Procedūra : 2013/0165(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0053/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0053/2015

Debates :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Balsojumi :

PV 28/04/2015 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0099

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 151kWORD 69k
19.3.2015
PE 549.389v02-00 A8-0053/2015

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK

(05130/3/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Olga Sehnalová

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK

(05130/3/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05130/3/2015 – C8‑0063/2015),

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 19. septembra atzinumu(1),

–       ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0316),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–       ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0053/2015),

1.      apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.      konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.      uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 341, 21.11.2013., 47. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, 26.2.2014., P8_TA(2014)0154.


PROCEDŪRA

Virsraksts

E-Call transportlīdzekļa sistēmas izveidošana

Atsauces

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

26.2.2014                     T7-0154/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

12.3.2015

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.3.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Iesniegšanas datums

19.3.2015

Juridisks paziņojums