eCall

Позовавания

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.2.2014                     T7-0154/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

12.3.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.3.2015

 

 

 

Дата на приемане

17.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Дата на внасяне

19.3.2015

Правна информация