Процедура : 2013/0255(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0055/2015

Внесени текстове :

A8-0055/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 12
CRE 28/04/2015 - 12

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.64
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0173

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД     
PDF 274kWORD 245k
18.3.2015
PE 546.675v02-00 A8-0055/2015

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

(COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Моника Маковей

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

(COM(2013)05342013/0255(APP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура(1),

–   като взе предвид предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети(2),

–   като взе предвид предложението за регламент относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535),

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, членове 2, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално членове 86, 218, 263, 265, 267, 268 и 340 от него,

–   като взе предвид член 99, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид междинния доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0055/2015),

А. като има предвид, че данните, събрани и анализирани от Комисията, доведоха до установяването на предполагаеми измами, засягащи финансовите интереси на Съюза, които възлизат средно на около 500 милиона евро годишно, въпреки че съществуват основателни причини да се счита, че до 3 милиарда евро годишно биха могли да са изложени на риск от измами;

Б.  като има предвид, че процентът на повдигнатите обвинения е нисък – около 31% за осемте години от 2006 до 2013 г. – в сравнение с броя на съдебните препоръки от страна на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) към държавите членки; като има предвид, че една от целите на Европейската прокуратура е да намали тази разлика;

В.  като има предвид, че някои държави членки могат да бъдат по-малко ефективни в разкриването и наказателното преследване на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, като по този начин ощетяват данъкоплатците на всички държави членки, които внасят средства в бюджета на Съюза;

Г.  като има предвид, че в своята резолюция от 12 март 2014 г. Парламентът призова Съвета да предвиди широко участие на Парламента в своята законодателна дейност чрез осигуряване на постоянен информационен поток и непрекъснати консултации с него;

Д. като има предвид, че разликите в юрисдикциите, правните традиции, системите за правоприлагане и съдебните системи в държавите членки не следва да затрудняват или възпрепятстват борбата срещу измамите и престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза;

Е.  като има предвид, че тероризмът също се финансира от организираната престъпност, като престъпните групировки набират средства чрез измами;

Ж.  като има предвид, че член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз позволява разширяване на правомощията на Европейската прокуратура, така че да обхващат тежки престъпления с трансгранично измерение; като има предвид, че Съветът може да вземе предвид тази възможност след като Европейската прокуратура бъде учредена и започне да функционира успешно;

1.   отново потвърждава твърдата си воля за реализиране на приоритетите за създаването на Европейската прокуратура и за определяне на принципите и условията, при които може да даде своето одобрение;

2.   припомня съдържанието на предишния си междинен доклад, който прие със своята резолюция от 12 март 2014 г., и се стреми да го допълни и актуализира след последните резултати от обсъжданията в Съвета;

3.   призовава Съвета да гарантира прозрачност и демократична легитимност, като предоставя цялата информация на Парламента и редовно се консултира с него; настоятелно призовава Съвета надлежно да отчита вижданията на Парламента като предпоставка за осигуряване на одобрение за приемането на регламента за Европейската прокуратура;

4.   припомня, че Европейската прокуратура следва да има за цел преследването на престъпления, свързани с измами, засягащи финансовите интереси на Съюза; припомня, в тази връзка, че съответните престъпления трябва да бъдат посочени в предложената Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (т. нар. „Директива PIF“); призовава Съвета, като същевременно признава напредъка, постигнат от съзаконодателите в преговорите по приемането на Директивата PIF, да поднови усилията си за постигане на съгласие, в рамките на тези преговори за учредяване на Европейска прокуратура;

5.   счита, че е необходим новаторски подход към разследването, наказателното преследване и предаването на съд на извършителите на измами, засягащи финансовите интереси на Съюза, с цел да се повиши ефикасността на борбата с измамите, процентът на възстановяване и доверието на данъкоплатците в институциите на ЕС;

6.   счита, че е от решаващо значение да се гарантира създаването на единна, силна и независима Европейска прокуратура, която може да разследва, да преследва наказателно и да предава на съд извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, и счита, че едно по-слабо решение би струвало средства на бюджета на Съюза;

Независима европейска прокуратура

7.   подчертава, че структурата на Европейската прокуратура следва да бъде напълно независима от националните правителства и институциите на ЕС и да бъде защитена от политическо влияние и натиск; призовава поради това за откритост, обективност и прозрачност в процедурите за подбор и назначаване на европейски главен прокурор, неговите/нейните заместници, европейските прокурори и европейските делегирани прокурори; счита, че за да се предотвратят всякакви конфликти на интереси, длъжността европейски прокурор следва да бъде на пълно работно време;

8.   подчертава значението на участието си в процедурите по назначаване на европейските прокурори и предлага открит конкурс за набиране на кандидати, които отговарят на необходимите критерии за почтеност, професионализъм, опит и умения; счита, че европейските прокурори следва да бъдат назначавани от Съвета и Парламента с общо съгласие въз основа на списък, изготвен от Комисията, след оценка от независима комисия от експерти, включваща съдии, прокурори и юристи с призната компетентност; Европейският главен прокурор следва да бъде назначаван по същата процедура след изслушване от Парламента;

9.   счита, че членовете на колегиума следва да се освобождават след решение на Съда на Европейския съюз, по искане на Съвета, Комисията и Парламента и/или Европейския главен прокурор;

10. подчертава, че държавите членки трябва да включат национални самоуправляващи се съдебни органи в процедурите за номиниране на европейски делегирани прокурори в съответствие с националните закони и практики;

11. приветства съдържащата се в документа на Съвета клауза за представянето на годишен доклад на институциите на ЕС, за да се гарантира постоянна оценка на дейностите, осъществявани от новата структура; призовава Съвета да гарантира, че годишният доклад съдържа, наред с другото, подробности относно готовността на националните органи да сътрудничат на Европейската прокуратура;

Ясно разделение на правомощията между Европейската прокуратура и националните органи

12. счита, че правилата за разделение на правомощията между Европейската прокуратура и националните органи следва да бъдат ясно определени, за да се предотврати всякаква несигурност или погрешно тълкуване в оперативната фаза: Европейската прокуратура следва да има компетентност за разследване и наказателно преследване на престъпленията, които представляват измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, в съответствие с директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред; счита, че Европейската прокуратура следва първа да реши дали има компетентност преди националните органи да започнат свое разследване, за да се избегнат паралелни разследвания, които са неефективни;

13. настоява националните органи, разследващи престъпления, които биха могли да са от компетентността на Европейската прокуратура, да бъдат задължени първо да я информират за тези разследвания; отново изтъква необходимостта от това Европейската прокуратура да има правото да поема подобни разследвания, когато определи това за уместно, с цел гарантиране на независимостта и ефективността на Прокуратурата;

14. отново заявява, че правомощията на Европейската прокуратура следва да обхващат престъпления, различни от престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, само когато кумулативно е изпълнено следното:

а)   конкретното деяние представлява едновременно престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза, и други престъпления; и

б)   престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, са основни, а другите имат единствено акцесорен характер; и

в)   прекратява се възможността за по-нататъшни съдебни действия и санкциониране на другите престъпления, ако те не се преследват и представят в съда заедно с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза; счита също така, че в случай на разногласие между Европейската прокуратура и националните прокурорски органи във връзка с упражняването на компетентност Европейската прокуратура следва да реши на централно равнище кой трябва да води разследването и наказателното преследване; освен това счита, че определянето на компетентността с помощта на тези критерии следва винаги да подлежи на съдебна проверка;

Ефикасна структура за ефективно управление на делата

15. изразява съжаление относно факта, че държавите членки разглеждат варианта за колегиална структура, вместо йерархичния вариант, предложен първоначално от Комисията; във връзка с това счита, че решението за провеждане на наказателно преследване и за избора на компетентната юрисдикция, решението за преразпределяне или прекратяване на дело, както и решението относно споразуменията за решаване на делата, следва да се вземат на централно равнище от страна на съставите;

16. подчертава факта, че съставите следва да играят водеща роля при разследванията и наказателните преследвания и да не ограничават своите дейности само до функциите на координация, а следва да упражняват надзор върху работата на европейските делегирани прокурори в областта;

17. изразява загриженост във връзка с автоматичната връзка между европейски прокурор в централната прокуратура и дело, образувано в неговата държава членка, поради факта, че това би могло да доведе до явни проблеми по отношение на независимостта на прокурорите и равномерното разпределяне на съдебните дела;

18. поради това призовава за рационална организация на работата на прокуратурата на централно равнище; в тази връзка отбелязва, че при системата за разпределяне на делата между съставите трябва да се следват предварително определени и обективни критерии; също така предлага възможността на по-късен етап да се предвиди конкретна специализация на съставите;

19. изразява убеденост, че необходимите знания, опит и експертни знания на националните правоприлагащи системи ще бъдат гарантирани също така от персонала на Европейската прокуратура в централната прокуратура;

Действия по разследване и допустимост на доказателствата

20. призовава законодателя да гарантира рационализирани процедури за Европейската прокуратура с цел получаване на разрешение за действия по разследване по трансгранични дела в съответствие с правото на държавите членки, в които е поискано и изпълнено въпросното действие; припомня, че съзаконодателите постигнаха съгласие относно критериите за отправяне на искания за действия по разследване от държавите членки въз основа на принципа за взаимно признаване в Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси; счита, че същите критерии следва да се прилагат по отношение на мерките по разследване, които трябва да бъдат разрешени от Европейската прокуратура, особено по отношение на основанията за отказ;

21. призовава Съвета да гарантира признаването и допустимостта на доказателствата, събрани от Европейската прокуратура, при пълно спазване на съответното европейско и национално законодателство в рамките на Съюза, тъй като това е от решаващо значение за гарантиране на ефективността на наказателните преследвания, в съответствие с член 6 от Договора за ЕС, Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека;

22. припомня, че Европейската прокуратура трябва да издирва всички относими доказателства, независимо дали са обвинителни или оправдателни; настоява освен това, при всяко разследване, предприето от Европейската прокуратура, да се предоставят определени права във връзка с доказателствата, и по-специално:

а)   заподозрените лица или обвиняемите следва да имат право да представят доказателства за разглеждане от Европейската прокуратура;

б)   заподозрените лица или обвиняемите следва да имат право да поискат от Европейската прокуратура да събере всякакви доказателства, относими към разследванията, включително да назначи вещи лица и да изслуша свидетели;

23. счита, че предвид възможността за множествена подсъдност при трансгранични престъпления, попадащи в компетентността на Европейската прокуратура, е важно да се гарантира, че европейските прокурори, европейските делегирани прокурори и националните прокуратури спазват в пълна степен принципа ne bis in idem по отношение на наказателните преследвания, свързани с престъпления, попадащи в компетентността на Европейската прокуратура;

Достъп до съдебен контрол

24. потвърждава, че правото на правни средства за съдебна защита следва да се зачита по всяко време по отношение на дейността на Европейската прокуратура, и признава също така необходимостта от ефективно функциониране на Европейската прокуратура; следователно счита, че всяко решение, взето от Европейската прокуратура, следва да подлежи на съдебен контрол пред компетентния съд; подчертава, че решенията на съставите, като например избора на юрисдикция за наказателното преследване, прекратяването или преразпределянето на дело или приемането на споразумение за приключване на делото, следва да подлежат на съдебен контрол пред съдилищата на Съюза;

25. счита, че за целите на съдебния контрол върху всички действия по разследване и други процесуални мерки, приети в изпълнение на функцията ѝ за наказателно преследване, Европейската прокуратура следва да се счита за национален орган пред компетентните съдилища на държавите членки;

Съгласувана правна защита за заподозрени лица или обвиняеми

26. припомня, че новата прокуратура следва да извършва дейността си при пълно зачитане на правата на заподозрените лица или на обвиняемите, заложени в член 6 от ДЕС, член 16 от ДФЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в законодателните мерки, приети на равнището на Съюза, относно процесуалните права на заподозрените лица и на обвиняемите в наказателни производства и относно защитата на личните данни;

27. потвърждава, че бъдещата Директива относно правната помощ следва да се прилага по еднакъв начин за всички заподозрени лица или обвиняеми, срещу които Европейската прокуратура води разследване или наказателно преследване; призовава държавите членки, при липсата на директива на ЕС, да гарантират ефективен достъп до правна помощ в съответствие с относимото национално право;

28. подчертава, че всички заподозрени лица или обвиняеми, срещу които Европейската прокуратура води разследване или наказателно преследване, имат право на защита на личните данни; в тази връзка подчертава факта, че обработката на лични данни от Европейската прокуратура трябва да бъде предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001; подчертава, че всички специални разпоредби относно защитата на данните, съдържащи се в регламента на Съвета за създаване на Европейска прокуратура, могат само да допълват и да доразвиват разпоредбите на Регламент 2001/45, единствено доколкото това е необходимо;

29.  потвърждава твърдата си воля за създаване на Европейска прокуратура и за реформиране на Евроюст, както беше предвидено в двете предложения на Комисията; изисква от Комисията да коригира оценките за отражението върху бюджета на създаването на колегиална структура; призовава за изясняване на отношенията между Евроюст, Европейската прокуратура и OLAF, с цел разграничаване на съответните им роли за защита на финансовите интереси на ЕС; призовава Съвета и Комисията да проучат възможностите за по-интегриран подход на тези агенции, с оглед постигане на по-голяма ефективност на разследванията;

30. настоятелно призовава Съвета да следва тези препоръки и подчертава факта, че горепосочените условия са от съществено значение, за да може Парламентът да даде одобрението си за проекта на регламент на Съвета;

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0234.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0444.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Добавената стойност на Европейската прокуратура се изразява в извършването на наказателните разследвания и преследвания от страна на единна и независима прокуратура на европейско равнище в случаи на измами, засягащи средства на ЕС, подобряване на наказателното преследване, възстановяване на средствата и увеличаване на доверието на данъкоплатците в европейските институции. Настоящата система, дори и да работи добре в някои държави членки, се оказа доста неефикасна в целия Съюз по отношение на наказателните преследвания и на възстановяването на средства.

Като цяло, създаването на Европейска прокуратура следва да се ръководи от конкретната нужда да се коригира съществуващото положение, при което процентът на повдигнатите обвинения въз основа на съдебните препоръки от страна на OLAF е средно 31% за осем години (2006 – 2013 г.). Следователно възстановяването на средствата на нашите граждани е недостатъчно, това е неприемливо и се нуждае от сериозни промени.

Докладчикът би желал да представи нов междинен доклад, като очертае политическите приоритети на Европейския парламент и подчертае принципите и условията, при които Европейският парламент може да даде одобрение на законодателното предложение. След приемането на предложението на Комисията през юли 2013 г. Европейският парламент показа голям интерес и ангажимент за участие в законодателния процес. В своята резолюция от 12 март 2014 г. Парламентът призова Съвета да го включи активно в работата си и направи редица политически предложения по отношение на някои от най-важните разглеждани аспекти: структура, независимост, процес на вземане на решения, компетентност, средства за разследване, допустимост на доказателствата, съдебен контрол, правна защита.

Ориентацията, изразена досега в рамките на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, се насочва към колегиален орган, който се състои от един европейски прокурор от всяка държава членка и се оглавява от главен прокурор, и към паралелна компетентност между новата прокуратура и националните служби за наказателно преследване. Решенията по тези въпроси ще окажат положително или отрицателно въздействие върху ефективността на дейностите на Европейската прокуратура, както и върху общата добавена стойност на новия орган на Съюза.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (26.2.2015)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

(COM(2013)05342013/0255(APP))

Докладчик по становище: Виктор Негреску

PA_Consent_Interim

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи следните предложения в своя доклад:

Позовавания

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 3 март 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура,

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура(1),

Препоръки

1.  припомня съдържанието на становището на комисията по правни въпроси от 3 март 2014 г. и има за цел да обърне внимание на редица допълнителни елементи, включително по отношение на новото развитие на разискванията в Съвета;

2.  подчертава значението на гарантирането на независимостта на Европейската прокуратура, на европейския главен прокурор и на неговите заместници, на европейските прокурори и на европейските делегирани прокурори, по-специално по отношение на всякакво неправомерно влияние от страна на партийно-политически, национални политически, административни или съдебни органи, включително от страна на европейските институции; счита, че длъжността на европейския прокурор следва да бъде на пълно работно време;

3.  отново заявява твърдата си воля за създаване на Европейска прокуратура и за реформиране на Евроюст, както е предвидено от Комисията в предложението ѝ за регламент относно Евроюст; при все това изразява убеждението си, че реформата на Евроюст следва да бъде отложена, докато Съветът приеме общ подход относно Европейската прокуратура; поддържа пакетния подход поради тясното взаимодействие между Европейската прокуратура и Евроюст;

4.  счита, че обхватът на правомощията на Европейската прокуратура следва да бъде ясно определен, за да се избегне правната несигурност по отношение на престъпленията, които попадат в кръга на компетентността ѝ; във връзка с това призовава Съвета да изясни компетентността на Евроюст, Европол и OLAF, така че съответната роля на всички органи, на които е възложена защитата на финансовите интереси на ЕС, да бъде ясно определена и разграничена;

5.  приветства предложението, че Европейската прокуратура следва да представя на институциите на ЕС годишен доклад с цел да се гарантира прозрачност и оценка на общите насоки на дейността ѝ, и подчертава, че това не следва да представлява средство за това бъдещата дейност на Европейската прокуратура да бъде повлияна от някоя от институциите на ЕС;

6.  подчертава необходимостта от открита и прозрачна процедура за подбор за назначаване на европейския прокурор и неговите заместници и предлага открит конкурс за набиране на кандидати с подходящи умения, опит и професионализъм, които могат да бъдат включени в списък от Комисията и оценени от независима комисия от експерти; предлага списъкът с предварително подбраните кандидати да се предаде на Парламента и на Съвета и оправомощава Парламента и Съвета да вземат решение за провеждане на допълнителни събеседвания с кандидатите, чиито имена присъстват в списъка; поради това призовава за пълно участие на Парламента в процедурата за подбор на европейския прокурор и неговите заместници, като окончателното решение за назначаване ще бъде прието от Съвета и одобрено от Парламента;

7.  препоръчва Европейската прокуратура да обърне специално внимание на назначаването на европейските прокурор и на европейските делегирани прокурори и на изпълнението на критериите по отношение на квалификация, натрупан професионален опит и независимост, като гарантира балансирано географско представителство;

8.  подчертава необходимостта от това Европейската прокуратура да разглежда и разследва с еднаква строгост случаи на тежки престъпления срещу финансовите интереси на ЕС от всички участващи държави членки, независимо от географски съображения, предишни случаи или разследвания, и да предприеме качествен подход на базата на обективни критерии;

9.  подчертава необходимостта от яснота по отношение на това как Европейската прокуратура ще функционира ефективно във всички държави членки;

10. препоръчва Европейската прокуратура да положи особени усилия за справяне с трансграничните престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, като се имат предвид сложността на въпроса и високата степен на опасност и на претърпените в резултат на тези престъпления вреди; заявява обаче, че компетентността на Европейската прокуратура следва да бъде точно определена, за да се даде възможност за предварително определяне на престъпните състави, попадащи в нейния обхват, и за ясно разграничаване между компетентността на Европейската прокуратура и тази на националните прокурори; във връзка с това предлага да бъде направен внимателен преглед на определенията, предвидени в член 13 от предложението на Комисията, относно акцесорната компетентност с цел предотвратяване на двойна наказуемост за едно и също престъпление или на съдебни пропуски; предлага освен това да се гарантира, че инструментите и действията по разследване, с които разполага Европейската прокуратура, следва да бъдат единни, точно определени и съвместими с всички правни системи на държавите членки, за да се осигури предотвратяването на търсенето на най-благоприятната правна система;

11. припомня, че действията и разследванията, предприемани от всички прокурори и служители на Европейската прокуратура, трябва да се извършват при пълно спазване на принципите на правото, особено по отношение на правата, предоставени на заподозряното или на обвиняемото лице, като зачитането на презумпцията за невиновност до постановяването на окончателно и неотменимо съдебно решение, правото на справедлив съдебен процес, правото да се запази мълчание, правото на защита и правна помощ и принципа „ne bis in idem“; призовава държавите членки да гарантират приемането на хармонизирани мерки относно признаването и допустимостта на доказателствата, представени от Европейската прокуратура; счита по-конкретно, че условията за допустимост на доказателства следва да бъдат такива, че да зачитат всички права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз и от Европейската конвенция за правата на човека съгласно тълкуването ѝ в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и в съответствие с член 6 от Договора за Европейския съюз; счита, че Европейската прокуратура следва да издирва всички относими доказателства, независимо дали са обвинителни или оправдателни;

12. изразява съжаление, че в настоящото предложение за създаване на Европейска прокуратура кръгът на нейната компетентност е ограничен до измами; поради това призовава Комисията да предложи след създаването на Европейската прокуратура разширяване на нейния мандата цел да се обхванат определени категории тежки трансгранични престъпления, като организираната престъпност и тероризма;

13. приканва Съвета да предостави подробности относно въздействието върху бюджета на ЕС в резултат на предложената колегиална структура; счита, че при всички случаи решението относно избор на компетентна юрисдикция, решението относно извършване на наказателно преследване, решението относно прекратяване на дело, решението относно преразпределяне на дело и решението относно споразумение за приключване на дело следва да се приемат на централно равнище;

14. потвърждава, че правото на правни средства за съдебна защита следва да се зачита по всяко време във връзка с дейността на Европейската прокуратура; следователно счита, че всяко решение, взето от Европейската прокуратура, следва да подлежи на съдебен контрол пред компетентния съд; в това отношение настоява върху това решенията, вземани от европейския прокурор преди съдебния процес или независимо от него, като например решението за започване на разследване, избора на юрисдикция за наказателното преследване, прекратяването на дело или приемането на споразумение за приключване на дело, следва да подлежат на съдебен контрол пред съдилищата на Съюза; подчертава, че Европейската прокуратура следва да обезщетява всички вреди съгласно националното законодателство, причинени в резултат на незаконосъобразно или неправилно наказателно преследване;

15. счита, че в допълнение към годишния доклад на Европейската прокуратура относно нейната обща дейност, в регламента следва да се предвиди клауза за преглед с цел проверка на целите за създаването на Европейската прокуратура и получените резултати, за да се установят празнините и пропуските, които трябва да бъдат коригирани.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu, Viktor Uspaskich

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Krisztina Morvai

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0234.


ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

Комисия по бюджетен контрол

Председателят

IPOL-COM-CONT D(2015)3294

г-н Клод Морайс

Председател

комисия по граждански свободи,

правосъдие и вътрешни работи

ASP 13G205

Европейски парламент

Относно: актуализиран междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)05342013/0255(APP))

Уважаеми г-н Морайс,

Пиша Ви във връзка с предложението Ви комисията по бюджетен контрол (CONT) да даде своето становище, което да бъде включено в актуализирания междинен доклад във връзка със създаването на Европейска прокуратура, с който Вашата комисия се подготвя да изрази позицията на Парламента в отговор на резултатите от последните разисквания на държавите членки. Бих искала да Ви благодаря за доброто сътрудничество досега по този въпрос.

Както се посочва в резолюцията на ЕП от 12 март 2014 г., създаването на Европейска прокуратура представлява още една стъпка към изграждането на европейско пространство на наказателно правосъдие и към укрепването на инструментите за борба с измамите срещу финансовите интереси на Съюза, с която се увеличава доверието на данъкоплатците към ЕС. Тъй като Европейската прокуратура е от изключителната юридическа компетентност на Съвета, комисията CONT призовава Съвета да осигури пълното участие на Парламента в своята работа.

Комисията CONT счита, че е необходимо да се гарантира, че Европейската прокуратура действа при пълно зачитане и спазване на основните права, но че също така е необходимо тя да бъде многостранна, рационална, ефективна и способна да постигне максимални резултати. Европейската прокуратура следва да бъде напълно независима от националните правителства и институциите на ЕС и да бъде защитена от всякакъв политически натиск и/или влияние. Също така обхватът на правомощията на Европейската прокуратура следва да бъде ясно определен, за да се избегне правната несигурност по отношение на престъпленията, които попадат в кръга на правомощията ѝ. Изключително важно е Съветът да изясни правомащията на Евроюст и OLAF, така че съответната роля на трите органа, на които е възложена защитата на финансовите интереси на ЕС, да бъде ясно определена и разграничена.

В допълнение, изискваме инструментите и мерките за разследване, които са на разположение на Европейската прокуратура, да бъдат единни, ясно определени и съвместими с правните системи на държавите членки, в които те трябва да бъдат прилагани. Правилата за определяне на допустимостта на доказателствата и тяхната оценка в съответствие с член 30 от предложението на Комисията трябва да бъдат ясни и да се прилагат по еднакъв начин във всяка юрисдикция, обхваната от Европейската прокуратура, при пълно зачитане на процесуалните гаранции.

Освен това, комисията по бюджетен контрол призовава при организационния модел на Европейската прокуратура на централно равнище да се предвидят необходимите умения, знания и опит, за да може лицата, които провеждат разследвания, да имат нужния набор от умения за управление на тези разследвания в правните системи на съответните държави членки.

Отбелязваме, че в рамките на Съвета мнозинството от държавите членки считат, че колегиум от европейски прокурори би бил най-подходящата структура за осигуряване на необходимото ниво на умения и опит при провеждането на разследвания. Въпреки това подозираме, че тази структура може да доведе до загуба на независимост или до неефективност в рамките на Европейската прокуратура, и затова сме заинтересовани от провеждането на дискусии в Съвета относно структурата и компетенциите на Европейската прокуратура.

Приветстваме намерението на Съвета да предостави на Европейската прокуратура и на държавите членки съвместна компетентност във връзка с разследването на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, която ще спомогне да се гарантира провеждането на разследвания на подходящо равнище.

Комисията по бюджетен контрол призовава комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да насърчи Съвета да съблюдава следните принципи:

 открита и прозрачна процедура за подбор за назначаване на европейски прокурори, с активното участие на Парламента в процедурата за подбор на европейски главен прокурор и на негови заместници, с цел превръщане на Европейската прокуратура в истински европейски орган и гарантиране на нейната независимост от националните правителства;

 разпределяне на делата между прокурорите в зависимост от експертния им опит;

 създаване на децентрализирана структура – както беше предложено от Комисията – която да дава възможност за започване и водене на разследвания от европейските делегирани прокурори в тяхната или в друга държава членка, като разследванията остават в рамките на националните системи на прокуратурата, и същевременно Европейската прокуратура бъде информирана от прокурора за започването на разследване; по този начин ще се предотвратят проблемите, с които понастоящем се сблъсква OLAF, като Службата трябва да разчита на органите на държавите членки за осигуряване на определено равнище на информираност, за да може да изпълнява своите функции;

 и накрая, с цел да се гарантира ефективността на Европейската прокуратура, събираните от Европейската прокуратура доказателства трябва да бъдат предоставяни на съдилищата на държавите членки, в пълно съответствие със законодателството на държавата членка, в която се провежда разследването, както и с процедурния правилник на прокуратурата, определен в регламента.

Изразяваме съжаление във връзка с факта, че предложението за Европейската прокуратура не е придружено нито от предложение за създаване на Европейски наказателен съд като специализиран съд към Общия съд в съответствие с член 257 от ДФЕС, нито от предложение за европейска уредба за процесуално право. Председателстваната от мен комисия призовава Съвета да анализира тези предложения.

Също така комисията по бюджети счита, че е необходимо служителите на ЕС да бъдат поставени на равноправна основа с останалите граждани на Съюза и следователно призовава за съответно изменение на член 11, буква а) от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 19 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, като по този начин се допусне незабавно действие от страна на Европейската прокуратура.

По същия начин комисията призовава предложението за Европейската прокуратура да бъде напълно хармонизирано с настоящото законодателно предложение за определяне на общи минимални правила относно правото на временна правна помощ за заподозрените или обвиняемите по наказателно производство (2013/0409 (COD)).

Ние ще продължим да следим отблизо преговорите в рамките на Съвета и силно се надяваме, че нашите искания ще бъдат взети предвид при разработването на проекта на междинен доклад.

С уважение,

д-р Инге Гресле


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

13

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janice Atkinson, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Правна информация